keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/29.09.2009 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 354/29.09.2009
privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 22327/22.09.2009 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învaţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199/ 22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera c), alin. (4) litera d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru Studiului de Fezabilitate "CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ" din Municipiul Timişoara , de la valoarea de 3.338.959,67 lei reprezentând 924.485 EURO (la valoarea 1 EURO = 3,3100 lei) la valoarea de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 EURO (1 EURO = 4,2157 lei la data de 30.08.2009), conform Studiului de Fezabilitate reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi a devizului general, întocmite de S.C."PRO-ARH" S.R.L. Timişoara, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Administrare a Grădinilor Zoologice şi Botanice.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Public pentru Administrarea Grădinilor Zoologice şi Botanice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP53-01, Ver.1

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SC2009- 22327/22.09.2009.

R E F E R A T

privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 383/30.10.2007 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ„ a municipiului Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnic-economici, valoarea investiţiei fiind estimată la 3.338.959,67 lei, reprezentând 924.485 EURO. În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/09.08.2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, acestui obiectiv de investiţii i s-a aprobat finanţarea, fiind inclusă în Lista subprogramelor şi a obiectivelor de investiţii Anexă la H.G.1500/2007, poziţia 12. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199 din 22.04.2008 s-a aprobat implementarea subprogramului „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ„ pe toată perioada de derulare a acesteia, prin asigurarea finanţării de la bugetul local a unui procent de 25% din cheltuielile eligibile - 834.739,92 lei (231.121,25 EURO) şi a cheltuielilor neeligibile, urmând ca Ministerul Mediului să asigure cofinanţarea într-un procent de 75% de la bugetul de stat. De asemenea, prin această hotărâre, Primarul Municipiului Timişoara a fost mandatat expres pentru semnarea Convenţiei pentru finanţarea subprogramului. În vederea încheierii convenţiei, Municipiul Timişoara este obligat să asigure întocmirea şi/sau reactualizarea studiului de fezabilitate în conformitate cu prevederile din Ordinului nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu. De asemenea, este necesară reactualizarea S.F. conform H.G. nr. 28/09.01 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Studiul de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” reactualizat conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara, faţă de precedentul SF, prevede extinderile şi racordurile la reţelele cu utilităţi (reţea apă 120 m şi reţeaua de canalizare 180 m), suprafaţa construită este extinsă la 471,70 mp, şi suprafaţa desfăşurată de 1.262,70 mp faţă de SF precedent, asigurându-se amenajări de terarii, şi acvarii la demisol, sală multifuncţională, sală expoziţională, săli de curs, şi 2 spaţii de cazare pentru copii în vederea organizării de tabere educaţionale, amfiteatru în aer liber (273 mp) pentru organizarea de manifestări şi serbări, consultanţa şi dirigenţia de şantier. De asemenea, datorită

FP53-01, Ver.1

crizei economice şi scăderii preţurilor la materialele de construcţie, valoarea exprimată în EURO/mp a construcţiei a scăzut de la 722,25 EURO/mp construcţie la 691,28 EURO/mp construcţie la SF iniţial. Având în vedere cele expuse mai sus precum şi diferenţele de curs valutar între anii 2007 (1 EURO = 3,3100 lei) şi 2009 (1 EURO = 4,2157 lei),

PROPUNEM:

1. Aprobarea de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Studiului de Fezabilitate „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” reactualizat conform Proiectului nr. 382/12/08-2009 întocmit de S.C.”PRO-ARH” S.R.L. Timişoara, la valoarea de 6.022.590,17 respectiv 1.428.609,76 EURO, conform principalilor indicatori tehnico economici ai investiţiei şi devizului reactualizat, din anexă.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

ADRIAN ORZA VASILE CIUPA ŞEF SERVICIU PROTECŢIA MEDIULUI, ŞEF SERVICIU ADMIN. GRĂDINA ZOO,

ADRIAN BERE – SEMEREDI MIHĂIŢĂ AFRENIE

AVIZAT JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC, Red: BSA, Dact: BSI, Ex.3

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIŢIEI „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ” ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA,

1. VALOAREA TOTALĂ

Investiţia totală estimată a investiţiei, inclusiv TVA, în conformitate cu soluţia propusă, este de 6.022.590,17 lei respectiv 1.428.609,76 Euro.

Calculele au fost efectuate pentru cursul leu/EURO la data de 30.08.2009.

Din valoarea totală a investiţiei, investiţia în Construcţii - Montaj (C+M) reprezintă 5.325.760,84 lei respectiv 1.263.315,9 Euro.

2. EŞALONAREA INVESTIŢIEI

Investiţia este preconizată a se realiza într-o perioadă de 2 ani, după cum urmează:

Anul 2009 – 422.456,92 lei fără TVA

Anul 2010 – 3.021.378,9 lei fără TVA

Anul 2011 – 1.614.128,9 lei fără TVA

Notă: La aceastea se adaugă cheltuielile neprevăzute din devizul general la cap. V.1

3. DURATA DE REALIZARE

Investiţia poate fi realizată într-o perioadă de 24 luni.

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI:

VALOAREA TOTALĂ CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Valoare TVA Valoare

Nr

Crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Lei Euro Lei Lei Euro

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt obţinerea şi amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului - - - - -

1.2 Amenajarea terenului dupa finalizarea constructiei

21078,5 5000 4004,91 25083,42 5950

1.3 Amenajări pt protecţia mediului

- - - - -

TOTAL CAPITOL 1 21078,5 5000 4004,91 25083,42 5950

CAPITOLUL 2 . Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare

2.1 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

58000 13758.09 11020 69020 16372.13

TOTAL CAPITOL 2 58000 13758.09 11020 69020 16372.13

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt proiectare şi asistenţă tehnică

3.1 Taxe pentru obtinerea avize, acorduri şi autorizatii

59065,58 14010,86 11222,46 70288,04 16672,92

3.2 Proiectare şi inginerie, studii de teren

358034,34 84928,80 68023,52 426060,86 101065,27

3.3 Organizarea procedurilor de achiziţie

1.200,00 284,65 228 1428 338,73

3.4 Dirigenţie de şantier 42157 10.000 8009,83 50166,83 11900

3.5 Asistenţă tehnică 25294,2 6.000 4805,9 30100,1 7140

TOTAL CAPITOL 3 485751,12 115224,31 92289,71 578043,83 137116,92

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,8 1.263.315,9

4.2 Montaj utilaj tehnologic Se va face cu achizitie ulterioara.

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

Se va face cu achizitie ulterioara.

4.4 Utilaj fără montaj şi echipamente de transport

Se va face cu achizitie ulterioara.

4.5 Dotări Se va face cu achizitie ulterioara.

TOTAL CAPITOL 4 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,84 1.263.315,9

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

− Lucrări de construcţii

− Cheltuieli conexe organizării şantierului

15176,52

2529,42

3.600

600

2883,54

480,59

18060,06

3010

4.284

714

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului

Scutit de taxe de avizare si autorizare.

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

3035,3 720 576,71 3612,01 856,8

TOTAL CAPITOLUL 5 20741,24 4.920 3940,84 24682,07 5854,8

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt probe tehnologice şi teste şi predarea la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

- - - - -

6.2 Probe tehnologice şi teste - - - - -

TOTAL CAPITOLUL 6 - - - - -

TOTAL GENERAL 5.061.000,14 1.200.512,40 961.587,02 6.022.590,16 1.428.609,76

Din care C+M 4475429,28 1.061.610 850331,56 5325760,84 1.263.315,9