keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 89/20.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016

20.09.2016

Hotararea Consiliului Local 89/20.09.2016
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2016 - 22719/15.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 "Bugetul local pe anul 2016", respectiv Anexei nr. 2 "Program Dezvoltare pe anul 2016", care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 27/29.07.2016 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ANEXA_NR._1_-_BUGET_LOCAL.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL + / Hotarârea nr. 5 3 e 3 ă B 5 m = m c oD DENUMIREA INDICATORILOR E e E 5 E 6 3 S = s O e o a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 971.371,23 0,00 971.371,23 VENITURI PROPRII 2 |49.90 600.732,33 0,00 600.732,33 1. VENITURI CURENTE 3 [00.02 787.153,30 0,00 787.153,30 A. VENITURI FISCALE 4 |00.03 745.525,48 0,00 745.525,48 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 432.914,59 0,00 432.914,59 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 7 |01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 8 |01.02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 [00.06 428.383,51 0,00 428.383,51 Impozit pe venit 10 [03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 |03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 [04.02 416.787,23 0,00 416.787,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04.02.01 414.072,23 0,00 414.072,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 14 [04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 [00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 |05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 [00.09 92.530,96 0,00 92.530,96 Impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 92.530,96 0,00 92.530,96 20 |07.02.01 78.463,20 0,00 78.463,20 Impozit pe cladiri Pag. 1/24

| 8 5 5 e g 8 DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E S 3 5 E 5 O o 2 a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 53.233,68 0,00 53.233,68 Impozit pe terenuri 23 |07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 24 |07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 Vesela de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante ai 27 |07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 28 |07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 |00.10 217.930,93 0,00 217.930,93 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 186.420,97 0,00 186.420,97 e aaa n EEE EAI finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 31 |11.02.02 180.017,10 0.00 180.017,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 |11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 33 [11.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 35 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 351,72 0,00 351,72 Impozit pe spectacole 37 |15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 38 [15.02.50 67,52 0,00 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 |16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 |16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 [16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE 45 |00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 47 |18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe Pag.2/24

5 E 8 ă 3 3 m = G = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 e £ Ss E S 3 E E o 9 £ a a C. VENITURI NEFISCALE 48 |00.12 41.627,82 0,00 41.627,82 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 50 |30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 |30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 53 |30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 54 |30.02.08.01 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 55 |30.02.08.02 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 56 |31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 57 |31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 58 [00.14 19.836,86 0,00 19.836,86 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 59 |33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servicii 60 [33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 61 [33.02.12 263,76 0,00 263,76 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 [33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 63 |34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 64 |34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 65 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 66 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 67 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 68 |35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 69 [35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 70 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 71 |36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Taxe speciale 72 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 73 [36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 74 |37.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 3/24

A EI d Ă DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E e E 8 3 : E O o e a a Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 75 |37.02.03 -68.768,11 8.383,29 -60.384,82 Varsaminte din sectiunea de functionare 76 |37.02.04 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 IV. SUBVENTII 77 |00.17 25.284,22 0,00 25.284,22 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 |00.18 25.284,22 0,00 25.284,22 Subventii de la bugetul de stat 79 |42.02 25.284,22 0,00 25.284,22 A. De capital 80 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea inves' or in sanatate 81 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 82 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 83 |42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 B. Curente 84 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 85 |42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 86 |42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 87 |45.02 158.933,71 0,00 158.933,71 Fondul European de Dezvoltare regionala 88 |45.02.01 158.933,71 0,00 158.933,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 89 |45.02.01.02 158.933,71 0,00 158.933,71 TOTAL CHELTUIELI 90 974.095,18 0,00 974.095,18 CHELTUIELI CURENTE 91 |01 744.575,68 8.383,29 752.958,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 92 |10 249.053,78 0,00 249.053,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 93 |20 276.214,77 8.383,29 284.598,06 TITLUL III DOBANZI 94 |30 19.932,82 0,00 19.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 95 |40 70.000,00 0,00 70.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 96 [51 29.348,53 0,00 29.348,53 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 97 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 98 |56 53.680,53 0,00 53.680,53 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 99 [57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 100 [59 17.775,00 0,00 17.775,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 171.350,40 -8.383,29 162.967,11 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 102 |71 171.350,10 -8.383,29 162.966,81 Pag. 4/24

| a + m 8 5 2 E e DENUMIREA INDICATORILOR = e £ 9 E o su = o Ss > = > o 9 9 a a TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 103 [72 0,30 0,00 0,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 104 |81 58.169,10 0,00 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 105 [50.02 95.272,22 0,00 95.272,22 Autoritati publice si actiuni externe 106 [51.02 70.741,40 0,00 70.741,40 CHELTUIELI CURENTE 107 |01 64.183,05 0,00 64.183,05 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108 [10 38.244,98 0,00 38.244,98 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 109 |20 15.638,07 0,00 15.638,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 110 |59 10.300,00 0,00 10.300,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 111 |70 6.558,35 0,00 6.558,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 112 |71 6.558,05 0,00 6.558,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 113 |72 0,30 0,00 0,30 Din total capitol Autoritati executive si legislative 114 [51.02.01 70.741,40 0,00 70.741,40 Autoritati executive 115 |51.02.01.03 70.741,40 0,00 70.741,40 Alte servicii publice generale 116 |54.02 4.598,00 0,00 4.598,00 CHELTUIELI CURENTE 117 |01 4.598,00 0,00 4.598,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 |20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 119 [51 3.948,00 0,00 3.948,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 120 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 121 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 122 [54.02.10 3.948,00 0,00 3.948,00 Alte servicii publice generale 123 [54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 124 [55.02 19.932,82 0,00 19.932,82 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 19.932,82 0,00 19.932,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126 |20 0,00 0,00 0,00 TITLUL Il DOBANZI 127 |30 19.932,82 0,00 19.932,82 CHELTUIELI DE CAPITAL 128 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Pag 5/24

5 3 3 = = 3 5 a 5 m = m S p DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E S 3 S E E o 9 2 a a Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 129 [55.02.00 19.932,82 0,00 19.932,82 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 130 [59.02 26.913,62 0,00 26.913,62 Ordine publica si siguranta nationala 131 [61.02 26.913,62 0,00 26.913,62 CHELTUIELI CURENTE 132 [01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133 |10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134 |20 3.168,60 0,00 3.168,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 135 [51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 136 |59 200,00 0,00 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 137 |70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 138 |71 2.530,02 0,00 2.530,02 Din total capitol Ordine publica 139 [61.02.03 25.782,62 0,00 25.782,62 Politie locala 140 |61.02.03.04 25.782,62 0,00 25.782,62 Protectie ci si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 141 [61.02.05 1.131,00 0,00 1.131,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 142 |64.02 467.930,63 0,00 467.930,63 Invatamant 143 |65.02 217.375,12 0,00 217.375,12 CHELTUIELI CURENTE 144 |01 201.261,53 0,00 201.261,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145 [10 139.764,00 0,00 139.764,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 146 |20 47.650,00 0,00 47.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 147 [55 2.271,00 0,00 2.271,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 148 [56 7.777,56 0,00 7.777,56 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 149|57 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 150 [59 2.699,72 0,00 2.699,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 151|70 16.113,59 0,00 16.113,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 182 |71 16.113,59 0,00 16.113,59 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 153 [65.02.03 74.611,81 0,00 74.611,81 Invatamant prescolar 154 |65.02.03.01 42.904,52 0,00 42.904,52 Invatamant primar 155 |65.02.03.02 31.707,29 0,00 31.707,29 Pag.6/24

, „4 ! : 5 3 a 5 DENUMIREA INDICATORILOR = e E Ss E 8 3 O 9 9 a a Invatamant secundar 156 [65.02.04 141.230,41 0,00 141.230,41 Invatamant secundar inferior 157 |65.02.04.01 47.351,65 0,00 47.351,65 Invatamant secundar superior 158 |65.02.04.02 90.566,69 0,00 90.566,69 Invatamant profesional 159 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 160 [65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 161 |65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 162 [66.02 60.265,51 0,00 60.265,51 CHELTUIELI CURENTE 163 |01 32.918,53 0,00 32.918,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 |20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 19.057,54 0,00 19.057,54 CHELTUIELI DE CAPITAL 167 |70 27.346,98 0,00 27.346,98 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 168 |71 27.346,98 0,00 27.346,98 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 169 [66.02.06 50.893,36 0,00 50.893,36 Spitale generale 170 |66.02.06.01 50.893,36 0,00 50.893,36 Servicii de sanatate publica 171 |66.02.08 9.372,15 0,00 9.372,15 Cultura, recreere si religie 172 |67.02 122.917,91 0,00 122.917,91 CHELTUIELI CURENTE 173 |01 103.727,48 0,00 103.727,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 |10 17.266,00 0,00 17.266,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175|20 81.961,48 0,00 81.961,48 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 176 |51 4.500,00 0,00 4.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 177 |70 19.190,43 0,00 19.190,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 178 |71 19.190,43 0,00 19.190,43 Din total capitol Servicii culturale 179 |67.02.03 43.146,66 0,00 43.146,66 Institutii publice de spectacole si concerte 180 |67.02.03.04 26.873,46 0,00 26.873,46 Case de cultura 181 |67.02.03.06 16.173,20 0,00 16.173,20 Alte servicii culturale 182 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 Pag. 7/24

