keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 613/10.12.2019 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 613/10.12.2019
privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. SC2019-31221/03.12.2019 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 31221/03.12.2019 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-31221/03.12.2019
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul final nr. SC2019-30961/02.12.2019 întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul final nr. SC2019-30961/02.12.2019 întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi PIEŢE SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Societăţii PIETE SA;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_final.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2019-

RAPORT FINAL

în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 482/26.09.2019 a fost declanşată procedura de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 412/27.07.2018, au fost aprobate Planul de selecţie – componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie la societatea PIEŢE S.A.

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul de administrare a imobilelor pe bază de comision sau contract)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

2

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017 a solicitat candidatului admis să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, domnul Sarmeș Dan a depus în plic închis, în termen, declaraţia de intenţie nr. SC2019-029534/19.11.2019.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 412/27.07.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi în baza punctajului obţinut de acesta în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, candidatul pentru funcţia vacantă de membru în Consiliul de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara a obținut următorul punctaj: Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (4) din OUG nr. 109/2011

1. SARMEȘ DAN 66,3 Specializare în domeniul științe economice, experiență în implementare proiecte fonduri europene pentru dezvoltare rurală

Grupul de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal Bârzava

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie poate face parte cel mult un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

GABRIELA POPOVICI .................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

3

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2019- /

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr.

….......................................... al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere finalizarea procedurii de selecţie prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Raportului final în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A înregistrat cu nr. SC2019-30961/02.12.2019;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă Raportul final nr. SC2019-30961/02.12.2019

întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIETE S.A , care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA. îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Consilier, Lazăr Violeta

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019- /

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie

în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA

Pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 482/2019, a fost demarată procedura de selecţie. Aceasta a fost finalizată prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Raportului final nr. SC2019-30961/02.12.2019.

Având în vedere dispozițiile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA. PRIMAR, CONSILIER, NICOLAE ROBU LAZĂR VIOLETA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii