keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 86/11.03.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 86/11.03.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 - 5759/03.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2014 şi Anexei nr. 2 - Program dezvoltare 2014, care fac parte integrantă din preznta hotărâre.

Art. 2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: AR-M316_20140311_195838.....pdf

Contributie — n m TOTAL Asociatii | Buget SURSE | CREDIT BUGET NUMIREA OBIE | DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 de | Stat PROPRII E — o O > — proprietari n _ i A |e | | & |O |a a E a) o 151.02 Autorităţi 605,12 5,00] 5,80 0,00 636,12 n) i iActiuni Externe 2.506,40 5,00 5,00 9,09 000| 2.506,40, | 2.506,40| 0,00 000| 0,00 0,05 2.508,40) independente şi alte investiții | 2.506,40 0,00 0,00 5,00 0.00[ 2.506.460; Ţ E dependente 1.856,40 0,00 00| 0,00 0,00 1.856,40) i ironia Ei „Dotari directia Fiscala 331,35 0,00 0.00) 0,00 0,00 331 „35, Îi Pete a „Dotări Primărie 1.525,05 0.00 0,09 0,00 000| _1.525,05| le. | 650,00| | | | 650,00; | 158,00) | | alte inves 17 îl 174,55) 500| 7.64

TOTAL R ENUMIREA OB 2014 IECTIVULUI Coniributie PROP RI DIO = U jAchizitii i imobile gradi inite eabilitare acoperis Gen 7 JSF+PT Consiruire sala sport la Scoala Gen.nr.25, str. Cosminului nr.42 Timisoara |DA LI+PT Reabilita operis Gen.25 ra DALI+PT Reabilitare acoperis Gen. 19 ADALIPT Real re Sala Sport Bficieniizare energetica scoli 1.035,34 0,09 1.035,34) 0,00 550,34 5,00 0,09) 1,00) 0,00 0,00, RU 50,00, 0,00) N Ţ T | | | 14000) 0,00 0,00 9,00 15,00| 000| 9,00 0,09| | | 50,00) 0,00 000| 000, 50,00; 30,00 0,00 0,00 30,00) 0,00 10,00 50,00 4000) 0,00 0,00 40,00 30,00 0,00 0,09

Caniributie | Buget SURSE de Stat PROPRII DENUMIREA OBIECTIVULUI LOCAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 667,20 0.00| 5.00 0.00 Î e, modernizarea, Liceului C.D.Loga | i 20,85 0,00 0,90 0.00 , | _ ) | 82,13 0,98 0,00 0,00 DALI+ PT Reabilitarsa, madernizarea, (dezvoltarea si echiparea Liceului Teoretic |Nikolaus Lenau Timisoara HCL 415/2008 biliteare corp B Liceul W akespeare p-ta Romanilor | NN _ | 15,00 0,00 0.00i IPT+DALI reabilitare corp A Liceul W | str. LL. Caragiale nr.8 | | 15,09] 0,09; 2,09 0,00| Page 3

DENUMIREA OBIECTIVULUI Coniributie Asociatii IL iceul Lenau sir. Oz SF Consiruciie carp nou P+3E pt Liceul Moisil - P-ta Balcescu +PT Lic. Moisil, corp str. ţ xtindere corp cladie 3E C. Tehnic Regele bilitare instalatii si constructii cladire nta si extindere UPU Clinicile Noi la Sp. | xiste - Municipal Clinicile Noi sir. Gh. Dima nr.5 591/2013 p= 2.983,00| 0,00 JExiindere Corp B, sectiile chirurgie, prematuri |si laborator pneumoftiziologie si reabilitare iadire existen urcanu"din Timisoara a Spitalul "Louis îr, |, Nemoianu - Dr. HOL 124/2013 Gabor, colț cu str. DOTARI Spi copii Louis Turcanu” l Clinic de Urgenta pentru tari Spitalul Clinic Boli Înfectioase si neumofiiziologie Victor Babes entru siaborarea necologie a 2 spitalului Ciinic Municipa al de enta Timisoara a a & ag ai a A e) La _ a ca Ss o

Conti ibutie| pe TOTAL Asociatii | Buget SURSE EDIT | BUGET / NUMIREA OBIE i Sg RI DENUMIREA OBIECTIVULUI 5014 Stat PROPRII E LOCAL | pro | , j = ERORI 5 ţ | j | 200,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 200,00| T Extindere Corp B, seciiile chirurgie, | | | | iprematuri si laborator pneumoftiziologie si | iare. cladire xistenta la S ui” Louis | | îr. LL Nemoianu - Dr. | | i a HCL 124/2013 | | i 33,181, 0,00 0,00) 0,00, 000 33,18) | | f abur la | | Spor de putere 50% la reteaua electrica + refacut instalatii electrice interioare -Clinicile |Noi/Spit ital Municipal i Re aviare imobil Sala Capito! HCL 285/2008 (Fosi cinema Capitol)

DENUMIREA OBIECTIVULUI Contributii Asociatii | de proprie 7 iReabilltare constructii, instalatii si extindere la Sala C.Jude (fosta Olimpia) HCL 277/2011 134/2013 | 1.026,50 [ —. jConcus de idei+SF+PT Sală Polivalentă | | tare i i îi ALEE 000 locuri - cofinantare = CN) 100.00 oo 0.00 5.00 000| 100,00) EEE CITE i > dr i of din | feariiere__ — N 300,00 0,00 09,00 0,00 0,00) 300,00| Dotări independente 163,98 9,09 0,50) 8,96 9,00 183,98i | Sister control acces bazin inot Complex | | Bega 73,98 0,00) 0,00 0,00 0.00 738| Sala Jude poa |-ledire educationala multifunciionala la (Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCL 354/2008 ca lorgovanuiul HCL Amenajare pista skateboard in Parcul Central ţ ILA | , n Mu icipiul Timisoara - E Modernizarea Parcului Lidia (Padurice) HCL 249/2012 Achizitie aplicatie ” Energy Management la Systen” EMS e D m

DENUMIREA OBIECTIVULUI Contributie Asociatii | SURSE | PROPRII | CREDIT noi in municipiul Timisoara DALI SPT (Central) at a a aranună |Zoolog — Bază furajeră la |Grădina Zoologică Realizare registru spaiii verzi Î jConcurs de idei +SF+PT Stadion 42000 focuri : Pistă sketehosrd C Dotări independen 000| 0.00

| TOTAL | ii Buget 2014 | Stat DENUMIREA OBIECTIVULUI iliiare termică str. Piatra Craiului, nr.1 ilitare termică str. Coriolan Brediceanu, 4 15 ilitare termică sir. termică str. Dropiei itare termică Calea Taror , sc. A+B bilitare termică Bv. Dâmbovița, a | ilitare iermică sir. Cutezătoritor, nr. 2, Se 126,48 n RD e o = a Expertiza, Audit, DALI si PT la blocuri locuinte unicipiul Timisoara HCL 150/2012

DENUMIREA OBIECTIVULUI (Consultanta privit (2007. 2013( pentru reabilitare termica blocuri locu inte în Mun. Ti T Reabilitar (proiect are abiecti V implementarea o e e intregiri retele apa la LI. 466/2010, e „00| ere rofectelor si a i F Execulie F Fântână ornamentală str. elaborarea „a studiilor de fi abil itate, a altor studi ferente p obiectivelor de investitii Ss 8,00 0,00 0,00) un. Timisoara Executie fantani publice forate în 0,00 & Aa 88 nt nd rr 9,09 Extindere reţele iluminat public zona de nard, [CL 138/2005 2.604 0,00) rețele iluminat public zona de sud, | JHCL 13 92005 0,00, i proiecte _,66| Studiu de oportu delegării gesiiuni te, de fundamentare, prin concesionare a serviciului de iluminat public, studiu de fezabilitate şi caiet de sarcini privind concesionarea serviciului de iluminat public SE. Lucrări noi E. a ua o wb BUGET LOCAL aa a

DENUMIREA OBIECTIVULUI Contribute | Asociatii SU | SUI | PROPRII | BUGET LOCAL | 1 3 ) istem de | raveghere pentru ci erea siguranței şi | | | venirea criminalităț municipiul | nişoara HCL 358/15.06.2013 2.500,00 0,00| 0.50 0,00 anale de dese! E Freidori pondente a lose |TOTEM RI de semnalizar jistorice (monumente, ansambluri situri, | |conform LMI 422/2010) | 50,00| 0,00 0,00. 0,00 0,09) 80,80) | | i | 2.988,71 9,95 5,96 0,00 0,96 2.980,71, | | MUIE | _ | pu Director zona stadion 50,00 0,00 0,09| 0,00 0,00 50,00; [ ) | i 50,00 0,00 0,00| 0,00 0,00; 59,00; 50,00| 0,00 0.00 000) 0,00 50,00 E DIA 1 "m | 59,001 | Î i [ | 0,00 0.00) 0,00| 0,00 50,00 | E a a dr —_| ţ IRINEI d) 10,00 0,00) 100| 00 9,00 10,90) IPUZ Calea Aradului (fosta unitate militara), construciie locuinte ANL. 50.00 000 0,00i 0.00| 50,00) : T _ FT _ PITT PUZ str. Diminetii (Comuna Giroc) pentru | Ba na | ţ i Iaca inta ANI 0,00 constructie locuinte ANL 0,00 0,00 000| 0,00 50.00) |SF+PT racordare la retea metropolitană (fibră | pentru "Sistemul de supraveghere | | pentru cresterea sigurantei si prevenirea | | în municipiul Timisoara" | (orimina itatii în runicipiul imisoara 524 000 0.00 0,00) 0,00). 224| RI n | j ta studii si proiecte pentru accesare Jfonduri europene O - __100.00| 0,00) 000, 000, 000) 100.00 Page 10

ţ i Î ] Conti Î TOTAL | Asocieiii Buget SURSE | CREDIT BUGET 2014 | de Stat | PROPRII] E LOCAL | rovrietari | | proprietari | TI mm TI TTTI 5 ALI+ DTACTPT+ODE +CF Reabilitare spații | îpublice din centrul istoric al oraşului Timişoara Cetate Il) 600,00] 0,00) 000| 0,00 0,00 600,00 III Ie (DALI +DTAC+PT+DDE +CF Reabilitarea | 1 i | TI jcre eştere Timişoara și Cenirul Regional de i Transfer Tehnologic | i 100,00 0.00 0,00| 0,00 0,00 | |SF+PT Urbanizare Cariier Kuncz- punga de jsaracie | 150,00 0,00 0,00 0,09 0,00 Ţ (Consultanta pentru elaborare Plan Integrat de! "Dezvoltare a Polului de Cresiere Timisoara „2014-2020 (ITI) 100,00 i iAchizitia si montarea unei statii de filtrare, mod: "ORAŞ" si amplasarea acesteia in Mun. Timisoara 900,00 11.675 40| 1.114,40 i | +

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL | 2014 Coniribuiie Asociatii articulate (30 buc.) tobuze de ca o SURSE | CRE PROPRII E DIT BUGET LOCAL | | | 3. 000, 00 SF(aciualizare)+PT Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea trarnelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 3, C. Buziaşului 0,00 SF (actualizare)+PT Reabilitarea liniilor de iiramvai şi modernizarea tramelor stradale municipiul Timişoara, traseul 4, Bv. Cetății 0,00) 0,00 0.00) 0.00 alizare)+PT Reabilitarea liniilor de şi amvai şi moderniz tramelor stradale în În municipiul Timişoara, traseul 5, C. |Bogdanestilor [unio Timişoara, traseul 6, Str. Avram mbroane, Str. Ghe. Adam m) 5,00). 200,80 0,00 0,00 0,00 |SF(aciuelizere)+PT Reabilitare liniilor de ramvai şi modernizarea tramelor stradale în imunicipiul Ti Timişoara, traseul 7, Str. Ana Ip patescu, V. Hugo,Str. Alunis, Str. Drubeta |SF (actualizare) P 'T Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în e piul Timişoara, traseul 8, Str. Ardealul | Reabilitarea liniilor de e şi modernizarea iramelor stradale în (municipiul Timişoara, traseul 9, str. loan Slavici, Str. Polona 5.00) 0,00 0,00 0,00 0.00)

— NI I-a TOTAL = NUMIREA OBIECTIVUL DENUMIREA OBIECTIVULUI i 5014 LOCAL [SF +PT Pasaj Popa Sapca [DALMPT Pod Metalic - Ady Endre Bi PT Pasa elă Sir. Gelu- “str. | P (SF+PT Construire Pod peste Bega 100,00| 0,00| 9,00) 000) 0.00 100,00) — a Eat , i [SF+PT Reorganizarea circulației rutiere pe e şi reproiectarea | i re şi de transport public i | Victoriei) !

DENUMIREA OBIECTIVULUI 2014 PROPRII str. Torac şi Cale anul 1848 HCL40/2011 Zona Campului HCL 39/2011 0,00 800,00; T+ Amenajare si 1/2008 iAmenajare zona Peiuniei - -Magnoli ei HCL 319/2010 are str. Gladiolelor HCL 42/2011 a Weismulter-Laurențiu L 278/2011 igar Quinet HCL 0,90 2.879,12| 0,00; 108,85 0,90; | iermens, sens giratoriu Calea Buziasului;parcare publica HCL 579/2013 ade 2.000,00] 10.000,00 0.00 tudii şi proiecte

DENUMIREA OBIECTIVULUI Contributie | Asociatii SURSE j CREDIT, PROPRII | E i 2) 3 n — + Ju SE+PT Largire 4 benzi Calea Martirilor 76,50 0.09; 0,00 0,00 75.50/ RER m | | 390) 000 080 - 9, Modernizare str. Gr. Alexa UI | | | | |renson &-To 000; 000, 000| 000| 140,00 000| 000| 000) 000| 109,00) esita: ducerea liniilor de iramvai pe mijloc, i i pe sens de o pa i de alta e Parcare I la 45 de gri rade pe dinspre parcari a trot un rand de > Nord si zonele cent copaci pe îlecare parte, intre trotuar si cladiri. | 200,00 0.001 0,00 ţ ! SF+PT Reabilitarea complexa si | modernizarea unul cartier la nivel de | |carosabile, trotuare, locuri de parcare, piste de biciclete, spatii verzi, locuri de joaca, locuri jde practicat sport (minifoibal, baschet, (handbal, fiiness, aerobic). 150,00| 0,00 0,00 0.00 3.00 j Re și ara de = scurte eze in timp si spatiu! legatura dintre Î | 1 de si estice ale Buziasului - str. 4 DIRECTOR DIRECȚIA TA DIRECTOR DIRE Aurelia DEZVOLTARE Întocmit, | CONSILIER SERVICIUL FFLRN „Luminiţa TOMA Page 15

Atasament: AR-M316_20140311_195711steli.pdf

REFERAT i j , _ privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2014 Având în vedere: e Adresa nr. SC 2014 — 540/03.03.2014 a Serviciului Proiecte cu finanțare locală, regională şi naţională, din cadrul Direcţiei Dezvoltare, prin care se solicită diminuarea sumei aprobate la cap. 65.02 „Învăţământ”, poziția „Extindere grădiniță PP22”, precum şi introducerea în cadrul aceluiaşi capitol a pozițiilor următoare: - Reabilitare, modernizare, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional C.D. Loga cu suma de 30,00 mii lei în baza HCL 414/2009; - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon cu suma de 30,00 mii lei, în baza HCL 413/2009; - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timişoara cu suma de 30,00 mii lei, în baza HCL 415/2009; Având în vedere Legea bugetului de siat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1,âft. 4 alin.1, art 5, art.19, alin si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune moăificarea la: - Anexa nr. 1 Bugetul Local pe anul 2014; - Anexa nr.2 — Program de dezvoltare pe anul 2014. DIRECTOR ECONOMIC, pi. SECRE1 SMARANDA HARACICU ON Î Î | i ţ UI AVIZATNRIDIC, (

Atasament: AR-M316_20140311_195727....pdf

L TIMISOARA a a a ă a > DENUMIREA INDICATORILOR aa AT i 5 3 1 FE Hotarârea n, pus! pog pDI 1eqoide Jeatiposl Wwelfcid WU n trimasiriel z HI LU TH UL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1.074.995,92 1.074,3995,92 VENITURI PROPRII 496.124,35 496.124,35 548.192,31 A. VENITURI FISCALE 509.527,58 PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL HT, PROFIT SI CASTIGURI DE 336.822,48 648.192,31 241.665,10 336.822,48 134.995,83 3.276,18 513,04 Impozit pe profit Impozit pe profit de la agentii econornici 3276,16| 3.276,16 3.276,16 313,0 819,04 [ A12. IMPOZIT PE VENIT, FIZICE ROFIT, Si CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 333.010,36 333.010,38 134.042,80 impozit pe venit impozit e veniturile din transferut propri Gote si sume defalcate din impozitul pe venit 9.580,32 9.580,32 323.430,04| 9.580,32 9.580,32 323.430,04 Cole defalcate din impozitul pe venit Sume alocate de la consiliul judetean peniru act geialor locale 321.594,04 1.836,00 321.594,04 131.188,72 A13, ALTE IMPOZITE PE VE: PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 535,96 Alte împozite pe venit, profit si castiguri din capital 535,96 capital Alte impozite pe venit, profit si castiguri di 535,96 [A3 APOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 86.100,22 535,96 impozite si taxe pe proprietate 8.400,22 38.400,22 "38.400,22 impozit pe cladiri 07.02.01 73.110,83 73.110,83| 703,61 Pag. 1/25

MIREA INDICATORILOR | i pu JoțedIpU! pOI po3 3 eqojde ure15o. a a ŢI FU UI AU 4 impozit pe terenu E |mpozit pe te impozit pe tej muri - PJ impozit pa extravilane 21 22 07.02.0101 07.02.0702 07.02.02 07.02.0201 [07.02.02.02 (07.02.0203 2.790,39 50.320,44 9.327,98 | 1.338,95, 4.706,39 282,64 i 050,00 000,90 060,00 2.338,85 2.708,38 132,64 50,00 Taxe judici re de timbru, taxa de tirmbru pentru aci -=La bugetul de stat = restante anii anleri 27 (07.02.03 5.698,08 1.500,00 impozite| si axe de proprietate 07.02.50 00.10 28 23 263,33 183.504,60 84,00 45.218,18[ Sume dofalqate din TVA 30 111.02 153.585,13 | 40.227,48 cate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate [a nivsti 11.02.02 153.151,13 1.02.05 434,00 itp si axe genera 12.02 612,40| Alte taxe pe gerv specifice 612,40 503,08 | 240,15, 362,92 Taxe pe uti barea bun activitati | pe desfa: urarea de 18.02 28.703,98 Taxa asupra|m 56.02.02 24.232,27 Taxa asupra fu acelor de transpart - PF 16.02.02.01 14.415,46 7.000,00 erarea ds licente si autorizatii de functionare 16.02.02.02 16.02.03 38 5,81) 0,00 5.000,00 0,05 [Alte Ţ " taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uţi ctivitati zarii bunurilor sau pe are de 16.02.50 4.471,72 1.500,09 00.11 18.02 800,28 800,28| 18.02.50 800,28 500,00 C. VENITURI NEFISGALE 38.664,73 38.664,73 14,112,56 C1, VENITURI DIN PROPRIETATE 22.832,15 3.575,92 22.832,1 Venituri din proprietate 22.814,59 10.100,00 Venituri din si inchirieri 50 [30.02.05 21.314,59 9.509,09 | Pag. 2/28

