keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 498/24.10.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA SA

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 498/24.10.2018
privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 22079/24.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-22079/24.09.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.09.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-22079/24.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/17.07.2018 privind declanşarea pecedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/13.09.2018 privind aprobarea Planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Horticultura S.A. - componenta iniţială;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile art. 14 lit. c), art. 20 şi art. 34 lit. b) din Anexa 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de selectie - componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie pentru HORTICULTURA S.A., prevăzute în Anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat

al Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A. Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.;

Având în vedere că procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la HORTICULTURA S.A. a fost declanşată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/17.07.2018;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/13.09.2018, s-a aprobat Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A. - componenta iniţială;

Facem următoarele precizări: În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată, Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată, Consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere art. 1. pct.- ul 16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administrator.

Potrivit prevederilor art. 14 lit. c) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.UG. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:”În cazul societăţilor, componenta integrală a planului de selecţie se elaborează de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare şi remunerare şi autoritatea publică tutelară, atunci când selecţia se efectuează de expertul independent.”

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/20111 privind guvernanaţa corporativă a întreprinderilor publice, fiecare autoritate publică tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018- /

Cod FO53-01, ver. 1

Profilul consiliului şi profilul candidatului se aprobă, în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la Horticultura S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier, Lazăr Violeta

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru HORTICULTURA S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389/17.07.2018 a fost aprobată declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

În vederea respectării etapelor prevăzute de legislaţia în vigoare a fost aprobat Planul de selecţie-componenta iniţială - prin Hotărârea Coniliului Local nr. 453/13.09.2018 şi au fost elaborate de către expertul independent următoarele documente:

- Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A – componenta integrală,

- Profilul Personalizat al Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A. Având în vedere faptul că Planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se

stabileşte calendarul procedurii de selecţie şi că Profilul consiliului şi profilul candidatului se aprobă, în cazul societăţilor, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Horticultura S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL nr. ______/________________

Plan de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. -ul 109/2011 privind guvernanţa

corporativă a întreprinderilor publice

Componenta integrală

2

PREAMBUL

În conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al HORTICULTURA S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 389 din 17.07.2018. Selecţia se face de către Autoritatea publică tutelară, în colaborare cu expertul independent si comisia de selectie.

Având în vedere art. 64 ind 4, alin. (3) din O.U.G. nr. -ul 109/2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de selecţie nu poate depăşi 150 de zile.

Societatea Horticultura S.A., având sediul în Timişoara, str. E. Ungureanu, nr. 5, a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultura, ca societate pe acţiuni, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Selecția membrilor în Consiliul de Administraţie se efectuează în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara va propune candidaţi pentru funcţiile de membrii ai Consiliului de Administraţie la societatea Horticultura S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în acest sens.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 389/17.07.2018 s-a aprobat contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare şi remunerare, după caz, potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Totodată, luând în considerarea dispoziţiile H.G. nr.-ul 722/2016, după declanşarea procedurii de selecţie se publică planul de selecţie - componenta iniţială, document de lucru care cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse de eventualii candidaţi, cerinţele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa, precum şi alte elemente care pot fi aduse la cunoştinţă până la numirea administratorilor.

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (art. 2 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016).

În acest sens, expertul independent desemnat pentru selecţia membrilor Consiliului de administraţie la HORTICULTURA S.A., în conformitate cu legislaţia privind guvernanţă

3

corporativă, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului de selecţie, pe care o propune Autorităţii Publice Tutelare - spre aprobare.

SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

ALE PLANULUI DE SELECŢIE

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecţie reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administratori și este structurat pe două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte după constituirea comisiei de selecţie, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de către expertul independent contractat.

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 9 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016. Aceasta reprezintă un document de lucru care conţine, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta iniţială a planului de selecţie, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 7 membri în Consiliul de Administrație al societăţii HORTICULTURA S.A. Timişoara cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 și a dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Întocmirea proiectului componentei integrale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

DATA DECLANŞĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ŞI CONTRACTAREA

EXPERTULUI INDEPENDENT

În temeiul art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de selecţie a membrilor Consiliului de Administratie este iniţiată la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens - H.C.L.M.T nr. 389/17.07.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 389/17.07.2018 s-a aprobat ca selecția candidaților la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la societatea HORTICULTURA S.A. să fie efectuată de către Comisia de selecţie constituită prin HCL nr.

4

308/2017 împreună cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare şi remunerare, după caz.

Contractarea expertului independent rămâne valabilă până la selecţia întregului consiliu de administraţie. Procedura de selecţie va fi reluată de expertul independent ori de căte ori este nevoie, până la completarea tuturor posturilor vacante.

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a urmatoarelor criterii:

Nr.

CRITERII

OBSERVAŢII

1 Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 1 client pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2 Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 4.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3 Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu.

4 Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5 Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind

5

participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6 Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7 Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:  Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;  Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;  Elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în consultare cu Comitetul de

nominalizare şi remunerare;  Publică anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie în cel puţin

două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi îl transmite spre publicarea pe pagina de internet a întreprinderii publice;

 În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

 Elaborează profilul consiliului şi îl aprobă în conformitate cu art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Expertul independent are următoarele competenţe: În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților:

 elaborează planul de selecţie, respectiv componenta integrală a planului de selecţie în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecţie și introduce datele în acest plan;

 elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;

6

 elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 stabileşte profilul candidatului cu respectarea dispoziţiilor legale în materie prevăzute de legislaţia specifică activităţii beneficiarului;

 stabileşte criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 stabileşte criteriile de selecţie. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii, nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a companiei.

 stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților, în vederea publicării acestuia în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Anunţul include condiţiile care trebuie să fie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.

 desfășoară activităţile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidaţi reprezintă lista cu toţi candidaţii care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 verifică informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;  stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul

matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 efectuarează o analiză comparativă a candidaţilor rămaşi în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate. Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidaţii, prin verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi, prin verificarea referinţelor oferite de către candidaţi;

 revizuiește, îmbunătățește şi validează acurateţea rezultatelor pe baza punctajului obţinut în matricea profilului de candidat;

 informează în scris despre deciziile luate candidaţii respinşi de pe lista lungă;  realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare poziție prin

eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului. Lista scurtă conţine şi punctajul obţinut de către fiecare candidat;

 evaluează candidaţii pentru pozițiile respective, aflaţi în lista lungă de candidaţi;  analizează scrisoarea de aşteptări, document de lucru care conţine performanţele

aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidaţii aflaţi în lista scurtă redactează o declaraţie de intenţie;

 analizează declaraţia de intenţie în raport de prevederile Anexei 1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

7

 integrează rezultatele analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat.

 întocmește planul de interviu;  participă la selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă;  întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile

legislației incidente;

Comisia de selectie are urmatoarele competente:  Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului consiliului

și al profilului candidatului,  Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu

expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea profilului de candidat,

 Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop,

 Transmite Raportul final către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de numire. Numirea candidaţilor se realizează de către AGA prin selectarea candidaţilor din lista scurtă.

 Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecție, după caz. Comitetul de nominalizare şi remunerare se consultă şi colaborează cu autoritatea publică tutelară ori de căte ori este necesar, pe întreg parcursul procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECŢIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecţie, părţile implicate în derularea acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie: 1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de recrutare si selecţie: • Profilul consiliului de administraţie şi profilul fiecărui membru al consiliului trebuie definitivat şi aprobat până la publicarea anunţului de selecţie. Comitetul de nominalizare şi remunerare este consultant în această activitate, în colaborare cu autoritatea publică tutelară şi expertul independent. 2. Derularea procedurii de recrutare si selecţie:

• Planul de selecţie, respectiv componenta iniţială trebuie comunicată în termen de 5 zile pentru consultare autorităţii publice tutelare şi definitivată în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie. Componenta integrală va fi definitivată până la data publicării anunţului.

• Pentru fiecare etapă a procedurii de selecţie trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi ca un rezultat al bunei negocieri între părţi. Termenele limită trebuie stabilite şi incluse în planul de selecţie final.

• Elementele de confidenţialitate - aspectele cheie ale procesului de selecţie trebuie specificate şi integrate în planul de selecţie, precum şi modalitatea de abordare a acestora. În

8

ceea ce priveşte confidenţialitatea şi accesul la documentele emise/uzitate în cadrul procedurii de selecţie, respectiv informaţiile privind identitatea candidaţilor, trebuie să fie tratate cu cel mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii trebuie să fie limitat numai la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Toate dosarele candidaţilor vor fi tratate în deplină confidenţialitate atât de expertul independent, cât şi de autoritatea publică tutelară. De asemenea, această confidenţialitate se referă şi la a nu folosi în interes propriu aceste informaţii. Accesul la aceste informaţii se limitează numai la persoanele implicate în procesul decizional.

• Notificări şi mijloace de comunicare - se transmit elementele cheie ale planului de selecţie, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de recrutare şi selecţie va indica persoana/persoanele în atenţia căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum şi mijloacele de comunicare. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 389/17.07.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie, procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie al Societatii PIEŢE S.A., se va efectua de către un expert independent în colaborare cu Comisia de Selecţie constituită în baza HCL nr. 308/2017.

• Expertul independent desemnat ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie publică este Delia Vîrgă – Cabinet individual de psihologie, tel. 0722620205, e-mail: [email protected]

• Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa expertului independent menţionat mai sus, precum şi la nr. de tel 0256/408.405 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, Compartiment Guvernanţa Corporativă.

3. Menţiuni privind selecţia candidaţilor: • Asigurarea diversităţii competenţelor în cadrul Consiliului de administraţie - acest aspect

prezintă relevanţă ca element cheie în alcătuirea listei scurte şi înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la întreprinderea publică care urmează prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidaţi valoroşi.

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecţie, părţile implicate direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, termene limită, documentele necesare, precum şi părţile implicate. Datele si termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR.

ETAPA DATA RESPONSABIL OBSERVAŢII

1. Declanșarea procedurii de selecţie

H.C.L. nr. 389 din 17.07.2018

Autoritatea publică tutelară

Art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 şi art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

2. Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor

Autoritatea publică tutelară

H.C.L. nr. 389 din 17.07.2018

9

3. Elaborarea şi publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție

În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

4. Transmiterea profilului personalizat al consiliului

În termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară către Comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR)

Conform prevederilor art 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

5. Formulare propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecţie

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

CNR/acţionarii Conform art. 5 alin (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

6. Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

7. Aprobare Plan de selecţie-componenta initială

30 zile de la declanşarea procedurii de selecţie (exceptând perioada de vacanţă a CLT)

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.8, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016

8. Contractarea expertului independent

În termen de 6 zile de la data aprobării componentei iniţiale a planului de selecţie

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

9. Definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală şi a Profilului Consiliului

6 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Autoritatea publică tutelară, expert independent

Conform art. 34 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

10. Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

Candidați Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

10

12. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conform art. 42 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

13. Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile de la evaluare

Expertul independent

Potrivit art. 42 şi 43 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

14. Recalcularea punctajului, stabilirea listei scurte şi afişare rezultate

În termen de 2 zile de la solicitare clarificări

Expertul independent

Art.42 şi 43 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

15. Transmiterea răspunsului către candidații respinşi

În termen de 1 zi de la solicitare clarificări

Expertul independent

Adresă, conf. art. 42 alin. (3) din Anexa 1 la HG nr.722/2016

16. Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

17. Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

18. Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție, asistată de expert independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

19. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu

2 zile de la analiza declaraţiei de intenţie

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin. (5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

20. Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin. (7) si alin. (9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

21. Finalizarea procedurii de selecţie

În termen de cel mult 150 de zile de la declanşare

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

NOTĂ Datele trecute în prezentul Plan de selecție – componenta iniţială – sunt orientative, ele purtând fi modificate, în funcţie de situaţiile apărute pe parcursul derulării procedurii.

11

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

 Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

 În cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de 1 membu din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

 Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este alcătuită din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

 Membrii Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului din consiliul de administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

 Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie.

 O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din O.U.G. nr.-ul 109/2011.

OBIECTIVE PENTRU DEFINITIVAREA PLANULUI DE SELECŢIE

În vederea definitivării planului de selecţie, Autoritatea publică tutelară în colaborare cu Comitetul de nominalizare şi remunerare şi cu expertul independent va întreprinde activităţile necesare pentru conformarea faţă de dispoziţiile O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără limitarea la acestea, următoarele documente în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Planul de selecţie - componenta integrală; 2. Profilul Consiliului de administraţie; 3. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie; 4. Anunţul privind selecţia, pentru presa tipărită şi online; 5. Materialele referitoare la declaraţia de intenţie; 6. Fişe de sinteză/rapoarte/procese verbale pentru fiecare fază a planului de selecţie; 7. Plan de interviu; 8. Formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi; 9. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informaţii cu privire la candidaturi; 10. Lista elementelor confidenţiale şi a celor care trebuie aduse la cunoştinţă publică; 11. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către

persoane fizice şi juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie; 12. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista lungă; 13. Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă;

12

14. Orice alte documente sau activităţi care reies din respectarea prevederilor statuate de O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

Lista de criterii minime de selecţie în etapa iniţială (realizarea listei lungi) Evaluarea candidaturilor în prima etapă de selecţie va avea loc pe baza următoarelor criterii: - studiile şi experienţa anterioară din CV şi actele doveditoare; - reputaţia profesională şi personală pe bază scrisorii de recomandare şi a referinţelor furnizate de candidaţi; - scrisoarea de intenţie; - rezultatele economico-financiare ale întreprinderii în care şi-a exercitat mandatul de administrator sau director; - înscrisurile din cazierul judiciar şi fiscal. Grilă de evaluare prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de administraţie

la HORTICULTURA S.A., Timişoara

Candidat…………

Condiţii de participare

Candidatul are în dosarul de candidatura documentele necesare în proporţie de ________ după cum urmează:

1.1.Curriculum Vitae 1.2.Cazier judiciar şi fiscal 1.3.Acte de studii (copii) 1.4.Act de identitate (copie) 1.5.Carnet de muncă (copie) / documente doveditoare 1.6.Calitate de administrator / manager (dacă este cazul) 1.7.Documente financiare referitoare la exerciţiile financiare cu profit

pentru unitatea in care candidatul a fost administrator / manager

1.8.Starea de sănătate 1.9. Declaraţie notarială pe proprie răspundere referitor la situaţiile

prevăzute în OUG 109/2011

1.10. Declaraţie notarială privind acordul candidatului de procesare a datelor personale in vederea selecţiei şi verificarea informaţiilor furnizate

1.11. Proiectul planului de administrare (propunerea de strategie de administrare a societăţii)

1.12. Scrisoare de recomandare Observaţie: Candidaţii care au ocupat anterior funcţia de membru al Consiliului al societăţii HORTICULTURA S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deţinut.

13

De asemenea, se vor analiza si următoarele criterii de participare:

Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit Experienţă în managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile (exceptie expertiza juridica/financiara s.a)

Studii superioare de lungă durată Domiciliu stabil/rezidenţa în România Capacitate deplină de exerciţiu Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (incidenţa art. 6 si 7 din OUG109 din 30.11.2011)

Planul de interviu Introducere

- Prezentarea participanţilor la interviu, prezentarea contextului legat de evaluare; - Întrebări cu rol de acomodare în cadrul mediului şi a interviului,

Cuprinsul interviului - Întrebări cu privire la experienţa profesionlă actuală şi anterioară a candidatului, - Întrebări legate de responsabilităţile pe care le avut în parcusul anilor şi ce fel de

experienţe profesionale a dobândit în poziţii de conducere, ce realizări deţine pe plan profesional;

- Întrebări legate de studii şi cursuri de perfecţionare; - Întrebări cu privire la motivaţia de a fi membru în Consiliu de administraţie; - Întrebări legate de evaluarea cunoştiinţelor în domeniul horticultură; - Întrebări legate de evaluarea gradului de cunoaştere a proceselor

tehnologice/operaţionale în domeniul horticultură; - Întrebări legate de evaluarea procesului strategic al societății HORTICULTURA

S.A., şi capacitatea de a evalua opţiunile strategice şi riscurile; - Întrebări situaţionale cu privire la competenţele vizate de post, cum ar fi: competenţe în

luarea deciziilor, abilităţile de negociere şi comunicare, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare, cum ar fi: Daţi-mi un exemplu, din experienţa dumneavoastră anterioară, în care aţi negociat cu reprezentanţii sindicatului un contract de muncă colectiv. Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Cum s-a finalizat negocierea? - Întrebări cu privire la expunerea politică, integritate si reputaţie, precum şi la independenţă. Închiderea interviului;

- Intervievatorul prezintă responsabilităţile pe care le-ar avea viitorul membru al Consiliului,

- Îşi manifestă faţă de candidat disponibilitatea de a răspunde la întrebările pe care le mai are cu privire la firmă sau asupra postului;

- Îi explică care ar fi următorul pas în procesul de selecţie. Notă: Fiecare interviu cu candidaţii de pe lista scurtă va avea o durată de aproximativ 30 de minute.

14

Riscuri identificate

Prin modul în care au fost structurate activităţile expertului independent, precum şi prin modul în care s-au alocat sarcinile şi s-a conceput procedura de raportare, de evaluare şi de validare a livrabilelor proiectului, s-a minimizat probabilitatea apariţiei unor riscuri cu impact asupra procedurii de selecţie, totuşi, există riscuri inerente, care au fost identificate, evaluate şi s- au căutat soluţii de minimizare a posibilităţii lor de apariţie şi a impactului lor asupra procesului de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

Acestea vor fi prezentate în Planul de Management al Riscurilor, după cum urmează:

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

1 Criza de timp moderat medie - Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate s ̧i pe fiecare etapa ̆ a proiectului i ̂n planul detaliat de selecţie.

2 Indisponibilitate subita ̆ a unui expert cheie

mare mică - Preluarea sarcinilor de ca ̆tre ceilalt ̧i expert ̧i cu competent ̧e similare sau - Replanificarea activita ̆ţilor expertului în aşa fel i ̂nca ̂t sa ̆ se treaca ̆ de perioada de indisponibilitate.

3 Număr mic de candidaţi

moderat medie - Ada ̆ugarea de canale noi pe care sa ̆ se transmita ̆ mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directa ̆ cu metode de head- hunting a t ̧intelor identificate cu ajutorul celorlalt ̧i candidat ̧i.

4 Abandon al procesului din partea candidaţilor aleşi în final

mare medie - Asigurarea unui flux init ̧ial de sourcing de candidat ̧i suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurta ̆ să se afle un numa ̆r suficient de candidat ̧i acceptat ̧i; - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Expertul independent şi Comisia de Selecţie vor asigura transparenţa asupra întregului proces de recrutare şi selecţie. 2. Toate informaţiile necesare candidaţilor, pe întreg parcursul procesului de selecţie, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediul online. 3. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi confidenţiale. 4. Lista lungă este confidenţiala. Candidaţii acceptaţi sau respinşi de pe lista lunga vor primi individual, o informare scrisă în acest sens.

15

5. Numai reprezentanţii autorităţii publice tutelare au dreptul de a decide şi de a face eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare şi selecţie.

CONCLUZII

Datele şi termenele trecute în prezentul Plan de selecţie - componenta integrală, cu excepţia celor de la care nu se poate deroga având în vedere dispoziţiile legale, au caracter orientativ.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecţie întocmeşte raportul în vederea numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaţilor, cu motivarea acesteia şi transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară.

Prezentul plan de selecţie va fi completat/actualizat de expertul independent şi de Comisia de selecţie cu alte documente/elemente aferente selecţiei până la finalizarea procesului.

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii şi organizaţională expert resurse umane

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr. 2 la HCL nr. _____/___________________

Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie

la HORTICULTURA S.A.

Profilul personalizat al consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente:  analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului, în

particular,  matricea profilului Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

ANALIZA CERINŢELOR CONTEXTUALE

Societatea HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA a fost infiintata prin HCL Timisoara nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultura, ca societate pe acţiuni, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive şi se desfasoară în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Activitate principală a societăţii este reprezentată de întreţinerea peisagistică. Obiectivele societăţii sunt, cu titlu exemplificativ, urmatoarele:

- creşterea cifrei de afaceri; - creşterea productivităţii muncii; - creşterea profitului; - îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților; - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă; - retehnologizarea întregii activități desfășurate de Horticultura SA Timişoara prin modernizări, achiziții de utilaje performante; - îmbunătățirea imaginii societăţii prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu; - îmbunătățirea mentalității proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele societăţii, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă. Componenţa Consiliului de Administraţie În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 99/2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul coroborate cu dispoziţiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011

2

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administraţie este constituit din 7 membri.

Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

Consiliul de administraţie nu poate avea mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor. Administrarea societatii va fi efectuata de catre Consiliul de Administratie în limitele stabilite de catre Adunarea Generală a Acţionarilor şi de legislaţia în vigoare.

Consiliul de Administrație are, în principal, urmatoarele atribuții: - aprobă structura organizatorică şi funcţională a societăţii; - stabileşte direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; - aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale societăţii; - hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea sediilor secundare; - stabileşte politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară; - examinează, coordonează şi ia măsuri din punct de vedere economico-financiar si tehnic pentru realizarea programului şi bugetului aprobat; - examinează şi aprobă listele de investiţii ale societăii; - aprobă cumpararea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotări potrivit competențelor aprobate; - analizează şi aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe; - examinează şi aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum şi acordarea de garantii pentru acestea; - aprobă Contractul Colectiv de Muncă; - aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea si perfecţionarea salariaţilor; - stabileşte tactica şi strategia de dezvoltare a societăţii; - numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare; - aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor; - supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societatii pe anul

3

în curs; - pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței; - publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016; - convoacă adunarea generală a acționarilor; - informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății; - prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare. - elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății; - adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul; - rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor; - analizează şi solutionează toate cererile adresate Consiliului de Administraţie; - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Selecţia membrilor consiliului de administraţie se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G.nr.109/30.11.2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Profilul membrilor consiliului Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele

cerinţe, fără a se limita la acestea: a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini

cu succes mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi

lung; c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea

dovadă de integritate şi independenţă; d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă

în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (de preferat tehnice/economice/juridice);  cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;  experienta in management sau expertiza juridica sau financiara,  capacitate deplină de exerciţiu;  nu au cazier judiciar şi fiscal,

4

 nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

 nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului cuprinde competenţe măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi.

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezinta categorii de competente, trasaturi, conditii necesare şi interdictii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiva sau individuala a candidatilor pentru postul de membru in consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (opt.) - Precizeaza daca pentru scopul evaluarii este necesar un anumit criteriu (selecteaza obligatoriu) sau nu (selecteaza optional).

Criteriile obligatorii sunt competente şi trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de catre toti candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil. C. Ponderea (0-1)- Indica importanta relativa a competentei ce este evaluata. O valoare a

ponderii apropiata de 1 indica o importanta crescuta a competentei, în timp ce valorile apropiate de 0 indica o importanta scazuta.

D. Candidati nominalizati - Numele complet al administratorilor propusi (candidati sau/şi nominalizati), ordonati alfabetic.

E. Total - Valoarea totala a unui anumit criteriu pentru toti administratorii şi candidatii nominalizati,de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rand.

F. Total ponderat - Valoarea totala ponderata a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidatii nominalizati [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloana multiplicata cu ponderea criteriului (prevazuta la punctul C)].

G. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toti membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacitatilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriuin total/[numarul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100).

H. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numarul candidati sau membri x punctaj maxim) x 100.

5

Descrierea rândurilor matricei

 Competenţe - Combinaţia de cunoştinte, aptitudini, experienta şi comportament necesara pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Trăsături - O calitate distincta sau caracteristica a individului. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Alte condiţii eliminatorii - Reprezinta caracteristicile individuate sau colective care trebuie sa fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

 Subtotal – Punctajul total pentru administratori şi cadidatii nominalizati individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competente, trasaturi,conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

 Subtotal ponderat - însumarea valorilor obtinute in urma multiplicarii punctajului obtinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociata. ∑ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

 Total - Valoarea totala a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidatii nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloana).

 Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate.  Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat obtinut de

fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI

1. COMPETENŢE

1.1. Competenţe specifice sectorului 1.1.1.Cunoştinte în domeniul horticultură Descriere: cunoaşte sectorul în care funcţioneaza societatea, evoluţiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula pozitionarea competitiva a societatii în raport cu alte societati din sector. Indicatori: 1. Familiarizat/a cu strategille şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in care

opereaza societatea; 2. Cunoaşte care sunt jucatorii cheie ai industriei şi modul în care relationeaza aceştia

(operatori economici, autoritati de reglementare, autoritati publice, etc.); 3. Se păstreaza la curent cu tendintele actuale şi viitoare, din domeniu (sociale, politice,

tehnologice, ştiintifice, ecologice, economice, etc.); 4. Împărtăşeşte cunoştintele şi perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului în

sprijinul procesului de luare a deciziilor; 5. Poate oferi indicatori de performanta corporativa.

1.1.2.Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţioanle în domeniul de activitate al societăţii Descriere: înţelege procesul tehnologic şi rolul noilor tehnologii în domeniul de activitate al societăţii şi ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiţii a societăţii. Indicatori: 1. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice;

6

2. Cunoştinţe în noile tehnologii relevante în domeniul de activitate al societăţii (ex. tehnologii moderne din sfera IT, etc.).

1.2 Competenţe profesionale de importanţă strategică 1.2.1 Viziune şi planificarea strategică Descriere: are o cunoaştere aprofundată a procesului strategic şi poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifică piorităţi strategice şi contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcţii strategice managementului. Indicatori: 1. Contribuie la viziunea societăţii, valorilor şi scopului care ghideaza strategia; 2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri şi metodele de analiză strategice, evaluarea de

opţiuni şi crearea unei strategii organizaţionale; 3. Poate defini obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategică, curentă; 4. Înţelege şi poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice, sociale,economice,

cultural şi tehnologice ale societăţii şi shimbări relevante pentru strategia societăţii şi pentru direcţia viitoare.

