keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 155/25.04.2007 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe

25.04.2007

Hotararea Consiliului Local 155/25.04.2007
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 8561/13.04.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Declaraţiei comune a Municipiului Timişoara din România şi a oraşului Szeged din Ungaria şi în baza Protocolului de înfrăţire şi colaborare între Municipiul Timişoara şi oraşul Szeged din Ungaria, documente aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1997;
În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003;
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin.3, art.16, art. 36, alin.2 lit.(e), alin. 7, lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Acordul privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Edilitară - Serviciul Administrare Mediu Urban, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Serviciului Administrare Mediu Urban;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Tim-Szeged.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC 2007 –

REFERAT privind aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul

dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe

În scopul consolidării relaţiilor de cooperare dintre oraşele Timişoara şi Szeged, în concordanţă cu Protocolul de Cooperare şi Înfrăţire, semnat la data de 27 ianuarie 1998, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Oraşului Szeged şi-au propus semnarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe. Având în vedere iniţiativa Municipiului Timişoara de a extinde şi de a reamenaja Grădina Zoologică din Pădurea Verde şi necesitatea conformării uzanţelor internaţionale privind ţinerea animalelor în captivitate, dată fiind experienţa oraşului Szeged în administrarea propriei sale grădini zoologice, prin semnarea acestui Acord autorităţile locale din cele două oraşe işi propun crearea unui cadru care să permită colaborarea între cele două grădini zoologice, prin schimburi de experienţă, de animale şi alte activităţi între acestea.

Având în vedere aspectele menţionate mai sus; În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea tratatelor nr. 590/2003, ale art. 11, alin.3, art.16, art. 36, alin.2, lit.(e), alin. 7, lit. (c), ale art. 45, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

Propunem:

Aprobarea Acordului privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale. Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe

Şef Serviciu D.L.I.E. Întocmit Arh.Aurelia Junie Cons. Claudia Bălulescu

Avizat juridic Cons. jur. Mirela Lasuschevici

Atasament: Acord_Tim-Szeged.pdf

ACORD privind cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul dezvoltării locale.

Cooperare între grădinile zoologice din cele două oraşe

Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Oraşului Szeged (Părţi) - în concordanţă cu Acordul de Cooperare şi Înfrăţire între cele două oraşe, semnat la data de 27 ianuarie 1998 - convin următoarele: Având în vedere faptul că: 1. Timişoara - în calitate de reşedinţă a judeţului Timiş, respectiv centru al teritoriului limitrof

zonei de frontieră a Regiunii de Vest a României - potrivit experienţelor anterioare, doreşte să cultive şi să dezvolte în continuare relaţiile transfrontaliere decurgând din rolul său euroregional, cu aşezările adiacente frontierei, deci şi cu Szeged,

2. Szeged - în calitate de centru al Regiunii Dél-alföld - potrivit experienţelor anterioare, doreşte să

cultive şi să dezvolte în continuare relaţiile transfrontaliere decurgând din rolul său euroregional, cu aşezările adiacente frontierei, deci şi cu Timişoara,

Avînd în vedere iniţiativa Municipiului Timişoara de a extinde şi de a reamenaja grădina zoologică din Timişoara, Pădurea Verde, important punct de atracţie pentru recreere şi agrement, în conformitate cu practica internaţională actuală în domeniu, Luând în considerare faptul că grădinile zoologice funcţionează, în principal, pe baza cooperării şi schimbului de experienţă şi de animale, Ţinând cont de experienţa oraşului Szeged în dezvoltarea şi administrarea exemplară a grădinii sale zoologice, Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Local al Oraşului Szeged îşi exprimă intenţia de a sprijini cooperarea între grădinile zoologice din cele două oraşe, încurajând diverse activităţi şi schimburi de experienţă între acestea. Semnat la Timişoara, pe data de 25.04.2007, în câte două exemplare, în limba română şi în limba maghiară.

Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu Primarul

Municipiului Timişoara

Dr. Botka László Primarul

Oraşului Szeged