keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ"

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 383/30.10.2007
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 22770/15.10.2007 al Primarului Municipiului Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. (c) şi (d), alin. 6 litera a punctele 9 şi 10 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică", conform proiectului nr. AP- 0620, întocmit de S.C. AGHI PROIECT S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea se va face din bugetul local şi din alte surse extrabugetare. Valoarea totală(inclusiv TVA) a investiţiei "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică" este estimată la 3.338.959,67 lei, reprezentând 924.485 euro.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Administrare Grădini Zoologice şi Botanice.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţia de Mediu;
- Direcţia de Drumuri şi Transporturi
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serv. Admin. Grădini Zoologice şi Botanice;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

1.1. Obţinerea terenului: 0 lei

3.1. Studii de teren, geo,topo: 28000 lei 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri: 1000 lei 3.3. Cheltuieli pentru proiectare

S.F.: 0 lei P.T.+C.S : 130000 lei D.E.: 40000 lei TOTAL: 170000 lei

3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii: 1000 lei 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică ,verificare proiect:

Asistenţă tehnică: 50000 lei Verificarea documentaţiei: 10000 lei TOTAL: 60000 lei

2330496,00 lei 99389,00 lei 81682,00 lei 83586,00 lei 41650,00 lei

113860,00 lei 41650,00 lei

TOTAL: 2792313,00 lei

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1. Organizare şantier (3,5%): 97730,96 lei 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare: 0,00 lei 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%): 22338,50 lei 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%): 13961,57 lei 5.3. Cheltuieli neprevăzute (5%): 152615,65 lei

TOTAL: 286646,67 lei

ANEXA LA HCL nr.

4.1. DO 1 CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

DEVIZ FINANCIAR Pe natură de cheltuieli

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Şef Proiect ing. Penzes Atilla

4.2. DO 2 INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE 4.3. DO 3 INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE 4.4. DO 4 INSTALAŢII VENTILAŢIE

4.7. DO 7 RETELE EDILITARE

4.5. DO 5 AMENAJARE ALEI 4.6. DO 6 RETELE ELECTRICE

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA H.C.L. nr. _______________________

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI: ”CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ

MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” Capacităţi în unităţi fizice:

Prin realizarea obiectivului de investiţii se asigură următoarele capacităţi fizice: - aria construită la sol: 489 mp; - aria utilă desfăşurată 1.280 mp; - preţul pe unitate de suprafaţă utilă desfăşurată: 2.257,8 mp; 1.1 Valoarea totală: 3.338.959,67 lei Din care construcţii – montaj: 2.890.043,96 lei 1.2 Eşalonare(INV/C+M): - anul 2007 – 2009 3.338.959,67 lei 1.3 Durata de realizare(luni): 24 luni.

ŞEF SERV. ADMIN. ZOO-BOTANIC, MIHĂIŢĂ AFRENIE

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ Se aprobă CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU GRĂDINI ZOOLOGICE ŞI BOTANICE Nr. SC 2007 – 22770/15.10.2007

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

”CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ”

Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara, a fost redeschisă pentru public după o perioadă de timp, în care au fost realizate numeroase lucrări de investiţii, în baza Studiului de Fezabilitate aprobat prin H.C.L. nr. 33/2004. Lucrările au fost structurate pe infrastructură şi pe amenajarea de habitate care să asigure condiţii de bunăstare a animalelor sălbatice aflate în captivitate.

Noua grădină zoologică ”Pădurea Verde”, are un concept nou: ”mai mult spaţiu”, ”mai aproape de animale”, a fost populată cu specii deosebite de animale, provenite de la ZOO Szeged, în baza Acordului privind cooperarea între oraşele Szeged şi Timişoara, în domeniul dezvoltării locale, aprobat prin H.C.L. nr. 155/25.04.2007. Între cele două grădini zoologice, au fost stabilite relaţii de colaborare pe mai multe teme în ceea ce priveşte bunăstrea animalelor în captivitate, schimbul de experienţă între specialişti, asistenţă pentru transportul animalelor, consultanţă, etc. Conform legislaţiei din domeniul grădinilor zoologice, precum şi directiva 99/22/CE, grădinile ”zoo” au rol de:

1) conservarea biodiversităţii - reproducerea în captivitate, repopularea sau reintroducerea speciilor în libertate/natură;

2) educaţie şi sensibilizarea publicului prin furnizarea de informaţie despre speciile expuse şi habitatele lor naturale;

3) cercetare - colaborare cu instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, muzee, alte grădini zoologice/acvarii publice din ţară şi străinătate etc. Toate grădinile zoologice din lume au ca obiectiv principal educarea si sensibilizarea publicului, în special a copiilor. Acest obiectiv se poate realiza şi în cadrul zoo-ului timişorean, dacă ar exista în incintă, un spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor educaţionale - ore aplicate de biologie-zoologie.

Realizarea unei astfel de clădiri ar aduce multe avantaje pentru copiii scolilor din oraş şi din judeţ, deoarece aceştia se pot apropia mai mult de habitatele animalelor, de animale şi nu în ultimul rând de natură. Prin amenajarea unor spaţii de cazare pentru copii, limitate ca număr se creează premizele desfăşurării în timpul vacanţelor a unor activităţi de tip tabără. În clădire se doreşte realizarea unui acvarium necesar pentru diversificarea şi creşterea numărului de animale expuse, de asemenea este necesar amenajarea unor spaţii de birouri pentru coordonarea activităţilor din cadrul grădinii zoologice, momentan neexistând. Din aceste considerente şi din faptul că este necesară ridicarea unei clădiri multifuncţionale în cadrul grădinii zoologice, realizarea acestei de construcţii complexe, este necesară şi oportună.

Clădirea educaţională multifuncţională este concepută astfel: A. DEMISOL: 1. Zonă publică pentru vizitatori: hol de acces, scară acces de la parter, acvarium; 2. Zonă administrativă pentru angajaţi: centrală termică, spaţii de depozitare, vestiar şi grup sanitar; B. PARTER: 1. Zonă publică pentru vizitatori: hol de acces, scară acces demisol, sală multifuncţională, garderobă, grup sanitar pe sexe; 2. Zonă administrativă pentru angajaţi: casa scării, oficiu, grup sanitar, grup sanitar personal,secretariat, birou director, birou contabilitate, birou juridic, birou administrativ; C. MANSARDĂ: cameră activităţi didactice, oficiu, două dormitoare, baie, casa scării D. AMENAJĂRI EXTERIOARE: amfiteatru în aer liber şi trepte de acces. Clădirea va avea utilităţi: alimentare cu apă şi canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu căldură prin centrală termică şi drumuri de acces. Construcţia propusă va avea următoarele caracteristici spaţiale: Suprafaţă construcţie clădire = 489 mp; Suprafaţă construcţie desfăşurare = 1.280 mp; Suprafaţă construcţie amenajări exterioare = 495 mp. Valoarea totală(inclusiv TVA) a investiţiei ”Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică” este estimată la 3.338.959,67 lei, reprezentând 924.485 euro. Studiul de Fezabilitate ”Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică” a fost finanţat de S.C. Aghi Proiect S.R.L. Având în vedere cele menţionate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică”. DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC, ŞEF SERV. ADMIN. ZOO-BOTANIC, MIRELA LASUSCHEVICI MIHĂIŢĂ AFRENIE