keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 146/31.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 146/31.10.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 26121/25.10.2016, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art. 22 alin.1 si art. 23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016", Anexei nr. 2 - "Buget de Venituri Proprii", Anexei nr. 3 "Program Dezvoltare pe anul 2016", respectiv Anexei nr. 4 - "Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 89/20.09.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Şcoli - Spitale, Biroul Sport - Cultură, Directia Urbanism , Directia Comunicare, Directia Dezvoltare, Directia de Mediu, Directia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT,

DIRECTIA ECONOMICĂ P R I M A R SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr. SC2016 – 26121 /25 .10.2016

REFERAT privind rectificarea bugetului local

al municipiului Timişoara pe anul 2016

Având în vedere: - Dispozitia Primarului nr. 1162/06.10.2016, privind rectificarea bugetului local al

Municipiului Timisoara pe anul 2016; - Referatul Serviciului Buget cu nr. SC 2016 – 24261/20.10.2016, de diminuare a

sumei prevazute la cap. 55.02.30.01.01 „dobanzi aferente datoriei publice interne”; - Adresa nr. 10629 /25.10.2016 a Politiei Locale prin care se solicita redistribuirea

unor sume in cadrul cap. 61.02.03.04 „Ordine publica”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv titlul VIII – active nefinanciare;

- Referatul nr. SC 2016 – 26022/25.10.2016 al Biroului Tehnic, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VIII – active nefinanciare, respectiv disponibilizarea unor sume prevazute la cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”;

- Referatul nr. SC 2016 – 26028/25.10.2016 al Biroului Sport Cultura de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole”, titlul VIII – active nefinanciare;

- Referatul nr. SC 2016 – 26007/24.10.2016 al Compartimentului Eficientizare Energetica Cladiri, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, C – studii si proiecte, pozitia „Expertiza, Audit, D.A.L.I si P.T. la blocuri de locuinte din Municipiul Timisoara”;

- Adresa nr. 17955/18.10.2016 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 66.10.06.01 „Spitale Generale”, titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2016 – 24261/11.10.2016 al Directiei de Mediu, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 74.02 „Protectia Mediului”, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa nr. 14888/06.10.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, prin care se solicita suplimentarea sumei prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VI – transferuri;

- Referatul cu nr. SC 2016 – 24261/10.10.2016 al Directiei Urbanism privind disponibilizarea sumei prevazute in Programul de Dezvoltare pe anul 2016, de la pozitia 70.02.50 „Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii”, punctul C – Dotari independente si alte investitii – b- dotari independente – totemuri de semnalizare a monumentelor istorice, respectiv a sumei prevazute la pozitia 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”;

- Referatul Directiei Dezvoltare cu nr. SC 2016 – 24261/25.10.2016, privind redistribuirea sumei de 73,00 mii lei de la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor”, titlul II, reprezentand lucrari de remediere a fatadei la cladirea INCUBOXX;

- Referatul cu nr. SC 2016 – 26170/26.10.2016, al Biroului Salubrizare, privind suplimentarea sumei prevazute la cap. 74.02.05.01 „Salubrizare”, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. SC 2016 – 26086/25.10.2016, al Biroului Tehnic, privind suplimentarea sumei de 572,97 mii lei, la cap. 65.02 „Invatamant”, poz.”Reabilitare, constructii si instalatii la corp cladire atelier Colegiul tehnic Ferdinand”;

- Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 – 26031/25.10.2016, privind diminuarea unor sume cuprinse la cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, respectiv la cap. 66.02.06 „Spitale Generale”, titlul VIII – active nefinanciare;

- Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2016 – 26088/25.10.2016, privind suplimentarea sumei de 1.500,28 mii lei, la cap. 65.02 „Invatamant” , pozitia „Reabilitare Sala Sport Scoala Generala nr. 18”;

- Adresa nr. 12999/02.09.2016 a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” de redistribuire a unor sume prevazute la cap. 66.02 „Sanatate”, titlul VI – transferuri;

- Adresa cu nr. 2011/13.10.2016 a Clubului Sportiv SCM Timisoara, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 67.02.05.01 „Sport”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv transferul sumei de 10,00 mii lei, de la cheltuieli de personal, la active nefinanciare;

- Adresa cu nr. 125367/11.10.2016 a Directiei de Evidenta a Persoanelor, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 54.02 „Servicii de evidenta a Persoanelor”, titlul VI – transferuri, respectiv valoarea prevazute la cap. 54.10 , titlul I – cheltuieli de personal si titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa nr. IF 2016 – 122906/10.10.2016 a Directiei Fiscale, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa nr. 3402/10.10.2016 a Centrului Social de Urgenta pentru persoane fara adapost cu Cantina Sociala de suplimentare a valorii prevazute la cap. 68.02.15.02 „Cantine de ajutor social”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II;

- Adresa nr. SC 2016 – 24261/10.10.2016 a Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de disponibilzare a unor sume prevazute la cap. 61.02.05 „Protectie civila”, titlul II – bunuri si servicii, titlul VI – transferuri, respectiv titlul VIII – active nefinanciare;

- Adresa nr. 1508/17.10.2016 a Serviciului Financiar de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv titlul VIII – active nefinanciare;

- Adresa nr. SJ 2016 – 24568/07.10.2016 a Serviciului Juridic de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa Directiei Tehnice cu nr. SC 2016 – 23029/07.10.2016 de suplimentare a valorii prevazute la cap. 84.02 „Transporturi”, Titlul II – bunuri si servicii, Titlul IV – subventii, respectiv diminuarea/redistribuirea sumei prevazute la titlul VIII – active nefinanciare;

- Adresa nr. 4429/05.10.2016 a Teatrului Maghiar, de redistribuire / diminuare /suplimentare a unor sume prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole”, titlul II – bunuri si servicii si titlul VIII – active nefinanciare, respectiv cap. 67.10.03.04, titlul VIII – active nefinanciare;

- Adresa nr. 3698/06.10.2016 a Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.03.06 „Case de cultura”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa Directiei de Asistenta Sociala Comunitara cu nr. 4753/26.09.2016 de diminuare/redistribuire a unor sume prevazute la cap. 68.02 „Asistenta sociala”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa cu nr. SC 2016 – 76/15.09.2016 a Centrului regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul Automotive de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor”, titlul II – bunuri si servicii;

- Adresa nr. 8655/18.10.2016 a Spitalului Victor Babes de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02.06.01 „Spitale generale”, titlul VI – transferuri, Dotari independente;

- Adresa nr. SC 2016 – 14297/17.10.2016 a Serviciului Financiar de diminuare/redistribuire/suplimentare a unor sume prevazute la cap. 65.02 „Invatamant –

buget local”, respectiv 65.10 „Invatamant – venituri proprii”, titlul VIII – active nefinanciare; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în

conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 – Buget de Venituri Proprii”, respectiv anexei nr. 3 „Program Dezvoltare 2016”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: ANEXA_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ LA HOL m, (SC MUNICIPIUL TIMIŞOARA Â SC2016- 2649// pr40y. 406 PROGRAM DEZVOLTARE 2016 "7 HCL / 3110-2086 rectificare 5 cu amendament Troiecle cu franare externă li 2 mii lei Buget Local| Buget de Stat | LUCRĂRINOI BT ŢI 26500 500 00 26000 — 000 TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 5565639] 5248402] 403,19| 2.713,59| 55,59) in care pe spite 175 * 5 = — 2 653.02.04.02 Învățământ secundar superior 717156| 7.777,56 * 5 Fonduri DENUMIREA OBIECTIVULUI a externe nerambursa bile 77715 asa 1.171,56) 1.771,56 1.950,00 1.950,00 3.190,00 3.190,00 2.637,56 Page 1 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 HCL 564/2015 HCL 415/2009 HCL 241/2015 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga”, cod SMIS 54103 HCL 561/2015 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic I.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS HCL 565/2015 2.637,56

DENUMIREA OBIECTIVULUI —L k$ 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare [Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 Imbunatatirea serviciilor acordate in domeniul Hematologiei si Oncologiei Pediatrice în România, prin achizitia de bunuri, servicii si lucrari de specialitate CF 6987/30.06.2015 (Spital Clinic de Urgenta pentru copii "Louis Țurcanu"mecanismul financiar norvegian 2009-2014) Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte "Cercetarea istoriei teatrului timişorean” din cadrul Programului PA17/RO13/prin MF SEE 2009-2014 Teatrul Maghiar de Stat " Csiky Gergely" Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială [B. Lucrărinoi Lucrări noi "Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” - MFN 2009-2014/ RO 25 - 06 - DASC HCL 542/2015 1 | sas | 2.642,76 2.642,76 2.642,76 Buget Local Fonduri externe nerambursa bile Buget de Stat 2.241,45 2.241,45 2.241,45 2.241,45 0,00 68.02.15.01 od Social 265,00 la 260,00 ao | 265.00) 00 |__svof __260.00| 040)

DENUMIREA OBIECTIVULUI Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte A.Lucrări în continuare Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dui C, Aradului nr.12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) “Sprijinirea investițiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3- 5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. A+B+C; C. Sgului nr.24; C. Sagului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) TOTAL 2016 1=2+3+4+5 33.376,76 70.02.03 Locuinţe 16.821,98| 16.763,48 16.821,98 16.821,98 3.112,59 7.203,76 2.981,00) Buget Local 16.763,48 7.203,76 3.112,59 2.981,00 Page 3 Buget de Stat 0,00 Fonduri externe nerambursa bile

DENUMIREA OBIECTIVULUI “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu ur.141; C, Sever Bocu bl. B 57) “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un yenit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Șagului nr. 72-78, str. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dul Take Ionescu nr. 37, Calea Şagului nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53- 55)” 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010, HCL 566/2015 SMIS 31814 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE), HCL 355/2010, HCL 562/2015 SMIS 31507 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 HCL 567/2015 TOTAL 2016 1=2+3+4+5 1.147,63 Buget Local 1.147,63 Buget de Stat MTA Fonduri externe nerambursa bile Credit IFC 2.299,00 16.554,78 3 2.299,00 9.964,02 6.375,00 214,58 Page 4 9.964,02 6.375,00 „00 0,00 190,24 0 0,00 24,34

DENUMIREA OBIECTIVULUI Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 HCL TOTAL 2016 1=2+3+4+5 Fonduri externe nerambursa Buget Local| Buget de Stat IFC 568/2015 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1,18 1.391,00 139100) 00) 40 1.391,00 A. Lucrări în continuare Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010, HCL 429/2015 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CH4LLENGE DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Sein putu Verificat, SEF SERVIȚIUL M.LP. BICA 1.391,00 9.996,00 156,41 T391.00] 050 100] 1001654) 000| 110,38) 10.01654| 000| 110,38) 1001654] 000| 11038 10.01654 000| ___11038| pt. DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE 9.970,51 46,03 0,00 0,00 | 25,49 Magdalena a Întocmit, CONSILIER Luminiţa TOMA e Page 5

