keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/29.06.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

29.06.2010

Hotararea Consiliului Local 223/29.06.2010
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 14456/16.06.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010;
Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2010 şi Anexei nr. 2 - Programul de investiţii pe anul 2010.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.83/09.03.2010 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Edilitara, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Drumuri şi Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri si Transporturi;
- Biroul Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

PPRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT 4 DIRECTIA ECONOMICĂ MAR |) SERVICIUL BUGET Ing. RGHI/CIUHANDU mA Nr. SC2010 — 14456 / 16.06.2010 ICEPRIMAR SQ IN-GRINDEANU 7 E REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere: Dispoziția primarului Municipiului Timişoara nr.932/07.06.2010 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010 conform adreselor nr. 6525 / 03.06.2010 şi nr.6525A / 03.06.2010 ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor (finanțarea cheltuielilor cu salariile personalului din învățământul preuniversitar de stat); Adresa nr.5C2010-14366/15.06.2010 a Direcţiei Dezvoltare privind modificarea Programului de investiții pe anul 2010; Adresa nr. 1033/17.05.2010 a Centrului Bugetar Moisil privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr. 1473/15.06.2010 Centrului Bugetar Energetic privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.49/16.06.2010 a Centrului Bugetar Grădiniţe privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.52/17.05.2010 a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă privind redistribuirea unor sume alocate cheltuielilor materiale; Adresa Teatrului German nr.1164/09.04.2010 privind redistribuirea unor sume alocate cheltuielilor materiale; Solicitarea Direcţiei Comunicare privind redistribuirea între trimestre a unor sume alocate pentru cheltuieli materiale;

e Adresa nr.4701/15.04.2010 a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Turcanu (pentru activitatea creşe) privind redistribuirea unor sume alocate cheltuielilor materiale; e În urma analizei execuției de casă la data de 16.06.2010 se estimează realizarea de venituri suplimentare față de cele previzionate pentru anul 2010, la unele categorii de venituri, respectiv 05.02 Alte impozite pe venit — 1.000 mii lei, 07.02 Impozite şi taxe pe proprietate — 10.000 mii lei, 18.02 Alte impozite şi taxe fiscale — 1.000 mii lei, 36.02 Diverse venituri — 1.000 mii lei; toral: 13.000 mii lei; Astfel, bugetul local prezintă influențe după cum urmează: Mit lei Denumire Lt Buget Nr.crt.| Capitol MIE Buget inițial 9 Influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care: 646.905,91 559.905,91 13.000,00 Aite impozite pe 1 venit, profit şi 05.02 câştiguri din capital 1.451,00 2.451,00 1.000,00 2 Impozite şi taxe pe proprietate 07.02 85.181,00 95.181,00 10.000,00 3 [ Alte împozite şi taxe 18.02 fiscale 876,00 1.876,00 1.000,00 36.02 Diverse venituri 805,00 1.805,00 1.000,00 TOTAL CHELTUIELI, din care: 646.905,91 659.905,91 13.000,00 5 65.02 Învăţământ 158.675,02 171.675,02 13.000,00 6 Asigurări şi asistență 68.02 socială 44.929,94 44.809,94 -120,00 7 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică 86.370,90 86.490,90 120,00 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/26.01.2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.!, art,5, art,19, alin. 1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit, a, art. 45, alin.2, lit. a, art.03 alim], lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea bugetului local pe anul 2010 conform anexelor: = Anexa nr. 1 — Bugetul Local pe anul 2010; * Anexa nr. 2 — Programul de investiţii pe anul 2010. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC. SMARANDA|HARACICU KC. STELIANA STANCIU i 7 JI VW = CA ari ke FI Cod FP 53-01, Ver. 1 2

