keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/11.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr. 47

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 167/11.04.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr. 47


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-8455/05.04.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-8455/05.04.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019-8455/08.04.2019;
Având în Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019- 8455/05.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-8455/05.04.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015 - privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 243/27.06.2017 - privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei (inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47;
- Hotărârea Consiliului Local nr.156/03.04.2018 - privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Mansardare Şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr. 47;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform OUG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie " Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, actualizată, şi Normele de aplicare a acesteia;
- Contractul de finanţare nr. 1243/20.02.2018 (SC2018-5752/12.03.218) prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Municipiul Timişoara pentru obiectivul de investiţie " Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu ( fostă Negoiu ) nr.47;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/12.03.2019, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă actualizarea devizului general în baza OUG 114/2018, conform Anexei, pentru obiectivul de investiţie "Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu ( fostă Negoiu ) nr. 47, astfel:
Valoarea totală a investiţiei = 1.803,70 mii lei (inclusiv TVA)
Din care:
Valoarea investiţiei prin buget local = 614,29 mii lei (inclusiv TVA)
Valoarea investiţiei prin PNDL = 1.189,33 mii lei (inclusiv TVA)".

Art. 2: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/12.03.2019, care va avea următorul conţinut:
"Se aprobă cofinanţarea pentru obiectivul de investiţie " Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fostă Negoiu) nr. 47, cofinanţare ce revine Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local, în sumă de 614,29 mii lei (inclusiv TVA)".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA = SS Ey JUDEŢUL TIMIŞ , MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu DIRECȚIA DEZVOLTARE S.G.M.P.FIIN,L. SC2019- (55/25 24 20/] RAPORT DE SPECIALITATE modificarea HCL 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform 0UG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „ Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 Având în vedere Expunerea de motive nr. 26) Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 prin care se propune: - modificarea HCL 94/12.03.2019 ca urmare a actualizării valorii devizului general pentru proiectul „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, ca urmare a adresei cu nr.45584/29.03.2019 prin care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a revenit cu precizarea că ajustarea valorii contractelor de lucrări se va face prin majorarea tarifului orar corespunzător salariului minim până la maxim 17,928 lei/oră şi nu prin majorarea procentuală a manoperei ofertate, rezultând: Valoarea totală a investiţiei = 1.803,70 mii lei( inclusiv TVA) Din care: Valoare investiție prin buget local = 614,29 mii lei ( inclusiv TVA) Valoare investiție prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) - actualizarea cofinanțării proiectului „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, contribuția proprie ce revine municipiului Timişoara, prin Consiliul Local în sumă de 614,29 mii lei ( inclusiv TVA). - actualizarea finanțării nerambursabile din Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului proiectului „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 în sumă de 1.189,33 mii mii lei ( inclusiv TVA) Facem următoarele precizări: Prin HCL 156/2019 Primăria Municipiului Timişoara a aprobat devizul general actualizat si cofinanțarea din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare școală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timișoara,str.Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, ca urmare a semnării contractului de finanțare PNDL nr. 1243/20.02.2018 ( SC2018-005752/12.03.2018 ), a contractului de execuție lucrări şi a contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de şantier, în vatoare actualizată de 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA). În baza Contractului de finanțare nr. 1243/20.02.2018 (SC2018-005752/12.03.2018 ) a fost 221 aer Capitală Europeană a Culturii

aprobată finanțarea prin PNDL în valoare de 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA). Între Municipiul Timişoara și SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL a fost semnat Contractul de execuție lucrări nr.11/2018 în valoare de 1.302.964,65 lei fără TVA. În data de 19.03.2018 a avut loc predarea amplasamentului iar la data de 11.04.2018 a început execuția lucrărilor cu termen de finalizare 11.04.2020. Până la data prezentei au fost executate lucrări în proporție de 60% din valoarea contractului şi a fost decontă suma de 873.812,82 lei ( inclusiv TVA) finanțare PNDL și suma de 176,895,6 ( inclusiv TVA) contribuție de la Bugetul Local. Ca urmare a prevederilor 0UG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene executantul SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL, prin adresa cu nr.SC2019-3939/19.02.2019 a transmis devizele rest de executat actualizate și în baza adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice nr.21748/11.02.2018 a fost aprobat prin HCL 94/12.03.2019 devizul general actualizat conform 0UG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47. Prin adresa cu nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, a revenit cu precizarea că ajustarea valorii contractelor de lucrări se va face prin majorarea tarifului orar corespunzător salariului minim până la maxim 17,928 lei/oră și nu prin majorarea procentuală a manoperei ofertate. În adresa cu nr.45584/29.03.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice specifică: “ Valoarea alocată de la bugetul de stat din contractul de finanțare încheiat cu MDRAP nu se poate majora”. În baza celor mai sus menționate, executantul S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L., a redepus restul de executat, recalculat în conformitate cu adresa nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice legat de 0UG 114/2018. Pe baza acestei recalculări s-a procedat la actualizarea Devizului General aferent investiţiei „, Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47. defalcat pe Buget Local și Buget de Stat. Având în vedere: - adresa nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice legat de 0UG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; - Devizul general actualizat; se înregistrează o creștere a valorii contractului de execuție lucrări nr.11/2018 de la 1.302.964,56 lei ( fără TVA ) la 1.1.317.645,85 lei ( fără TVA ) ca urmare a creşterii manoperei orare cu la 17,928 lei/oră și reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375%, pentru restul de executat și: valoare actualizată a Devizului general de 1.803,70 mii lei( inclusiv TVA)din care: Valoare investiție prin buget local = 614,29 mii lei( inclusiv TVA) Valoare investiție prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