FR Li 3 i m 7 a Ş e 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E S S = £ O e 9 a a Servicii recreative si sportive 183 [67.02.05 75.840,45 0,00 75.840,45 Sport 184 |67.02.05.01 33.911,18 0,00 33.911,18 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 185 |67.02.05.03 41.929,27 0,00 41.929,27 Servicii religioase 186 |67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 i 187 [67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 188 |68.02 67.372,09 0,00 67.372,09 CHELTUIELI CURENTE 189 |01 66.284,09 0,00 66.284,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 190 |10 23.843,15 0,00 23.843,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 191 |20 10.837,67 0,00 10.837,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 192 [51 1.827,99 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 193 |57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 194 [59 4.575,28 0,00 4.575,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 195 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 196 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 197 [68.02.04 1.956,00 0,00 1.956,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 198 [68.02.05 37.982,31 0,00 37.982,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 199 |68.02.05.02 37.982,31 0,00 37.982,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 200 [68.02.06 3.329,96 0,00 3.329,96 Crese 201 [68.02.11 3.127,92 0,00 3.127,92 Prevenirea excluderii sociale 202 [68.02.15 20.975,90 0,00 20.975,90 Ajutor social 203 |68.02.15.01 12.503,87 0,00 12.503,87 Cantine de ajutor social 204 |68.02.15.02 8.472,03 0,00 8.472,03 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 205 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltu in domeniul asistentei sociale 206 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 207 |69.02 160.076,82 1.616,71 161.693,53 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 208 |70.02 139.145,76 1.616,71 140.762,47 CHELTUIELI CURENTE 209 [01 80.568,66 0,00 80.568,66 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 210 [10 97,58 0,00 97,58 Pag.8/24

3 DENUMIREA INDICATORILOR = e E $ E 8 3 E s S 9 a a TITLUL II BUNURI SI SERVICII 211 [20 46.086,03 0,00 46.086,03 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 [56 34.385,05 0,00 34.385,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 213 |70 10.759,73 1.616,71 12.376,44 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21471 10.759,73 1.616,71 12.376,44 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 215 [81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 216 |70.02.03 23.229,29 1.616,71 24.846,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 217 |70.02.03.01 23.229,29 1.616,71 24.846,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 218 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 219 |70.02.05 11.433,46 0,00 11.433,46 Alimentare cu apa 220 |70.02.05.01 11.433,46 0,00 11.433,46 Iluminat public si electrificari rurale 221 |70.02.06 11.556,11 0,00 11.556,11 Alimentare cu gaze naturale in localitati 222 |70.02.07 800,00 0,00 800,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 223 |70.02.50 92.126,90 0,00 92.126,90 Protectia mediului 224 |74.02 20.931,06 0,00 20.931,06 CHELTUIELI CURENTE 225 (01 20.391,00 0,00 20.391,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 226 |20 19.000,00 0,00 19.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 227 |56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 228 |70 540,06 0,00 540,06 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 229 |71 540,06 0,00 540,06 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 230 |74.02.05 19.247,56 0,00 19.247,56 Salubritate 231 |74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 232 |74.02.05.02 6.247,56 0,00 6.247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 233 |74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 234 |79.02 223.901,89 -1.616,71 222.285,18 Combustibili si energie 235 [81.02 20.850,00 0,00 20.850,00 CHELTUIELI CURENTE 236 [01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 237 |40 20.000,00 0,00 20.000,00 Pag. 9/24

& a 2 G FI o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E s 3 5 E s 6 9 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 238 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 239 [71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 240 [81.02.06 20.850,00 0,00 20.850,00 Transporturi 241 [84.02 203.051,89 -1.616,71 201.435,18 CHELTUIELI CURENTE 242 |01 106.326,92 8.383,29 114.710,21 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 243 |20 46.200,00 8.383,29 54.583,29 TITLUL IV SUBVENTII 244 |40 50.000,00 0,00 50.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 245 [56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 |70 86.373,24 -10.000,00 76.373,24 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 247 |71 86.373,24 -10.000,00 76.373,24 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 248 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 249 [84.02.03 203.051,89 -1.616,71 201.435,18 Drumuri si poduri 250 |84.02.03.01 28.502,56 -10.000,00 18.502,56 Transport in comun 251 |84.02.03.02 102.948,99 0,00 102.948,99 Strazi 252 |84.02.03.03 71.600,34 8.383,29 79.983,63 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 253 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 254 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 255 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 256 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 257 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 725.667,87 8.383,29 734.051,16 TOTAL VENITURI 2 |00.01 725.667,87 8.383,29 734.051,16 VENITURI PROPRII 3 |49.90 600.732,33 0,00 600.732,33 I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 718.385,19 8.383,29 726.768,48 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 745.525,48 0,00 745.525,48 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 432.914,59 0,00 432.914,59 Pag. 10/24

- a + E Ş DENUMIREA INDICATORILOR = E £ E E & 3 Ă = 5 o 2 9 a a A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 |00.05 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit 8 |01.02 2.281,48 0,00 2.281,48 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 2.281,48 0,00 2.281,48 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 428.383,51 0,00 428.383,51 Impozit pe venit 11 |03.02 11.596,28 0,00 11.596,28 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imo 12 |03.02.18 11.596,28 0,00 11.596,28 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02 416.787,23 0,00 416.787,23 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 414.072,23 0,00 414.072,23 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 15 |04.02.04 2.715,00 0,00 2.715,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 2.249,60 0,00 2.249,60 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 2.249,60 0,00 2.249,60 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 [00.09 92.530,96 0,00 92.530,96 Impozite si taxe pe proprietate 20 |07.02 92.530,96 0,00 92.530,96 Impozit pe cladiri 21 |07.02.01 78.463,20 0,00 78.463,20 Impozit pe cla 22 |07.02.01.01 25.229,52 0,00 25.229,52 Impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 53.233,68 0,00 53.233,68 Impozit pe terenuri 24 |07.02.02 9.575,80 0,00 9.575,80 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.572,56 0,00 4.572,56 Impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.618,76 0,00 4.618,76 Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 384,48 0,00 384,48 de oare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 28 |07.02.03 4.387,16 0,00 4.387,16 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 104,80 0,00 104,80 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 217.930,93 0,00 217.930,93 Sume defalcate din TVA 31 [11.02 186.420,97 0,00 186.420,97 Sume etalon in pe alcatui agate Berti finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 32 |11.02.02 180.017,10 0,00 180.017,10 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 4.132,87 0,00 4.132,87 Pag. 11/24

— 5 3 | 3 £ s a 2 SE DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E s > < e ă a a Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 34 [11.02.09 2.271,00 0,00 2.271,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 35 [12.02 781,04 0,00 781,04 Taxe hoteliere 36 [12.02.07 781,04 0,00 781,04 Taxe pe servicii specifice 37 |15.02 351,72 0,00 351,72 Impozit pe spectacole 38 [15.02.01 284,20 0,00 284,20 Alte taxe pe servicii specifice 39 [15.02.50 67,52 0,00 67,52 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 40 |16.02 30.377,20 0,00 30.377,20 Taxa asupra mijloacelor de transport 41 |16.02.02 24.676,60 0,00 24.676,60 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 42 |16.02.02.01 15.342,28 0,00 15.342,28 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 43 |16.02.02.02 9.334,32 0,00 9.334,32 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 44 |16.02.03 0,20 0,00 0,20 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 45 [16.02.50 5.700,40 0,00 5.700,40 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 46 |00.11 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe fiscale 47 |18.02 2.149,00 0,00 2.149,00 Alte impozite si taxe 48 |18.02.50 2.149,00 0,00 2.149,00 C. VENITURI NEFISCALE 49 |00.12 -27.140,29 8.383,29 -18.757,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 50 [00.13 21.790,96 0,00 21.790,96 Venituri din proprietate 51 |30.02 21.783,80 0,00 21.783,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 52 |30.02.05 16.215,28 0,00 16.215,28 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 53 |30.02.05.30 16.215,28 0,00 16.215,28 Venituri din dividende 54 |30.02.08 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dividende varsate de 55 |30.02.08.01 0,00 0,00 0,00 Venituri din dividende de la alti platitori 56 |30.02.08.02 5.568,52 0,00 5.568,52 Venituri din dobanzi 57 |31.02 7,16 0,00 7,16 Alte venituri din dobanzi 58 [31.02.03 7,16 0,00 7,16 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 59 (00.14 -48.931,25 8.383,29 -40.547,96 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 60 |33.02 272,80 0,00 272,80 Venituri din prestari de servicii 61 |33.02.08 1,24 0,00 1,24 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 62 [33.02.12 - 263,76 0,00 263,76 Pag. 12/24

5 % 5 3 E DENUMIREA INDICATORILOR = g E E E S| 2 5 = 5 o 9 9 a a Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 63 |33.02.28 7,80 0,00 7,80 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 64 |34.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Taxe extrajudiciare de timbru 65 |34.02.02 2.927,08 0,00 2.927,08 Amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02 11.457,98 0,00 11.457,98 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 67 |35.02.01 11.367,88 0,00 11.367,88 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 68 |35.02.01.02 11.367,88 0,00 11.367,88 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 69 [35.02.02 0,02 0,00 0,02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 70 |35.02.03 90,08 0,00 90,08 Încasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 71 |35.02.03.01 90,08 0,00 90,08 Diverse venituri 72 |36.02 5.179,00 0,00 5.179,00 Taxe speciale 73 |36.02.06 3.640,60 0,00 3.640,60 Alte venituri 74 |36.02.50 1.538,40 0,00 1.538,40 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 75 |37.02 -68.768,11 8.383,29 -60.384,82 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 76 |37.02.03 -68.768,11 8.383,29 -60.384,82 IV. SUBVENTII 77 |00.17 7.282,68 0,00 7.282,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 78 |00.18 7.282,68 0,00 7.282,68 Subventii de la bugetul de stat 79 |42.02 7.282,68 0,00 7.282,68 B. Curente 80 7.282,68 0,00 7.282,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 81 |42.02.34 44,40 0,00 44,40 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 82 |42.02.41 7.238,28 0,00 7.238,28 TOTAL CHELTUIELI 83 725.667,87 8.383,29 734.051,16 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 667.498,77 8.383,29 675.882,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85 |10 249.053,78 0,00 249.053,78 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 86 |20 276.214,77 8.383,29 284.598,06 TITLUL III DOBANZI 87 |30 19.932,82 0,00 19.932,82 TITLUL IV SUBVENTII 88 |40 70.000,00 0,00 70.000,00 |TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 |51 5.952,15 0,00 5.952,15|, ag. 13/24

5% & 2 € e DENUMIREA INDICATORILOR 3 e £ E Ş = s = s e ă 2 a a TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 90 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 91 |57 26.299,25 0,00 26.299,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 92 [59 17.775,00 0,00 17.775,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 93 |81 58.169,10 0,00 58.169,10 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 94 [50.02 88.644,87 0,00 88.644,87 Autoritati publice si actiuni externe 95 |51.02 64.183,05 0,00 64.183,05 CHELTUIELI CURENTE 96 |01 64.183,05 0,00 64.183,05 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 [10 38.244,98 0,00 38.244,98 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 98 |20 15.638,07 0,00 15.638,07 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 99 |59 10.300,00 0,00 10.300,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 100 [51.02.01 64.183,05 0,00 64.183,05 Autoritati executive 101 |51.02.01.03 64.183,05 0,00 64.183,05 Alte servicii publice generale 102 |54.02 4.529,00 0,00 4.529,00 CHELTUIELI CURENTE 103 [01 4.529,00 0,00 4.529,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 |20 650,00 0,00 650,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 105 |51 3.879,00 0,00 3.879,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 106 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 107 [54.02.10 3.879,00 0,00 3.879,00 Alte servicii publice generale 108 [54.02.50 650,00 0,00 650,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 109 [55.02 19.932,82 0,00 19.932,82 CHELTUIELI CURENTE 110 |01 19.932,82 0,00 19.932,82 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 111 |20 0,00 0,00 0,00 TITLUL III DOBANZI 112 [30 19.932,82 0,00 19.932,82 Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 113 [55.02.00 19.932,82 0,00 19.932,82 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 114 [59.02 24.383,60 0,00 24.383,60 Ordine publica si siguranta nationala 115 [61.02 24.383,60 0,00 24.383,60 Pag. 14/24

: 5 s & 5 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E S 3 5 5 O 9 9 a a CHELTUIELI CURENTE 116 |01 24.383,60 0,00 24.383,60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117 |10 21.000,00 0,00 21.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 |20 3.168,60 0,00 3.168,60 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 119 |51 15,00 0,00 15,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 120 |59 200,00 0,00 200,00 Din total capitol Ordine publica 121 [61.02.03 23.768,60 0,00 23.768,60 Politie locala 122 |61.02.03.04 23.768,60 0,00 23.768,60 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 123 [61.02.05 615,00 0,00 615,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 124 |64.02 373.086,69 0,00 373.086,69 Invatamant 125 |65.02 193.483,97 0,00 193.483,97 CHELTUIELI CURENTE 126 |01 193.483,97 0,00 193.483,97 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127 |10 139.764,00 0,00 139.764,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 128 |20 47.650,00 0,00 47.650,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 129 |55 2.271,00 0,00 2.271,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 130 |57 1.099,25 0,00 1.099,25 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 131 |59 2.699,72 0,00 2.699,72 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 132 [65.02.03 73.703,62 0,00 73.703,62 Invatamant prescolar 133 |65.02.03.01 41.996,33 0,00 41.996,33 Invatamant primar 134 |65.02.03.02 31.707,29 0,00 31.707,29 Invatamant secundar 135 [65.02.04 118.247,45 0,00 118.247,45 Invatamant secundar inferior 136 |65.02.04.01 43.456,28 0,00 43.456,28 Invatamant secundar superior 137 |65.02.04.02 71.479,10 0,00 71.479,10 Invatamant profesional 138 |65.02.04.03 3.312,07 0,00 3.312,07 Invatamant postliceal 139 |65.02.05 1.507,80 0,00 1.507,80 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 140 |65.02.50 25,10 0,00 25,10 Sanatate 141 [66.02 14.091,15 0,00 14.091,15 CHELTUIELI CURENTE 142 |01 14.091,15 0,00 14.091,15 Pag. 15/24

: 3 s e = o DENUMIREA INDICATORILOR < < E s E Sl 2 , : O e e a a TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143 |10 8.838,07 0,00 8.838,07 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144 |20 5.022,92 0,00 5.022,92 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 145 |51 230,16 0,00 230,16 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 146 [66.02.06 4.730,16 0,00 4.730,16 Spitale generale 147 |66.02.06.01 4.730,16 0,00 4.730,16 Servicii de sanatate publica 148 [66.02.08 9.360,99 0,00 9.360,99 Cultura, recreere si religie 149 |67.02 99.227,48 0,00 99.227,48 CHELTUIELI CURENTE 150 [01 99.227,48 0,00 99.227,48 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151 |10 17.266,00 0,00 17.266,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 152 |20 81.961,48 0,00 81.961,48 Din total capitol Servicii culturale 153 [67.02.03 39.840,20 0,00 39.840,20 Institutii publice de spectacole si concerte 154 |67.02.03.04 23.667,00 0,00 23.667,00 Case de cultura 155 |67.02.03.06 16.173,20 0,00 16.173,20 Alte servicii culturale 156 |67.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 157 |67.02.05 55.456,48 0,00 55.456,48 Sport 158 |67.02.05.01 25.650,00 0,00 25.650,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 159 |67.02.05.03 29.806,48 0,00 29.806,48 Servicii religioase 160 [67.02.06 3.000,00 0,00 3.000,00 domeniile culturii, recreerii si religiei 161 [67.02.50 930,80 0,00 930,80 Asigurari si asistenta sociala 162 |68.02 66.284,09 0,00 66.284,09 CHELTUIELI CURENTE 163 |01 66.284,09 0,00 66.284,09 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 164 [10 23.843,15 0,00 23.843,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 165 |20 10.837,67 0,00 10.837,67 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 166 |51 1.827,99 0,00 1.827,99 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 167 [57 25.200,00 0,00 25.200,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 168 |59 4.575,28 0,00 4.575,28 Din total capitol Pag. 16/24

t ra m s G = o DENUMIREA INDICATORILOR = < E Ss E S 3 s E £ OG 9 9 a a Asistenta acordata persoanelor in varsta 169 [68.02.04 1.906,00 0,00 1.906,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 170 |68.02.05 37.935,31 0,00 37.935,31 Asistenta sociala in caz de invaliditate 171 |68.02.05.02 37.935,31 0,00 37.935,31 Asistenta sociala pentru familie si copii 172 |68.02.06 3.192,16 0,00 3.192,16 Crese 173 [68.02.11 3.047,92 0,00 3.047,92 Prevenirea excluderii sociale 174 [68.02.15 20.202,70 0,00 20.202,70 Ajutor social 175 |68.02.15.01 11.810,67 0,00 11.810,67 Cantine de ajutor social 176 |68.02.15.02 8.392,03 0,00 8.392,03 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 177 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 178 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 179 |69.02 113.000,98 0,00 113.000,98 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 180 |70.02 94.000,98 0,00 94.000,98 CHELTUIELI CURENTE 181 [01 46.183,61 0,00 46.183,61 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 [10 97,58 0,00 97,58 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 183 |20 46.086,03 0,00 46.086,03 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 184 |81 47.817,37 0,00 47.817,37 Din total capitol Locuinte 185 |70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 186 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 187 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 188 |70.02.05 10.516,82 0,00 10.516,82 Alimentare cu apa 189 |70.02.05.01 10.516,82 0,00 10.516,82 Iluminat public si electrificari rurale 190 [70.02.06 9.000,00 0,00 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 191 [70.02.07 800,00 0,00 800,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 192 |70.02.50 73.684,16 0,00 73.684,16 Protectia mediului 193 [74.02 19.000,00 0,00 19.000,00 CHELTUIELI CURENTE 194 |01 19.000,00 0,00 19.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 195 |20 19.000,00 0,00 19.000,00 Din tota! capitol Pag. 17/24

5 5 3 d e 8 + i au 2 E o DENUMIREA INDICATORILOR - g E E E S E o o E a a Salubritate si gestiunea deseurilor 196 |74.02.05 19.000,00 0,00 19.000,00 Salubritate 197 |74.02.05.01 13.000,00 0,00 13.000,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 198 |74.02.05.02 6.000,00 0,00 6.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 199 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 200 [79.02 126.551,73 8.383,29 134.935,02 Combustibili si energie 201 [81.02 20.000,00 0,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 202 [01 20.000,00 0,00 20.000,00 TITLUL IV SUBVENTII 203 [40 20.000,00 0,00 20.000,00 Din total capitol Energie termica 204 [81.02.06 20.000,00 0,00 20.000,00 Transporturi 205 [84.02 106.551,73 8.383,29 114.935,02 CHELTUIELI CURENTE 206 [01 96.200,00 8.383,29 104.583,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 207 |20 46.200,00 8.383,29 54.583,29 TITLUL IV SUBVENTII 208 [40 50.000,00 0,00 50.000,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 209 [81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 210 [84.02.03 106.551,73 8.383,29 114.935,02 Drumuri si poduri 211 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport in comun 212 |84.02.03.02 61.551,73 0,00 61.551,73 Strazi 213 |84.02.03.03 45.000,00 8.383,29 53.383,29 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 214 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 215 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 216 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 217 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 218 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 245.703,36 -8.383,29 237.320,07 TOTAL VENITURI 2 |00.01 245.703,36 -8.383,29 237.320,07 VENITURI PROPRII 3 |49.90 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/24

5 ș = 8 ă 3 G 2 au = o DENUMIREA INDICATORILOR = e E E E s 3 5 E o e S a a I. VENITURI CURENTE 4 |00.02 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 |00.14 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 |37.02 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 68.768,11 -8.383,29 60.384,82 IV. SUBVENTII 9 |00.17 18.001,54 0,00 18.001,54 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 [00.18 18.001,54 0,00 18.001,54 Subventii de la bugetul de stat 11 |42.02 18.001,54 0,00 18.001,54 A. De capital 12 18.001,54 0,00 18.001,54 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 13 |42.02.16 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor inve: 14 |42.02.16.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 15 [42.02.20 16.001,54 0,00 16.001,54 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 16 |45.02 158.933,71 0,00 158.933,71 Fondul European de Dezvoltare regionala 17 |45.02.01 158.933,71 0,00 158.933,71 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 18 |45.02.01.02 158.933,71 0,00 158.933,71 TOTAL CHELTUIELI 19 248.427,31 -8.383,29 240.044,02 CHELTUIELI CURENTE 20 |01 77.076,91 0,00 77.076,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 21 |51 23.396,38 0,00 23.396,38 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 22 [56 53.680,53 0,00 53.680,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 23 |70 171.350,40 -8.383,29 162.967,11 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 24 |71 171.350,10 -8.383,29 162.966,81 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 25 |72 0,30 0,00 0,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 |50.02 6.627,35 0,00 6.627,35 Autoritati publice si actiuni externe 27 |51.02 6.558,35 0,00 6.558,35 CHELTUIELI CURENTE 28 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 29 |70 6.558,35 0,00 6.558,35 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 30 |71 6.558,05 0,09 6.558,05 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 31 [72 0,30 0,00 0,30 Din tctal capitol Pag. 19/24

În 5 : = IE s & 5 m = m = op DENUMIREA INDICATORILOR = e E e E 8 3 = O e e a a Autoritati executive si legislative 32 |51.02.01 6.558,35 0,00 6.558,35 Autoritati executive 33 |51.02.01.03 6.558,35 0,00 6.558,35 Alte servicii publice generale 34 |54.02 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI CURENTE 35 |01 69,00 0,00 69,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 36 |51 69,00 0,00 69,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 37 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 38 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 39 [54.02.10 69,00 0,00 69,00 Alte servicii publice generale 40 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 41 [59.02 2.530,02 0,00 2.530,02 Ordine publica si siguranta nationala 42 |61.02 2.530,02 0,00 2.530,02 CHELTUIELI CURENTE 43 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 44 |70 2.530,02 0,00 2.530,02 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 45 |71 2.530,02 0,00 2.530,02 Din total capitol Ordine publica 46 |61.02.03 2.014,02 0,00 2.014,02 Politie locala 47 |61.02.03.04 2.014,02 0,00 2.014,02 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 48 |61.02.05 516,00 0,00 516,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 49 [64.02 94.843,94 0,00 94.843,94 Invatamant 50 [65.02 23.891,15 0,00 23.891,15 CHELTUIELI CURENTE 51 |01 7.777,56 0,00 7.777,56 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52 |56 7.777,56 0,00 7.771,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 |70 16.113,59 0,00 16.113,59 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 16.113,59 0,00 16.113,59 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 55 [65.02.03 908,19 0,00 908,19 Invatamant prescolar 56 |65.02.03.01 908,19 0,00 908,19 Invatamant primar 57 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 Pag. 20/24

. e 3 & 3 5 o = m S p DENUMIREA INDICATORILOR = e E e E 8 3 5 o e o a a Invatamant secundar 58 [65.02.04 22.982,96 0,00 22.982,96 Invatamant secundar inferior 59 |65.02.04.01 3.895,37 0,00 3.895,37 Invatamant secundar superior 60 |65.02.04.02 19.087,59 0,00 19.087,59 Invatamant profesional 61 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 62 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 63 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 64 |66.02 46.174,36 0,00 46.174,36 CHELTUIELI CURENTE 65 [01 18.827,38 0,00 18.827,38 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 [51 18.827,38 0,00 18.827,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 67 |70 27.346,98 0,00 27.346,98 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 68 |71 27.346,98 0,00 27.346,98 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 69 |66.02.06 46.163,20 0,00 46.163,20 Spitale generale 70 |66.02.06.01 46.163,20 0,00 46.1863,20 Servicii de sanatate publica 71 |66.02.08 11,16 0,00 11,16 Cultura, recreere si religie 72 |67.02 23.690,43 0,00 23.690,43 CHELTUIELI CURENTE 73 |01 4.500,00 0,00 4.500,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 |51 4.500,00 0,00 4.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 75 |70 19.190,43 0,00 19.190,43 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 76 |71 19.190,43 0,00 19.190,43 Din total capitol culturale 77 |67.02.03 3.306,46 0,00 3.306,46 publice de spectacole si concerte 78 |67.02.03.04 3.206,46 0,00 3.206,46 Case de cultura 7$ |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 culturale 80 |67.02.03.30 100,00 0,00 100,00 recreative si sportive 81 |67.02.05 20.383,97 0,00 20.383,97 Sport 82 |67.02.05.01 8.261,18 0,00 8.261,18 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 83 |67.02.05.03 12.122,79 0,00 12.122,79 Servicii religioase 84 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 Pag. 21/24

a 5 3 5 e DENUMIREA INDICATORILOR = e E s E 8 3 ș s 3 e a a recreerii si religiei 85 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 86 |68.02 1.088,00 0,00 1.088,00 CHELTUIELI CURENTE 87 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 88 |70 1.088,00 0,00 1.088,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 89 |71 1.088,00 0,00 1.088,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 90 |68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de bol 91 |68.02.05 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala in caz de inva 92 |68.02.05.02 47,00 0,00 47,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 93 |68.02.06 137,80 0,00 137,80 Crese 94 |68.02.11 80,00 0,00 80,00 Prevenirea excluderii sociale 95 [68.02.15 713,20 0,00 773,20 Ajutor social 96 |68.02.15.01 693,20 0,00 693,20 Cantine de ajutor social 97 |68.02.15.02 80,00 0,00 80,00 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 98 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 99 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 100 [69.02 47.075,84 1.616,71 48.692,55 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 101 |70.02 45.144,78 1.616,71 46.761,49 CHELTUIELI CURENTE 102 |01 34.385,05 0,00 34.385,05 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 [56 34.385,05 0,00 34.385,05 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 |70 10.759,73 1.616,71 12.376,44 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 105 [71 10.759,73 1.616,71 12.376,44 Din total capitol Locuinte 106 |70.02.03 23.229,29 1.616,71 24.846,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 107 |70.02.03.01 23.229,29 1.616,71 24.846,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 108 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 imentare cu apa si amenajari hidrotehnice 109 |70.02.05 916,64 0,00 916,64 Alimentare cu apa 110 |70.02.05.01 916,64 0,00 916,64 luminat public si electrificari rurale 111 |70.02.06 2.556,11 0,00 2.556,11 Pag.22/24

+ 5 5 E : z 5 E ş a 2 E S DENUMIREA INDICATORILOR = e E E 8 z £ : 6] e 9 a a Alimentare cu gaze naturale in localitati 112 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 113 |70.02.50 18.442,74 0,00 18.442,74 Protectia mediului 114 [74.02 1.931,06 0,00 1.931,06 CHELTUIELI CURENTE 115 |01 1.391,00 0,00 1.391,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 116 [56 1.391,00 0,00 1.391,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 117 |70 540,06 0,00 540,06 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 118 |71 540,06 0,00 540,06 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 119 [74.02.05 247,56 0,00 247,56 Salubritate 120 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 121 |74.02.05.02 247,56 0,00 247,56 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 122 [74.02.06 1.683,50 0,00 1.683,50 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 123 [79.02 97.350,16 -10.000,00 87.350,16 Combustibili si energie 124 [81.02 850,00 0,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 126 |70 850,00 0,00 850,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 127 [71 850,00 0,00 850,00 Din total capitol Energie termica 128 [81.02.06 850,00 0,00 850,00 Transporturi 129 [84.02 96.500,16 -10.000,00 86.500,16 CHELTUIELI CURENTE 130 [01 10.126,92 0,00 10.126,92 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 131 [56 10.126,92 0,00 10.126,92 CHELTUIELI DE CAPITAL 132 |70 86.373,24 -10.000,00 76.373,24 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 133 |71 86.373,24 -10.000,00 76.373,24 Din total capitol Transport rutier 134 |84.02.03 96.500,16 -10.000,00 86.500,16 Drumuri si poduri 135 |84.02.03.01 28.502,56 -10.000,00 18.502,56 Transport in comun 136 |84.02.03.02 41.397,26 0,00 41.397,26 Strazi 137 |84.02.03.03 26.600,34 0,00 26.600,34 Pag. 23/24

erele ct ret dotate ei aa 3 Ss = a 8 i 9 < 2 Ss 3 & 8 a € Ş DENUMIREA INDICATORILOR E z g $ E 8 3 5 E s e s a a Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 138 |84.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 139 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 140 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 141 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 142 [99.02 2.723,95 0,00 2.723,95 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU _B Pag. 24/24

Atasament: ANEXA_2_-_PROGRAM_INVESTITII_2016.pdf

ANAL Anexa 1a/1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC 2016 - Nicblae u PROGRAM DEZVOLTARE 2016 INVESTITII HCL Lista de investitii - rectificare 4 mii lei SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e PATAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 187.566,32 2.000,00| 1.202,83 0,00 0,00| 184.363,49 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 46.667,98 2.000,00 0,00 0,00 0,00| 44.667,98 LUCRĂRI NOI - B 54.982,06 0,00 0,00 0,00 0,00| 54.982,06 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C 85.916,28 0,00| 1.202,83 0,00 0,00| 84.713,45 TOTAL GENERAL 187.566,32 2.000,00) 1.202,83 0,00 0,00) 184.363,49| din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 6.558,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.558,35 51.02.01.03 Autorităţi executive 6.558,35 0.00 0.00 0.00 000| 6.558.35 A.Lucrări în continuare 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.500,00 Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara HCL 79/2016 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 4.984,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.984,85 b. Dotări independente 2.987,67 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.987,67 Dotari Directia Fiscala 370,56 0,00 0.00 0.00 000| 370,56 Dotări Primărie 2.617,11 0.00 0.00 0.00 000| 2.617,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 1.996,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,88 Sistem infogeografic de administrare a PMT + registru spatii verzi 1.680,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.680,00 DALI+PT Reabilitare fațade imobile str. V. Alecsandri nr.l+ Piaţa Libertăţii nr.1 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 Page 1

PI SURSE ROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Te PATAT (ale inst. | Credit Grant LOCAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Extindere si reabilitare imobil situat pe str. V. Alecsandri nr.1 Timisoara 148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 148,20 DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 28,68 0,00 0.00 0,00 0,00 28,68 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Contribiția Municipiului Timişoara la patrimoniul inițial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare " Pădurea Bistra" HCL 31/2016 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 C. Dotări independente si alte investiții 69,00 0,00 0,00 0.00 0,00 69.00 b.Dotări independente 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 Dotări Evidenta populatiei 69.00 0.00 0.00 0.00 000 69.00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 2.530,02 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.530,02 61.02.03.0Ordine publică 2.530,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,02 61.02.03.04 Poliţie locala 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,02 C. Dotări independente şi alte investiții 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,02 b.Dotări independente 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014,02 Potori 2.014,02 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.014,02 61.02.05. Protecţie Civilă 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 C. Dotări independente şi alte investiții 516,00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,00 b. Dotări independente 446,00 0,00 0,00 0,00 000| 446,00 Dotări 446,00 0,00 0,00 0,00 000| 446,00 Studii şi proiecte 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Studiu de audibilitate pentru completare sistem de instiintare - alarmare in municipiul Timisoara 70.00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 Capitolul 65.02 Învățământ 16.262,09 0,00 148,50 0,00 0,00| 16.113,59 65.02.03 Învăţământ preşcolar şi primar 908,19 0,00 0,00 0,00 0,00 908,19 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 908,19 0,00 0,00 0,00 0,00 908,19 B. Lucrări noi 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 Page 2

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 Extindere Gradinita PP 33 HCL 1.00 0.00 000 0.00 000 100 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Grădiniţa PP.27, str. Brânduşei 15 HCL 114/2015 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la la Gradinita PP11,str. Versului nr.2 HCL113/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiții 887,19 0,00 0,00 0,00 0,00 887,19 a. Achiziţii imobile 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Achiziţionare Grădiniță PP 14 str.Odobescu nr.56 HCL 10/31.01.2012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 b. Dotări independente 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,00 Dotari invatamant prescolar 42700 0.00 0.00 0.00 000 427.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 260,19 0,00 0,00 0,00 0,00 260,19 DALT+PT Extindere corp P+IE la Grădiniţa PP 20 152,91 0,00 0,00 0,00 0,00 152,91 Audit energetic+tExpertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 107,28 0,00 0.00 0.00 000| 107,28 65.02.04 Învățământ secundar 15.353,90 0,00 148,50 0,00 0,00| 15.205,40 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 3.895,37 0,00 0,00 0,00 0,00 3.895,37 B. Lucrari noi 2.231,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.231,25 Extindere scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.2,str. Mureş nr. 8 HCL 112/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică prin montare termosistem pe fațade la Scoala Gimnaziala nr,.24,str. Brindusei nr. 7 HCL108/.2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Refunctionalizarea/dotarea salii de asteptare si climatizare scolii Scoala Generala 30, Timişoara, str. Astrilor, nr. 13 HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Page 3

M SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant ORE Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Reabilitare fatada la Scoala Generala nr. 12 din Timişoara, Bv. Tineretii (actual Regele Carol N), nr. 17 HCL 111/03.03.15 139,30 0,00 0,00 0,00 0,00 139,30 Realizare mansarda la corpurile existente in regim P+IE si P+2E - etapa I Sc. Gen. 25, Timisoara, str. Cosminului 42 HCL 110/2015, HCL 402/2015 200,00 0.00 0,00 0.00 000| 200,00 Reabilitare acoperiş la Şcoala Generală nr.7 HCL 217/2015 210,90 0.00 0.00 0.00 000| 210,90 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 1.500,28 0.00 0.00 0.00 000| 1.500,28 Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 HCL HOT, 85,77 0.00 0.00 0.00 0.00 85,77 Construire sala sport la Scoala Generala nr. 25 HCL 115/2015 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Reabilitare termica prin montare termosistem pe fatade la Scoala Gimnaziala nr. 25 in Municipiul Timisoara, str. Cosminului, nr. 42 ACI. 109/2013 10,00 0,00 0.00 0.00 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.664,12 0,00 0.00 0,00 0,00| 1.664,12 b. Dotări independente 1.436,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436,45 Dotari 1.436,45 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.436,45 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente biectivelor dei titii Ce 227,67 0,00 0,00 0,00 000| 227,67 DALI+AC+PT+DE+CS+LC Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fatade si extindere pe orizontala cu corpuri de constructie D si E in regim de P+2E+3E retras (mansarda) Scoala Gen.30, Timisoara, str. Astrilor nr.13 154,20 0.00 0,00 0.00 0,00 154,20 Page 4

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ie STAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 SF+PT Construire corp P+IE la Scoala generală nr.13 70,47 0,00 0,00 0.00 0,00 70,47 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 11.458,53 0,00 148,50 0,00 0,00| 11.310,03 B. Lucrări noi 2.544,33 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.544,33 Construire Corp 2 al Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau,pentru Sc. Gimnaziala [Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă tăia 10.00 0.00 0,00 000| 0,00 10,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 572,97 0,00 0,00 0,00 0,00 572,97 Mansardare scoala P.+lE. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 HCL 400/2015 1.077,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,61 Reabilitare Corp B Lic. W. Shakespeare- instalatii corp Piata Romanilor, nr. 13 HCL300/2015 359,05 0,00 0,00 0,00 0,00 359,05 Reabilitare Corp A Lic. W. Shakespeare- acoperis si instalatii corp [. L. Caragiale, nr.6 HCL 299/2015 356,46 0,00 0,00 0,00 0,00 356,46 Reabilitare constructii,instalaii si utilitati cladirea B2 la Colegiul Tehnic E.Ungureanu „P-ta Huniade nr. 3 HCL 60/2015 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 216/2015 163,24 0.00 0.00 0.00 000| 163,24 C. Dotări independente şi alte investiții 8.914,20 0,00 148,50 0,00 0,00 8.765,70 a. Achiziţii imobile 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 3.300,00 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean HCL 407/2014 3.000,00 0,00 0,00 0,00 000| 3.000,00 Page 5

Pi SURSE ROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI sora pe (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Achizitie imobil CANTINA +SPALATORIE incinta Colegiul National Banatean HCL 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 b. Dotări independente 3.813,05 0,00| 148,50 0,00 0,00| 3.664,55 Dotari 3.813,05 000| 148,50 0,00 000| 3.664,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iectivel fitii IIS 1.801,15 0,00 0,00 0,00 000| 1.801,15 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga scoli totul 10,50 0.00 0,00 000| 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic [Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 (faza KfW) 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 Racord si spor de putere la Colegiul National C.D.Loga Timisoara 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,00 Racord si spor de putere la Liceul Teoretic " Nikolaus Lenau" Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 500,00 DALT+PT Recompartmentări şi amenajări interioare spațiu internat în săli de clasă, fară modificări structurale la Lic. Pedagogic Carmen Silva 60,00 0.00 0.00 0.00 0,00 60.00 DALI+PT Reabilitare, mansardare, modificări interioare şi fațadă corp D+P existent rezultînd D+P+M şi extindere cu corp în regim Dp +P+2E, amenajare curte interioară din cadrul Liceului G.Moisil corp Doja 110,00 0,00 0,00 0,00 0.00 110,00 DALI +PT Reabilitare termică, schimbare învelitoare, instalații şi tâmplării, renovări interioare clădire gimnaziu, din cadrul Lic. G. Moisil 186,00 0,00 0.00 0,00 0,00 186,00 Page 6

PROGRAM Kfw SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DALI+PT Extindere şi modificări interioare şi exterioare la clădirea D+P existentă a fostei Grădiniţe PP14, în clădirea P+IE - bazin de înot - din cadrul Colegiului Național Bănăţean 110,00 0.00 0.00 000| 000| 110,00 DALI+PT+SF+AC. Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIŞ 86,00 0,00 0.00 0,00 0.00 86.00 DALI+SF+PT+AC Reabilitare termica la COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 DALI+SF+PT+AC Refunctionalizare LICEU TEHNOLOGIC AGRICOL "PETRU BOTIŞ” 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D.A.L.I+P.T. Reabilitare fatada Colegiul LC.Brati P-ţa Huni 2 C Bratianu „ P-ţa Huniade nr 130,00 0.00 0,00 0,00 000| 130.00 ET+DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC - Mansardare scoala P+IE pentru amenajare 4 săli clasă, rezultand P+1E+M Lic.V.Țepeş din Timisoara str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu) nr.47 19.70 0.00 0.00 0.00 0.00 19,70 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.6 310 0.00 0.00 0.00 000 310 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 DALI +PT Reabilitare termica COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" 111,30 0,00 0,00 0,00 0,00 111,30 DALI+PT Reabilitare termica LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 111,30 0.00 0,00 0,00 0,00 111,30 Capitolul 66.02 Sănătate 47.028,69 2.000,00 854,33 0,00 0,00) 44.174,36 66.02.06 Spitale 47.017,53 2.000,00 854,33 0,00 0,00) 44.163,20 A. Lucrări în continuare 17.546,79 2.000,00 0,00 0,00 0,00| 15.546,79 Page 7

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2016 BUGET STAT SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KfW Credit Kfw Grant KfW BUGET LOCAL 0 1=2+3+4+5+6 3 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 2.546,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,79 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 B. Lucrări noi 8.677,61 0,00 0,00 0,00 0,00 8.677,61 Reabilitare imobil Clinica ORL + Lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara HCL 452/30.10.2015 2.481,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481,81 Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara HCL 451/30.10.2015 1.412,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,35 Modernizare şi extindere Spital Clinic Municipal de Urgență (Secţia de Radioterapie), str. Gh.Dima nr.5, Timişoara HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Statie de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incinta şi lucrări rutiere de incinta la Spitalului de Boli Infectioase si Pneumottiziologie "Victor Babes"HCL 303/25.06.2015 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septic la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timişoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str, Braila?)HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Stație şi instalații abur la Spitalul V.Babeş, str.Ghe.Adam, nr.13 HCL 302/2015 733,45 0,00 0,00 0,00 0,00 133,45 C. Dotări independente şi alte investiții 20.793,13 0,00 854,33 0,00 0,00 19.938,80 b. Dotari independente 18.381,71 0,00 854,33 0,00 0,00 17.527,38 Page 8

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant VOR Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 4.124,05 000| 15,00 0.00 0,00| 4.109,05 DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 6.603,72 0,00| 839,33 0,00 0,00) 5.764,39 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 7653.94 000 000 000 000| 765394 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iectivelor dei Let —— 2.411,42 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.411,42 Spor de putere 600 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinicile Noi 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 Spor de putere 180 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Radiologie Clinicile Noi 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Spor de putere 100 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica ORL ISA 250,00 0.00 0.00 0.00 000| 250.00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica Oncologie Medicala 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spor de putere 40 Kw la Spitalul Clinic Municipal - Clinica de Chirurgie Maxlilo- Faciala 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara, etapa I - Extindere centru de recuperare dical. iratori NA respiratorie 200,62 0.00 0.00 0.00 000| 200,82 Studiu topografic de acces aerian pentru realizare pista de elicopter la Spitalul Louis accea 250,00 0.00 0.00 0,00 000| 250,00 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara 171,55 0.00 0.00 0,00 000| 171,55 Page 9

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ie PATAT (ale inst. | Credit Grant LOGRL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00 153,60 DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara 60.00 000 000 000 000 60.00 DALI +PT Construire si montare lift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF/DALI+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta ( Sectia de Radioterapie) str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 DALT+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara 80,65 0,00 0,00 0,00 0,00 80,65 66.02.08 Servicii de sanatate publica 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 C. Dotări independente şi alte investiții 11,16 0.00 0.00 0.00 000 11,16 b. Dotari independente 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 Sistem alarma antiefractie pentru cabinetele stomatologice 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,16 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 23.890,43 0,00 200,00 0,00 0,00| 23.690,43 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole şi concerte 3.406,46 0,00 200,00 0,00 0,00| 3.206,46 B. Lucrări noi 1.108,87 0,00 0,00 0,00 000| 1.108,87 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria : ta Victoriei nr.6 HCL Helios, P-ta Victoriei nr.6 HC 40,00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Paltarii BOL 300,00 0,00 0,00 0,00 000| 300,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 758,87 0,00 0,00 0,00 0,00 758,87 Page 10

P M KW SURSE RPORA PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOR STAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural HCL 103/2015 10,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.297,59 0,00 200,00 0,00 0,00 2.097,59 b. Dotări independente 1.863,37 0,00 200,00 0,00 0,00 1.663,37 Dotări Teatrul German 852,00 0.00 0,00 0.00 000| 852,00 Dotari Teatrul Maghiar 261,37 0.00 0.00 000| 000| 261,37 Dotari Filarmonica 750,00 000| 200,00 0.00 000| 550,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 434,22 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Al, A2 si B ale Palatului Culturii 160,08 0,00 0.00 0.00 000| 160,08 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic LC.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul (German de Stat Timisoara 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,20 DALI+PT Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu multicultural 158,94 0,00 0,00 0,00 0,00 158,94 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 67.02.03.30 Alte servicii culturale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotări independente 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 bat Biata Cutit 100,00 0,00 0.00 0.00 0,00 100,00 6702.08. Sport 8.261,18 0,00 0,00 0,00 000| 8.261,18 A. Lucrări în continuare 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 4.500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 B. Lucrări noi 1.628,74 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.628,74 PigETT

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e TAR (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra ( zona Lipovei) HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Reabilitarea centralei termice si a automatizarii instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega HCL 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 Cofinanțare Bazin de înot olimpic B-dul Iosif Bulbuca, Timişoara HCL 283/28.07.2009 32,74 0,00 0,00 0,00 0,00 32,74 PT+ executie Sistem solar pentru incalzirea apei la Bazinul de inot -Complex Bega Timisoara,str. Intrarea Zanelor nr.2 HCL 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Sistem de supraveghere video, control acces si sistem alarma antiefractie la Sala Olimpia, NEC Ripensinrl | HCL 115,00 0,00 0.00 000| 000| 115,00 PT + executie - Realizare patinoar suprafata sintetica HCL S46Z0lS 546,00 0.00 0.00 000| 000| 546.00 C. Dotări independente şi alte investitii 2.132,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.132,44 c. Studii şi proiecte 1.748,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,90 SF +PT Construire terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal transa I din 2015 88,90 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, terenuri de tenis, baschet si minifotbal, str. Verde, Silistra-zona Lipovei 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren multifunctional zona Mehala 158,40 0,00 0,00 0,00 0,00 158,40 SF+ PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, Calea Buziasului, str. N.D. Cocea, str. A.M. Marinescu 320.00 0,00 0,00 0.00 0.00 320.00 Page 12

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI as STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 SF+PT Construire bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, Calea Sagului, str. P.Constantinescu, Alee Dedeman 321,60 0,00 0,00 0,00 0,00 321,60 SF+PT Construire terenuri de sport multifunctionale de minifotbal / baschet/handbal-transa 2 din 2016 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 SF+PT Construire stadion de 5000 locuri, Calea Buziasului, str. Recoltei, str. Legumiculturii, str. N.D. Cocea 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 DALI+PT Reabilitarea centralei termice si a automatizari instalatiei de tratare a apei la bazinul de inot din Complexul sportiv Bega, str. Intrarea Zanelor nr.2 30.00 0.00 0.00 000 000 30.00 DALI+PT Extindere corp cladire bazin inot cu anexa vestiare la Complexul sportiv Bega str. Intrarea Zanelor nr.2 1500 0.00 000 000 000 1500 Expertiza +PT Autorizare siguranta la incendii pentru Sala Polivalenta Olimpia, FC Ripenstanr.| 35,00 0.00 0,00 0,00 0.00 35,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 b. Dotări independente 383,54 0,00 0,00 0,00 000| 383,54 Achiziţionare robot de curățare piscine, pentru Bazinul de înot din Complexul Sportiv Bi Hora pega 47,28 0,00 0.00 0.00 0.00 47,28 Tribuna modulata din structura metalica pe 3 randuri, cu scaune din fibra de sticla-120 locuri, pentru Bazinul de înot din Complexul 76,00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.00 Dotari Sala Sporturilor Constantin Jude - suprafata sintetica de joc 167,26 0,00 0,00 0,00 0,00 167,26 Dotari pentru patinoar suprafata sintetica 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 Page 13

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e PTT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Dotari Vila Bistra + Vila Berta 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 12.122,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.122,79 A. Lucrări în continuare 6.957,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.957,78 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 260/29.06.2010 2.280,73 0.00 0.00 0.00 000| 2.280,73 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 4.677,05 0,00 0,00 0,00 000| 4.677,05 B. Lucrări noi 4.768,85 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.768,85 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timi HCL 404/2014 VI 100,00 0,00 0.00 0.00 000| 100,00 Modernizarea Parcului Scudier ( Central) 15 HCL D910 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Modernizarea Parcului Alpinet HCL 464/2010 1.668,85 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.668,85 C. Dotări independente şi alte investiții 396,16 0,00 0,00 0,00 0,00 396,16 b. Dotări independente 29,95 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 Dotari pentru Gradina Zoologică 29,95 0,00 0,00 0,00 0,00 29,95 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 366,21 0,00 0,00 0,00 0,00 366,21 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 62,00 0.00 0,00 0,00 0.00 62,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde zona Lipovei Timisoara 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 DALI +PT+CS+DE+DTAC Modernizare Parcul Cetății (Civic) 89,57 0.00 0.00 0,00 0,00 89,57 Page 14

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+415+6 2 3 4 5 6 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță şi DTE pentru realizarea unui Proiect pilot de amenajare a unui număr de 3 acoperişuri verzi şi pereţi verzi pe clădiri publice din icipiul Timi Municipiul Timişoara 165,04 0,00 0,00 0.00 000| 165,04 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.088,00 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in vârstă 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 b. Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 5000 000 000 000 000 50.00 68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 A. Lucrări în continuare 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiții 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Dotări independente 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 C. Dotări independente şi alte investiții 137,80 0,00 0,00 0,00 0,00 137,80 Dotări independente 137,80 0.00 0.00 0,00 0,00 137,80 Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 137,80 0.00 0,00 0,00 0,00 137,80 68.02. 11 Creşe 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C. Dotări ind dente şi alte i tiții otari independente şi alte Investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Page 15

PROGRAM KfW SURSE PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant LOGRL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. Cocea 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT Constructie clădire cu destinația creşă, str. I.I.de la Brad 40,00 0.00 0.00 0.00 0,00 40,00 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 773,20 0,00 0,00 0,00 0,00 773,20 68.02.15.01 Ajutor social 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20 C. Dotări independente şi alte investiții 693.20 0.00 0.00 0.00 0.00 693.20 b. Dotări independente 693,20 0,00 0.00 0,00 0,00 693,20 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 693,20 0,00 0,00 0,00 0,00 693,20 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 C Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Dotări independente 80,00 0,00 0,00 0.00 0,00 80,00 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 12.376,44 0,00 0,00 0,00 0,00| 12.376,44 10.02.03 Locuinţe 6.991,39 0,00 0,00 0,00 0,00) 6.991,39 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 6.991,39 0,00 0,00 0,00 0,00| 6.991,39 A.Lucrări în continuare 2.930,79 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.930,79 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara HCL 74/2016 2.930,79 0.00 0.00 0.00 000| 2.930,79 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 0.00 000| 1.500,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin HCL 514/22.10.2013 1.500,00 0.00 0,00 0.00 0.00| 1.500,00 Page 16

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Tor pg (ale inst. | Credit Grant LOGRL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 3 4 5 6 C. Dotări independente şi alte investiții 2.560,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.560,60 a)Achizitii imobile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 Achizitie imobile 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.560,60 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.560,60 Audit energetic Blocuri ANL str Miloia 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 SF Dezvoltarea sistemului de locuinte - Construire locuințe pentru tineri in Municipiul Timişoara 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 816,40 0,00 0,00 0,00 0,00 816,40 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 916,64 0,00 0,00 0,00 0,00 916,64 70.02.05.01 Alimentări cu apă 916,64 0,00 0,00 0,00 0,00 916,64 A. Lucrări în continuare 606,84 0.00 0.00 0,00 000| 606,84 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie SIUI HCL ACTION 606,84 0.00 0.00 000| 000| 606,84 C. Dotări independente şi alte investiții 309,80 0,00 0,00 0,00 0,00 309,80 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 309,80 0,00 0,00 0,00 0,00 309,80 PagET7

PRI SURSE OGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 SF Fantana ornamentala muzicala in Municipiul Timisoara 149,80 0,00 0,00 0,00 0,00 149,80 DALI Reabilitare fântâni publice forate în municipiul Timişoara 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun. Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20.00 0.00 0.00 0,00 0.00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.00 SF Executie Fantana Ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela 1 str.Aleea Ghirodei 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00, SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 02.06. ic si electrificări 70.02.06. Iluminat public şi electrificări 2.556,11 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.556,11 B. Lucrări noi 2.488,10 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.488,10 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de nord HCL 220/2015, HCL 1.488,10 0,00 0.00 000| 000| 1.488,10 Reabilitare, modernizare, extindere, iluminat architectural şi implementare sistem de telegestiune pentru serviciul de iluminat public, zona de sud HCL 220/2015, HCL 420/2015 1.000,00 0.00 0.00 0.00 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 68,01 Studti-st proiecte 68,01 0,00 0.00 0,00 0,00 68,01 Page 18

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e STAT (ale inst. | Credit Grant FOCAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 56,11 0.00 0.00 0,00 0,00 56,11 SF Privind extinderea iluminatului public în sectorul cuprins între str. Constructorilor şi str. Macin 4,90 0.00 0.00 0,00 0,00 4,90 SF Privind extinderea iluminatului public în parcare str. Simens - Calea Buziaşului 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 SF Privind extinderea iluminatului public pe strada de legătură cuprinsă între Blv. Dr.[. Bulbuca până la str. Prof. Dr.A. Păunescu Podeanu 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 SF Privind extinderea iluminatului public pe strada Grigore Alexandrescu porțiunea cuprinsă între C. Torontalului şi Aleea Viilor 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 1.912,30 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.912,30 C.Dotări independente şi alte investiții 1.912,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,30 b. Dotări independente 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, form LMI 422/2010 ponei ) 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obicetivelor:de invesctati 1.842,30 0,00 0,00 000| 000| 1.842,30 PUZ Zona de Agrement Vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 00 PUZ Complex Studentesc 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.00 PUZ Director zona Stadion 94,01 0,00 0,00 0,00 0,00 94,01 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 49,95 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 Page 19

PR K SURSE OGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae STAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+15+6 2 3 4 5 6 PUZ Calea Șagului pentru zona sportiva si de agrement 56,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56,57 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) + documentatii pentru RARE Siimvizare 1.516,77 0.00 0,00 000| 000| 1.516,77 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 540.06 0.00 0.00 0.00 0.00 540.06 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 247,56 0,00 0,00 0,00 0,00 247 56 Studii şi proiecte 247,56 0,00 0,00 0,00 000| 247,56 Studiu de oportunitate şi a proiectelor tehnico- economice privind colectarea separată a deşeurilor organice şi a uleiurilor alimentare uzate 82,52 0,00 0,00 0,00 0,00 82,52 Studiu de oportunitate "Stație de reciclarea şi valorificarea deşeurilor din construcţii în Municipiul Timişoara." 165,04 0,00 0,00 0,00 0,00 165,04 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 A. Lucrări în continuare 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” HCL 393/01.08.2014 292,50 0,00 0,00 0,00 0,00 292,50 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 81.02.06 Energie termică 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 A. Lucrări în continuare 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea 56/2 tn 006 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Page 20