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA TIMIS SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 2010 Cod indicator 00.01 Program initial 646.905,91 Anexa 1 - rectificare buget Influenta 15.950,00 cu amendamente mii lei Program rectificat 662.855,91 VENITURI PROPRII 48.02 472.000,00 13.000,00 485.000,00 1, VENITURI CURENTE 00.02 593.192,00 13.000,00 606.192,00 A. VENITURI FISCALE 00.03 557.212,00 12.000,00 569.212,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 303.693,00 1.000,00 304.693,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE JURIDICE 00.05 1.594,00 0,00 1.594,00 impozit pe profit 01.02 1.594,00 0,00 1.594,00 Impozit pe profit de la agentii economici 01.02.01 1.594,00 0,00 1.594,00 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA PERSOANE FIZICE 00.06 300.648,00 0,00 300.648,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 300.648,00 0,00 300.648,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 300.000,00 0,00 300.000,00' Sume alocate de la cons judetean pentru echilibarea bugetelor locale 04.02.04 548,00 0,00 648,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.07 1.451,00 1.000,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri dîn capital 05.02 1.451,00 1.000,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 1.451,00 1.000,00 2.451,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 00.09 85.181,00 10.000,00 95.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 85.181,00 10.000,00 95.181,00 Impozit pe cla 07.02.01 73.537,00 7.410,00 80.947,00 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 73.537,00 7.410,00 80.947,00 Impozit pe terenuri 07.02.02 7.670,00 2.590,00 10.260,00 impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 7.870,00 2.580,00 10.260,00 Pagina 1 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program influenta Program rectificat Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte 07.02.03 3.837,00 0,00 3.837,00 taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 23 07.02.50 137,00 0,00 137,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 167.462,00 0,00 167.462,00 Sume defalcate din TVA 25 11.02 141.095,00 0,00 141.095,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 26 11.02.02 140.863,00 0,00 140.863,00 comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA ptechilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 232,00 0,00 232,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 28 12.02 659,00 0,00 659,00 Taxe hoteliere 28 12.02.07 659,00 0,00 659,00 Taxe pe servicii specifice 30 15.02 378,00 0,00 378,00 Impozit pe spectacale 31 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 32 15.02.50 183,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 33 16.02 25.330,00 0,00 25.330,00 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 34 16.02.02 17.361,00 0,00 17.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transpart- PF 35 16.02.0201 17.361,00 0,00 17.361,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 36 16.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 37 16.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 38 00.11 876,00 1.000,00 1.878,00 Alte impozite si taxe fiscale 39 18.02 876,00 1.000,00 1.876,00 Alte impozite si taxe 40 18.02.50 876,00 1.000,00 1.876,00 C. VENITURI NEFISCALE 41 00.12 35.980,00 1.000,00 36.980,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 42 00.13 22.868,00 0,00 22.868,00 Venituri din proprietate 43 30.02 21,728,00 0,00 21.728,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 44 30.02.05 18.855,00 0,00 18.855,00 Venituri din dividende 45 30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Venituri din dividende de la alti platitori 46 30.02.08.02 2.873,00 0,00 2.873,00 | Venituri din dobanzi 47 31.02 1.140,00 0,00 1.140,00 [Alte venituri din dobanzi 48 31.02.03 1.140,00 0,00 1.140,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 49 00.14 13.112,00 1.000,00 14.112,00 Pagina 2 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Programi influenta Program rectificat Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02 519,00 0,00 519,00 Venituri din prestari de servicii 51 33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia parintilor sau sustinatarilor legali pentru intretinerea copiilor in 52 33.02.10 280,00 0,00 280,00 crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 53 33.02.12 216,00 0,00 216,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 54 33.02.28 22,00 0,00 22,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 55 34.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Taxe extrajudiciare de timbru 56 34.02.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Amenzi, penalitati si confiscari 57 35.02 8.994,00 0,00 8.994,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 58 35.02.01 8.954,00 0,00 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de 59 35.02.02 17,00 0,00 17,00 impozite si taxe ncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 60 35.02.03 1,00 0,00 1,00 constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte amenzi, penalitati si confiscari 81 35.02.50 22,00 0,00 22,00 Diverse venituri 62 36.02 805,00 1.000,00 1.805,00 Alte venituri 63 36.02.50 805,00 1.000,00 1.805,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 64 37.02 346,00 0,00 346,00 Donatii si sponsorizari 65 37.02.01 346,00 0,00 346,00 VENITURI DIN CAPITAL 66 00.15 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 867 39.02 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 58 39.02.01 19,00 0,00 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 59 38.02.03 8.800,00 0,00 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 70 39.02.07 11.430,00 0,00 11,430,00 V, SUBVENTII 7 00.17 33.464,91 2.950,00 36.414,91 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE T2 00.18 33.464,91 2.950,00 36.414,91 Subventii de la bugetul de stat 73 42.02 32.176,91 2.950,00 35.126,91 A. De capital 74 4.545,91 2.950,00 7.495,91 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 75 42.02.12 4.545,91 2.950,00 7.495,91 B. Curente 76 27.631,00 0,00 27.631,00 Subventii pentru compensarea cresterilor vizionate ale preturilor la m 42.02.32 21.788,00 0,00 21.769,00 combusti Pagina 3/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Sprijin financiar pentru constituirea familiei Cod indicator 42.02.33 Program initial 1.312,00 influenta 0,00 Program rectificat 1.312,00 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 75 42.02.41 4.550,00 0,00 4.550,00 Sume FEN pastaderare în contul platilor efectuate 80 45.02 1.288,00 0,00 1.288,00 Fondul Social European 81 45.02.02 1.288,00 0,00 1.288,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 82 45.02.0201 892,00 0,00 892,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 83 45.02.02.02 396,00 0,00 396,00 TOTAL CHELTUIELI 84 49.02 646.905,91 15.950,00 562.855,91 CHELTUIELI CURENTE 85 01 518.936,04 15.950,00 534.886,04 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 86 10 199.906,57 0,00 199.906,57 TITLUL Il BUNURI SE SERVICII 87 20 175.968,02 12.929,00 188.897,02 TITLUL il DOBANZI 88 30 24.800,00 0,00 24.800,00 TITLUL IV SUBVENTII 89 40 80.955,00 0,00 80.955,00 [TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 90 51 1.886,00 0,00 1.886,00 | Transferuri curente 91 51.01 1.886,00 0,00 1.886,00 | Transferuri catre institutii publice 92 51.01.01 1.886,00 0,00 1.886,00 TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 93 55 10.076,60 2.950,00 13.026,60 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 94 56 1.295,75 71,00 1.366,75 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 95 57 22.244,10 0,00 22.244,10 TITLUL XALTE CHELTUIELI 96 59 1.804,00 0,00 1.804,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 97 70 104.739,87 0,00 104.739,87| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 98 71 104.738,87 0,00 104.739,87 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 99 81 23.230,00 0,00 23.230,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 74.714,90 0,00 74.714,90 Autoritati publice si actiuni externe 101 51.02 40.815,90 0,00 40.815,90 CHELTUIELI CURENTE 102 [01 38.507,00 0,00 38.507,00 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 103 110 25.007,00 0,00 25.007,00| TITLUL II BUNURI SI SERVICII 104 120 12.500,00 0,00 12.500,00| TITLUL XALTE CHELTUIELI 105 |59 1.000,00 0,00 1.000,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 106 |70 2.308,90 0,00 2.308,90 Pagina 4 / 10

| DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initiat influenta Program rectificat TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 2.308,90 2.308,90 Din total capitol Autoritati execulive si legislative 108 |51.02.01 40.815,90 0,00 40.815,90 | Autoritati executive 109 |51.02.01.03 40.815,90 0,00 40.815,90 |Alte servicii publice generale 110 [54.02 9.099,00 0,00 9.099,00 CHELTUIELI CURENTE 111 101 2.904,00 0,00 2.904,00 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 112 120 1.018,00 0,00 1.018,00 TITLUL Mi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 113 [51 1.886,00 0,00 1.886,00 Transferuri curente 114 51.01 1.886,00 0,00 1.886,00. Transferuri catre institutii publice 115 51.01.01 1.886,00 0,00 1.886,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 118 |70 945,00 0,00 945,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 117 71 945,00 0,00 945,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 118 [81 5.250,00 0,00 5.250,00 Din tatal capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 118 54.02.07 5.250,00 0,00 5.250,00 administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 120 |54.02.10 2.831,00 0,00 2.831,00 Alie servicii publice generale 121 54.02.50 1.018,00 0,00 1.018,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 122 55.02 24.800,00 0,00 24.800,00 CHELTUIELI CURENTE 123 [01 24.800,00 0,00 24.800,00 TITLUL III DOBANZI 124 |30 24.800,00 0,00 24.800,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 125 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Partea a l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 126 |59.02 11,145,00 0,00 11,145,00 NATIONALA |Ordine publica si siguranta nationala 127 61.02 11.145,00 0,00 11.145,00 |CHELTUIELI CURENTE 128 |01 10.795,00 0,00 10.795,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 129 |10 7.865,00 0,00 7.865,00 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial Program rectificat TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 2.930,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 131 170 350,00 0,00 350,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 132 [71 350,00 0,00 350,00 Din total capitol Ordine publica 133 [61.02.03 11.115,00 0,00 11.115,00 Politie comunitara 134 61.02.03.04 11.115,00 0,00 11.115,00| Protectie civila si protectia contra incendiilor 135 |61.02.05 30,00 0.00 30,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 63.02 278.559,90 12,880,00 291.439,90 Invatamant 137 |65.02 158.675,02 13.000,00 171.675,02 CHELTUIELI CURENTE 138 01 156.274,11 13.000,00 169.274,11 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 139 |10 130.951,00 0,00 130.951,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 140 |20 22.557,11 12.929,00 35.486,11 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 141 56 892,00 71,00 963,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 142 |57 1.070,00 0,00 1.070,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 143 59 804,00 0,00 804,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 144 |70 2.400,81 0,00 2.400,91 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 145 |71 2.400,91 0,00 2.400,91 Din total capitol invatamant prescolar si primar 146 65.02.03 74.417,34 2.400,00 76.817,34 invatamant prescolar 147 65.02.03.01 27.816,43 2.400,00 30.216.43| invatamant primar 148 |65.02.03.02 46.600.91 0,00 46.600,91 invatamant secundar 149 65.02.04 83.606,90 10.600,00 94.206.900 invatamant secundar inferior 150 65.02.04.01 3.597,58 0,00 3.597,58 Invatamant secundar superior 151 65.02.04.02 70.783,34 10.600,00 81.383,34 invatamant profesional 152 |65.02.04.03 9.225,98 0,00 9.225,98 invatamant postliceal 153 (65.02.05 650,78 0,00 650,78 Sanatate 154 |66.02 10.353,79 0,00 10,353,79 CHELTUIELI CURENTE 155 |Mm 8.890,39 0,00 8.890,39 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 158 |10 4.550,00 0,00 4.550,00 Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicatar Program initial influenta Program rectificat TITLUL il BUNURI SI SERVICII 20 4.340,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 |70 1.463,40 0,00 1.463,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 158 |71 1.463,40 0,00 1.463,40 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 160 66.02.06 4.663,40 0,00 4.663,40 Spitale generale 161 66.02.06.01 4.663,40 0,00 4.663,40 Servicii de sanatate publica 162 [66.02.08 5.690,39 0,00 5.690,39 Cultura, recreere si religie 183 867.02 64.601,15 0,00 64.601,15 CHELTUIELI CURENTE 164 (01 55.176,87 0,00 55.176,67 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 165 |10 10.612,92 0,00 10.612,92 TITLUL IIBUNURI SI SERVICII 166 |20 44.160,00 0,00 44.160,00 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 187 56 403,75 0,00 403,75 CHELTUIELI DE CAPITAL 168 |70 9.424,48 0,00 9.424,48 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 189 |71 9.424,48 0,00 9.424,48 Din total capitol Servicii culturale 170 67.02.03 14.931,79 0,00 14931,79 institutii pub lice de spectacole si concerte 171 67.02.03.04 11.724,94 0,00 11.72494 Case de cultura 172 |867.02.03.06 3.206,85 0,00 3.206,85 Servicii recreative si sportive 173 67.02.05 49.309,36 0,00 49.309,36| Sport 174 |67.02.0501 11.690,40 5,00 11.690,40 Tineret 175 |67.02.05.02 0,00 0,00 0,00| intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 176 67.02.05.03 37.618,96 0,00 37.618,96 Servicii religioase 17 67.02.06 0,00 0,00 0.00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 178 67.02.50 360,00 0,00 360,00 Asigurari si asistenta sociala 173 68.02 44.929,94 -120,00 44.809,94 CHELTUIELI CURENTE 180 01 44.471,94 0,00 44 471,94 TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL 181 |10 18.052,54 0,00 18.052,54 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 182 (20 5.245,30 0,00 5.245,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 183 (57 21.174,10 0,00 21.174,10 Pagina 7 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI DE CAPITAL Cod indicator 70 Program initiat 458,00 influenta Program rectificat (TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 [71 458,00 -120,00 338,00 „Din total capitol | Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati 186 68.02.05 1.228,50 0,00 1.228,50 Asistenta sociala în caz de invaliditate 187 68.02.05.02 1.228,50 0,00 1.228,50 Asistenta sociala pentru familie si copii 188 |68.02.06 5.176,57 -400,00 4.776,57| Crese 189 [680211 1.592,95 0,00 1.592,95 Prevenirea excluderii sociale 190 88.02.15 30.757,92 280,00 31.037,92 Ajutor social 191 |68.02.15.01 29.021,00 205,00 29.226,00| Caniine de ajutor social 192 68.02.15.02 1.736,92 75,00 1.811,92 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 193 68.02.50 6.174,00 0,00 6.174,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 194 | 69.02 104.653,60 120,00 104.773,60 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 195 70.02 86.370,90 120,00 86.490,90 CHELTUIELI CURENTE 196 [01 30.144,53 0,00 30.144,53 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 197 (10 287831 0,00 2.678,31 TITLUL SI SERVICII 198 |20 27.466,22 0,00 27.466,22 CHELTUIELI DE CAPITAL 199 |70 38.246,37 120,00 38.366,37 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 200 |71 38.246,37 120,00 38.366,37 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 201 81 17.980,00 0,00 17.980,00 Din total capitol Locuinte 202 (70.02.03 5.412,31 0,00 5.412,31 Dezvoltarea sistemului de locuinte 203 70.02.03.01 1.254,00 0,00 1.254,00 Alte cheltuieli în domeniul focuintelor 204 70.02.03.30 415831 0,00 4.158,31 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 205 70.02.05 32.432,00 0,00 32.432,00| Alimentare cu apa 206 70.02.05.01 32432,00 0,00 32.432,00 Huminat public si electrificari rurale 207 |70.02.06 11.954,00 0,00 11.954,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 208 70.02.07 20,00 0,00 20,00 Alte servicii în domeniile locuinielor, serviciilor si dez voltarii comunale 209 70.02.50 36.552,59 120,00 36.672,59| Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand Protectia mediului 210 74.02 18.282,70 0,00 18.282,70 CHELTUIELI CURENTE 211 [01 18.155,00 0,00 18.155,00 TITLUL Îl BUNURI SI SERVICII 212 [20 18.155,00 0,00 18.155,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 213 [70 127,70 0,00 127,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 214 (71 127,70 0,00 127,70 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 215 74.02.05 18.282,70 0,00 18.282,70 Salubritate 216 |74.02.05.01 7.777,70 0,00 7.777,70 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 217 74.02.05.02 10.505.00 0,00 10.505,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 218 74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 219 (79.02 177.832,51 2.950,00 180.782,51 Combustibili si energie 220 81.02 64.141,85 2.950,00 67.091,85 CHELTUIELI CURENTE 221 (01 56.845,80 2.950,00 59.795,60 TITLUL IV SUBVENTI 222 (40 46.769,00 0,00 46.769,00 TITLUL MI ALTE TRANSFERURI 223 [55 10.076,60 2.950,00 13.026,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 224 (70 7.296,25 0,00 7.296,25 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 225 j71 7.296,25 0,00 7.296,25 Din tatal capitol Energie termica 226 81.02.06 64.141,85 2.950,00 67.091,85| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 227 83.02 285,80 0,00 285,80 CHELTUIELI CURENTE 228 |01 285,80 0,00 285,80 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 229 (10 189,80 0,00 189,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 230 (20 96,00 0,00 96,00| CHELTUIELI DE CAPITAL 231 (70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 232 |83.02.03 285,80 0,00 285,80| Protectia plantelor si carantina fitosanitera 233 83.02.03.03 285,80 0,00 285,80| Transporturi 234 [84.02 113.404,86 0,00 113.404,86 Pagina 9 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand CHELTUIELI CURENTE 235 |01 71.686,00 0,00 71.686,00 TITLUL IFBUNURI SI SERVICII 236 |20 37.500,00 0,00 37.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 237 |40 34.186,00 0,00 34.186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 238 |70 41.718,86 0,00 41.718,86 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 239 [71 41.718,86 0,00 41.718,86 Din total capitol Transportrutier 240 84.02.03 107.478,86 0,00 107.478,86 Drumuri si poduri 241 |84.02.03.01 10.865,00 0,00 10.865,00, Transport în comun 242 84.02.03.02 41.702,95 0,00 41.702,95 Strazi 243 |84.02.03.03 54.910,91 0,00 54.910,91 Alfe cheltuieli in domeniul transporturilor 244 84.02.50 5.926,00 0,00 5.926,00 Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 245 |96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 246 |97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 247 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 248 99.02 0,00 0,00 0,00 PRIMAR 0 (12 DR.ING. GH Rene C[UHAN d i 7 rr camera DIRECTOR ECONOMIC EC. SMARANDA HARACICU Pagina 10 / 10