Atasament: ANEXA_3.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA sc2016- 20/8// o/10/ 404 PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII HCL / of Lista de investitii - rectificare 5 amendament DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL GENERAL LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A LUCRĂRI NOI -B 36.930,98 |)FOTAL GENERAL 171.957,92 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acțiuni Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.] Timisoara HCL 79/2016 Dotari Directia Fiscala 370,56 prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Sistem infogeografic de administrare a PMT + registru spatii verzi 680,00 DALI+PT Reabilitare fațade imobile str. V. 140,00 b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de obiectivelor de investitii 996,88 Alecsandri Piaţa Libertăţii nr.1 2 | 3) DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV.-C | 100.631,33 000| 1.235,13) 0,00| Anexa ' '; K i RA Nr, (46 au 3 APE dia 34.10.2016 PRIMA! Nicpla PROGRAM KfW Credit Kfw | 2.000,00] _1.235,13| 4 | 0.00 | 200000) 000| 0,00 ____o00| 000| 0,00) SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) BUGET LOCAL 168,722,7 36.930,98 99.396,20 | 2000,00[ 123513] 000|. 0,00[ 168.722,79| din care pe capitole PI PI LII [oc] oc] aaa 4.258,35 ase) asc] ave] — za 200,00 3.984,85 370,56 2.817,11 996,88 680,00 a a

|__PROGRAM KW | SURSE PROGRAM KfW PROPRII TOTAL BUGET , BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. | Credit LOCAL Subordon Kfw ate) | 0 2 | 3) 4 | 5 | e | DALITAC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V, Alecsandri nr.1 Timisoara 148,20 148,20 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din 28,68 28,68 cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor | 030| 000| 00| 000| 0.0/ Contribiția Municipiului Timişoara la patrimoniul inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016 0,30 0,30 par la aa generale 69,00 69,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 69,00 69,00 C. Dotări independente si alte investiții 69.00 [col 69,00 | ocol ocol ocol b.Dotări independente 69,00 69,00 0,00 0,00 Dotări Evidenta populatiei 69,00 69.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 61.02.03.0rdine publică 61.02.03.04 Poliţie locala 2.458,82 2.458,8 2.0140 2.0140 1.994,0 2.458,82 2.458,82 C., Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente Dotari IO o ei 1.994,02 20,00 0,00 Studii şi proiecte SF+PT (inclusiv avize) pentru "Monitorizare video Canal Bega si zone limitrofe” 61.02.05. Protecţie Civilă C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE PROPRII (ale inst. Subordon PROGRAM KW Credit Kfw TOTAL BUGET 2016 STAT ate) | 0 12134), 2 | 3) 4 Caita GSIE | _1rosssz] — aaa] — sos [65.02.03 Învățământ preșeolar și primar _|___651,19| 0.00) 0,0) 65.02.0501. Învățământ | on] ao Lucrări noi on] og] Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădinița PP.27, str. Brânduşei 10,00 10,00 | cd 15 HCL 114/2015 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 C.Dotări independente şi alte investiții | ss0,19| 000) 000| 0,00| a. Achiziţii imobile 200,00 Achiziţionare Grădiniţă PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012 200,00 b. Dotări independente 170,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de | 280) prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a [DALI+PT Extindere corp P+IE la Grădiniţa PP 20 152,91 107,28 65.02.04 Învățământ secundar 16.438,33 05.02.04.01 Învățământ secundar inferior 4188.31 TEI m Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 10,00 Page 3 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi-DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr, 8 HCL 112/2015 Reabilitare termică prin montare termosistem pe faţade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei nr. 7 HCL108/.2015 _ N e io an | = | = le o |R ocol 100 a 10,00 aa 10,00 __a00| 200,00) 200,00 170,00 lo o 170,00 260,19 o o 152,91 107,28 16.377,83 4.188,31 2.556,19 0,00 _ o o O

DENUMIREA OBIECTIVULUI Refunctionalizarea/dotarea salii de asteptare si climatizare scolii Scoala Generala 30, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 HCI, Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol N), nr. 17 HCL 111/03.03.15 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+1E si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL217/2015 21090 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.825,22 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str, Astrilor nr.13 HCL 401/2015, HCL SURSE PROPRII (ale inst. Subordon PROGRAM KfW Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Gimnaziala nr. 25 în Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42 HCL 109/2015 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.632,12 b. Dotări independente Dotari 1.404,45 1.404,45 e. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Page 4

TOTAL 2016 DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5+6 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala generală nr.13 70,47 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2013 |Mansardare scoala P.+IE, pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P,+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 Construire Corp 2 al Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5, HCL 398/2015 HCL 400/2015 1.077,61 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare- instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 359,05 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp 1. L. Caragiale, nr.6 356,46 Reabilitare constructii, si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu „P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2013 500 HCL 299/2015 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 16324 SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate) BUGET STAT 0 00 0,00 0,00 „00 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 12,250,02 0,00 60,50 0,00 0,00| _12.189,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 5 PROGRAM KfW Credit Grant LOCAL 0 10,47 0,00 „00 x MM Mm 633,22 " 1.077,61 „00 loa 359,05 | ala 356,46 3 2.604,58 10. 5 183,24

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 C. Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean HCL 407/2014 [Achizitie imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL b. Dotări independente c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KfW) DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau Timisoara HCL 4135/2009 (faza Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timisoara Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " [Nikolaus Lenau" Timisoara DALI+PT Recompartmentări şi amenajări 1=2+3+415+6 3.000,00 4.544,29 4.544,29 1.801,15 interioare spaţiu internat în săli de clasă, fară modificări structurale la Lic. Pedagogic Carmen Silva DALI+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare şi fațadă corp D+P existent rezultînd D+P+M şi extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații şi tâmplării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil 2 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 3 00 60,50 9.645,44 0 230000) 000) PROGRAM KfW Credit Grant Kfw KfW 4 5 BUGET LOCAL 6 0,00 0,00) 3.300,00 3.000,00

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5+6 DALT+PT Extindere şi modificări interioare şi exterioare la clădirea D-++P existentă a fostei Grădiniţe PP14, în clădirea P+IE - bazin de înot - din cadrul Colegiului Naţional Bănăţean DALT+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIŞ" DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" DALI+*SF+PT+AC Refunctionalizare LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIȘ?” D.A.L.I+P.T. Reabilitare fatada Colegiul LC Bratianu , P-ţa Huniade nr.2 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+1E pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 DALT+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" DALI+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate)

PR! SURSE OGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. Subordon ate) Tess TI 854,33 2 Capitolul 66.02 Sănătate 29.290,56| 2.000,00 26.436,23 66.02.06 Spitale 29.279,40 200000) 854,33| 0,00 26.425,07 7.546,79) 2.000,00) 000| ___0,00 5.546,79) | Modernizare si extindere Unitate de Primire | Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 2.546,79 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu"din Timisoara „str. T, Nemoianu - Dr. L. Gabor, colţ cu str. Braila HCL | 124/2013 5.000,00 2.000,00 B.Lucrărini | 548,45 Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 | Modernizare şi extindere Spital Clinic Municipal de Urgenţă (Secţia de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timişoara HCL Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 | Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila”HCL | Stație şi instalații abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015

SURSE PROPRII | PROGRAMKfW | (ale inst. Subordon BUGET A CW t LOCAL ate) 1=2+31415+6 | 3 | 4 | 5 | & | C. Dotări independente şi alte investiții - 21.189,16 20.334,83 |b Dotari independente [1864171] 0007 85433] _0,00| 000| 17.787,38| DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" 4.124,05 0.00 | oo) — oa) [DOTARI Spitalul Clinic Municipal de —aoal— ocol areas Urgenta Timisoara 6.603,72 000| 839,33 5.764,39 EEE NP PA E A Pneumottiziologie Victor Babes 7.913,94 7.913,94 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.547,45 2.547,45 Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi 700,00 700,00 Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi 250,00 250,00 Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL 250,00 250,00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala 50,00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic 50,00 Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo- Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare medicala respiratorie 200,62 Faciala Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis Turcanu Timisoara DENUMIREA OBIECTIVULUI 250,00 Page 9

DENUMIREA OBIECTIVULUI Proiect complex de investitii (inclusiv BT)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC + Cerere de finantare si anexe - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara ET+ audit energetic DALI+SF+PT-+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str, Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara * i SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii HCL IN E [= DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 80.65 66.02.08 Servicii de sanatate publica 11,16 C. Dotări independente şi alte investiții 1116 b. Dotari independente 11,16 Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice 11,16 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 14.277 86 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte 2.090,17 0,00 10,00 TOTAL BUGET 2016 STAT 60,00 o 165,00 Page 10 e & o SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,0 Credit Z PROGRAM KfW 0.00 307,58 0.00 153,60 60,00 30,00 165,00 80,65 11,16 11,16 11,16 14.026,56 1.838,87 110,00 10,00 Î | j |

| | SURSE PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI (ale inst. SS Grant LOCAL Subordon KW ate) | 0 2 3 | 4 | 5 | 8) Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 , 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.980,17 0,00 1.728,87 b. Dotări independente 1.521,47 0,00 a 1.270,17 Dotări Teatrul German 852,00 Dotari Teatru Maghiar 27717 TE 51,30 a Dotari Filarmonica 392,30 | oo0 200,00 192,30 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii IN [o N |a an N mo |o d ij SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic L.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale C. Dotări independente şi alte investiții 100, 00 0, 00 0, 00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 Obiect urban - Piata Unirii 0,00 67.02.05.01 Sport 3.629,94 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.000,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 100,00 100,00 100,00 100,00 3.629,94 DALIT+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural si reactualizare documentatie + elaborare documente conform Ghidului Solicitantului Axa 5 - POR 2014-2020 , |___o00| 0.00 0,00 1.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL 546/2015 C. Dotări independente şi alte investitii c. Studii şi proiecte SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren multifunctional zona Mehala SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016 SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. 1.648,90 Legumiculturii, str. N.D. Cocea b. Dotări independente Achiziţionare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon Kfw ate) TOTAL BUGET 2016 STAT 152+3+4+546| 2 3 |] 4 | ss | 6 | B. Lucrări noi 546,00 2.083,94 Page 12

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURS E PROPRII (ale inst. Subord 0 1=2+3+415+6 2 Tribuna modulata din structura metalica pe 3 randuri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bega Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 187 26 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 43,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiţei HCL 260/29.06.2010 228073 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 4.677,05 0,00 0,00 on 0,00 B. Lucrări noi 1.268,85 0,00 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara HCL 404/2014 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) HCL 291/2015 0,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 C. Dotări independente şi alte investiții 231,12 b. Dotări independente | 20,95| Dotari pentru Gradina Zoologică 29,95 Page 13 | rel aa 43,00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude 16,50 16,50 Dotari Complex Sportiv Bega 25.00 25,00 Dotari Sport Club Municipal 10,00 10,00 Dotari Vila Bistra + Vila Berta 50,00 50,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.457,75 8.457,75 A, Lucrări în continuare _________ 1695778) ____000| 000) 000| 000 0,00 cal oaza 0,00 0, 00 00 00 PROGRAM KfW 0,00 0 0 0 0 0, 0,00 Ă 0,00 0,00 0, 4.677,05 0,00 0,00 0,00| 1.268,85 100,00 500,00 668,85 | 000| 000| 29,05| 29,95

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT 1=2+3+4+5+6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lipovei Timisoara DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 89,57 00 Capitolui 68.02 Asigurări și Asistenţa Socială 1.088,00 0,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 50,00 0,00 a o e & Ss o e 1 b. Dotări independente Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 50,00 0,00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si inyaliditati 47,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 47,00 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții Dotări independente C. Dotări independente şi alte investiții Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 42.00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 137,80 C. Dotări independente şi alte investiții 137,80 Dotări independente 137,80 Page 14 SURSE Subordon Kfw ate) 0,0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROGRAM Kfw PROPRII (ale inst. | Credit Grant BUGET KW LOCAL 89,57 1.088,00 50,00 0,00 50,00 0,00 47,00

TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2016 STAT 1=2+3+415+6 2 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 68.02. 11 Creşe C. Dotări independente şi alte investiții 80,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. LI.de la Brad 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 173,20 68.02.15.01 Ajutor social C. Dotări independente şi alte investiții 693,20 b. Dotări independente 693.20 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 893,20 0,00 0.0 0,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 80,00 C Dotări independente şi alte investiții 80,00 Dotări independente 80,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 80,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 11.725,61 70.02.03 Locuinţe 7.874,02 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 7.874,02 A.Lucrări în continuare Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.930,79 Page 15 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) SF+PT Constructie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea 0,00 0,00 0 0 0 0 & o & Credit 0,00 PROGRAM KfW 40,00 773,20 80,00 11.725,61 7.874,02 7.874,02 2.930,79 o V Ww N o ao mw |o | o |N & o

