keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 210/23.04.2019 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 210/23.04.2019
privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 7758/29.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 7758/29.03.2019 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.04.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 7758/29.03.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de Specialitate;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 412/27.07.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la Societatea PIEŢE SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Muncipiului Timişoara cu nr. 484/19.10.2018 şi nr. 98/12.03.2019 prin care au fost aprobate rapoartele finale ale Comisiei de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara;
În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În temeiul dispoziţiilor art. 3 din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A., conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara va propune candidaţi pentru funcţia vacantă din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017.

Art. 2: Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobate în acest sens.
Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanţare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2019, la Capitolul 51.02. " Autorităţi executive".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Societăţii PIEŢE SA;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului

vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere faptul că în urma procedurilor de selecție desfășurate pentru ocuparea

posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA a rămas un post vacant, este necesară declanșarea selecției în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În temeiul art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează după cum urmează: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

În concluzie, apreciem că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE Privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul

Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 412/27.07.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la Societatea PIEŢE SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Muncipiului Timișoara cu nr. 484/19.10.2018 și nr. 98/12.03.2019 prin care au fost aprobate rapoartele finale ale Comisiei de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara;

Facem următoarele precizări: În urma procedurilor de selecție demarate până în prezent, Consiliul de Administrație al

societății PIEȚE SA are un post vacant, rezultând astfel necesitatea declanșării unei noi selecții pentru ocuparea acestuia.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

De asemenea, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în acest caz, suportând costurile procedurii de selecţie.

Capitală Europeană a Culturii
= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea

postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A, selecţia urmând a se desfăşura în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobate în acest sens.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţia vacantă din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin HCL. 308/2017.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2019 la Capitolul 51.02. “ Autorităţi executive”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Capitală Europeană a Culturii