keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 195/26.05.2009 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 195/26.05.2009
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2009-10.262/15.05.2009 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009;
Având în vedere Legea nr.18/27.02.2009 a bugetului de stat pe anul 2009 ;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2009 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2009, Anexei nr. 2 - Bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2009, Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii pe anul 2009, Anexei nr. 4 - Programul de investiţii pe anul 2009, Anexei nr. 5 - Venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.99/24.03.2009 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitară, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Edilitate;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei de Urbanism;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului
Timiş;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_1_.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA ANEXA NR.1 DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI VENITURI PROPRII l. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. INPOZIT PE VENIT, PROAT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. A11. iMPOZIT PE VENIT, PROAIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE BUGET LOCAL 2009 Cod indicator 00.01 48.02 00.02 00.03 00.04 00.05 Program initial 718.147,35 535.479,20 684.077,08| 636.926,32 337.035,40 2.611,76 E Rectificare 1 - Mai 2008 5.862,20 0,00 -12.594,20 -12.594,20 0,00 0,06 An 2008 Mii Lei Program rectificat 709.285,19 535.479,20 671.482,88 624.332,12 337.035,40 2.611,78 Impozit pe profit impozit pe profit de la agentii economici 01.02 01.02.01 4 2.611,76 2611,76 0,00 0,00 2.611,76 2.611,76 A12. iMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 00.06 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote si sume defaicate din impozitul pe venit 04.02 330.609,00 0,00 330.609,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 330.000,00 0,06 330.000,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROHIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 04.02.04 00.07 609,00 3.814,64 0,06 0,00 609,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02 4, 3.814,64 0,00 3.814,64 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 05.02.50 00.08 3814.64[ 103.056,92 0,00 0,00 3.814,64 103.056,92 impozite si taxe pe proprietate impozit pe cladiri impozit pe cladiri - PF impozit pe terenuri impozit pe terenuri - PF 97.02 07.02.01 07.02.01.01 07.02.02 07.02.02.01 103.056,92 92.685,92 92.685,92 7.895,00 7.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.056,92 92.685,92 92.685,92 Pagina 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Cod indicator 07.02.03 Program initial 2.408,00 influenta 0,00 Program rectificat Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 68,00 0,08 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 00.10 191.019,00 -12.594,20 178.424,80 Sume defalcate din TVA 11.02 167.001,00 -12.594,20 154.406,80 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraseior, mun. si sectoarele mun. Bucuresti 11.02.02 166.798,00 -12.584,20 154.203,80| Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 203,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 393,28 0,00 Taxe hoteliere 12.02.07 399,28 0,00 Taxe pe servicii specifice 15.02 724,40 0,00 impozit pe spectacole Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 15.02.01 16.02 724,40 22.894,32 0,06 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 15.844,32 0,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF [16020201 15.844,32 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.03 16.02.50 70,00 6.880,00 0,00 0,00 AS. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale 00.11 18.02 5.815,00 5.815,00 0,00 6,00 Alte impozite si taxe 18.02.50 5.815,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchiri 00.12 00.13 30.02 30.02.05 47.150,76 29.259,24 29.197,24 27.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din prestari de servi 30.02.50 31.02 31.02.03 00.14 33.02 33.02.08 1.397,24 62,00 62,00 17.891,52 257,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina2/9

DENUMIREA INDICATORILOR Coniributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Cod indicator 33.02.12 193,00 0,00 Program rectificat Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagub 33.02.28 14,00 0,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 3.125,12 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 3.125,12 0,00 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 10.899,40 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 10.898,40 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1,00 0,00 Diverse venituri 36.02 3.610,00 0,00 Alte venituri 36.02.50 3.610,00 0,0 il. VENITURI DIN CAPITAL 00.15 18.403,12 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 18.403,12 9,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 2,00 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statuiui 39.02.03 401,12 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat IV. SUBVENTII SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de la bugetul de stat 39.02.07 00.17 00.18 42.02 18.000,00 15.667,15 15.667,19 15.667,19 0,06 3.732,00 3.732,00 3.732,00 A. De capital 222,12 0,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit B. Curente entru compensarea cresterilor neprevizianate ale preturilor la 42.02.12 42.02.32 222,12 15.445,07 15.156,00 0,00 3.732,00 3.732,00 Sprijin financiar pentru constituirea farniliei Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier Trusouri pentru nou nascuti 42.02.33 42.02.34 42.02.36 _ 121,42 110,35 57,30 0,00 0,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVIC TITLUL Il DOBANZI 50.02 01 10 20 30 718.147,34 536.684,17 229.264,64 186.709,55 30.579,55 8.862,20 -8.862,20 -12.488,78 3,00 0.00 709.285,13 527.801,96 216.775,86 186.709,95 Pagina 3/9

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL IV SUBVENTII Cod indicator Program initial influenta 55.156,00 3.732,00 Program rectificat 68.888,00 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 80 55 200,00 0,00 200,00 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 81 57 22.996,03 -105,42 22.890,61 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 82 59 1.757,58 0,00 1.757,58 CHELTUIELI DE CAPITAL 83 70 149.567,20 0.00 148.587,20 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 84 71 149.567,20 0.00 149.567,20 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 85 81 31.915,97 0.00] 31.815,97 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 95.370,38 0,600 95.370,38 Autoritati publice si actiuni externe 87 51.02 42.264,18 0,00) 42.264,18 CHELTUIELI CURENTE 88 01 38.696,53 0,00 38.696,53 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 89 10 25.071,38 0,00 25.071,38 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 90 20 12.625,15 0,00 12.625,15 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 91 59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 92 70 3.567,65 0,00 3.567,65 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 93 71 3.587,65 0,00 3.567,65 Din total capitol Autoritati executive si legislative 94 51.02.01 42.264,18 0,00 42.264,18 Autoritati executive 95 51.02.01.03 42.264,18 0,00 42.264,18 administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.02.10 7.269,60 Alte servicii publice generale 96 54.02 22.526,25 0,00 22.526,25 CHELTUIELI CURENTE 97 01 7.348,28 000| 7.348,28 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 98 10 5.000,00 0,00 5.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERMCII 99 20 2.348,28 0,00 2.348,28 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 |70 1.589,00 0,00 1.589,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 101 71 1.589,00 0,00 1.589,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 102 81 13.588,97 0,00 13.588,97 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 103 |54.0207 4.320,00 0,00 4.320,00| 0,00 Pagina 4/9

DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii publice generale Cod indicator 54.02.50 Program initial 10.936,65 Infiuenta Program rectificat Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi [55.02 30.579,95 CHELTUIELI CURENTE 01 30.579,95 TITLUL Il DOBANZI 30 30.579,95 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din total capitol Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13.157,18 0,00 Ordine publica si siguranta nationala 13.157,18 0,00 CHELTUIELI CURENTE 01 12.292,18 0,00 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 8.151,98 0.00 TITLUL IL BUNURI SE SERVICII 20 4.140,20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 865,00 0,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 71 865,00 0,00 Din total capitol Ordine publica 61.02.03 12.876,98 0,00 Politie comunitara 61.02.03.04 12.876,98 0,00 Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 280,20 0,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant CHELTUIELI CURENTE 64.02 65.02 01 328.976,23 200.214,96 193.554,25 L -12.594,20 -12.594,20 -12.594,20 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 10 20 155.043,01 31.130,16 d -12.594,20 0,00 142.448,81 31.130,16 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA TITLUL IXALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 55 57 59 70 ra | 200,00 6.423,49 757,58 6.660,71 6.660,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 6.423,49 757,58 6.660,71 6.660,71 Pagina 5/9