DENUMIREA OBIECTIVULUI Reabilitare termica imobil Calea Sagului nr.31-33 HCL /31.10.2016 B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 TOTAL 2016 o 1=2+3+4+5+6 1.032,63 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții a)Achizitii imobile Achizitie imobile c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente Audit energetic Blocuri ANL str Miloia DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 SF-+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 Întocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism SF Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara finantate in cadrul POR 2014-2020 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 2.410,60 1.000,00 1.000,00 1.410,60 1.500,00 0,00 SURSE BUGET (ale inst STAT Subordon ate) 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 16 Credit 0,00 PROGRAM KfW 1.500,00 i | 1.500,00 2.410,60 0,00) 1.000,00 1.000,00 1.410,60

DENUMIREA OBIECTIVULUI 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări A. Lucrări în continuare Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.INI, HCL 467/2010 C. Dotări independente şi alte investiții c, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timişoara SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ornamentala Dacia SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu SF-+PT Executie podet canal desecare Behela str.Aleea Ghirodei SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 70.02.06. Iluminat public şi electrificări PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. Subordon TOTAL 2016 BUGET STAT Credit 1=2+3+415+6 0,00 0,00 916,64 0,00 916,64 hidrotehnice 916,64 70.02.05.01 Alimentări cu apă 916,64 606,84 149,80 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.082,65 888,10

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5+6 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL, 420/2015 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 C. Dotări independente şi alte investiții 194,55 Studii şi proiecte Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Torontalului (de la Piaţa Consiliul Europei [până la intersecție cu str. Bucovinei) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sever Bocu (de la sensu giratoriu de la Galeria 1 până la Sensul giratoriu cu str. Ion Ionescu de la Brad) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Cetății Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Take Ionecu Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Blv. Simion Bărnuţiu Page 18 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW

DENUMIREA OBIECTIVULUI Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea [Dorobanţilor de la ble. Simion Bărnuţiu până la str. Bobâlna Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Aradului până la sensul Giratoriu de la Selgros Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Circumvalațiunii Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Sagului (porțiunea între sensul giratoriu Iuliu Maniu şi până la sensul giratoriu str. Ana Ipătescu) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Șagului (porțiunea de la sensul giratoriu de de la Shopping City până la str. Ovidiu Cotruş) Studiu de fezabilitate privind modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Buziaşului (de la calea ferată până la sensul giratoriu Piaţa Ghe. Domăşneanu SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Măcin SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziaşului SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Blv. Dr. 1. Bulbuca până la str. Prof. Dr.A. Păunescu Podeanu SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C. Torontalului şi Aleea Viilor 1=2+3+4+5+6 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW

DENUMIREA OBIECTIVULUI 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale C.Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente 'TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii TOTAL 2016 BUGET STAT 1=2+3+4+5+6 1.852,30 10,00 PUZ Zona de Agrement Vest PUZ Complex Studentesc 1.842,30 0,00 60,00 0,00 PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si “| desi oa agrement Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru elaborare si avizare Capitolul 74.02 Protecţia mediului 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor Studii şi proiecte Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico-| economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate PUZ Director zona Stadion 94,01 0,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 49,95 | oa 57 60, i 1.516,77 540,06 247,56 82,52 Page 20 SURSE PROPRII (ale inst, Subordon ate) PROGRAM KfW 0,00 0,00 0,00 10,00 ş 1.842,30 60,00 94,01 — 49,95 56,57 60,00 1.516,77 540,06 247,56 82,52 =,

DENUMIREA OBIECTIVULUI 1=2+3+4+5+6 Studiu de oportunitate "Staţie de reciclarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii în Municipiul Timişoara." 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale A. Lucrări în continuare Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” HCL 393/01.08.2014 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 850,00 81.02.06 Energie termică 850,00 Retehoologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea 6 HCL 556/200 500 00 C. Dotări independente şi alte investiții 350,00 in municipiul Timisoara 225,00 Studii şi proiecte Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice în municipiul Timisoara Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a ll-a” conf, Ghidului Solicitantului POIM 2014- 2020 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 000) 282,50 0,00 292,50 0.00 000| 0.00 000| 000| 000| 000] 850,00| tt tan

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 1=2+3+4+5+6 55 Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL 450/2013 C. Dotări independente şi alte investiții b.Dotări independente Maşini, echipamente si mijloace de Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 46.982,88 45.537,70 45.537,70 8.337,70 31.700,00 /Achiziţie autobuze de capacitate buc.) + autocar mică (20 IER 5.500,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.445,18 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 137 78 SF+PT Optimizarea intersecţiilor pe radiale 500,00 SF+PT Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete - etapa a II-a 41240 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timișoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) Page 22 TOTAL BUGET 2016 STAT Capitolul 84.02 Transporturi 90.310,14 0,00 84.02.03 Transport rutier 90.310,14 0,00 0,00 84.02.03.02 Transportul în comun 47.082,74 0,00 00 0,00 SF+PT Înlocuirea reţelei de contact pentru troleibuze 5,00 0,00 0.00 PROGRAM KfwW SURSE PROPRII (ale inst. | Credit Subordon Kfw KW ate) ȚIȚEI __aoof_soatote 0,00 0,00) _90.310,14 | | | | | 47 082,74 0,00 0,00 99,86 0,00 0,00) _46.982,88 ao —aaf 45070 5.500,00 0,00 0,00 0

SURSE TOTAL BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2018 STAT (ale inst. | Credit Subordon Kfw ate) 1=2+3+4+5+6 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreţinere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd. Take Ionescu, nr. 56 5,00 0,00 Alte studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 18.412,56 0,00 0,00 0,00 17.859,00 0,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 8.609.00 00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 9.000,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/.2015 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare HCL 346/.2015 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 C. Dotări independente și alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a. proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 61,97 0,00 „00 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 0 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 56,70 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii 135,00 +; IC - DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 2000 DALT+PT Pasarelă Str. Gelu- str, Crizantemelor 20.00 PROGRAM KfW PROPRII BUGET Srant | LOCAL 0,00) _18.412,56 17.859,00 8.609,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI II E IE 3 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor SF-+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 84.02.03.03 Străzi A. Lucrări în continuare Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 /Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 19,46 24.814,84 13.349,92 1.012,39 5.294,00 3.000,00 3.000,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 B. Lucrări noi Amenajare parcare supraterană, Bd. Take 8.833,81 Ionescu, nr. 56 HCL Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 Amenajare legătura între str. Constructorilor - 11 De la Brad HCL Page 24 0.00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 PROGRAM KfW 0,00 0,00| 24.81484| |

DENUMIREA OBIECTIVULUI Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL211/2016 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 [Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - Alpinistilor SF +PT Amenajare str. Barierei (zona Solventul) SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Maresal C.Prezan - str.Musicescu) SF+PT Modernizare strada Wilhelm Tell SF Sistematizare strada Versului SF+PT Modernizare strada Gradinii (legatura C.Sagului) SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 1=2+3+4+5+6, 2 1.200,00 3.828,81 1.700,00 1.500,00 2.631,11 2.631,11 SURSE POTI PROPRII BUGET (ale inst. Subordon ate) Page 25 PROGRAM KfW Credit Kfw Grant KW LOCAL 3.828,81 2-:631,11 2:631,11

DENUMIREA OBIECTIVULUI SF+PT Modernizare strada Sacului (legatura intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu) SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT Modernizare str. Chimistilor SF-+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+PT Inel IV Str. Garii -Dambovita SF+PT Inchidere inel [V est: Etapa I, UMT- Calea Lugojului SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. |Moşniței şi DC 149 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Milescu SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚI, IRONICĂ Steliana INCIU pt. DIRECTOR DIRECŢIA DEZNQGLTARE Magdalena NICOA' 8 / Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP Page 26 Subordon Kfw ate) Co PROGRAM KfW SURSE PROPRII (ale inst. | Credit Grant BUGET KfW LOCAL 23,83 155,00 a 20,00 po 350,00

Atasament: ANEXA_2.pdf

Aduoxa nr 2 LA RÂREA Nr 146 | 31.10.24 VENITURI PROPRII ANEXA NR. CU Qwtn dosul 5 i E 8 ă 3 s = = e DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E 2 3 E a o 9 e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 (00.01 361.459,22| 3.820,30 365.279,52 i. VENITURI CURENTE 2 00.02 338.584,16 2.657,30 341.241,46 C. VENITURI NEFISCALE 3 j00.07 338.584,16 2.657,30 341.241,46 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE ! 4 (00.08 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din proprietate 5 [30.10 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din concesiuni si inchirieri & |30.10.05 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 130.10.05.30 1.144,78 0,00 1.144,78 |Alte venituri din proprietate , 8 |30.10.50 98,73 0,00 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.09 337.340,65 2.657,30 339.997,95 [Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10 |33.10 313.870,96 3.551,00 317.421,96 Taxe si alte venituri în invatamant 11 33.10.05 3.148,84 0,00 3.148,84 Venituri din prestari de servi 12 |33.10.08 2.792,80 1.820,00 4.612,80 Taxe si alte venituri din protectia mediului 13 |33.10.08 10.108,81 -88,00 10.020,81 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 [33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 15 |33.10.16 15,00 0,00 15,00| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 16 [33.10.17 300,00 0,00 300,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 17 |33.10.19 887,04 51,30 938,34 Venituri din cercetare | 18 [33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 19 |33.10.21 244.282,06 -1.391,92 242.890,14 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 20 |33.10.30 41.905,00 2.648,62 44.553,62 ui inchelate cu directiile de sanatate pubiica din sume alocate din veniturile proprii ale 21 13310.31 6.041,00 511,00 6.552,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 22 |33.10.50 3.698,41 0,00 3.698,41 Diverse venituri 23 |36.10 23.292,69 -963,70 22.328,99 Alte venituri 24 |36.10.50 23.292,69. -963,70 22.328,99 Pag. 1/11

% s > = a Ss g 5 S = G c D DENUMIREA INDICATORILOR > e E 3 E = e E g = ă 2 3 a a Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 25 |37.10 177,00 70,00 247,00 Donatii si sponsorizari 26 |37.10.01 49,00 70,00 119,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 27 13710.03 -795,70 -32.30 -828.00 proprii si subventii Varsaminte din sectiunea de functionare 28 |37.10.04 795,70 32,30 828,00 Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 0,00 128,00 li. VENITURI DIN CAPITAL 30 [00.10 2.253,61 0,00 2.253,61 Venituri din valorificarea unor bunuri 31 |39.10 | 3,64 000| 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 32 [39.10.01 3,64 0.00| 3,64 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 33 |40.10 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 34 ;40.10.15 2.249,97 0,00 2.249,97 ate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 35 140.10.15.01 889,97 0,00 seoar Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 36 |40.10.15.03 1.360,00 0,00 1.360,00| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 |00.18 20.621,45 1.163,00 21.784,45 Subventii de la bugetul de stat 38 |42.10 465,00 0,00 465,00 ră, - " | m " " " Subventii de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 39 14210.39 465,00 0,00 455.00 proiecte Subventii de la alte administratii 40 [43.10 20.156,45 1.163,00 21 31 9,45 Subventii pentru institutii publice 41 |43.10.09 0,00 28,00 28,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 42 |43.10.10 1.321,58 1321 58 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 43 [43.10.14 18.765,87 260,00 19.025,87 Sume alcoate de la bugetul local 44 |43.10.22 69,00 -69,00 0,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare | 45 |43.10.22.02 55.00 -69,00 0,00 over lin bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 46 | 4310.33 000| 944,00 944,00 TOTAL CHELTUIELI 47 361.459,22| 3.820,30 365.279,52 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 341.360,01 | 3.597,00 344.957,01 Pag.2/11

