keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 355/31.07.2015 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 355/31.07.2015
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 20581/31.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 272/25.06.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2015; Anexei nr. 2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015; Anexei nr. 3 - Bugetul de Credite Externe; Anexei nr. 4 - Program Dezvoltare 2015; Anexei nr. 5 - Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 272/25.06.2015 - privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2015.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de
Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET DE VENITURI PROPRIX m 2 au € = 8 & 4 S a 2 « = o DENUMIREA INDICATORILOR = = E E Ş > s E s o e a = > G e & a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE , i TOTAL VENITURI 1 |00.01 287.467,06 2.057,87 283.524,87 l. VENITURI CURENTE 2 (00.02 268.308,37 1.119,88 269.428,35 C, VENITURI NEFISCALE 3 (00.07 268.308,37 1.119,98| 269.428,35| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 (00.08 1.737,28 0,00 1.737,28| Venituri din proprietate 5 [30.10 1.737,28 0,00 1.737,29) Venituri din concesiuni si inchirieri & |30.10.05 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 7 |30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate 8 |30.10.50 316,73 0,00) 318,73| C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 9 (00.09 266.571,08 1.118,98 267.691,08 Venituri din dobanzi 10 (31.10 6,00 0,00 5,00| Alte venituri din dobânzi 11 [31.10.03 5,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte ac 12 [33.10 260.240,49 1.113,98 261.380,47 Taxe si alte venituri in invatamant 13 [33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servi 14 [33.10.08 2.924,42 0,00/ 2.924,42 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 15 [33.10.13 23,00 0,00| 23,00) Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 16 33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 17 |33.10.16 81,49 0,00 81,48 Ţ Veniiuri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 18 [33.10.17 282,00 0,001 282,00 | Venituri din serbari si spectacole scalare, manifestari culturale, artistice si sportive 19 [33.10.19 633,90 0,00 633,90 Venituri din cercetare 20 j33.10.20 210,00 0,00| 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 21 [33.10.21 181.534,91 1.118,88 182.654,89 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 22 |33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale 23 13310.31 6.635,00 0,00 6.635,00 Ministerului Sanatat Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala 24 33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Pag. 1/11

5 5 E e DENUMIREA INDICATORILOR = 8 E s E s 3 5 = G e Ş a a Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 25 |33.10.50 6.216,28| 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 |34.10 16,00| 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 186,00 Diverse venituri 28 136.10 5.378,92 0,00 5.378,92 Alte venituri 29 [36.10.50 5.378,92 0,00 5.378,92 Transferuri valuntare, altele decat subventiile 30 (37.10 929,67 0,00 929,67 Dona sponsorizari 31 (37.10.01 284,12 0,00 284,12 versante din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 32 37.10.03 1.479,60 0.00 -1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 33 [37.10.04 1.479,60 0,00 1.479,60 Alte transferuri voluntare 34 [37.10.50 645,55 0,00 845,55 IV. SUBVENTII 35 |00.12 10.877,80 350,00 11.227,80 Subventii de la alte administratii 36 [43.10 10.877,80 350,00 11,227,80 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 37 [43.10.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 38 [43.10.14 8.685,80 350,00 9.035,80 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea inves or in sanatate 39 43.10.16 1.260,00 0,00 1.260,00 comunicati n urganta în sanatate. locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 40 |43.10.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul local 41 43.10,22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 42 |43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 43 [45.10 8.280,83 587,89 8.868,72 Fondul European de Dezvoltare regionala 44 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83; Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 45 |45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 46 |45.10.18 0,00 587,89 587,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 47 45.10.1801 0,00 88,19 88,19 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 48 |45.10.18.02 0,00 499,70 499,70 TOTAL CHELTUIELI 4$ 287.467,00 2.057,87 289.524,87| CHELTUIELI CURENTE 50 01 275.586,60 1.707,87 277.274,47 Pag. 2/11

5 5 ? ș 5 & 2 & = o DENUMIREA INDICATORILOR 5 E s E S 5 E £ O e e a a TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 108.579,56 1.118,98 108.699,54 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 52 20 158.048,86 0,00 158.048,86 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 53 56 8.305,83 587,89 8.893,72 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 54 (57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 55 |59 392,35 0,00 392,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 |70 11.900,40 350,00 12.250,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 [71 11.800,40 350,00 12.250,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 58 |50.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Alte servicii publice generale 59 (54.10 5.204,35 0,00 5.204,35 CHELTUIELI CURENTE 60 |01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 61 |10 2.563,35 0,00 2.563,35 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 62 |20 2.166,00 9,00 2.166,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 63 [70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 84 j71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 85 [54.10.10 5.204,35 0,00 5.204,35 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 66 64.10 282.262,65 2.057,87 284.320,52 invatamant 67 65.10 26.738,79 0,00 26.736,73 CHELTUIELI CURENTE 68 |01 26.462,30 0,00 26.462,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 89 |10 4.129,89 0,00 4.129,89 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70 |20 21.905,06 0,00 21.905,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 71 157 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 72 59 187,35 0,00 187,35 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 170 274,49 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 274,49 0,00 274,49 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 75 |65.10.03 13.878,24 0,00 13.979,.24 invatamant prescolar 76 |65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 Invatamant primar 77 165.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 Pag.3/11

5 8 s = $ DENUMIREA INDICATORILOR 5 E E s = 8 3 £ 5 s a a a Invatamant secundar 78 |85.10.04 7.890,85 0,00 7.890,95 Invatamant secundar inferior 79 |65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 invatamant secundar superior 80 ,65.10.04.02 6.054,69 0,00 6.054,68 Invatamant profesional 81 |65.10.04.03 382,48 0,00 382,48 Invatamant postliceal 82 |65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 83 65.10.11 3.289,30 0,00 3.288,30 internate si cantine pentru elevi 84 65.10.11.03 LL 3.289,30 0,00 3.289,30| Sanatate 85 (66.10 252,.437,86 2.057,87 254.495,73 CHELTUIELI CURENTE 86 |01 241.396,95 1.707,87 243.104,82 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 (10 101.486,32 1.119,98 102.576,30 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 88 |20 131.429,80 0,00 131.429,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 |56 8.305,83 587,89 8.893,72 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 [59 205,00 0,00 205,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 j70 11.040,91 350,00 11,390,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 |71 11.040,91 350,00 11.390,91 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 93 [66.10.06 252.437,86 2.057,87 254.495,73 Spitale generale 94 |66.10.08.01 252.437,86 2.057,87 254.495,73 Cultura, recreere si religie 95 |67.10 2.585,00 0,00 2.585,00 CHELTUIELI CURENTE 96 (01 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 97 (10 430,00 0,00 430,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 98 20 2.045,00 0,00 2.045,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 (70 110,00 0,00 110,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 |71 110,00 0,00 110,00 Din tota! capitol Servicii culturale 101 (67.10.03 2.585,00 0,00 2.585,00 Institutii publice de spectacole si concerte 102 |67.10.03.04 1.735,00 0,00 1.735,00 Case de cultura 103 |67.10.03.08 850,00| 0,00 850,00, Pag.4/11

DENUMIREA INDICATORILOR g E 3 E 5 3 5 E E O e e a a Asigurari si asistenta sociala 104 [68.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 105 [01 503,00 0,00 503,00 TITLUL ILBUNURI SI SERVICII 106 |20 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 [68.10.04 503,00 0,00 503,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 109 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 lAsistenta sociala În caz de invaliditate 110 |68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si cop 111 (68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 112 [96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 113 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 114 [98,10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 115 189.10 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 267.260,77 1.118,98 268.380,75 TOTAL VENITURI 2 00.01 267.260,77 1.118,98 268.380,75 VENITURI CURENTE 3 00.02 266.828,77 1.119,98 267.948,75 C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 266.828,77 1.118,98 267.948,75 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 (00.08 1.737,28 0,00 1.737,28 Venituri din proprietate & [30.10 1.737,29 0,00 1.737,29 Venituri din concesiuni si inchirieri 7 |30.10.05 1.420,56 1.420,56 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 8 |30.10.05.30 1.420,56 0,00 1.420,56 Alte venituri din proprietate 9 [30.10.50 316,73 0,00 318,73 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 10 00.08 265.091,48 1.119,98 266.211,46 Venituri din dobanzi 11 |31.10 6,00 0,00 5,00 Alte venituri din dobânzi 12 [31.10.03 6,00 0,00 6,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 13 33.10 260.240,49 1.119,98 261.360,47 Taxe si alte venituri in invatamant 14 33.10.05 6.801,81 0,00 6.801,81 Venituri din prestari de servicii 15 33.10.08 2.924,42 0,00 2.924,42| Pag.5/11

| + | E s & s 5 | s 5 5 | DENUMIREA INDICATORILOR = € E 3 E | s 3 & = O e 2 a a Contributia de intretinere a persoanelor asistate 16 [33.10.13 23,00 0,00 - 23,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 17 (33.10.14 15.452,68 0,00 15.452,68 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 18 |33.10.16 81,49 0,00 81,49 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 19 (33.10.17 282,00 0,00 282,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 20 [33.10.19 633,80 0,00 633,90 Venituri din cercetare 21 133.10.20 210,00 0,00 210,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 22 33.10.21 181.534,91 1.119,98 182.654,89, Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 23 [33.10.30 37.107,00 0,00 37.107,00 Na contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate veniturile proprii ale 24 13310.31 6.635,00 0.00 s.635.00[ Venituri din contractele incheiate cu înstitutille de medicina legala 25 |33.10.32 2.338,00 0,00 2.338,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26 |33.10.50 6.216,28 0,00 6.216,28 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 27 34.10 16,00 0,00 16,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 28 |34.10.50 16,00 0,00 16,00 Diverse venituri 29 136.10 5.378,92 0,00 5.378,92 Alte venituri 30 |36.10.50 5.378,92 0,00| 5.378,92 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 31 [37.10 -549,93 0,00 -549,93 Donatii si sponsorizari 32 37.10.01 284,12 0,00 284,12 varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si 33 13710.03 -1.479.60 000| -1.479.60 Alie transferuri voluntare 34 |37.10.50 645,55 0,00 645,55 IV. SUBVENTII 35 00.12 432,00 0,00 432,00 Subventii de la alte administra 36 43.10 432,00 0,00 432,00 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul santatii 37 43.10.10 432,00 0,00 432,00 TOTAL CHELTUIELI 38 267.260,77 1,118,98 268.380,75 CHELTUIELI CURENTE 39 j01 267.260,77 1.119,98 268.380,75 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL E 40 [10 108.579,56 1.119,98 109.699,54 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 41 |20 158.048,86 0,00 158.048,86

| | 5 5 e DENUMIREA INDICATORILOR > £ E = E 3 3 = 5 O e o a E TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 42 157 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 43 [59 392,35 0,00 392,35 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 44 |50.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Alte servicii publice generale 45 54.10 4.729,35 0,00 4.729,35 CHELTUIELI CURENTE 46 01 4.729,35 0,00 4.729,35 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 47 |10 2.563,35 0,00 2.583,35 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 48 20 2.166,00 0,00 2.186,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 49 154.10.10 4.729,35 0,00 4.729,35 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 50 [64.10 262.531,42 1.118,98 263.651,40 Invatamant 51 (65.10 28.462,30 0,00 26.462,30 CHELTUIELI CURENTE 52 [01 26.462,30 0,00 26.462,30 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53 |10 4.129,89 0,00 4.129,89 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 54 [20 21.905,06 0,00 21.905,06 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 55 [57 240,00 0,00 240,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 56 |59 187,35| 0,00 187,35 [Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 13.979,24 0,00| 13.9798,24 invatamant prescolar 58 [65.10.03.01 11.135,66 0,00 11.135,66 invatamant primar 59 |65.10.03.02 2.843,58 0,00 2.843,58 invatamant secundar 60 65.10.04 7.616,46 0,00 7.618,46 invatamant secundar inferior 61 |65.10.04.01 1.453,78 0,00 1.453,78 invatamant secundar superior 82 |65.10.04.02 5.780,20 0,00 5.780,20 invatamant profesional 63 |65.10.04.03 382,48 0,00! 382,48 Invatamant postliceal 64 [65.10.05 1.577,30 0,00 1.577,30 Servicii auxiliare pentru educatie 65 65.10.11 3.289,30 0,00 3.289,30 înternafe si cantine pentru elevi 66 |65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.289,30 Sanatate MI 87 66.10 233.091,12 1.119,98 234.211,10 CHELTUIELI CURENTE 68 (01 233.091,12 1.118,98 234.211,10 Pag. 7/11

5 i E 3 5 ș 3 «a 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR 3 8 E < E 8 > e = e ă p = a TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 69 [10 101.456,32 1.119,98 102.576,30 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 70 |20 131.429,80 0,00 131.429,80 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 71 159 205,00 0,06 205,00 Din total capitol Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 72 66.10.06 7 233.091,12 1.118,98 234.211,10 Spitale generale 73 ,66.10.06.01 233.091,1 1.119,98 234.211,10 Cultura, recreere si reli 74 [67.10 2.475,00 0,00 | 2.475,00 CHELTUIELI CURENTE 75 101 2.475,00 0,00 2.475,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78 (10 430,00 0,00[ 430,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 77 |20 2.045,00 0,00 2.045,00 Din total capitol Servicii culturale 78 |87.10.03 2.475,00 0,00 2.475,00 Institutii publice de spectacole si concerte 73 |67.10.03.04 1.625,00 0,00 1.625,00 Case de cultura 80 |67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Asigurari si asistenta sociala 81 [68.10 503,00 0,00 503,00 CHELTUIELI CURENTE 82 |01 503,00 0,00 503,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 83 |20 503,00 0,00 503,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 84 68.10.04 503,00 0,00 503,00 Asistenta sociala în caz de boli si inva! 85 [68.10.05 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invi 86 [68.10.05.02 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 87 [68.10.06 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 88 |96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 89 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 930 [98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 91 195.10 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE IEEE 1 20.206,23 21.144,12 TOTAL VENITURI 2 |00.01 20.205,23 21.144,12 Pag.8/11