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Invatamant prescolar si primar 65.02.03 87.862,79 -5.962,27 invatamant prescolar 65.02.03.01 30.708,31 -1.745,65 invatamant primar 65.02.03.02 57.754,47 -4.216,62 invatamant secundar invatamant secundar superior 65.02.04 65.02.04.02 111.323,82 98.389,80 -6.581,56 -5.932,57 invatamant profesional invatamant postliceal 65.02.04.03 65.02.05 12.934,02 1.028,34 -648,98 -50,35 Sanatate CHELTUIELI CURENTE TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IEBUNURI SI SERVCII 66.02 01 10 20 4.500,53 1.427,83 0,00 1.427,63 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.072,90 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paiuri 71 + 66.02.06 3.072,80 4.500,53 0,00 0,06 Spitale generale Alte cheltuieli in domeniu sanatatii 566.02.06.01 66.02.50 4.500,53 0,06 0,00 0,00 Crese Cultura, recreere si religie CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IEBUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale Înstitutii publice de spectacole si concerte Case de cultura 66.02.50.03 | 67.02 01 10 26 70 În 57.02.03 67.02.03.04 57.02.03.06 0,00 80.870,03 64.372,79 12.781,07 51.591,72 16.497,24 16.497,24 21.811,29 15.331,73 6.479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 6/8

DENUMIREA INDICATORILOR Servicii recreative si sportive Cod indicator 67.02.05 Program initial 57.879,74 Influenta Program rectificat Sport 67.02.05.01 7.610,00 Tineret 67.02.05.02 200,00 întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 50.069,74 Servicii religioase 67.02.06 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 1.179,00 Asigurari si asistenta sociala 68.02 43.390,69 CHELTUIELI CURENTE 01 42.860,69 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IL BUNURI Si SERVICII 10 20 20.148,67 6.138,48 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 57 16.572,53 16.467,11 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 530,00 530,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 71 530,00 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si învaliditati 68.02.05 1.290,13 Asistenta sociala in caz de învaliditate 68.02.05.02 1.290,13 Asistenta sociala pentru familie si copii Crese Prevenirea excluderii sociale Ajutor social 68.02.06 68.02.11 68.02.15 58.02.15.01 d 5.749,09 2.360,82 27.621,71 26.014,01 Cantine de ajutor social Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 68.02.15.02 68.02.50 69.02 1.607,70 6.368,93 113.612,07 113.612,07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02 01 10 20 70 $7.217,65 33.819,11 2.876,22 30.942,89 45.071,54 "- 37.217,65 33819.11 2.876,22 30842,89 45.071,54| Pagina 7/9

DENUMIREA INDICATORILOR TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cod indicator 71 Program initial 45.071,54 Influenta 0,00 Program rectificat TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 81 18.327,00 0,00 Din total capitol. Locuinte [700203 7.126,67 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0,00 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 70.02.03.30 5.778,22 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 33.855,00| 0,00 Alimentare cu apa 70.02.05.01 33.995,00| 0,00 Muminat public si electrifcari rurale [70.02.08 11.756,33 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 30,00 0,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 44.305,65 0,00 Protectia mediului CHELTUIELI CURENTE TITLUL IE BUNURI SI SERVCII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 74.02 01 20 70 71 16.394,42 16.230,42 16.230,42 164,00 164,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor Salubritate Colectarea, fratarea si distrugerea deseurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.05 74.02.05.01 74.02.05.02 74.02.06 16.394,42 8.500,00 7.894,42 0,00 0,00 0,00 | 5,00 0,00 :: Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE Combustibili si energie CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII 79.02 81.02 01 40 167.031,46 62.978,00 40.156,00 40.156,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 3.732,00 170.763,46 66.710,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 22.822,00 0,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Energie termica 71 81.02.06 22.822,00 62.978,00 0,00 4 3.732,00 Pagina 8/9

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 326,30 CHELTUIELI CURENTE 326,30 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL SI SERVICII CHELTUIELI BE CAPITAL 10 20 70 192,30 134,00 0,00 Din total capitol Agricultura 83.02.03 326,30 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 83.02.03.03 326,30 Transporturi 84.02 103.727,16 CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Transportrutier 01 20 40 70 71 L + 84.02.03 55.000,00 30.000,00 25.000,00 48.727,16 48727.16) 98.246,47 Drumuri si poduri Transport in comun Strazi 84.02.03.01 84.02.03.02 84.02.03.03 5.800,00 36.727,50 55.718,97 Alte cheltuieli in dorneniul transporturilor 84.02.50 5.480,69 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE PRIMAR DR.ING. GHEO| E CIUHANDU VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU DIRECTOR ECONOMIC EC. SMA DA HA RACICU Pagina 9/9

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare 1 - Mai 2009 DIRECȚIA ECONOMICA An 2009 ANEXA NR. BUGET VENITURI PROPRII Mi Lei 2009 DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1, VENITURI CURENTE A. VENITURI NERISCALE A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICI Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole 21.128,81 3.398,57 21.128,48 9.398,57 848,50 5.00 545,50[ 0,00 15.10 548,50 0,00 15.10.01 725,50 000 15.10.50 120,06[ 0,00 20.279,98 3.398,57 3.047,94 0,00] 30.10 3.047,94 0.00 30.10.05 354831 0.00 751831 30.10.50 38,63 0.06 99,63 17.232,04 9.358,57 26.630,61 33-10 15.287,59 115 15.288,74 33.10.05 2.384,16 5.00 33.10.08 135383 0,00 33.16.14 10.086,65 0.00 33.10.16 89,74 0,00 33.10.19 2,14 0,00 4. Alte taxe pe servicii specifice C. VENITURI NERISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Venituri din concesiuni si inchirieri m, | | Ma RR WI N _- oi? _ - Alte venituri din proprietate C2, VANZARI DE BUNURI Si SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati = N a A -a > Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii _ un _ a _- 3 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine - “m Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive - o Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 2.591,07 1,15 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.10 449,10 737,82 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.10.50 449,10 737,82 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Amenzi, penalitati si confiscari Cod indicator 35.10 Program initial 0,35[ influenta 0.00 Program rectificat 0,35 Alte amenzi, penalitati si confiscari |35.10.50 0,35 0,00 0,35 Diverse venituri 36.10 926,11 8.659,60 9.585,71 Alte venituri 36.10.50 926,11 8.659,60 9.585,71 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 568,89 9,00 Donatii si sponsorizari 37.10.01 548,89 0,00 Alte transferuri voluntare 37.10.50 20,00 0,00 IE. VENITURI DIN CAPITAL 0,43 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 0,43 0,00 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 0,43 0,00 TOTAL CHELTUIELI 49.02 21.128,89 9.398,57 CHELTUIELI CURENTE 01 20.381,97 8.763,30 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL îl BUNURI SI SERVICII TITLUL VI ASISTENTA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 10 20 57 59 2.674,38 17.595,90 111,12 0,56 3, 5.228,85 944.45 2.580,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 746,91 635,27 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 71 746,91 635,27 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE 01 447,00 247,00| 321,00 6.807,42 6.807,42 6.172,15 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 175,00 5.228,85 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 20 146,00 943,30 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 + 126,00 126,00 635,27 635,27 Din total capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 447,00 6.807,42 Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 20.681,89 2.591,15 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR invatamant Cod indicator 19.833,39 influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE 19.362,47 TITLUL DE PERSONAL 2.360,38 TITLUL BUNURI SI SERVCII 16.935,40 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 56,12 TITLUL IXALTE CHELTUIELI 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 470,91 TITLUL ACTIVE NEFINANCIARE 71 47091 Din total capitol invatamant prescolar si primar 65.10.03 9.392,52 Invatamant prescolar invatamant primar invatamant secundar invatarnant secundar inferior Invatamant secundar superior 65.10.03.01 65.10.03.02 65.10.04 65.10.04.01 65.10.04.02 + 6.525,73 2.862,78 5.796,02 0.06 5.757,57) invatamant profesional invatamant postliceal Servicii auxiliare pentru educatie internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare 65.10.04.03 65.10.05 65.10.11 65.10.11.03 65.10.1130 Ţ 1.038,47 1.005,60 2.641,22 2.641,25 0,00 si Cultura, recreere si religie 67.10 848,50 CHELTUIELI CURENTE TITEUL DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol Servicii culturale institutii publice de spectacole si concerte 01 10 20 57 70 71 57.10.03 67.10.03.04 698,50 139.00 514,50 45,00 150,00 150,00 728,50 728,50 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Cod indicator 67.10.50 Program initial 0,00 Program rectificat Asigurari si asistenta sociala 68.10 2.591,15 CHELTUIELI CURENTE 01 2.591,15 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 20 1,15 TITLUL MII ASISTENTA SOCIALA 57 2.590,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din total capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 58.10.05 1,18 Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.10.05.02 1,15 Asigurari si asistenta sociala 68.10.06 2.590,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT PRIMAR DR.ING. GHEQRGHE CIUHANDU VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU DIRECTOR ECONOMIC NDA HARACICU Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA Rectificare 1 - Mai 2009 An 2009 ANEXA NR.2 DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE Mii Lei 2009 Cod indicator Program initial 6.836,94 Influenta -1.020,00 Program rectificat IV. SUBVENTII 6.836,94 1.020,00 Donatii 44.08 6.836,94 -1.020,00 Donatii din strainatate 44.08.01 6.836,94 -1.104,24 Curente 44.08.0101 6.766,94 -1.104,24 De capital 44.08.01.02 70,00 0.00 De la alte administrații 44.08.03 0,00 84,24 Curente mol JW [| N = 44.08.03.01 5,00 84,24 TOTAL CHELTUIELI 6.836,93 -1.020,00 CHELTUIELI CURENTE TITLUL tCHELTUIELI DE PERSONAL 6.766,93 76,14 -1.020,00 0,00 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII TITLUL Il! DOBANZI CHELTUIELI DE CAPITAL 6.689,74 0,45 70,00| -1.020,00 0,00 0,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 70,00 0,00 Partea a III-a: CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE Invatamant. CHELTUIELI CURENTE TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL Ii BUNURI SLSERVICII TITLUL Hit DOBANZI 687,93 687,93 687,93 76,74 610,74 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1/2

