keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 308/28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 308/28.07.2017
privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-17942/18.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) şi art. 29 alin. (3) , alin. (7) şi alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere Legea nr. 111 din 2016 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
Având în vedere art. 1 pct. 6, art. 11 şi art. 39 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se constituie Comisia de selectie, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară, având următoarea componenţă:
Preşedinte: RODICA AURELIAN;
Membri: 1. MONICA PFFEIFER;
2. MEDINA MARINESCU;
3. GABRIELA POPOVICI.

Art. 2: Anunţul privind selecţia membrilor consiliilor de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.
Plata pentru publicarea anunţului aferent fiecărei întreprinderi publice se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap. 51 "Autorităţi executive " , Titlul II "Bunuri şi servicii", conform Hotărârii Consiliului Local nr. 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Membrilor Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBU

REFERAT privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor

de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, comisia de selecţie realizează, după caz, următoarele: a) procedura de selecţie şi întocmirea listei scurte; b) propuneri autorităţii publice tutelare de numire a administratorilor din lista scurtă, în cazul regiilor autonome; c) recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor; d) evaluarea administratorilor în funcţie, în cazul solicitării reînnoirii mandatului şi întocmeşte raportul pentru numirile finale;

Comisia de selecţie se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, în conformitate cu prevederile art. 11 din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru desemnarea reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, se înfiinţează o comisie de selecţie prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalţi membri ai comisiei.

Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară. Comisia de selecţie are următoarele atribuţii: a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează

întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2017-

Cod FO 53-01, ver. 1

b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz;

d) alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare. Criteriile de selecţie sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent, cu

luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii societăţii comerciale. Conform art. 29 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, propunerile candidaţilor pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

În cazul regiilor autonome, anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a întreprinderii publice (art. 5 alin. (8) din O.U.G nr. 109/2011). La societăţi, anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se publică, prin grija autorităţii publice tutelare sau, după caz a preşedintelui consiliului de administraţie sau supraveghere, cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversitate a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie. (art. 29 alin 7 din O.U.G nr. 109/2011).

Conform art. 29, alin. (8) din O.U.G. nr.109/2011, publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data - limită pentru depunerea candidaturilor specificată în anunţ.

Potrivit art. 39 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului se face astfel:

a) prin grija autorităţii publice tutelare, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, în cazul regiilor autonome;

b) prin grija autorităţii publice tutelare sau de către societate, după cum selecţia este efectuată de către comisie sau de către comitetul de nominalizare şi remunerare.

Termenul limită pentru depunere, respectiv transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunţului.

Plata pentru publicarea anunţului aferent fiecărei întreprinderi publice se va face din bugetul local al Primariei Municipiului Timişoara, Cap. 51 “Autorităţi executive “ , Titlul II “Bunuri şi servicii”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 257/04.07.2017 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2017.

Cod FO 53-01, ver. 1

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

1. Constituirea Comisiei de selectie, formată din specialişti în recrutarea resurselor umane, în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară şi nominalizarea membrilor acesteia.

2. Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliilor de administraţie se efecutează prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale. DIRECTOR ECONOMIC, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, STELIANA STANCIU RODICA AURELIAN

CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, VIOLETA LAZĂR GABRIELA IOVA