keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/13.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 29/13.02.2015
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2015 - 3186/06.02.2015, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/29.12.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2015 conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2015; Anexei nr. 2 - Buget local; Anexei nr. 3 - Buget centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; Anexei nr. 4- Buget de credite externe; Anexei nr. 5 - Program dezvoltare 2015; Anexei nr.6 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr.3_Bugetul_centralizat.pdf

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FÎNANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII DENUMIREA INDICATORILOR PUBI po POS weJfoid eteD UI ne6unys steusop Estimari.. 9LOZ | j | ţ BLOC VOT SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 288.224,69 281.294,16 286.97 1,66 293.846,77 LL VENITURI CURENTE 00.02 270.274,17 280.849,20 286.512,02 293.371,04 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 270.274,17 280.849,20 286.512,02 293.371,04 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.395,66 1.725,91 1.782,87| 1.845,27 Venituri din proprietate 30.10 1.395,66 1.725,91 1.782,87 1.845,27 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.103,93 65,62 58,82 71,3 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre înstitutiite publice 30.10.05.30 1.103,93 66,62 68,82 71,23 Venituri din dividente mimi m d | 10| to|- o 30.10.08 0,00 1.659,29 1.714,05 1.774,04 Alte venituri din proprietate o 30.10.50 291,73 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII o = 00.08 268.878,51 278.123,28 284.729,15 281.525,77 Venituri din dobanzi = 31.10 5,00 0,00 0,00 0,00] Alte venituri din dobânzi N 31.10.03 5,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati n _ 33.10 261.647,29 272.575,11 278.075,25 284.757,82 Taxe si alte venituri în invatamant Di 33.10.05 6.801,86 0,90 0,00 0,00 Venituri din prestari de serv VO _ 33.10.08 2.870,42 400,00 400,00 450,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine o E 33.10.14 15.195,82 27.085,57 27.958,74 28.937,26 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa = = 33.10.16 81,49 0,00 0,00 0,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare o = 33.10.17 282,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 7,90 0,00 0,00 [Venituri din cercetare 20 33.10.20 180,00 100,00 100,00 [Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 21 33.10.21 184.598,41 204,772,26 208.099,78 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 22 33.10.30 35.450,00 27.787,00 28.866,38 29.739,54 ji Pag. 1/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei poa pod E Estimari DJUEISBI usfuns asejeânq ayperd sI UId SLOZ LV0E 8L0OZ | | | | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanata! 33.10.31 7.753,00 7.378,00 7.466,37 763.20) Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 24 33.10.32 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 25 33.10.50 6.126,39 4.072,28 4.183,98 4.306,08) Venituri din taxe administrative, eliberari permise 26 34.10 16,00 0,00 0,00 2,00, Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 27 34.10.50 16,00 0,00 0,00 0.00| Diverse venituri 28 36.10 6.286,92 6.162,43 5.255,42 5.355,45 Alte venituri 29 36.10.50 6.286,92 6.162,43 6.255,42 8.355,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 30 37.10 922,30 385,75 398,48 412,40 Donatii si sponsorizari 31 37.10.01 844,00 385,75 398,48 412,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 32 37.10.03 -395,28 0,00 0,00 9,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 33 37.10.04 395,29 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 78,30 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 35 00.10 11,89 5,00| 9,00 incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 36 40.10 0,00 9,80 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 37 40.10.15 11,89 - 11,89 0,00 0,00 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 38 40.10.15.01 11,89 0,00 0,00 ÎV. SUBVENTII 39 00.12 9.592,80 444,96 459,64 475.73 Subventii de la alte administrati 40 43.10 9.592,80 444,96 459,64 475,73) Subventii de la bugetele locale pentru finantarea curente in domeniul santatii 41 43.10.10 432,00 444,96 459,64 475,73 Subventii de la bugetul focal pentru finantarea cheltuielilor de capital din domen 42 43.10.14 8.685,80 0,00 0,00 0,00 |Sume alcoate de la bugetul iocal 43 43.10.22 475,00 0,06 0,00 0,00 Sume alcoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 44 43.10.22.02 475,00 0,00 0,00 0,00) Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate 45 45.10 8.345,83 0,06 0,00 0,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 46 45.10.01 8.345,83 0,00 0,00| 3,00 [Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 47 45.10.01.01 8.345,83 0,00 0,00 0,00 Pag.2/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po JoţeaIpul supela UIQ sJUeJSD: Joe[d tueBuns oyeunsep 9LOZ 807 | | | | ] ţ j TOTAL CHELTUIELI 288.224,69 343,85 281.294,16 286.971,66 293.845,77 CHELTUIELI CURENTE 49 01 278.668,60 943,85 281.294,16 286.971,66 293.846,77| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 108.578,54 0,00 114.883,36 115.173,82 j 116.120,68 TITLUL if BUNURI SI SERVICII 51 20 161.174,88 943,85 166.038,55 171.411,08 177.325,97 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 52 56 8.345,83 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 53 57 176,00 0,00 181,28 187,26 193,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 54 59 392,35 9,00 192,97 199,52 206,31| CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 9.556,09 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 9.556,09 0,00 0,09 0,00 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 57 50.10 5.204,35 0,00 4.832,78 4.919,22 5.012,68 Alte servicii publice generaie 58 54.10 5.204,35 0,00 4.832,78 4.919,22 5.012,58 CHELTUIELI CURENTE 59 01 4.729,35 0,00 4.832,78 4.919,22 5.012,89 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 50 10 2.563,35 0,00 2.601,80 2.814,82 2.627,43 TITLUL II BUNURI SI SERVICII st 20 2.166,00 0,00 2.230,98 2.304,60 2.385,26 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 70 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 71 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din tatal capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 64 54.10.10 5.204,35 0,00 4.832,78 4.919,22 5.012,89 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 65 64.10 283.020,34 943,85 276.461,38 282.052,44 288.834,08 Invatamant 66 65.10 26.519,93 248,83 27.065,56 27.958,74 28.937,26 CHELTUIELI CURENTE 67 01 26.317,30 248,83 27.085,56 27.958,74| 28.937,26 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 68 10 4.129,89 0,00 4.253,78 4.394,17, 4.547,96 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 69 20 21.784,06 248,83 22.437,52 23.177,97 23.989,18 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 70 56 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 71 57 176,00 0,00 181,28 187,26 19381, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 72 59 187,35 0,00 192,97 198,34 206,31 CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 202,63 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 202,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 3/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei pos JoţeoIpUI POI wWe1601c Iiofuns oyeunsop UId Estimari ZO LOL Din total capitol invatamant prescolar si primar 75 65.10.03 13.980,24 0,00 14.398,61 14.874,80 15.395,41 invatamant prescolar 76 65.10.03.01 11.147,66 0,00 11.482,09 11.860,99 12.276,13 invatamant primar m 65.10.03.02 2.832,58 0,00 2.917,52 3.013,81 3.118,28 invatamant secundar 78 65.10.04 7.673,09 248,83 7.853,37 7.905,92 8.182,62 Invatamant secundar inferior 79 65.10.04.01 1.299,78 0,00| 1.338,74 1.382,91 1431,32 Invatamant secundar superior 80 85.10.04.02 5.990,83 248,83 5.920,64 6.116,01 8.330,07 Invatarnant profesional 81 65.10.04.03 382,48 0,00 393,99 407,00 421,23 invatamant postliceal 82 85.10.05 1.577,30 0,00 1.824,62 1.678,25 1.736,97) Servicii auxiliare pentru educatie 83 65.10.11 3.289,30 0,00 3.387,96 3.499,77 3.622,26 internate si cantine pentru elevi 84 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.387,96 3.499,77 Sanatate 85 66.10 253.435,44 894,40 246.383,73 251.042,24 EEE 256.803,14| CHELTUIELI CURENTE 86 01 244.666,98 694,40 246.383,73 251.042,24 256.803,14 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 101.456,30 0,00 107.591,32 107.726,43 108.504,54, TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 88 20 134.699,85 694,40 138.792,41 143.315,83 148.298,60, Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 89 56 8.305,83 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 90 59 205,00 0,00 0,00 0,18| 9,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 8.768,46 0,00 0,00 0,00| 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 92 7” 8.768,46 3,00 0,00 0,00| 0,00 Din total capitol 1 Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi 93 66.10.06 253.435,44 594,40 246.383,73 251.042,24 256.803, 14 Spitale generale 94 66.10.06.01 253.435,44 694,40 246.383,73 251.042,24 256.803,14 Cultura, recreere si religie 95 67.10 2.584,97 0,62 2.524,89 2.561,86 2.601,68 CHELTUIELI CURENTE 96 01 2.AT4,97 0,62 2.524,89 2.561,86 2.601,68 TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL 97 10 430,00 0,00 436,45 438,60 440,75 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICI 98 20 2.044,97 0,82 2.088,44 2.123,26 2.160,83 CHELTUIELI DE CAPITAL 99 70 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 100 71 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Din total capitol Pag. 4/11

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 POI we1501d aJejoBnq sjips1o s1ed UIA ue6ur JS ojeunsop aJULISDI Estimari LVOZ SLOZ LOC culturale 101 67.10.03 2.584,97 0,62 2.524,89 2.561,86 2.601,68| Institutii publice de spectacole si concerte 102 67.10.03.04 1.734,97 0,62 1.649,38 1.657,50 1.665,63, Case de cultura 103 67.10.03.068 850,00 0,00 875,51 904,36 936,05 Asigurari si asistenta sociala 104 68.10 480,00 0,00 487,20 485,60 452,00 CHELTUIELI CURENTE 105 01 480,00 0,00 487,20 489,60 492,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 106 20 480,00 0,00 487,20 489,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 107 70 0,00 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol sleŢ a S Asistenta acordata persoanelor in varsta 108 68.10.04 480,00 0,00 487,20 489,60 492,00 Asistenta sociala În caz de boli si invaliditati 109 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 110 68.10.05.02 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 111 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 112 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09| REZERVE 113 97.10 0,00 0,06 9,00 0,00 0,00) EXCEDENT 114 98.10 5,00 0,00 0,00 0,00 0,50 DEFICIT 115 99.10 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 270.322,77 281.294,16 286.971,86 293.848,77 TOTAL VENITURI 00.01 270.322,77 281.294,16 286.971,66 293.846,77 i. VENITURI CURENTE 00.02 269.878,88 280.849,20 286.512,92 293.371,04 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 269.878,88 280.84$,20 286.512,02 293.371,04 Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.395,65 1.725,91 1.782,87 1.845,27 Venituri din proprietate 30.10 1.395,66 1.725,91 1.782,87 1.845,27) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.103,93 66,62 568,82 71,23 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institutiile publice 30.10.05.30 1.103,93 66,62 68,82 71,23 Venituri din 30.10.08 0,00 1.859,29 1.714,05 1.774,04 Alte venituri din proprietate 30.10.50 291,73 0,00 0,00 0,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 268.483,22 279.123,25 284.729,15 291.525,77 Venituri din dobanzi colo? TIS 31.10 5,00 0,00 0,00 5,08 Pag.5/11

DENUMIREA INDICATORILOR pO3 aJeyobnq SIE UI JS Estimari SLOZ 2102 Alte venituri din dobânzi 31.10.03 6,00 0,00 0,00 0,00| 14 33.10 261.647,29 272.575,11 278.075,25 284.757,92, Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe si alte venituri in invatamant 18 33.10.05 6.801,86 0,00 0,00 0,90 Venituri din prestari de servici 16 33.10.08 2.870,42 400,00 400,00 450.00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine 17 33.10.14 15.195,82 27.065,87 27.958,74 28.937,26 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 18 33.10.16 81,49 0,00 0,00 0,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 19 33.10.17 282,00 0,00 0,00 0,00 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 20 33.10.18 7,90 0,00 0,00 9,00 Venituri din cercetare 21 33.10.20 180,00 100,00 100,00 100,00 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 22 33.10.21 184.598,41 204.772,26 208.099,78 212.561,84 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 23 33.10.30 35.450,00 27.787,00 28.866,38 29.735,54 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatai 24 33.10.31 7.753,00 7.378,00 7.466,37 7.663,20 Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 25 33.10.32 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 26 33.10.50 6.126,39 4.072,28 4.183,98 4.306,08 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 27 34.10 16,00 0,00 0,06 0,05 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 28 34,10.50 16,00 0,00 0,00 0,00, Diverse venituri 23 36.10 6.286,92 6.162,43 6.255,42 6.355,45 Alte venituri 30 36.10.50 6.286,92 6.162,43 6.255,42 6.355,45 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 31 37.10 527,01 385,75 398,48 412,40 Donatii si sponsorizari 32 37.10.01 844,00 385,75 398,48 412,40 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 33 37.10.03 -395,29 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri voluntare 34 37.10.50 78,30 0,00 0,00 0,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 35 00.10 11,89 0,00 0,00 0,06 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 36 40.10 11,83 0,09 9,00 0,00 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieii 37 40.10.15 11,89 0,00 0,00 9,00 Pag.6/11

DENUMIREA INDICATORILOR po pOS we1fo1d ojURISAI 10le[d Isus ajeunsop aJeysbnq super eseo UIq _ Estimari SLOZ LOL Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 40.10.15.01 11,88 0,00 0,00 000| IV. SUBVENTII 39 00.12 432,00 444,96 459,64 475,73 Subventii de la alte administratii 40 43.10 432,00 444,96 459,64 475,73 Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente în domeniul santatii 41 43.10.10 432,00 444,96 459,84 475,13 TOTAL CHELTUIELI 42 270.322,77 943,85 281.294,16 286.971,66 293.846,77 CHELTUIELI CURENTE 43 01 270.322,77 943,85 281.294,16 286.971,66 293.846,77 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 44 10 108.579,54 114.883,36 115.173,82 116.120,68| TITLUL if BUNURI SI SERVICII 45 20 161.174,88 943,85 166.036,55 171.411,06 177.325,97 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 46 57 176,00 181,28 187,26 193,81, TITLUL X ALTE CHELTUIELI 47 59 392,35 192,97 199,52 206,31 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 48 50.10 4.129,35 4.832,78 4.919,22 5.012,69 Alte servicii publice generale 43 54.10 4.729,35 4.832,78 4.919,22 5.012,69 CHELTUIELI CURENTE 50 01 4.729,35 4.832,78 4.919,22 5.012,89) TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 2.563,35 2.601,80 2.614,62 2.627,43 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 52 20 2.166,00 2.230,98 2.304,60 2.385,26 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 53 54.10.10 4.729,35 4.832,78 4.919,22 5.012,69 Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 54 64.10 265.593,42 943,85 276.461,38 282.052,44 288.834,08 invatamant 55 65.10 26.277,30 248,83 27.065,56 27.858,74 28.937,26 CHELTUIELI CURENTE 58 01 26.277,30 248,83 27.085,56 27.958,74 28.937,26 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 4.129,88 4.253,79 4.394,17 4.547,96 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 20 21.784,06 248,83 22.437,52 23.177,97 23.989,18 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 59 57 176,00 181,28 187,26 193,81 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 60 59 187,35 0,00 192,97| 199,34 206,31 Din total capitol invatamant prescolar si primar 51 65.10.03 13.980,24 14,399,61 14.874,80 15.395,41 invatamant prescolar 62 65.10.03.01 11.147,66 11.482,09 11.860,99 12.278,13 Invatamant primar 63 65.10.03.02 2.832,58 2.917,52 3.013,81 3.115,28| Pag.7/ 11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po9 poa we1Botd esejonq ate UIQ BjURJSO1 10[erd eyeunsop i Estimari LOL 8L0c | | | Invatamant secundar 65.10.04 7.430,46 248,83 7.653,37 7.905,92 8.182,62) Invatamant secundar inferior 65 65.10.04.01 1.299,78 0,00 1.338,74 1.382,91 1.431,32 invatamant secundar superior 66 655.10.04.02 5.748,20 248,83 5.920,64 6.116,01 6.330,07) invatamant profesional 67 65.10.04.03 382,48 0,00 393,99 407,00 421,23| invatamant postliceal 68 85.10.05 1.577,30 0,00 1.624,62 1.878,25 1.736,97 are pentru educatie 658 65.10.11 3.289,30 0,00 3.387,96 3.499,77 3.622,26 Internate si cantine pentru elevi 70 65.10.11.03 3.289,30 0,00 3.387,96 3.499,77 3.622,26 Sanatate 71 66.10 236.361,15 634,40 246.383,73 251.042,24| CHELTUIELI CURENTE 72 01 236.361,15 594,40 246.383,73 251.042,24 256.803,14 256.803 "a TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 101.456,30 0,00 107.591,32 107.726,43 108.504,54 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII TA 20 134.699,85 694,40 138.792,41 143.315,83 148.298,60 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 75 59 205,00 0,00 0,00 0,18 0,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 76 66.10.06 236.361,15 694,40 246.383,73 251.042,24| 256.803, 14 Spitale generale mT7 66.10.06.01 236.361,15 694,40 246.383,73 251.042,24| 258.803, 14 Cultura, recreere si religie 78 67.10 2.474,97 0,62 2.524,89 2.561,88 2.601,68j CHELTUIELI CURENTE 7 01 2.474,97 0,62 2.524,89 2.561,86 2.601,68| TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 80 10 430,00 0,90 436,45 438,60 440,75 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 81 20 2.044,97 0,62 2.088,44 2.123,26 2.160,93 Din total capitol Servicii culturale 82 67.10.03 2.474,97 0,82 2.524,89 2.561,86 2.601,68 institutii publice de spectacole si concerte 83 67.10.03.04 1.824,97 0,62 1.649,38 1.657,50 1.865,63 Case de cultura 84 67.10.03.06 850,00 0,00 875,51 904,36 936,05 Asigurari si asistenta sociala 85 68.10 480,00 0,00 487,20 489,80 492,00 CHELTUIELI CURENTE 86 01 480,00 0,00 487,20 489,60 492,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 87 20 480,00 0,00 487,20 489,60 492,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 88 68.10.04 480,00 0,00 487,20 489,60 482,00 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 89 68.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag.8/11

DENUMIREA INDICATORILOR pusi po 10ţeaIput pOI uies6014 ajueIsD usBuns UIq Estimari. SLOZ VOS SLOZ Asistenta sociala în caz de invaliditate 88.10.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 91 68.10.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFIGIT 92 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 REZERVE 93 97.10 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 EXCEDENT 94 98.10 0,00 9,06 9,00 1,00 3,06 DEFICIT 95 99.10 0,00 0,00 9,00 0,00 9,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 17.901,92 0,00 0,00 5,00 TOTAL VENITURI 00.01 17.901,92 0,00 0,00 i. VENITURI CURENTE 00.02 395,29 0,00 0,00 sal 0,00 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 395,29 0,00 0,06 0,00| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 395,29 0,00 0,00 8,66 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 395,29 0,00 0.00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 395,29 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 00.12 5.160,80 0,00 0,00 0,00 Subventii de la alte administrati —| N OH OIT-| MI O 43.10 9.160,80 0,00 0,00 0,00 Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii o = 43.10.14 8.685,80 9,00 0,00 0,00 Sume alcoate de la bugetul local 43.10.22 475,00 0,00 0,00| 0,00 Sume aicoate de la bugetul local - Sectiunea de dezvoltare 43.10.22.02 475,00 0,00 0,00 0,00 Sume FEN postaderare in contul piatilor efectuate 45.10 8.345,83 0,00 8,06 8,05 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.10.01 8.345,83 0,06 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45.10.01.01 8.345,83 0,00 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 17.301,92 0,00 0,00| 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 8.345,83 0,00 0,00 0,00| 5,00| Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 8.345,83 0,00 0,00 0,00; 0,00| 1 CHELTUIELI DE CAPITAL 19 70 9.556,09 0,00 0,00 0.00 0,09 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 20 71 9.556,09 0,00 0,00 0,06 0,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 21 50.10 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 9/11

DENUMIREA INDICATORILOR puei po5 poS we1Boid JUBISBI 10[țe[d uefugs a1eyoânq UIQ Estimari 9LOZ SLOZ Aite servicii publice generale 54.10 475,00 0,00 03,00 0,06 CHELTUIELI CURENTE 23 01 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 475,00 0,90 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 475,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 26 54.10.10 475,00 0,00 0,00 0,00 27 64.10 17.426,92 0,00 0,00 0,06 [Partea a lil-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE invatamant 28 65.10 242,63 0,00 0,00 3,06 CHELTUIELI CURENTE 29 01 40,00 0,00 0,00 0,00 Titlul PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 30 56 40,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 202,63 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 202.63 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 33 65.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 34 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant primar 35 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 36 65.10.04 242,63 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar inferior 37 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 38 65.10.04.02 242,63 0,00 0,00 0,00 Invatamant profesional 39 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 40 65.10.05 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 41 65.10.11 0,90 0,00 0,00 0,00 internate si cantine pentru elevi 42 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanatate 43 66.10 17.074,29 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 44 01 8.305,83 0,00 0,00 0,00 Titlut VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 45 56 8.305,83 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 8.768,46 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 47 71 8.768,46 0,00 0,00 0,00 Pag. 10/11

DENUMIREA INDICATORILOR pues POI uWesf01d Hefuns ogeunsop a1e2 +“ Estimari 9102 LVOZ A Din tatal capitol ml Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 48 66.10.06 17.074,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Spitale generale 49 66.10.06.01 17.074,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 50 67.10 110,00 0,00 0,00 0,00 3,00 CHELTUIELI CURENTE 51 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 52 70 110,00 0,00 0,00 0,90 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 53 71 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00] Din total capitol Servicii culturale 54 67.10.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Institutii publice de spectacole si concerte 55 67.10.03.04 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Case de cultura 56 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 57 96.10 0,90 0,00 8,00 0,00 8,00 REZERVE 58 97.10 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 EXCEDENT 59 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 DEFICIT Lu 99.10 0,00 0,09 0,00 0,00 3,08 PRIMAR, NICOLAE ROBU Pag. 11/11 DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2015 – 3186/06.02.2015

R E F E R A T

privind aprobarea bugetului local al Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2015

Având în vedere:

 Legea bugetului de stat pe anul 2015 cu nr.186 / 29.12.2014;

 Adresa 1304 / 28.01.2015 a D.G.F.P. Timiş, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate

Publică, privind repartizarea sumelor în conformitate cu prevederile Legii

nr.273/2006 a finanţelor publice locale:

1. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate

Cod 11.02.02 = 171.732 mii lei

- din care:

o Finanţarea de baza a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat:

= 128.991 mii lei

o Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor si alte drepturi salariale

= 22.625 mii lei

o Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap grav sau indemnizaţii lunare: = 18.391 mii lei

o Ajutor încălzirea locuinţei pentru beneficiarii de ajutor social;

servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, creşe: =

1.725 mii lei

2. sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)

= 1.772 mii lei

3. sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale (04.02.04): = 18.739 mii lei

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timişoara pe anul 2015 au fost

fundamentate şi dimensionate pe cele doua secţiuni ale bugetului: secţiunea de funcţionare şi

secţiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secţiunii de funcţionare şi asigurarea

resurselor pentru secţiunea de dezvoltare.

Excedentul anului precedent a fost aprobat prin HCL nr. 2/09.01.2015, sumele

utilizându-se pentru acoperirea golurilor temporare de casă a sectiunii de functionare si

dezvoltare, cât şi pentru obiectivele de investiţii.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu Ordinul 159/38/2015 al MDRAP si

MFP cu modificările ulterioare şi Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş nr.

1304 / 28.01.2015, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului general

centralizat este în sumă de 334.305 mii lei.

Sumele alocate pentru bunuri şi servicii au fost asigurate astfel încât prioritatea o

reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă,

salubritate, pentru toţi ordonatorii de credite ai bugetului local impunându-se măsuri de

economicitate şi eficienţă în utilizarea resurselor.

Ţinând cont de propunerile serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si

unităţilor de subordonare locală, precum şi în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind

finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea

215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45,

alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune aprobarea bugetului

local pe anul 2015 conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2015;

 Anexa nr. 2 - Buget local;

 Anexa nr.3 – Buget centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate

integral sau partial din venituri proprii;

 Anexa nr.4 – Buget de credite externe;

 Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2015;

 Anexa nr.6 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

postaderare;

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SECRETAR,

SMARANDA HARACICU SIMONA DRAGOI

SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 – 01, Ver.1

  • ROMÂNIA APROBAT,
    • MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:TIMIS Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIUL TIMISOARA BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2015 Anexa nr.1 6 CL MR 29/R02 2/5 mp Bugetul Bugetul | instituțiilor publice] împrumuturilor Bugetul Transferuri Bugetul finanțate din fondurilor R Total ri i Total între bugete (se local venituri proprii si externe scad) buget general subve ademne nerambursabile bugetul tocal A 1 Z 3 6 5 f7=5-5 VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 1.043.519,45 288.224,69 61.434,93 - 1.331.744,14 26.669,17 1.305.074,97 Venituri curente __(rd.03+17) 627.203,65 270.274,17 - - mi 897.477.82 - 897.477 82 venituri fiscale int 1+18) 589.876,13 = z = 589.876,13 z 589.876,13 Mmpozit pe veni, profit Sr castiguri din capra de la persoane juridice, din care: 04 8618.25 5.618,23 | 6.618,23 Impozit pe profit 05 6.618,23 6.618,23 6.618,23 impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din 294.334,69 = - - 294.334,89 care: 06 294.334,69 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 10.158,36 personal *) 07 10.158,36 10.158,36 Cote si sume defalcate din impozitul pe ve 08 284.176,33 284.176,33 284.176,33 [Alte impozite pe venit, profit si castiguri din 618,71 | capital 09 616,71 616,71 impozite şi taxe _pe proprietate 10 82.763,88 82.763,88 82.763,88 Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la 203.952,15 _ _ _ 203.952,15 - rd.15) 11 203.952,15 Sume defalcate din TVA 12 174.504,00 1 174.504,00 174.504,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 68854 688,54 servicii 13 688,54 772,90 172,90 Taxe pe servicii specifice 14 7712.90 ERE pe uimzărea Bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 27.986,71 27.986,71 activitati 15 27.986,71 Alte impozite si taxe fiscale [16 1590.47 1550.47 1,590.47 Venituri nefiscale 17 37.327,52 270.274,17 307.601,69 307.601,69 Venituri din capital 1 18 87,26 11,88 | 99,15 99,15 Operatiuni financiare | 19 7 | =

Subvenţii (rd 21+22' 20 135.253,26 9.592,80 - - 144.846,06 26.669,17 118.176,89 Subventii de la bugetul de stat 21 135.253,26 - 135.253,26 26.669,17 108.584,09 1 Subvenţii de la alte administrații 22 9.592,80 9.592,80 7 959280 | Sume primite de la UE în contul platilor 280.975,28 8.345,83 289.321,11 efectuate 23 289.321,11 PERIE - TOTAL (rd.24+35+36+39140)| 23 1.054.258,73 288.224,69 61.434,93 - 1.403.918,35 26.669,17 1.377.249,18 Cheltuieli curente (rd. 25 la rd.34) 24 867.850,37 278.668,60 55.860,96 - 1.202.379,93 5.908,37 1.196.471,56 25 225.725,17 108.579,54 334.304,71 2.563,35 331,741,36 Bunuri si servi 26 206.715,08 161.174,88 367.889,96 817,00 367.072,95 Dobanzi 27 19.400,00 | 19.400,00 19.400,00 Subveni 28 80.000,00 | Î 80.000,00 1 80.000,00 Fonduri de rezerva 29 = = Transferuri intre unitati ale administratiei 26.669,17 | 26.669,17 26.669,17 publice 30 - Alte transferuri 31 Z 7 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare 35 282.734,95 8.345,83 55.860.96 346.941,74 346.941,74 Asistenta sociala 33 21.806,00 176,00 21.982,00 21.982,00 34 4.800,00 392,35 5.192,35 5.192,35 de capital E 154.008,63 9.556,09 5.573,97 169.138,69 20.760,80 148.377,89 [Operatiuni financiare (rd.37+38) 36 | =] - - - - - Imprumuturi acordate 37 z = Rambursari de credite externe si interne | 38 32.399,73 32.399,73 32.399,73 Piăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate _ în anul curent 39 Rezerve. 7 40 z 25), n 41 |. 10.739,28 7 | 7 - 10.789.28 10.739,28 PE CAPITOLE: 42 | 1.059.485,21 288.224,69 61.434,93 = 1.409.144,83 26.669,17 1.382.475,66 Autoritati publice si actiuni externe 43 47.086,89 - - - 47.086,89 - 47.086,89 Sectiunea de functionare 44 43.130,53 43.130,53 43.130,53 Sectiunea de dezvoltare 45 3.956,36 3.956,36 3.956,36 Alte servicii publice generale 46 3.903,36 5.204,35 = = 9.107,71 3.855,35 5.252,36 | Sectiunea de functionare 47 3.428,36 472935 8.157,71 3.380,35 4.777,38 Sectiunea de dezvoltare 48 475,00 475,00 950,00 475,00 415.00 împrumuturi 49 18.400,00 = = - | 19.400,00 - 19.400,00 Sectiunea de functionare 50 19.400,00 19.400,00 19.400,00 Seciiunea de dezvoltare 51 = = Ordine publica si siguranta nationala 58 21.618,44 E - - 21.618,44 15,00 21.603,44 Sectiunea de functionare 59 20.308,30 | 20.308,30 15,00 20.293,30 Sectiunea de dezvoltare 60 1.310,14 [ 1.310,14 1.310,14

Invatamant 61 220.758,02 26.519,93 - 247.277,95 E 247. 277,95 Sectiunea de functionare 62 178.417,00 26.277,50 204.694,50 204.694,30 Sectiunea de dezvoltare 53 12.341,02 242.63 12.583,65 42 583,85 Sanatate 64 64.343,09 253.435,44 1.710,75 319.489,28 9.185,80 310.303,48 Sectiunea de functionare 65 10.677,22 236.361,15 247.038,37 500,00 246.538,37 Sectiunea de dezvoltare 66 = 5366587 | 17.074,29 1.710,75 72.450,91 8.685,80 63.765,11 Cultura, recreere si religie 67 97.300,90 | 2.584,97 = 99.885,87 11.600,00 88.285,87, Sectiunea de functionare 68 66.896,37 | 2.474,97 69.371,34 69.371,34 Sectiunea de dezvoltare 69 30.404,53 110,90 30.514,53 11.600,00 _ 18.914,53 Asigurari si asistenta sociala 70 49.370,50 480,00 1.347,55 51.198,05 2.013,02 49.185,03 Sectiunea de functionare 71 46.522,33 480,00 47.002,33 2.013,02 44.989,31 Sectiunea de dezvoltare 72 2.848,17 1.347,55 419572 |. 4.195,72 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 73 196.720,51 = 39.182,64 235.903,15 = 235.903,15 Sectiunea de funciionare T4 59.967,50 = 59.967,50 [ 59.967,50 Sectiunea de dezvoltare 75 136.753,01 = 39.182,64 175.935,65 = 175.935,65 Protectia mediului 76 17.106,30 = = 17.106,30 = 17.106,30 Sectiunea de functionare Tm 16.000,00 16.000,00 [ 16.000,00 Sectiunea de dezvoltare 78 1.106,30, 1.106,30 1.106,30 Combustibili si energie 82 = 7.663,74 52.663,74 = 52.663,74 Sectiunea de functionare 83 45.000,00 Î 45.000,00 45.000,00 Sectiunea de dezvoltare 84 - 7.663,74 _ 7.663,74 7.663,74 |Agricultura, silvicultura, piscicultura si 85 = = = - = - Sectiunea de functionare 86 - Î - : - Sectiunea de dezvoltare 87 - — - Transporturi 88 276.877,20 = 11.530,25 288.407,45 = 288.407,45 Sectiunea de functionare 89 85.731,73 85.731,73 | 85.731,73 Sectiunea de dezvoltare 90 191.145,47 11.530,25 20267572 |. 202.675,72 Nota*:ventiuril bugetului de credite interne si externe nu se includ in total venituri! ! PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVIGIU. BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU “A STELIANA STANCIU

Atasament: Anexa_6.pdf

E b si re. 29/1305 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIȘOARA Ca AR | ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2015 Ă PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE mii lei cu amendament HCH,29/13.02.2015 SURSE DE FINANTARE din care Valoare n 5 Buget local Buget DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent] proiect Buget de Buget EU ontr. i Parteneri Contributie 2014 2015 Stat , TVA | Avans pt. & proprie ieli | Neeligibil Cheltuieli | | | derulare | Alte Surse Eligibile e (inclusiv 1=2+8+10 - 3 4 5 6 7 8 > 10 ni 352.128,23| 13837 | 281.560,16 37-151,86| 180.899,10 7 15305,08 51.749,89| 11.123,34 55.860,96 TOTAL GENERAL 352.128,23| 13837 | 281.560,16| 37.191,86| 180.899,10| 10.782,99| 1.368,43| 3.151,66| 51.749,89| 11.123,34| 18.818,18| 37.042,78 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 316.457,22 250.445,44| 33.915,95| 163.783,86| 6.723,17| 63489| 1.102,02] 47.193,60| 7.239,77| 18.818,18| 37.042,78 LUCRĂRI NOI - B 35.671,01 31.114,72| 3.272,91 11524) 4.059,82] 733,54) 2.049,64] 4556,29| 3.883,57| 0,00] 0,00) [TOTAL:GENERAT, CHELTUIELI 352,12823| 138,37, | 281,560,16| 37.191,86| 180:899,10| 10.78299| 136843) _3.151:66| 51,749,89| 11.123,54| 18.818,18| 37:042,78 din care pe capitole pr [Capitolul 65.02 Învăţământ 33.135,98| 0,00 24079,17| 310494 2034788| 392,28| 132,15 10222| 9.056,51 0.00 0.00 0,00 65.02.04 Învățământ secundar 33.135,98| 0.00 2407947] 310494) - 20347,85| 39228] 132,15| 10222| 9.056,51 0,00 0,00 0.00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 3313595! 0,00 24079.47 310494| _ 20.347,88| 132,15| 10222| 9.056,51 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 3313595 0.00 2407947 3.104,94) _20347,58| 39228| 132,15| 9.056,51] 0,00 0,00 0.00 [Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserției absolvenților pe piaţa [muncii - Colegiul National C.D. Loga, (FSE) HCL 323/2014 322,50| 0,00 322,50 39,75 263,00 6,25 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 "Cariera- provocarea mea "Colegiul Tehnic Ion Mincu Timisoara (FSE) [HCL486/2014 169,38| 0.00 169,38 19,89 14401 4,42 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Eligibile m (inclusiv RI Buget local Buget ON Parteneri Chele | TVA | Avanspt & az = vans pt. Cheltuieli | Neeligibil Eligibil derulare | Alte Surse e Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie |Dezvoltarea creativitatii şi capacității de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea înserţiei absolvenților pe piața muncii - Colegiul Silvic ” Casa Verde” Timişoara (FSE) HCL 406/2014 1=2+8+10 2 31+4+5+6+T+3+ 11 5 6 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau- Timişoara”, cod SMIS 54092 8.560,40] 0,00 6.157,42 5.210,55 2.402,98 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Naţional CD Loga”, cod SMIS 54103 9.775,81| 0,00 7.031,52 910,09 5.950,64 113,46 30,77 2.744,29 0,00 0.00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic I.L. Calderon HCL 413/2009 cod SMIS 13.955,82| 0,00 10.046,58| 1.296,43 8.476,68 161,61 74,02 37,84 — Capitolul 66.02 Sănătate 29.858,96| 0,00 24.932,91| 3.110,85| ' 19.416,79 171,23 43,41) 2.049,64| 3.356,29 0,00 140,99 66.02.06 Spitale 29.858,96| 0.00 24932.91) 3.110,85] __19.416,79 171,23 43,41) 2.049,64] 3.356,29 1.569,76 140,99 A. Lucrări în continuare 15.847,66| 0,00 14.277,90| 1.997,79 139,12 0,00 0.00 0,00 0,00 1.569,76 140,99 [Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de Centre Medicale de Excelenta pentru imbunatatirea diagnosticului anteaatal al malformatiilor , fetale în aria Timisoara-Varset HCL 184/24.04.2012 7.541,83) 0.00 5.972,07 173,51 3.057,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,76 140,99