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI DE CAPITAL Cod indicator 70 Program initial 0,00 Influenta 0,00 Program rectificat Din total capitol Invatamant secundar 65.08.04 687,93 5,00 Invatamant secundar superior 65.08.04.02 687,93 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.08 6.149,00 -1.020,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol 70.08 01 20 70 71 5.149,00 6.075,00 6.079,00 70,06 70,00 4, + 1.020,00 -1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 Locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.08.03 70.08.03.30 70.08.50 5.448,00 5.148,00 701,00 1.020,00 1.020,00 0,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT A N E CIUHANDU PRIMAR DR.ING. GHEO| VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU * DIRECTOR ECONOMIC EC. SMA! A HARACICU Pagina 2/2

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2009 — 10262 / 15.05.2009 SORIN GRINDEANU REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009 Având în vedere : + Adresa 'nr. 5673 /29.04.2009 a D.GF.P Timiş privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru învăţământ conform O.U.G. nr.34/04.2009; e Ordinul rir.79 / 06.05.2009 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor pentru producerea energiei termice pentru luna mai 2009; e Adresa nr.SC2009-10162/14.05.2009 a Direcţiei Edilitare, Serviciul Salubrizare, prin care sunt solicitate modificări privind obiectivele de investiţii la capitolul 74.02.05 fără modificarea sumelor alocate; e Adresa nr.SC2009-10021/13.05.2009 a Direcţiei Edilitare, Biroul hidrotehnic prin care sunt solicitate modificări între obiective conform anexă; e Adresa nr.SC2009-10183/14.05.2009 a Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Tehnic Edilitate prin care sunt solicitate modificări între obiective, e Adresa nr.SC2009-10214/14.05.2009 a Direcţiei Edilitare, Serviciul Energetic prin care sunt solicitate modificări între obiective; + Adresa nr.SC2009-9885/12.05.2009 privind suplimentarea bugetului de venituri proprii la Direcţia de Evidență a Persoanelor; e Adresa nr.SC2009-9527/07.05.2009 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind evidențierea sumelor în Bugetul de venituri proprii; e Adresa nr.380/01.04.2009 a Federaţiei Caritas privind suplimentarea sumelor acordate conform HCL 493/25.11.2008; e Adresa nr.SC2009-10014/12.05.2009, a Serviciului Buget privind evidențierea corectă pe articole la Bugetul fondurilor externe nerambursabile; e Adresa nr.SC2009-10227/14.05.2009 a Direcţiei Dezvoltare, Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitare Cartiere Istorice privind diminuarea sumelor cuprinse în Bugetul fondurilor externe nerambursabile; Astfel, bugetul local prezintă influențe după cum urmează:

- mii lei - : Denumire RE Buget Nr. Crt. Capitol indicatori Buget inițial rectificat Influențe TOTAL 1 VENITURI 718.14739 | 709.285,19 | 8.862,20 din care: 2 Venituri 684.077,08 | 671.482,88 | -12.594,20 curente 11.02.02 Sume 3 defdin TVA | 10679800 | 154203,80 | -12.594,20 TOTAL 4 CHELTUIELI | 71814739 | 709.385,19 | -8.862,20 din care : Învâțământ 20021496 | 187.620,76 | - 12.594,20 5 65.02 heltuieli CAS IEI 193.554,25 | 180.960,05 | - 12.594,20 curente 1 Combustibili şi | 62.978,00 66.710,00 3.732,00 6 81.02 energie Subvenţii 40.156,00 43.888,00 3.732,00 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.], art.5, art.19, alin. si art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în conformitate cu prevederile art, 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata; în temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata, Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice, propune modificarea la: - Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2009; - Anexa nr. 2 — Bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2009; - Anexa nr, 3 — Buget venituri proprii pe anul 2009; - Anexanr. 4 — Programul de investiții pe anul 2009. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA EC. TI Cod FP 53-01, Ver. 1

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2009 -10262 / 15.05.2009 PROGRAM INVESTIȚII 2009 RECTIFICARE 1 APROBAT, mii lei FOND FOND DE [OBLIGA-] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009/ CREDITE | RULMENT LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL 251.412,92| 80.000,00| 20.441,50| 1.386,55) 17,67|[149.567,20 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 68.786,94 0,00; 2.345,00 0,00 17,67| 66.424,27 LUCRĂRI NOI -B 120.957,04| 80.000,00j 9.250,00| 1.386,55 0,00| 30.320,49 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 61.668,94 0,00) 8.846,50 0,00 0,00) 52.822,44 TOTAL GENERAL :251.412,92|: 80.000,00/.20.441,50|:1:386,55 17,67|149.567,20 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi 3.592,65 25,00 0,00 0,00 3.567,65 Actiuni Externe TOTAL, din care : 51.02.01.03 Autorităţi executive 3.592,65 25,00 0,00 0,00| 3.567,65 51.02.01.03. Autoritati executive PUT 3.554,15 25,00 0,00 0,00| 3.529,15 A.Lucrări în continuare 283,30 0,00 0,00 0,00 283,30 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 283,30 0,00 283,30 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.270,85 25,00 0,00 000| 3.245,85 Dotări independente 1.837,65 25,00 0,00 0,00, 1.812,65 Dotări Primărie 1.757,65 25,00 1.732,65 Achizitie sistem pontaj electronic 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 Studii şi proiecte 1.433,20 0,00 0,00 000| 1.433,20 DAL + PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 165,00 0,00 185,00 DAL + PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1 285,00 0,00 285,00 SF + PT Executie spatiu depozitare arhiva cu utilitati locatia Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 100,00 100,00 Sistem infogeografic de administrare a PMT 730,00 730,00 SF+PT Solutie informatica arhivare electronica 8,20 8,20 Spor putere PMT 130,00 130,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 15,00 15,00 Dotari directia fiscala 38,50 38,50 Capitolul 54.02 Alte servicii publice 2.089,00 500,00 0,00 000| 1.589,00 enerale 54.02.10 Servicii publice comunitare de 2.089,00 500,00 0,00 000| 1.589,00 evidență a populatiei A.Lucrări în continuare 1.700,00 500,00 0,90 0,00) 1.200,00 Casa casatorillor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 1.700,00 500,00 1.200,00 B. Lucrări noi 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiții 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 Dotări independente 389,00 0,00 0,00 0,00 389,00 Dotări 389,00 389,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00 61.02.03.0rdine publică 865,00 0,00 0,00 0,00 865,00

FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL 61.02.03.04 Poliție comunitară 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 A. Lucrări în continuare 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 315,00 0,00 315,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 Dotări independente 310,00 0,00 0,00 9,00 310,00 Dotari diverse 310,00 310,00 Studii şi proiecte 0,00 0,090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.02.05. Protecție Civilă 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 C. Dotări independente şi alte investiții 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Dotări independente 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 Dotări 240,00 240,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 7.510,71 850,00 0,00 0,00) 6.660,71 65.02.03 invățământ preşcolar şi primar 162171 0,00 0,00 0,00| 1.621,71 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 1.130,64 0,00 0,00 0,00) 1.130,64 A. Lucrări în continuare 385,64 0,00 0,00 0,00 385,64 Extindere retea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7, HCL 429/2002 25,61 0,00 25,61 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică PN5, HCL 416/2002 29,00 0,00 28,00 Extindere retea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP45, HCL 422/2002, HCL 278/2008 103,22 0,00 103,22 Extindere rețea gaz+branşament + centr.termică Gr. PP30, HCL 424/2002,HCL 336/2008 222,54 0,00 222,54 Mansardare gradinita Gr. PP20, HCL 278/2007 0,00 0,00 Extindere gradinita PP 22, HCL 433/2007 0,00 0,00 Extindere rețea gaz+branşament + cențr.termică Gr. PP7, HCL, 524/2006 2,27 2,27 Bransament si instalatii utilizare gaze naturale HCL 524/2006 3,00 3,00 B. Lucrări noi 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Mansardare gradinita PS1, HCL 236/2008 177,50 177,50 PT Extindere si reabilitare Gradinita PP. 12, HCL 431/2097 72,50 72,50 PT Extindere gradinita PP 32 50,00 50,00 C.Dotări independente şi alte investiții 445,00 0.00 0.00 0.00 445,00 Dotări independente 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Achiziție plită gaz la gradinite 140,00 140,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 25,00 25,00 Rampe electromagnetice la unități de învățământ 80,00 80,00 Studii şi proiecte 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 DAL+ PT constructie sala de mese curte(cu utilitati) gradinita PP 36 20,00 20,00 DAL+ PT bransament gaz gradinita PP 6 20,00 20,00 DAL+ PT realizare acces independent pt. persoane cu dizabilitati gradinita PP 31 (pt. SPCF) 20,00 20,00

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009| CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL DAL + PT bransament gaz cu CT gradinita PN 10 20,00 20,00 DAL + PT pentru redimensionare instalatie termica gradinita PP 28 20,00 20,00 SF + PT utilitati, redimensionare instalatie termica si bransament gaz cu CT ia radinita PP 31 20,00 20,00 DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 20,00 20,00 DAL+ PT racord ia sistem incalzire gradinita PN 16 20,00 20,00 DAL + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PN 18 20,00 20,00 DAL + PT extindere gradinita (si utilitati) PP 29 20,90 20,00 65.02.03.02 Învățământ primar 491,07 0,00 0,00 0,00 491,07 A.Lucrări în continuare 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19, HCL 526/2005 0,00 0,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 (corp Generala 29), HCL 529/2008, HCL 277/2008 2,00 2,00 B. Lucrări noi 334,07 0.00, 0,00 0,00 334,07| Extindere branşament gaz +CT (corp J.Moor) gen 4, HCL 527/2006 74,07 74,07 Extindere branşament gaz +CT Gen 22, HCL 525/2006 10,00 10,00 Constructii sala sport generala nr.1, HCL 432/2007 250,00 250,00 C.Dotări independente şi alte investiții 155,00 0,00 0,00 0.00 155,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 155,00 0,00 0,00 0,00, 155,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 88,50 2 88,50 SF + PT Costructie sala sport Sc. Gen 29 si utilitati (corp str.Vaslui) 56,50 66,50 65.02.04 Învățământ secundar 5.889,00 850,00 9,00 0,00). 5.039,00 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 5.889,00 850,00 0,00 0,00) 5.039,00 A. Lucrări în continuare 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00| Extindere spatii liceul V. Tepes , HCL331/2007 150,00 150,00 B. Lucrări noi 2.950,00 850,00 0,00 0,00) _ 2.100,00 Amenajare campus scolar la Scoaia generala 9, pi.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.250,00 1.250,00 Branşament gaz + centrală termică + plita Liceul Sportiv Banatul, HCL 427/2002 100,00 100,00 Cofinantare Reabilitare Liceul JL Caideron 150,00 150,00 Reabilitare Liceul N Lenau 1.000,00 850,00 150,00 Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare, modernizare Grup Sc.industrie Alimentara 150,00 150,00 Cofinantare Reabilitare C.D.Loga 150,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.789,00 0,00 0,00 000| 2789.00 Dotări independente 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009, CREDITE | RuMENT LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL Achizitie si montaj centrala termica Liceul MIU 400,00 400,00 Studii şi proiecte 2.389,00 0,00 0,00 000| 2.389,00 DAL + PT Mansardare corp A si C Liceul l. Vidu si utilitati 100,00 100,90 SF + PT Constructie Campus inclusiv utilitati la Colegiul Tehnic de Vest str.Recoltei 100,00 100,00 DAL + PT Reabilitare Lic.E Ungureanu si utilitati (corp P-ta Huniade) 100,00 100,00 DAL si PT Reparatii capitale retele termice si utilitati G.S. Auto 94,00 94,00 DAL si PT Reabilitare Liceul W.Shakespeare 100,00 100,00 DAL si PT Mansardare cantina si utilitati Liceul Electrotimis 100,00 100,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 400,00 400,00 Actualizare DAL + PT Reabilitare Liceul JL Calderon 250,00 250,00 Actualizare DAL + PT Reabilitare Liceul N Lenau 300,00 300,00 ActualizareDAL + PT Reabilitare C.D.Loga 250,00 250,00 DAL si PT Mansardare internat Liceul Lenau sir. Gheorghe Lazar 10,00 19,00 DAL si PT Bransament gaz + montaj CT + apa calda si utilitati Liceul FS Nitti str. Corbului 85,00 85,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc. CFR 225,00 225,00 DAL + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 225,00 225,00 DAL si PT Reabilitare tamplarie Col.Banatean 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 83.346,90j 80.000,00 274,00 0,00 0,00) 3.072,90 66.02.06 Spitale 83.346,90, 80.000,00 274,00 0,00 0,00, 3.072,90 A. Lucrări în continuare 679,20 0,00 0,00 0,00 679,20 Mansardare secție hematologie Clinicile Noi, HCL 173/2007 663,70 0,00 663,70 Constructie centru MRF 15,50 15,50 B. Lucrări noi 81.073,30, 80.000,00 0,00 0,00 0,00) 1.073,30 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009 350,00 350,00 PT + Cofinantare Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Crania- Maxilo - Faciala al SCMU Timisoara 350,00 350,00 PT + Executie Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timisoara HCL 357/2008 80.000,00| 80.000,00 0,00 PT + Executie extindere corp B sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice Spitalul L.. Turcanu HCL 60/2006 373,30 373,30 C. Dotări independente şi alte investiții 1.594,40 274,00 0,00 0,00) 1.320,40 Dotari independente 340,40 PT+Achizitie si montaj centrală abur spital V.Babeş, HCL 29/2004 209,00 209,00 Dotari spital Victor Babes 131,40 131,40 Studii şi proiecte 800,00, 200,00 0,00) 0,00 600,00)