ui Ş = DENU IREA INI CATORILOR n LUNI, pun E: pod 3 HI UL UNUL POD Alte venituri i si inchirieri de catre institutiile publice 51 |30.02.05.30 21.314,58 59 213 8.500,00 1.500,00 500,60 1.500,06 600,00 17,86 4,39 Venituri d 52 30.02.08 1.500,00 55 |30.02.08.02 1.500,00 17,56 Alte venituri țin dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri di niprestari de servicii si alte activitati 17,56 15.832,58 245,64 228,16 17,56 15.832,58| 245,64 Contributia rersoanelo beneficiare ale cantinelor de ajutor social 5 Venituri din chettuielitor ds judecata, imputaiii si despagul 59 |33.02.28 17,48 Venituri din [taxe administrative, eliberati de permise si 3402 2.622,44 Taxe extrajudiciare de timbru Si [340202 262244 | 9.178,58 Amenzi, per ati si confiscari 52 9.178,28 Venituri din merzi si alte sanctiuni ay 9.178,28 9.178,28 Alte amenzi onfiscari ÎDiverse venituri 0,30 3.785,8 2.785,92 1.000,00 0,00 Taxe speciale 57 Alte venit Transferi , altele decat subventiile 63 Varsaminte din sectiunea de functionare peniru finantarea sectiunii de dezvoltare a (cu semnul minus) -65.641,16 Varsaminte di n sectiunea de funciionare 7 565.641,16 517,17 1.517,57 1.238,60 VENITURI DIN CAPITAL 72 Veni din valori carea unor bunuri 73 nzarea locuintelor canstruite din fondurile si: 1.238,60 Venituri din pnzarea unor bi „54 267.03) 267.03 | 230.810,60 28594.02 | 25.54.02] 100. 28.894,02 Depozite speciate pentru constructii de cons| IV. SUBVENŢII m SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 230.810,60[ 220.510,60 Subventi daia bugetu de stat 78 A. De capita! 80 26.813,721

REA INDICATORILOR POD Jaqosde wesBotq ALUBL NILUL «ss proiectelor 42.02.20 223.689,40 2,00 223.689,40 8. Curente ra orei e 7.121,20 7.124,20 de ja bugetu! de stat pentru finantarea sanat derare în contul platilor 84 85 7.058,08 194,475,84 r efectuate in anii anteriori Fondul Soci A E European Fr efeciuate in anul curel 45.02.02.0 A 454,26 173,57, 173,57 45.02.02. 02 1 280, 59 1.280,63 46.373,13 e = = a = a 16. 373, 13 5.02 03.01 01 28.856,48 "25 356, 48 15.005,00 15 02.03.02 53.02.03] 03. 10.087, 13 7.428,52 0.087,13 851,98 261,88 45.02 07 01 10,28 [45 02.07.03 851,70 45. 02. 15 SLIJCURENTE 1.093.060,83) 947.285 „24| FLTUIELI DE PERSOI BUNURI Si SERVICII 206.136,93| 221.089,79 205,138,83 221.089,75 TITLUL DOBANZI 19.700,00 18.700,00 UL IV SUBVENTI 80.000,00 80.005,00| Titlul VAI PRE TECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTE RNE NERAMBU (FEN) POSTADERARE 24.709,1 RSABILE mea] 1 24.709,19] 378.230,33 Programe dir] Pag. 4/25

DENUMIREA INDICATORILOR ; | | | ] i 1 puz POD j a o a RUSU e LueIBoJd VOLI Da! Finantarea ngtionat 36.01.0 166.536,00 Program PUI FU) IF LUV Finan tarea Europene 56.01.02 56.01.03 182.783,67 2.134,51 182.783,67 2.134,51 Programa dirt Fondul de Coezii 56.03 17.893,66 Finantarea nationala 56.030 8.996,09 8.996,09 Chaftui 56.03.02 55.02.03 4.276,00 4.621,57 4.276,00 56.07 6.766,28 1.022,65 5.715,80 27,83 2.116,21 nantarea de la Uniunea Europeana *) 1.700,02 TITLUL IX AŞISTENTA SOCIALA TITLUL X ALE CHELTUIELI 13.872,00 3.447,00 CHELTUIELI [DE CAPITAL TITLUL XVI HAMBURSARI DE 40.257,83 ea l-a SERVICII PUBLICE 70.600,78 i (TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL URI SE SERVIC 46.235,78 45.235,78 3.729,38 43.729,38 33,268,37 23.268,37 9.461,01 1.000,00 9.451,0 000,0! 2.506,40 2.508,40 2.506,4 51.02.01 46.235,78 51.02.01.03 46.235, 78 54.02 4.665,00 CHELTUIELI |GURENTE o1 4.270,00 1 TITLUL N BUNURI Si SERVICII 20 1.500,00 ALU 1.458,00

DENUMIREA INDICATORILOR 10325Ipul POI puei po; 1 eqoide We:Bo1, IL NI UBL ALL d NTRE UNITATI ALE ADMII MI TI CHELTUIELEDE CAPITAL n i [TITLUL XVI DE CREDITE Din total capito! PI TI aa 143 [51 775,00 tra tra ra) 70 0,00| 81 395,00 Fond pe garantarea ii or externe, coni /gara 'ond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/gara: 146 15402.07 0.00 publice locală 54.02.10 2.735,00 54.02.50 1.930,00 pl e "18.700,00 19.700,00 19.700,00 i DOBANZI CHELTUIELIDE CAPITAL Ordine publica si siguranta n 3.678,50 3.679,90 3.508,00 16.815,00 14.000,00 2.400,00 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL THLUL BUNU SI SERVICI 15,00 200.00 608,12 608,12 0.00 200,09 0,00 506,12 0,00 506,12 CHELTUIELIJDE CAPITAL TITLUL XI A LTIVE NEFI TANCIA 18.229,00 18.228,00 0,00 16.228,00 0,00 16.228,00 992,12 0,00 982,12 CHELȚUIELI SOCIAL-CULTURALE invatamant | CHELTUIELIICURENTE TITEULI CHELTUIE IDE PERSONAL