> 5 £ 8 5 2 DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E 3 E s 3 5 £ O e e a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 49 |10 | 173.543,93 2.688,00 176.231,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 50 [20 165.884,43 909,00 166.793,43 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 51 |57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 52 |59 1 1.630,65 0,00 1.630,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 |70 20.099,21 223,30 20.322,51 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 20.099,21 223,30 20.322,51 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 55 |50.10 6.260,90 1.032,70] 5.228,20 Alte se! publice generale | 56 |54.10 6.260,90 -1.032,70 5.228,20 CHELTUIELI CURENTE ] 57 |01 6.191,90 -1.032,70 5.159,20 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL | 58 |10 3.915,90 -100,00 3.815,90 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII | 59 120 2.276,00 -932,70| 1.343,30 CHELTUIELI DE CAPITAL | 60 |70 69,00 0,00 869,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 81 |71 E 0,00 69,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 62 54.10.10 6.260,90 -1 TE 5.228,20 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63 [64.10 355.198,32 4.853,00 360.051,32 Invatamant 64 [65.1 o 31.627,78 -88,00 31.539,78 CHELTUIELI CURENTE 65 lo1 | 31.479,28 0,00 31.479,28 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 6 (10 | 6.284,67 0,00 6.284,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 |20 24.472,96 0,00 24.472,96& TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 68 [57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 69 |59 420,65 0,00 420,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 |70 1 148,50 -88,00 60,50 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1 [71 148,50 -88,00 50,50 pe total capitol Invatamant prescolar si primar 72 |65.10.03 14.897,16 0,00 14.897,16 Vvatamant prescolar 73 |65.10.03.01 10.423,60| 0,00 10.423,60| |Invatamant primar 74 |65.10.03.02 4.473,56] 0.00 4.473,56 | Invatamant secundar 75 |65.10.04 12.049,56| -88,00 11.961,56 Pag.3/ 11

s o s = Ş DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E 6 3 = E 5 o e 2 a a Invatamant secundar inferior 76 |65.10.04.01 2.207,23 0,00 2.207,23 Invatamant secundar superior 77 185.10.04.02 9.287,55 -88,00 9.199,55 Invatamant profesional 78 |65.1 0.04.03 554,78 0,00 554,78 Invatamant postliceal 79 |65.10.05 2.677,76 0,00 2.677,76 Servicii auxiliare pentru educatie 80 |65.10.11 2.003,30 0,00 2.003,30 |Internate si cantine pentru elevi 81 |65.10.11.08 2.003,30 0,00 2.003,30 Sanatate 82 [66.1 9 320.490,00 4.843,00 325.333,00 CHELTUIELI CURENTE 83 |01 300.808,29 4.583,00 305.391,29 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 84 (10 162.903,36 2.763,00 165.666,36 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85 |20 136.694,93 1.820,00 138.514,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 86 |59 1.210,00 0,00 1.210,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |70 19.681,71 260,00 19.941,71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 88 |71 19.681,71 260,00 19.941,71 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 89 [66.10.06 320.490,00 4.843,00 325.333,00 Spitale generale 80 |66.10.06.01 320.490,00 4.843,00 325.333,00 Cultura, recreere si religie 91 |67.10 2.550,54 98,00| 2.648,54 CHELTUIELI CURENTE 92 [01 2.350,54 46,70| 2.397,24 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 93 |10 440,00 25.00| 465,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 94 (20 1.910,54 21,70 1.932,24 CHELTUIELI DE CAPITAL | 95 [70 200,00 51,30 251,30 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 96 m 200,00 51,30 251,30 Din total capitol | Servicii culturale | 97 [67.10.03 2.550,54 98,00| 2.648,54 Institutii publice de spectacole si concerte 98 [87.10.03.04 1.700,54 98,00 1.798,54 Case de cultura 98 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 100 |68.10 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE | 101 jo 530,00 0,00 530.00) TITLUL If BUNURI SI SERVICII 102 [20 530,00 0,00 530,00| Pag.4/11

= 5 5 e 8 3 Ss & a = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E S s A E s S e a a CHELTUIELI DE CAPITAL | 108. |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitot | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 104 [68.10.04 530,00 0,00 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 105 |68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate [ 106 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii | 107 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 108 |96.10 0,00| 0,00| 0,00 REZERVE 109 [97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT | 110 |98.10 0,00 0,00 0,00 EFICIT 111 |99.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 11 341.360,01 3.597,00 344.957,01 TOTAL VENITURI 2 [00.01 341.360,01 3.597,00 344.957,01 I. VENITURI CURENTE 3 [00.02 337.788,46 2.625,00 340.413,46 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 337.788,46| 2.625,00 340.413,46 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 [00.08 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din proprietate & [30.10 1.243,51 0,00 1.243,51 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 1.144,78 0,00 1.144,78 Alte venituri din proprietate 9 [30.10.50 98,73 0,00 98,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 00.09 336.544,95 2.625,00 339.169,95 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 11 |33.10 313.870,96 3.551,00 317.421,96 Taxe si alte venituri in învatamant 12 |33.10.05 3.148,84 0,00 3.148,84 Venituri din prestari de servicii 13 [33.10.08 2.792,80 1.820,00 4.612,80 Taxe si alte venituri din protectia mediului 14 )33.10.09 10.108,81 -88,00 10.020,81| Contributia de intretinere a persoanelor asistate 15 33.10.13 410,00 0,00 410,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 |33.10.16 15,00 0,00 15,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 |33.10.17 300,00 0,00 300,00 Pag. 5/11

Ț 5 & = E = 5 Ss s 5 m = Ss = e DENUMIREA INDICATORILOR = = E Ss E o > g € s E i E T a Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 133.10.19 887,04 51,30 938,34 Venituri din cercetare 19 (33.10.20 282,00 0,00 282,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 20 [33.10.21 244.282,06 -1.391,92 242.890,14 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 21 |33.10.30 41.905,00 2.648,62 44.553,82 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 22 331031 6.041,00 511,00 6.552,00 Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 23 |33.10.50 3.698,41 0,00 3.698,41 Diverse venituri 24 (36.10 23.292,69 -963,70 22.328,99 |Alfe venituri 25 36.10.50 23.292,69 -963,70 22.328,99 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 26 137.10 -618,70| 37,70 -581,00 Donatii'si sponsorizari 27 |37.10.01 49,00 70,00 119,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri 28 371003 795,70 -32,30 -828.00 proprii si subventii Alte transferuri voluntare 29 |37.10.50 128,00 0,00 128,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 30 (00.10 | 2.249,97 0,00 2.249,97 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 |40.10 | 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 |40.10.15 2.249,97 0,00 2.249,97 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 |40.10.15.01 889,97 0,00 889,97 Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent 34 |40.10.15.03 1.360,00 0,00 1.360,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 |00.18 1.321,58 972,00 2.293,58 Subventii de la alte administratii 36 |43.10 1.321,58 972,00 2.293,58 Subventii pentru institutii publice 37 |43.10.09 0,00 28,00 28,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 38 |43.10.10 1.321,58 0,00 1.321,58 Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 39 |4310.33 0.00 944,00 944.00 TOTAL CHELTUIELI 40 341.360,01 3.597,00 344.957,01 Pag.6/11

= 5 3 € 5 5 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR > E Ss E & 8 a E s o 9 a a CHELTUIELI CURENTE 41. |01 341.360,01 3.597,00 344.957,01 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 42 [10 173.543,93 2.688,00 176.231,93 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 43 |20 165.884,43 909,00 186.793,43 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 44 |57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 45 159 1.630,65 0,00 1.630,65 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 46 |50.10 5.191,96 -1.032,70 5.159,20 Alte servicii publice generale 47 |54.10 6.191,90] -1.032,70 5.159,20 CHELTUIELI CURENTE 48 [01 6.191,90 -1.032,70 5.159,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 49 [10 3.915,90 -100,00| 3.815,90 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 50 |20 2.276,00 -832,70 1.343,30 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 51 |54.10.10 6.191,90 -1.032,70 5.159,20 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 52 |64.10 335.168,11 4.629,70 339.797,81 invatamarit 53 |65.10 31.479,28 0,00 31.479,28 CHELTUIELI CURENTE 54 |o1 31.479,28 0,00 31.479,28 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 6.284,67 0,00 6.284,67 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 56 |20 24.472,96 0.00 24.472,96 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 |57 301,00 0,00 301,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 58 |59 420,65 0,00 420,65 Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 59 165.10.03 14.897,16 0,00 14.897,16 Invatamant prescolar 860 |65.10.03.01 10.423,60 0,00| 10.423,80 Invatamant primar 61 |65.10.03.02 4.473,56 0,00 4.473,56 Invatamant secundar 82 [65.10.04 11.901,06 0,00 11.901,06 Invatamant secundar inferior | 53 |65.10.04.01 2.207,23 0,00 2.207,23 Invatamant secundar superior 64 |65.10.04.02 9.139,05 0,00 9.139,05 Invatamant profesional 65 |65.10.04.03 554,78 0,00 554,78 Invatamant postliceal 66 |65.10.05 2.677,76 0,00 2.677,76 are pentru educatie 67 [65.10.11 2.003,30 OI 2.003,30

= a £ 5 5 8 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E ă 3 < o e a a internate si cantine pentru elevi 68 |65.10.11.03 2.003,30 0,00 2.003,30 Sanatate 69 |66.10 300.808,29 4.583,00 305.391,29 CHELTUIELI CURENTE 70 |01 300.808,29 4.583,00 305.391,29 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 71 |10 162.903,36 2.763,00 165.666,36 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 72 |20 136.694,93 1.820,00 138.514,93 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 73 |se 1.210,00 0,00 1.210,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 74 [66.10.06 300.808,29 4.583,00 305.391,29 Spitale generale 75 |66.10.06.01 300.808,29 4.583,00 305.391,29 Cultura, recreere si religie 76 |67.10 2.350,54 46,70 2.397,24 CHELTUIELI CURENTE 2.350,54 46,70 2.397,24] TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 78 |10 440,00 25,00 465,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 79 |20 1.910,54 21,70 1.932,24 Din total capitol Servicii culturale 80 [67.10.03 2.350,54 46,70 2.397,24 Institutii publice de spectacole si concerte | 81 |67.10.03.04 1.500,54 46,70 1.547,24 Case de cultura 82 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00| Asigurari si asistenta sociala 83 [68.10 - 530,00 0,00 530,00 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 530,00 0,00 530,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 85 |20 530,00 0,00 530,00 Din total capitol | [ 1 Asistenta acordata persoanelor in varsta | 86 |68.10.04 530,00 000| 530,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 87 16810.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 88 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 89 |68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | S0 j96.10 0,00 0,00 . 0,00| REZERVE 91 j97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 92 [98.1 o 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 93 [99.10 0,00 0,00 0,00 Pag.8/11

a e e E s DENUMIREA INDICATORILOR = g E s E 8 2 5 E 5 o 2 9 a a [SECTIUNEA DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 20.099,21 223,30 20.322,51 TOTAL VENITURI 2 (00.01 20.099,21 223,30 20.322,51 ÎL VENITURI CURENTE 3 |09.02 795,70 32,30 828,00 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 795,70 32,30 828,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 [00.09 795,70 32,30 828,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & |37.10 795,70 32,30 828,00 Varsaminte din sectiunea de functionare | 7 137.10.04 795,70 32,30 828,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 8 (00.10 3,64 0,00 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri 9 [39.10 3,64 0,00 3,64 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 10 39.10.01 3,64 0,00 3,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 11 EEE 19.299,87 191,00 19.490,87 Subventii de la bugetul de stat 12 [42.10 i 465,00 0,00 465,00 de la bugetul de stat catre institutiile publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru 13 42.10.39 465,00 0.00 465,00 Subventii de la alte administrati 14 43.10 18.834,87 191,00 19.025,87 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielitor de capital din domeniul santatii 15 |43.10.14 18.765,87 260,00 19.025,87 Sume alcoate de la bugetul local i 16 |43.10.22 89,00 -69,00 0,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 17 |43.10.22.02 69,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 18 20.099,21 223,30] 20.322,51 CHELTUIELI CURENTE 19 [01 [ 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL | 20 |70 20.099,21 223,30 20.322,51 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21 [71 20.099,21 223,30 20.322,51 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 22 [50.10 69,00 0,00 69,00 publice generale 23 [54.10 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI CURENTE 24 [01 0,00| 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 25 [70 69,00 0,00 69,00 TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE 26 |71 | 69,00 0,00 69,00 Din total capitol | Pag.9/11

