keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/23.02.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 105/23.02.2018
privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-4281/22.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-4281/22.02.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 211/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru Regia Autonoma de Transport Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 222/27.06.2017 privind constatarea incetarii contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii si declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 408/31.10.2017;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile de membrii ai Consiliului de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre Comisia constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017, impreuna cu un expert independent, contractat in acest sens.

Art. 2: Se aproba Scrisoarea de Asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A., conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.;
- Comisiei de selectie;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 222/27.06.2017 privind constatarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A.T.T., numirea administratorilor provizorii şi declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 408/31.10.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Facem următoarele precizări: Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează,

conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit art. 1 din Anexa 1c la HG nr. 722/2016 scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Cod FO53-01, ver. 1

întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă declanşarea procedurii de selecţie a membrilor din

cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. Se aprobă Scrisoarea de Aşteptări în procesul de recrutare pentru poziţia de membru in

Consiliul de Administratie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara va propune candidaţi pentru funcţiile de membrii ai Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de catre Comisia constituită prin HCL. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în acest sens.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 222/27.06.2017 s-a

constatat încetarea contractelor de mandat ale administratorilor Regiei Autonome de Transport Timişoara şi s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie pentru un nou consiliu.

Prin H.C.L. nr. 211/30.05.2017 a fost aprobată Scrisoarea de Aşteptări pentru Regia Autonomă de Transport Timişoara, document de lucru care conţine performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere, precum şi politica acţionariatului privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT) – H.C.L. nr. 271/28.07.2017. În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de membru in Consiliul de Administratie la

Societatea de Transport Public Timişoara

Societatea de Transport Public Timişoara (STPT) cu sediul in Timişoara, B-dul Take

Ionescu Nr. 56 a fost înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931 - şi alte obiecte secundare de activităţi de prestări servicii către populaţie sau agenţi economici.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele Autorităţii, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru evoluția societăţii în următorii patru ani.

Scrisoarea de asteptări va fi adusa la cunoștință candidaților.

Legislaţia specifică domeniului de activitate al Societăţii de Transport Public Timişoara: - Ordonanta de Urgenta nr. 109 /2011 privind guvernarea corporativa a întreprinderilor

publice, modificata si completată; - Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind Normele de aplicare ale OUG nr. 109/2011; - Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi

rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului;

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificata si completată;

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată; - Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, modificata si completată; - Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de

transport public local nr. 92/2007; - Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 408/31.10.2017.

Informații generale privind Societatea de Transport Public Timişoara

Societatea de Transport Public Timişoara, având forma juridică de societate pe acţiuni (SA), constituită şi organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi actualizată; cu capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Timişoara, conform Hotărârii Nr. 597 din 28 septembrie 1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean.

2

STPT desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală şi STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport.

În desfăşurarea activităţii sale, STPT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara, date în administrarea şi exploatarea societăţii, bunuri care trebuie exploatate şi utilizate în condiţii de eficienţă.

A. Activitate principală: 4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

B. Alte activităţi secundare, conform codificării CAEN, sunt: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat; 2910 – fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 2932 – fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule; 3020 – fabricarea materialului rulant; 3099 – fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.; 3101 – fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine; 3311 – repararea articolelor fabricate din metal; 3317 – repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3320 – instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 4211 – lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 4212 – lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; 4213 – construcţia de poduri şi tuneluri; 4221 – lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 – lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4299 – lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.; 4321 – lucrări de instalaţii electrice; 4322 – lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 4329 – alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 4332 – lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 4339 – alte lucrări de finisare; 4391 – lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 4399 – alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 4511 – comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); 4519 – comerţ cu alte autovehicule; 4520 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor; 4531 – comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4532 – comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4612 – intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; 4614 – intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave ş avioane;

3

4619 – intermedieri în comerţul cu produse diverse; 4651 – comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului; 4652 – comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii; 4665 – comerţ cu ridicata al mobilei de birou; 4666 – comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou; 4669 – comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente; 4671 – comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate; 4672 – comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; 4677 – comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 4690 – comerţ cu ridicata nespecializat; 4711 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi şi tutun; 4730 – comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazin specializate; 4779 – comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4791 – comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau pri Internet; 4799 – comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 – transporturi rutiere de mărfuri; 4942 – servicii de mutare; 5210 – depozitări; 5221 – activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6810 – cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau prin leasing; 7120 – activităţi de testăre şi analize tehnice; 7219 – cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 7220 – cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 7311 – activităţi ale agenţiilor de publicitate; 7320 – activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; 7711 – activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare; 7712 – activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele; 7733 - activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 8121 – activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor; 8122 – activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor; 8559 – alte forme de învăţământ n.c.a;

Societatea este organizată în conformitate cu organigrama aprobată şi funcţionează în baza regulamentului propriu, cu gestiune economică şi autonomie financiară, are personalitate juridică, încheie bilanţ, are cont la bancă, beneficiază de credite bancare, are relaţii economice cu alte unităţi, se înzestrează cu fonduri fixe şi se dotează cu mijloace circulante proprii necesare desfăşurării activităţii sale.

