keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/12.03.2019 privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Piete SA

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 98/12.03.2019
privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Piete SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 5015/28.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 5015/28.02.2019 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.02.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 5015/28.02.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, Drumuri Municipale Timisoara S.A si Piete SA, inregistrate cu nr. SC2019-004766/26.02.2019, SC2019-004767/26.02.2019 si SC2019-004768/26.02.2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Piete SA, nr. SC2019-004766/26.02.2019, SC2019-004767/26.02.2019 si SC2019-004768/26.02.2019, conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2 si Anexei nr. 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Compania Locala de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timisoara SA si Piete SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Piete SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală

de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Piețe SA

În cazul societăţilor, procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice. La societățile Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timișoara SA și Piețe S.A. Timişoara au fost redeclanşate procedurile de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie, iar finalizarea acestora s-a realizat prin întocmirea de către Comisia de selecţie a rapoartelor pentru numirile finale ale noilor administratori, conform Normelor metodologice de aplicarea a unor prevederi ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 722/2016.

Având în vedere art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Piețe SA.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Capitală Europeană a Culturii
— SI romania2019.eu Președinția României lo Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Anexa_3.pdf

1   

Anexa 3 la HCL nr.______________________

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2019- /

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 484/19.10.2018 prin care s-a aprobat Raportul final întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara,

Având în vedere Hotărârea nr. 678/12.12.2018 prin care a fost redeclanşată procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 412/27.07.2018 prin care au fost aprobate Planul de selecţie – componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie la societatea PIEŢE S.A,

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul de administrare a imobilelor pe bază de comision sau contract)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

2   

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaţilor admişi să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declaraţii de intenţie: Nr. crt.

Nume şi prenume Numărul şi data înregistrării Declaraţiei de intenţie

1. NAPĂU LUMINIȚA GABRIELA SC2019-002498/01.02.2019 2. BOGDAN CIPRIAN SC2019-002734/05.02.2019 3. CALESCU MIHAELA MARIA SC2019-002817/05.02.2019

În cadrul interviului, candidaţii admişi în lista scurtă au fost evaluaţi individual pe baza

criteriilor aprobate prin HCL. nr. 412/27.07.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al fiecărui candidat şi în baza punctajelor obţinute de aceştia în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestora şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiilor de intenţie în matricea profilului de candidat, clasificarea candidaţilor pentru funcţiile vacante de membri în Consiliul de Administraţie la societatea PIEŢE S.A. Timişoara este următoarea:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (4) din OUG nr. 109/2011

1. BOGDAN CIPRIAN 67,7 Specializare şi experienţă în domeniul medicină

-

2. NAPĂU LUMINIȚA GABRIELA

66,0 Specializare în domeniul științe inginerești- construcții, drept, studii europene și relații internaționale

-

3. CALESCU MIHAELA MARIA

49,7 Specializare în domeniul științe politice

-

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

3   

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie poate face parte cel mult un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

GABRIELA POPOVICI .................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

 

Atasament: Anexa_2.pdf

1   

Anexa 2 la HCL nr.______________________ ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară NR. SC2019- /

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 604/16.11.2018 privind aprobarea

Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie;

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

2   

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidaților admiși să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie.

Au fost depuse, în plic închis, în termen, următoarele declaraţii de intenţie: Nr. crt.

Nume şi prenume Numărul şi data înregistrării Declaraţiei de intenţie

1. CHIŢAC ALEX MARCEL SC2019-002615/04.02.2019 2. PÎRVA CANTEMIR SC2019-002753/05.02.2019

În cadrul interviului, candidații admiși în lista scurtă au fost evaluați pe baza criteriilor

aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidaților şi în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestora şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (5)

din OUG nr. 109/2011 1. PÎRVA CANTEMIR 57,67 Specializare și

experiență în domeniul științe inginerești- mecanică fină

-

2. CHIŢAC ALEX MARCEL

45,67 Specializare în domeniul ştiinţe inginereşti- hidrotehnică

-

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie pot face parte cel mult doi membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

3   

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

Atasament: Anexa_1.pdf

1   

Anexa 1 la HCL nr.______________________ ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară NR. SC2019- /

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 604/16.11.2018 privind aprobarea

Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie;

Având în vedere HCL nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă (“Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017 a solicitat

2   

candidatei admise să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, dna Șandru Oana Raluca a depus declaraţia sa de intenţie înregistrată cu nr. SC2019- 002410/31.01.2019.

În cadrul interviului, candidata admisă în lista scurtă a fost evaluată pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatei şi în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acesteia şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa

art. 28, alin. (5) din OUG nr.

109/2011 1. ȘANDRU OANA

RALUCA 49,33 Specializare în domeniul

telecomunicații

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie pot face parte cel mult doi membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

 

 

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019- /

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală

de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Piețe SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. ….......................................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A. și Piețe SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere finalizarea selecţiei prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Rapoartelor finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A, Drumuri Municipale Timişoara S.A şi Piețe SA înregistrate cu nr. SC2019-004766/26.02.2019, SC2019- 004767/26.02.2019 şi SC2019-004768/26.02.2019;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Capitală Europeană a Culturii
— SI romania2019.eu Președinția României lo Consiliul Uniunii Europene

Cod FO53-01, ver. 1

Autoritatea publică tutelară aprobă Rapoartele finale, întocmite de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A şi Piețe SA, nr. SC2019-004766/26.02.2019, SC2019-004767/26.02.2019 şi SC2019-004768/26.02.2019, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA, Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Piețe SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Capitală Europeană a Culturii