_ 5 8 | e 3 a 5 DENUMIREA INDICATORILOR E E 5 £ S 3 5 £ 5 | O 2 2 e | E I. VENITURI CURENTE 3 (00.02 1.479,60 0,00 1.479,60) C, VENITURI NEFISCALE 4 00.07 1.479,60 0,00 1.479,60 C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 5 (00.08 1.478,60 0,00 1.479,60 Transferuri voluntare, altele decat subventiile & (37.10 1.479,60 0,00 1.479,60 Varsaminte din sectiunea de functionare 7 |37.10.04 1.479,60 0,00 1.479,60 IV. SUBVENTII 8 00.12 10.445,80 350,00 10.795,80 Subventii de la alte administratii 9 j43.10 10.445,80 350,00 10.785,80 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii 10 [43.10.14 8.685,80 350,00 9.035,80) Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate 11 |43.10.16 1.280,00 0,00 1.260,00 Sume e În sanatate locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 12 14310.16.01 1.260,00 0,00 1.260,00 Sume alcoate de la bugetul local 13 [43.10.22 500,00 0,00 500,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 14 |43.10.22.02 500,00 0,00 500,00 Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 15 [45.10 8.280,83 587,89 8.868,72 Fondul European de Dezvoltare regionala 16 45.10.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 17 45.10.01.01 8.280,83 0,00 8.280,83 Mecanismul financiar norvegian 18 |45.10.18 0,00 587,89 587,83 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 19 |45.10.18.01 0,00 88,19 88,19 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 20 ,45.10.18.02 0,00 499,70 499,70 TOTAL CHELTUIELI 21 20.206,23 937,85 21.144,12 CHELTUIELI CURENTE 22 101 8.305,83 587,88 8.893,72 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 8.305,83 587,89) 8.893,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 11.900,40 350,00 12.250,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 |v! 11.900,40| 350,00 12.250,40 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 26 [50.10 475,00 0,00| 475,00 Alte servicii publice generale 27 54.10 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 28 (01 0,00 0,00 0,00 Pag.9/11

a s a = 6 DENUMIREA INDICATORILOR - z E s E 5 3 5 = 5 O e 2 a a CHELTUIELI DE CAPITAL 29 |70 475,00 0,00 475,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 30 [71 475,00 0,00 475,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidentia a persoanelor 31 54.10.10 475,00 0,00 475,00 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE m 32 |64.10 18.731,23 937,88 20.668,12 Invatamant 33 [65.10 274,48 0,00 274,49 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 (70 274,49 0,00 274,49 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 [71 274,49 0,00 274,49 Din tota! capitol invatamant prescolar si primar 37 |65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 38 65.10.0301 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 39 |65.10.03.02 9,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 40 [65.10.04 274,49 0,00 274,49 Invatamant secundar inferior 41 165.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 42 |65.10.04.02 274,49 0,00 274,49 invatamant profesional 43 |65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 44 165.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 45 |65.10.11 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 456 |65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Sanatate 47 [66.10 19.346,74 937,89 20.284,63 CHELTUIELI CURENTE 48 |01 8.305,83 587,89 8.893,72 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 49 56 8.305,83 587,89 8.893,72 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 [70 11.040,91 350,00 11.390,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 11.040,91 350,00 11.390,81 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 52 66.10.06 19.346,74 - 937,89 20.284,63| Spitale generale 53 ,66.10.06.01 19.346,74 937,85 20.284,63| Pag. 10/11

Ţ Ț | % 5 = 5 = | = S & += % = mu = mp DENUMIREA INDICATORILOR 5 = E Ss | = 6 5 £ S G 5 | 2 = a Cultura, recreere si religie 54 [67.10 110,00 0,00 110,00 CHELTUIELI CURENTE 55 01 0,00) 0,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 56 (70 110,00) 0,00| 110,90 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 57 71 110,00 0,00 110,00 Din total capitol Servicii culturale 58 67.10.03 110,00 0,00 110,00| institutii publice de spectacole si concerie 58 |67.10.03.04 110,00 0,00 110,00 Case de cultura 60 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 61 (96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 62 |97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 63 |98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 64 [99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRE; RELONOMIC, SEF SERVICȚU BUGET, NICOLAE ROBU SM. ARACICU STELIANA:SFANCIU DI LA) E RIS Pag. 11/11

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT, DIRECTIA ECONOMICĂ PRIMAR SERVICIUL BUGET NICOLAE'ROBU Nr. SC2015- DĂ. 072015 ( | ţ , j REFERAT VI privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2015 Având în vedere: Adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice — Timisoara cu nr, 15582/10.07.32015, prin care se comunica modificari asupra indicatorului bugetar 11.02.02 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor — cheltuieli persona! invatamant”, modificandu-se, implicit, suma prevazuta la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul E cheltuieli de personal; Adresa Teatrului German cu nr. 2881/28.07.2015, de suplimentare a valorii prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlu! | -— cheltuieli de personal, respectiv titlul II — bunuri si servicii; Adresa Teatrului Maghiar de suplimentare a valorii prevazute la cap. 67.02.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I — cheltuieli de personal, respectiv titlul Îl — bunuri si servicii; Referatul cu nr. SC 2015 — 16713/24.06.2015 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02 , titlul ll — bunuri si servicii; Referatul Directiei Tehnice, cu nr. SC 2015 — 20285/29.07.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul Il — bunuri si servicii, pentru achizitia serviciului de intretinere si exploatare a sistemului de informare si comunicare facila pentru cetateni — panouri informative; Adresa Directiei Politiei Locale cu nr. 3920/30.07.2015, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 61.02 „Politia Locala”, respectiv de diminuare a valorii prevazute la titlul I — cheltuieli de personal si de suplimentare a sumei prevazute la titlul Il — bunuri si servicii; Referatul Directiei de Mediu cu nr. SC 2015 — 19235/20.07.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02.05.03 „Întretinere spatii verzi”, titlul Il — bunuri si servicii, respectiv a valorii prevazute la cap. 74.02.05.01 „Salubrizare”, titlul Il — bunuri si servicii; Referatul Directiei Tehnice cu ar.SC 2013 — 19586/22.07.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02.03.03 „Strazi”, titlul ÎI — bunuri si servicii, titlul IV — Subventii, cap. 81.02 „Combustibili si energie”, titlul IV — Subventii, respectiv de diminuare a sumei prevazute la cap. 84.02, titlul XI — active nefinanciare; Referatul Directiei Dezvoltare cu nr. SC 2015 — 19703/23.07.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02 „Alte servicii in domeniul locuintelor”; Referatul Directiei Dezvoltare cu nr. SC 2015 — 19638/22.072015, de suplimentare a sumei prevazute in Programul Dezoltare 2015, privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau”; >

- Adresa nr. CCM 2013 -— 62/24.07.2015 a Compartimentului Administrativ, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02, respectiv cap. 70.02 — titlul Il, bunuri si servicii; - Adresa cu nr. 795/10.07.2015 a Centrului de Servcii Sociale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02, titlul IE — bunuri si servicii; - Adresa nr. 4908/08.06.2015 a Centrului Social de Urgenta ptr. Persoanele fara Adapost, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02, titlul 1 — cheltuieli de personal, respectiv titlul ÎI - bunuri si servicii; - Adresa cu nr. SC 20153 — 18555/10.07.2015 a Serviciului Juridic, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02, titlul Il — bunuri si servicii; - Adresa Directiei Fiscale cu nr. 158671/18.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati Executive”, titlul I — cheltuieli de personal; - Adresa FN a Serviciului Resurse Umane, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 31.02 „Autoritati Executive”, titlul II — Bunuri si Servicii; - Referatul Biroului Tehnic cu nr. SC 2015 — 14098/28.05.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul Il — bunuri si servicii; - Adresa Serviciului Financiar cu nr. SF 1521/18.06.2015, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul ll — bunuri si servicii; - Alte referate de redistribuire a sumelor prevazute in cadrul aceluiasi capitol bugetar; - În urma analizei executiei de casa, s-au constatat venituri suplimentare, conform anexei nr. | „Buget local”; - Având în vedere Legea bugetului de stat pe anu! 2015 nr.186/29.12.2014; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin], art.5, art.19, alin.! si art. 20 alin. 1; precum şi 0UG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin 2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin, 4, lit, b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexei nr.1 „Bugetul Local”, anexei nr. 2 „Bugetul de Venituri Proprii”,, anexei nr. 3 „Bugetul de Credite Externe”, anexei nr. 4 „Program Invetitii 2015”, anexei nr. 5 „Proiecte cu Finantare Externa Nerambursabila”. | DIRECTOR ECONOMIC, 4 N CARI, ș/ oana AXHARACICU sv AVIZATFURIDIC, Cod FP 53-01, Ver.

Atasament: HCL_355_anexa04.pdf

ANEXA 4 CO EX ds ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRINT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAI SC 2015 - 20581/31.07.2015 Nicolae RO PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII rectificare 4 cu amendament HCL3/Y/ 31.07.2015 mii lei Anexa 1af1 Conti SURSE din care a PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI | excedent Asoeatii | Buget | (ale inst.| Credit | Grant LOCAL 2014 proprietar Subordon| Kfw KW i ate) 3 6 8 TOTAL GENERAL 158.635,67 1.250,18] 10.906,30) 1.479,60] 5.561,64 139.425,62 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 54.844,88 4,78| 5.002,89 0,00] 5.561,64 LUCRĂRI NOI -B 46.647,74 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C E 51.02 Autorităţi: Executive şi Acţiulni Exteria_ RI BE 4.098,89) 36,55[.- -0:00[. 0,00]. 000 0.00 0,00 4.098,88 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.245,40] 3.113,41 0,00 0,00 4.098,89|.. 36,55|-....0,00]..- 0,00] 0,00 0,00 _0,00|...4.098,89 B. Lucrări noi 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 |Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL 107/2015 551,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551,80 C. Dotări independente şi alte investiții 354709) __36,55| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 3.547,09 b. Dotări independente 2.485,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.485,53 Dotari directia Fiscala 463,00 0,00 0,00 0.00 0,00| '- 000|, 0,00 463,00 Dotări Primărie 2.022,53 19,99 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.022,53 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a | 1.061,56 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 16,56) 0,00 0,00 0,00 000| 000| 1.061,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 721,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,74 SF +CS pentru serviciul de arhivare electronica a documentelor aflate pe suport de hârtie 278,26 0,08 0,00 0.00 0,00 0,90 0,00 278,28, DALI+PT+AC Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul CD Loga nr 1 45.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT 16,56 0,00 0,00 0.00 16,56 ci servicii. publice, tea traia generale . 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populatiei 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 C, Dotări independente si alte investiţii 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 b.Dotări independente 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Dotări 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 475,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi 1.375,14 0,00 0,00 0,90 UCR 0,00 0,00 _1315,14 61:02:03:0rdine'publică =: 137514 0:00]: 0,00 61.02.03.04 Poliţie locala 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ui 0,00 0,00] 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00| 1.000,00 Page 1

DENUMIREA OBIECTIVULUI [65:02:03.01, Învățământ preşcolar C.Dotări independente şi alte investiții a. Achiziţii imobile Achizitie Gradinita PP14, str. Odobescu nr, 56 b, Dotări independente Dotari invatamant prescolar c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 Audit energetic cladiri 1 din care excedent 2014 Contributi e Asociatii de proprietari 1.000,00 SURSE PROFRII (ale inst. Subordon ate) PROGRAM KW PLS Credit Kfw Grant KW 1.000,00 Audit energetic+Expertiza locala corp vechi+DALI+SF+PT+AC Extindere Gradinita PP33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,45 240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,45 251,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,58 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 112,74 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 112,74 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 65.02.0401 Învățământ secundar inferior 0,00 1.938,92) 111,49 0,00 0,00 0,00 000| 1.938,92) B. Lucrari noi 816,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,80 Extindere-scoala P+2E, Gen.16 HCL 13/2015 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 110/2015 100,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 215/2015 396,80 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 396,80 Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000| 000| 300,00 Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1122,12| 111,49 0,00 0,00 0,00 000| 000| 112212 b. Dotări independente 533,84 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 533,84| Dotari 533,84 000| 0.00 0,00 0.00 000| 000| 533,84 Page 2

ibuti PROGRAM KfW Contributi SURSE din care Asociatii PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent de (ale inst.| Credit Grant 2014 proprietar Subordon| Kfw KW. i ate) 0 3 5 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 0,00 DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 0.00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 0,00 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 0,00 SF*+PT Construire sala spori la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 0,00 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 0,00 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 0,00 0,00 0,00 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 25 0,00 0,00 0,00 Audit energetic cladiri 0,00 0,00 0,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 Construire corp 2 Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 000 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 301/2015 200,00 0,00 Reabilitare acoperiş internat Colegiul Silvic HCL 218/2015 233,03 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 5.761,52 0,00 a. Achiziţii imobile 2.500,00 0,00 0,00 0,00 |Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean 2.500,00 0,00 0,00 0.00 Page 3

Contributi PROGRAM KfW SURSE din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI os excedent a (ale inst. | Credit 2014 Subordon Kfw proprietar ate) o 1 3 4 b. Dotări independente 2.482,31 0,00 0,00 0,00 ot) ac) aaa c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investi 779,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,21 2.207,82 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga HCL 414/2009 (faza KW) 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara FICL 415/2009 (faza KW) 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic.Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod existent Lic.V. Ţepeş 23,88 0,00 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0,00 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.8 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regale Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă nr.5 154,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,01 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, str.Fo Ripensia 29 60,00, 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. Ripensia nr.29 165,00 000| 0,00 0.00 165,00 [Audit energetic cladiri 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Capitolut 66.02 Sănătate : 33.325,30| 881,18 0,00). 7.790;00| 1.095,11 000|. 0,00). 24.440,19 66.02.06 Spitale 33.195,30| 881,18 7.790,00 1.095,11 0,00 0,00|__24.310,19 A. lucrări în continuare 14.850,00 881,18 0,00j 5.000,00 0,00 0,00 0,00] 9.850,00 Page 4