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

Amo 2, ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA SC 2010 -14456/16.06.2010 PROGRAM INVESTIȚII 2010 Rectificare 1 cu amendamente ra ALTE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT 1 2 3 4 TOTAL GENERAL 134.307,39| 20.767,52| 7.000,00) 1.800,00 104.739,87 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 74.438,75| 20.767,52) 1.765,00 0,00 51.906,23 LUCRĂRI NOI -B 30.245,33 0,00) 2.956,57| 1.800,00 25.488,76 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE ÎN Cc 29.623,31 0,00) 2.278,43 09,00 27.344,88 GENERAL, E 1.000.00|:1:800;00 104.739,87 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 2.308,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.308,90 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.308,90 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.308,90 A.Lucrări în continuare 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00) Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 302,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.005,90 0,00 0,00 0,00 0,00; 2.006,90 Dotări independente 986,87 0,00 0,00 0,00 0,00 986,87 Dotări Primărie 859,03 0,00 859,03 Dotari directia Fiscala 127,84 127,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 0,00 0,00 0,00 0.00 604.00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de inveştitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 416,03 0,00 0,00 0,00 0,00 416,03 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 183,03 0,00 163,03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr. 1HCL 464/2009 153,00 0,00 153,00 DALI + PT Reabilitare sediu PMT din Bv.C.D.Loga nr.1 100,00 100,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 a populatiei A.Lucrări în continuare 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 945,00 0,00 945,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 507,00 0,00 157,00 0,00 0,00 350,00 61.02.03.Ordine publică 507,00 0,00 157,00 0,00 0,00 350,00 61.02.03.04 Poliție comunitară 507,00 0,00 157,00 0,00 0,00 350,00 A. Lucrări în continuare 507,00 0,00 157,00 0,00 0,00 350,00 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 507,00 157,00 350,00 Capitolul 65.02 Învățământ 2.957,37 0,00 556,46 0,00 500| 2.400,91 65:02:03 Învățământ preşcolar şi primar 0,00 :0,00 "-0;00 0;00 371,00 65.02.03.01, Învățământ preşcolar 297,00 9,00 0,00 0,00 0,00 297,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Extindere si reabilitare Gradinita PP, 12, HCL 431/2007 10,00 10,00