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Eos (ale inst. | Credit Grant FOCAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 C. Dotări independente şi alte investiții 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Studii şi proiecte 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 Consultanta intocmire Program de imbunatatire a eficientei energetice in municipiul Timisoara 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Asistenta tehnica pentru finalizare proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană” etapa I 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 Consultanta pentru revizuire documentatie proiect “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa a II-a” conf. Ghidului Solicitantului POIM 2014- poa 125,00 0.00 0.00 000| 000| 125,00 Capitolul 84.02 Transporturi 76.373,24 0,00 0,00 0,00 0,00) 76.373,24 84.02.03 Transport rutier 76.373,24 0,00 0,00 0,00 0,00| 76.373,24 84.02.03.02 Transportul în comun 31.270,34 0,00 0,00 0,00 0,00| 31.270,34 A. Lucrări în continuare 99,86 0,00 0,00 0,00 0.00 99 86 Reabilitarea, reamenajarea si echiparea Centrului de Semnalizari Rutiere HCL 450/2015 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86 C. Dotări independente şi alte investiții 31.170,48 0,00 0,00 0,00 0,00| 31.170,48 b.Dotări independente 30.437,70 0,00 0,00 0,00 0,00| 30.437,70 Maşini, echipamente si mijloace de transport 30.437,70 0,00 0,00 0,00 0,00| 30.437,70 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8737.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.737,70 Reabilitare tramvaie HCL 328/2015 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 20.000,00 Page 21

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI sora a (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 /Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.700,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 732,78 0,00 0,00 0,00 0,00 732,78 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 137 78 0.00 0.00 0.00 0.00 13778 SF+PT Optimizarea intersecțiilor pe radiale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Înlocuirea rețelei de contact pentru troleibuze 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5,00 SF+PT Amenajarea reţelei urbane de piste de biciclete -etaptru Ha 100,00 0.00 0,00 0.00 000| 100,00 Optimizarea planurilor de semaforizare în Municipiul Timişoara pe baza măsurătorilor realizate prin Planul de Mobilitate 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+lIosefin) 500 500 000 000 000 500 SF + PT Amenajare centru administrativ, spaţii întreţinere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Amenajare Parcare Supraterana, Bd. Take Ionescu, nr. 56 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Alte studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 18.502,56 0,00 0,00 0,00 0,00| _18.502,56 B. Lucrări noi 17.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 17.899,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 8.609,00 0.00 0.00 0.00 0.00| 8.609,00 Pasti Jiu! BCLGOSZOM 9.000,00 0.00 0.00 0.00 000| 9.000,00 Reabilitare Podul Eroilor HCL 345/2015 100.00 0.00 0.00 000 000 100.00 Reabilitare Podul Ştefan cel Mare HCL 346/.2015 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100,00 Reabilitare Pasarelă Parcul Copiilor HCL 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Page 22

PI SURSE ROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ae STAT (ale inst. | Credit Grant Subordon Kfw KW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Pasaj inferior Solventul HCL 581/2013 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 603,56 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 603,56 SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 111,97 0,00 0,00 0,00 0,00 111,97 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 0.00 0,00 0,00 0,00 48,27 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 DALT+PT Reabilitare Podul Tinereţii 7300 000 000 000 0.00 73.00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii FOCUL ICI 135,00 0,00 0,00 0,00 000| 135,00 DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 2000 000 000 000 000 TI DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DALT+PT Pasarelă Parcul Copiilor 19,46 0.00 0,00 0,00 0,00 19,46 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 63,96 0.00 0,00 0,00 0,00 63,96 26.600,34 0,00 0,00 0,00 0,00| 26.600,34 A. Lucrări în continuare 13.154,92 0,00 0,00 0,00 0,00| 13.154,92 j 4 i 2 Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 1.012,39 0.00 0.00 0,00 0.00 1012.39 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00, Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 107 70 0.00 0.00 0.00 0.00 10770 Page 23

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e PATAT (ale inst. | Credit Grant LOGAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 5.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.394,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 3.000,00 0.00 0,00 0.00 000| 3.000,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, FCI, 630.83 0.00 0.00 0.00 000| 630,83 B. Lucrări noi 10.614,31 0,00 0,00 0,00 0,00| 10.614,31 Amenajare parcare supraterană, Bd. Take tr 56 BIC 300,00 0.00 0.00 0,00 000| 300.00 Amenajare str.Profesor Mircea Neamtu HCL HCL Sula 300,00 0.00 0,00 0,00 000| 300,00 Amenajare legătura între str. Constructorilor - LI. De la Brad HCL SATE 5,00 0.00 0.00 000| 0.00 5,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 1.200,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1200.00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 600,00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 PT+Executie Sistematizare str. Versului HCL 21 20l6 3.828,81 0.00 0.00 0.00 000| 3.828,81 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 59/2015 1.800,00 0,00 0,00 0,00 000| 1.800,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 388/2015 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Modernizare si extindere la 4 benzi str. Maresal C-tin Prezan(Lidia) - Venus HCL 50 50 00 000 000 : 0,00 80,50 Modernizarea strazilor din piatra cubica din municipiul Timisoara, HCL 389/22.09.2015 1500.00 000 000 000 000 1500.00 Page 24

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI e PTT (ale inst. | Credit Grant FOCAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 C. Dotări ind dente şi alte i tiții Ari N Na Vesti 2.831,11 0,00 0,00 0,00 000| 2.831,11 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 2.831,11 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.831,11 SF+PT Modernizare strazi zona Xenopol Banul Severinului - Mickiewicz 120.00 0.00 0.00 0.00 000 120.00 SF+PT Modernizare strazi zona Orastie - A pliată 100,00 0.00 0,00 0.00 000| 100.00 SF +PT Amenajare str. Barierei (zona 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra cubica din Mun. Timisoara 55,53 0.00 0.00 0.00 0.00 55,53 SF+PT Modernizare Calea Urseni (tronson str. Maresal C.Prezan - str.Musicescu) 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 SF+PT Modernizare strada Wilhelm Tell 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 SF Sistematizare strada Versului 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 38,75 SF+PT Modernizare strada Gradinii (legetira C- Sagului) 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - LI. de la Brad 200,27 0,00 0,00 0,00 0,00 200,27 SF+PT Modernizare strada Sacului (legatura intre str. Banu Udrea si Spaliul Titulescu) 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00 SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului 36 87 0.00 000 000 000 36 67 SF+PT Modernizare str. Chimistilor 7,71 0,00 0,00 0,00 0,00 7,71 SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus 11170 0.00 0.00 0.00 0.00 11170 Page 25

SURSE PROGRAM KfW PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI a pr (ale inst. | Credit Grant FOCAL Subordon Kfw KfW ate) 0 1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 SF+PT Inel IV Str. Garii -Dambovita 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SF+PT Inchidere inel IV est: Etapa I, UMT- Calea Leii 500,00 0.00 0,00 000| 000| 500.00 SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. și DC 149 82,55 0,00 0,00 0,00 0,00 82,55 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor 23,83 0,00 0,00 0,00 0,00 23,83 SF+PT Modernizare strada Strandului 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 SF+PT Amenajare str. Spatarul Nicolae Miles 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF+PT Amenajare străzi Zona Blaşcovici 350,00 0,00 0,00 0,00 0.00 350,00 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda-HARACICU d : Verificat, E SEF SERVICIUL MIP ] DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLT he / Magdalena NICOARĂ Întocmit, CONSILIER SERVICIUL MIP (n iţa TOMA Vie Page 26

Atasament: REFERAT_RECTIFICARE_SEPTEMBRIE_2016.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BIIGET NICOLAE ROBU Nr. / 45 092016 REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2016 Având în vedere: - Dispozitiile Primarului nr. 973/17.08.2016, respectiv nr. 1024/09.09.2016, privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2016; - Referatul cu nr. SC 2016 — 22378/14.09.2016 a Directiei Urbanism de suplimentare valorii prevazute la cap. 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, punctul A Lucrari in continuare — Reabilitare Cladiri Istorice in Municipiul Timisoara, cu suma de 2.616,71 mii lei, titlul XIII — active nefinanciare, respectiv de anulare a sursei Credit si Grant KFW, si anume pozitia 70.06.03.01, avand valoarea de 1.092,30 mii lei prevazuta in bugetul de credite externe, precum si anularea sursei Grant KFW, aferenta pozitiei 70.08.03.01, avand valoarea de 15,44 mii lei; - Referatul cu nr. SC 2016 — 22378/14.09.2016 d Directiei Urbanism de diminuare a sumei prevazute la cap. 70.02.03.01, cu suma de 1.000 mii lei, titlul XIII — active nefinaciare; - Referatul nr. 12330/, 1b-- Directiei Tehnice, prin care se dimnueaza suma prevazuta la cap. 84.02.03.01, titlul XIII — active nefinanciare, cu suma de 10.000,00 mii lei si anume pozitia „Pasaj Jiul ”, cu valoare de 5.000,00 mii lei, respectiv pozitia „Pasaj Popa Sapca”, cu valoarea de 5.000,00 mii lei, respectiv se suplimenteaza cu suma de 8.383,29 mii lei, valoarea prevazuta la cap. 84.02.03.03 „Strazi”, cheltuieli cu bunuri si servicii; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi O0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 43, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, respectiv anexei nr. 2 — „Program dezvoltare pe anul 2016”. DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STE STANCIU AVIZAT JURIDIC Cod FP 53-01, Ver.