Contributi PROGRAM KW. SURSE din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI "ora | excedent [9] Post inst | Croat | Grant | 2014 Subordon| Kfw KW proprietar ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftizialogie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu”din Timisoara „str. l. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 14.850,00 881,18 0,00) 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.850,00 B. Lucrări noi 4.065,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.065,69 Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Nai), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 4.065,69 0.00 0,00 0.00 000| 4.065,69 C. Dotări independente şi alte investiţii 14.279,61 2.790,00| 1.095,11 0,00 0,00| 10.394,50, b. Dotari independente 12.687,68 000| 0,00] 2.790,00) 1.095,11 000| 000| 8.802,57 DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Louis Turcanu” 5.862,00 000| 000| 279000| 7200| 000| 000| 3.000,00 DOTARI Spitalul Clinie Municipal de Urgenta Timisoara 6.320,68 000| 0,00 0.00) 1.023,11 000| 000| 5.297,57 Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes 505,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 505,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente |obiectivelor de investitii = 1.591,93 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 1.591,93 DALI +PT refunctionalizare cadire, din functiunea de spital de dermatologie în cladire cu functiunea de spatiu multicultural 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 DALI (inclusiv ET)+ PT (inclusiv DDE)+ DTAC - Reabilitarea, modernizarea si echiparea lAmbulatoriului Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timişoara 223,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,70 SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila 150.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 DALI +PT Reabilitare imobi! Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 Timisoara 60.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DALI +PT Construire si montare îift persoane imobil Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara 30,00 0,00 0,00 30.00 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 165,00 0,00 0,00 165,00 Page 5

DENUMIREA OBIECTIVULUI Timişoara Spitalul de Boli Infectioase si la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 obstretica ginecologie (SCM) b. Dotari independente Dotari aparatura medicala i coricerte B. Lucrări noi Helios, P-ta Victoriei nr.6 HCL b. Dotări independente Dotări Teatrul German Dotari Teatrul Maghiar Dotari Filarmonica obiectivelor de investitii Palatului Culturii German de Stat Timisoara 67.02.03.06 Casa de cultură ibuti PROGRAM KîW Contributi SURSE din care tii PROPRII a excedent Pe (ale inst. | Credit Grant FOCAL 2014 Subordon| Kfw KAW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 5 7 8 DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Proiect complex de investiții +PT Extindere si modernizare ansamblu construit existent la Pneumottiziologie dr. V. Babes Timisoara 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 SF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150,00 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de 233,23 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0.00 233,23 66.02.08. Servicii de sanatate publica 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 C. Dotări independente şi alte investiții 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Capitolul 67.02 Cultură, recroare şi religie |. 23 sos;s4|. 000| 16:60] 000|. 000|. 23.493:34| 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole |... ital tea a ii 2.697,55 0,00 0,06 0,00) 110,06 0,004. 000| 2.587,55 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paltului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.822,55 000| 1.712,55 1.507,55 0,00 1.397,55 800,00 0.00 800,00. 237,55 237,55 470,00 360,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 315,00 315.00 DALI+PT Reabilitare termica si reamenajare partiala nivel parter corpuri Af, A2 si B ale 180,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic |.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul 120,00 120,00; DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victariei nr.6 15,00 15,00 315,00 315,00 C. Dotări independente şi alte investiții 315,00 315,00 Page 6

Contributi PROGRAM KfW e SURSE PROPRII din care FRI DENUMIREA OBIECTIVULUI To excedent a (ale inst.| Credit | Grant 2014 , Subordon| Kfw KW proprietar ate) i ŢIA 2 3 4 5 6 7 E Dotări independente 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Dotări Casa de Cultura 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Spor 12,325,30| .3.880,00| 000|. 0.00) 600|. 000|. 12.325,30 A. Lucrări în continuare 10.797,00] 3.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 10.797,00. Sala Politehnica (Polivalenta) HCL. 134/2013 10.797,00| 3.680,00| 0,00 0,00 E 000| 000| 10.797,00 B. Lucrări noi 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 000| 618,00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HCL 283/2009 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Refunctionalizare si amenajari spatii la sala Constantin Jude HCL 151/2018 558,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 558,00 Construire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investitii 910,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,30 Studii şi proiecte 910,00 000| 0,00 0,00 0,00 0,00) 000| 910,00 SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 SF Complex turistic de agrement - tip 100,00 000| 0,00 000| 000| 000| 000| 100,00 DAL..+P.T.Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot [Complex Bega 30,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) 100,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Stadion (42.000 locuri) 100,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 100,00 SF +PT Stadion de 5000 de locuri 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Contribitia Municipiului Timisoara ca membru fondator pentru patrimoniul initia! al Asociatiei Centrul Regional de Excelenta Timisoara 0,30 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 101,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.265,49 7.810,00 B, Lucrări noi , Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada s|Lămâiței HCL 260/29.06.2010 i pista skateboard în Parcul Central Municipiul Timisoara HCL 404/2014 2.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.710,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Page 7

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Buget | (ale inst | credit | Grant | 2018 de Stat LOCAL 2014 Subordon| Kfw KRW proprietar i ate) o 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 455,49 101,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,49 b. Dotări independente 129,80| 8930) 000| 000| 0,00 000| 000| 129,80 Dotari Parcul Copiilor "Ion Grei “ Par P anga 89,30 89,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,30 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo 40,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 325,69 12,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0.00 85,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie pu sir. Holdelor Timisoara 37,20 000| 0,00 0,00 0,00 000| 0,00 37,20 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 90,00 000| 0,00 000| 000| 000) 000 90,00 Realizare registru spatii verzi 50,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 PF+PT PIstă skateboard 12,55| __1255| 0.00 000| 000| 000| 0,00 12,55 Căpitalul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 1.167,18 8,00 0.00 0,00 1.167,16 [68.02.04 Asistenta acordata persoanelor iri:|; pal sei EA : [ 76,00 0:00] 0,600 0,90 d 16,00 C. Dotări independente şi alte investiții 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00. Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.00 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de iivaliditati MR 849,84) 000| 0,06 5,00 0,007 000000 TISA B. Lucrări noi 307,84 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 307,84 000| 000| 000| 0,00 307,84 C. Dotări independente şi alte investiții 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 Dotări independente 35,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor |cu Handicap 35,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI o c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza E osti n C. Dotări independente şi alte invi Dotări independente Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 68.02.1501. Ajutor social TOTAL 2015 6,00 142,50 142,50 din care excedent 2014 0,00 0,00 Contributi e Asociatii de proprietar] i 0,00 0.00 Buget Stat 0,00 0,00 0,00 SURSE PROPRII (ale inst. Subordon ate) 0,00 0,00 0,00 PROGRAM KfW Credit Grant POGAL Kfw KW 5 7 8 0,00 0,00 6,00 0,00 0.00 0,00 0,00 332.00 0,00[ 6,00 0,00 0,00 0,00 9,00 332,00 C. Dotări independente şi alte investiții 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 b. Dotări independente 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 Dotări Direcţia de Asistenţă Socială [Comunitară 332,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 332,00 68.02.15.02 Cantine de: ajutor social 267,32 0,00 | 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 l 267,32 C Dotări independente şi alte investiții 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 ___Dotări independente 267,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,32 Dotari Centrul Social de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost cu Cantina Sociala 267,32 0,00 Capitolul 70.02. Locuinte ; sarvicii si dezvoltare public : 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 12.639,90 0,00| 1.250,18] 3.116,30 0,00] 5.561,64) _12,53| 2.690,45 A.Lucrări în continuare 5.785,54 0,00 4,78 2,89 0,00| 5.561,64) 12,33 203,90 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 152 3,04 0,00 3,04 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 2.89 0.00 0.00 289 000 0.00 8.00 b00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 174 0.00 4174 000 0.00 0.00 5.00 000 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul Timisoara (KRW) 5.777,87 0,00 0.00 0,00 0,00| 5.58164| 12,33 203,90 B. Lucrări noi 5.153,81 0,00| 1.245,40| 3.113,41 0,00 0,00 0,00 795,00 Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin FICL 514/22.10.2013 750,00 0,00 0.00 0.00 0,00 000| 000| 750,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 783,73 0,00) 222,49 556,24 0,00 0,00 0,00 5,00, Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 443,02 0,00| 125,15 312,87 0,00 0,00 0,00 5,00 Page 9

i PROGRAM KfW Contrlbui SURSE din care rail PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI re excedent Asoeatii PR (ale inst.| Credit | Grant ECCA 2014 7 Subordon| Kfw KAW proprietar i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 5 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.& 474,08 000| 13405 335,03 0,00 0,00 0.00 5,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 625,58 0,00) 177,30 443,28 0,00 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 apare ST Ongor 191,62 0,00) 5332) 13380) 000) 000| 0,00 5.00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 'ormică ST. 699,40 000| 19840| 496,00| 0,00 000| 0,00 5,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 502,08 0,00 5,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 236,62 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc |A+B 447,68 0,00 5,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 1.691,55 0,00 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a i i or studii aferente. 1.691,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.691,55 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 75,00 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 50,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara m 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Audit energetic cladiri 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+DDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 200,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 0,00 0,00 0.00 86,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara FCL 150/2012 0,00 0,00 0,00 900,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte in Mun.Timisoara 0.00 0.00 0.00 496 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 000 000 0.00 6721 - ica a [Asistenta tehnica la 72 imobile 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 57,57 57,57 0,00 1.633,45 0,00 0,00 0,00] 1.633,45 A. Lucrări în continuare 113445| 527,51 0.00 0,00 0.00 0,00 000| 1.134,45 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie | et lil, HCL 467/2010 606,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,84 intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara | et.l, HCL 466/2010 52761| 52761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,61 Page 10

ibuti PROGRAM KfW Corbu SURSE din care ti PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI "e excedent Asoeati Pa (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 7 Subordon Kfw KW proprietari ate) IL 9 1 5 6 7 8 C. Dotări independente şi alte investiții 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 499,00 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 499,00 SF Fantana ornamentala Canal Bega 150.00 000 0.00 0.00 000 0.00 000 150.00 SF +PT Executie de fantani publice forate in Mun, Timisoara 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice 20,00 000| 000| 000| 000| 000| 0,00 20,00 DALI - Fantana Ornamentala cu Pesti 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 - tala Dacii DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 SF Executie fantana ornamentala P-ta Balcescu 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15,00 SF+PT Executie podet canal desecare Behela - str.Aleea Ghirodei 10,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP263 str. D. Dinicu 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00, SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| . 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 0,0 0.00 0,00 0.00 0,00 10,00 Asistenta tehnica pentru intocmirea Aplicatiei de finantare a proiectului Extinderi retele apa- canal in municipiul Timisoara 220,00 ilurnirat piibiio şi electrificări |; A. Lucrări în continuare 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.042,20 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 139/2005 790,86 76,01 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 790,86 B. Lucrări noi 974,19 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,19 PT + Executie reglementare instalatii electrice in raport cu extindere retea troleibuz Ghiroda - Timisoara HCL 450.00 0.00 0.00 0,00 0,00 000| 000| 450,00 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 0,00 0.00 0,00 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind 0,00 0,00 0,00 0,00 112,22 ET : ie tt pr = lor; servictilor şi dezvoltării. E ap comunale E 0,00 0:00; 4.611,65 Page 11

ibuti PROGRAM KfW SURSE din care intii PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI | excadent | “4 | Res |lale inst| Credit | Grant FOCAL 2014 Subordon| Kfw KfW proprietar i ate) o 1 8 A. Lucrări în continuare 155,14 155,14 Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013 155,14 185,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 155,14 B. Lucrări noi 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 Deviere canale de desecare zona Parc Industrial Freidorf HCL 364/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 220,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 4.236,55) 157,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 4.236,55 a. Achiziţii imobile 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 893/2014 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,38 [TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 96,38 0,00 0,00 0,00 96,38 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.475,17 0,00 0,00 0,00 3.475,17 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 PUZ director Complex Studentesc 0,00 0.00 161,00 PUZ Calea Buziasului pentru zona sportiva si de agrement 000| 0.00 70,00 PUZ Calea Şagului pentru zona sportiva si de agrement 0,00 0,00 82,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 0.00 0.00 2.24 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 0,00 0,00 135,00 Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 0,00 0.00 10,00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara ( Cetate ll ) 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,200,00 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea lAnsamblului Urban interbelic ” Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cultural Naţional 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100,00 Page 12

ibuti PROGRAM KW Contrbuti SURSE din care iati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI Ta excedent Pa (ale inst.| Credit | Grant 2014 7 Subordon| Kfw KW proprietar! i ate) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 83,70 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 (ITI) 12376| 123,76 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) -elaborare si avizare 1.402,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402,47 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 500 0,00 5.00 x Ă (Constituire capital social la societatea Start Afaceri TSD SRL HCL 0,00 0,00 0,00 5,00 Gapitolul 81.02'Câmbustibili si energie |“ :a0[. : 000 800,00 81.02.06 Energie termică 600,001 0,00 0,00 600,00 A. Lucrări în continuare 600,00 0,00 , 0,00 600,00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de |cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HCL 856/2006 600,00 0,00 0.00. 500,00 Capitolul 84.02 Transporturi 50 a SSB 84.02.03.02 Transpartul 116.462, 6.462,92 B. Lucrări noi 250,00 0,00 0,00 000| 000| 250,00 |Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi și parcare supraterană (RATT) HCL 250,00 000| 000| 000| 000| 000| 000| 250,00 C. Dotări independente şi alte investiții 16.212,92| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 16.212,92 b.Dotări independente 15.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00j _15.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 15.156,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _15.156,74 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8.156,74) 1.987,00| 0,00 000| 000| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie 6.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 |Achiziţie autobuze de capacitate mică (20 buc.) + autocar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 TTL Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 100.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de Investitii 956,18 000| 000| 000| 000| 000| 0,00) 956,18 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniitor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00 Page 13

Contributi SURSE PROGRAM KfW e din care Tati PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI ir excedent Paget (ale inst.| Credit | Grant FOCAL 2014 A [Subordon] Kiw | KAW proprietari ate) ET |) o 1 2 3 4 5 5 7 8 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 5.00 0.00 0.00 000 0.00 500 5.00 500 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor 5,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 0.00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam 5.00 000| 0.00 000| 000| 000| 0,00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timişoara prin introducerea liniilor CF în subteran 165,00 0.00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) 30,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 30,00 ISF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi parement (Uzina de Apă 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00: Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SF+CF Extindere linie cale Mosnița 416,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 416,18 PT Extindere linie cale Mosniţa 160,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 160,00 SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreţinere și depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timişoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 50,00| 84.02.0301 Drumuri si poduri 4.617,03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.617,03 B. Lucrări noi 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.700,00 Pasaj Popa Sapca HCL 604/2014 300000| 000| 000| 000| om 000| 000| 3.000,00 Pasaj Jiul HCL 605/2014 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Consolidare Podul Eroilor HCL 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Page 14

Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL C. Dotări independente şi alte investiții burii PROGRAM SURSE din care PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | “Social| Buset | (ate inst.| Credit | Grant | PUSET 2015 de Stat LOCAL 2014 Subordon| Kfw KW proprietari Î ate) 2 3 4 5 6 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 917,03 0,00 SF+PT Pasaj Jiul SF+PT Pasaj Popa Sapca MD 55,20 SF+PT Pasaj Inferior Solventul 55,20 DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor 48,27 DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare 56,70 0,00 0,00 DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii 73,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 DALI+PT Reabilitare Podul Muncii DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre 20,00 0.00 0,00 DALI+PT Pasarelă Str, Gelu- str. Crizantemelor 20,00 0,00 0.00 DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor SF+PT Construire Pod peste Bega - str. Jiul 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0.00 0,00 Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj inelut | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piaţa Victoriei) 84.02.03.03 Străzi |Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 Amenajare str . Gh. Cotoşman HCL 41/2011, Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 319/2010 3.886.79 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 16,45 25,968 0,00 Slavici Polona 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe 128,00 000| 0.00 0,00 9,00 000| 000| 126,00 41.339,88|. 5.999,85) 0,00 0,00 0,00 000| 000| 41.339,88 A. Lucrări în continuare 18.689,69| 5.980,92 0,00 0,00 0,00 000| 0,00| 18.689,69 662614| _472,19| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 6.626,14 | menajare Zona Campului HCL 39/2011 107682) 120,00) 000| 000| 000| 000| 000| 1.076,82 HCL 256/2012 77245| 71426) 0.00 0,00 0,00 000| 000| 772,45 0,00 0,00 [oa 0,00 3.886,79 lAmenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 1.311,04 0,00 1.311,04 Page 15

Contributi PROGRAM KfW. SURSE Ţ din care adi PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI re excedent „socati Paget (ale inst.| Credit | Grant LOGA 2014 Subordon| _Kfw KW proprietar ate) i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea publica HCL 579/2013 5.000,00| 3.809,86| 0,00 0.00) 0,00) 000| 000| 5.000,00 B. Lucrări noi 20.821,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 20.821,58 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 | 7.255,40) 000 000| 0,00) 000| 000| 000| 7.235,40 |Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor HCL 100,90 000) 0,00 0,00 0,00 000) 000| 100,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 488/2014,HCL 186/2015 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 2.000,00 Modernizare str, Gr. Alexandrescu, tronson C-Torontalului-C. Aradului HCL 1.147,68 000| 0,00 000| 0,00 000| 000| 1.147,68 PT+Executie Sistematizare str. Versului HEL 654,50 000| om 000] 000| 65450 |Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007, HCL 52015 10,00 000| 0,00 10,00 Amenajare drum de legatura între Calea, Moşniţei şi DC 149 HCL 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00; |Amenajate Inel IV, sector str, Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade HCL 578/2013 4.000,47 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00| 4.000,47 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009, HCL 200/2014 „He 1.024,13 0,00 000 0,00 0,00 0,09 0,00 1.024,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 1.209,40 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.299,40 1.828,61 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,61 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.828,51 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,61 Alte stuc şi proiecte 158,65 000| 0,00 0,00 0,00 000| 000| 158,65 SF+PT Modernizarea strazilor din piatra publea din Mun. Timisoara 55,53 o.0o| 0,00 oo) om] 000| 0,00 55,53 SF+PT Inel IV tronson Solventul Dambovita, inclusiv Pod peste Bega 200,00 oo] 000| oma| 000| 000| a00| 200,00 Page 16

Contributi | PROGRAM KRW e SURSE din care || Asociati PROPRII BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent de (ale inst.| Credit Grant LOCAL 2014 Subordon| Kfw KRW proprietar ate) i 0 3 s | e | 7 8] SF +PT Inel IV giratia P-ta Domasneanu - C. Lugojului, inclusiv Pod peste Bega SF Sistematizare strada Versului SF+PT Realizare parcari în Municipiul Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str, Hoidelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str. Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str.Maresal C-tin Prezan (Lidia) - Venus SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu.- Podeanu , SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşniţei şi DC 149 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa - Margaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECȚIA II IOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA LTARE Smaranda HARACIC Aurelia a Întocmit, A RFLRN CONSILIER SERVICIUL PFLI Luminiţa TOMA e. Page 17

Atasament: hcl_355_anexa01.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGET LOCAL Hotarârea NT. ri. z â a LB, a s = s DENUMIREA INDICATORILO = g E s E 5 3 £ : o e e ţ a | a | ISECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 00.01 1.076.208,48 15.863,35| 1.092.071,83 ÎVENITURI PROPRII 2 |48.02 485.374,74 28.644,94| 514.013,68| Î. VENITURI CURENTE 3 658.052,85 28.477,63 886.530,48| A. VENITURI FISCALE 4 00.03 619.328,77 25.251 „591 844.578,35 A1. HAPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 5 [00.04 325.201,36 25.088,5$ 350.267,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE S 100.05 | 7.646,55 -13,58| 7.633,03| impozit pe profit 7 |01.62 | 7.646,59 -13,56| 7.633,03| |Impozit pe profit de la agentii economici 8 101.02.01 7.848,59 -13,56i 7.633,03| A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 00.06 Î 316.809,83 25.080,15| 341.889,98 Impozit pe venit 19 [03.02 | 10.421,01 1.400,00; 11.821,01) Impoziiul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 103.02.1& 10.421,01 1.400,00| 11.821,0ti Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 12 [04.02 306.388,82 23.680,15| 330.088,S7 Cote defalcate din impozitul pe venit | 13 287.649,82 23.680,15, 311 -329,97| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 18.139,00 0,00| 18.739,00| A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 05.97 744,94 0,00| 744,94) Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 105.02 T44,94 0,00 744,94| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 05.02.59 744,94| 0,00] 744,94! A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE i 109.09 88.780,38 0,00| 88.780,38| impozite si taxe pe proprietate 07.02 88.780,38 09,00 88.780,38| impozit pe cladiri |07.02.91 72.627,28 0,00 72.627,28| Pag. 1/24

| | ? 8 s | 3 5 8 s = s i DENUMIREA INDICATORILOR = £ E Ss E S 3 s E 5 a a Impozit pe cladiri - PF 21 |07.02.01.01 23.606,56 0,00 23.606,58 Impozit pe cladiri - PJ 22 |07.02.01.02 49.020,70 0,00 49.020,70 împozit pe terenuri 23 (07.02.02 11.194,28 0,00 | 11.194,28 impozit pe terenuri - PF 24 j07.02.0201 4.788,01 0,00| 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 25 |07.02.02.02 6.083,12 0,00| 6.063,12 Impozit pe terenurile extravilane 26 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Lex cere de timbru, taxe de timbru pentru aciivitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 27 l07.02.03 4.839,51 0,00 483951 Alte impozite si taxe de proprietate 28 (07.02.50 118,33 0,00 119,33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 (00.10 203.339,75 185,00| 203.524,75 Sume defalcate din TVA 30 [11.02 173.668,00 185,00| 173.853,00 = — = - oala nica en e Muntelui ce cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 11.02.02 171.898.00 185.00, 172.081.00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 [11.02.06 1.772,00: 0,00| 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 766,27 0,00 788,27 Taxe hoteliere 34 (12.02.07 766,27 0,001 788,27 Taxe pe servicii specifice 35 |15.02 113,39 0,00| 173,39 Impozit pe spectacole 36 |15.02.01 276,35 5,00 276,35 Alte taxe pe sei specifice 37 (15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 |16.02 28.132,09 0,00 28.132,09 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 [16.02.02 23.812,81 0,00 23.812,61 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 10.497,85 0,00 10.497,85 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 42 118.02.03 2,72 0,00 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 |16.02.50 4.316,78 0,00 4.316,78 A6. ALTE IMPOZITE SI! TAXE FISCALE 44 |00.11 2.005,28 0,90 2.005,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 [18.02 2.005,28 0,00; 2.005,28 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 2.005,28 0,00. 2.005,28| C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 38.726,08 3.228,04 41.952,12) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 48 (00.13 21.000,26 1.426,04| 22.426,30| Pag. 21/24

Ţ — E | 3 DENUMIREA INDICATORILOR => 2 E Ss E s 8 5 £ E O 2 ei a a Venituri din proprietate 4$ |30.02 20.986,70 1.426,04 22412,74 Venituri din concesiuni si închirieri 50 [30.02.05 19.386,70 1.428,04| 20.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05:30 19.386,70 1.426,04| 20.812,74 Venituri din dividende 52 |30.02.08 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 1.600,00 0,00 1.600,00 Venituri din dobanzi 54 (31.02 13,56 0,00) 13,56 Alte venituri din dobanzi 55 131.02.03 13,56 0,00| 13,56 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 (00.14 17.725,82 1.800,09] 19.525,82 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 [33.02 258,22 0.00] 258,22 Venituri din prestari de servicii 58 |33.02.08 1,25 0,00) 1,25 Contributia persoanelor beneficiare ale cantineior de ajutor social 59 [33.02.12 243,90 0,00 243,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 60 |33.02.28 13,07 0,00) 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 62 13402.02 3.139,62 0,00 3.139,62 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 10.081,18 1.000,00 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 35.02.01 10.050,81 1.000,00| 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte înstitutii de specialitate 85 |35.02.01.02 10.050,61 1.000,00 11.050,61| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 |35.02.02 0,25 0,00] 0,25 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit le 67 |35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 68 |35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 59 |36.02 4.096,80 809,00 4.896,80 Taxe speciale 70 |36.02.06 3.048,43 800,00 3.848,43 Alte venituri 71 136.02.50 1.048,37 0,00] 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 137.02 150,00 0,00| 150,09 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 13 (37.02.03 -34.778,65 5.857,47 -28.919,18 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 |37.02.04 34.776,65 -5.857,47| 28.919,18 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 0,00] 150,00 Il, VENITURI DIN CAPITAL 76 [00.15 1.139,89 352,31 1492,20| Pag.3/24

5 8 z 5 3 pi m = S E e DENUMIREA INDICATORILOR 3 e E 3 i E o 8 5 £ 5 O E £ Venituri din valorificarea unor bunuri 77 [39.02 1.138,89 352,31 1.492,20| Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 78 |39.02.03 240,91 117,78 358,70| IVenituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 78 |39.02.07 760,44 211,00] 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 [39.02.10 138,54 23,52 162,06 IV. SUBVENTII 81 |06.17 130.604,24 2.772,39 127.831,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 100.18 130.804,24 -2.772,3$ 127.831,85 Subventii de la bugetul de stat 83 |42.02 130.604,24 -2.772,33 127.831,85 A. De capital 84 121.053,56 -2.172,39| 118.281,17 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 85 42.02.16 7.790,03 0,00 7.750,00 n urgenta în sanatate bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 86 |42.02.16.01 2790.00 0,00 2.790,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 87 ,42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 88 |42.02.20 113.263,56 2.772,39! 110.491,17 B. Curente 85 9.550,68 9,00| 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lerane, carbuni si combustibil petrolier 90 |42.02.34 30,84 0,00 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 91 |420241 9.519,84 0,001 9.519,84 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 [45.02 286.411,50 -10.194,20; 276.217,32 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 [45.02.01 285.359,26 -10.194,20 275.165,06 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.01.01 285.359,26 -10.194,20| 275.165,06 Fondul Social European 95 [45.02.02 344,36 0,00] 344,36 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 96 |45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune S7 |45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 98 [45.02.0301 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 95 |45.02.03.03 13,67 0,00 13,87 instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 100 (45.02,07 183,25 0,00 163,25 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 101 |45.02.07.01 14,41 0,00 14,41 Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori | 102 45.02.07.02 148,84 0,09 148,84| Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 103 [45.02.15 78.08 0,00 79,08 Prefinantari 104 45.02.15.03 79,08 0,00 78,08 Pag. 4/24

| = 5 2 E 5 DENUMIREA INDICATORILOR e E E E | s z 5 E s S s a a TOTAL CHELTUIELI 108 1.092.174,22 15.863,35, 1.108.037,57 CHELTUIELI CURENTE 106 j01 914.483,88 32.669,85| 947.153,54| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 107 [10 225.882,46 -778,00 225.104,46 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 108 |20 236.429,08 28.995,72 265.424,80 TITLUL Il DOBANZI 10$ |30 18.400,00 0,00 19.409,00 TITLUL IV SUBVENTII 110 [40 85.900,00 6.000,00 91.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 111 |51 28.931,15 480,94 28.412,08 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 [56 291.322,30 -2.028,81 289.203,49| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 113 [57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL Xf ALTE CHELTUIELI 114 [59 4.800,00 0,00| 4.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 11570 145.290,80 -16.806,50| 128.484,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 118 [71 145.285,80 -16.806,80| 128.479,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 117 72 5,00 0,30 5,30 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 118 81 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 119 (50.02 71.790,25 1.702,53| 73.492,78 Autoritati publice si actiuni externe 120 [51.02 48.486,89 1.702,53 50.189,42 CHELTUIELI CURENTE 121 (01 44.530,53 1.560,00: 46.090,53 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 122 (10 31.817,62 150,00| 32.067,62 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 123 20 10.6812,91 1.410,00| 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 124 |59 2.000,00 0,00 2.000,00. CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 3.956,36 142,53 4.098,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 126 71 3.956,36 142,53 4.098,89 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 |51.02.01 48.486,89 1.702,53 50.188,42 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 48.486,89 1.702,53 50.189,42 Alte servicii publice generale 12$ [54.02 3.903,36 0.00 3.903,36 CHELTUIELI CURENTE | 130 j01 3.855,36 0,00] 3.855,36| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 131 [51 3.855,36 0,00 3.855,36 CHELTUIELI DE CAPITAL 132,70 0,00 000| 0,00 Pag. 5/24

5 N = DENUMIREA INDICATORILOR = E E Ss E Sl 2 5 E e | O 2 e a a TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 133 |81 48,00 0,00 48,00 Din total capitot Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 134 [54.02.07 48,00 0,00 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 135 [54.02.10 3.855,36 0,00 3.855,36 Alte servicii publice generale 136 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 137 |55.02 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI CURENTE 138 (01 18.400,00 0,00 19.400,00| TITLUL li DOBANZI 139 (30 19.400,00 0,00 19.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 140 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitoi Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 141 (55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 142 [59.02 22.368,44 -1.300,00 21.068,44 Ordine publica si siguranta nationala 143 [61.02 22.368,44 -1.309,00 21.068,44 CHELTUIELI CURENTE 144 [01 20.993,30 -1.300,00 19.693,30 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 145 [10 18.393,30 16.893,30 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 146 20 2.500,00 200,001 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 147 |5t 0,06 0,00| 0,001 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 148 100,00 0,00 100,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 j70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din total capitol Ordine publica 151 [61.02.03 21,643,30 -1.300,00 20.343,30 Politie locala 152 [61.02.03.04 21.643,30 -1.300,00 20.343,30 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonrmilitara) 153 [61.02.05 725,14 0,09) 725,14| Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 154 [64.02 455.205,52 1.541,72 462.753,24 invatamant 155 [65.02 231.502,88 3.756,27 235.259,15 CHELTUIELI CURENTE 156 [01 222.252,84 4.505,30 226.758,14 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 157 |10 136.676,00 185,00 136.861,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 158 [20 44.075,00| 3.500,00 47.575,00 Pag.8/24

5 s E DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E ă 8 5 E G e s a ax Titlul Vii PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 159 |56 37.196,84 820,30] 38.017,14 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 160 [57 1.605,00 0,00| 1.605,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 161 [59 2.700,00 0,00; 2.700,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 162,70 9.250,04 -749,03 8.501,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 163 [71 9.250,04 -749,03 8.501,01 Din total capitot invatamant prescolar si primar 64 (65.02.03 84.244,17 -0,55| 64.243,82| Invatamant prescolar 65 |65.02.03.01 36.084,79 -0,55 36.084,24 Invatamant primar 66 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 167 |65.02.04 166.250,82 3.756,82 170.007,84 Invatamant secundar inferior 168 |65.02.04.01 43.921,10 -124,83 43.796,27 invatamant secundar superior 169 165.02.04.02 119.646,32 3.881 „65| 123.527,97 Invatamant profesional 70 (65.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 invatamant postliceal 171 (85.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 172 (66.02 65.263,07 586,70 5.849,77 CHELTUIELI CURENTE 173 101 44.995,38 450,00| 45 445,38 THLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 74(10 5.077,22 0,00 5.077,22) TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 175 |20 7.999,98 0,00 7.999,98 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 76 [51 12.075,80 450,00 12.525,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 177 |56 19.842,38 0,00 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 178 (70 20.267,69 136,70 20.404,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 79i71 20.267,69 136,70 20.404,39| Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 180 [66.02.06 59.855,87 588,70 60.442,57| Spitale generale 81 |66.02.06.01 59.855,87 586,70) 60.442,57| Servicii de sanatate publica 182 166.02.08 5.407,20 0,00| 5.407,20! Cultura, recreere si religie 183 (67.02 107.160,90 1.320,56 108.481,48 CHELTUIELI CURENTE 184 [01 92.079,86 3.705,26 95.785,12| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 85 19 14.188,37 351,00 14.539,37| Pag. 7/24

5 3 IEI DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E & 3 5 E | s O 2 e a = 1 | TITLUL If BUNURI Si SERVICII 186 |20 62.568,00 4.964,00 67.532,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 187 |51 10.797,00 0,00 10.797,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 188 |56 4.526,49 -1.608,74 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 189 |70 15.081,04 -2.384,70 12.696,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 190 [71 15.081,04 -2.385,00 12.696,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 191 |72 0,00 0,30 0,30 Din total capitol | Servicii culturale 192 [67.02.03 31.875,92 1.330,00 33.205,92| institutii publice de spectacole si concerte 193 |67.02.03.04 20.913,92 1.015,00 21.928,92 Case de cultura 194 [67.02.03.06 10.962,00 315,00 11.277,00 Servicii recreative si sportive 195 |67.02.05 71.216,98 -9,44 71.207,54 Sport 196 |67.02.05.01 32.975,00 -549,70 32.425,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 197 |67.02.05.03 38.241,98 540,26 38.782,24 Servicii religioase 198 [67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 n domeniile culturii, recreerii si religiei 199 |67.02.50 1.568,00 0,0 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala Z00 |68.02 51.278,67 1.884,19| 53.162,86 CHELTUIELI CURENTE 201 |01 50.204,51 1.791,19 51.995,70 TITLUL EFCHELTUIELI DE PERSONAL 202 |10 19.629,95 36,00 19.665,95 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 203 |20 6.125,69 1.724,25| 7.849,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 204 [51 2.202,99 30,94 2.233,93 Titlul Viti PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 205 [56 2.032,18 0,00 2.032,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 206 |57 20.213,70 0,00 20.213,70 CHELTUIELI DE CAPITAL 207 (70 1.074,16 93,00 1.187,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 208 [71 1.074,16 53,00 1.167,16 Din total capitol i Asistenta acordata persoanelor in varsta 209 [68.02.04 1.349,00 0,00 1.348,00| Asistenta sociata in caz de bi inv: ati 210 (68.02.05 30.060,58| 0,00 30.060,58 Asistenta sociala În caz de invaliditate 211 168.02.05.02 30.080,58 0,00| 30.060,58 Asistenta sociala pentru familie si copii 212 (68.02.06 4.263,41 255,19 4.518,80 Crese 213 1.544,15 0,00 1.544,15 Pag.8/24

DENUMIREA INDICATORILOR 5 e E Ss E S 8 E S S 8 s a a Prevenirea excluderii sociale 214 [68.02.15 13.969,83 1.629,00 15.598,83 Ajutor social 215 168.02.15.01 6.528,59 94,00 6.622,59 Cantine de ajutor social 216 (68.02.15.02 7.441,24 1.535,00 8.976,24 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 217 168.02.50 91,70 0,00| 91,70) Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 [69.02 215.476,81 1.405,83 216.882,44 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 218 (70.02 198.370,51 -94,37 198.275,14 CHELTUIELI CURENTE 220 01 158.453,97 600,63] 159.054,60 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 221 |20 39.167,50 1.840,00 41.007,50, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 222 |56 119.286,47 -1.239,37 118.047,10| CHELTUIELI DE CAPITAL 223 |70 17.916,54 895,00 17.221,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 224 |71 17.911,54 695,00 17.216,54 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 225 |72 5,00 0,00 5,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 226 [81 22.000,00 0,00) 22.000,00 Din total capitol Locuinte 227 |70.02.03 52.315,74 -750,00 51.565,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 228 |70.02.03.01 52315,74 -750,00| 51.565,74 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 229 |70.02.03.30 0,00 0,60 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 230 |70.02.05 18.455,35 245,00] 18.700,35 Alimentare cu apa 231 |70.02.05.01 18.455,35 245,00 18.700,35 urinat public si electrificari rurale 232 (70.02.06 12.9198,47 0,00 12.919,47 Alimentare cu gaze naturale in localitati 233 70.02.07 480,00 0.00 480,00) Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 234 |70.02.50 114.198,95 410,63 114.610,58 Protectia mediului 235 |74.02 17.106,30 1.500,00 18.606,30 CHELTUIELI CURENTE 236 |01 17.106,30 1.500,00| 18.606,30 TITLUL IF BUNURI SI SERVICII 237 |20 16.000,00 1.500,00 17.500,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 238 |56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL | 239 [70 0,00 0,00) 0,00 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 240 [74.02.05 16.000,00 1.500,00 17.500,00 Pag.9/24

i i z 5 5 3 3 m = us c c DENUMIREA INDICATORILOR = E s E S 3 5 £ 5 o 2 e a a Salubritate 241 |74.02.05.01 11.000,00| 1.500,00| 12.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 242 (74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 243 [74.02.06 1.108,30 0,00 1.108,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 244 |79.02 327.333,20 6.507,47| 333.840,67 Combusti si energie 245 [81.02 51.500,00 2.500,00| 54.000,00 CHELTUIELI CURENTE 246 |01 50.900,00 2.500,00 53.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 247 |40 50.900,00 2.500,00 53.400,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 248 |70 600,00 0,00 800,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 249 [71 600,00 0,00; 500,00 Din fotal capitol Energie termica 250 181.02.06 51.500,00 2.500,00 54.000,00 Transporturi 251 84.02 275.833,20 4.007,47 279.840,67 CHELTUIELI CURENTE 252 [01 188.711,64 17.357 47| 207.069,11 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 253 |20 47.380,00 13.857,47| 61.237,47 TITLUL IV SUBVENTII 254 |40 35.000,00 3.500,00 38.500,00 Titlul Viit PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 255 |56 197.331,64 0,00 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 256 j7Ta 75.769,83 -13.350,00| 62.419,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 257 |71 75.769,83 -13.350,00| 62.419,83 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 258 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din totai capitol Transport rutier 259 (84.02.03 275.833,20 4.007,47 279.840,67 Drumuri si poduri 260 184.02.03.01 16.057,11 -2.600,00| 13.457,11 Transport iri comun 261 (84.02.03.02 175.256,21 -6.250,00 169.006,21 |Strazi 262 |84.02.03.03 84.519,88 12.857,47 97.377,35 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 263 |84.02.50 0,00| 0,00 0,00; Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 264 [96.02 2,06 0,00 0,00] REZERVE 265 [97.02 0,00 0,00] 0,00 EXCEDENT 266 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 267 |99.02 15.965,74) 0,09 15.965,74 Pag. 10/24

anii anteriori = DENUMIREA INDICATORILOR = E E E 5 8 3 E 5 O 2 2 a a SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 632.826,88 34.335,10| 667.161,98 TOTAL VENITURI 2 100.01 632.826,88 34.335,10 667.161,98 VENITURI PROPRII 3 |48.02 484.234,85 28.292,63| 512.527,48 i. VENITURI CURENTE 4 [00.02 623.276,20 34.335,10 657.811,30 A. VENITURI FISCALE 5 [00.03 619.326,77 25.251,5$ 644.578,36| Ai. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL & [00.04 325.201,38 25.066,5$ 350.287,95 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 00.05 7.646,59 -13,56 7.633,03 impozit pe profit 8 (01.02 7.646,59 -13,5 7.633,03 Impozit pe profit de la agentii economici 9 |01.02.01 7.646,59 -13,56 7.833,03 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 10 [00.06 316.80$,83 25.080,15 341.889,98 Impozit pe venit 11 |03.02 10.421,01 1.400,00 11.821,01| impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 10.421,01 1.400,00 11.821,01 Cote si sume defalcate din împozitul pe venit 13 (04.02 306.388,82 23.680,15 330.068,97 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 (04.02.01 287.649,82 23.680,15 311.329,97 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 04.02.04 18.739,00 0,00| 18.738,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 00.07 744,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 (05.02 744,94 0,00 744,94 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 (05.02.50 144,94 0,00 T44,94 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 00.09 88.780,38 0,00 88.780,38 impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 88.780,38 0,00 88.780,38 impozit pe cladiri 21 |07.02.01 72.627,26 0,00| 72.627,26 impozit pe cladiri - PF 22 (07.02.01.01 23.606,56 0,00 23.806,56| impozit pe cladiri - PJ 23 |07.02.01.02 48.020,70 0,00 48.020,70 Impozit pe terenuri 24 (07.02.02 11.194,28 0,08 11.194,28 Impozit pe terenuri - PF 25 |07.02.02.01 4.788,01 0,00 4.788,01 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 6.083,12 0,00 6.083,12, impozit pe ferenuriie extravilane 27 |07.02.02.03 343,15 0,00 343,15 Taxe judiciare de timbru, faxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante 28 |07.0203 4.539,51 0,00 4.839,51 Pag. 11/24

5 8 & = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E s E S 3 5 = & o e e a | a Alte impozite si taxe de proprietate 29 [07.02.50 119,33 0,00| 118,33 A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 203.339,75 185,08 203.524,75| Sume defalcate din TVA 31 [11.02 173.868,00 185,00 173.853,09| rasolor municipiilor. scctoarolor si Bucuresti cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, 32 |11.02.02 171.896.00 185.00 172.081,00 Sume defaicate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 [11.02.06 1.712,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 112.02 766,27 0,06 788,27 Taxe hoteliere 35 j120207 766,27 0,00i 765,27 Taxe pe servicii specifice 38 [15.02 173,33 0,00i 773,39 impozit pe spectacole 37 |15.02.01 276,35 000| 276,35 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 497,04 0,00 497,04 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [186.02 28.132,09 0,00 28.132,0$ Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [18.02.02 23.812,61 0,00 23.812,61 ra asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.314,76 0,00 13.314,76 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.497,85 0,00 10.497,85 'Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 116.02.03 2,72 0.00| 2,72 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 [16.02.50 4.316,76 0,00| 4.316,76 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 (90.11 2.005,28 0,00| 2.905,28 Alte impozite si taxe fiscale 45 (18.02 2.005,28 0,00 2.005,28 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 2.005,28 0,00 2.005,28 C. VENITURI NEFISCALE 48 (00.12 3.948,43 9.083,51 13.032,94 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 [00.13 21.000,26 1.426,04 22.426,30 Venituri din proprietate 50 |30.02 20.986,70 1.426,04 22.412,74 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 130.02.05 19.386,70 1.426,04| 29.812,74 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 52 130.02.05.30 19.386,70 1426,04| 20.812,74| Venituri din dividende 53 (30.02.08 1.600,00 0,00! 1.600,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 |30.02.08.02 1.600,00; 0,00| 1.800,00 Venituri din dobanzi 55 31.02 13,56 0,00 13,56; Alte venituri din dobanzi 56 |31.02.03 13,56 0,00 13,561 C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII 57 |00.14 -17.050,83 7.857,47| -9.393,36 Pag. 12/24