i Î DENUMIREA INDICATORILOR i POD 4 Lu: 16018 II) JUL, ALUIUL TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 48.100,00 48,190,00 VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT! (FEN) POSTADERARE ERNE NERAMBURSABILE = 5,00 Programe diri Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR) Finantarea nâtionala 75,00 10,18 Finantarea Uniuni Europens TITLUL IX AȘISTENTA SOCIALA ITLUL X ALTE CHELTUIELI 64,90 252,00 CHELTUIELEDE CAPITAL ITLUL XI AGTIVE NEFINANCIARE 2.247,00 LUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE invatamant prescolar 65.02.03 55.02.03.01 53.224,57 30.659,02| Invatamant primar i invatamant sscundar 1 ——, Invatamant speundar inferior vatarmani secundar sup; În 55.02.03.02 22.565,55 65.02.04 127.825,53 36.500.04| 183 |65.02.04.01 85.02.04.02 38.699,43 IF invatamant profesianal 2.626,06 2.826,06 invatamant postliceat 2.248,02 2.248,02 Sanatate CHELTUIE! | CURENTE 37.854,56 371 28.977,02 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (TITLUL H BUNURI SE SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMI (FEN) POSTADERARE Programe ingirumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) “Fitlul VI PROIECTE CU FINANTARE Di FONDURI EXTERNE NERAMBURSAB E 5.526,88 6.526,83 974,85 5.524,15 | Pag. 7/26 27,83 8.877,54 8.877,54

DENUMIREA INDICATORILOR i 10): pusi SIpU! BOI os ÎI UL TUL total capitol 56,02.05.01 32.626,52 32.626,52 9,00 32.626,52 0,00 32.626,52 [Serv de sânatate publica i 201 166.02.08 0,00 5.225,04 Cultura, recțeare si re 202 167.02 85.102,26 [CHELTUIELI CURENTE 79.001,28 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSOMNAI 14.399,93 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 55.584.00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI (FEN) POSTADERARE LE Programe Instrumenti de Asisi entru Preaderare (IPA) 208 inantarea nationala 209 210 211 242 213 10,00 30,00 214 5.912,76 TITLUL XI IVE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CR 5.912,70 188,28 87.02.03 28.602,18 0,00 28.602,18 1 dă e 218 [67.02.03.04 20.107,25 20.107,25 Ţ Servi recrea ive si sportive 8.494,93 53.565,08 „Sport | 28.328,38 25.237,70 2.824,00 |Asigurari si F sistenta sociala |CHELTUIELI CURENTE [TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 49.854,32 49.501,22 15.769,56 (TITLUL BUNURI SESERVICII 4.639,03 Pag. 8/26 )

DENUMIREA INDICATORILOR | | | i tr TRLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITATI ALE ADI STRATIEI PUBLICE puei pod JA DIPUI POI yeqox anul de ue:Bo1d 2.014,00 FRUCT AVU IN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXT! (FEN) POSTADERARE E NERAMBURSABILE 13.958,23 Programs dif: Fondul European ds Dezvoltare Regionala (FEDR ) 56.01 13.958,23 Finantarea nationala 56.01.01 antarea Uniuni Europene 56.01.02 "6.822.88 eli negligibile 273,63 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ RAP E A ISPA re 13.120,00 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI AȘTIVE NEFINANCIARE Din total capţtol |Asistente soși 22.187,50 12.396,01 1.828,99 12.535,82 4.450,60 3.085,22 120,00 120,00, Partea a V-a SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Locuinte, servi CHELTUIELI CUREN 251.956,35 2293.758,16 615,541 T 0,00 251.956,35 000| 228.76 36.083,78 1.250,14 0,00 1.250,14 (FEN) POSTADERARE 134.281,62 0,06 134.281,62 Programe di Fondul European de Dezv tare Regionala (FEDR ) 56.0 132.293,39 Finantarea nptionaia 56.01.01 71.472,50 Finaniarea Uniuni Europene 56.01.02 5.985,49 bile 56.01.03 1.835,40 55.15 1.988,23 Pag. 9/28

] ) 1eqosd UNIREA INDICATORILOR PDS uesfotdy Finantarea npiionala ") ) Finantarea spa Uniunea Europeana *) CHELTUIELI (DE CAPITAL LULXI AŞ TIVE NEFINANCIARE THEUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE n DI | E 19.008,22 19.008,22| 70.02.03.30 0,00 70.02.05 15.858,86 70.02.05.0 15.858,86 [70.02.08 12.628,24 70.02.07 1.200,00 70.02.50 181.072,84 Alte cheltuieli in dorneniul locuintelor - = mentare ci apa si amenajari hidrotehnice ile servi Protectia medi Cc ELTUIELI CUREN LUL Il BUNURI SI SERVIC I i VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 22.188,19 21. 288,19 20 | 20.100,00 20.100,00 273 |56 1 85,19 1.188,19 (FEN) POSTADERARE [sa.a1 000 56.01.01 0,00 [ore [5603 OB 377 [56.08.01 278 70 $00,00 Prograi 0,90 0,00 3,18 [740205 2100000) 74.02.05.01 12.000.00 '|74.02.05.02 "8.000,00 74.02.06 8.000,90] 3. 5.006,00 | bre NI Colectarea, tfatarea si distrugerea deseurilor Canalizarea și tratarea apelor r Partea a V-a| AGTIU E 79.02 397.173,32 81.02 61.705,47 01 61.705,47| 40 45.000,00 TITLUL M SUBVENT Pag. 10/26 |

UMIREA INDICATORILOR VI PRDIECTE CU FINANTARE DIN FO EXTERNE (FEN) POSTADERARE Programe dijj Fondul de Coeziune (FC) Finantarea ngilonata NERAMBURSABILE pule3 POI 4 EI JeqoJde we:Bosd d 55.03 56.03.0 291 |56.03.02 92 56.03.03 70 4 > 4.821,57 [81.02.06 [04.02 335.467,85 01 275.603,51 TITLUL Iv SUBVENTII (FEN) POS l20 40 25.387,97 35.000,00) 205.215,54 European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 205.127 56 15.088 98.268,79 38.191,88 Alte programe comunitare finaniate in perioada 2007-2013 5.525,22) 116.910,40 25,48 87,98 0,00 00 DE TIVE NEFINAN: TITLUL XI Ai 4.991,33 e RAMBURSAR!I DE CREDITE (TITLUL XVI 10.873,0t 335.467,85 53.104,75 84.02.03.02 211.010,68 84.02.03.03 71.352,42 ul transporturilor 0,05 EXCEDENT/DEFICIT 3,06 0,00 EXCEDENT] 14/26 5,00 :