> 5 i 8 5 5 5 2 8 DENUMIREA INDICATORILOR > e E E E 8 3 a E 5 [6 2 2 a a | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 27 (54.10.10 89,00 0,00 ! 69,00 Partea a lli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 28 |64.10 20.030,21 223,30 20.253,51 Invatamant _| 29 [65.10 148,50 -88,00 60,50 CHELTUIELI CURENTE 30 |o1 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 |70 148,50 -88,00 60,50 TITLUL XIli ACTIVE NEFINANCIARE 2 |71 148,50 -88,00 60,50 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 33 (65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 34 [65.1 0.03.01 0.00 0,00 0,00 Invatamant primar 35 [65.1 0.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 36 [65.10.04 148,50 -88,00 80,50 Invatamant secundar inferior 37 |65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 38 |65.10.04.02 148,50 -88,00 60,50 Invatamant profesional 39 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 40 [65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 41 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 42 |65.10.11.03 0,00 0,00 0.00 Sanatate 43 |66.10 19.681,71 260,00 19.941,71 CHELTUIELI CURENTE 44 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 .|70 19.681.71| 260,00 19.941,71 TITEUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 19.681,71 260,00 19.941,71 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 47 66.10.06 19.681,71 260,00 19.941,71 Spitale generale 48 0.06.01 19.681,71 260,00 19.941,71 Cultura, recreere si religie | 43 200,00| 51,30 251,30 CHELTUIELI CURENTE 50 |01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 51 |70 200,00 51,30) 251,30| FTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 52 |71 200,00 51 „30| 251,30 total capitol Pag. 10/11

> s = 3 & „e 5 m 2 G = p DENUMIREA INDICATORILOR = s E $ E = Ss E Ss o 8 > Pr a Go e e a a |Servicii culturale 53 [67.10.03 200,00 51,30| 251,30| [institutii publice de spectacole si concerte 54 |67.10.03.04 200,00 51,30 251,30 Case de cultura 55 |67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 56 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 57 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT |_58 0,00 0,00 0,00 DEFICIT | 59 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, Va DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, | / fi NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU Pag. 11/11 nm

Atasament: ANEXA_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL cd) AHN DAR ENT DR fNERD NR Ă A n. cin 31. 40, 2046 Hotarârea nr. ... [ Ţ s & — o > 3 ş s = 3 Ss 8 a a 2 SG e DENUMIREA INDICATORILOR 3 = E s E o = S = o se 5 E 5 o e e a a | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 977.703,60 6.750,81 984.454,41 VENITURI PROPRII 2 [49.90 600.732,33 17.072,06 617.804,39 1. VENITURI CURENTE 3 j00.02 792.011,80 16.131,59 808.143,39 A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 750.383,98 6.225,05 756.609,03 |A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 432.914,59 -5.115,00 427.799,59 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 (00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 impozit pe profit 7 [01.02 2.281,48 0,00) 2.281,48| |impozit pe profit de la agentii economici & |01.02.01 | 2.281,48 000| 2.281,48 |A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 428.383,51 -5.115,00 423.268,51 [impozit pe venit 10 |03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 ilmpozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 [03.02.18 11.596,28 2,009 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 416.787,23 5.115,00 411.872,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 414.072,23 5.115,00 408.957,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale i 14 |04.02.04 | 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 15 |00.07 | 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 [05.02 2.248,60| 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 2.249,60| 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 |00.09 92.530,96 11.068,33 103.599,29 impozite si taxe pe proprietate 19 (07.02 92.530,86 11.068,33 103.599,29 Impozit pe cladiri 20 [07.02.01 78.463,20 10.828,00 89.291,20 Pag. 1/25

s s e E s DENUMIREA INDICATORILOR = < E 5 E 8 3 E s O 2 a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 25.229,52 6.463,32 31.692,84 impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 53.233,68 4.364,68 57.598,36 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 9.575,80 240,33 9.816,13 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.572,56 225,45| 4.798,01 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.618,76 0.00) 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 384,48 14,88| 399,36 Taxe luciciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 27 07.02.03 4.387,16 0.00 4387.16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 29 j00.10 222.789,43 161,92 222.951,35 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 191.279,47 0,00 191,279,47 d = — — manicibilor, sectoarelor so unicipiului Bucarest finantarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, oraselor, 31 |! 102.02 184.875,60 0,00 184.875,60 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 111.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 112.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 35 |12.02.07 781,04 0,00 781,04) Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 351,72 161,92 513,64 |Impozit pe spectacole 37 15.02.01 284,20 0,00 284,20 |Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 67,52 161,92 229,44 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 [Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 |16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 [00.11 2.149,00 109,80 2.258,80 Aite impozite si taxe fiscale 46 [18.02 2.149,00 109,80 2.258,80 |Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.149,00 109,80 2.258,80 Pag. 2/25

5 ge E o DENUMIREA INDICATORILOR > g E E E s 3 3 = 3 o g 9 a a C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 41.627,82 9.906,54 51.534,36 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 21.790,96 9.084,04 30.875,00 Venituri din proprietate 50 [30.02 21.783,80 9.084,04 30.867,84 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 30.02.05 16.215,28 0,06 16.215,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 |30.02.08 5.568,52 9.084,04 14.652,56 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 0.00| 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 55 |30.02.08.02 5.568,52| 8.990,40 14.558,92 Dividende de la societatile *i companiile nationale *i societățile cu capital majoritar de stat | 56 |30.02.08.03 0,00 93,64 93,64 Venituri din dobanzi | 57 |31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 58 |31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 59 [00.14 19.836,86 822,50 20.659,36 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 [33.02 212,80 30,00 302,80 Venituri din prestari de servicii | 61 [33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | 62 [33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea chelt lor de judecata, imputatii si despagubiri 63 |33.02.28 7,80 30,00 37,80 IVenituri din taxe administrative, eliberari de permise | 64 |34.02 2.927,08 0,00 2.927,08| Taxe extrajudiciare de timbru | 65 |34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari i 66 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 67 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 68 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 69 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 70 |35.02.03 90,08 0,00 008| Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 71 |35.02.03.01 80,08 0,00 90.8| Diverse venituri 72 [36.02 5.179,00 792,50 5.971,50 Taxe speciale 73 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 74 |36.02.32 0,00 292,50 292,50 Sume provenite din finantarea bugetara a-anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare | 75 |36.0232.02 0,00 292,50 292,50 Pag. 3/25

5 E) e E 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g E E E S 3 £ E 5 O 9 2 a a Alte venituri 76 |36.02.50 1.538,40 500,00 2.038,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T7 (37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 78 (37.02.03 -60.384,82 7.585,05 -52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare 79 (37.02.04 60.384,82 -7.585,05 52.799,77 Il. VENITURI DIN CAPITAL 80 (00.15 0,00 940,47 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri 81 |39.02 0,00 340,47 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 82 |39.02.01 0,00 1,35 1,35 Veniiuri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 83 139.02.03 0,00 174,53 174,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 84 39.02.07 9,00 501,22 501,22 [Depozite speciale pentru constructii de construinte 85 (39.02.10 | 0,00 263,37 263,37 SUBVENTII 86 j00.17 | 26.758,0S 1.593,04 28.351,13 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 87 |00.18 | 26.758,09 1.593,04 28.351,13 Subventii de la bugetul de stat 88 |42.02 | 25.284,22 1.593,04 26.877,26 A. De capital 89 i 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 90 |42.02.16 | 2.000,00 0,00 2.009,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inve: n sanatate |_91 [42.02.16.03 i 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 92 [1.0220 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 93 7.282,68 1.593,04 8.875,72 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 94 12.02.34 44,40 0,00 44,40 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 95 (420241 7.238,28 0,00 7.238,28 |Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii financiare 96 |42.02.62 0,00 1.593,04 1.593,04 | Subventii de la alte administratii | or [43.02 1.473,87 0.00 1.473,87 teo în invatamant, de Judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 98 |43.02.30 1.473,87 0,00 1.473,87 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate | 93 45.02 | 158.933,71 -11.914,29 147.019,42 Fondul European de Dezvoltare regionala | 100 (45.02.01 158.933,71 -17.510,11 141.423,60 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 101 |45.02.01.01 0,00 134,67 134,67 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteriori 102 j45.02.01.02 158.933,71 -17.644,78 141.288,93 Pag.4/25

„| 8 3 £ & 8 8 e $ DENUMIREA INDICATORILOR = < E Ss E S| 3 5 E : o eg 2 a a [Fondul Social European 103 45.02.02 0,00 2.856,10 2.856,10 |Sume primite in contul piatilor efectuate in anui curent 104 |45.02.02.01 0,00 1.949,10 1.949,10 |Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 105 145.02.02.02 0,00 907,00 907,00 [Fondul de Coeziune 106 [45.02.03 0,00 2.710,59 2.710,59 [Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 107 |45.02.03.02 0,00 2.710,59 2.710,59 |Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 108 |45.02.15 0,00 29,13 29,13 Prefinantari 109 |45.02.15.03 0,00 29,13 29,13 TOTAL CHELTUIELI 110 980.427,55 6.750,81 987.178,36 CHELTUIELI CURENTE 111 |01 759.291,34 19.375,01 778.666,35 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112 (10 253.862,28 2.831,00 256.493,28 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 (20 284.648,06 11.215,54 295.863,60 TITLUL III DOBANZI 114 [30 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 115 |40 70.000,00 17.295,00 87.295,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 116,51 29.348,53 -3.953,90 25.394,63 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI 117 (55 2.272,69 0,00 2.272,89 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DiN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 118 [56 53.680,53 -1.032,63 52.847,90 TITLUL iX ASISTENTA SOCIALA 119 |57 27. 771,43 -3.280,00 24.491,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 120 (59 17. 775.00| -500,00 17.275,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 (70 162.967,11 -12.624,20 150.342,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 122 |71 162.966,81 -12.624,20 150.342,61 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 12372 0,30 0,00 0,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE | 124 (81 58.189,10 0,00 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 125 (50.02 95.272,22 5.875,70 89.396,52 Autoritati publice si actiuni externe 126 [51 02 70.741,40 -1.873,00 68.863,40 CHELTUIELI CURENTE 127 [01 64.183,05 427,00 64.610,05 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 128 |10 38.244,98 0,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 129 20 15.638,07 16.065,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 130 Js9 10.300,00 0,00 10.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 131 |ro 6.558,35 -2.300,00 4.258,35 Pag. 5/25

a < = s DENUMIREA INDICATORILOR = z E Ss E o > E o 8 8 £ a [o TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 132 [71 6.558,05| -2.300,00 4.258,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 13372 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Autoritati executive si legislative 134 51.02.01 70.741,40 -1.873,00 68.863,40 Autoritati executive 135 |51.02.01.03 70.741,40 -1.873,00 68.8868,40 Alte servicii publice generale 136 154.02 4.598,00 -1.002,70 3.595,30 CHELTUIELI CURENTE 137 |01 4.598,00 -1.002,70| 3.595,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 650,00 30,00) 680,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 (51 3.948,00 -1.032,70| 2.915,30 |CHELTUIELI DE CAPITAL 140 (70 0,09 0,0a 0,00 [Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 141 54.02.07 0,00 0,00 0,00 |Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 142 [54.02.10 3.948,00 -1 .032,70| 2.915,30 Alte servicii publice generale 143 |54.02.50 650,00 30,00| 680,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 144 [55.02 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 19.932,82 EREI 16.932,82 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 146 |20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Il DOBANZI 147 [30 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 149 [55.02.00 19.932,82 -3.000,00| 16.932,82 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 156 |59.02 26.913,62 -94,20| 26.819,42 Ordine publica si siguranta nationala 151 |61.02 26.913,82 -04,20| 26.819,42 CHELTUIELI CURENTE 152 |01 24.383,60 -23.00| 24.380,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 153 |10 21.000,00 000| 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 |20 3.168,60 -8,00 3.180,80 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 155 |51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 156 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 157 |70 2.530,02 -11,20 2.458,82 Pag.6/25