Ț 1 a | is = = s DENUMIREA INDICATORILOR > = E Ss E & 5 = 5 O 2 2 a a Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 58 [33.02 258,22 0,00 258,22 Venituri din prestari de servicii | 59 [33.02.08 1,25 0,00 1,25 Contributia persoanelor beneficiare aie cantinelor de ajutor social 60 [33.02.12 243,90 0,00 243,90 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubii 61 |33.02.28 13,07 0,00 13,07 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 82 |34.02 3.133,62 0,00| 3.139,62 Taxe extrajudiciare de timbru 63 [34.02.02 3.138,62 0,00 3.138,82 Amenzi, penalitati si confiscari 54 35.02 10.081,18 i 000,00| 11.081,18 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 65 |35.02.01 10.050,61 1.000,00 11.050,61 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 66 |35.02.01.02 10.050,61 1.000,00 11.050,61 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 67 |35.02.02 0,25 0,00 0,25| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii 68 [35.02.03 0,04 0,00 0,04 Alte amenzi, penalitati si confiscari 69 [35.02.50 30,28 0,00 30,28 Diverse venituri 70 [36.02 4.096,80 809,00 4.896,80 'Taxe speciale 71 |36.02.06 3.048,43 800,00 3.848,43 Alte venituri 72 |38.02.50 1.048,37 0,00| 1.048,37 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 73 |37.02 -34.626,85 5.857,47 -28.769,18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 74 |37.02.03 -34.776,65 5.857,47 -28.919,18| Alte transferuri voluntare 75 [37.02.50 150,00 0,00 150,00 IV. SUBVENTII 76 |00.17 9.550,68 0,00 9.550,68 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 77 |00.18 9.550,68 0,00 3.550,68 Subventii de la bugetul de stat 78 |42.02 8.550,68 0,00 5.550,68 B. Curente | 79 9.550,88 0,00| 9.550,68 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 80 |42.02.34 30,84 0,00| 30,84 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 81 |42.0241 9.519,84 0,00 9.519,84| TOTAL CHELTUIELI 82 632.813,32 34.348,66 867.161,98 CHELTUIELI CURENTE 83 [01 600.413,59 34.348,66| 634.762,25 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 84 (10 225.882,46 -778,00i 225.104,46| TITLUL li BUNURI SI SERVICII 85 |20 236.429,08 28.995,72 265.424,80 Pag. 13/24

Ţ DENUMIREA INDICATORILOR = = E Ss € 3 5 E i E o 2 s a a ţ | TITLUL It DOBANZI 86 19.400,00 0,00 19.409,00 TITLUL IV SUBVENTII 87 |40 85.900,00| 6.000,00/ 91.900,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 88 151 6.183,35 130,94 6.314,29 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 89 |57 21.818,70 0,00 21.818,70 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 90 4.800,00 0,00 4.800,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 91 181 32.399,73 0,00 32.399,73 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 92 [50.02 67.358,89 1.560,00 68.918,85 Autoritati publice si actiuni externe 93 [51.02 44.530,53 1.860,00 46.090,53 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 44.530,53 1.560,00| 46.090,53 TITLUL LI CHELTUIELI DE PERSONAL 95 [10 31.917,82| 150,00 32.067,62 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 96 |20 10.612,91 1.410,00 12.022,91 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 97 159 2.000,00 0,00 2.009,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 98 [510201 44 530,53 1.560,00 i 46.090,53 Autoritati executive 99 |51.02.01.03 44.530,53 1.560,00 46.090,53 Alte servicii publice generale 100 54.02 3.428,36 0,00 3.428,36 CHELTUIELI CURENTE 101 [01 3.380,36 0,00 3.380,36 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 |51 3.380,36 0,00 3.380,36; [TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 103 [81 48,00 0,00 48,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 104 (54.02.07 48,00 0,00[ 48,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 105 (54.02.10 3.380,36 0,00 3.380,36| Alte servicii publice generale 106 |54.02.50 0,00 0,00 0,00| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 107 (55.02 19.400,00 0,00 18.400,00 CHELTUIELI CURENTE 108 J01 19.400,00 0,00 19.400,00| TITLUL Il BOBANZI 109 130 19.400,00 0,00 19.400.00[ Din total capitol Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 110 55.02.01 19.400,00 0,00 19.400,00| Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Si SIGURANTA NATIONALA 111 [59.02 20.993,30 -1.300,00 19.693,36 Pag. 14/24

- 5 3 DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E Ss E & 5 3 = o e e a a | Ordine publica si siguranta nationala 112 161.02 20.993,35 -1.300,00 19.693,30 CHELTUIELI CURENTE 113 [01 20.993,30 -1.300,00 19.693,30 ȚITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14410 18.393,30 -1.500,00 16.893,30 |TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 115 [20 2.500,00 200,00 2.700,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 186 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 117 [58 100,00 0,00) 100,00| Din total capitol Ordine publica 18 [61.02.03 20.643,30 -1.300,00 19.343,30 Politie locala 19 (61.02.03.04 20.643,30 -1 -300,00| 19.343,30 Protectie civita si proteciie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 20 [61.02.05 350,00 0,00 350,00 Partea a l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 121 [64.02 323.661,80 10.891,1$ 334.553,09| Invatamant 122 |65.02 185.056,00 3.685,00 188.741,00 CHELTUIELI CURENTE 123 |01 185.056,00 3.685,00 188.741,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2410 136.676,00 185,00 136.861,00 TITEUL IE BUNURI SI SERVICII 125 [20 44:075,00 3.500,00| 47.575,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 26 |57 1.805,00 0,00 1.805,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 127 |59 2.700,00 0,90 2.700,00: Din total capitol Invatamant prescolar si primar 28 [65.02.03 63.651,59 0,00 63.651,58 Invatamant prescolar 29 [65.02.03.01 35.492,21 0,00 35.492,21 Invatamant primar 130 |65.02.03.02 28.159,38 0,00 28.159,38 Invatamant secundar 31 [65.02.04 120.396,52 3.685,00 124.081,52 Invatamant secundar inferior 132 |65.02.04.01 41.857,35 0,00 41.857,35 Invatamant secundar superior 33 (65.02.04.02 75.855,77 3.685,00 79.540,77 Invatamant profesional 134 165.02.04.03 2.683,40 0,00 2.683,40 Invatamant postliceal 35 (65.02.05 1.007,89 0,00 1.007,89 Sanatate 136 [66.02 13.877,20 100,00 13.777,20 CHELTUIELI CURENTE 37 01 13.877,20 100,00 13.777,20 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 38 |10 5.077,22 0,00 5.077,22 Pag. 15/24

z 8 a 3 5 la 2 Gu = s DENUMIREA INDICATORILOR | z < 5 = £ S 8 > £ a a a TITLUL If BUNURI SI SERVICII 39 |20 7.999,98 0,00 7.999,98 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 140 |51 600,00 100,00 709,90 Din total capitoi Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 141 [66.02.06 8.400,00 100,00 8.500,00 Spitale generale 42 166.02.06.01 8.400,00 100,00| 8.500,09 Servicii de sanatate publica 143 [66.02.08 5.277,20 0,90 5.277,20 Cultura, recreere si religie 144 (67.02 76.756,37 5.315,00| 82.071,37 CHELTUIELI CURENTE 45 [01 76.756,37 5.315,00| 82.071,37 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 146 |10 14.188,37 351,00 14.539,37 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 47 |20 62.568,00 4.964,00 67.532,00 Din total capitol Servicii culturale 48 |67.02.03 29.288,37 1.015,00| 30.303,37 institutii publice de spectacole si concerte 49 (67.02.03.04 18.326,37 1.015,00 19.341,37 Case de cultura 150 10.962,00 0,001 10.862,00 Servicii recreative si sportive 151 (67.02.05 43.400,00 4.300,00 47.700,00 Sport 152 (67.02.05.01 20.100,00 0,00 20.100,00| |Iintretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sporiive si de agrement 53 j67.02.05.03 23.300,00 4.300,00 27.600,00 Servicii religioase 154 (67.02.06 2.500,00 0,00 2.500,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 55 (67.02.50 1.568,00 0,00 1.568,00 Asigurari si asistenta sociala 156 [88.02 48.172,33 1.791,18 49.963,52| CHELTUIELI CURENTE 157 |01 48.172,33 1.791,18, 49.963,52 [TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58 (10 19.629,95 36,00 19.665,95 TITLUL IE BUNURI SI SERVICH 58 [20 6.125,69 1.724,25 7.849,94 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 60 [51 2.202,99 30,94! 2.233,93 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 181 |57 20.213,70 0,00 20.213,70 Din tatal capitol | Asistenta acordata persoanelor in varsta 162 [68.02.04 1.273,00 0,00| 1.273,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 53 [68.02.05 29.111,24 0,00 29.711,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 164 |68.02.05.02 29.711,24 0,09 29.711,24| Pag. 16/24

5 | 8 DENUMIREA INDICATORILOR = e E s € 5 3 E s 5 £ g a a Asistenta sociala pentru familie si copii 185 |68.02.06 4.120,91 255,19 4.376,10 Crese 166 |68.02.11 1.544,15 0,00 1.544,15| Prevenirea excluderii sociale 167 168.02.15 11.431,33 1.536,00 12.967,33 Ajutor social 168 68.02.15.01 6.289,59 1,00 6.290,59 Cantine de ajutor social 169 68.02.15.02 5.141,74 1.535,00 6.676,74 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 170 (68.02.50 91,70 0,00 91,70 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 171 (89.02 77.167,50 3.340,00 80.507,50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 172 |76.02 81.187,58 1.840,00 83.007,50 CHELTUIELI CURENTE 173 |01 39.167,50 1.840,00 41.007,50 TITLUL H BUNURI Si SERVICII 174 |20 39.167,50 1.840,00 41.007,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 175181 22.009,00 0,00 22.000,00 Din total capitol Locuinte 176 |70.02.03 800,00 0,00 800,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 177 |70.02.03.01 800,00 0,00 800,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 178 |70.02.03.30 0,00. 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 178 |70.02.05 17.066,90 0,00 17.066,90 Alimentare cu apa 180 [70.02.05.01 17.0866,80 0,00 17.066,90 luminat public si electrificari ruraie 181 |70.02.06 8.000,00 0,00 9.000,00 Alimentare cu gaze naturale în localitati 182 70.02.07 480,00 0,00 480,00] in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 183 |70.02.50 33.820,60 1.840,00) 35.660,60 Protectia mediului 184 |74.02 16.000,00 1.500,00 17.5090,00 CHELTUIELI CURENTE 185 |01 16.000,00 1.500,00 17.500,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 186 [20 16.000,00 1.500,00 17.500,00 Din totai capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 187 |74.02.05 186.000,00 1.500,00 17.500,00 Salubritate 188 [74.02.05.01 11.000,00 1.500,00 12.500,00, Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 189 |74.02.05.02 5.000,00 0,00 5.000,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 190 (74.02.06 0,00 0,001 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 191 (79.02 143.631,73 19.857,47| 163.489,20 Pag. 17/24

Ţ 5 £ E e DENUMIREA INDICATORILOR = z E Ss E 3 3 5 £ 5 GO e 2 a a [ Combustibili si energie 192 [81.02 50.909,00 2.500,00 53.400,00 CHELTUIELI CURENTE 193 [01 50.900,00 2.500,00 53.400,00 TITLUL IV SUBVENTII 194 |40 50.900,00 2.500,00 53.400,00 Din total capitol Energie termica 195 [81.02.06 50.800,00 2.500,00 53.400,00 Transporturi 136 [84.02 92.731,73 17.357,47| 118.089,20 CHELTUIELI CURENTE 197 [01 82.380,00 17.357,47 99.737,47 TITLUL Hf BUNURI SI SERVICII 198 20 47.380,00 13.857,47 61.237,47 TITLUL VW SUBVENTII 198 [40 35.000,00 3.500,00 38.500,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 200 |81 10.351,73 0,00 10.351,73 Din total capitol Transport rutier 201 [84.02.03 92.731,73 17.357,47 110.089,20 Drumuri si poduri 202 184.02.03.01 0,00 0,00) 0,00 Transport in comun 203 (84.02.03.02 46.551,73 3.500,00 50.051,73 Strazi 204 184.02.03.03 46.180,00 13.857,47 60.037,47 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 205 184.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 208 (98.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 207 197.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 208 13,56| -13,56 0,00 DEFICIT 209 [99.02 0,00 0,00| 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 443.381,60 -18.471,75 424.909,85 TOTAL VENITURI 2 j00.01 443.381,80 -18.471,75 424.905,85 VENITURI PROPRII 3 48.02 1.139,89 352,31 1.482,20 VENITURI CURENTE 4 (00.02 34.778,65 -5.857,47 28.918,18 C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 34.776,65 -5.857,47 28.919,18 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 34.778,65 5.857,47 25.919,18 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 (37.02 34.776,65 -5.857,47 28.919,18 Varsaminte din sectiunea de funciionare 8 |3702.04 34.776,65| -5.857,47 28.919,18| Pag. 18/24

i DENUMIREA INDICATORILOR = £ E Ss E & = E = E o 2 e a a îl. VENITURI DIN CAPITAL 9 [00.15 1.139,83 352,31| 1.492,20 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 |398.02 1.139,88 352,31 1.492,20 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 11 [39.02.03 240,91 117,79 358,70 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 12 |39.02.07 760,44 211,00 971,44 Depozite speciale pentru constructii de construinte 13 J39.02.10 138,54 23,52 182,08 N. SUBVENTII 14 [00.17 121.053,56 -2.172,39 118.281,17 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 15 j00.18 121.053,56 -2.772,39| 118.281,17 Subventii de la bugetul de stat 16 42.02 121.053,56 -2.772,39| 118.281,17| A. De capital î7 121.053,58 -2.772,35 118.281,17 Suventii de fa bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 18 |42.02.16 7.790,00 0,00 7.790,00 n în sanatate, bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de 19 |42.02.18.01 2 790,00 0,00 2.790,00 Subventii de ia bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea altor investitii in sanatate 20 |42.02.16.03 5.000,00 0,00 5.009,00 Subventii de la'bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare| 21 |42.02.20 113.263,56 2.712,38 110.481,17 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 22 |45.02 286.411,50 -10.184,20 276.217,30 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 (45.02.01 285.359,26 -10.194,20 275.165,06 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 24 145.02.01.01 285.359,26 -10.194,20 275.185,06 Fondul Social European 25 |45.02.02 344,36 0,00 344,36 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 26 |45.02.02.01 344,36 0,00 344,36 Fondul de Coeziune 27 |45.02.03 465,55 0,00 465,55 Sume primite in contul piatilor efectuate în anul curent 28 |45.02.03.01 451,88 0,00 451,88 Prefinantari 29 |45.02.03.03 13,67 0,00 13,67 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 30 [45.02.07 163,25 0,00 183,25 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 31 |45.02.07.01 14,41 0,00 14,41) Sume primite în contul platilor efectuate in anii anteriori 32 |45.02.07.02 148,84 0,00 148,84) Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 33 45.02.15 79,08 0,00; 79,08| Prefinantari 34 |45.02.15.03 79,08 0,00 79,08| |TOTAL CHELTUIELI 35 459.360,80 -18.485,31 440.875,59| CHELTUIELI CURENTE 36 01 314.070,10 -1.678,81 312.391 29) Pag. 19/24