r9'ZBE SE fn 50'050'Z s6'sect sc CS pi'oze'0s z0'L0'20'20) zz'00v'88 20'20 50'00| a5'z0's0) 96'5£5 96'5£5 EL LI 19) "PWHdVO NIO RANDILSVI IS “HNZA Ad Bale 30 UIP ci EET ar'aszE INVOSHIĂ Vl 0 NI IHNDILSVI IS LIAOHUd LINDA 3d AIZOdIII ZI usbe E| sp Jiţosd ad yzodul zo'to| 8 got e 1 + ol 2 ANVOSUZA VI 3A WLIdVD NIA IS LAOUd "LINDA Id ZO VI DEE 000| 8 | NIG NNDILSVD IS LOW UNSA Bd s000| 5 000) F | " IEI 1 zosr| e |. II ÎNSA z TVLOL VW SOL 7066) BLE | 113438 i i +9 > = = 3 a 3 1 3 a a 3 | 5 3 5 2 ; E 8 | E | * i i i 1 | | | i | ra i

DENUMIREA INDICATORILOR POI : ia = 5 2 E | EL VUIA, LUEI6aIy Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru peniru acii | = La bugeluj de siat = resianie ai tatea notariala ÎAte impozita si taxe de proprietate 07,02.03 5.693,08 263,33 AA. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 183.504,60 25.219,14 Sume defalcate din TVA Sume deft descentra Bucuresti altate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui e zale la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului j i 153.585,13 153.151,13 Sume defalcpte din TVA pt ech brarea bugetelor locale Alte împozite si taxe generale pe bunuri si servicii 434,00| 612,40 40.227.48| Taxe hoteliere aa tb Taxe pe serțicii specifice 512,40 503,08 240,16 135,00 352,92 aa bunurilor, autorizarea utilizarii bunuri a asurarea de sau pe d activitati | 28.703,99 Ţ Taxa asupra mijloacelor de transport 24.232,27 24,232,27 Taxa asupra lmijloacelor die transport - PF 14.415,46 14415,46 de iranspori - Pd Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 9.816,81 0,00 9.816,81 Alte taxe pe unurilar sau pe desfas activitati ar, auicrizarea ui FISCALE taxe Alte impozite; GC. VENITURI NEFISCALE 00.12 -26.976,43 3.702,27 E 1 90.13 22.832,15 10.104,3 30.02 22.814,59 Venituri din poncesiuni s turi din concedi 30.02.05 30.02.05.30 21.314,59 21.314,59 9.500,00 | 3.500,09] 30.02.08 1.500,00 eniţuri din dividende de ta alti platitori |30.02.08.02 500,00 Venituri din dobanzi 3102 17,56 Alte venituri din dobanzi 31.02.03 17,56 00.14 -49.808,58 -49.808,58

IDICATORILOR POI 03 weJbo1d Lu WIRIBOIA Venituri din prestari de servicii si alte activitati 58 133.02 245,64 Coniribuiia persoanelar bani ale cantinelor de ajutor social 59 [33.02.12 228,15 Venituri di recuperarea chel lor de judecata, imputatii si despagubi 50 3.02.28 17,48 Venituri din taxe administrative, sliberari de permisa 34.02 2.622,44 245,54 51,41 [24.02.02 2.622,44 3502 3.175,58 Amenzi, 54 |35.02.01 i din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institu 65 |35.0201,02 9.178,28 Alte amen: 0,30 0,3a Diverse veni uri 3.785,92 3,785,82 |Taxe speci: 2.785,92 785,92 1.000,00, 1.000,00 decat subventiile Transferuri voluntare, alt -65.641,16 Varsaminte gin sectiunea de functionare pentru finantarea secl de dezvoltare getului local (cu semnul minus) a -85.641,16 W. SUBVEN 7.121,20 7.121,20 1.780,30| VER 7.121,20 7.121,20 1.780,30] 7,121,20 7,125,20 7.121,20 2 intel cu lsmne, carbuni si combusti 85, Subventii de a bugetul de stat pentru finantarea sanatatii IRINEI 7.055,08 589.672,35 549.414,72 221.088,79 DE PERSONAL TITLUL IL BUNURI SI SERVICI 206.136,93 221.089,79] 010,02 DOBANZI 19.700,00 19.709,00 LUL IV SUBVENTII 80.000,00 5.068,00 13.972,00 3.447,00

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pod 10) 8 poI eqorde weJBoiq legi Iu " LL TRUE Jos AI Un UL XVI RAMBURSARI : CREDITE 40.257 63 40.257,63 8.526,91 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 67.944,38 pAutoritati ice si actiuni externe CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 43.729,38 43723,38 12.527,85 12.527,85 8.325,50 LUL X ALTE CHELTUIELI 1.009,00 1.006,09 Din total capitol Autoritati executive si legistative 13.729,28 Autoritati executive Alte servicii publice generale 4.515,00 CHELTUIELI CURENTE 4.120,00 TLUL i BUNURI SI SERVICII 1.500,00 TITEUL VI TRANSFERUR TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 2.620,00 395,90 a imprumuturilor externe, contracte/garaniate de adrministratii are de evidenta A persoanelor 0,00 2.585,09 1.830,00 : 1.930,00 datoria pu Tranzac 13.700,00 0,00 18.700,00 cH ELTUIELI CURENTE TITLUL îl DOBANZI 18.700,00 18.700,00 19.700,00] 19.700,00 ONALA 5.020,70 43 uranta nationala 16.615,00 5.020,70, CHELTUIELI CURENTE TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 16.615,0 14.000,00 2.511,00 3 2.400,00 2.400,00 14947 15,00 15,00 15 200,00