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL C.Dotări independente şi alte investiții 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,00 Dotări independente 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 15,00 13,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 21 15,00 15,00 Studii şi proiecte 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,00 PT Extindere gradinita PP 32 49,00 49,00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15,00 15,00 DALI'+ PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15,00 15,00 SF + PT Constructie gradinita si cresa in regim P+1 pe Calea Aradului 158,00 138,00 SF + PT Bransament gaz cu CT Gradinita PN 18 20,00 20,00 55.02.03.02 învățământ primar 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Reabilitare Scoala Generala nr. 29 corp Vaslui HCL 424/2009 10,00 10,00 C.Dotări independente şi alte investiții 64,00 0,00 0,00, 0,00, 0,00 64,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00i 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Studii şi proiecte 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen.15 64,00 64,00 65.02.04 Învăţământ secundar 2:586,37 0,00 556,46 0,00 0:00. :-2:029,91 65.02.04.02 Învățământ secundar superior 2.586,37 0,00 556,46 0,00 0,00) 2.029,91 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 531,34 0,00 0,00 968,66 PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 1.500,00 531,34 958,66 C. Dotări independente şi alte investiții 1.086,37 0,00 25,12 0,00. 0,00 1.081,25 Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 50,00 50,00 Studii şi proiecte 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SF + PT Construire spatii invatam.si utilitati Liceul Lenau str. Oituz 500,00 500,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si înterventii 536,37 0,00 25,12 0,00 0,00 511,25 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 187,43 25,12 142,31 DALI + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 170,10 170,10 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 148,84 148,84 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.Industrie Alimentara 50,00 50,00 Capitolul 66.02 Sănătate 1.475,50 0,00 12,10 0,00 8,00 1.463,40, 66.02.06 Spitale 1.475,50 0,00 12,10 0,00 0,00) 1.463,40 A. Lucrări în continuare 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00, 15,50 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 15,50 15,50 B. Lucrări noi 860,00 0,00, 12,10 0,00 0,00 847,90 Reabilitare, modernizare ambulatoriu spital clinic Dr. Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 460,00 12,10 447,90 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 400,00 0,00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 400,00 C. Dotări independente şi alte investiții 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA-, BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L. Turcanu 400,00 400,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie 200,00 0,00 0.00 0,00 0.00 200,00 rivind consolidari si interventii DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 80.00 Venerice Str.Marasesti nr.5 7 80,00 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 60.00 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", Timişoara Str. nr 3 60,00 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 60,00 60,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 10.924,43 0,00) 1.500,00 0,00 0,00) 9.424,48 67.02.05.01 Sport 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40 C. Dotări independente și alte investitii 190,40| 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40| Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,0 Studii şi proiecte 190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,40 DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 190,40 190,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 10.734,08 0,00| 1.500,00 0,00 0,00) 9.234,08 67,02.05.03 Intreținere grădini parcuri zone : E : DI : , verzi, baze sportive şi de agrement (Gradina a , , Zoologica si Botanica) :* IL "1.500,00; 0:00 - 0,00]: 1:500.00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 0,90 0,00) 1.500,00 Cladire educationala multifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2009 1.500,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67:02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone PI i i E i verzi, baze sportive şi de agrement: 5.234,08, 0,00). 1:500;00 :0,00 0,00 7:7134,08 A. Lucrări în continuare 946,48 0,00 0,00 0,00 0,00 946,48 Reamenajare Parcul Poporului, HCL. 499/2006 933,48 933,48 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 13,00 13,00 B. Lucrări noi 6.485,38 0,00, 1.500,00 0,00 0,00) 4.985,38 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 250,23 0,00 250,23 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 288,95 288,95 Reamenajarea și modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100,00 100,00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 85,60 85,60 Reamenajare Parcul Justiţiei, HCL 485/2007 100,00 0,00 100,00 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0,30 0,30 Modernizarea Parcului Studențesc, HCL 33/2008 0,30 0,00 0,30 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.000,00 1.000,00 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10,00 10,00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 10,00 10,00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 60,00 80,00

ALTE OND FOND DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCL nr. 552/2008 60,00 60,00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul Î. Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 20,00 20,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 4.500,00 1.500,00 3.000,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.802,22 0,00 0,00 0,00 0,00| 1.802,22 Dotări independente 215,75 0,00 0,00 0,00 0,00 215,75 Achizitie teren pentru staiie de compostare 10,00 10,00 Achizitie teren perdea forestiera 10,00 10,00 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL. 7/2009 195,75 195,75 Studii şi proiecte 1.586,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,47 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 10,00 10,00 DALI -+PT Amenajare spațiu verde intersecția str. Reşița-Calea Şagului 20,00 20,00 Cadastru verde şi realizare Registrul Spaţii Verzi (L.24/2007)(Centrul Civic, Parcul Central, Parcul Jusiitiei) 10,00 10,00 Proiect” implementare Sistem Management de mediu conform ISO 14001in cadrul Primariei Municipiului Timisoara 10,00 10,00 Reactualizare S.F.+PT+PUZ "Transformarea biornasei în materiale refolosibile - Staţia de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 257,92 257,92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămăiţei 120,00 120,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea 58.08 Castanilor nr. 1-2 si Harniciei nr. 3 58,08 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 58,08 700 000 000 saoa SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 58.08 Sabinei nr 1,2, 3 si Str, Muzicescu nr. 12 58,08 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr.3,5, 7,8 58,08 0,00 0,00 0,00 58.08 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 58.08 Dambovita nr. 80 58,08 SF+ PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 41,65 0,00 0,00 0,00 Buziasului 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 41.85 Orion 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 41,85 0,00 0,00 0,00 41,65 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 26,56 26,56 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 41,65 41,65 Amenajament silvic 24,99 24,99 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DALI + PT Reamenajare Parcul Justitiei 100,00 0,00 100,00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor |. Creanga 350,00 0,00 350,00 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 100,00 0,00 100,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţa Socială 338,00 0,00 0,00 0.00 0,00 338,00 98.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii oioal 0.001. 0:00 0.00 0,00 68.02.06 Centrul pentru voi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.01 Centru comunitar 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,00 C. Dotări independente şi alte investiții 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT |LOCUNȚE| ȚIUNI LOCAL Dotări independente 58,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 58,00 Dotări 58,00 58,00 Studii şi proiecte 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 40,00 40,00 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 65,00 65,00 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice 100,00 100,00 68.02.15.02 Cantine de ajutor social 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C_Dotări independente şi alte investiții 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 0,00 0,00 Studii şi proiecte 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 75.00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 75,00 75,00 68.06.15.04 Servicii sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte învestiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.06.15.50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 excluderii sociale A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,90 0,00 0,00 0,90 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 65.074,02| 20.767,52| 4.140,13| 1.800,00 0,00| 38.366,37 70.02.03;Locuinţe 2437052) 20.767,52 119,00;.:1:800,00 0,00|.. 1.684,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 23.940,52| 20.767,52 119,00| 1.800,00 0,00 1.254,00) A.Lucrări în continuare 20.767,52| 20.767,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Piata Mărăşti nr. 1-2 767,20 767,20

ALTE OND ND DE JOBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT LOCUINTE ȚIUNI LOCAL ilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 0,00 ilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,08 0,00 ilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 0,00 ilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr. 6 53,72 53,72 0,00 ilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 686,52 686,52 0,00 ilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1.159,85| 1.159,85 0,00 ilitare termică Aleea F.C. Ripensia, nr.10-12 1.051,54| 1.051,54 0,00 ilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 324,66 324,66 0,00 ilitare termică Str.Burebista, nr.10 167,64 167,64 0,00 ilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1.31280| 1.312,90 0,00 ilitare termică str.A.Ipătescu,nr.16-Fructelor, 433,80 433,80 0,00 iitare termică Intrarea Zenit, nr. 8 56,95 56,95 0,00 ilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 820,34 820,34 0,00 ilitare termică str. Salciei, nr.2, scA 78,73 78,73 0,00 ilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383,17 383,17 0,00 ilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bi. 275,67 275,67 0,00 ilitare termică str. Hotinului nr. 1 313,64 313,64 0,00 ilitare termică str. invățătorului nr. 5 331,13 331,13 0,00 ilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 287,13 267,13 0,00 ilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 284,13 284,13 0,00 ilitare termică str, Leandrului, nr. 21, bl. 21 190,25 190,25 0,00 ilitare termică str. Perlei, nr, 10 253,96 253,96 0,00 ilitare termică str. Gh. Ostragovich, nr.16, bl. 183,13 183,13 0,00 ilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125,95 125,99 0,00 ilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595,86 595,86 0,00 itare termica str. Titan nr.6, sc. A+B,- Tapia 716,07 716,07 ,sc. C 0,00 ilitare termică str. Golescu nr. 8 270,31 270,31 0,00 ilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bl. 230,38 230,38 0,00 ilitare termică str. Lidia, nr.104, sc.B+C 320,83 320,63 0,00 ilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 310,83 310,83 0,00 ilitare termică str. Versului, nr. 6 148,43 148,43 0,00 ilitare termică str. Nicolae llieşu, nr.8 282,83 262,83 0,00 ilitare termică str. Orion, nr.2 307,86 307,86 0,00 ilitare termică str. Balanței, nr.18 726,39 726,39 0,00 ilitare termică str. Cosminului nr. 27 398,15 398,15 0,00 ilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. A+B 404,42 404,42 0,00 ilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. 555,10 555,10 0,00 ilitare termică str, Diaconu Coressi nr. 119, 415,77 415,77 0,00 ilitare termică str. Dr. lon Mureşan nr. 107 133,18 133,18 0,00 ilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 245,17 245,17 1 0,00 ilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 406,88 406,88 0,00 ilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 314,05 314,05 0,00 ilitare termică str. Meziad, nr.2 280,74 280,74 0,00 ilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 169,42 189,42 0,00 iitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, 212,53 212,53 0,00 ilitare termică str, Cornel Grofşoreanu nr. 14, 228,67 228,67 0,00 ilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 1.010,10; 1.010,10 0,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 179,99 179,99 0,00 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 89,43 0,00 Reabilitare termică str. Virgii Birou, nr.3 244,22 244,22 0,00 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 595,06 595,06 0,00 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298,23 298,23 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 0,00 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,83 0,00 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00. 0,00 990,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. |.I.de ia Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 0,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.8 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl. 7B, sc. A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bi. 87 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică Bv, Dâmboviţa, nr. 22A 0,00 0,00 10,00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 10,00 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc A+B 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 0,00 0,00 0,00 Reabilitare termica la 82 obiective 820,00 0,00 820,00 C. Dotări independente şi alte investiții 383,00 0,00 119,00 0,00 0,00 264,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotari independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 383,00 0,00 119,00 0,00 0,00 264,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 383,00 118,00 264,00 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 430,00 0,00 A, Lucrari în continuare 9,00 B. Lucrari noi 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 283,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 283,00 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 283,00 283,00 Studii si proiecte 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si retea canalizare 22,00 22,00 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara,bransament utilitati, camera frigorifica) 9,00 9,00 SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir R.Sirlanu racord canalizare si retea canalizare 186,00 16,00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitir C.Lipovei racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF+PT cimitirul nr.8 Amurgului 28,00 28,00

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINTE | ȚIUNI LOCAL —_— e —— + 10-02-05 Alimentări SU apă şi ameriajări 20.974,00 0,00 0,00 0,001 0,00|.-20:974,00 hidrotehnice, 70.02.05.01 Alimentări cu apă 20.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.974,00 A. Lucrări în continuare 14.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 14.073,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei HCL 109/2006 250,00 0,00 250,00 Exlindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 230,00 0,00 230,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL 283/2007 850,00 0,00 850,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa ll, HCl 281/2007 8,00 0,00 8,00 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a ll-a, HCL 178/2007 750,00 750,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 136,00 0,00 136,00 Viabilizare terenuri cu utilitati , zona Armoniei nr.4- 6 TMS, HCL 488/2007 90,00 90,00 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 105,00 0,00 105,00 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 23,00 23,00 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 261,00 0,00 261,00 Extindere retele apa-canai Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1.206,00 1.208,00 Extindere retele apa-canai Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 200,00 200,00 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5.00 6,00 Extindere retele apa-canal str. Ernest Neumann zona Torontal), HCL245/2008 5,00 0,00 5,00 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 370,00 0,00 370,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 1.000,00 0,00 1.000,00 Extindere retele apa-canai Ronat ( zona Comoarei) HCL 281/2008 3.082,00 0,00 3.082,00 Extindere retele apa-canal zona Blascovici 513/2008 950,00 950,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1.100,00 1.100,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 850,00 850,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1.200,00 1.200,00 B. Lucrări noi 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,900) 6.750,00 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa 1 HCL 139/2009 2.000,00 2.000,00 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2.600,00 0,00 2.600,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 700,00 700,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 1.400,00 1.400,00 Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 10,00 10,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 10,00 0,00 10,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 10,00 0,00 10,00