SURSE DE FINANTARE Credite IFC : Buget local din care | Valoare , Buget [DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent proiect Buget de |. Contr. Proprie | Parteneri AVANS | Contributie 2015 Buget EU Chelt. pentru a 2015 Sat Cheltuieli | Necligibit| IVA | Avanspt. | & derul proprie ata = | Eligibil | derulare | Alte Surse | derulare Eligibile e (inclusiv o 1=2+8+10 EEE 3 4 5 8 9 10 n [Dezvoltarea infrastructurii de C-D a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta prin crearea unui centru de cercetare medicala transnationala privind impactul terapeutic si de prevenire a cancerului si bolilor congenitale in perioada perinatala VHEATTH RESEARCH NETWORK FEDR) SMIS 1975/4 ) 975/48756 (SCM) 8.305,83) 0,00 8.305,83 1.224,28 7.081,55 0,00 0,00 0,00, 9,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 14.011,30) 06,00 10.655,01| 1.113,06 1.271,67 171,23 43,41) 2.049,64 3.356,29 0,00 0,00 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de obsiretica ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara SMIS 26136, HCL 333/2015 1401130) 0,00 10.655,01| 1.113,06] ' 7.277,67 4341) 204964| 3.356,29 0,00 0.00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 5.226,49| 0,00 4.026,49 538,70 2.452,34 115.28 0.00, 1.200,00 0,00 0,00| 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 5.226,49| 0,00 4.026,49 538,70 2.452,34 115,28 0,00| 1.200,00 0,00 0,00 [B. Lucrări noi 5.226,49! 0,00 4.026,49 538,70 2.452,34 920,17 113,28 0,00 1.200,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcului Justiției HCL 2012 165/2010, HCL100/201 2.916,75| 0,00 2.096,75 367,90 1.674,80 41,69 12,36 0,00 820,00 0,00 0,00 Modernizarea Parcului AlpinetHCL, HCL 101/2012 2.309,74] 0.00 192974| 170,80) 777,54| _878A8| 102,92| 0,00 0.00 0,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 3.379,73) 131,89 2.566,86 366,00 0.00 0,00 0.00; 812,87 534,68 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 3.379,73| 131.89 2.566,86) 366.00 0.00 0,00 09.00 000| 812817 534,68 A. Lucrări în continuare 3.379,73| 131,89 2.566,86 366,00 0,00 0,006 0,00 0,00 0,00| 812,87 534,68

[DENUMIREA OBIECTIVULUI 9 TOTAL 2015 1=2+8+10 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Credite IFC Buget local Contr. Proprie Buget Parteneri & Alte Surse Contributie Buget EU proprie TVA Eligibil Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv 2=3+4+5+6+7+9+ "n 6 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta [pentru Persoane fara Adapost, situat în Timisoara, str Telegrafului nr.8 HCL 288/03.08.2011 3.379,73 131,89 2.566,86 366,00j 1.666,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,87 334,68 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 152.895,14 6,48 131.427,69 15.162,93 69.068,51j 8.099,55) 1.077,59| 999,80j 14.287,66| 10.590,43| 7.179,79| 26.428,88 70.02.03 Locuinţe 43.708,81 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte A.Lucrări în continuare 43.708,81 27.275,59 0,00 0,00 43.708,81 4.439,27 20.255,92| 7.628,04 795,15 9,00 0,00) 10.590,43 0,0 0,00 27.275,59 10.590,43 6.706,86 4.439,27 2.818,12 7.028,04 4.659,62 795,15 220,36 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 12.870,69 Promovarea unor masuri NZEBR de renovare a cladirilor in sistem "0 energie", inteligente si integrate pe piata europeana a renovarilor de cladiri- NeZeR HCL 108/2014 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu lun venit mediu sub 500 de euro/lună” cod SMIS 48188 (B-dul C. Aradului nr.12, bl B-dul C. Aradului nr. 15, bl 3A; b-dul C. Aradului nr.27, bl4C2; b-dul LC. Bratianu nr. 5; B-dul L. Rebreanu nr.150; B-dul C. Torontalului nr.15, Sc. A+B+C) 5.625,84 43,51 — 0,00 32,63 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.625,84 573,38 2.612,06 521,85 61,37 0,00 0,00 IL. 0,00| 1.857,18 0,00

TOTAL [DENUMIREA OBFECTIVULUI 2015 din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget de Stat Buget EU Contr. Proprie Cheltuieli Eligibile Buget local Chef. Neeligibil e (inclusiv TVA Bligibil Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Avans pentru derulare Contributie proprie N 1=2+8+19 1 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din [municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 4, cod SMIS 48191 (C.Sagului nr.83,bl.9,sc. A+B+C; C. Sagului nr.1-3-3; B-dul 16 Decembrie 1989, nr.79, sc. ATB+C; C. Sgului nr.24; C. Sapului nr.38, bl. 15B; C.Sagului nr.52) 8.797,77 0,00 8.797,77 902,78 4.112,64 1.662,91 32,42 0,00 2.087,02 0 11 0,00 0,00 “Sprijinirea investițiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe din [municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 3 -cod SMIS 48199 (B-dul C. Torontalului nr.25A, Sc. A+B+C; str. Brandusei nr.14, Sc A+B; B-dul C. [Martirilor 1989 nr.23; C. Aradului nr.97, Sc. A+B; B-dul L.Rebreanu nr.141; C. Sever Bocu bi. B 57) 445944 “Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”- faza 2” Cod SMIS 48189 (str. Ana ipătescu nr. 29, bl. T22, Calea Şagului nr. 72-78, sir. Simion Bărnțiu, nr. 63/A, B-dul Take Ionescu nr. 63, B-dul Take Ionescu nr. 45, B-dui Take Ionescu nr. 37, Calea Şaguiui nr. 35-37, Calea Şagului nr. 53- 55) 0,00 4.459,44 471,53 2.148,97 3.965,29 864,18 20,94 0,00 0,00 954,72 0,00 0,00 1.599,80 105,57 0,00 B. Lucrări noi 7.385,23 2.968,42 0,00 1.807,94 0,00 0,00 574,85 0,00 0,00 3.883,57 0,00 0.00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC din care | Valoare Buget local Buget [DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent] proiect | Bugetde | _- Contr, Proprie Parteneri | A*20S | Contributie 2 Buget EU Chelt. entru n 2014 2015 Stat Cheltuieli | Neclizibil TVA & PI proprie eltuieli | Neeligibil EEE: Alte S derulare Eligibile e Bligibil e arse (inclusiv 1=2+8+10 ET 3 4 5 6 7 9 10 "n Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un - venit mediu sub 350 euro/lună, cod SMIS 48141 16.433,22| 0,00 16.433,22| 1.621,15 7.385,23) 296842) 574,85 0,00 000| 3.883,57 0,00 0.00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 109.186,33| 6,48 87.718,88|. 10.723,66 48.812,59 471 282,44 999,80) 14.287,66 0.00] 7.179,79|. 26.428,88 A. Lucrări în continuare 109.186,33| 6,48 87.718,88| 10.723,66 48.812,59 471,51 999,80| 14.287,66 000| 7.179,7 26.428,88| Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega Timisoara, HCL 352/2010 39.594,32| 6,48 31.547,66| 3.623,05 16.493,61 0,00 6.496,66 0,00 1.550,00 11.431,00 Reabilitare spatii publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara (CETATE ), HCL 355/2010 50.305,46| 0,00 10.155,46| _5.626,86| _ 25.615,75 0,00| 6.716,31 000| 3.433,69| 8.912,85 [nfrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC, HCL 425/2010 1.676,91| 0,00 1.513,28 334,00 425,02 446,21 163,63 0,00 0,00 0,00 Centru Regional de Competente si [Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive, HCL 179/2012 SMIS 39375 9.688,17 0,00 8.369,46 2.703,36 0,00 0,00 0,00 1.318,71 5.072,68 Modernizarea statiilor de transport public | intermodal la nivelul Polului de Crestere HCL 218/2012 SMIS 40139 408321) 0,00 3.205,82 1.798,42 0,00 0,00 0,00) 87739| 1.012,35 Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara HCL 108/13.12.2012 SMIS 40138 3.838,26| 0.00 292720) 41021| 1.867,45 4649| _4946| 553,59| 911,06 0,00 0.00 0,00

SURSE DE FINANTARE Credite IFC : Buget local din care Valoare — Buget [DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL |excedent| proiect | Buget de Contr, Proprie Partencri | A"205 | contibutie 2015 Chelt. pentru 2014 015 Stat Cheltuieli | Necligibil| 7, | derul proprie CU = | Eligibil | derulare | Alte Surse | Eligibile e (inclusiv o 1=248+10 EMISIE 6 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 1.106,30) 0,00 000|, 0.00) 1.106,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 "74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 1.106,30) 0.00 0.00 1.106,30 0,06, 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 A. Lucrări în continuare 110630| 0,00 | T. 106, 0 0,00| 1.106,30 0.00 0.00 0.00| 0.00 [Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul [imis (proiect Aquatim) HCL 364/2010 1.106,30 0,00 000| 1.106,30 0.00 0.00 0.00 0,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 7.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.02.06 Energie termică 7.663,74 7.663,74 0,00 0,00 9,00 0.60 0.00 0,00 0.00 A. Lucrări în continuare 7.663,74 7.663,74 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 9,00 [Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în Vederea conformării la normele de [protecția mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 7.663,74 7.663,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 118.861,89 85.756,70| 14.908,44| . 67.947,40 93,46 0.00 0,00) 23.849,43 532,91] 9.255,76 2.274,49 84.02.03 Transport rutier 118.861,89| 85.756,70| 14908,44| 67.947,40 93,46 0,00 000| 23.849,43| 532,91[ 9.255,76[ - 2.274,49, 84.02.03.02 Transportul în comun 110.839,39 79.663,70| 14.036,73) __63.979,03 93,46 0,00 000| _23.849,43 53291 7.326,26 1.021,57| A. Lucrări în continuare 110.839,39| 0,00 79.663,70| _14.036,73 63.979,03 93,46 0,00 0,00 _23.849,43 532,91) 7.326,26 1.021,57 Trafic management si supraveghere video HCL 98/14.09.2012 60.551,66) 0,00 43.506,93| 7.67447|' 34.937,35 0,00 0,00 0,00) 17.044,73 0,00 0,00 895,11 Extindere rețea troleibuz Dumbrăvița (Accesibilizarea zonei prin extinderea rețelei de troleibuze Timişoara — Dumbrăvița) HCL 87/28.02.2012 SMIS 40812 17213,08| 0,00 12365,72| 2.182,55 9.935,85 0,00 0,00 0,00 0,00 247,32| 4.847,36 0,00

[DENUMIREA OBIECTIVULUI din care excedent 2014 Valoare proiect 2015 SURSE DE FINANTARE Buget local Contr. Proprie Buget EU Chelt. Cheltuieli | Neeligibil Eligibile e (inclusiv Buget de Stat TVA Eligibil Reabilitare linii de tramvai si modernizare [trame stradale pe str.Stefan cel Mare din municipiul Timisoara HCL 97/14.09.2012 SMIS 40311 1=2+8+19 2=3+415161719+ 1 Avans pt. derulare Buget Parteneri & Alte Surse Credite IFC Contributie proprie 1.116,14 2.478,90 /Adressing Challenges Sustainable [Mobility Planning CHALLENGE [Extindere retea troleibuz Ghiroda (accesabilitatea zonei prin extinderea retelei de troleibuz Timisoara-Ghiroda) SMIS 48121 84.02.03.01 Drumuri si poduri A. Lucrări în continuare Amenajare Complex rutier zona [Michelangelo etapa I HCL356/2011 SMIS 37592 DIRECTOR DIRECȚIA ECOQXOMICĂ Smaranda SV SEF SERVICIUL PROIFCTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ 0,00 24.162,03 8.022,50 17.357,33 6.093,00 3.063,57| , 13.946,61 1.929,50 1.252,92 8.022,50 6.093,00 3.968.37| 1.929,50 1.252,92 5.022,50 6.093,00 Aurelia Întocmit, *“ y CONSILIER SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI NAȚIONALĂ PR TOMA N» 1.929,50 1.252,92

Atasament: Anexa_5.pdf

5. b ycu sr. [1302208] ROMÂNIA Anexa 1a/1 JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT, MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAI| SC 2015- 03186/13.02.2015 Nicolae ROBU PROGRAM DEZVOLTARE 2015 INVESTITII cu amendament HCL 29 /13.02.2015 mii lei Contribut ie Asociatii de proprieta ri din care DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 2014 TOTAL GENERAL 182.613,69 5.573,97| 162.277,95 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 80.647,88 LUCRĂRI NOI -B 60.532,18 56.173,37 61.433,63 0.00] _61.038,34 5.573,97, 162,277,95 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 3.956,36 51.02.01.03 Autorităţi ti 3 Autorităţi executive 3.956,36 B. Lucrări noi 551,80 Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT HCL C. Dotări independente şi alte investiții 3.404,56 i 3.404,56 b. Dotări independente 2.388,00 2.388,00 Dotari directia Fiscala Dotări Primărie 1.925,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a aitor studii aferente obiectivelor de investitii 1.016,56 Sistem infogeografic de administrare a PMT 1.000,00 1.000,00 DALI+PT+DDE+CS Amenajari interioare la Sala de Consiliu a PMT Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populatiei Capitolul 61.02. Ordine publică şi |_0,00[ 060| 1.310,14 61.02.03.0rdine publică 0,00 0,00 0,00) 1.310,14 61.02.03.04 Poliţie locala | 0,00 0,00 0,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii - 0,00 0,00 1.000,00 b.Dotări independente 1.000,00

Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 | oxcedent | de stat st | AM KAWI LOCAL 2014 , proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Dotari 1.000,00 000) 000| 000| 000| 000| 1.000,00 61.02.05. Protecţie Civilă 310,14 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 310,14 C. Dotări independente şi alte investiţii 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 b. Dotări independente 310,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,14 Dotări 310,14 0,00 0,00 000| 0.00 000| 310,14 Capitolul 65.02 Învățământ 5.407,67] 111,55 5,60 0,06| 202.63 0,00| 9.205,04 65.02.03 Învățământ preşcolar şi primar 592,58 0,00 0,00 000| 0,00 0,06 592:58 65.02.03.01. Învăţământ preşcolar 592,58 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 592,58 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0.00 0,00| 0,00 5.00 10,00 Extindere Gradinita PP 35 10,00 000) 0.00 000| 000| 0,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiții 582,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,58 a. Achiziţii imobile 100,00 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 100,00) Achizitie Gradinita PP 14, str. Odobescu nr. 56 100,00 0,00 0,90 000| _0.00 0,00 100,00 b. Dotări independente 241,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 241,00 Dotari invatamant prescolar 241,00 000| 000| om] 000| 000| 241,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 241,58 0,00| __0,00| 0,00) 0,00) 000| 241,58 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 11 13,92 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 13,92 dit energetic cladiri 213.74 000| 0.00 000| 000| 000| 213,74 DALI +PT Eficientizare energetica gradinita PP 27 13,92 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 13,92 65.02.04 Învățământ secundar 8.815,09| 111,59 0,00 0,00| 202,63) 000| 8.612,46 65.02.04.01 Învățământ secundar inferior 2.018,75 111,49 0,00 0,00 0,00 000| 2.018,75 B. Lucrari noi 783,42 0,00 0,00 0,00| _0,00| 000| 783,42 Extindere scoala P+2E, Gen.18 HCL 13/2015 10,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 10,00 Reabilitare acoperis Gen.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara HCL 100,00 000| 0.00 000) 000| 000| 100,00 Reabilitare acoperis Gen.nr. 19 HCL 363,42 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 363,42 Reabilitare Sata Sport Sc. Gen. 18 HCL 12/2015 300,00 000| 0,00 000| 000| 000| 300.00 Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui HCL 10,00 0,00 0,00 0,00j 0,00 0,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.235,33| 111,49 0,00 0,00| 0,00 0.00] 1.235,33 b. Dotări independente 447,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,05 Dotari 447,05 0,00 0,00 000| 0,00 0,00 447,05 Page 2