-| 8 : £ 5 8 = 5 DENUMIREA INDICATORILOR ls g E E E s 3 > E z o e a a TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 158 |71 2.530,02 -11,20 2.458,82 Din total capitol Ordine publica 159 |61.02.03 25.782,62 0,00 25.782,62 Politie locala 160 |61.02.03.04 25.782,62 0,00 25.782,62 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 161 [61.02.05 1.131,00 -94,20 1.036,80 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 162 |64.02 474.263,00 -19.139,17 455.123,83 Invatamant 163 |65.02 223.707,4$ 4.415,43 228.122,92 CHELTUIELI CURENTE 164 |01 207.593,90 3.500,00 211.093,90 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 185 [10 144.622,50 0,00 144.622,50 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 186 |20 47.650,00 3.500,00 51.150,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI | 167 |55 2.272,89 0,00 2.272,69 Tittul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 168 [56 7.777,56 0,00 7.771,56 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 169 [57 2.571,43 0,00 2.571,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 170 |pe 2.699,72 0,00 2.699,72| CHELTUIELI DE CAPITAL 171 (70 16.113,59 915,43 17.029,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 16.113,59 915,43| 17.029,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 173 (65.02.03 71.139,20 -257,00 76.882,20 invatamant prescolar 174 |65.02.03.01 43.559,13 -257,00 43.302,13 Invatamant primar 175 |65.02.03.02 33.580,07 0,00 33.580,07 Invatamant secundar 176 |65.02.04 145.035,39 4.672,43 149.707,82 invatamant secundar inferior 177 |65.02.04.01 47.351,65 292,94 47.644,59 Invatamant secundar superior 178 |65.02.04.02 94.371,67 4.379,49 98.751,16 Invatamant profesional 179 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 180 |65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 181 [65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate ; 182 [66.02 60.265,51 -17.696,83 42.568,68 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 32.918,53 301,30 33.219,83 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 184 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 Pag. 7/25

E e 5 3 8 DENUMIREA INDICATORILOR = 5 E s E & 2 5 = s o 9 o a a TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 185 |20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 |51 19.057,54 301,30 19.358,84 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 |70 27.346,98 -17.998,13 9.348,85 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 188 |71 27.346,98 -17.998,13 9.348,85 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 189 [66.02.06 50.893,36 -17.896,83 33.196,53 Spitale generale 190 |66.02.06.01 50.893,36 -17.896,83 33.196,53 Servicii de sanatate publica 191 |66.02.08 9.372,15 0,00 9.372,15 Cultura, recreere si religie 192 [67.02 122.917,91 -4.529,37 118.388,54 CHELTUIELI CURENTE 193 |01 103.727,48 1.634,50 105.361 „98| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 194 [10 17.266,00 151,00 17.417,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 195 |20 81.961,48 4.983,50 86.944,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 196 [51 4.500,00 -3.500,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 197 |70 19.190,43 6.163,87 13.026,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 198 [71 19.190,43| 6.163,87 13.026,56 Din total capitol [ Servicii culturale 199 [67.02.03 43.146,66 776,91 43.923,57 Institutii publice de spectacole si concerte 200 |67.02.03.04 26.873,46 -1.547,09 25.326,37 Case de cultura 201 |67.02.03.06 16.173,20 2.324,00 18.497,20 Alte servicii culturale 202 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 203 [67.02.05 75.840,45 -5.306,28 70.534,17 |Sport 204 |67.02.05.01 33.911,18 -1.641,24 32.269,94| Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 205 j67.02.05.03 41.929,27 -3.665,04 38.264,23 Servicii religioase 206 [67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 n domeniile culturii, recreerii si religiei 207 |67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 208 |68.02 67.372,09 -1.328,40 66.043,69 CHELTUIELI CURENTE 209 |01 66.284,09 -1.328,40 64.955,69 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 210 [10 23.793,15 2.480,00 26.273,15 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 211 |20 10.887,67 -28,40 10.859,27 Pag.8/25

s 2 a E $ DENUMIREA INDICATORILOR = < E Ss E Ss z A E G 2 e a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 212 [51 1.827,98 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 213 157 25.200,00 -3.280,00 21.920,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 214 [59 4.575,28 -500,00 4.075,28 [CHELTUIELI DE CAPITAL 215 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 [TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 216 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 217 68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 218 [68.02.05 37.982,31 0,00 37.982,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 219 [68.02.05.02 37.982,31 0,00 37.982,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 220 |68.02.06 3.329,96 0,00 3.329,96 Crese 221 |68.02.11 3.127,92 20,00 3.147,92 Prevenirea exciuderii sociale 222 |68.02.15 20.975,90 -1.348,40 19.627,50 Ajutor social 223 |68.02.15.01 12.503,87 -1.637,60 10.866,27 Cantine de ajutor social 224 |68.02.15.02 8.472,03 289,20 8.761,23 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 225 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 226 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a iV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 227 |69.02 | 161.693,53 497,98 162.191,51 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 228 |70.02 140.762,47 -2,02 140.760,45 CHELTUIELI CURENTE 229 |01 80.568,66 648,81 81.217,47 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 230 |10 97,58 0,00 97,58 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 231 |20 46.086,03 1.881,44 47.767 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 232 |56 34.385,05 -1.032,63 33.352,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 233 |70 12.376,44 650,83 11.725,61 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 234 |71 12.376,44 650,83 11.725,61 [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 235 |81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 236 |70.02.03 24.846,00 -150,00 24.696,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 237 |70.02.03.01 1 24.846,00 -150,00 24.696,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 238 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 JAlimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 239 |70.02.05 11.433,46 0,00 11.433,46 Pag.9/25

„| 8 4 & 3 2 2 DENUMIREA INDICATORILOR 3 £ E Ss E SI 3 5 E 9 S 9 9 a a |Alimentare cu apa 240 11.433,46 0,00 11.433,46 |lturninat public si electrificari rurale 241 [70.02.06 11.556,11 26,54| 11.582,65 Alimentare cu gaze naturale in localitati 1 242 70.02.07 800,00 0,00 800,00| Alte servicii în domeniul locuintei, servi r si dezvoltarii comunale 243 |70.02.50 92.126,90 121,44 92.248,34 Protectia mediului 244 |74.02 20.931,08 500,00 21.431,06 |CHELTUIELI CURENTE 245 |01 20.391,00 792,50 21.183,50 [TITLUL II BUNURI SI SERVICII 246 |20 19.000,00 500,00 19.500,09 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 247 |51 0,00 292,50 292,50 (Titu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE. (FEN) POSTADERARE 248 |56 1.391,00 0,00 1.391,00 DE CAPITAL 249 |70 | 540,08 -292,50 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 250 [71 540,06 -292,50 247,56 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 251 |74.02.05 19.247,56 500,00) 19.747,56 Salubritate 252 |74.02.05.01 13.000,00 2.009,00| 15.000,00 Colectarea, fratarea si distrugerea deseurilor | 253 [74.02.05.02 6.247,56 -1.500,00 4.747,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale i 254 |74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 255 j79.02 222.285,18 31.361,90 253.647,08 |[Combusti energie E 81.02 20.850,00 0,00 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 257 [01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 258 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 259 [70 850,00 0,00 850,00 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 260 |71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol |Energie termica 261 [81.02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 Transporturi 262 ]84.02 1 201.435,18 31.361,90 232.797,08 CHELTUIELI CURENTE 263 |01 114.710,21| 17.425,00 132.135,21 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 264 |20 54.583,29| 130,00 54.713,28 [TITLUL IV SUBVENTII 265 |40 50.000,00 17.295,00 67.295,00 [Ti I VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 266 [56 E 0,00 10.126,92 Pag. 10/25

5 s E e DENUMIREA INDICATORILOR 3 8 E Ss E s 3 > = 5 O e e a a CHELTUIELI DE CAPITAL 267 j70 76.373,24 13.936,90 90.310,14 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 268 |71 16.373,24 13.936,90 90.310,14 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 269 181 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 270 [84.02.03 201.435,18 31.361,90 232.797,08 Drumuri si poduri 271 |84.02.03.01 18.502,56 -90,00 18.412,56 Transport in comun 272 |84.02.03.02 102.948,99 33.237,40| 136.186,39 Strazi 273 |84.02.03.03 79.983,63 -1.185,50| 78.198,13 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 274 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 275 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 276 le7.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT pa 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 278 |99.02 2.723,95 0,00 2.123,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 740.383,53 23.424,14 763.807,67 TOTAL VENITURI 2 [00.01 740.383,53 23.424,14 763.807,67 VENITURI PROPRII 3 |49.90 600.732,33 15.839,0$ 616.571,42 1. VENITURI CURENTE 4 |00.02 731.626,98 23.424,14 755.051,12 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 750.383,98 6.225,05 756.609,03 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 432.914,59 -5.115,00 427.799,59 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 [00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 impozit pe profit 8 [01.02 2.281,48 0,00| 2.281,48 impozit pe profit de la agentii economici 3 01.02.01 2.281,48 0.00[ . 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 428.383,51 5.115,00 423.268,51 Impozit pe venit 11 03.02 11.596,28 e 11.596,28 Impozitul pe veniturile din.transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 (03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02 416.787,23 5.115,00 411.672,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 (04.02.01 414.072,23 -5.115,00 408.957,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 [04.02.04 | 2.715,00 0,00 2.715,00 Pag. 11/25

s 8 s E s DENUMIREA INDICATORILOR > £g E Ss E a 3 g £ s S 8 s a. a ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 16 100.07 2.249,60 0,00| 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 17 [05.02 2.249,50 0,00 2.249,60| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital ] 18 (05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 jo0.09 92.530,96 11.068,33 103.599,29 Impozite si taxe pe proprietate 20 107.02 92.530,96 11.068,33 103.599,29 impozit pe cladiri 21 |07.02.01 78.463,20 10.828,06 89.291,20 Impozit pe cladiri - PF 22 |07.02.01.01 25.229,52 5.463,32 31.692,84 impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 53.233,68 4.364,68 57.598,36 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.575,80 249,33 9.815,13 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.572,56 225,45 4.798,01 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 384,48 14,88 399,36 Mr Jusiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 l07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate [20 07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 (00.10 222.789,43 161,92 222.951,35 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 191.279,47 0,00 191.279,47 m, " UI t Vl | maicilor, sectoare a pe unicului finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 11.02.02 18 457560| 0.00 184.875,60 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 4.132,87 50| 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 (11.02.09 2.271,00 oc) 2.271,00 Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 [12.02 781,04 000| 781,04 Taxe hoteliere 36 12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 37 115.92 351,72 161 „92| 513,84 Impozit pe spectacole 38 |15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 39 |15.02.50 67,52 161,92 229,44 |Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 (16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 41 16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 42 [16.02.0201 15.342,28 0,09 15.342,28 Pag. 12/25

