keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 199/22.04.2008 privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 199/22.04.2008
privind susţinerea financiară a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara" şi mandatarea primarului pentru semnarea convenţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 7991/14.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică ";
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007, privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, lista anexată hotărârii menţionate mai sus, la poziţia nr. 12;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă implementarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara", pe toată durata derulării acestuia, conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007 - privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, poziţia nr. 12.

Art.2: Finanţarea se va face din bugetul local în procent de 25% din cheltuielile eligibile, ceea ce reprezintă suma de 834.739,92 lei (231.121,25 euro) şi a cheltuielilor neeligibile pe toată durata de implementare a subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara".
Cofinanţarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara" se asigură în procent de 75% din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile conform art. 1 alin 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.500/06.12.2007.

Art. 3: Se aprobă mandatarea domnului Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu - Primar al Municipiului Timişoara, pentru semnarea Convenţiei privind finanţarea subprogramului "Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică Timişoara".

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public pentru Administrarea Grădinilor Zoologice şi Botanice şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

\ROMÂNIA JUDETUL TIMIS Se aproba MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU GRADINI ZOOLOGICE SI BOTANICE Nr. SC 2008 – 7991/14.04.2008______________________________________________

REFERAT

Gradina Zoologica a municipiului Timisoara, a depus în luna noiembrie 2007, la

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, documentatia pentru obtinerea cofinantarii proiectului ”Cladire educationala multifunctionala la gradina zoologica Timisoara”. Acest proiect a fost aprobat prin H.C.L.M.T., nr. 383/30.10.2007. Valoarea totala(inclusiv TVA) a acestuia este de 3.338.959,67 lei reprezentând 924.485 euro.

Conform Hotarârii de Guvern nr. 1.500/06.12.2007, publicata în M.O., nr. 859/17.12.2007 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradinilor zoologice, în lista anexata hotarârii mentionate mai sus, la pozitia nr. 12 este cuprins proiectul ”Cladire educationala multifunctionala la gradina zoologica Timisoara”.

Conform conventiei, capitolul 5.2 Drepturile si Obligatiile UAT, se precizeaza: Unitatea Administrativ Teriotriala, are obiligatia de a asigura prin bugetul propriu fondurile necesare asigurarii cofinantarii programului, respectiv 25 % din valoarea eligibila a acestuia, precum si fondurile necesare acoperii cheltuielilor neeligibile.

Pentru realizarea obiectivului propus este necesara încheierea Conventiei privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor. Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a transmis modelul de conventie agreat. La pozitiile nr. 7 respectiv nr. 23 din conventia mai sus mentionata, este necesara emiterea unei Hotarâri de Consiliu Local privind:

asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor eligibile, a celor neeligibile în scopul implementarii si realizarii obiectivului de investitii din cadrul acestuia de la bugetul local si/sau alte surse;

mandatarea expresa a primarului pentru semnarea acesteia. Cheltuielile eligibile acopera urmatoarele costuri:

a) elaborarea si actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru obiectivele de investitii din cadrul programului/subprogramului;

b) realizarea obiectivelor de investitii, în conformitate cu indicatorii tehnico- economici aprobati prin Hotarârea Consiliului Local;

c) taxa pe valoare adaugata. Cheltuielile neeligibile sunt urmatoarele:

a) cheltuieli pentru obtinerea terenului; b) costul creditului;

Cod FP 53-01 Ver. 1 c) cheltuielile bancare (comisioane bancare, diferente de curs valutar, etc.); d) alte taxe si cote legale; e) cheltuielile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor; f) alte cheltuieli. Mentionam ca în bugetul Serviciului public pentru Administrarea Gradinilor

Zoologice si Botanice pentru anul 2008, au fost prevazuti bani pentru realizarea Proiectului Tehnic, Caietului de sarcini si a Detaliilor de executie, pentru obiectivul ”Cladire educationala multifunctionala la gradina zoologica Timisoara”. De asemenea, Studiul de Fezabilitate pentru acest proiect a fost realizat.

Pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile prevazute la punctul e) cheltuielile aferente obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor si punctul f) alte cheltuieli, vor fi asigurate din bugetul Serviciului public pentru Administrarea Gradinilor Zoologice si Botanice 67.02.05.03 ”Cultura, recreere si religie” – cod 20 ”Bunuri si servicii”.

Anexam urmatoarele documente: modelul conventiei privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si

gospodarire a apelor; Hotatârea Consiliului Local nr. 383/30.10.2007 privind aprobarea Studiul de

Fezabilitate ”Cladire educationala multifunctionala la gradina zoologica Timisoara” ; Hotarârea de Guvern nr. 1.500/06.12.2007, privind unele masuri pentru realizarea

programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiti în vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradinilor zoologice.

DIRECTOR DIRECTIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA, VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU SEF SERV. ADMIN. ZOO-BOTANIC, AVIZAT JURIDIC, MIHAITA AFRENIE

Cod FP 53-01 Ver. 1