FOND FOND DE [OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009, CREDITE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Consultanta + Asistenta juridica pentru Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal "Timisoara 600,00 200,00 400,00 SF +PT extindere Centru MPI Str.Corbului nr 7 200,00 200,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 454,00 74,00 0,00 0,00 380,00 executie privind consolidari si înterventii DAL Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala 74,00 74,00 al SCMU Timisoara 0,00 DAL +PT + fosă septică st.epurare V.Babeş 80,00 80,00 DAL +PT consolidare antiseismica Spital 100.00 L.Turcanu str.Nemoianu nr.3 7 100,00 DAL +PT reabilitare anexe Spital Dermato 100.00 Str.Marasesti nr.5 , 100,00 DAL + PT lucrari reabilitare Spital de obstetrica si ginecologie Dumitru Popescu, B-dul 16 Decembrie nr. 25 100,00 100,00 religie 67.02 Cultură, recreere şi 19.247,24 2.750,00) 000| 0,00 16.497,24 67.02.03.04 Instituții publice de 3.337,90 2.000,00 0,00 0,00 spectacole şi concerte A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.850,00 0,90| 2.000,00 0,00 0,00 Reabilitare imobil Sala Capitol HCL 285/2008 2.450,00 2.000,00 Reabilitare Palatul Culturii HCL 286/2008 400,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 487,90 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 242,90 0,00 0,00 0,00 Dotări Teatrul German 120,00 Dotari Teatrul Maghiar 118,80 Dotari Filarmonica 4,10 Studii şi proiecte 245,00 0,00 0,00. 0,90 0,00 DAL +PT Reabilitare constructie si instalatii Sala C-tin Jude (fosta Olimpia) 200,00 DAL + PT Reabilitare Cinema Studio 45,00 67.02.03.07 Casa de cultură 120,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 120,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 120,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 120,00 67.02.05.01 Sport 510,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 10,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament), HCL 83/2005 10,00 0,00 B. Lucrări noi 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare complex Bega HCL 283/2008 500,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 15.279,34 750,00 0,00 0,00, 14.529,34 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina Zoologica si Botanica) 629,92 0,00 0,00 0,00 629,92 C. Dotări independente şi alte investiții 629,92 0,00 0,00 0,00 629,92 Dotări independente 342,17 9,00 0,00 0,00 342,17 Dotari 342,17 342,17

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL Studii şi proiecte 287,75 9,00 9,00 0,00 287,75 SF+PT Extindere si amenajare Gradină Zoologică, etapa a-ll-a 287,75 287,75 67.02.05.03:intreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 14.649,42 750,00 0,00[.* 0,00|. 13.899,42 A. Lucrări în continuare 5.481,38 0,00 0,00 0,00| 5.481,38 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007 850,00 0,00 850,00 Amenajare parc zona Uzinei, HCL 162/2008 2.269,27 0,00 2.269,27 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.100,61 1.100,61 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 1.261,50 1.261,50 B. Lucrări noi 6.193,12 0,00 0,00 0,00, 6.193,12 Modernizare Scuar Bihor, HCL 489/2007 917,14 0,00 917,14 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 10,00 0,00 10,00 Modernizare Parcul Stadion,HCL 32/2008 20,00 0,00 20,00 Modernizare Parcul Studentesc, HCL 33/2008 15,00 15,00 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 10,00 10,00 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 249,01 0,00 249,01 PT Amenajare Zona verde Strada Eternitatii HCL555 /2008 80,00 60,00 PT Modernizarea Parcului Mocioni ( ILSA), HCL554 /2008 47,39 47,39 PT Modernizarea Parcului Carmen Sylva (Doina), HCL553 /2008 47,39 47,39 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL556 /2008 47,19 47,19 PT Amenajare zona verde,, Zona Dambovita -l.Barac", HCL552 /2008 60,00 60,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga 4.500,00 4.500,00 PT Transformarea biomasei in materiale refolosibile. Statie de compostare a deseurilor vegetale - faza de tratare HCL 12/2009. 210,90 210,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.974,92 750,00 0,00 0,00) 2.224,92 Dotări independente 1.045,18 0,00 0,00 0,00j 1.045,18 Dotari 845,18 845,18 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 200,00 200,00 Studii şi proiecte 1.929,74 750,00 0,00 0,00| 1.179,74 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lamaitei + utilitati 100,00 100,00 SF+PT Reconstructia ecologica a baltii de pe str. Lacului + utilitati 100,00 100,00 Ștudii geo-pedologice 30,00 30,00 SF + PT Amenajare Zona verde B-dul |. Budai Deleanu + utilitati 50,00 50,00 PUZ zona CET amplasament Statia de compostare deseuri vegetale - faza de tratarestr. Ovidiu Cotrus (A) 49,74 49,74 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 50,00 50,00

FOND FOND DE [OBLIGA-; BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3, 5, 7,9 50,00 50,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul Dambovita nr. 80 50,00 50,00 SF + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga 250,00 250,00 Cadastrul verde si realizarea registrului spatii verzi(L 24/2007) 100,00 100,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Botanic etapa | 200,00 200,00 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Rozelor 200,00 200,00 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Justitiei 175,00 175,00 0,00 Actualizare SF + PT Reamenajare Parcul Alpinet 175,00 175,00 0,90 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea Buziasului 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. Orion 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 50,00 50,00 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 50,00 50,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 Socială Total, din care: Construcții 0,90 0,09 0,00 0,90 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 700,00 0,00 0,00 0,00 100,00 68.02.05 Asistenta sociala în caz de boli 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 si invaliditati 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 invaliditati C. Dotari independente si alte investitii 100,00 0,00 0,00 0.00 100,00 Dotari independente Studii si proiecte DAL + PT Extindere si mansardare Casa Faenza 100,00 100,00 68.02.06 Asistență socială pentru familie 46,00 0,00 0,00 0,00 40,00 65.02.06 Centrul pentru voi 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 C. Dotări independente şi alte investiții 40,00 0,00 0.00 0.00 40,00 Dotări independente 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Dotari 40,00 40,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00, 0,00, 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 390,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.01 Centru comunitar 300,00 0,00 0,00 0,90 C. Dotări independente şi alte investiții 300,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 200,00 0,00 0,00 0,00 Dotări 200,00 Studii şi proiecte 100,00 9,00 0,00 0,00, DAL + PT Bransament gaz si CT la Camin persoane varsnice str. Inocentiu Klein 100,00 68,02.15.02 Cantine de ajutor social 90,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 80,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 90,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 90,00 0,00 0,90 0,00 0,00 Studii şi proiecte Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 60.563,76 14.088,00 1.386,55 17,67 70.02.03 Locuinte 2.735,00 0,00 1,386,55 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 2.735,00 0,00 1.386,55 0,00 A,Lucrări în continuare 210,00 0.00 0.00 0,00, Amenajări exterioare zona Polonă 2, HCL 238/1999 110,00 0,00 110,00 Zona de locuinte Steaua 3 (bioc 23,25,30A +B) 100,00 0,00 100,00 B. Lucrări noi 2.400,00 1,386,55 1.013,45) PT Locuinte sociale str. |.l.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 2.400,00 1.386,55 1.013,45 C. Dotări independente şi alte investiții 125,00 0,00 125,001 Dotări independente 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 dotari independente 20,00 20,00 Studii şi proiecte 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DAL + PT Bransament apa imobil str. Mihai Eminescu 9 5,00 5,00 DAL + PT reabilitare imobil Regele Carol | nr.23 100,00 100,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări 21179.00 0.00 0,00 0,00| 21.179,00 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 21.179,00 0,00 0,00 09,00) _21.179,00 A. Lucrări în continuare 16.985,00 0,00 0,00 0,00| 16.985,00 Sistem major canal -zona de locuințe-str. Polonă, HCL199/2005 680,00 0,90 680,00 Sistem major canal zona Aieea Ghirodei „HCL 109/2006 300,00 0,00 300,00 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apa 1, HCL 489/2005 1.110,00 1.110,00 Extindere retea canal zona Plopi - Canal Bega, HCL 100/2007 236,50 0,00 236,50 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-| 5, HCL 101/2007 250,00 0,00 250,00 Extindere retea canal str. Bobalna Zona Padurea Verde, HCL 176/2007 480,00 0,00 480,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 840,00 0,00 840,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa îl, HCL 281/2007 1.350,00 0,00 1.350,00