1.2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra societăţii şi angajaţilor acesteia Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin execrcitarea unui raţionament independent, înţelegand principiul responsabilităţii colective. Indicatori: 1. Caută clarificări atunci cand are incertitudine cu privire la o problemă sau cand nu există

claritate; 2. Solicită sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective şi puncte de vedere

despre decizii critice; 3. Oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor; 4. Recunoaşte nevoia de îndepărtare a părtinirilor personale, convingerilor politice şi a

intereselor speciale; 5. Este conştient/ă de pericolul gândirii de grup. 1.2.3 Marketing strategic Descriere: are cunoştinţă si experienţă referitoare la marketingul strategic şi comunicare, şi poate asista consiliul in evaluarea planurilor de marketing, programelor şi bugetelor pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile si obeictivele societăţii Indicatori: 1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea şi/sau evaluarea strategiei de

marketing a societăţii; 2. Poate ghida consiliul in evaluarea eficacităţii programelor şi campaniilor de marketing; 3. Asistă consiliul în interpretarea informatiilor de marketing strategic, inclusiv datele

despre tendinţele pieţei, analiza datelor clienţilor şi de capital de brand; 4. Înţelege care sunt partile interesate externe ale organizaţiei şi poate evalua metodele

potrivite de comunicare.

7

1.2.4. Mangementul riscului Descriere: întelege importanta evaluarii şi atenuarea riscurilor organizationale şi este familiarizat/a cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerintelor managementulul de risc. Indicatori: 1. Familiarizat/a cu subiecte, strategii şi tehnici curente referitoare la identificarea şi

atenuarea riscului; 2. Asista consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea de strategii pentru

managementul riscului; 3. Se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveşte

metodologiile managementului de risc; 4. Explica aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o maniera uşor de inteles;

1.2.5. Legislaţie Descriere: are o intelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare in care opereaza societatea. Indicatori: 1. Are cunoştinte funcţionale despre legislatia de contract şi dreptul comercial general; 2. Familiar/a cu cadrul legislativ şi statutele aplicabile societăţii; 3. Sfătuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicări juridice; 4. Asistă membrii consiliului în întelegerea problemelor legale şi ale implicatiilor acestora;

1.2.6. Finanţe şi contabilitate Descriere: familiar cu cerintele privind guvernanta financiara aprofundata şi a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitătile fiduciare ale principiilor consiliului şi de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare. Indicatori: 1. Notifică consiliul cu privire la problemele cu implicatii posibile financiare sau contabile; 2. Ajuta membrii consiliului să înţeleagă potenţialele implicaţii financiare ale deciziilor

specifice; 3. Explică aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înteles de

catre membrii consiliului care au un nivel scazut de competenţă financiară; 4. Familiarizat/a cu standarde profesionale de contabilitate; 5. Întelege politicile şi practicile sectorului public al finantelor şi contabilitatii.

1.3 Guvernanţă corporativă 1.3.1. Competenţe de guvernanţă corporativă Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principii de guvernanţă corporativă, este familiarizat/a cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanţa întreprinderilor deţinute de stat şi întelege importanţa gestionarii resurselor publice într-o manieră transparenta şi eficace. Indicatori : 1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele şi practicile de bună guvernanţă corporativă

fundamentale; 2. Întelege cadrul guvernanţei corporative în care operează societatea, inclusiv

legislaţia, reglementările, codurile şi politicile relevante;

8

3. Demonstrează un nivel ridicat de transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate.

1.3.2. Monitorizarea performanţei Descriere: întelege responsabilităţile consiliului pentru supervizarea performanţei managementului şi monitorizează adaptarea societăţii la responsabilităţile sale legale, etice sau sociale. Indicatori: 1. Poate evalua eficacitatea controlului intern şi a sistemelor de managementul riscului; 2. Întelege cadrul de risc al societăţii; 3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de către consiliu; 4. Întelege responsabilitatile legale, etice şi sociale ale organizatiei şi monitorizeaza

conformitatea cu acestea; 5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu părţile interesate externe cheie; 6. Ajută consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru

determinarea, răspunderea şi raportarea la interese materiale, economice, legale, etice, sociale şi de rnediu.

1.4 Social şi personal 1.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere Descriere: este eficient/a în negocierea de întelegeri care obtin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate. Indicatori: 1. Negociază cu succes în situaţii de criza atât cu grupuri interne cât şi cu grupuri externe; 2. Soluţionează diferentele cu minimum de impact; 3. Poate obţine concesii fără a deteriora relaţiile; 4. Poate fi direct/a şi puternic/a dar şi diplomat/a.