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2015 o 1 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 783,28 DALI+PT Etajare partiala si mansardare Sc. Gen.30 Cartier Soarelui 160,00 DALI+PT+ AC Extindere scoala P+2E, Gen.16 83,86 DALI+PT Reabilitare acoperis Sc.Gen.7 18,88 SF+PT Sala sport Sc.generala nr.7 SF+PT Construire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara Contribut SURSE din care ie PROPR excedent Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET de Stat inst. | AMKAW| LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 2 3 4 5 6 7 111,49 0,00 0,00 0,00 0,00 788,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,86 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.25 DALI+PT Reabilitare acoperis Gen.19 DALI+PT Reabilitare Sala Sport Sc. Gen. 18 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,70 DALIPT Eficientizare energetica Sc. Generala nr. 2 13,92 0.00 0.00 0,00) 0,00) 0,00 13,92 DALI+PT Eficientizare energetica Sc.Generala nr. 24 13,92 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,92 DALI+PT Eficientizare energetica Se Generala nr. 25 13,92 000| 000| 000| 000| 000| 1392 Audit energetic cladiri 295,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,10 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 6.796,34 0,10 0,00 0,00) 202,63 0,00) 6.593,71 44950) 000| 000| 000| 000| 000) 449,50 Construire corp 2 Lic.Teoretic N. Lenau, Zona Oituz, str. Popa Sapca nr.5 HCL 573/2014 50,00 000| 0.00 0,00) 000| 0.00 50,00 Reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str.Renasrerii nr.24/A HCL 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 Reabilitare acoperiş internat Lic. Silvic HCL 0,00 0,00 0,00 0,90 199,50 C. Dotări independente şi alte investiții 6.346,84 0,10 0,00 0,00| 202,63 0,00) 6.144,21 a. Achiziţii imobile 3.000,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00| 3.000,00 Page 3

b. Dotări independente Dotari HCL 414/2009 (faza KfW) (faza KW) Balcescu nr.3 existent Lic.V. Ţepeş str.Renasrerii nr.24/A nr.& str.Fc Ripensia 29 Ripensia nr.29 Audit energetic cladiri Contribut SURSE din care ie PROPR TOTAL Asociatii | Buget (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 de Stat inst, | AM KW] LOCAL proprieta Subord ri onate) 0 1 6 7 Achizitie imobil Colegiul.National.Banatean 3.000.00 000 0.00 0.00 0.00 000| 3.000,00 2.202,63 0,00 0,00 0,00| 202,63 0,00) 2.000,00 2.202,63 0.00 0,00 0,00| 202,63 0,00| 2.000,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente iecti i itii 1.144,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.144,21 DALI + PT Reabilitare, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului C.D.Loga 10,50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,50 DALI+ PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2009 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 SF+PT Extindere corp Liceul G.Moisil, P-ta 165,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 165,00 DALI+PT reabilitare acoperiş Lic. Silvic 20,37 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,37 DALI+PT amenajare 4 săli clasă în pod 23,88 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 23,88 DALI +PT reabilitare corp B Liceul W Shakespeare p-ta Romanilor 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 DALI +PT reabilitare corp A Liceul W Shakespeare str. I.L.Caragiale nr.8 18,88 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 18,88 DALI+PT extindere corp cladie şcoala cu corp S+P+3E C. Tehnic Regele Ferdinand 40,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,45 DALI+*PAC+PT+DDE+CS+AC reabilitare constructii si instalatii la corp cladie atelier Colegiul Tehnic Regele Ferdinand 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 58,56 PT Construire Corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau, Tmişoara, str. Popa Şapcă 154,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,01 DALI+PT Reabilitare, eficientizare energetică clădiri la Lic.cu program sportiv Banatul, 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 SF +PT Extindere cantina cu camin si sala de sport la Lic. cu program sportiv Banatul, str. 185,00 0,00 165,00 400,00 0,00 400,00 Page 4

DENUMIREA OBIECTIVULUI Capitolul 66.02 Sănătate 66.02.06 Spitale A. Lucrări în continuare Extindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul "Louis Turcanu'"din Timisoara „str. I. Nemoianu - Dr. L. Gabor, colț cu str. Braila HCL 124/2013 B. Lucrări noi Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgenta la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara (Clinicile Noi), str. Gh. Dima nr.5; HCL 591/2013 C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotari independente DOTARI Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Louis Turcanu" DOTARI Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase si Pneumottiziologie Victor Babes c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii DALI +PT refunctionalizare imobil str. Mărăşeşti nr.5 Timisoara SF+PT Spital nou de Obstretică Ginecologie ET+ audit energetictDALI+SF+PT+DDE Refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela circuit septica la corp vechi Spital Louis Turcanu, din Timisoara str. Nemoianu - Dr.Liviu Gabor colt cu str. Braila DALI +PT Reabilitare imobil Clinica ORL + lift, la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B- dul Revolutiei nr.8 Timisoara DALI +PT Construire si montare lift persoane imobit Clinica de Oncologie , Spitalul Clinic Municipal de Urgenta , str. V. Babes nr.22 Timisoara TOTAL 2015 1 33.906,15 Contribut ie Asociatii de proprieta ri din care excedent 2014 Buget Il (ale Stat inst. Subord AM KW| LOCAL 2 3 881,18 0,00; 10.000,00 33.906,15 19.850,00 19.850,00 3.802,69 3.802,69 10.253,46 8.768,46 3.072,00 0,00 10.000,00 10.000,00 881,18 0,00| 10.000,00 0,00 0,00 0,00 23.823,49 0,00 0,00 3.802,69 SF+PT Modernizare si extindere Spital Clinic Municipal de Urgenta str. Gh. Dima nr.5 Page 5 5.191,46 000| 0,00 000| 1088| 0,00) 5.180,80 505,00 000| 0,00 000| 0,00 [acd 505,00 1.485,00 000| 0,00 000, _0,00| _0,00| 1.485,00 160,00 000) 0.00 000| 000| 000| 160,00 70.00 0,00 70,00 000| 150,00 0.00 80,00 30.00 000| 0,00 000| 0,00) 0.00 30.00 165,00 000| 0,00 000| 000| 000| 165,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI DALI+PT Reabilitare energetica Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gh. Dima nr.5 Timişoara PT Creşterea calității serviciilor medicale în cadrul Spitalul de boli infecțioase şi Pneumoftiziologie V.Babeş, str.G.Adam, nr.13 Timişoara HCL 124/2013 SF+DALI+PT stație epurare si instalatii abur la Sp.V.Babeş, G.Adam 13 Spor de putere - Spital Clinic Municipal de Urgenta pentru Spitalul Odobescu, sectia de obstretica ginecologie (SCM) Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie TOTAL 2015 350,00 Contribut ie din care Asociatii | Buget excedent de Stat 2014 proprieta ri SURSE PROPR il (ale inst. Subord onate) 5) 110,00 PROGR| BUGET AM LOCAL 25.288,04| 3.781,85 0,00 0,00 0,00|_25.178,04 67.02.03.04 Instituţii publice de spectacole i concerte 2.452,55 0,00 0,00 0,00) 110,00 0,00| 2.342,55 B. Lucrări noi 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.8 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Paftului Culturii, Piata Victoriei HCL 286/2008 200,00 0,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.762,55 110,00 0,00) 1.652,55 b. Dotări independente 1.507,55 110,00 0,00 1.397,55 Dotări Teatrul German 800,00 0.00 0,00 800,00 Dotari Teatrul Maghiar 237,55 000| 0,00 000| 000| 000| 237,55 Dotari Filarmonica 470,00| 000| 0,00 000| 110.00] 000| 360.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 DALI +PT Reabilitare fatada Palatul Culturii 180,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 180,00 SF +PT Refunctionalizarea fostelor ateliere scoala ale Colegiului Tehnic I.C.Bratianu (fost MIU), cu spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara 60.00 0.00 0.00 60.00 DALI +PT Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 [7:02.05.01 Sport 13.120,00| 3.680,00 000| _0,00| 13.120,00) A. Lucrări în continuare 11.600,00| 3.680,00 0,00 0,00) _11.800,00 Page 6

DENUMIREA OBIECTIVULUI Sala Politehnica (Polivalenta) HCL 134/2013 B. Lucrări noi 11.600,00 din care excedent 2014 3.680,00 Contribut ie Asociatii de proprieta ri 0,00 0,00 Cofinantare bazin de inot olimpic b-dul losif Bulbuca HCL283/2009 Construire bazin de inot 25 m - în municipiului Timişoara HCL C. Dotări independente şi alte investitii SF +PT Construire 20 terenuri multifunctionale de minifotbal/baschet/handbal SF Complex turistic de agrement - tip Aquapark D.A.L.I.+P.T.Reabilitare CT şi automatizarea instalaţiei de tratarea apei la bazin înot Complex Bega 0,00 0,00 0,00 SF+PT Sala Polivalenta (15.000 locuri) Sr+PT Stadion (42.000 locuri) SF +PT Stadion de 5000 de locuri SF+PT Construire 4(patru) bazine - 25m- în cartierele municipiului Timişoara 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement B. Lucrări noi 9.715,49 9.210,00 Reconstrucția ecologica a bălții de pe strada Lămâiței HCL 280/29.06.2010 Amenajare pista skateboard in Parcul Central din Municipiul Timisoara 2.710,00 1.500,00 1.500,00 Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 5.000,00 5.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 505,49 b. Dotări independente Dotari Parcul Copiilor "Ion Creanga” 129,80 Dotari pentru sistemul infokhiosk cu ecran tactil la Gradina zoo Page 7

Contribut din care | Asociatii DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent de 2014 proprieta ri 0 1 2 3 4 5 6 7 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 375,69 12,55 0,00 0.00 0,00 0,00 375,69 Audit energetic cladiri Gradina Zoologica 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 SF+PT +CS+DE+DTAC Amenajare loc de joaca si zona verde adiacenta str. Paul Constantinescu 50,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 50,00 DALI +PT Modernizare Parcul Scudier (Central) 85.00 000) 0,00 000| 000) 000 85,00 SF+PT+CS+DE+DTAC Amenajare zona verde str. Apostolii Petru si Pavel intersectie pu str. Holdelor Timisoara 37,20 000| 000) 000| _aoo| 000| 3720 DALI +PT Modernizare Parcul Cetății (Centrul Civic) 80,00 000| 0,00 000| 000) 0,00 90,00 Realizare registru spatii verzi 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SF+PT Pistă skateboard 1255) _1255| 0,00 a00| 000| 0.00 12,55 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 815,99 0,00 0,00 000| 0,00 0,00| 815,99 68.02.04 Asistenta acordata persoanelor în ârs 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 C. Dotări independente şi alte investiții 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 76,00 b. Dotări independente 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 Dotari Caminul pentru persoane vârstnice 76,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.00 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditati 349,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,34 B. Lucrări noi 307,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,84 Construire corp clădire nou As.Casa Faenza HCL 14/2015 307,84 000| 000| 000| 000| 000| 307,84 C. Dotări independente şi alte investiții 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,50 Dotări independente 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 Dotări Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,50 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 SF+PT construire corp clădire nou As.Casa Faenza 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii 142,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 C. Dotări independente şi alte investiții 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,50 Page 8

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 Dotări independente Dotari Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei 68.02.15 Prevenire excluderii sociale 68.02.15.01 Ajutor social C. Dotări independente şi alte investiții b. Dotări independente Dotări Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 68.02.15.02 Cantine de ajutor social C Dotări independente şi alte investiții Dotări independente Dotari Cantina de Aj. Social Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02.03 Locuinţe 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe A.Lucrări în continuare Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bi. 182 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 Reabilitare cladiri istorice In Municipiul "Timisoara (KfW) B. Lucrări noi Reabilitare clădiri istorice - proprietate privată prin Programul de sprijin financiar al Consiliului Local Timişoara, aprobat prin FICL 514/22.10.2013 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13-15 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 Page 9 Contribut SURSE , ie PROPR TOTAL e Asociatii| Buget | Il (ale |PROGR| BUGET 2015 2014 de Stat | inst. LOCAL proprieta Subord ri onate) 1 2 3 4 5 6 7 142.50 000 0.00 500| 000| 00| 142,50 142,50 000| 0,00 000| 000| 000| 142,50 248,15 0,00 000| 000| 000| 248,15 239,00 000| 0,00 000) 000| 000| 239,00 239,00 000| 0,00 000| 000| 000| 239,00 239.00 000| 0.00 000| 000| 000| 239,00 239,00 000) 0,00 000| 000| 000| 239,00 9,15 000) 0,00 000| 000) 0.00 9,15 9,15 000) 0,00 000| 000| 0,00 9,15 9,15 000| 0.00 000) 000| 0,00 215 9,15 000| 0.00 000| 000| 0.00 915 23.040,51| _1.028,12| 1.250,18| 3.116,30) _0,00|5.573,97| 13.100,06| 13.380,90 0.00] 1.250,18| 3.116,30| _0,00|5.573,97) 3.440,45 13.380,90 000| 1.250,18] 3.116,30) _0,00|5.573,97| 3.440,45 5.785,54 000| 478 289| 000|557397| 203,90 3.04 000| 3,04 000| 000| 0,00 0,00 2.89 000| 0,00 289| 000|) 0,00 0.00 1,74 000| 174 000) 000| 0,00 0,00 5.777,87 000| 0.00 000| 0,00|5.573,97| 203,90 5.903,81 0,00| 1.245,40) 3.113,41| 0,00) 0,00| 1.545,00 1.500,00 000| 0,00 000| 000| 000| 1.500.00 783.73 000| 22249) 55624| 000) 0.00 5,00 443,02 000| 125,15) 31287| 000, 0.00 5.00 474,08 000| 13405| 33503) 000| 0,00 5.00 625.58 000| 177.30) _44328| 000| 0,00 5.00 191,62 000| _5332| 13330| 000| 0,00 5.00 699,40 000) 19840) 49600| 000| 0.00 5,00

TOTAL DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 ie ate Asociatii | Buget ll (ale 2014 de Stat inst. | LOCAL proprieta Subord ri onate) Contribut 0 1 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, 2 3 4 5 6 7 SF+PT anvelopare si mansardare bloc C8 str. Polona nr.2 50,00 SF(actualizare) +PT Construire locuinte in Municipiul Timisoara 200,00 Audit energetic cladiri bl. 7B, sc. A+B 502,08 0,00) 142,03 355,05 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 235,62 0,00 66,18 185,44 0,00 0,00 5,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 447,68 0,00; 126,48 316,20 0,00 0,00 5,00, 1.691,55 0,00 0,00 0,00| 0.00 0,00| 1.691,55 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.691,55 0,00 0,00 0,00|__0,00 0,00| 1.691,55 DALI +PT Reabilitare fatada imobile str. Stefan cel Mare nr.30,32,34 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studiu privind evaluarea vulnerabilitatii cladirilor istorice in caz de seism 85,00 Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte municipiul Timisoara HCL 150/2012 50,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,81 Intocmire documentatie (DTAC,DTOE, PT+ODDE) pentru reabilitare cladiri istorice proprietate publica sau privata 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 900,00 Consultanta privind implementare , pentru reabilitare termica blocuri locuinte în Mun.Timisoara 498 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 6721 Asistenta tehnica la 72 imobile 57,57 hidrotehnice 1.388,45 1.388,45 113445 Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie et.lll, HCL 467/2010 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,21 Intregiri retele apa-canal Municipiul Timisoara et.l, HCL 466/2010 527,61 C. Dotări independente şi alte investiţii | 254,00 Page 10

Contribut SURSE ie PROPR Asociatii| Buget Il (ale | PROGR de Stat inst. | AM KAW proprieta Subord ri onate) 3 4 5 6 din care DENUMIREA OBIECTIVULUI excedent 2014 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF Fantana ornamentala Canal Bega Studiu de oportunitate, de fundamentare, hidrogeologic, de fezabilitate privind executia de Fantani publice forate in municipiul Timisoara SF+PT-Alimentare cu apa industriala prin foraje publice DALI - Fantana Ormamentala cu Pesti DALI - Fantana Ornamentala Dacia 7.00 0.00 7.00 SF*+PT Executie podet canal desecare CCP283 str. D. Dinicu 10,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. Neajlov 10,00 0,00 10,00 SF+PT Executie podet canal desecare CCP 263 str. N. Stoica de Hateg 10,00 0,00 10,00 "|70.02.06. luminat public şi electrificări "3469,47| * 188,23 3.469,47 A. Lucrări în continuare 2.833,08 76,01 2.833,06 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 139/2005 2.042,20 0,00 2.042,20 Extindere rețele ilurainat public zona de sud, HCL 139/2005 790,86 76,01 790,86 B. Lucrări nai 524,19 0,00 524,19 Alimentare de siguranta cu energie electrica a Pasajului Michelangelo HCL 629/2014 524,19 0,00 524,19 C. Dotări independente şi alte investiții 112,22 112,22 112,22 Studii şi proiecte 112,22 112,22 112,22 Studiu de oportunitate, de fundamentare, a delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public 112,22 112,22 0,00 112,22 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor şi dezvoltării comunale 4.801,69 4.801,69 A. Lucrări în continuare 155,14 Racord la rețeaua metropolitană existentă de fibră optică,pentru proiectul Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranței şi prevenirea criminalității din municipiul Timişoara HCL 358/18.06.2013

Contribut SURSE ie PROPR TOTAL | “nare | Asociatii | Buget | || (ale | PROGR DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst | AM KAW 2014 proprieta Subord ţi onate) 0 1 2 3 4 5 6 Deviere canale de desecare zona Parc Industria! Freidorf HCL 384/2014 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 4.426,55 157,14 0,00 0,00 0,00 0.00 a. Achiziţii imobile 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Achizitii imobile - Exproprieiri pentru cauză de utilitate publică HCL 593/2014 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b. Dotări independente 96,38 28,38 0,00 0,00) 000] 0,00 TOTEMURI de semnalizare a monumentelor istorice (monumente, ansambluri,situri, conform LMI 422/2010) 96,38 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 3.665,17 123,76 0.00 0.00 0.00 0.00 PUZ Director zona stadion 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUZ Director zona de agrement vest 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PUZ director Complex Studentesc 161,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 PUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), pentru constructie locuinte ANL 70,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru constructie locuinte ANL 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră optică), pentru "Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 224 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Expertiză şi restaurare descoperiri arheologice în situl Cetatea Timişoarei 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 E RER! Consultanta, studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 200,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 DALI+ DTAC+PT+DDE +CF Reabilitare spații publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate Il) 1.200,00 0,00 0,00 0,00| _000| 000 DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea Ansamblului Urban Interbelic " Corso" Timişoara, parte a Patrimoniului Cuttural Naţional 100,00 om) 000| 000 Elaborare strategie de dezvoltare Cartier Kuncz 83,70 0,00 0.00 0,00 Page 12 BUGET LOCAL 220,00 4.426,55 660,00 660,00; 96,38 96,38 3.665,17 120,00 5,00 161,00 70,00, 62,00 2,24 135,00 200,00 1.200,00

Contribut SURSE din care le PROPR TOTAL Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 an de Stat inst, | AM LOCAL proprieta Subord ri onate) o 1 2 3 4 5 6 7 Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Timisoara 2014-2020 12376| 123.76) 0,00 000| 000| 0,00) 123,76 Plan Urbanistic General - municipiul Timisoara (PUG) -elaborare si avizare 1402.47 0.00 0.00 000 000 000| 140247 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor 5.00 5.00 0.00 0,00 0,00 0.00 5.00 Constituire capital social la societatea Start Afaceri T&D SRL HCL 5.00 500| 000| 000| 000| 0,00 5,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 600.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 81.02.06 Energie termică 600,00 0,00 0,00 0,00 _0,00[ 0,08 600,00 A. Lucrări în continuare 600,00 0,00 0,00 0,00| 0,00] 000| 600.00 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice- CT Dunarea HOL 556/2006 600,00 000| 000| 000| 000| 600,00 Capitolul 84.02 Transporturi 83.813,83| 7.986,85 0,00 0,00 | 0,00] 83.813,83 84.02.03 Transport rutier 83.813,83| 7.986,85| 0.00] 0,00] 0,00] 0,00| 83.813,83 84.02.0302 Transportul în comun 26.212,92| 1.987,00] 0,00] 0,00[ 0,00 0,00] 26.212,92| B.Lucrărinoi 1:000,00 000| 0,00 000| 000| 000| 1.000,00 Amenajare Muzeu Transport Public C. Mikloşi şi parcare supraterană (RATT) 1.000,00 000| 0,00 000| 000| 000| 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 25.212,92| 1.987,00 0,00 000| _0,00| 000| 25.212,92 b.Dotări independente 24.256,74| 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 24.256,74 Maşini, echipamente si mijloace de transport 24.156,74j 1.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00| _24.156,74 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 8.15674| 198700) 000) 000| 000| 000| 8.156,74 Reabilitare tramvaie 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /Achiziţie autobuze de capacitate mică (15 buc.) 1.000,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotari centrul de semnalizari Rutiere 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 956,18 0.00 0.00 956.18 SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Tirişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Page 13

Contribut SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății SF(actualizare;+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5, C. Bogdanestilor SF(actualizare;+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Avram Imbroane, Str. Ghe. Adam SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ipatescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta SF(actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul SF(actualizare;+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona ie din care DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | excedent | | Buget | II 2015 2014 de Stat inst. proprieta Subord ri onate) E | 0 1 2 3 4 5 5.00 5,00 5,00 5,00 ŢI SPF Reconfigurare traseu cale ferată pe teritoriul municipiului Timișoara prin introducerea liniilor CF în subteran 165,00 PT Amenajare Institut de cercetări în sisteme inteligente de transport (IC-ITS) SF+PT Amenajare golfuri pentru vaporetto şi agrement (Uzina de Apă+losefin) Studiu privind amenajarea de trasee în vederea realizării de piste pentru biciclete şi zone pietonale SF+CF Extindere linie cale Mosnița AM KW LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 165,00 PT Extindere linie cale Mosnița SF + PT Amenajare centru administrativ, spații întreținere şi depozitare, piste pentru "Atelier biciclete RAT Timișoara" situat în str. Gării, nr. 17 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 11.146,03 0,00 B. Lucrări noi 10.200,00 0,00 Page 14 0.00 11.146,03 10.200,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI Pasaj Popa Sapca HCL 804/2013 Consolidare Podul Eroilor HCL Consolidare Podul Ştefan cel Mare HCL C. Dotări independente şi alte investiții c. Cheltuieli pentru elaborarea studiiior de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii SF+PT Pasaj Jiul SF+PT Pasaj Popa Sapca SF+PT Pasaj Inferior Solventul DALI+PT Reabilitare Podul Eroilor DALI+PT Reabilitare Podul Ştefan cel Mare DALI+PT Reabilitare Podul Tinereţii DALI+PT Reabilitare Podul Muncii DALI+PT Pod Metalic - Ady Endre DALI+PT Pasarelă Str. Gelu- str. Crizantemelor DALI+PT Pasarelă Parcul Copiilor SF+PT Construire Pod Jiul Expertiza tehnica pentru obiectivul Pasaj Slavici Polona SF+PT Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul | de circulație şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public (Pasaj Piața Victoriei) 84.02.03.03 Străzi A. Lucrări în continuare Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 Amenajare Zona Campului HCL 39/2011 Amenajare str. Gh. Cotogman HCL 41/2011, HCL 256/2012 Contribut SURSE din care le PROPR TOTAL excedent Asociatii | Buget Il (ale |PROGR| BUGET 2015 | de Stat | inst. LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 1 2 3 4 5 8 7 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|_10.000,00 100,00 acc] _ooc| oo] 000] 000| 100.00 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100,00 946,03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 946,03 946,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 946,03 55,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,27 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,70 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 19,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,46 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 80,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 128,00 46.454,88| 5.999,85 0,00 0,00 0,00 0,00| _46.454,88 18.689,69| 5.980,92 0.00 0,00 0,00 0,00| 18.689,69, 6.626,14 472,19 0,00 0.00 0,00 0,00| 6.626,14 1.076,82 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.076,82 772,45 714,26 0,00 0,00 0,00 0,00 772,45 Page 1 5

319/2010 B. Lucrări noi Albinelor HCL 488/2014 HCL 578/2013 Contribut SURSE din care le PROPR TOTAL Asociatii| Buget | Il (ale | PROGR| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI 2015 excedent de Stat inst | AM KW] LOCAL 2014 proprieta Subord ri onate) 0 1 2 3 4 5 6 7 Amenajare zona Petuniei -Magnoliei HCL 3.886,79 25,96 0,00 0,00 0,00 000| 3.886,79 Amenajare str. Gladiolelor HCL 42/2011 16,45 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 15,45 Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară HCL 278/2011 131104) _83865| 0,00 000) 000| 0,00) 1.311,04 Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 5.000,00| 3.809,86 0,00 0,00 0,00 000| 5.000,00 26.668,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00] 26.668,93 Exindere la 4 benzi str. Prof. Dr.Păunescu Podeanu HCL 526/2014 8.735,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 8.735,40 Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.1. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Lărgire la 4 benzi Calea Martirilor HCL 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 3.000,00 Realizarea drumurilor de legatura si a utilitatilor aferente, intre str.Popa Sapca, Calea Aradului si str. Oituz HCL 435/2014 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 3.000,00 Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului HCL 2.000,00 000| 0,00 000| 000| 000| 2.000.00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Amenajare drum de legatura între Calea. Moşniţei şi DC 149 HCL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Amenajate Inel IV, sector str. Macin-str. Constructorilor si racord la str, Demetriade 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.000,00 PT+ Amenajare str.Edgar Quinet HCL 281/2009, HCL 200/2014 1.024,13 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.024,13 PT+Amenajare str.Mircea Neamtu HCL 262/2009, HCL 199/2014 1.209,40 0,00 0,00 1.299,40 C. Dotări independente şi alte investiții 1.096,26 18,93 0.00 0.00 1.096,26 c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 1.096,26 18,93 0,00 0,00 0,00| 1.096,26 Alte şi proiecte 15865| 000| 0.00 | ocol ao) ocol 158.65 Page 16

DENUMIREA OBIECTIVULUI 0 SF+PT Realizare parcari in Municipiul Timisoara SF+PT Amenajare legatura intre str. Constructorilor - I.I. de la Brad pe str. C-tin lotzu, str. Holdelor, str. Henriette Delavrancea -Gibony, str. Constructorilor (în zona străzii Verde), str. Albinelor SF+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor SF+PT Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C. Aradului SF+PT str. Chimistilor SF+PT Modernizare si extindere la 4 benzi str. Lidia SF+ PT Extindere la 4 benzi str. Prof.dr.Aurel Păunescu - Podeanu SF+PT Amenajare drum de legatura între Cl. Moşniței şi DC 149 SF+PT Amenajare strada Gr. Antipa +Margaretelor SF+PT Modernizare strada Strandului Contribut ie Asociatii de proprieta ri 3 din care excedent 2014 SF+PT Drum de legatura C. Buziasului - str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica DIRECTOR DIRECŢIA EGONOMICĂ Smaranda HARACIC Verificat, SEF SERVICIUL PFLRN d i 18,93 0,00 DIRECTORDI Ţ ZVOLTARE Aurelia JUNI Întocmit, CONSILIER SERVICIUL RFLRN Luminiţa TOMA Page 17

Atasament: Anexa_2.pdf

BUGET LOCAL CU AMENDAMENT 302, 2872 4 a ESI PE 5 SE z 3 E FE DENUMIREA INDICATORILOR £ s a o r e £ Ş = a = = = 8 3 E se & R R o 5 RE) as SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | TOTAL VENITURI 1 00.01 1.043.519,45| 868.081,95 880.237,38 890.464,16 VENITURI PROPRII 2 |48.02 452.636,91 412.166,08 416.140,13 420.460,30 1. VENITURI CURENTE 3 [00.02 627.203,65 584.452,33 595.218,13 603.914,05| A. VENITURI FISCALE 4 [00.03 589.876,13 547.426,45 558.009,86 566.523,57| A. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 301.569,63 259.782,92 263.006,31 266.576,92 [A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE & |00.05 6.618,23 6.717,50 6.750,59 6.783,68 [impozit pe profit 7 |01.02 6.618,23 6.717,50 6.750,59 6.783,68 Impozit pe profit de la agentii econoi 8 |01.02.01 6.618,23 6.717,50 6.750,59 6.783,68 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 |00.06 294.334,69 252.439,46 255.626,67 259.160,21 impozit pe venit 10 [03.02 10.158,36 10.310,74 10.361,53 10.412,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 (03.02.18 10.158,36 10.31 o74| 10.361,53 10.412,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 ]04.02 284.176,33 242.128,72 245.265,14 248.747,89 [Cote defalcate din impozitul pe venit 13 [04-02-01 265.437,33 223.389,72 226.526,14 230.008,89 [Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 [04.02.04 18.739,00 18.739,00 18.739,00 18.738,00 /A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 15 [00.07 616,71 625,96 629,05 632,13 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 16 |05.02 815,71 625,96 629,05 632,13 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 [05.02.50 616,71 525,96 629,05 632,13 A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE 18 (00.09 82.763,88 84.005,32 84.419,15 84.832,96 impozite si taxe pe proprietate 19 [07.02 82.763,88 84.005,32 84.419,15| 84.832,96 Impozit pe cladiri 20 |07.02.01 58.769,27 69.800,80 70.144,65 70.488.45| Impozit pe cladiri - PF 21 |07.0201.01 22.314,23 22.648,94 22.760,51 22.872,08 Impozit pe cladiri - PJ 22 j07.02.01.02 46.455,04 47.151,86 47.384,14 47.616,41 Impozit pe terenuri 23 (07.02.02 9.366,60 9.507,09 9.553,93 9.600,76 Impozit pe terenuri - PF 24 (07.02.0201 4.088,01] | 4.149,33 4.169,77. 4.190,21 Impozit pe terenuri - PJ 25 1|07.02.02.02 4.991 24] | 5.086,10 5.091,06 5.116,02 Impozit pe terenurile extravilane 26 j07.02.02.03 287,35| 291,66 293,10 294,53 de ve taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = 27 |07.02.03 451258| 4.581,29 4.603,86 4.626,43 Pag. 1/22

5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 2 2 ş d 3 5 8 a, 2 e o s SE 05 â+ Alte impozite si taxe de proprietate 28 j07.02.50 114,42 116,14 116,71 117,28 /A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII 29 [00.10 203.952,15 202.023,88 208.962,12 213.484,36 Sume defalcate din TVA 30 |11.02 174.504,00 172.134,00 178.925,00 183.300,00 cure iei ilor ac pe „aloarea Bucur cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 31 111.02.02 172.732,00 170.362,00 177.153,00 181.528,00 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 32 (11.02.06 1.772,00 LL 1.772,00 1.772,00[ 1.772,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 33 [12.02 688,54 698,87 702,31 705,75 Taxe hoteliere 34 |12.02.07 688,54 698,87 702,31 705,75 Taxe pe servicii specifice 35 15.02 772,90 784,50 788,38 792,23 Impozit pe spectacole 36 [15.02.01 275,87 280,01 281,39 282,77 Alte taxe pe servicii specifice 37 |15.02.50 497,03 504,49 506,97 509,46 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 38 [16.02 27.986,71 28.406,51 28.546,45 28.686,38 Taxa asupra mijloacelor de transport 39 (16.02.02 23.669,69 24.024,74 24.143,09 24.261,44 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 40 |16.02.02.01 13.314,75 13.514,47| 13.581,05 13.647,62 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 41 |16.02.02.02 | 10.354,94 10.510,27 10.562,04 10.613,82 Taxe si tarife pentru erarea de licente si autorizatii de functionare 42 [16.02.03 0,28 0,28 0,28 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 43 [16.02.50 4.316,74 4.381,49 4.403,08] 4.424,66 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 44 [00.11 1.590,47 1.614,33 1.622,28 | 1.630,23 Alte impozite si taxe fiscale 45 |18.02 1.590,47 1.614,33 1.622,28| 1.630,23 Alte impozite si taxe 46 |18.02.50 1.590,47 1.614,33 1.622,28 1.630,23 C. VENITURI NEFISCALE 47 |00.12 | 37.327,52 37.025,88 37.208,27 37.390,48 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE [48 00.13 19.961,73 [ 19.399,63 19.495,19[ 19.590,57 Venituri din proprietate 49 [30.02 19.948,19 19.385,89 19.481,38 19.576,69 Venituri din concesiuni 50 |30.02.05 18.348,19 17.761,89| 17.849,38 17.936,69 Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre înstitutiile publice 51 |30.02.05.30 18.348,19 17.761,89| 17.849,38 17.936,89 Venituri din dividende 52 |30.02.08 1.600,00 1.624,00 1.632,00 1.640,00 Venituri din dividende de la alti platitori 53 |30.02.08.02 1.600,00 1.624,00 1.632,00 1.640,00] Venituri din dobanzi 54 |31.02 13,54 13,74 13,81 13,88 Alte venituri din dobanzi 55 |31.02.03 13,54 13,74 13,81 13,88 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 56 (00.14 17.365,79 17.626,25 17.713,08 17.799,91 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 57 133.02 248,75 252,47 253.72| 254,97 Venituri din prestari de servi 58 |33.02.08 1,00 1,02 1,02 1,03 Pag.2/22

E = DENUMIREA INDICATORILOR = = a 5 5 e = s ă 3 a E & a & o 3 c% â3 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 237,18| 240,73 241,92 243,11 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubi 60 133.0228 10,57| 10,72 10,78 10,83 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 |34.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 Taxe extrajudiciare de timbru 62 [34.02.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10.081,16 10.232,37 10.282,77 10.333,17 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 10.050,73 10.201,45 10.301,98 |Venituri in amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 10.050,73 10.201,49 10.251,74 10.301,99 |Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 0,12 0,12 0,12 0,2 incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit le 67 |35.02.03 0,03 0,03 0,03 0,03 Alte amenzi, penalitati si confiscari 58 [35.02.50 30,28 30,73 30,88 31,03 Diverse venituri 693 [36.02 3.964,76 4.024,23 4.044,05 063,88 Taxe speciale 70 |36.02.06& 3.027,22 3.072,63 3.087,76 3.102,90 Alte venituri 71 |36.02.50 937,54 951,60 956,29 960,98 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 137.02 150,00 152,25 153,00 153,75 franga e din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul 73 37.02.03 -41.861,49 0,00 0.00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 74 [37.02.04 41.861,49 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri voluntare 75 |37.02.50 150,00 152,25 153,00 153,75 ȘI. VENITURI DIN CAPITAL 76 |00.15 87,26 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 77 39.02 87,26 9,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statutui 78 |32.02.03 10,84 0,00 0,00 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 9 [39.02.07 48,16 0,00 0,00 9,00 Depozite speciale pentru constructii de construinte 80 |39.02.1 o 28,46 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII 81 |00.17 135.253,26 135.146,37 135.812,11 136.477,85 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 82 |00.18 135.253,26 135.146,37 135.812,11 136.477,85 Subventii de la bugetul de stat 83 [42.02 135.253,26 135.146,37 135.812,11 136.477,85 |A. De capital 84 125.702,56 125.452,41 126.070,40 126.688,39 la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 85 |42.02.20 125 702,56 125.452,41 126.070,40 126 688,39 B. Curente | 86 9.550,70| 9.693,96 9.741,71 9.789,46 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil! petrolier 87 |42.02.34 30,86| 31,32 31,48 31 aj Pag.3/22

5= să DENUMIREA INDICATORILOR = g a CE e = e 8 3 â 55% R R R o 5 5 â+ Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 88 [42.02.41 9.519,84 9.662,64 9.710,23 9.757,83 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 89 [45.02 280.975,28 148.483,25 149.207,14 150.072,26 Fondul European de Dezvoltare regionala 90 [45.02.01 280.179,07 148.483,25 149.207,14 150.072,26 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent | 91 j45.0201.01 280.179,07 148.483,25| 148.207,14 150.072,26 Fondul Social European 92 |45.02.02 344,34 0,00 0,00 0,00 Sume prirnite în contul platilor efectuate in anul curent 93 |45.02.02.01 344,34 0,00 0,00 0,00 Fondul de Coeziune 94 [45.02.03 451,87 0,00 0,00 0,00 Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent 95 |45.02.03.01 451,87 0,00 000| 0,00: (TOTAL CHELTUIELI 96 1.059.485,19 19.929,17 868.081,95 880.237,38 890.464,16 CHELTUIELI CURENTE 97 [01 871.201,83 19.385,75 5691.278,53 702.570,57 711.920,79 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 1 98 [10 225.718,46 0,00 225.588,23 232.233,69 235.525,19 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 99 [20 205.400,08 16.004,54 212.060,36 214.236,48 199.998,19 TITLUL îl DOBANZI 100 [30 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 TITLUL IV SUBVENTII 101 [40 79.400,00 3.344,38 82.075,00 83.700,00. 103.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 102 [51 26.709,15 0,00 26.546,24 26.677,01 26.940,44 [Titiul VIIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 103 |56 287.961,44 0,00 98.403,76 98.888,52 99.367,79 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 104 |57 21.812,70 35,31 2213344 22.242,87 22.356,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 105 [59 4.800,00 1,51 4.780,50 4.804,00 4.847,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 (70 155.883,63 543,42 154.473,42 155.226,81 1 55.993,57| TITLUL XE ACTIVE NEFINANCIARE 107 |71 155.878,63 543,42 154.473,42 155.226,81 | 155.993,37 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 108 [72 5,00 0,00 0,00 000| 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 108 |81 0,0 22330.00] 22.440,00 22.550,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 110 [50.02 70.390,25 169,68 71.973,70 72.575,12 72.733,26 Autoritati publice si actiuni externe 111 [51.02 47.086,89 169,68 48.369,51 48.854,66 48.896,52 CHELTUIELI CURENTE 112 101 43.130,53 169,68 44.217,68 44.742,67 44.764,74 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 113 j10 31.917,62 0,00 32.886,58 33.295,50 32715,54 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 114 120 9.212,91 169,68 9.351,10 9.397,17 9.969,20 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 [59 2.000,00 0,00 2.040,00 2.050,00 2.080,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 116 [70 3.956,36 0,00 4.091,83 4.111,99 4.131,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117| 71 au 3.956,36 0,00 4.091,83 4.111,99 4.131,78 Din fotal capitol Pag. 4/22

se SE DENUMIREA INDICATORILOR £ a o = o 3 a o a? & & s o 5 £ =6 as Autoritati executive si legislative 51.02.01 47.086,89 169,68 48.369,51 48.854,66 48.896,52 Autoritati executive 118 (51.02.01.03 47.086,89 169,68 48.369,51 48.854,66 48.896,52 Alte servicii pubiice generale 120 [54.02 3.903,36 0,00 3.913,19. 3.932,46 3.951,74 CHELTUIELI CURENTE 121 j01 3.855,36 0,00 3.913,19 3.932,46 3.951,74 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 122 |51 3.855,36 0,00 3.913,19 3.932,46 3.951,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 123 |70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 124 [81 48,00 0,00 0,00 0.00[ 0,00 total capitol | Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale | 125 [54.02.07 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 126 [54.02.10 3.855,36 8,00 3.913,19 3.932,46 3.951,74 Alte servicii publice generale | 127 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 128 |55.02 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,06 CHELTUIELI CURENTE 129 (01 1 8.400,00| 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 TITLUL Ii DOBANZI 130 [30 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788.00 19.885,00 |CHELTUIELI DE CAPITAL 131 [ro | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 total capitol E , Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 132 [55.02.01 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 133 [59.02 21.618,44 0,00 21.610,00 21.716,00 21.822,00 Ordine publica si siguranta nationala 134 |61.02 21.618,44 0,00 21.610,00 21.718,00 21.822,00 CHELTUIELI CURENTE 135 01 20.308,30 0,00 20.595,00 20.696,00| 20.797,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 |10 18.393,30 0,00 18.768,00 18.860,00 18.952,00 TITLUL It BUNURI SI SERVICII 137 j20 1.800,00 0,00 1.827,00 1.836,00 1.845,00| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE RE m 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 139 |se 100,00| 0.00 0,00 0,00 0,00 [CHELTUIELI DE CAPITAL 140 [70 1.310,14 0.00] 1.015,00 1.020,00 1.025,00 [TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 141 |71 1.310,14 0,00| 1.015,00) 1.020,00 1.025,00 Din total capitol 1 | Ordine publica 142 [61.02.03 20.893,30 0,00 21.305,50 21.410,00 21.514,50 Politie locala 143 |61.02.03.04 20.893,30 0,00 21 e 21.410,00 21.514,50 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 1 144 [61.02.05 725,14 0,00 304,50 306,00 307,50 Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 145 [64.02 431.772,49 3.538,92 423.227,63 430.841,24- 418.902,22 Pag. 5/22

5 Sa = E a= 5 5 £ 23? DENUMIREA INDICATORILOR 5 £g Ş ss 8 o = = 8 3 55 R & & o SE = % ăs invatamant 146 |65.02 220.758,02 2.886,56 217.502,48 223.784,35 227.696,06 CHELTUIELI CURENTE 147 |01 211.552,98 2.886,56 209.458,91 215.701,87 219.573,96 [TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 148 [10 136.512,00 9,00 134.149,00 140.021,00 143.522,00 [TITLUL il BUNURI SI SERVICII 149 |20 37.600,00 2.849,74 38.164,00 38.352,00 38.540,00 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 150 (56 33.135,98 0,00 32.776,41 32.937,87 33.099,33 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 151 [57 1.605,00 35,31 1.829,00 1.637,00. 1.845,13 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 152 [58 2.700,00 1,51 2.740,50 2.754,00 2.767,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 153 (70 9.205,04 0,00 8.043,57 8.082,48 8.122,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 154 |71 Seeon 0,00 8.043,57 8.082,48 8.122,10 Din tota! capitol | | invatamant prescolar si primar 155 [65.02.03 | st 40967) 699,38] 0,00 0,00 0,00 invatamant prescolar 156 |65.02.03.01 33.504,69 423,38 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 157 |[65.02.03.02 27.904,98 276,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 158 [65.02.04 158.340,46 2.177,91 217.502,48 223.784,35 227.896,06 invatamant secundar inferior 159 [65.02.04.01 42.085,31 684,78 1.519,15 1.525,92 1.533,40 invatamant secundar superior 160 |65.02.04.02 113.571,74 1.457,69. 21 5.983,33) 222.258,43 226.162,66 invatamant profesional 161 [65.02.04.03 | 2.683,41 34,54 000| _ 0,00 0,00 invatamant postliceal 162 [65.02.05 1.007,89 10,17 0,00 0,00 0,00 Sanatate 153 [66.02 64.343,07 186,19 64.638,35 64.956,53 65.408,49 CHELTUIELI CURENTE 164 01 39.205,38 186,19 39.285,99 39.479,29 39.806,36 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 165 [10 5.077,22) 0,00 5.153,38 5.178,54 5.203,95| TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 166 |20 5.099,98 186,19 5.176,50 5.202,00 5.227,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 167 [51 9.185,80 0,00 8.816,09 8.859,52 9.036,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 168 |56 19.842,38 0,00 20.140,02 20.239,23 20.338,44 CHELTUIELI DE CAPITAL 169 (70 25.137,69 0,00 25.352,36 25.477,24 25.602,13 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 170 [n 25.137,89 0,00 25.352,36 25.477,24 25.602,13 Din total capitol | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 171 [66.02.06 59.165,87 186,19 59.383,47 59.675,99 60.102,06 Spitale generale 172 59.1 seri 186,19 59.383,47 59.675,99| 60.102,06 Servicii de sanatate publica 173 [66.02.08 5.177,20 0.00] 5.254,88 5.280,54 5.306,43 Cultura, recreere si religie 174 |67.02 97.300,90 78,09 93.177,78 93.900,04 77.298,62| Pag. 6/22

T 5 ş5 DENUMIREA INDICATORILOR = E 3 5 8 & 3 a 52 o 5 £ CHELTUIELI CURENTE 175 01 83.722,86 78,09 79.701,06& 80.357,50 63.689,68 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 176 (10 14.188,37 0,00 14.415,068 14.514,50 14.616,23 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 177 |20 52.708,00 78,09 53.512,00 54.011,00 37.183,45 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 178 |51 11.600,00 0,00 11.774,00 11.832,00 11.890,00 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 179 [56 5.226,49 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 180 |70 13.578,04 0,00 13.476,72 13.542,54 13.608,94 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 181 [71 13.578,04: 0,00 13.476,72 13.542,54 13.608,94 Din total capitol Servicii culturale 182 [67.02.03 31.130,92 68,08 31.836,25 32.256,34 32.584,29 Institutii publice de spectacole si concerte 183 |67.02.03.04 20.668,92 3,76 20.775,95 20.877,74 20.980,09 Case de cultura 184 |67.02.03.06 10.462,00 54,32 11.060,30[ 11.378,60 11.604,20 Servicii recreative si sportive 185 [67.02.05 62.261,98 10,01 57.789,03 58.073,70 41.126,83 Sport 186 |67.02.05.01 31.120,00 31.485,30 31.640,40 13.363,95 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 187| 67.02.05.03 31.141,98 2,06 26.303,73 26.433,30 27.762,88 Servicii religioase 188 (67.02.06 2.500,00 0,00 2.537,50 2.550,00 2.562,50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 189 |67.02.50 1.408,00 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,00 Asigurari si asistenta sociala 190 [68.02 49.370,50 388,08 47.909,02 48.200,32 48.499,05 CHELTUIELI CURENTE 191 |01 Nu 48.554,51 388,08 47.554,44 47.843,99 48.140,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 [10 19.629,95 0,00 20.216,21 20.364,15 20.515,49 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII - 193 |20 4.831,69 388,08 4.790,83 4.820,94 4.851,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 194 [51 2.052,99 0,00 2.042,96 2.053,03 2.062,21 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1 195 [56 2.032,18 0,00 000| 0,00 0,00 TITLUL îX ASISTENTA SOCIALA 198 [57 20.207,70 0,00 20.504,44 20.605,87 20.711,55 CHELTUIELI DE CAPITAL 197 |76 815,89 0,00 354,58 356,33 358,24 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 198 [71 | 815,95 0,00 354,58 356,33 358,24 Din total capitol | In Asistenta acordata persoanelor in varsta 199 [68.02.04 122200[ 0,00. 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si învaliditati 200 [68.02.05 29.857,58 0,00 38.831,21 39.022,49 39.213,95 Asistenta sociala in caz de invaliditate 201 ]|68.02.05.02 29.857,58 0,00 38.831,21 39.022,49 39.213,95 Asistenta sociala pentru familie si copii 202 [68.02.06 4.205,41 0,00 2.837,74 2.851,85 2.864,81| Crese 203 |68.02.11 1.544,15 0,00 1.950,25 2.014,61 2.083,11 Pag. 7/22

E 5 A Bi 3 £ „52 s = su =DE DENUMIREA INDICATORILOR = $ > 355 e = e 3 3 sa R R & 3 Prevenirea excluderii sociale 204 |68.02.15 12.449,66 388,08 4.203,12 4.223,82 4.244,53 Ajutor social 205 |68.02.15.01 6.266,59 365,04 0,00 0,00 Cantine de ajutor social 206 |68.02.15.02 6.183,07. 23.04 4.203,12 4.223,82 Atte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 207 [68.02.50 91,70 0,00 86,70 87,55 92,65 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 1 208 (89.02 213.826,81 7.348,57 142.245,78 143.632,78 145.012,04 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 209 |70.02 196.720,51 3.873,42 124.882,89 126.184,35 127.483,55 CHELTUIELI CURENTE 210 01 157.253,97 3.797,42 85.027,81 86.139,22| 87.236,28 TITLUL Il BUNURI Si SERVICII 211 |20 37.967,50 3.797,42 40.663,37 41.556,23 42.434,76 Titlul VI! PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 212 |56 119.286,47 0,00 44.364,44 44.582,89 44.801,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 213 [ro 17.466,54 76,00 17.525,08 17.605,13| 17.697,26 "TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 214 [71 17.461,54 76,00 17.525,08 17.605,1 3| 17.:697,26 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 21572 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 216 [81 22.000,00 0,00 22.330,00 22.440,00 22.550,00 Din total capitol | [Locuinte 217 |70.02.03 52.315,74 2,93 52.897,47 53.158,06 53.418,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 218 |70.02.03.01 52.315,74 2,93 52.897,47 53.158,06 53.418,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 219 |70.02.03.30 0,00 aoo| 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 220 [70.02.05 17.955,35 1.818,34] 18.804,06 19.142,34 19.646,29 Alimentare cu apa 221 170.02.05.01 17.955,35 1.81 84| 18.804,06 19.142,34 19.646,29 Huminat public si electrificari rurale 222 |70.02.06 12.469,47 620,68 12.971,51 13.258,38 13.455,73 Alimentare cu gaze naturale în localitati 223 |70.02.07 1.200,00 0,00 1.218,00 1.224,00 1.230,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 224 |70.02.50 112.779,95 1.431,47 38.991,85 39.401,57 39.732,90 Protectia mediului 225 (74.02 17.106,30 3.475,15 17.362,89 17.448,43 17.528,49 CHELTUIELI CURENTE 226 |01 | 17.106,30 3.475,15 17.362,89 17.448,43| 17.528,49 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 227 |20 16.000,00 3475,15| 16.240,00 16.320,00 16.400,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 228 |56 1.106,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 229 170 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor | 230 |74.02.05 16.000,00 3.475,15 16.240,00 16.320,00 16.400,00 Salubritate 231 j74.02.05.01 11.000,00 2.644,41 11,1685,00 11.220.00[" 11.275,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 232 |74.02.05.02 5.000,00 830,74 5.075,00 5.100,00 5.125,00 Pag. 87/22

E - SE z â 5 FE DENUMIREA INDICATORILOR 5 5 328 e = e & 3 E 595 & & R o SE Da ss Canalizarea si tratarea apelor reziduale 233 |74.02.06 1.106,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,49| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 234 |79.02 | 321.877.20 8.872,00] 209.024,84| 211472,24| 231.994,64 Combustibili si energie 235 [81.02 |___45.000,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 CHELTUIELI CURENTE 236 [01 44.400,00 0,00 45.675,00 45900,00| 54.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 237 |40 44. 400,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 |70 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 239 [71 600,00 0,00 0,00 = 0,00 Din total capitol Energie termica 240 |81.02.06 45.000,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 Transporturi 241 [84.02 276.877,20 8.87200| 163.349,84| 165.572,24| CHELTUIELI CURENTE 242 [01 182.711,64 8.404,58 78.735,56 92.046,72 TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 243 120 1025060) 5.060,19 42.335,56 42.741,14 43.546,72 TITLUL IV SUBVENTII 244 |40 35.000,00| 3.344,39 36.400,00 37.800.00 48.500,00 Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 245 |56 107.331,64 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 246 |70 83.813,83 467,42 84614,28 85.031,10| 85.447,92 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 247 |71 33.813,83 467,42 84614,28 85.031,10| 85.447,92 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 248 |81 10.351,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | [Transport rutier 249 [84.02.03 276.877,20 887200| 163.34984| 165.572,24| 177.494,64 Drumuri si poduri 250 [84.02.0301 | 15.986,11 0,00 11.169,75 11.224,77 11.279,80 Transport in comun 251 |84.02.03.02 175.256,21 3.344,39 64.224,11 76.598,24 Strazi 252 [84.02.0303 85.634,88 5.527,61 87.955,98 38.585,29 89.616,60 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 253 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 254 |36.02 0,00 0,00 0,00 0,00 000| REZERVE 255 [97.02 0,00i 0,00 0,00 0,00 0,00] EXCEDENT 256 [98.02 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 [DEFICIT 257 [99.02 15.965,74 0.00 0,00 0.00 | SECTIUNEA FUNCTIONARE [SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 594.879,32 594.132,55| 604.946,03| [TOTAL VENITURI 2 [00.01 594.879,32 594.132,55| _604946,03| 613.689,63 [VENITURI PROPRII 3 [48.02 452.536,11 _412152,34| 416.126,32| 420.446,42 Pag. 9/22

5 = z 3 E 25 DENUMIREA INDICATORILOR £ 5 Es ă 3 â 5. o 5 = âs [IL VENITURI CURENTE 4 [00.02 585.328,62 584.438,59 595.204,32 7 A. VENITURI FISCALE 5 00.03 589.876,13 547.426,45 558.009,86 566.523,57 /A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 [00.04 301.569,63 259.782,92 263.006,31 266.576,02| A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 7 [00.05 6.618,23 6.717,50 6.750,59 6.783,68 impozit pe profit 8 101.02 5.618,23 6.717,50 6.750,59 6.783,68 : Impozit pe profit de la agentii economici S 01.02.01 6.618,23 6.717,50 Srsossf, 6.783,68 /A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 294.334,69 252.439,46 255.626,67 259.160,21 impozit pe venit "1 j03.02 10.158,36 10.310,74 10.361,53 10.412,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 12 [03.02.18 10.158,36| 10.310,74 10.361,53 10.412,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 13 |04.02 284.176,33| 242.128,72| 245.265,14 248.747,89 Cote defalcate din impozitul pe venit 14 |04.02.01 265.437,33 223.389,72| 226.528,14[ 230.008,89 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 15 |04.02.04 18.739,00 18.739,00| 18.739,00| 18.739,00 /A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 16 [00.07 616,71 625,96 629,05 632,13 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 |05.02 616,71 625,96 829,05 632,13 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 18 |05.02.50 616,71 525,96 629,05 632,13 /A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 19 (00.09 82.763,88 84.005,32 84.419,15 84.832,96 Impozite si taxe pe proprietate 20 [07.02 82.763,88 84.005,32 84.419,15 84.832,96 Impozit pe cladiri 21 [07.02.01 58.769,27 69.800,80 70.144,65 70.488,45 Impozit pe cladiri - PF 22| 07.02.0101 22.314,23 22.648,94 22.760,51 22.872,08 ! impozit pe cladiri - 23 |07.02.01.02 46.455,04. 47.151,86 47.384,14 47.616,41 impozit pe terenuri 24 | 07.02.02 9.366,60 9.507,09 9.553,93 9.600,76 , Impozit pe terenuri - PF 25 j07.02.02.01 4.088,01 4.149,33 4169,77| 4.180,21 impozit pe terenuri - PJ 26 |07.02.02.02 4.991,24 5.066,10 5.091,06 5.116,02 : Impozit pe terenurile extravilane 27 |07.02.02.03 287,35 291,66 293,10 294,53 „e de taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = 28 |07.02.03 4.513,59 4.581,29 4.603,86 4.626,43 Alte impozite si taxe de proprietate 29 |07.02.50 114,42 116,14 1 1671| 117,28 A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 30 [00.10 203.952,15 202.023,88 208.962,12 213.484,36 Sume defalcate din TVA 31 (11.02 174.504,00 172.134,00 178.925,00 183.300,00 | munic n si Municipiului cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 32 |11.02.02 172.732,00 170.362,00 177.153.00 181 528.00) Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 33 |11.02.06 1.772,00 1.772,00 1.772,00 1.772,00 Pag. 10/22

5 SE z 3 E 25» DENUMIREA INDICATORILOR £ z 5 e = e ă 3 £ E & a o SE 25 =. Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 34 [12.02 688,54 698,87 702,31 705,75 Taxe hoteliere 35 (12.02.07 |. 688,54 598,87 702,31 705,75 Taxe pe servicii specifice 36 [15.02 772,90 784,50 788,36 792,23 Impozit pe spectacole 37 [15.02.01 275,87 280,01 Alte taxe pe servicii specifice 38 |15.02.50 497,03 504,49 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 39 [16.02 27.986,71 28.406,51 28.546,45 28.686,38 Taxa asupra mijloacelor de transport 40 [16.02.02 23.669,69 24.024,74 24.143,09 24.261,44 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 41 |16.02.02.01 13.314,75 13.514,47 13.581,05 13.647,62 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 42 |16.02.02.02 10.354,94 10.510,27 10.562,04| 10.613,82 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 43 |16.02.03 | 028| 0,28 0,28 0,28 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 44 (16.02.50 4.316,74 4.381,49 4.403,08 4.424,66 AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 45 |00.11 1.590,47 1.614,33 1.622,28. 1.630,23 Alte impozite si taxe fiscale 46 [18.02 1.590,47 1.614,33 1.622,28 1.630,23 Alte impozite si taxe 47 |18.02.50 1.590,47| 1.614,33 1.622,28 1.630,23 C. VENITURI NEFISCALE 43 |00.12 4.547,51 37.012,14 37.194,46 37.376,60 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 49 |00.13 19.948,19 | 19.385,89 19.481,38 19.576,69 Venituri din proprietate 50 (30.02 19.948,19 19.385,89 19.481,38 19.576,69 Venituri din concesiuni si inchirieri 51 (30.02.05 18.348,19 17.761,89 17.849,38| 17.936,69 Alte venituri din concediuni si închirieri de catre institutiile publice 52 |30.02.05.30 18.348,19 17.761,89. 17.849,38 17.936,69 Venituri din dividende 53 |30.02.08 1.600,00 1.624,00 1.632,00| 1.640,00 Venituri din dividende de la alti platitori 54 130.02.08.02 1.600,00 1.624,00 1.632,00 1.640,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 55 [00.14 -24.495,70 17.626,25 17.713,08 17.799,91 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 56 |33.02 248,75 252,47 253,72 254,97 Venituri din prestari de servicii 57 [33.02.08 1,00 1,02 1,02 1,03 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 58 [2302.12 237,18 240,73 241,92 243,11 Venituri din recuperarea chelt lor de judecata, imputatii si despagubiri 59 [33.02.28 10,87 10,72 10,78 10,83 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 "Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 2.921,12 2.964,93 2.979,54 2.994,14 Amenzi, penalitati si confiscari 62 [35.02 10.081,16 10.232,37 10.282,77 10.333,17 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 [35.02.01 10.050,73 10.201,49 10.251,74 10.301,99 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 64 |35.02.01.02 10.050,73 10.201,48 10.251,74 10.301,99 Pag. 11/22

5 5 SE DENUMIREA INDICATORILOR = e Ş Ss 3 S s a o 5= 3 53 |Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaral le impozite si taxe 65 |35.02.02 0,12 0,12 0,12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii | 66 [35.02.03 0,03 0,03 0,03 [Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 |35.02.50 30,28 30,73 30,88 [Diverse venituri 68 [36.02 3.964,76 4.024,23 4.044,05 4.063,88 'Taxe speciale 59 |36.02.06 3.027,22 3.072,63 3.087,76 3.102,90 Alte venituri | 70 ]36.02.50 937,54 951,60 956,29 960,98 Transferuri voluntare, altele decat subventiile T1 (37.02 41.711,48 152,25 153,00 153,75 frina) din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul 72 (37.02.03 -41.861,49 200 0,00 0,00 Aite transferuri voluntare 73 (37.02.50 150,00 152,25| 153,00 153,75 IV. SUBVENTII | 74 (00.17 9.550,70 9.693,96 9.741,71 9.789,46 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 9.550,70 9.693,96 9.741,71 9.789,46 Subventii de la bugetul de stat 76 [42.02 9.550,70 9.693,96 9.741,71 9.789,46 B. Curente m 9.550,70 9.693,96 9.741,71 9.789, Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 |42.0234 30,86 31,32 31,48 31,83 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 79 ]420241 9.519,84 9.662,64 9.710,23 9.757,83 TOTAL CHELTUIELI 80 594.879,32 19.385,75 594.132,55 604.946,03 513.689,63| CHELTUIELI CURENTE 81 |o1 562.479,59 19.385,75 571.802,55 582.506,03 591.139,63 TITLUL F CHELTUIELI DE PERSONAL 82 |10 225.718,46 0,00 225.588,23 232.233,69 235.525,19 TITLUL il BUNURI SI SERVICII 83 120 205.400,08 16.004,54. 212.060,36 214.236,48 199.998,19 TITLUL III DOBANZI 84 |30 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 TITLUL IV SUBVENTII 85 [40 79.400,00 3.344,39 82.075,00 83.700,00 103.006,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86. [51 | 5.948,35 0,00 5.474,02 5.500,99 5.527,07 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 87 |57 | 21.812,70 35,31 22.133,44 22.242,87 22.356,68 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 88 |59 4.800,00 1,51 4.780,50 4.804,00 4.847,50 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 89 |81 32.399,73 0,00 22.330,00 22.440,00 22.550,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 90 [50.02 65.958,89 169,68 67.399,74 67.-978,63| 68.114,60 Autoritati publice si actiuni externe 91 [51.02 43.130,53 169,68 44.277,68 44.742,67| 44.764,74 CHELTUIELI CURENTE 92 [01 43.130,53 169,68 44.277,68 44,742,67 44.764,74 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 93 [10 31.917,62 0,00 32.886,58 33.295,50 32.715,54 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 [20 8.212,91 169,68 9.351,10 9.397,1 i 9.969,20 Pag. 12/22

| E 5 E z 3 5 5? DENUMIREA INDICATORILOR = s > o = e £ g > = — = & 3 â 555 R R R e să TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 95 |59 2.000,00 0,00 2.040,00 2.050,00 2.080,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 96 [51.02.01 43.130,53 169,68 44.277,68 44.742,67 44.764,74 Autoritati executive 97 |51.02.01.03 43.130,53 169,68 44.277,68 44.142,67 44.764,74 Alte servicii publice generale 98 |54.02 3.428,36 0,00 3.431,06 3.447,96 3.464,86 CHELTUIELI CURENTE 99 |01 3.380,36 0,00 3.431,06 3.447,96 3.464,86 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 |51 3.380,36 0,00 3.431,06 3.447,96 3.464,86 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 101 181 48,00 0,00 0.00| 0,00 0,00) Din totai capitol E Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 102 [54.02.07 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 103 [54.02.10 3.380,36 0,00 3.431,06 3.447,96 3.464,88| Alte servicii publice generale 104 [54.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 105 (55.02 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00| CHELTUIELI CURENTE 106 |01 19.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00| TITLUL ll DOBANZI 107 [30 18.400,00 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 [Din total capitol [Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat 108 [55.02.01 19.400,00: 0,00 19.691,00 19.788,00 19.885,00 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 109 [59.02 20.308,30 0,00 20.595,00 20.696,00 20.797,00 Ordine publica si siguranta nationala 110 |61.02 20.308,30[ 0,00 20.595,00 20.696,00 20.797,00 CHELTUIELI CURENTE 111. [01 20.308,30 0,00 20.595,00 20.696,00 20.797,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 112 j10 18.393,30 0,00 18.768,00 18.860,00 18.952,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 [20 1.800,00 0,00 areal, 1.836,00 1.845,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 114 |51 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 115 [59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Ordine publica 116 [61.02.03 19.893,30| 0,00 20.290,50 20.390,00 20.489,50 Politie locala 117 161.02.03.04 19.893,30 0,00 20.290,50 20.390,00 20.489,50 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 118 (61.02.05 415,00 0,00 304,50 306,00 307,50 Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 119 [64.02 302.512,90 3.538,92 302.493,88 309.514,03 296.846,55. Invatamant 120 |65.02 178.417,00 2.886,56 176.682,50 182.764,00 186.474,63 CHELTUIELI CURENTE 121 |01 178.417,00 2.886,56 176.682,50 182.764,00 186.474,63| Pag. 13/22

PE - SE DENUMIREA INDICATORILOR = £ a EEE o = o ă x & SE & R & o 5 2 58 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 22 [10 136.512,00 0,00 134.149,00 140.021,00. 143.522,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 123 |20 37.600,00 2.849,74 38.164,00 38.352,00 38.540,00 TITLUL KX ASISTENTA SOCIALA | 124 57 1.605,00 35,31 1.629,00 1.637,00 1.645,13 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 125 [59 2.700,00 1,51 2.740,50 2.754,00 2.767,50 Din total capitol invatamant prescolar si primar 126 [65.02.03 60.817,09 699,38 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 127 [65.02.03.01 32.912,11 423,38 0,00 0,00 0,00 vatamant primar 128 |65.02.03.02 ES 276,00 COE 0,00 0,00 Invatamant secundar 129 [65.02.04 116.592,02 2.177,01 176.682,50 182.764,00 186.474,63 Invatamant secundar inferior 130 165.02.04.01 40.066,56 684,78 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar superior 131 |65.02.04.02 73.842,05 1.457,69 176.682,50 182.764,00. 186.474,63 profesional 132 (65.02.04.03 2.683,41 34,54 0,00 0,00. 09,00 invatamant postliceal 133 [65.02.05 1 1.007,89 10,17 0,00 0,00 0,00 Sanatate 134 [66.02 10.677,20 186,19 10.329,88 10.380,54 10.431,43 CHELTUIELI CURENTE 135 [01 10.677,20 186,19 10.329,88 10.380,54 10.431,43 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 136 [10 5.077,22 0,00 5.153,38 5.178,54] 5.203,93 TITLUL II BUNURI SI SERVICI 137 ]20 5.099,98 188,19 5.176,50 5.202,00 5.227,50 [TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 |51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol 1 | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 [66.02.06 5.500,00 186,19 5.075,00 sol 5.125,00 Spitale generale 140 |66.02.06.01 5.500,00. 186,19 5.075,00 5.100,00 5.125,00 Sei de sanatate publica 141 (66.02.08 5.177,20 0,00 5.254,88 5.280,54 5.306,43 Cultura, recreere si religie 142 (67.02 66.896,37 78,09 67.927.06 58.525,50 51.799,68 CHELTUIELI CURENTE 143 [oi 66.896,37 78,09 67.927,06 68.525,50 51.799,68 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL [144 [10 14.188,37 0,00 14.415,06 14.514,50 14.616,23 [TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 [20 52.708,00 78,09 53.512,00 54.011,00 37.183,45 Bin total capitol Servicii culturale 146 [67.02.03 28.788,37 68,08 29.661,56 30.071,50 30.388,73 Institutii publice de spectacole si concerte 147 167.02.03.04 18.326,37 3,76 18:601,26 18.692,90 18.784,53 Case de cultura 148 |67.02.03.06 10.462,00 64,32 11.060,30 11.378,60 11.604,20 Servicii recreative si sportive 149 [67.02.05 34.200,00 10,01 34.713,00 34.884,00 17.823,45 Pag. 14/22

Ea 5 Sa z 3 £ sa (6 8 S Zoo DENUMIREA INDICATORILOR > ? a să 8 o = e 8 3 i se & & & = 5= ai Sport 150 67.02.0501 18.000,00 7,95 18.270,00 18.360,00 18,45 Intretinere gradini publice, parcuri, Zone verzi, baze sportive si de agrement 151 |67.02.05.03 16.200,00 2,06 16.443,00. 16.524,00 17.805,00 Servicii religioase 1 52 (67.02.06 2.500,00 0,00 2.537,50 2.550,00 2.562,50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 153 |67.02.50 1.408,00 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,09 Asigurari si asistenta sociala 154 [68.02 46.522,33 388,08 | 47.554,44 47.843,99 48.140,81 CHELTUIELI CURENTE 155 [01 46.522,33 388,08] 47.554,44 47.843,99 48.140,81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 156 10 TI 19.629,95 0,00] 20.216,21 20.364,15 20.515,49 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 157 |20 4.631,69 388,08) 4.790,83 4.820,84 4.851,56 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 158 [51 2.052,99 0,00 2.042,96 2.053,03 2.062,21 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 |57 20.207,70 0,00 20.504,44 20.605,87 20.711,55 Din total capitol [Asistenta acordata persoanelor in varsta 160 j68.02.04 1.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 161 ]68.02.05 29.508,24 0,00 38.476,83 38.666,16 38.855,71 Asistenta sociala in caz de invaliditate 162 |68.02.05.02 29.508,24 0,00 38.476,63 38.666,16 38.855,71 Asistenta sociala pentru familie si copii 163 [68.02.06 4.062,91 0,00 2.837,74 2.851,85 2.864,81 Crese 164 |68.02.11 1.544,15 0,00 1.950,25 2.014,61 2.083,11 Prevenirea excluderii sociale 165 (68.02.15 10.169,33 388,08 4.203,12 4.223,82| 4.244,53 Ajutor social 166 (68.02.1501 6.027,59 365,04 0,00 0,00 000| Cantine de ajutor social 167 4.141,74 23,04 4.203,12 4.223,82 4.244,53] Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 168 |68.02.50 91,70 0,00 86,70 87,55 92,65 [Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE - | 169 |69.02 75.967,50 1.272,57 79.233,37 80.315,23 81.384,76 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 170 [79.02 59.967,50 3.797,42| 62.993,37| 63.996,23 54.984,76 CHELTUIELI CURENTE | 171 [01 37.967,50 3797,42| 40663, 37| 41.556,23 42.434,76 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 172 |20 37.967,50 3.797,42 40.663,37 41.556,23 42.434,76 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 173 [81 22.000,00 0,00 22.330,00 22.440,00 22.550,00 Din total capitot Locuinte 174 (70.02.03 800,00 2,93 812,00 816,00 820,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 175 |70.02.03.01 800,00| 2,93 812,00: 816,00 820,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 176 |70.02.03.30 0.00] 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 177 j70.02.05 16.566,90| 1.818,34 17.395,24| 17.726,58 18.223,58 Alimentare cu apa 178 |70.02.05.01 16.566,90| 1.818,34 17.395,24| 17.726,58 18.223,59 Pag. 15/22

52 SE DENUMIREA INDICATORILOR 2 a E 3 o & & E z o SE că as at public si electrificari rurale 179 |70.02.06 9.000,00 544,68 9.450,00 9.720,00 9.900,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 180 (70.02.07 1.200,00 0,00 1.218,00 1.224,00 1.230,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 181 |70.02.50 32.400,60 1.431,47 34.118,13 34.509,65 34.811,17 Protectia mediului 182 (74.02 16.000,00 3.475,15 16.240,00 16.320,00 16.400,00 CHELTUIELI CURENTE 183 |01 16.000,00 3.475,15 16.240,00 16.320,00)_16.400,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 184 |20 16.000,00 3.475,15 16.240,00 16.320,00 16.400,00 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 185 [74.02.05 18.000,00 3.475,15 16.240,00 16.320,00 16.400,00 Salubritate 186 |74.02.05.01 11.000,00 2.644,41 11.165,00 11.220,00 11.275,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 187 |74.02.05.02 5.000,00 830,74 5.075,00 5.100,00 5.125,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 188 |74.02.06 | 0,00 000| 0,00 0,00 0.00| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 189 [79.02 130.131,73 5.404,58| 124.410,56 126.441 ET 146.546,72| Combustibili si energie 190 |81.02 44.400,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 CHELTUIELI CURENTE 191 [01 44.400,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 192 |40 | 44.400,00 0,00 45.675,00 45.900,00 54.500,00 Din total capitol | Energie termica 193 (81.02.06 44.400,00 0,00 45.675,00 45.900.00/ 54.500,00 Transporturi 194 [84.02 | 85.731,73 8.404,58 78.735,56 80.541,14 92.046,72 CHELTUIELI CURENTE 195 101 75.380,00 8.404,58 78.735,56 80.541,14 92.046,72 TITLUL IE BUNURI Si SERVICII 196 120 40.380,00 5.060,19 42.335,56 42.741,14 43.546,72 TITLUL IV SUBVENTII 197 [40 35.000,00 3.344,39 36.400,00 37.800,00 48.500,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 198 |81 10.351,73 0,00. 0,00 0,00 0,00 Din total capitol EEE rutier 199 [84.02.03 85.731,73 8.404,58 78.735,56 80.541,14 92.046,72 Drumuri si poduri 200 [84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Transport în comun 201 |84.02.03.02 | 46.551,73 3.344,39 37.618,00 39.024,00 49.730,00 Strazi 202 |84.02.03.03 39.180,00 5.060,19. 41.117,56 41.517,14 42.316,72 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 203 [84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 204 [96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 205 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 206 [98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 16/22