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2008 | CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Sistem major canal Cartier Kuntz - etapa a ll-a, HCL 175/2007 420,00 420,00 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa !l, HCL, 177/2007 850,00 850,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - atapa a ll-a, HCL 178/2007 2.150,00 2.150,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 170,00 0,00 170,00 Fantani publice forate, HCL 282/2007 124,80 0,00 124,80 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 1.085,00 1.085,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 900,00 0,00 900,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 650,00 650,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 795,00 0,00 795,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 508,70 0,00 508,70 Extindere retele apa-canai str. Ernest Neumann( zona Torontal), HCL245/2008 175,00 0,00 175,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures, HCL 241/2008 170,00 170,00 Extindere retele apa-cana! Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 450,00 450,00 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 920,00 920,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCl. 242/2008 470,00 470,00 Sistem major canat - Kuntz 162/2004 300,00 300,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 1.600,00 0,00 1.600,00 B. Lucrări noi 4.000,00 0,00 0,00 0,00, 4.000,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 507,00 0,00 507,00 Extindere retele apa-canal Ronat - zona Pavilioane HCL 282/2008 43,00 0,00 43,00 Extindere retele apa-cana! zona Blascovici 513/2008 350,00 350,00 Extindere retele apa-canal Piopi-zona Repin 514/2008 500,00 500,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 400,00 400,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martiri lon Tanase 511/2008 400,00 400,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 400,00 400,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 400,00 400,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 200,00 200,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 450,00 450,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa | HCL 139/2009 350,00 350,00 C. Dotări independente şi alte investiții 194,00) 0,00 0,00 0,00 194,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00

FOND FOND DE [OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | Ru MENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL SF + PT Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie 21,50 0,00 21,50 SF+ PT Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni 33,50 0,00 33,50 SF+ PT Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului 33,50 0,00 33,50 SF+ PT Extindere retele apa cartier Plopi 29,90 0,00 29,90 Documentatii tehnice pt. alimentari cu apa „canal, fantani 67,20 0,00 67,20 SF + PT Extinderi retele apa canal Ghiroda str. Radu Tudoran 8,40 0,00 8,40 oaze. luminat public şi'electrificări 6.050,00 1.105,00 0,00 1767, 4.927,33 A. Lucrări în continuare 6.000,00 1.105,00 0,00 17,67| 4.877,33 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 3.000,00 554,00 17,67) 2.428,33 Extindere retele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.000,00 551,00 2.449,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 50.00 0,00 0,00 0,00 50,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 50,00 0,00 0,00 0,00 SF+ PT Bransament si instalatii iluminat cimitire 50,00 50,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 localități Studii si proiecte 30,00. 0,00 0,00 0,00 30,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 30,00 30,00 70.02.50 * Alte: servicii: în'': domeniile locuințelor; serviciilor - şi ' dezvoltării 30.569,76 12.983,00 0,00 0,00| 17.586,76 comunale A. Lucrări în continuare 5.248,00 440,00 0,00. 0,00| 5.808,00 Viabilizare teren pentru loc.Miloia Il, HCL 412/2002, HCL 117/2004 602,00 602,00 PT + Reabilitare P-ţa losefn , HCL 414/2002 2.360,00 260,00 2.100,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 3.286,00 180,00 3.106,00 B, Lucrări noi 7.300,00 6.400,00 0,00 0,00 900,00| Cofinantare Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 900,00 900,00 Cofinantare lucrari de executie AXA 1 5.400,00 5.400,00 0,00 Cofinantare Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 1.000,00 1.000,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 17.021,76 6.143,00 0,00 0,00) 10.878,76 Dotări independente 339,24 0,00 0,00 0,00 339,24 Dotari privind proiectul"Dezvoltarea serviciilor de informare si promovarea turistica din Timisoara" 23,00 23,00 Aport de capital social "Asociatia Polul de crestere" 3,00 3,00 10

FOND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2008| CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Aport de capital social "Automotivest"HCL| 319/2007 13,50 13,50 Cofinantare panouri informative pentru cetateni si pentru managementul traficului 100,00 100,00 Achizitie sistem alarma si TVC pt. caseriile PMT 50,00 50,00 Dotari directia MEDIU 149,74 149,74 Studii şi proiecte 16.682,52| 6.143,00 0,00 0,00; 10.539,52| Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 1.000,90 1.000,00 0,00 Consultanta pentru PIDU AXA 1 9,00 0,00 Cofinantare proiect Romano - Olandez pt. elaborare PID + PUG 1.025,00 1.025,00 Consultanta pentru PPP P-ta 700 600,00 600,00 SF+ PT - Extindere P-ta de Gros (Cooperare transfrontaliera Szeged) 270,00 270,00 DAL imobile istorice HCL 3/2007 250,00 250,00 SF - Infrastructura comunala faza ll in vederea renovarii centrului istoric al Minicipiului Timisoara HCL 192/2009 20,00 20,00 Cercetare si dezvoltare in domeniul protectiei mediului 23,00 23,00 0,00 SF+PT panouri fonoizolante penetratii Calea Aradului, C. Torontalului, C. Lipovei, C.Sagului, Bl. Cetatii etc 45,25 45,25 SF+PT Amplasare instalatii panouri solare/fotovoltaice la institutiile de invatamant 44,00 44,00 intocmire harta de zgomot si monitorizarea zgomotului ambiental 240,00 240,00 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 28,00 28,00 SF + PT Amplasament comercializare si expunere animale de companie 32,00 32,00 Studii de fundamentare + master plan + PUG digital 3.750,00 2.450,00 1.300,00 Studii directoare privind densificarea tesutului urban in Municipiul Timisoara (25| studii) 750,00 750,00 0,00 Studii facilitati sportive 500,00 300,00 0,00 SF + PT Sediul Administrativ „anexe + utilitati cimitir C. Buziasului 50,00 50,00 SF + PT Sediul Administrativ , anexe + utilitati cimitirul Saracilor 50,00 50,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 2.000,00 375,00 1.625,00 SF + PT Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Timisoara, parte a patrimoniului cultural national in vederea valorificarii potentialului sau turistic (AXA 5) 1.450,00 1.000,00 450,00 Aciualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 2.500,00 45,00 2.455,00 SF si PT Viabilizare terenuri pentru constructii Sali sport si bazine inot cu CNI 2.000,00 2.000,00 Documentatii topo cadastrale 5,00 6,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 deşeurilor 11