5 z e 8 m = Gu s p DENUMIREA INDICATORILOR = e E sg E 8 3 E ș E E a a Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 ae si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 |16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 |00.11 2.148,00 109,80 2.258,80 Alte impozite si taxe fiscale 47 118.02 2.149,00 109,80 2.258,80 Alte impozite si taxe 48 |18.02.50 2.149,00 109,80 2.258,80 C. VENITURI NEFISCALE 49 j00.12 -18.757,00 17.199,0$ -1.557,91 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 [00.13 21.790,96 9.084,04 30.875,00 Venituri din proprietate 51 |30.02 21.783,80 9.084,04 30.867,84 Venituri din concesiuni si închirieri 52 (30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 53 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende | 54 |30.02.08 5.568,52 9.084,04 14.652,56 Venituri din dividende varsate de 55 |30.02.08.01 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 56 |30.02.08.02 5.568,52 8.990,40 14.558,92 Dividende de la societatile "i companiile nationale "i societățile cu capital majoritar de stat 57 |30.02.08.03 0,00 93,64 93,64 Venituri din dobanzi 58 [31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 59 [31.02.03 7,16 aL 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII : 60 [00.14 -40.547,96 8.115,05 -32.432,91 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 61 |33.02 272,80 30,00 302,80 [Venituri din prestari de servicii 62 |33.02.08 1,24 0,00 124 [Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 63 33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 64 (33.02.28 7,80 30,00 37,80| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 65 |34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru i 66 34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 67 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 68 |35.02.01 11.367,88 0,00 Venituri din amenzi si alte sanciiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 69 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 70 [35.02.02 0,02 0,00 0,02 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 71 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Pag. 13/25

5 8 e 8 ă 5 m = m = p DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E & 2 £ 3 a e 9 a a Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 72 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 73 136.02 5.179,00 500,00 5.679,00 Taxe speciale 74 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 |Alte venituri 75 |36.02.50 1.538,40 500,00 2.038,40 Transferuri voluntare, aitele decat subventiile T6& (37.02 -60.384,82 1.585,05 -52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea secti de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 77 (37.02.03 -60.384,82 1.585,05 -52.799,77 iV. SUBVENTII 78 100.17 8.756,55 0,00 8.756,55 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 [00.18 8.756,55 0,00 8.756,55 Subventii de la bugetul de stat 80 |42.02 7.282,68 000| 1.282,68 B. Curente 81 7.282,68 0,00| 1.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 82 [42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 83 |42.0241 7.238,28 0,00 7.238,28 Subventii de la alte administrati 84 [43.02 1.473,87 0,00. 1.473,87 terra n Invatamant de pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 85 |43.02.30 1.473,87 0.00 1.473,87 TOTAL CHELTUIELI 86 740.383,53 23.424,14 763.807,67 CHELTUIELI CURENTE 87 (01 682.214,43 23.424,14 705.638,57 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 88 [10 253.862,28 2.631,00 256.493,28| TITLUL IF BUNURI SI SERVICII E 20 284.648,06 11.215,54 295.863 60| THLUL III DOBANZI 90 30 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 91 |40 70.000,00 17.295,00 87.295,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 92 |51 5.952,15 -937,40 5.014,75 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 93 |55 2.272,69 0,00 2.272,89 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 94 [57 27.771,43 -3.280,00 24.491,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 [59 17.775,00 -500,00 17.275,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE |81 58.169,10 , 0.00| [Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 97 |50.02 88.644,87 -3.506,70| 85.138,17 [Autoritati publice si actiuni externe 98 [51 02 64.183,05 427,00 54.610,05 Pag. 14/25

| 5 $ e E o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E E E S 3 > £ o e e a n CHELTUIELI CURENTE 99 |01 54.183,05 427,00 64.610,05 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 100 |10 38.244,98 0,00 38.244,98 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 |20 15.638,07 427,00 16.065,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 102 |59 10.300,00 0,00 10.300,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 103 [51.02.01 64.183,05 427,00 64.610,05 Autoritati executive 104 51.02.01.03 64.183,05 427,00 64.610,05 Alte servicii publice generale 105 154.02 4.529,00 -933,70 3.595,30 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 4.529,00| -933,70 3.595,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 107 |20 850,00 30,00 680,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 108 |51 3.879,00 2.915,30 |Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 109 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 110 [54.02.10 3.879,00 -963,70 2.915,30 Alte servicii publice generale 111 54.02.50 650,00 30,00 680,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 112 [55.02 | 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 CHELTUIELI CURENTE 1 113 01 | 19.532,82 -3.000,00 16:832,82 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 114 j20 0,00. 0,00 0,00 TITLUL Hit DOBANZI 115 |30 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 Din total capitol - Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 116 (55.02.00 19.932,82 -3.000,00 16.932,82 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 117 |59.02 24.383,60 -23,00 24.360,60 [Ordine publica si siguranta nationala 118 [61.02 24.383,60 -23,00 24.350,80 |CHELTUIELI CURENTE 119 j01 24.383,60 -23,00 24.380,60 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 120 [10 21.000,00 0,00 21.000,00 II BUNURI SI SERVICII 121 (20 3.168,60 -8,00 3.160,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 122 |51 15,00 -15,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 123 58 200,00 0,00| 200,00 Din total capitol | Pag. 15/25

-| 8 - = 5 = 8 DENUMIREA INDICATORILOR = E E E E S 3 3 = & Ş 8 a a Ordine publica 124 61.02.03 23.768,60 0,09 23.768,60 |Politie locala 125 [61.02.03.04 | 23.768,60 0,00 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 126 (61.02.05 615,00 -23,00 592,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 127 |64.02 379.419,06 7.347,40 386.766,46 Invatamant 128 (65.02 199.816,34 3.500,00 203.316,34 CHELTUIELI CURENTE 128 |01 199.816,34 3.500,00 203.316,34 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 130 |10 144.622,50 0,00| 144.622,50 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 131 |20 47.650,00 3.500,00| 51.150,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 132 [55 2.272,69 0,00 2.272,69 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 133 [57 2.571,43 0,00 2.571,43 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 134 |59 2.699,72 0,00 2.698,72 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 135 [65.02.03 76.231,01 0,00 76.231,01 Invatamant prescolar | 136 |65.02.03.01 42.650,94 0,00 42.650,94 Invatamant primar 137 |65.02.03.02 33.580,07 0,00 33.580,07 Invatamant secundar 138 |65.02.04 122.052,43 3.500,00 125.552,43 invatamant secundar inferior 139 |65.02.04.01 43.456,28 0,001, 43.456,28 Invatamant secundar superior 140 [65.02.04.02 15.284,08 3.500,00 78.784,08 invatamant profesional 141 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 142 65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 143 25,10 0,00 25,10| Sanatate | 144 [66.02 14.091,15 41,30 14.132,45| CHELTUIELI CURENTE | 145 |01 14.091,15 41,30 14.132,45 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 CEI II BUNURI SI SERVICII 147 |20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 148 |51 230,16 41,30 271,46 Din total capitol i Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 149 (66.02.06 4.730,16 41,30 4.771,46 Spitale generale 150 (66.02.06.01 4.730,16 41,30 4.771,46 Pag. 16/25

5 Ss a = o DENUMIREA INDICATORILOR = £ E E E & 3 E g ă a a | Servicii de sanatate publica 151 [66.02.08 9.360,99 0,00 9.360,99 Cultura, recreere si religie 152 |67.02 99.227,48 5.134,50 104.361,98| CHELTUIELI CURENTE 153 |01 99.227,48 5.134,50 104.361,98 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 154 |10 17.266,00 151,00 17.417,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 155 |20 81.961,48 4.983,50 86.944,98 Din total capitol Servicii culturale 156 [67.02.03 39.840,20 2.144,50 41.984,70 Institutii publice de spectacole si concerte 157 |67.02.03.04 23.667,00 -179,50 23.487,50 Case de cultura 158 |67.02.03.06 16.173,20 2.324,00 18.497,20 Alte servicii culturale 159 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 recreative si sportive 160 [67.02.05 55.456,48 2.990,00 58.446,48 Sport 161 |67.02.05.01 25.650,00 2.990,00 28.640,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 162 [67.02.05.03 29.806,48 0,00 29.806,48 163 [67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 Alte servicii în dorneniile culturii, recreerii si religiei | 164 [67.02.50 930,80 0.00 930,80 |Asigurari si asistenta sociala | 185 [68.02 66.284,09 -1.328,40 64.955,69 |CHELTUIELI CURENTE 166 jo1 66.284,09 -1:328,40 4.955,69 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 167 (10 23.793,15 2.480,00 26.273,15 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 168 |20 10.887,87 -28,40 10.859,27 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 169 |51 1.827,99 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 170 [57 i 25.200,00 -3.280.00| 21.920,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 171 [59 | 4.575,28 -500.00| 4.075,28| Din total capitol | | Asistenta acordata persoanelor in varsta 172 [68.02.04 1.906,00 0,00 1.906,00| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 173 [68.02.05 37.935,31 000| 37.935,31| Asistenta sociala in caz de invaliditate 174 |68.02.05.02 | 37.935,31 0,00 37.935,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 175 68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,16 Crese 176 (68.02.11 3.047,82 20,00 3.067,92| Prevenirea excluderii sociale 177 [68.02.15 20.202,70) _-1345,40| 18.854,30| Pag. 17/25

„| 8 5 8 a = 8 DENUMIREA INDICATORILOR => e E s E S 3 5 E 3 G e e a a Ajutor social 178 |68.02.15.01 11.810,87 -1.837,80 10.173,07 Cantine de ajutor social 179 (68.02.1502 8.392,03 289,20 8.681,23 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 180 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 181 0,00 0,00 0,00| ÎPartea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 182 [69.02 113.000,98 2.181,44 115.182,42 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 183 70.02 94.000,98 1.681,44 95.682,42| CHELTUIELI CURENTE 184 [01 46.183,61 1.681,44 47.865,05 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL [185 |10 97,58 0,00 97,58 TITLUL IF SI SERVICII 186 |20 46.086,03 1.681,44 47.767,47 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 187 [81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol | Locuinte 188 [70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 189 |70.02.03.01 | 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 190 |70.02.03.30 | 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 191 |70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa | 192 |70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale | 193 [70.02.06 9.000,00 1.500,00 10.500,00 |Alimentare cu gaze naturale in localitati | 194 [70.02.07 800,00 0,00 800,00 Alfe servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 195 |70.02.50 73.684,16 181,44 73.865,60 Protectia mediului 196 |74.02 [ 19.000,00 500,00 18.500,00 CHELTUIELI CURENTE 197 |01 19.000,00 500,00 19.500,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII | 198 [20 19.000,00 500,00 19.500,00 Din total capitol - Salubritate si gestiunea deseurilor 199 [74.02.05 18.000,00 500,00 19.500,00 Salubritate 200 |74.02.05.01 13.000,00 2.000,00 15.00.00] Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 201 |74.02.05.02 6.000,00 -1.500,00 4.500,00| Canalizarea si tratarea apelor reziduale 202 [74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 203 |79.02 134.935,02 17.425,09 152.360,02 Combustibili si energie 204 [81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 Pag. 18/25

„| 8 £ 5 s = DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E S E s 2 3 E o 2 2 a a CHELTUIELI CURENTE 205 ț01 20.000,00 0,00 20.000,00 E IV SUBVENTII 206 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 |Din total capitoi | |Energie termica | 207 [81.02.06 20.000,00 0.00 20.000,00 Transporturi | 208 [84.02 114.935,02 17.425,00 132.360,02 CHELTUIELI CURENTE 209 |01 104.583,29 17.425,00 122.008,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 210 |20 54.583,29 130,00 54.713,28 TITLUL IV SUBVENTII 211 |40 50.000,00 17.295,00 67.295,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 212 |81 + 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 213 |84.02.03 | 114.935,02 17.425,00 132.360,02 Drumuri si poduri 214 |[84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 215 |84.02.03.02 61.551,73 17.425,00| 78.976,73 Strazi 216 [84.02.03.03 53.383,29 000| 53.383,29 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 217 (84.02.50 0,00 0,00| 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 218 [96.02 0,00 0,00| 0,00 REZERVE 219 |97.02 0,00 0,00 0,09 EXCEDENT 220 [98.02 0,00 0,00 9,00 DEFICIT 221 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE | SECTIUNEA DEZVOLTARE 1| 237.320,07 -16.673,33 220.646,74 TOTAL VENITURI 2 [00.01 237.320,07 -16.673,33 220.646,74 [VENITURI PROPRII 3 [48.90 0,00| 1.232,97 1.232,97 lb VENITURI CURENTE 4 100.02 60.384,82| -7.292,55 53.092,27 C. VENITURI NEFISCALE 5 [00.12 60.384,82 -1.292,55 53.092,27 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 60.384,82 -1.292,55 53.092,27 Diverse venituri 7 |36.02 0,00 292,50 292,50 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti ] 8 |36.02.32 0,00 292,50 292,50 |Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare | 9 |36.02.32.02 0,00 292,50 292,50 Pag. 19/25

5 3 5 z 5 5 s 3 & 8 a = o DENUMIREA INDICATORILOR = E s E s 3 & E o 9 2 a a Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 37.02 60.384,82 7.585,05 52.799,77 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 (37.02.04 60.384,82 -7.585,05 52.799,77 Il. VENITURI DIN CAPITAL 12 (00.15 0,00 940,47 940,47 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 |39.02 0,00 340,47 940,47 [Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 14 [39.02.01 0,00 1,35 1,35 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 15 139.02.03 0,00 174,53 174,53 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 16 |39.02.07 0,00 501,22 501,22 Depozite speciale pentru constructii de construinte 17 |39.02.10 0,00 263,37 263,37 IV. SUBVENTII 18 |00.17 18.001,54 1.593,04 19.594,58 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 19 [00.18 18.001,54 1.593,04 19.594,58 Subventii de la bugetul de stat 20 [42.02 1 18.001,54 1.593,04 19.594,58 A. De capitai 21 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetu! de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 22 42.02.16 2.000,00 6,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 23 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 24 |42.02.20 16.001,54 000| 16.001,54 B. Curente 25 0,00 1.593,04 1.593,04 Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii financiare 26 |42.02.82 0,00 1.593,04 1.593,04 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 27 [45.02 158.933,71 -11.914,29 147.019,42 Fondul European de Dezvoltare regionala 28 |45.02.01 [ 158.933,71 -17.510,11 141.423,60 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 29 ]45.02.01.01 0,00 134,67 134,67 Sume primite în contul piatilor efectuate in anii anteriori 30 115.02.01 02 158.933,71 -17.644,78 141.288,93 Fondul Social European 31 [45.02.02 0,00 2.856,10 2.856,10 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 32 |45.02.02.01 0,00 1.949,10 1.949,10) Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 33 |45.02.02.02 0,00 907,00 907,00 Fondul de Coeziune 34 45.02.03 0,00 2.710,59 2.710,59 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 35 |45.02.03.02 0,00 2.710,59 2.710,59 Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 36 [45.02.15 0,00 29,13 29,13 Prefinantari i 37 |45.02.15.03 0,00 29,13 29,13 CHELTUIELI | 38 240.044,02 -16.673,33 223.370,69 Pag. 20/25

z E 8 a g 5 S = au S e DENUMIREA INDICATORILOR = E Ss E s 3 > = G 9 s a a CHELTUIELI CURENTE 39 (01 77.076,91 4.049,13] 73.027,78 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 40 [51 23.396,38 -3.016,50 20.379,88 Titul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 41 [56 | 53.680,53 -1.032,63 52.647,90 CHELTUIELI DE CAPITAL 42 |70 162.967,11 -12.624,20 150.342,91 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 43 |71 162.966,81 -12.624,20 150.342,61 ÎTITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 44 |72 0,30 0,00 0,30 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 45 [50.02 6.627,35 -2.369,00 4.258,35 „Autoritati publice si actiuni externe 46 [51.02 6.558,35 -2.300,00 4.258,35 CHELTUIELI CURENTE 47 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 |70 6.558,35 -2.300,00 4.258,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 49. |71 6.558,05 -2.300,00 4.258,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 50 [72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Autoritati executive si legislative 51 [51.02.01 6.558,35 -2.300,00 4.258,35 Autoritati executive 52 [51020103 | 6.558,35 -2.300,00 4.258,35 Alte servicii publice generale 53 |54.02 69,00 -69,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 54 |01 69,00 -89,00 0,90| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 55 |51 69,00 -69,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 1 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 57 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 58 |54.02.10 69,00 -89,00 0,00 Alte servicii publice generale 59 |54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60 |59.02 2.530,02 -71,20 2.458,82 Ordine publica si siguranta nationala 61 161.02 2.530,02, -71,20 2.458,82 CHELTUIELI CURENTE e2 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 63 |70 2.530,02 -11,20 2.458,82 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 84 |71 2.530,02 -71,20 2.458,82 Din total capitol Pag.21/25

5 : z 8 a 5 m = m = P DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E 2 £ E 5 o 2 2 a a publica 55 j61.02.03 2.014,02 0,00 2.014,02| Politie locala 66 |61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,02 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 67 jet 02.05 516,00 -11,20 444,80 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 68 [64.02 94.843,94 -26.486,57 88.357,37 Invatamant 69 [65.02 23.891,15 915,43 24.806,58 CHELTUIELI CURENTE 70 01 7.177,56 0,00 7.177,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 71 |56 7.717,56 0,00 7.177,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 2 l70 16.113,59 915,43 17.029,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TsSI71 16.113,59 915,43 17.029,02 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 74 [65.02.03 908,19 -257,00 651,19 Invatamant prescolar 75 [65.02.03.01 908,19 -257,00 551,1 si invatamant primar 76 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 77 |65.02.04 22.982,98 1.172,43 24.155,39 Invatamant secundar inferior 78 |65.02.04.01 3.895,37 292,94| 4.188,31 Invatamant secundar superior 79 |65.02.04.02 19.087,59 879,49 19.967,08 |Invatamant profesional 80 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 81 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul invatamantului 82 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 83 [66.02 46.174,36 -17.738,13 28.436,23 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 18.827,38 260,00 19.087,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 18.827,38 260,00 19.087,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 86 70 27.346,98|. -17.998,13| 9.348,85 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 87 |71 27.346,98 -17.998,13 9.348,85 Din total capitol + Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 88 166.02.06 46.163,20 -17.738,13 28.425,07 Spitale generale 89 |66.02.06.01 46.163,20 -17.738,13 28.425,07 Servicii de sanatate publica 90 [66.02.08 11,16 0,00. 11,16 Cultura, recreere si religie 91 |67.02 23.690,43 -9.663,87 14.026,56 Pag.22/25

|Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 E S E S 3 E E s ă | Ş a a CHELTUIELI CURENTE 92 [01 4.500,00 -3.500,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 93 |51 4.500,00 -3.500,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 94 [70 19.190,43 6.163,87 13.026,56 TITLUL XIlI ACTIVE NEFINANCIARE 95 |71 19.190,43 6.163,87 13.026,56| Din total capitol Servicii culturale 96 [67.02.03 3.306,46 -1.367,58 1.938,87 Institutii publice de spectacole si concerte 97 |67.02.03.04 3.206,46 -1.387,59 1.838,87 Case de cultura 98 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 99 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Servicii recreative si sportive 100 [67.02.05 20.383,97 -8.296,28 12.087,69 Sport 101 |67.02.05.01 8.261,18 4.631,24 3.629,94 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 102 [67.02.0503 12.122,79 -3.665,04 8.457,75 Servicii religioase 103 [67.02.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 104 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 105 [68.02 1.088,00 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 106 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 [TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 108 [71 1.088,00 0,00 1.088,00 [Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 109 [68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 110 [68.02.05 47,00 0,00 47,00 [Asistenta sociala in caz de invaliditate 111 [68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 112 |68.02.08 137,80 0,00 137,80 Crese 113 (68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 114 [68.02.15 713,20 0,00 773,20 Ajutor social 115 |68.02.15.01 693,20 0,00 693,20 Cantine de ajutor social 116 |68.02.15.02 80,00 0,00 80,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 117 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 118 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Pag. 23/25

5 a e s a a Ş Ss 3 Ss S ? DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E & 3 £ s s s 8 a a Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 119 [69.02 48.692,55 -1.683,46 47.009,05 |Locuinte, servicii si dezvoltare publica 120 [70.02 46.761,49 -1.683,46 45.078,03| ICHELTUIELI CURENTE 121 |01 34.385,05 -1.032,63 33.352,42 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 122 |56 34.385,05 -1.032,63 33.352,42 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 (70 12.376,44 650,83 11.725,61 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 124 [71 12.376,44 650,83 11.725,61 Din total capitol Locuinte 125 |70.02.03 24.846,00 -150,00 24.696,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte | 126 ț70.02.03.01 24.846,00 -150,00 24.696,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 127 |70.02.03.30 0,00 0,00| 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 128 |70.02.05 916,84 0,00 916,64 Alimentare cu apa 128 |70.02.05.01 91 6,64| 0,00 916,64 Ilurninat public si electrificari rurale 130 [70.02.06 2.556,11 -1.473,46 1.082,65 Alimentare cu gaze naturale în localitati 131 70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 132 |70.02.50 18.442,74 -60,00 Protectia mediului | 133 jr4.02 1.931,06 0,00 1.931,06 CHELTUIELI CURENTE 134 [01 1.391,00 292,50 1.683,50 "TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135 51 0,00 292,50 292,50 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 136 |56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 |70 540,06 -292,50 247,56 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 138 |71 540,06 -292,50 247,56 |Din total capitol [Salubritate si gestiunea deseurilor 139 [74.02.05 247,56 0,00 247,56 Salubritate 1 140 [74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 141 [74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 142 |74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 143 |79.02 87.350,16 13.936,90 101.287,06 Combustibili si energie 144 [81.02 850,00 0,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 145 |01 0,00 0,00 0,00 Pag. 24/25

5 R E o DENUMIREA INDICATORILOR € E Ss E s 3 & E o e e n a [ 4 CHELTUIELI DE CAPITAL j 146 [70 850,00 0,00 850,001 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 147 |71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol i Energie termica 148 [81.02.06 850,00 0,00 :850,00 Transporturi 149 [84.02 1 86.500,16 13.936,90 100.437,06 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 10.126,92 0,00 10.126,92 Vil! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 151 56 ] 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 152 70 76.373,24| 13.936,90 90.310,14| TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE | 153 [71 76.373,24 13.936,90 90.310,14 Din total capitol | Transport rutier 1 154 [84.02.03 86.500,16 13.936,90 100.437,06 Drumuri si poduri 155 |84.02.03.01 18.502,56 -90,00 18.412,56 Transport În comun 156 [84.02.03.02 41.397,26 15.812,40 57.209,66 |Strazi 157 |84.02.03.03 26.600,34. -1.785,50 24.814,84 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 158 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 159 [96.02 0.00 0,00 0,00 REZERVE 160 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 161 [98.02 0,00 0,00 0,00 PE [rez 99.02 | 2.723,95 0,00 2.723,95 PRIMAR, 1 DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, / NICOLAE Ri [7 Pag. 25/25 STELIANA STANCIU