ALTE FOND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 10,00 0,00 10,00 Exiinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 10,00 0,00 10,00 Alimentari cu apa fantani publice forate 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF Sistem major canal - cartier Ciarda Rosie etil 20,00 0,00 20,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. | 30,00 0,00 30,00 SF.Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 25,00 0,00 25,00 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 30,00 0,00 30,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 6,00 6,00 SF Reabilitare canal Calea Ghirodei 10,00 10,00 SF Reabilitare reteamagistrala de apa zona Ronat triaj 10,00 10,00 SFReabilitare retele apa canal str. C. Brancoveanu 10,00 10,00 SF Reabilitare retele apa canal str. V. Hugo - str. Alunis 10,00 10,00 70.02.06:-luminat public şi'electrificări rurale 7.496,00), 0,00). 1.555,00 0,00 0;00| 5941100 A. Lucrări în continuare 7.496,00 0,00 1.555,00 0,00 0,00| 5.941,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 138/2005 3.646,00 805,00 0,00) 2.841,00 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.850,00 750,00 3.100,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,90 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze localițăți 20.00). 0,00 0,00 0,00 0,06 30,00 A. Lucrări în continuare 0,00i 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii si proiecte 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 20,00 20,00 10.02.50. Alte servicii în: domeniile locuințelor, 12:213,50 0,00[.:-:2.466,13 0,00 0,00). :9.747;37 serviciilor şi.dezvoltării comunale. A. Lucrări în continuare 5.500,00 0,00 53,00 0,00 09,00) 5.447 00| Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2008 3.000,00 0,00 3.000,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 2.500,00 53,00 2.447 00 B. Lucrări noi 990,00 0,00 913,13 0,00 0,00 76,87 PT Reabilitarea ansamblului urban interbelic Corso HCL 302/2009 970,00 913,13 56,87

ALTE FOND FonD DE |OBLIGA-| BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | TIUNI LOCAL Viabilizare teren pentru c-lii locuinte ANL Calea Mosnitei 10,00 10,00 Vlabilizare terenuri pt. c-tii Sali de Sport si bazine înot cu CNI 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 5.723,50 9,00| 1.500,00 0,00 0,00) 4.223,50 Dotări independente 166,26 0,00 0,00 0,00 0,00 166,26 website pentru Proiect - Transferul de actiuniţactivitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9,00 9,00 Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni 85,86 85,86 Dotari directia MEDIU 71,40 | 71,40 Studii şi proiecte 5.557,24 0,00) 1.500,00 0,00 0,00) 4.057,24 Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 365,00 0,00 365,00 Studiu de oportunitate si Cerere finanlare pt."Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni" 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timisoara 60,00 60,00 Studiu de oportunitate si PUZ Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 135,00 135,00 SF Centru Regional intermodal de Transport 90,00 0,00 90,00 SF+PT trafic management si supraveghere video 400,00 400,00 SF+PT platforma de comunicatii interinstitutionale; pentru administratia publica 150,00 150,00 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 330,00 330,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 510,00 0,00 510,00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 178,00 176,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 900,00 0,00 900,00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10,00 10,00 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14,80 14,80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34,15 34,15 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Cartarea radioactivitatii in zona Timisoara 73,00 73,00 Cartarea privind metale grele din Municipiul Timisoara 73,00 73,00 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 22,02 22,02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat str. Negoiu 10,00 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 19 10,00 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 21 10,00 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 18 10,00 10,00 SF+PT Achizitie instalatie-panouri solare si fotovoltaice Scoala Generala nr 16 10,00 10,00

FOND FONDDE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI PUG Digital + studii necesare 1.500,00 1.500,00 PUZ Piata 700 150,00 0,00 DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol i Nr.23 100,00 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc| Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 225,00 PUZ Viabilizare teren pentru c-tii ANL Calea Mosnitei 50,00 Capitolul 74.02 Protecția mediului 127,70 14.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 127,70 A. Lucrări în continuare 0,00 B. Lucrări noi 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 127,70 Dotări independente 117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117,70 117,70 Studii şi proiecte 10,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 10,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 7,296,25 0,00 0,00 0,00 0,00| 7.296,25 81.02.06 Energie termică 7.296,25 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.296,25 A. Lucrări în continuare 4.686,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in municipiul Timisoara 4.586,25 0,00 0,00 0,00 0,00) 4.686,25 Retennologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termiceCT BUZIAS HCL 558/2006 500,39 1 500,39 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT| Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2008 677,97 677,97 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 56,00 56,00 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 114,00 114,00 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 127,00 127,00 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 150,00 150,00 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 110,00 110,00 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 91,00 91,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 255,00 255,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88,00 88,00 Retehnologizare CAFtip PTVMI de 50 Gcalih CET! Centru, HCL 167/2004 559,83 559,83 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 706,00 706,90 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 812,00 812,00 Prelevare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 108,83 108,83 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2097 213,94 213,94 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 116,29 116,29 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-] BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 10,00 10,00 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.600,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00: Studii şi proiecte 2.600,00 0,00 0,00 0,90 0,00 , SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona I.I. Brad 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10,00 10,00 SF Modernizare RTP zona izlaz 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Letea 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10,00 10,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 2.500,00 2.500,00 Capitolul 84.02 Transporturi 42.353,17 0,00 634,31 0,00 0,00) 41.718,86 84.02:03: Transport rutier 42:353;17 0,90 634,31 0,00 0,00,::41:718;86 84.02.03.02 Transportul în comun 7.516,95 0,00 0,00 0,00 0,00) 7.516,95 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 2.796,95 0,00 0,00 0,00 0,900) 2.796,95 PT Al doilea sens de circulatie linie de troleibuz pe Bv.Parvan HCL 156/2001 348,95 0,00 348,95 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL. 473/2009 135,00 135,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 275,00 275,00 Reabilitarea linilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2008 135,00 135,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea trarnelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009 240,00 240,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea Bogdanestilor HCL 472/2009 275,00 275,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Str. Avram imboane,, Str. Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCL 473/2009 400,00 400,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor, stradale în municipiul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul, HCl 469/2009 HCl. 473/2009 205,00 205,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, str. Polona, HCL 468/2009 275,00 275,00 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998 108,00 108,00 Amenajare parcare Str. Labirint 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 4.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 4.720,00 12