5 - să z 3 £ as DENUMIREA INDICATORILOR £ 2 5 EEE 3 3 & E o 3 E 53 DEFICIT 207 [99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 448.640,13 273.949,40 275.291.35 276.774,53 TOTAL VENITURI 2 00.01 448.640,13 273.949,40 275.291,35 276.774,53| VENITURI PROPRII 3 |48.02 100,80 13,74 13,81 13,88] I. VENITURI CURENTE 4 41.875,03 13,74] 13.81 13,88 - VENITURI NEFISCALE 5 41.875,03 13,74 13,81 E 13,88 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE s 13,54 13,74 13,81 13,88 Venituri din dobanzi T 13,54 13,74 13,81 13,88 Alte venituri din dobanzi 13,54 13,74 13,81 | 13,88 'C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 9 [00.14 41.861,49 0,00 0,00 0,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 10 [37-02 41.861,49 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 11 |37.02.04 41.861,49 0,00 0,00 0,00 VENITURI DIN CAPITAL 12 [00.15 87,26 0,00 0,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 13 [39.02 87,26 0,00 0,00 0,06 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 14 |39.02.03 10,64 0,00 0.00 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 15 [39.02.07 48,16 0,00 0,00| 0,00 Depozite speciale pentru constructii de construinte 16 |39.02.10 | 28,46 0,00 0,00 0,00 W. SUBVENTII 17 (00.17 | 125.702,56 125.452,41 126.070,40 126.688,39 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 18 [00.18 | 125.702,56 125.452,41 126.070,40 126.688,39 Subventii de la bugetul de stat 19 (42.02 125.702,56 _125.452,41 126.070,40 126.688,39 A. De capital 20 125.702,56 125.452,41 126.070,40 128.688,39 la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN 21 (42.02.20 125.702,56 125.452,41 126.070,40 126.688,39 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 22 |45.02 280.975,28 148.483,25 149.207,14 150.072,26 Fondul European de Dezvoltare regionala 23 |45.02.01 280.173,07 148.483,25 149.207,14 150.072,26 Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 24 |45.02.01.01 280.179,07| 148.483,25 148.207,14 150.072,26 [Fondul Social European 25 [45.02.02 344,34 0,00 0,00 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 26 |45.02.02.01 344,34 0,00 0.00[ 0,00) Fondul de Coeziune 27 [45.02.03 451,87] 0,00 0,00] 0,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anui curent 28 |45.02.03.01 451 87| 0,00] 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 29 464.605,87 | 543,42| _273.949,40| 275.291,35| 276.774,53| Pag. 17/22

E 5 SE | 8 5 =? DENUMIREA INDICATORILOR s £ a 3 S 8 e = e 8 z 5.5 R & R e 53 c 5s CHELTUIELI CURENTE 30 101 308.722,24 0,00 119.475,98 120.064,54 120.781,16 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 31 [51 20.760,80 0,00 21.072,22 21 176,02| 21.413,37 Titlul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 |56 287.961,44 0,00 98.403,76 98.885,52 99.367,79 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 |70 155.883,63 154.473,42 155.226,81 155.993,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 34 |71 155.878,63. 154.473,42 155.226,81 155.993,37 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 35 |72 5,00 0,00 0,00 0,00 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 36 [50.02 4.431,36 0.00 4.573,96 4.596,49|. 4.618,56 Autoritati publice si actiuni externe 37 [51.02 3.956,36 0,00 [ 4.091,83 4.111,99 4.131,78 CHELTUIELI CURENTE 38 j01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 39 [70 3.956,36 0,00 4.091,83 4.111,99 4.131,78 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 40 |71 3.956,36 0,00 4.091,83 4.111,99 4.131,78 Din total capitol Autoritati executive si legislative 41 |51.02.01 0,00 4.091,83 4.111,99 4.131,78 Autoritati executive 42 |51.02.01.03 n 3.956,36| 0.00| 4.091,83 4.111 „oe[ 4.131,78 Alte servicii publice generale 43 [54.02 475,00| 0.00] 482,13 484,50 486,88 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 475,00 9,00 482,13 484,50 486,88 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 45 |51 | 475,00 0,00 482,13 484,50 486,88 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 ro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din tota! capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 47 |54.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 48 |54.02.10 475,00 0,00 482,13 484,50 486,88 Alte servicii publice generale 49 [54.02.50 0.00 0,00: 0,00 0,00 0,00 Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 50 59.02 1.310,14 000| 1.015,00 1.020,00 1.025,00 Ordine publica si siguranta nationala 51 [61.02 1.310,14 0,00 1.015,00 1.020,00 CHELTUIELI CURENTE 52 |01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 53 |70 1.310,14 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 | 1.310,14 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,00 Din total capitol i Ordine publica 55 |61.02.03 | 1.000,00 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,00 Politie locala 56 |61.02.03.04 1.000,00 0,00 1.015,00 1.020,00 1.025,00 Protectie civila si protectie contra incen r (protectie civila nonmilitara) 57 |61.02.05 310,14 0,00 0,00. 0,00 0,00 Pag. 18/22

Ț sa = 9 E 3 E 35 DENUMIREA INDICATORILOR = > ă 3 a so o sc -5 ăs Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 [64.02 129.259,59 09,00 120.733,75 121.327,21 122.055,67 invatamant 59 [65.02 42.341,02 0,00 40.819,98 41.020,35 41.221,43 CHELTUIELI CURENTE 60 [01 33.135,98 0,00 32.776,41 32.937,87 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 61 |56 33.135,98 0,00 32776,41 32.937,87 33.098,33 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 |70 9.205,04 0,00 8.043,57 8.082,48 8.122,10 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 63 j71 9.205,04 0,00 8.043,57 8.082,48 8.122,10 Din total capitol nvatamant prescolar si primar 64 |65.02.03 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 nvatarant prescolar 65 |65.02.03.01 592,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 66 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 67 [65.02.04 41.748,44 0,00 40.819,98 41 .020,35| 41.221,43 nvatamant secundar inferior 68 [65.02.04.01 2.018,75 0,00 1.519,15 1.525,92 1.533,40 Invatamant secundar superior 59 |65.02.04.02 39.729,69 0,00 39.300,83 39.494,431 39.688,03 Invatamant profesional | 70 [65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 invatamant postliceal 71 (65.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00] 00| Sanatate 72 (66.02 53.665,87 0,00 54.308,47 54.575,99 54.977,06 CHELTUIELI CURENTE 73 |01 28.528,18 0,00 28.956,11 29.098,75 29.374,93 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 74 151 8.685,80 0.00| 8.816,09 8.859,52 9.036,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE [7 56 19.842,38 0.00| EEE 20.239,23 20.338,44 [CHELTUIELI DE CAPITAL 76 |70 25.137,60| 000| 25.352,36 25.477,24 25.602,13 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE m | 25.137,69| 000| 25.352,36 25.477,24| 25.602,13 Din otal capitol | | | | Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi | 78 |66.02.06 53.665,87 0,00 54.308,47 54.575,99 54.977 06| Spitale generale [ 79 [|66.02.06.01 | 53.665,87 0,00 54.308,47 54.575,99 54.977,06 Servicii de sanatate publica 80 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 81 [67.02 30.404,53 0,00 25.250,72 25.374,54 25.498,94 CHELTUIELI CURENTE 82 |01 16.826,49 0,00 11.774,00 11.832,00 11.890,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 83 |51 11.600,00 0,00 11.774,00 11 832.00 11.890,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 84 |56 5.226,49 0,00 0,00 0,00| 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 85 |70 13.578,04 0.00j 13.476,72 13.542,54 13.608,94 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 86 [71 13.578,04 0,00| 13.476,72 13.542,54 13.608,94 Pag. 19/22

mag E Să z 3 E DENUMIREA INDICATORILOR £ s 5 3-1 e = e 8 z & 5.5 a R R 8 ş3 95 5+ Din total capitol Servicii culturale 87 [67.02.03 2.342,55 0,00 2.174,69 2.184,84 2.195,56 Institutii pubiice de spectacole si concerte 88 |67.02.03.04 2.342,55 0,00 2.174,69 2.184,84 2.195,56 Case de cultura 89 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 90 [67.02.05 28.061,98 0,00 23.076,03 23.189,70 23.303,38 Sport 91 [67.02.05.01 13.120,00 0,00 13.215,3Q 13.280,40 13.345,50 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 92 167.02.05.03 14.941,98 0,00| - 9.860,73 9.909,30 9.957,83 Servicii religioase 83 |67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 94 |67.02.50 0.00] 0,00 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 95 |68.02 2.848,17 0,00 354,58 356,33 358,24 CHELTUIELI CURENTE 96 ț0ot 2.032,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 97 |56 2.032,18 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 98 170 815,99 0,00 354,58 356,33| 358,24 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 99 |71 815,99 0,00 354,58 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 100 [68.02.04 76,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 101 [68.02.05 349,34 0,00 354,58| 356,33 358,24 Asistenta sociala in caz de invaliditate 102 |68.02.05.02 349,34 0,00 354,58 356,33 358,24 Asistenta sociala pentru familie si copii 103 [68.02.08 142,50 0,00 0,00 0,00 0,00; Crese 104 [68.02.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 105 (68.02.15 2.280,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajutor social 106 |68.02.15.01 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Cantine de ajutor social 107 |68.02.15.02 2.041,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 108 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 109 [69.02 137.859,31 76,00 53.012,41 63.316,55 63.627,28| Locuinte, servicii si dezvoltare publica 110 [70.02 136.753,01 | 76,00 61.889,52 62.188,12 62.498,79 CHELTUIELI CURENTE 111 [01 1 19.286,47| 0,00 44.364,44 44.582,99 44.801,53 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 112 [56 119.286,47 0,00 44.364,44 44.582,99 44.801,53 CHELTUIELI DE CAPITAL 113170 17.466,54 76,00 17.525,08 17.605,13 17.697,26 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 114 |71 17.461,54 76,00 17.525,08 17.605,13 17.697,26 TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE 115|72 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00j Pag. 20/22

E 5 FE DENUMIREA INDICATORILOR > 2 ? 3 < 8 2 = 8 3 am 2 e SI a N 8E si Din total capitol Locuinte 116 02.03 51.515,74 0,00 52.085,47 52.342,06 52.598,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 117 |70.02.03.01 51.515,74 0,00 52.085,47 52.342,06 52.598,63 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 118 [70.02.03.30 „00 0,00 0,00 0,0 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 119 |70.02.05 1.388,45 0,00 1.408,82 141 5,76| 1.422,70 [Alimentare cu apa 120 |70.02.05.01 1.388,45 0,00 1.408,82 1.415,76 1.422,70 liuminat public si electrificari rurale 121 (70.02.06 3.469,47 76,00 3.521,51 3.538,38 3.555,73 Alimentare cu gaze naturale in localitati 122 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 123 [70.02.50 80.379,35 0,00 4.873,72 4.891,92 4921 KE Protectia mediului 124 |74.02 1.108,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,49 CHELTUIELI CURENTE 125 |01 1.106,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 126 |56 1.106,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,48 CHELTUIELI DE CAPITAL 127 (70 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Salubritate si gestiunea deseurilor 128 |74.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salubritate 129 [74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 1 130 |74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 131 j74.02.06 1.106,30 0,00 1.122,89 1.128,43 1.128,49 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 132 [79.02 191.745,47 467,42 84.614,28 85.031,10 85.447,92 Combustibili si energie 133 [81.02 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE 134 |01 0,00 EI 0,00 0,00] 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 135 |70 600,00 0,00 0,00 000| 0,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE = 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Din total capitol | Energie termica 137 [81.02.06 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporturi 138 [84.02 191.145,47 467,42 84.614,28 85.031,10 85.447,92 CHELTUIELI CURENTE 139 [01 107.331,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 140 [56 107.331,64 0,00 0,00 0,00 0,0 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 |70 83.813,83 467,42 84.614,28 85.031,10| 85.447,92 'ȚITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 142 |71 83.813,83 467,42 84.614,28 85.031,10 85.447,92 Din total capitol Pag. 21/22

5 E — 9. z 5 5? 5 s 2 SE DENUMIREA INDICATORILOR > z re 2 = e 5 5” e S S o o o=- N N Rs 6 pă os =8 az —d Transport rutier 191.145,47 84.614,28 85.031,10 85.447,92 Drumuri si poduri 144 [84.02.03.01 15.986,11 0,00 11.188,75 11.224,77. 11.279,80 Transport in comun 145 |84.02.03.02 128.704,48 0,00 26.606,11 26.737,18 26.868,24 | Strazi 146 [84.02.03.03 46.454,88 467,42 46.838,42 47.069,15 47.299,88 [Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 147 184.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 145 [96-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REZERVE 149 [97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 150 |98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [DEFICIT 151 [99.02 15.965,74 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE Ros SMARANDA CICU STELIAN, ICTU Pag.22/22 /

Atasament: Anexa_nr.4_Buget_de_credite_externe.pdf

BUGET DE CREDITE EXTERNE DENUMIREA INDICATORILOR ajuejse1 pusi po9 usfus syeugsop aJejoânq ered pod SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 61.434,93 0,00) o 55.860,95 0,06 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 70 5.573,97 0,00| n 5.573,97 0,00) 64.06 3.058,30 0,00 66.06 1.710,75 0,00 01 1.710,75 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Sanatate CHELTUIELI CURENTE —_ | N O STIG BI | OI OG 56 1.710,75 0,00 70 0.00 0.00 Titlul VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE o 1 CHELTUIELI DE CAPITAL Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 66.06.06 1.710,75) 0,00 Spitale generale 12 |66.06.06.01 4 710,75, 0,00 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 5,00 CHELTUIELI CURENTE 14 |01 1.347,55 0,00 Titlul VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 15 |56 1347,55| 9,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 18 |70 0,00 0,00| Din total capitol Asistenta sociala pentru familie si copii , 17 |68.06.06 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 |68.06.15 1.347,55 0,00| Cantine de ajutor social 19 |68.06.15.02 1.347,55 0,00| 1 0.00| Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 20 [69.06 39.182,64 5,00 Pag. 175

DENUMIREA INDICATORILOR pui po9 ue16014 ajuejsod ueBus IRI UI Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.06 39.182,64 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 Titiul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.573,87 TITLUL Xi ACTIVE NEFINANCIARE 25 7i 5.573,97 Din totat capitol Locuinte 26 70.08.03 5.573,97 Dezvoltarea sisternului de locuinie 27 70.06.03.01 5.573,97 Alte servicii În domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.06 19.193,99 Combustibili si energie 30 81.06 7.663,74 CHELTUIELI CURENTE 31 01 7.663,74 Tittul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.663,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.663,74 0,00 Transporturi 35 84.06 11.530,25 3,08 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 0,06 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11.530,25 0,00 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 "Transport in comun 41 84.06.03.02 8.347,83 0,00 Partea a Vli-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 96.06 8,00 0,96 REZERVE 43 97.06 0,00 9,00 Pag.2/5

DENUMIREA INDICATORILOR pues pod we15o1d oJuezsaI Jojge[d eâuns oyeuysop oupesd sIBD UI EXCEDENT 98.06 0,00 0,08) DEFICIT 99.06 61.434,93| 0,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE TOTAL CHELTUIELI 5,06 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96. 0,00 0,09| REZERVE 97. 0,00 0,00) EXCEDENT 98. 0,00 0,00 DEFICIT _ N DI 10| E 99. 0,00 0,06 SECTIUNEA DEZVOLTARE TOTAL CHELTUIELI 61.434,93| 8,00 CHELTUIELI CURENTE 01 55.860,96 0,00 Tittul VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 55.860,96 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 5.573,97 9,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 5.573,97 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.06 3.058,30 0,08 Sanatate 66.06 1.710,75 5,06 CHELTUIELI CURENTE 01 1.710,75 0,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE m |N MO YO Or O] O 56 1.710,75 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL o = 70 0,00 0,00, Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 11 56.06.06 1.710,75| 0,00| Spitale generale 86.06.06.01 1.710,75 0,00 Asigurari si asistenta sociala 13 68.06 1.347,55 0,00| CHELTUIELI CURENTE 14 01 1.347,55 0,00| Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 18 56 1.347,55 0,00| Pag. 3/5

DENUMIREA INDICATORILOR puei pas POD jefuys sjeunsop ateyeânq oupesd UI CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 0,00 Din tota! capitol Asistenta sociala peniru farnilie si copii 17 68.06.06 0,00 0,00 Prevenirea excluderii sociale 18 68.06.15 1.347,55 9,00 Cantine de ajutor social 19 568.06.15.02 1.347,55 9,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 20 69.06 39.182,54 9,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 21 70.08 39,182,64 5,80 CHELTUIELI CURENTE 22 01 33.608,67 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 23 56 33.608,67 CHELTUIELI DE CAPITAL 24 70 5.573,97 500 0,00| 0,08 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 25 71 5.573,97 0,00 Din total capitol Locuinte 26 70.06.03 5.573,87 Dezvoltarea sistemului de locuinte 27 70.06.03.01 5.573,97 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 28 70.06.50 33.608,67 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 29 79.08 19.193,95 Combustibili si energie 30 81.05 7.663,74 CHELTUIELI CURENTE 31 0îi 7.863,74 Titlul VIll PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 32 56 7.863,74 CHELTUIELI DE CAPITAL 33 70 0,00 0,00 Din total capitol Energie termica 34 81.06.06 7.863,74 0,90 Transporturi 35 84.06 11.530,25 0,00 CHELTUIELI CURENTE 36 01 11.530,25 0,00) Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 37 56 11.530,25 000| Pag. 4/5

DENUMIREA INDICATORILOR SJUBISOI ueBuns oyeunsop spesd e1eD UI JOJEINPUI POI CHELTUIELI DE CAPITAL 38 |70 0,00 0,00 Din total capitol Transport rutier 39 84.06.03 11,530,25 0,00 Drumuri si poduri 40 84.06.03.01 3.182,42 0,00 Transport în cormun 41 84.06.03.02 8.347,83 0,00 Partea a VIl-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 42 |96.06 0,00 3,00 REZERVE 43 |97.06 9,00 5,20 EXCEDENT 44 |98.06 0,00 8,08 DEFICIT 45 99.06 61.434,93 3,00 PRIMAR, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, NICOLAE ROBU SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU Pag.5/5