DENUMIREA INDICATORILO iPU; POD y e 1 EDUDSI d 51.02.03 16.000,90 16.000,05 4 51.02.03.04 16.000,00 16.000,05 non Partea a Il a CHELTUIE LI SOC L-CULTURALE invatamant 175.580,19 645, Da 175.580,1% CHELTUIELI CURENTE 119 175.203,63 175.203,63 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 120 124.004,63 124.004,53 TITLUL EBU TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA URI SI SERVIC 121 48.100,00| 48.100,00 122 852,00 352,00 [TILUL X ALTE CHELTUIELI 123 2.247,00 2.247,00 Din total capitol TLUL XVI RAMBURSARI DE CREDIT! E 124 85.02.03 376,56 50.06,20 invatamant preacola Invatamant primar nvatamant secundar vaiamant profesionat 65.02.0301 55.02.04 55.02.04.01 [BE 02.04.02 21.531,21 123.271,97 36.500,04 65.02 04.03 2.626,06 invatamant postiiceal [65 02.05 2.248,02 12.948,04 1.694,04 8.000,00 8.000,00 e CHELTUIELI CURENTE Pag. 16/25 70.172,21 A 65.983,93

a 40; i al MIREA INDICATORILOR ani Nu A TUUL pure! po; SIPUI POD J Up de urs1801g TITLUL | GHELTUIELI DE PERSONAL TI SI SERVICII SE 0,00 | 0.00 5.5 0,00 1 LUL II BUNU TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 4.685,28 67.02.03.04 18.205,00 02.03.06 8.494,93 57.02.05 | 40.538,28| 57.02.05.01 18.000.00 57.02.05.93 22.538,28 02 35.542,89 649,94] 35.542,99 15.769,96 4.639,03 2.014,00 13.120,00 Din total capitot ţi tenta sociala Asistenta acordata persoansior în varsia 780.00 68.02.05 22.130,00| jos. 02,05.02 22, 130,00| 22.130,00 22.130,00| 3.509,00 1.825,98 Asistenta soci: jAsistenta sociala pentru familie si copii ase |Prevanirea excluderii soci 4.205,00 2.870,00 120,00 2.870,00 120,06 domei Partea a IV-a SERVICI asigurarilor si asistentei sociale SIDEZVOLTARE PUBLICA, OCUINTE, MEDIU SI APE 168 [69.02 84.608,56 E 0,00 84,608,56 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 169 [70.02 CHELTUIELI CURENTE TITLUL i BUNURI SI SERVICII | = 2 = s 3 5 = ă 54.500,56 0.00 26.083,78 o > Dle E Said SIs = S a =

DENUMIREA INDICATORILOR PUB! po3 ed 12qosde UIBIĂOIA TUL HULL Locuinte 81 2842478 | 70.02.03 260,00 |70.02.03.01 260,00 260,00 Alte cheltui focuintelor 70.02.03.30 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice iAlimentare cu apa |7D 02.05 fi 70.02.05.01 70.02.06 13.880,98 7.000,00 Alimentare cu gaze naturale ii 70.02.07 1.200,00 13.820,98 13.880,98 7.000,00 îl comunale 70.02.50 42.187,58 74.02 20.100,00 CHELTUIELI CURENTE OT 20.100,00 | i 8.009,0' 7.500,00 8.000,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVIC gestiunea deseurilor 74020501 20.100,00 20.100,00 1.100,00 0,0a 20.100,08 0,08 20.100,00| 1 500,00 0,00 ratarsa si distrugerea 74.02.05.02 9.000,00 0,00 9.000,00 Canalizarea si tratarea apelor rezii 0,00 0,DO 126.260,98 45.000,001| 45.000,00 45.000,00 33.152,73 0,00 0,09 45.000,00 45.004,00 45.000,00 45.000,09 45.009,0 Transporturi 831.260,98 831,260,98 |CHELTUIELI CURENTE 70.387,97 70.387,97 41,168,78 35,387,87 TITLUL II BUNURI SE SERVIC: TITLUL VW SUBVENTII TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 35.000,00 10.873,01 af capitol Transport rutier 34.02.03 1.260,98 Drumuri sf poduri 84.02.0301 0,00 Transpol Pag. 18/26 84.02.03.02 46.684,42 18.058,58

DENUMIREA INDICATORILOR vu e. TUNUL LUN d) poI LUBIGOI A cd 84.02.03.03 34.576,56 n domeniul transporturitor 202 84.02.50 0,00 EZERVE, EXCEDE 203 [96.02 00| REZERVE 204 |97.02 0,00 EXCEDENT 205 [98.02 0,00 [DEFICIT 206 [99.02 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE A TA 185.323,57| TOTAL VENITURI 2 485.323,57 VENITURI PROPRII | 3 1.517,17 1. VENITURI GURENTE 5.641,16 G. VENITURI NEFISC, 55.641,16 [G2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICI | 55.641,16 65.641,16 | 65.641,16 1.817, 18 [35.02 , 1.517,37 39.02.03 1.238,60 12 [39.02.07 54 N NEI 39 02.10 RE II 267,03 00.17 223.689,40 223.685,40 00-18 | ODO) 273.689,40 26.813,72) 12.02 223.689,40 723.659,10 26.813,72 | 223669,40| | 000| 72368940| 26813 72 57 92.877,24| 7 92.877,24 517,17 588,22 65,641,16 10.410,28 10.410,28 n wo Varsaminte din sectiunea de functionare 8 588,22 309,65 Venituri din valorificarea un în vanzarea locuintetor construite din fondu „Depozite speciale pentru consiruciii de consiruinte IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii de a bugetul de stat | A De capital | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesi proiectelor finaniate din FEN postaderare Sume FEN postaderare îi & 18 |42.02.20 223.689,40 45.02 194.475,84 Fondul European de Dezvoltare regionala (Sume primite in contul platilor efeciuate in anul curent 21 |45.02.01.01 Sume pi + anii anteriori , 22 |45.02.01.02 Prefinantari 23 |45.02.01.03 2.237,54 , 45.02.02 1.454,26 15.02.02.01 472,57 1280.69 136.545,21 5.358,08 te În con! platilor efectuate 3.237,54 1.454,26) 173,57 1.280,6 Fond Social European Sume pi ite in coni platilor efectuate in anul curent 1 Pag. 19/26

DENUMIREA INDICATORILOR pus. PI Joţe pi POI 1eqoude ureiBoid 3 oi n oaJ d HUNI UNI 46.373,13 a 5.02.03.01 28.856,48 45.02.03.02 7.429,52 45.02.03.03 10.087,13 Sume primite în contul platilor sfeciuate anul curent 45.02.07 45.02.07.01 861,98 10,26 | 45.02.07.03 851,7! | Programe comunitare finantate îi în perioada 2007-2013 45.02,15 14,64 Prefinantari 45.02.15.03 14,64| 503.388,48 397.870,52 503.38. 5,48 397.870,52 19.640,19 378.230,33 35 103 166.536,00 to | 65.01.03 182.783,67 | 2.1345 7.018,38 55.05 56.03 17. 893, 66] Finantarea nationala 03.01 3.996,09 nantarea Uniunii Europene 4.276,00 Programe instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IP. A) Finantarea nationala “inantarea Unii uropene Cheltuieli neztigibile Alfe programe con tare finantais perioada 2007-2013 2.116,21 1.700,02 niarea de la U [CHELT ELI DE CAPITAL T XI ACTIVE NEFINANCIARE Autorii ip Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE si actiuni externe 2.656,40 Pag. 20/26 2.505,40