| z 3 ș 5 s 2 & = e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s = S 5 E 5 i £ e a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 37 51 22.747,80 350,00 23.097,80 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 38 56 291.322,30 -2.028,81 289.293,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 |70 145.290,80 -16.806,50| 128.484,30 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 145.285,80 -16.806,80| 128.479,00 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 41 |72 5,00 0,30] 5,30 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 (50.02 4.431,36 142,53| 4.573,89 Autoritati publice si actiuni externe 43 151.02 3.956,36 142,53 4.098,85 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 45 (70 3.956,36 142,53 4.098,89 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 46 |71 3.956,36 142,53 4.098,89 Din tota! capitol Autoritati executive si legislative 47 |51.02.01 3.956,36 142,53 4.098,85 Autoritati executive 48 [51.02.01.03 3.956,36 142,53 4.098,89 Alte servicii publice generale 453 |54.02 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI CURENTE 50 475,00 0,001 475,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 151 475,00 0,00 475,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 (70 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 53 [54.02.07 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54 [54.02.10 475,00 0,900 475,00 Alte servicii publice generale 55 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 56 [59.02 1.375,14 0,00] 1.375,14 Ordine publica si siguranta nationala 57 |61.02 1.375,14 0,00| 1.375,14 CHELTUIELI CURENTE 58 |01 0,00 0,00 0,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 59 |70 1.375,14 0,00 1.375,14 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 60 71 1.375,14 0,00 1.375,14 Din tota! capitol Ordine publica 61 61.02.03 1.000,00 0,00 1.000,00 Politie locala 62 j61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.000,00 Pag. 20/24

| 5 4 | 5 g 5 Ss = Ss S e DENUMIREA INDICATORILOR = £ E s E & 3 8 £ e O e s a | a | Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nenmilitara) 63 |61.02.05 375,14 0,00 375,14 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 84 64.02 131.543,62 -3.343,47| 128.200,15 Invatamant 65 (65.02 46.448,88 71,27| 46.518,15 CHELTUIELI CURENTE 66 |01 1 37.196,84 820,30 38.017,14 Tittul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 67 |56 37.196,84 820,30 38.017,14 CHELTUIELI DE CAPITAL | 68 |70 8.250,04 -149,03 8.501,01 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 69 j71 9.250,04 -749,03| 8.501,01) Din total capitol | Invatamant prescolar si primar 70 (65.02.03 592,58 -0,55| 592,03 Invatamant prescolar 71 185.02.03.01 592,58 -0,55 592,03 invatamant primar 72 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 73 [65.02.04 45.854,30 71,82 45.926,12 Invatamant secundar inferior 74 |65.0204.01 2.063,75 -124,83 1.938,92 invatamant secundar superior 75 165.02.04.02 43.790,55 196,65| 43.987,20 Invatamant profesional 76 [65.02.0403 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 77 85.02.05 0,00 0,00; 0,00 Sanatate 78 (68.02 51.585,87 486,70| 52.072,57 CHELTUIELI CURENTE 79 [01 31.318,18 350,00 31.668,18 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 80 |51 11.475,80 350,00 11.825,80 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 81 156 19.842,38 0,09; 19.842,38 CHELTUIELI DE CAPITAL 82 j70 20.267,69 136,70| 20.404,39 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 83 |71 20.287,689 136,70| 20.404,39 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 84 [66.02.06 51.455,87 486,70 51.942,57| Spitale generale 85 |66.02.06.01 51.455,87 486,70 51.942,57 Servicii de sanatate pu 86 |66.02.08 130,00 0,00 130,00| Cultura, recreere si religie 87 [67.02 30.404,53 -3.994,44 26.410,09; CHELTUIELI CURENTE 88 |01 15.323,49 -1.808,74 13.713,75, TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 89 [51 10.797,00 0,00 10.787,00 Pag.21/24

e 3 5 s = e = 5 DENUMIREA INDICATORILOR = E s E Ss 5 = | 5 O e £ a a Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 90 |56 4.526,49 -1.809,74| 2.916,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 |70 15.081,04 2.384,70 12.696,34 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 [71 15.081,04 -2.385,00 12.696,04 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 93 172 0,00 0,30 0,30 Din total capitol Servicii culturale 94 [67.02.03 2.587,55 315,00 2.902,55 |Institutii publice de spectacole si concerte 95 |67.02.03.04 2.587,55 0,00 2.587,55 Case de cultura 96 |67.02.03.06 0,00 315,00| 315,00 Servicii recreative si sportive 97 |67.02.05 27.816,98 4309,44| 23.507,54 Sport 98 |67.02.05.01 12.875,00 -549,70 12.325,30 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 99 |67.02.05.03 14.941,98 -3.759,74 11.182.241 Servicii religioase 100 [67.02.08 0,90 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerit si religiei 101 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 102 [68.02 3.106,34 93,00 3.199,34 CHELTUIELI CURENTE 103 [01 2.032,18 0,00 2.032,18 Tiflul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 104 [56 2.032,18 0,00 2.032,18 CHELTUIELI DE CAPITAL 105 |70 1.074,16 93,00 1.167,16 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 106 [71 1.074,16 93,00 1.167,16 Din total capitoi | Asistenta acordata persoanelor in varsta 107 |68.02.04 76,00 0,00 76,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 108 [68.02.05 349,34 0,00 349,34 Asistenta sociala in caz de invaliditate 109 |68.02.05.02 349,34 0,00 349,341 Asistenta sociala pentru familie si copii 110 [88.02.06 142,50 0,00 142,50 Crese 111 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 112 [68.02.15 2.538,50 93,00[ 2.631,50 Ajutor social 113 [68.02.1501 238.00 93,00 332,00 Cantine de ajutor social 114 |68.02.15.02 2.299,50| 0,00 2.299,50| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 115 68.02.50 0,00 0,00 9,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 116 [69.02 138.309,31 -1.934,37 136.374,54 Pag. 22/24

DENUMIREA INDICATORILOR = e E 3 E | lă 2 5 E E o 2 2 | a a j | FB | Locuinte, servicii si dezvoltare publica 117 (70.02 137.203,01 -i 934,37) 135.268,64| CHELTUIELI CURENTE 118 [01 118.286,47 -1.239,27 118.047,10 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 119 [56 118.286,47 -1.239,37 118.047,10| CHELTUIELI DE CAPITAL 120170 17.916,54 -895,00 17.221,54 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 121 471 17.911,84 -895,00 17.216,54 TITLUL XIE ACTIVE FINANCIARE 122|72 5,00 000| 5,00 Din total capitol | Locuinte 123 [70.02.03 51.515,74| -750,00 50.765,74 Dezvoltarea sistemului de locuinte 124 170.02.03.01 51.515,74 -750,00 50.765,74 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 125 (70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 126 |70.02.05 1.388,45 245,00 1.633,45 Alimentare cu apa 127 170.02.05.01 1.388,45 245,00 1.633,45 Huminat public si electrificari rurale 128 [70.02.06 3.918,47 0,00. 3.918,47 Alimentare cu gaze naturale în localitati 129 |70.02.07 0,00 0.00[ 0,00 Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 130 80.379,35 -1.429,37 18.949,98 Protectia mediului 131 |74.02 1.108,30 0,00 1.106,30| CHELTUIELI CURENTE 132 [01 1.108,30 0,00 1.106,30 Titlu VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 133 [56 1.106,30 0,00 1.106,30 CHELTUIELI DE CAPITAL 134 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 135 |74.02.05 0,00 0,00 0,00 Salubritate 136 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 137 |74.02.05.02 0,00 0,00| 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 138 [74.02.06 1.106,30 0,00 1.106,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 139 |79.02 183.701,47 -13.350,00 170.351,47| Combustibili si energie 140 [81.02 600,09 0,00 500,00| CHELTUIELI CURENTE 141 |01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 142 |70 800,00 0,00 500,00 TITEUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 143 |71 600,00 0,00 800,00 Pag.23/24

Ţ DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 3 E o 8 s = s o e e a a Din total capitol Energie termica 144 181.02.08 600,00 0,00| 600,00 Transporturi 145 [84.02 183.101,47 -13.350,00 169.751,47 CHELTUIELI CURENTE 146 |01 107.331,64 0,00 107.331,64 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 147 [56 107.331,64 0,00[ 107.331,64 CHELTUIELI DE CAPITAL 148 |70 75.769,83 -13.350,00 62.419,83 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 149 [71 75.769,83 -13.350,00| 62.419,83 Din fotai capitol Transport rutier 150 184.02.03 183.101,47 -13.350,00 189.751,47 Drumuri si poduri 151 184.02.03.01 16.057,11 -2.600,00 13.457,11 Transport în comun 152 184.02.03.02 128.704,48 -8.750,00 118.954,48 Strazi 153 (84.02.03.03 38.339,88 -1.000,00 37.339,88 Alte cheltuieli în domeniui transporturilor 154 (84.02.50 0,00 0,00 0,06 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 155 [98.02 0,00 0,00 0,06 REZERVE 156 |97.02 0,00 0,00] 0,00 EXCEDENT 157 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 158 199.02 15.879,30 -13,56| 15.985,74 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROB SMARANDA HARÂACICU STELIANĂ Pag.24/24

Atasament: Anexa_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL DE CREDITE EXTERNE Hotarârea nr., Anexa 2.38-1 DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 pod Jeqoide uieifold euonyul SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 51.422,60 0,00 51.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.880,96 Titlul VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,84 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,84 0,00 5.561,64 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,30 0,00 3.058,30 Sanatate 66.06 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE o 56 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI DE CAPITAL e 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol iServicii medicale în unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitale generale 66.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,7% IAsigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 0,00 1.347,55 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 1.347,55 0,00 1.347,55 i Pag. 1/5

DENUMIREA INDICATORILOR piei po3 Joțeoipu! pod Jeqosde ueiBo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii 17 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 58.06.15 1.347,55 0,00 1.347,55 Cantine de ajutor social 18 68.06.15.02 1.347,55 0,00 1.347,55 Partea a IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.08 39.170,31 0,00 39.170,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.170,31 0,00 39,170,31 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608,67 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 0,00 33.608,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 7” 5.561,64 0,00 5.561,64 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,64 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 5.581,64 0,00 5.561,84 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.608,67 0,00 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 73.08. 19.183,99 0,00 19.193,99 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 0,00 7.663,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.863,74 0,00 7.663,74 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | POSTADERARE 32 56 7.863,74 0,00 7.663,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 0,00 0,00 Din totai capitol Energie termica 34 81.06.06 7.863,74 0,00 7.863,74 Transporturi 35 [84.06 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00 11.530,25 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 | 0,09| 11.530,25 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po pOI yeqoide ure16oid Ejuonțul CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,00 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 3.182,42 Transport in comun 41 84.06.03.02 8.347,83 0,00 8.347 83| Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.08 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.08 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 44 98.06 0,00 09,00 0,00 DEFICIT 45 99.06 61.422,60 0,00 681.422,60 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,00 0,06 REZERVE 97. 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 98. 0,00 0,00 0,00 DEFICIT —ÎN MO TOO 99. 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 61.422,60 0,00 61.422,60 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 55.860,96 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m 56 55.860,96 0,00 55.860,96 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.561,64 0,00 5.561,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.561,64 0,00 5.561,64 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,30 ,00 3.058,30 Sanatate 66.08 1.710,75 0,00 1.710,75 CHELTUIELI CURENTE << e 01 1.710,75 0,00 1.710,75 Tidul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.710,75 0,00 1.710,78 CHELTUIELI DE CAPITAL 10 70 0,00 0,00 0,00 Pag.3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei po3 JoţedIpul poS Jeqoide d Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.06 1.710,75 0,00 1.710,75 Spitale generale 12 66.06.06.01 1.710,75 0,00 1.710,75 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 0,00 1.347,55 CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 0,00 1.347,55 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 56 1.347,55 0,00 1.347 ,55| CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Asistenta sociala pentru fam si copii 17 68.06.06 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 1.347,55 0,00 1.347,55 Cantine de ajutor social 18 68.06.15.02 1.347,55 0,00 1.347,55 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 38.170,31 0,00 39.170,31 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.06 39.170,31 0,00 39.170,31 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 0,00 33.608,67 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 0,00 33.608,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.561,64 0,00 5.561,64 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.561,64 0.00 5.561,64 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.561,64 0,00 5.561,64 Dezvoltarea sistemului de focuinte 27 70.06.03.01 5.581,64 0,00 5.561,64 or si dezvoltarii comunale Alte servicii in domeniul locuintei, servi 28 70.06.50 33.608,67 0,00 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 0,00 19.193,99 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 0,00 7.863,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 0,00 7.863,74 Titlul VII! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 58 7.863,74 0,00 7.883,74 Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei POD yeqosde uteibo1d CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.863,74 0,00 7.683,74 Transporturi 35 84.06 11,530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.830,25 0,00 11.530,25 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 0,00 11.530,25 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,00 11.530,25 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 3.182,42 Transport in comun 41 84.06.03.02 8.347,83 0,00 8.347,83 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTIDEFICIT 42 96.06 0,00 0,00 0,00 REZERVE 43 97.06 0,00 0,00 0,00 [EXCEDENT 44 98.06 0,00 0,00| 0,00 DEFICIT 45 99.06 61.422,60 0,00 61.422,60 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, „ 7 NICOLAE ROBU / SMA ARACICU Pag.5/5 SEF SERVICIU BUGET, n STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_5.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2015- PROGRAM DEZVOLTARE 2015 PROIECTE CU FI rectificare 4 HCL / DENUMIREA OBIECTIVULUI TARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBUR: Valoare proiect 2013 din care excedent 2014 TOTAL 2015 BILE POSTADERARE APROBAT, PRIMAR” Nicolae ROBU N SURSE DE FINANTARE Anexa îa/2 mii lei Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuieli Bligi Chelt Neeligibile (inclusi Avans pt. derulare Credite IFC Avans pentru derulare Contributie 9 1=2+8+10 SHI 718 3 4 8 9 19 ît 11 351.048,17) 138.37 283.860,10 36.074,88 177.383,67 29.550,76 14.054,56 TI.123,34 355.860,56 (TOTAL GENERAL] TOTAL GENERAL N 354.048,17) 138,37 283.860,10 36.074,88 177,383,67 9.980,61 16.418,49 3.151,66 44.054,56 11.123,34 26.133,51 29.721,45 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 316.038,15| 138,37 250.026,37 32.431,90 157.014,19 6.723,17 15.787,87 1.102,02 39.878,27 7.235,77 726.133,5I 29.727,45 LUCRĂRI NOI - B 38.010,02| 0,00 33.833,73 3.642,98 20.369,48 3.257,44 630,62 2.049,64 4.176,29 3.883,57 0,06 0,00 FOTAL: GENERAL CHELTUIELI 354.048,17|:138,37 283.860.10 36.074,88 177.383,67 9,980,61 16.418,49 3.151,66 44.054,56 11.123,34 :26.133,51 29.727,45 din care pe capitole Capitolul 65.02 Învăţământ 38.017,14| 0,00 28.960,63 3.557,62 23.879,96 468,38 952,45 102,22 9.056,51 0,00 0.00 9,00 65.02.04 Învățământ secundar 38.017,14| 0,00 28.960,63 3.557,62 23.879,96 468,38 952,45 102,22 9.056,51 9.00 0.66 0,00; 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 38.017,14 28.960,63 0,00 3.557,62 23.879,96 468,38 952,45 102,22 0,00 0,00 0,06 A. Lucrări în continuare 33.956,28| 0.00 24.899,77 3.104,94 20.347,88 392,28 952,45 102,22 0,00 0,00 0,99 Dezvoltarea creativitat inovare prin abordări inte Iacilitarea inserției absolvenților pe piaţa muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/201 capacității de > t, ai a n 0,00 Ş GI ȘI cn 39,73 263.00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Cariera- provocarea mea "Colegi Tehnic lon Mincu Timisoara (FSE) HCL486/2014 169,38| 0,00 169,38 19,89 144,01 4,42 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0.00 Nana 1

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget n de Buget EU Chelt. Parteneri Avans | Contributie Lat TVA Avans pt. & pentru proprie Neel eibile derulare | Alte Surse | derulare (inclusiv TVA) din care excedent 2014 TOTAL 2013 DENUMIREA OBIECTIVULUI o 1=2+8+10 7 ora 3 a 5 & 7 8 9 10 HI Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi lacilitarea inserţiei absolvenților pe pi muncii - Colegiul Silvie ” Casa Verde' Timişoara (SE) HCL 406/2014 = = ci Va n 0,00 = >, ci in ca 41,87 303,00 7,20 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 6337.72 796.91 53.21 = 99,34 227.66 23,26 2.402,9& 0,00 910.09 3950.64 113.46 630,77 26,36 2.744,29 393.81 SI n 7 modernizarea, dezvoltarea infrastructurii educationale a Teoretic S.L. Calderon HCL 13.955,82| 0,00 10.046,58| 1.296,43 8.476,68 161,61 74,02 3784| 3.909,24 0,00 0.00 0,00 4.060,86, 0.00 4.060,86) _452,68| 3.532,08 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) Primii paş prin firma de execiţiu" POSDRU 175/2.1/S/130327, CF 2407/2015/AP2601/2014 - Colegiul Econ. S-Nitti -partener 2 - HCL, 141/2013 <r rm că o e! a “n, na se a 1.583,39| 0.00 1. 188,38 1. 31,67 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROinovatie prin £ a şcoala competitivă la competitivitate î muncă" POSDRU175/2.1/S/150697/CF 2409/2015 ,AP174/2015 Colegiul Econ. F.S. Nitti -partener CL 140/2013 e ci CI N WM, ct cd N SI n 0.00 264,30 1.912,79 44,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ra A

DENUMIREA OBIECTIVULUI SURSE DE FINANTARE Buget local Credite IFC TOTAL din care Valoare Contr. excedent proiect Buget de 2015 015 2014 2015 Stat Cheltuieli Bligibile (inclusiv TVA) Buget Parteneri Avans | Contributie Avans pt. & pentru proprie derulare | Alte Surse | derulare 1=2+8+10 FOP Management V - NV - Firme de ercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top managemeni, cercetare şi inovare în viața profesională” Colegiul Naţional Bănăţean HCL 192 /2013 255,95| 9,00 253,95 0,00 235,95 0.00 0.00 0,00 0,0 0.00 0.00 0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 30.446,85| 0,00 25.520,80| 3.199,04 19.916,49 171,23 43,41| 2.049,64 3.356,29 0,00| 1.569,76 140,99 66.02.06 Spitale 30.446,85| 0,00 25.520,80| 3.199,04 19.916,49 171,23 43,41) 2.049,64 3.356,29 0,00| 1.569,76 140,99 A. Lucrări în continuare 15.847,66| 0,00 14.277,.90| 1.997,79 12.139,12 0,00 0.00 0.00 0.00 09,00] 1.569,76 140,99 Dezvoltarea unui sistem regional ransfrontalier de Centre Medicale de xcelenta pentru imbunatatirea diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale in aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 7.541,83| 0,00 3.972,07 773,51 5.057,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,76 140,99 Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinie Municipal de Urgenta in crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala /HEALTH RESEARCH NETWORK (FEDR) SMIS 1973/48756 (SCM) 8.305,83) 0.00 8.305,83) 1.224,28 7.081,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 B. Lucrări noi 14.599,19| 0,00 11.242,90; 1.201,25 177137 171,23 43,41) 2.049,64 3.356,29 0.00 0,00 0.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea echiparea Ambulatoriului de obstre ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta oara SMIS 26136, HCL 333/2015 14.011.30| 0,00 10.633,0t 1.113,06 7.211,67 171,23 43.41 2.049,64 3.356,29 0,00 0,00 0.00 Nana 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Cheltuie igibile Chelt. Neeligibile (inclusiv TVA) TVA Avans pt. l derulare Buget Partene & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=22+8+10 2 1 & 9 16 11 387,89 88,19 499.70 0,06 0.00 0,00 0.00 0.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 0,00 2.096,75 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820.00 0,00 0,06 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 0,00 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 0,00 0,06 B. Lucrări noi 0,00 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Justiției HCL 465/2010, HC1.100/2012 ci 916,75 0,00 367,90 1.674,80 41,69 0,00 820,00 0.00 0,00 9.00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 3.379,73 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 812,87 534,68 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3.379,73 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0.00 0,00 9,06 812,87 334,68 A. Lucrări în continuare 3.379,73 131,89 2.566,86 366,00 1.666,18 0,00 0,00 0.00 0,00 0,06 812,87 534,68 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost, situat in Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 3.379,73 131,89 2.566,86 366.00 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,87 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 151.655,77 6.48 130.188,32 13.675,88 62.298,84 8.099,55 15.410,27 999,80| 6.972,33 10.590,43 14.495,12 19.113,55 70.02.03 Locuinţe 43.708,81 0,00 43.708,81 4.439,27 20.255,92 7.628,04 795,15 0.00 0,00 10.590,43 0,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte 43.708,81 + 0,00 43.708,81 4.439,27 20.255,92 7.628,04 795,15 0,00 0,00 10.590,43 0,00 0,08 A.Lucrări În continuare 21.273,59 0,00 21.275,59 2.818,12 12.870,69| 4.659,62 220,30 0,00 0,00 6.706,86 0,00 0,00 Dana A

SURSE DE FINANTARE Credite IFC , Buget local TOTAL din care Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent Chelt. Partene Avans | Contributie 2014 Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) Avans pt. & pentru proprie derulare | Alte Surse | derulare Q 1=248110 7 e 7” 3 4 5 6 7 8 9 10 IL Promovarea unor masuri NZEBR de enovare a cladirilor in sistem "0 energie”, nteligente si integrate pe piata europeana renovarilor de cladiri- NeZeR HCl, 108/2014 4 a! ra 0,00 43,51 0,00 32,63 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nunicipi Timişoara, pentru fam n venit mediu sub 500 de euro/lună od SMIS 48188 (B-dul C. Aradului 12, bl A3; B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Se. A+B+C) = = n N e n 0,00 5.623,84 = "a cr = n 2.612,06 n %, a a 61,37 0,00 0,00| 1.857,18 0,00 0,00 Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru fam cu x 1 sub 350 de euro/tună”- un venit mei faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3- 5; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. B+C; C, Sgului nr.24; C. Sagului ci n 8.797,77) 0.00 8.797,77 902,78 4.112,64] 1.662,91 42 0,94 0,00) 2.087,02 0,00 0.00 Dana E

DENUMIREA OBIECTIVULUI din care excedent 2014 TOTAL 2013 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Buget local Contr. Proprie Chelt, Neeligibile (inclusiv TVA) Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie 1=2+8+10 TES i “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48190 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc, ATB+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bl. B 37) 4.459,44 2.148,07 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru fam un venit mediu sub 359 de euro/lună”- faza 2” Cod SMS 48189 (str. Ana Ipătescu nr. 29, bl. 122, Calea Șagului nr. 72-78, Simion Bârnţiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take lonescu nr. 45, B-dul Take lonescu nr. 37, Calea Sagului nr. 35-37, Catea Șagului 55)" 8.349,03 8.349,03 3.965,29 1.599,80 1.807,94 B. Lucrări noi 16.433,22 16.433,22 7.385,23 2.968,42 3.883,57 Sprijinirea investiţiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuinţe din cipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 107.946,96| 6,48 86.479,51 9.236,61 42.042,92 471,51 14.615,12 999,80|' 6.972,33 0,00 14.495,12 19.113,55 A. Lucrări în continuare 107.946,96| 6,48 86.479,51 9.236,61 42.042,92 471,51 14,615,12| _999.80| 6.972,33 0,00 14.495,12 19.113,55| Dan E

SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local TOTAI din ci Valoare Contr. Proprie Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI 2013 Po po pei de Buget EU Chelt Parteneri Avans | Contributie 2014 2015 tat ' TI a & entr Cheltuieli | Neeligibile Elita n. pr. Alte Surse pentru proprie g rulare Eligibile | (inclusiv | EP | derula TVA) TI 11 0 1=2+8+16 6.48 9.723,94 000| 14.332, 000 1. ri "a er 0,00 0.689,53 0.00 0.00 GOYA7 ctura regionala de afac inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.676.91| 0,00 1. oo 3 ca Vw) 75,07 334,00 4 a = i a 232,98 446,21 163,63 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sector! Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39373 9.688.17| 0.00 8.369,46 393,42 2.703,36 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.318,71 5.072,68 Modernizarea staliitor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara HCL 218/2012 SMIS 40139 4.083,21] 0.00 205,82 395,03 1.798,42 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 877,39 l & a 012,33 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii în municipiul Timisoara HCL 408/13.12.2012 SMIS 40138 26| 0,00 2.927,20 410,21 1.867,43 46,49 49,46 e n a Va n 911,06 0,00 0,00 0,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.106,30, 0,00 1.106,30 0,00 0,00| 1.106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.106,30; 0,00 1.106,30 0,00 0,00| 1.106,30 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 1.106,30) 0,00 1.106,30 0,00 0,00| 1.106,30 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.106,30) 0.00 1.106,30 0,00 0,00 1 Pan 7 06,30 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

SURSE DE FINANTARE , Buget local TOTAL din care Valoare Contr. Propri Buget A ROTI DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent cl Chelt. Parteneri Avans | Contributie 2014 Avans pt. & pentru proprie derulare | Alte Surse | derulare Cheltuieli | Neeligibile Eligibile | (inclusiv TVA) 2=3+4+5+6+7+9+ H 1=2+8+106 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 663,74 7.663,74 , 81.02.06 Energie termică 7.663,74 7.663,74 A. Lucrări în continuare 7.663,74 7.663,74 Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea contormării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL, 347/29.09.2009 7.663,74 7.663,74 0,00 0.00 0,00 000| 7.663,74 Capitolul 84.02 Transporturi 118.861,89 85.756,70| 14.908,44| 67.947,40 23.849,43 9.255,76| 2.274,49 84.02.03 Transport rutier 118.861,89 85.756,70| 14.908,44|._ 67.947,40 23.849,43 2.214,39 84.02.03.02 Transportul în comun 110.839,39 79.663,70| 14.036,73| 63.979,03 23.849,43 7.326,26) 1.021,57 A. Lucrări în continuare 110.839,39 79.663,70| 14.036,73, 63.979,03 23.849,43 7.326,26) 1.021,57 Trafic management si supraveghere vi HCL 98/14.09.2012 60.551,66 43.506,93| 7.674,47) 34.937,35 , 17.044,73 , 0.00 895.11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS +0812 213, . . 4.847,36 Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 8.802,62| 0,00 6. ca ci en 72| 1.116,14| 5.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 000| 2478.90 126.46 Adressing Challenges Sustainable Mobility Planning CHALLENGE 110,00l 0,00 110,00 0,00 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

DIENUMIREA OBIECTIVULUI din care Valoare excedent] proiect 2014 2015 TOTAL 2013 SURSE DE FINANTARE Buget de Buget local Contr. Proprie Chelt. Cheltuieli | Neeli Elig (inclusiv TVA) TVA Eligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans | Contributie pentru derulare Uu 1=2+8+10 Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 84.02.03.01 Drumuri si poduri 24.162,03 8.022,50 6.093,00 13.946,61 3.968,37 6.804,70 1.929,50 A. Lucrări în continuare 8.022,50 6.093,00 3.968,37 1.929,50 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo etapa I FICL356/2011 SMIS 37592 DIRECTOR Din ŢI (ecovovică Smart rand TRI L SEF SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚ, LOCALĂ, REGIONALĂ 6.093,00 3.968,37 DIRECTOR DIRECȚIA DEZĂOLTARE Aurelia JUNIE | Întocm . CONSILIER SERVICIUL PROIECTE “cu FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ „Lum niţa TOMA Nă 7 WU nana A 1.929,50