ALTE FOND FOND DE JOBLIGA-, BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT | LOCUINȚE | ȚIUNI LOCAL Dotări independente 3.475,00 3.475,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 3.000,00 3.000,00 Autobuze articulate (30 buc.) + Autocar 1.000,00 1.000,00 Tramvaie folosite 1.000,00 1.000,00 Achizitii tramvaie noi 1.000,00 1.000,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 475,00 475,00 Achizitii refugii calatori 475,00 475,00 instalatii climatizare pt. 10 trenuri tramvaie 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.245,00 1.245,00 Studii si proiecte Primarie 380,00 380,00 Studiu privind efectuarea de corectii in amenajarea geometrica a intersectiilor si retelelor de transport dispuse prin hotarare a Comisiei de Circulatie 100,00 100,00 Studiu de reamenajare a intersectiilor cheie pe radialele principale 5,00 5,00 SPF Realizare pasaj zona Dambovita - inel IV 5,00 5,00 SPF Realizare a lucrarilor inelului IV 5,00 5,00 Studiu de circulatie la nivelul Polului de Crestere Timisoara 10,00 10,00 Studiu de extindere a retelei de transport public local si metropolitan 120,00 120,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi organizării parcării publice în mun. Timişoara 100,00 Studiu de prioritizare a transportului pe traseele actuale si in perspectiva extinderii 5,00 5,00 Sistem integrat de transport intermodal 5,00 5,00 Studiu de realizare de platforme logistice 5,00 5,00 Studiu de modernizare a garilor CF ca statii de transfer intermodal 5,00 5,00 Studiu privind amenajarea de trasee in vederea realizarii de piste pentru biciclete si zone pietonale 5,00 5,00 Studiu privind realizarea de parcuri industriale 5,00 5,00 Studiu privind implementarea sistemului ,, park and ride” 5,00 5,00 Studii si proiecte RATT 865,00 865,00 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 250,00 250,00 Studiu privind valorificarea retelei de cai ferate industriale 5,00 5,00 SF Amenajare alveole 150,00 150,00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 100,00 100,00 SPF + SF + PT Depou tramvaie Calea Buziaşului 10,00 10,00 SF Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 50,00 30,00 SF Extindere retea troleibuz Ghiroda 50,00 50,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 100,00 100,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 150,00 150,00 84.02.03.01 Drumuri si poduri 10.865,00 10.865,00 A. Lucrări în continuare 8.300,00 8.300,00 Consolidare pasaj Cal. Șagului, HCL 94/2007 8.300,00 8.300,00 B. Lucrări noi 1.360,00 1.360,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 1.310,00 1.310,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 50,00 50,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.205,00 1.205,00 Dotări independente 0,00 Studii şi proiecte 1.205,00 SF+ PT Realizare pod, largire pasaj si strada Jiul 50,00 13

OND FOND DE |OBLIGA- DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE RULMENT LOCUINTE TIUNI LOCAL SF + PT Extindere la 4 benzi , largire pasaj si amenajare intersectii str. Popa Sapca - B-dul Antenelor 50,00 50,00 SF Completare inel IV - Calea Buziasului - Calea Lugojului 50,00 50,00 SF + PT Pod Stefan cel Mare 50,00 50,00 S.F.+ PT Podul Muncii 50,00 50,00 S.F+ PT, Podul Ținereţii 50,00 50,00 Expertiza Pod Michelangelo 12,00 12,00 SF+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 893,00 593,00 SF+ PT * Consolidare Pod Eroilor 150,00 0,00 150,00 DAL + PT Pasarelă Parcul Copiilor 50,00 50,00 84.02.03.03 Străzi 17.571,22 0,90 160,31 0,00 0,00| 17.410,91 A. Lucrări în continuare | 10.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 10.900,00 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2006 400,00 0,00 400,00 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 800,00 800,00 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 300,00 0,00 300,00 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 550,00 0,00 550,00 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1.250,00 0,00 1.250,00 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 550,00 0,00 550,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 400,00 0,00 400,00 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 350,00 350,00 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 3.200,00 3.200,00 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 3.000,00 3.000,00 Amenajare str. Chimistilor, HCL 483/2007 0,00 0,00 B. Lucrări noi 5.183,00) 0,00 0,00 0,00 0,90| 5.183,00 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 200,00 200,00 Amenajare parcare si piste ciclisti bv. Brancoveanu si Romulus str. Porumbescu HCL 138/2009 925,00 925,00 Amenajare str.Edgar Quinet HCL 261/2009 622,00 622,00 PT+ Amenajare str. Muzicescu HCL 395/2009 50,00 50,00 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 260/2009 1.120,00 1.120,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 241,00 241,00 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 1.110,50 1.110,50 Amenajare sir. Neculce HCL 25/2010 914,50 914,50 C, Dotări independente şi alte investiții 1.488,22 0,00 180,31 0,00 0,00) 1.327,91 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Studii şi proiecte 1.488,22 0,00 160,31 0,00 0,00 1.327,91 SF Modernizare şi extindere blv. Sudului HCL 26/20 342,19 342,19 SF+PT Amenajare str. Brazilor 18,50 18,50 SF+PT Amenajare zona Polonă 12,00 12,00 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 39,00 39,00 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 17,50 17,50 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,00 72,00 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 148,00 148,00 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 70,00 70,00 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 47,00 47,00 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,00 36,00 SF+PT Amenajare str. Gh. Cotoşgman 30,00 30,00 SF+PT Amenajare legătură între str. Torac şi Calea Stan Vidrighin 10,00 10,00 SF+PT Amenajare zona Rogojan-Turcanu 10,00 10,00 14

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE |OBLIGA- LOCUINȚE | ȚIUNI SF+PT Amenajare str. Comuna din Paris (loseph Gabriel) 10,00 SF+PT Amenajare str. Baba Novac 10,00 SF+PT Amenajare str. Miloia 10,00 SF+PT Modernizare b-dul Dragalina 10,00 SF+PT Amenajare str. Grigore Antipa 10,00 SF+PT Parcare Pod Calea $agului 10,00 SF+PT Parcare subterana AEM 10,00 Expertize 10,00 SF Modernizare Cal. Buziaşului şi extindere 0,00 Alte studii şi proiecte drumuri 100,00 Siudiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 237,00 Actualizare SF Reabilitare sir. Vacarescu intre b- dul Regele Caro! si Splaiul T. Vladimirescu 57,72 SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd. 16 Decembrie HCL 353/2009 160,31 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 6.400,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 B.Lucrari noi 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 6.400,00 Dotari independente 6.400,00 Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 | ECONOMICĂ PPR VI IPA i | | DIRECTOR DIRECȚI, Smaranda HA 6.400,00 DIRECTOR DIRECȚIA DEF OLTARE Aurelia SERVICIUL N Gabriela Delia BRIGDAN 5.926,00 15