DENUMIREA INDICATORILOR CHELTUIELI CURENTE POI 0,00 Din total capitoi 2.506,40 2.506,40 Autoritati executive si legislative 2.506,40 Autoritati executive 2.506,40 Alte servicii publice generale CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (CHELTUIELI DE CAPITAL I capitol Fond pentru garantarea ce locale prumuluiilor externe, contracte/garantate de 54.02.07 2,00 publice comunitare de svidenta a persoanelor 450,00). 54.02.50 0,00 606,12 61 02 03 77 |61.02.08.04 | 225, 51.02.05 377,12 51.865,83 7.717,93 rea CHELTUIELI CURENTE 75.00 ul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE invata 5.715,93 56.01.01 10,10 antarea nationala

UMIREA INDICATORILOR Finantarea Uniunii Europene CHELTUIELI DE CAPITAL PO) pusi HU TUL ureiold 54,80 7.642,93 TITLUL XE ACTIVE N in total capitol 7.642,93 invatamant prescolar si primar 3.164,37 2.130,03 Invatamant primar 90 |65.02.03.02 034,34 Invatamant secundar invatamant secundar inferior s+ [85.02.04 52 [65.02.0401 4.553,56 0,00 invatamant secundar superior invatamant profesional 53 [65.02.04.02 52.00 4.553,56 | ad 65.02.0403 0,06 0,00 invatamant posiiice: 95 |65.02.05 5.00 , 0,00 96 [66.02 24.906,52 16.028,98 TITLUL VI TRANSFERUR (FEN) POSTADERARE Programe insirumentul de Asistenta pentru Pread re (IPA) Titlul VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 99 [56 100 156.07. T01 [56.07.01 9.502,15 6.526,83 6.526,83 974.85 56.07.02 5.524,1 56.07.03 70 [0 2 sa = < 5 p- E A = ă E s|a s|c 106 |66.02.06 24.626,52 Spitale gensrale 107 |65.02.06.01 24.626,52 de sanatate publica Cuitura, recresre 108 [66.02.08 280,00 14.930,05 CHELTUIELI CURE 9.017,35 8.737,90 Pag. 22/26

DENUMIREA INDICATORILOR AI IH UI UL UresBold OZ pue po; Programe instrumentul de Asisienia pentru Preaderare (IPA) Fin rea nationata te programe camunitare finantate ada 2007-2013 inantarea nati institutii pubțice de spectacole si concerte [67.02.03 04 1,902,25 57.02.03.06 0,00 37.02.05 | 13.027,80 67.02.05.01 | 10.328,38| Case de cultura Serv recreative si sportive Intretinere gradini pi 126 |67.02.05.03 2.699,42 | 14.311,33 13.958,23 VI PRO! ) POSTADERARE : m 55.01 13.958,23 5,861,72 6.822,88 56.0 273,63 78 353,1 Programe din Fondut European de ezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea nationala 822,85 2. Finantarea Uniunii Europene Cheltu CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE Din total capitol i nesligibile Asisienia acordata persoanelor în varsta 68.02.04 i 5,00 58.02.05 57,50 58.02.05.02 57,50 68.02.08 8.787,01 Asistenia soci Prevenirea excluderii social Pag. 23/25

| DENUMI EA INDICATORILOR poI PUBI poD t a FINE IE URL d Ajutor social Cantine de ajutor social 245,60 5.215,22 Alte cheltuieli in domeniul asigura i asistentei sociale 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 167.347,78 j Locuinte, servicii si dezvoltare publica 165.259,60| 45.807,15 | CHELTUIELI CURENTE NTRE 35.531,76 1.250, t4 32.327,14 NTAI (FEN) POSTADERARE 134.281,62 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) Finantarea nationala Europene antarea Uni 1 [56.01 132.203,39| 5 152 155.01.01 153 [56.01.02 71.472,50 58.985,49 iigibile 56.01.03 1.835,40 ioada 2007-2013 Finantarea nationala *) Finantarea de Ja Uniunea Europeana *) 56.15.02 CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE |l-ocuinte 70.02.03 locuin [Dezvoltarea sisternu 70.02.0801 18.748,22 domeniul locuintelor Jar a „Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.03.30 70.02.05 5,00 1.977,88 Alimentare cu apa minat put ari rurale 70.02.0501 1977.88 70.02.06 5.628,24 5.628,24 0,00 0,00 in domeniu ezvoi ale 70.02.50 138.905,26 138.905,26 Protectia mediului 7402 2.088,19 CHELTUIELI CURENTE Tiliut VI (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) 1.188,18 88,19 0,00 Pag. 24 / 26

az / 52 Bed orare [BEE [000 |es'ss [Bs'Lz E0'LO'95 0085 HBU SIBIULUI PUD Uji 23'307'5Z Zy'S0Z'9L BDIULOT jojdeo UI 00'0 15297 06'709'4 suad BIBI HUAIUL) + (GJ) sunzecg sr (N3) A RUNONOS NIA NO WMA INI 16| cat 31N3UND MAL 59| TI VETIGOLZ 062 Npuog Up suo IS PA e stagii 90'£0 000 40'50'40 00'00& 00'006 5020'%L [28 JO[ade EsIBIRI) |S IS ajamanles [00'006 | azi |00'005 sa | SVBBLL 105095! vIL soss| ez |. ET 000 o LO'95ţ IL 3 9 2 = — a = ă 8 o = = a = = | 2 ă 3 < + = 3 a a | 8 m) R ȘI & 3 | a 5 = 5 5 8

Program JBL DENUMIREA INDICATORILOR ALU PUB J0JZIIpUl POI 931 UBIBOIĂ THLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 202 |71 48.991,33 ranspart rutier 254.206,87 53.104,75 Transport in comun 205 [aa 02.03.02 164,326,26 Strazi 206 |84.02.03.03 36.775,86 > cheltuieli in domeniul transporturi 207 (84.02.50 0,00i 254. 23,723,85 6,103,77 (Drumuri si poduri Partea a V a REZERVE, EXCEDENT/DEE CIT 0,00 0,00 0,00 18.064,51 REZERVE EXCEDENT DEFICIT R, 0,00 18.064,9 STELIANA STANCI Pag. 26 / 26