1.4.2. Capacitatea de analiză şi sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza şi ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evoluţia acelui sistem în condiţiile modificării unui element component. Indicatori: 1. Descompune părţile problemei fără a pierde imaginea de ansamblu; 2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului influenteaza

ansamblul; 3. Poate modela problema in termeni abstracti; 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se află în situaţii de stres; 5. Poate să sintetizeze informaţia şi să identifice elementele importante; 6. Poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod logic soluţia

propusă, punctând părţile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilităţi de relaţionare Descriere: relationează cu succes cu alţii, în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru. Indicatori : 1. Relaţionează cu succes cu alţii, indiferent de pozitie, putere, influenţă sau statut;

9

2. Este eficient/a în stabilirea rapoartelor; 3. Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie să interacţioneze; 4. Este priceput/a la folosirea tactului şi diplomatiei.

2. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate şi reputaţie Descriere: se comportă cu integritate, onestitate şi transparenăţa în relaţia cu alţii şi cu societatea Indicatori: 1. Întelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabiltatile unui consiliu, şi mentine

cunoştinte în aceasta privinta prin formare profesionala; 2. Plasează interesele organizaţionale deasupra tuturor celorlalte; 3. Se comportă într-o maniera demnă de încrederea şi de respectul colegilor din consiliu; 4. Vorbeşte cu onestitate şi sinceritate; 5. Tratează informaţiile sensibile şi confidenţiale cu discreţia cuvenită şi în concordanţă cu

prevederile contractului de mandate; 2.2. Independenţa Descriere: posedă o gândire independentă şi este capabil/a să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei întelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori: 1. Este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o pozitie independentă în faţa opiniilor

divergente; 2. Solicită clarificări şi explicaţii.

2.3 Expunere politică

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

Rating 1 2 3 4 5

Alinierea cu scrisoare de asteptari

Intenţia exprimata nu se aliniaza

Intenţia exprimat a se aliniaza

Rating 1 2 3 4 5

Expunere politica

Foarte expus Fară expunere

10

3.CONDIŢII PRESCRIPTIVE ŞI PROSCRIPTIVE

3.1 Număr de mandate

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR SI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii candidatilor de a îşi demonstra competenta în ceea ce priveşte consiliul, clasificand nivelurile de abilitati în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor Nivel de competenta Descriere N/A Nu se aplica Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta 1 Novice Aveti o intelegere a cunostintelor de baza 2 lntermediar Aveti un nivel de experienta castigat prin formare

fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

 Întelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta;

 Faceti uz activ de legi,regulamente si ghiduri.

3 Competent Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.

 Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut,cu minim de ajutor;

 Întelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.

Rating 1 2 3 4 5

Număr de mandate

>3 3 2 1 0

11

4

Avansat

Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.

 Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivelde guvernanta a consiliului si nivel executiv superior.

 Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente.

5 Expert Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza.

 Ati demonst rat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consiliide administratie si/sau organizatii;

 Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de catre consiliu, organizatia si/sau on anizatiile din afara.

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta Rating

Novice 1

lntermediar 2

Competent 3

Avansat 4

Expert 5

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii şi organizaţională expert resurse umane

12

ANEXA 1 MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

la HORTICULTURA S.A

Criterii Obligatoriu (Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în domeniul horticultură

Oblig. 1 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul de activitate al societăţii

Oblig. 0.8 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 10% 2.4 Managementul riscului Oblig. 1 20% 2.5 Legislaţie Opt. 0.5 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate Opt. 1 20%

3. Guvernanta corporativă 3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 50%

3.2 Monitorizarea performanţei Oblig. 0.5 50%

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare Oblig. 0.5 20%

13

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta Rating Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii şi organizaţională expert resurse umane

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 40%

2. Independenta Opt. 1 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 40% 2. Altele

Opt. 0.5 60%

Subtotal Subtotal ponderat

TOTAL Total ponderat Clasament

14

ANEXA 2 MATRICEA CANDIDAŢILOR

Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A

Criterii Obligatoriu (Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în domeniul horticultura

Oblig. 1 3 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul de activitate al societăţii

Oblig. 0.8 3 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 3 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 3 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 3 10% 2.4 Managementul riscului Oblig. 1 4 20% 2.5 Legislaţie Opt. 0.5 3 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate Opt. 1 4 20%

3. Guvernanta corporativă 3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 3 50%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 4 50%

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 4 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 3 40%

15

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta Rating Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

Întocmit, dr. Delia Vîrgă psiholog principal în specializarea psihologia muncii şi organizaţională expert resurse umane

4.3 Abilităţi de relaţionare Oblig. 0.5 3 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 4 40%

2. Independenta Opt. 1 2 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 2 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 3 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 3 40% 2. Altele Opt. 0.5 4 60%

Subtotal Subtotal ponderat

TOTAL Total ponderat Clasament

16