În baza celor de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre. privind modificarea HCL 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform 0UG 114/2018 și aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara „ str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara. Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalității și nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. ( DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLȚARE COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE MAGDALENA NICOARĂ | / ADINA ŞUIU e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA E it JUDEȚUL TIMIŞ i MUNICIPIUL TIMIȘOARA romania2019.eu : DIRECȚIA DEZVOLTARE SGMP.F.INL, SC2019- 84 Is A 25/39 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform 0UG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 Motivul emiterii proiectului de hotărâre 1. Descrierea situației actuale Primăria Municipiului Timişoara doreşte să realizeze obiectivul de investiţii „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş ”, în conformitate cu documentația tehnico-economică aprobata prin HCL nr. 156/2018, în baza Contractul de finanțare nr. 1243/20.02.2018 ( SC2018-005752/12.03.2018 ) prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Între Municipiul Timişoara în calitate de Achizitor şi S.C. TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. în calitate de Executant a fost încheiat şi este în derulare Contractul de execuție lucrări nr.11/01.02.2018, având ca obiect execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş ” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ), in valoare de 1.302.964,65 lei fără TVA. Prin HCL nr.156 din 03.04.2018 a fost aprobat DG actualizat și a fost aprobată cofinanțarea ca urmare a finalizării achizițiilor. În data de 19.03.2018 a avut loc predarea amplasamentului iar la data de 11.04.2018 a început execuția lucrărilor cu termen de finalizare 11.04.2020. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Ca urmare a prevederilor 0UG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene executantul SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL, prin adresa cu nr.SC2019-3939/19.02.2019 a transmis devizele rest de executat actualizate şi în baza adresei Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice nr.21748/11.02.2018 a fost aprobat prin HCL 94/12.03.2019 devizul general actualizat conform OUG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47. Prin adresa cu nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a revenit cu precizarea că ajustarea valorii contractelor de lucrări se va face prin majorarea tarifului orar corespunzător salariului minim până la maxim 17,928 lei/oră și nu prin majorarea procentuală a manoperei ofertate. Totodată în adresa cu-nr.45584/29.03-2019, Ministerutui Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice specifică “ Valoarea alocată de la bugetul de stat din contractul de finanțare încheiat cu MDRAP nu se poate majora”. n Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

În această situație executantul S.C: TUBULAR TEHNO SISTEM S.R.L. a redepus restul de executat, recalculat în conformitate cu adresa nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice legat de 0UG 114/2018. Pe baza acestei recalculări s-a procedat la actualizarea Devizului General aferent investiţiei „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47. defalcat pe Buget Local şi Buget de Stat. 3.Alte informații Ca urmare a actualizării devizelor ( rest de executat) în conformitate cu adresa nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice legat de 0UG 114/2018 valoarea contractului de execuție lucrări nr.11/01.02.2018 creşte de la 1.302.964,56 lei ( fără TVA ) la 1.317.645,85 lei ( fără TVA ) ca urmare a creșterii manoperei orare cu la 17,928 lei/oră şi reducerii CAM de la 2,25% la 0,3375% pentru restul de executat. În această situație conform Devizului General actualizat: Valoarea totală a investiţiei devine = 1.803,70 mii lei (( inclusiv TVA) Din care: Valoare investiție prin buget local = 614,29 mii lei( inclusiv TVA) Valoare investiţie prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) 4. Concluzii Având în vedere: - adresa nr.45584/29.03.2019, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice legat de 0UG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, - Devizul general actualizat Se impune modificarea HCL 94/12.03.2019 de aprobare a devizului general actualizat conform 0UG 114/2018 şi aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE AGATA NICOARĂ, A x ÎN Zi PRIMAR NICOLAE ROBU Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii