keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/25.01.2011 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24%

25.01.2011

Hotararea Consiliului Local 27/25.01.2011
privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24%


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 651/12.01.2011 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică";
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1500/06.12.2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 199/22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.354/29.09.2009 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.58/26.06.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;
Având în vedere Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera b) şi c), alin. (4) litera a) şi d) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea Devizului general pentru Studiului de Fezabilitate "Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina Zoologică" din Municipiul Timişoara cu cota TVA de 24%, de la valoarea de 6.022.590,16 lei reprezentând 1.428.609,76 Euro (1 Euro = 4,2157 lei la data de 30.08.2009) la valoarea de 6.275.640,17 lei, respectiv 1.488.635,38 Euro, conform principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi a Devizului general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă finanţarea investiţiei de la bugetul local al municipiului Timişoara într-un procent de 25% din cheltuielile eligibile în valoare de 1.568.910,04 lei (372.158,845 Euro) şi a cheltuielilor neeligibile ale investiţiei, pe toata durata de implementare a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", cofinanţarea în procent de 75%, în valoare de 4.706.730,13 lei (1.116.476,535 Euro) urmând să se asigure de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, conform art. 1 alin 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementului Calităţii;
- Ministerului Mediului şi Pădurilor;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/BFE9F7560C2E2C6FC225781800420A48/Anexa.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/BFE9F7560C2E2C6FC225781800420A48/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_HCL_27.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/BFE9F7560C2E2C6FC225781800420A48/Anexa_HCL_27.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443