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | RurMENT LOCUINTE | ȚIUNI C. Dotări independente şi alte investiții 164,00 0.00 0,00 0,00 Dotări independente 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Țimisoara 120,00 120,00 Studii şi proiecte 4400 0,00 0,00 0,00 44,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciciare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 44,00 44,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 22.822,00 0,00 0,00 0,00| 22.822,00 81.02.06 Energie termică 22.822,00 0,00 0,00 0,00) 22.822,00 A. Lucrări în continuare 10.739,00 0,00 0,00 0,00| 10.739,00 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Șagului , HCL 292/2008 378,00 378,00 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCl 289/2008 185,00 185,00 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 60,00 60,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 102,00 102,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 89,00 89,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 150,00 150,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 150,00 150,00 Retehnologizare CAFiip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 500,00 500,00 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 3.600,00 3.600,00 Reabilitare modernizare retele termice secundare în municipiul Timisoara, HCL, 557/2008 1.826,00 1.826,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2008 500,00 500,00 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 100,00 100,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 558/2006 1.000,00 1.000,00 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 558/2006 1.000,00 1.000,00 Construirea unui punct termic str. Torac- Bitolea-Apateu, HCL 29/2007 319,00 319,00 Reabilitarea termică bloc de iocuințe Calea Sagului 41-43, HCL 384/2007 380,00 380,00 Reabilitarea termică bloc A2, Calea A.l.Cuza nr.10, HCL 385/2007 170,00 170,00 Reabilitarea termică pt. blocul 36 Aleea Martir O.Tintaru nr.1, HCL 386/2007 170,00 170,00 B. Lucrări noi 6.900,00 0,00 0,00 0,00| 6.900,00 Executie lucrari R.T. la 79 obiective (reabilitare termica) 6.900,00 5.900,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI C. Dotări independente şi alte investiții 5.183,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0.00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 5.183,00 0,00 0,00 0,00) 5.183,00 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona |.l. Brad 23,00 23,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Vest 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 30,00 30,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 15,00 15,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Traian 30,00 30,00 SF Modernizare RTS zona Stadion 27,00 27,00 SF Modernizare RT din zona de Nord a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Nord a Municipiului Timisoara Zona li 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de Sud a Municipiului Timisoara Zona Il 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de de centru a Municipiului Timisoara Zona | 18,00 18,00 SF Modernizare RT din zona de de centru a Municipiului Timisoara Zona Il 18,00 18,00 Strategia locala de alimentare cu energiei termica in Municipiul Timisoara HCL 319/2008 200,00 200,00 Program de eficienta energetica a Municipiului Timisoara 300,00 300,00 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe 4.000,90 4.000,00 Documentatie tehnica pentru reabilitarea retelelor de termoficare 250,00 250,00 Studiu pentru valorificarea surselor regenerabile de energie in Municipiul Timisoara 50,00 50,00 Capitolul 84.02 Transporturi 50.681,66 1.954,50 0,00 0,00, 48.727,16 84.02.03 Transport rutier 50.681,66 1.954,50 0,00 0,00| 48.727,18 84.02.03.02 Transportul în comun 11.884,00 156,50 0,00 0,00j 11.727,50| A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 100,00 0,00, 0,00 0,00 100,00 PT Linie de troleibuz pe str. Lidia HCL 252/1998 , 445/2006 50,00 50,00 PT Al doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Pavan HCL 156/2001 50,00 0,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 11.784,00 0,00 156,50 0,00 0,00| 11.627,50 Dotări independente 5.800,00 0,00 0,00 0,00) 6.800,00 Maşini, schipamenie si mijloace de 6.000,00 0,00 0,00 000| 000| 8.000,00 transport Autobuze articulate (30 buc.) 2.500,00 0,00 2.300,00 (Tramvaie folosite 2.000,00 2.000,00 Autocar 1.000,00 0,00 1.000,00 Achizitii tramvaie noi 500,00 500,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009) CREDITE | RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Achizitii refugii calatori 800,00 800,00 instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 4.984,00 156,50 0,00 0,00| 4.827,50 Studiu privind efectuarea de corectii în amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare| a Comisiei de Circulatie 70,00 70,00 Sistem integrat de transport intermodal 50,00 50,00 SF Extindere retea contact linia 13 50,00 50,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale si in perspectiva extinderii 200,00 200,90 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 150,00 150,00 Studiu de realizare a lucrarilor inelului IV 200,00 200,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 35,00 35,90 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 150,00 150,00 Studiu privind verificarea potentialului de trafic naval pe canalul Bega 100,00 100,00 SF Amenajare alveole 150,00 150,00 SF Studiu de extindere a retelei de tramvai 100,00 100,00 Studiu de circulatie 300,00 300,00 SF. + PT Trafic management si supraveghere video 250,00 250,00 SF + PT Modernizare linie cale 1.851,50 0,00 1.851,50 SF + PT Statie intermodala Dambovita 697,50 156,50 541,00 SF Infiintare depou tramvaie Optica 200,00 0,00 200,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 630,00 0,00 630,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 5.938,00 138,00 0,00 0,00) 5.800,00 A. Lucrări în continuare 2.000,00 0,00 0,00 0,90 0,00 2.000,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului, HCL 94/2007 2.000,00 0,00 2.000,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 3.938,00 138,00 0.00 000| 3.800,00 Dotări independente 0,09 Studii şi proiecte 3.838,00 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 1.000,00 1.000,00 SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B dul Antenelor 1.000,00 1.000,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului 0,00 0,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 200,00 200,00 S.F.+ PT Podul Muncii 200,00 200,00 S.F+ PT, Podul Tineraţii 200,00 200,00 S.F.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 1.000,00 1.000,00 SF Pod rutier str. Mircesti 0,00 0,00 SF Pasareie pietonale peste Bega 100,00 100,00 Actualizare SF+ PT * Consolidare Pod Eroilor 70,00 70,0 0,00 Aactualizare SF + PT Consolidare Pod Uzina de apa 68,00 68,00 0,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi | 26.278,97 560,00 0,00 0,00) 25.718,97 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 CREDITE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE OBLIGA- ȚIUNI BUGET LOCAL A. Lucrări în continuare 17.598,42 300,00 0,00 0,00) 17.298,42| Modernizare str. Armoniei HCL 176/21.12.2004; HCL 91/2007 5,00 0,00 5,00 Reparatii capitale stradale zona de locuinte biv.Dambovita, HCL 267/2006 20,00 0,00 20,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2008 396,25 0,00 396,25 Modernizare bi. L. Rebreanu - |. Bulbuca 400,00 300,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich, HCL 420/2006 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Veronica Micle, HCL 408/2006 309,25 0,00 309,25 Amenajare str. Olaritor, HCL 425/2006 789,62 789,62 Amenajare sir. Progresul, HCL 444/2006 50,00 0,00 50,00 Amenajare str.Stavrescu, HCL 402/2006 10,00 0,00 10,00 Amenajare str Mureş, HCL 411/2006 987,89 0,00 987,891 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 860,81 0,00 660,81 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2008 528,99 0,00 528,99 Amenajare str . Anişoara Odeanu, HCL 415/2006 496,00 0,00 496,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 467,50 0,00 467,50 Amenajare str.Aida, HCL 404/2006 4,00 0,00 4,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 458,36 0,00 458,36 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 524,58 0,00 524,58 Amenajare str Bucovina, HCL 414/2006 50,00 0,00 50,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 4.404,14 0,00 4.404,14 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 238,70 0,00 238,70 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 940,28 0,00 940,28 Amenajare str Virtuții, HCL 408/2006 494,58 494,58 Amenajare str. Bârzava, HCL 418/2006 1.207,47 0,00 1.207,47 Amenajare intr.Lupului şi Ursului, HCL 443/2006 50,00 50,00 Amenajare blv Dragalina, HCL 102/2007 5,00 0,00 5,00 Amenajare strada Calimanesti HCL 160/2008 4.000,00 4.000,00 B. Lucrări noi 6.056,55 0,00 0,00 0,00 6.056,55 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 360,00 360,00 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 3.000,00 3.000,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 571,55 571,55 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 500,00 500,00 Amenajare piste de biciclete si parcari pe b- dul Brancoveanu- str. Romulus, str. C. Porumbescu HCL 138/2009 1.825,00 1.625,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.624,00 260,00 0,00 000| 2.364,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 2.624,00 260,00 0,00 0,00| 2.364,00 SF Amenajare str.Steaua 21,93 21,03 SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce 60,00 60,00 SF+ PT Amenajare str. Gladiolelor 30,00 30,90 SF+PT Amenajare str.H. Delavrancea Gibony 119,36 119,36 SF+PT Amenajare Zona Campului 100,00 100,00 SF Amenajare str. Muzicescu 117,00 117,00 SF Parcare subterana AEM 100,00 100,00 15

FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2009 | CREDITE | Ru MENT LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL SF Amenajare str. M.Neamtu 21,28 21,28 SFAmenajare B-dul Sudului 395,00 395,00 SF Amenajare str.Edgar Quint 22,33 22,33 SF Modernizare Calea Buziasului si extindere 190,00 100,00 Actualizare SF Modernizarea Calea DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ SMARANDA HARACICU [ [ [ Fr Torontalului si extindere 15,00 9,00 15,00 Actualizare SF. + PT Amenajare sir. Calimanesti 15,00 0,00 15,00 Actualizare SF Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si Splaiul 7. Vladimirescu 60,00 60,00 0,00 Actualizare SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie 200,00 200,00 0,00 SF + PT Amenajare str. Petuniei Magnoliei 100,00 100,00 SF + PT Parcare subterana zona Magazin Bega 500,00 509,00 SF Parcare Pod Calea Sagului 100,00 100,00 SF + PT Amenajare zona Weismuller - Laurentiu Nicoara 200,00 200,00 SF+ PT Amenajare legatura intre str. Torac] si Calea Stan Vidrighin 100,00 100,00 SF + PT Amenajare str. Gh. Cotosman 48,00 48,00 SF + PT Amenajare zona Polona 100,00 100,00 Alte studii si proiecte drumuri 100,00 100,00 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.580,69 1.100,00 0,00 0,00| 5.480,69 transporturilor A. Lucrari in conținuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotari independente si aite investitii 6.580,69 1.100,00 0,00 000| 5.480,69 Dotari independente 6.580,69 1.100,00 0,00 0,00) 5.480,69 Achizitii mijloace de transport 6.580,69 1.100,00 5.480,69 DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE AURELIA SERVICIUL IN DELIA BOGDAN NIE EŞTIȚII JURCA MIHAELA 16

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA MRS RECTIFICARE 1 cu amendament An 2009 VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL mii Lei DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI 2009 Cod indicator Program initial 13.910,38 Influenta Program rectificat 13.910,38 LL VENITURI CURENTE 13.910,38 13.510,38 C. VENITURI NEFISCALE 13.910,38 13.910,38 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 13.910,38 13.910,38 Diverse venituri 36.11 13.510,38 13.910,38 Taxe speciale 36.11.06 11.506,16 11.506,18| Depozite speciale pentru constructii de locuinte 36.11.08 1.386,55 1.386,55 Fondul de risc 36.11.09 900,00 900,00 Fond de rulment | o| aj Si [N] + 36.11.10 100,00 100,00 Alte venituri a o 36.11.50 17,87 17,67 TOTAL CHELTUIELI 44.141,12 44.141,12 CHELTUIELI CURENTE 12.406,15 12.406,15 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.406,15 12.408,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.845,72 21.845,72 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 21.845,72 21.845,72 TITLUL XII IMPRUMUTURI 9.889,25 Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE 10.414,25 Autoritati publice si actiuni externe 25,00 CHELTUIELI CURENTE 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 25.00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 25,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initiai Influenta Program rectificat Autoritati executive si legislative 51.11.01 25,00 Autoritati executive 51.11.01.03 25,00 Alte servicii publice generale 54.11 10.389,25 10.389,25 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 500,00 500,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 71 500,00 500,00 TITLUL XII IMPRUMUTURI 80 9.889,25 9.889,25 Din toial capitol Alte servicii publice generale 54.11.50 10.389,25 10.389,25 Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.11 3.874,00 4.474,00 invatamant 65.11 850,00 850,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 850,00 850,00 TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 71 850,00 Din total capitol invatamant secundar 65.11.04 850,00 invatamant secundar superior 65.11.04.02 850,00 Sanatate 66.11 274,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XACTIVE NEFINANCIARE 70 71 274,00 274,00 Din totai capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.11.06 274,00 Spitale generale 566.11.06.01 274,00 Cultura, recreere si religie 67.11 2.750,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator influenta Program rectificat rand TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 45 20 0,00 600,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 70 2.730,00 0,00 2.750,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 47 7 2.750,00 0,00 2.750,00 Din total capitol Servicii culturale 48 67.11.03 2.000,00 0,00 2.000,00 Institutii publice de spectacole si concerte 49 67.11.03.04 2.000,00 0,00 2.000,00 Servicii recreative si sportive 50 67.11.05 750,00 600,00 1.350,00 Sport 51 67.11.05.01 0,00 600,00 600,00 Îniretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 52 67.11.05.03 750,00 0,00 750,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 53 69.11 27.898,37 -3.934,00 23.964,37 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 54 70.11 27.898,37 -3.934,00 23.964,37 CHELTUIELI CURENTE 55 01 12.406,15 -3.934,00 8.472,15 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 56 20 12.406,15 -3.934,00 8.472,15 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 15.492,22 0,00 15.492,22 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 15492.22 0,00 15.492,22 Din total capitol Locuinte 59 70.11.03 1.386,55 0,00 1.386,55 Dezvoltarea sistemului de locuinte 60 70.11.03.01 1.386,55 0,00 1.386,55 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 61 70.11.05 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa 62 70.11.05.01 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 63 70.11.06 1.122,67 0,00 1.122,67 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 64 70.11.50 25.389,15 -3.934,00 21.455,15 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 1.954,50 3.334,00 5.288,50 Transporturi 66 84.11 1.954,50 3.334,00 5.288,50 CHELTUIELI CURENTE 67 01 0,00 3.334,00 3.334,00 TITLUL Ii BUNURI SI SERVCII 68 20 0,00 3.334,00 3.334,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 1.954,50 0,00 1.954,50 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 1.954,50 0,00 1.954,50 Pagina 3/4

DENUMIREA INDICATORILOR Din total capitol Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat Transportrutier 84.11.03 854,50 3.334,00 Drumuri si poduri 84.11.03.01 138,00 0,00 Transport in comun 84.11.03.02 156,50 0,00 Strazi 84.11.03.03 560,00 3.334,00 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.11.50 1.100,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 0,00 REZERVE 0,00 EXCEDENT 0,00 DEFICIT PRIMAR GHEORGHE GI HANDU | | a Aer rd 30.230,74 DIRECTOR, ECONOMIC HARACICU i Pagina 4/4