Pentru acoperirea eventualelor deficite societatea poate beneficia, în condiţiile legii, de compensaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

Societatea poate concesiona, inchiria, în condiţiile legii, activităţi economice, servicii publice, unităţi de producţie şi terenuri pe bază de licitaţie publică. Societatea poate închiria bunuri la şi de la orice persoană fizică sau juridică română sau străină cu aprobarea consiliului de administratie care sunt in patrimoniul propriu. Regia poate încheia cu persoane fizice sau juridice române sau străine contracte de locaţie a gestiunii secţiilor şi a altor subunităţi economice din subordinea lor.

4

STPT deţine licenţe de transport eliberate de Autoritatea Rutieră Română şi licenţe de traseu eliberate de Primăria Municipiului Timişoara/Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” pentru desfăşurarea serviciului de transport persoane pe raza Municipiului Timişoara/zona metropolitană.

Date generale privind reţeaua de transport: - Parc inventar mijloace de transport în comun din care:

 Tramvaie – 81 bucaţi  Troleibuze -50 bucaţi  Autobuze – 108 bucăţi.

- Parc inventar biciclete – 440 bucăţi; - Număr trasee urbane

 Tramvaie – 10  Troleibuze – 8  Autobuze –16

- Număr trasee metropolitane  Troleibuze – 2  Autobuze - 4

- Lungimea traseelor urbane  Tramvaie – 139,30 km  Troleibuze – 69,36 km  Autobuze – 231,27 km.

- Lungimea traseelor metropolitane:  Troleibuze – 38,91 km  Autobuze – 59,94 km

Obiectivele societăţii: Societatea de Transport Public Timişoara îşi desfăşoară activitatea, având în vedere

îndeplinirea următoarelor obiective şi criterii de performanţă, dar fără a se limita la acestea: - Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților., - Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în

muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă., - Retehnologizarea întregii activități desfășurate de STPT prin modernizări, achiziții de

utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate, - Îmbunătățirea imaginii STPT prin asigurarea și menținerea conformității cu

reglementările în domeniu, - Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului STPT și a celor ce lucrează în

numele STPT, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă,

- Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Scopul înfiinţării sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Societăţii de Transport Public Timişoara este de a asigura un serviciu public cu un pronunţat caracter social pentru Polul de Creştere Timişoara. Obligaţia şi angajamentul Autorităţii Publice Tutelare Întocmeşte contractul de servicii publice conform legislaţiei nationale şi comunitare in vigoare, stabilind modalitatea de asigurare a compensaţiilor sau de plata a obligaţiilor faţă de STPT. Condiţiile de operare a serviciului public Serviciul public operează în cadrul Polului de Creştere Timişoara într-o piata concurenţială.

5

Rezumatul strategiei Societăţii de Transport Public Timişoara Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timişoara, prin Consiliul local al

municipiului Timişoara, în calitate Autoritate Publică Tutelară a înterprinderii publice Societatea de Transport Public Timişoara, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Timişoara rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Timişoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate si diversificarea serviciilor prestate.

In acest sens intreprinderea publică trebuie sa aibă in vedere: 1. Orientarea către client Preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de încredere al clientilor si pentru

asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse. 2. Competenţa profesională Cresterea eficientei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a

personalului societăţii; Instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învatarii în companie si sprijinirea angajatilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.

3. Grija pentru mediu şi gestionarea raţionala a resurselor naturale. Transportul public de persoane din municipiul Timişoara trebuie să se alinieze la standardelele actuale europene, respectiv:

- Promovarea unui transport ecologic bazat pe tracţiune electrică prin înlocuirea treptată a autobuzelor cu motoare diesel;

- Achiziţia unui sistem informatic de gestionare a activităţii societăţii, a contabilităţii financiare şi de gestiune;

- Achiziţia de mijloace de transport (parc de autovehicule utilizat la activităţile conexe ale societăţii – mentenanţă reţea contact, linie cale, mijloace de transport, autovehicule de intervenţie) pentru înlocuirea tuturor autovehiculelor vechi mari consumatoare de combustibili ţinând cont de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

- Modernizarea sistemului de ticketing şi urmărire şi dirijarea circulaţiei şi integrarea acestuia în sistemul general de management al traficului oraşului; Achiziţionare echipamente de reîncarcare carduri; Introducerea ofertei de plată produse tarifare prin SMS; POS; card bancar etc.; Modificare ofertă de tarifare; Intensificare şi acţiuni comune cu poliţia comunitară pentru eficientizarea controlului; Extinderea personalului cu atribuţii de control titluri de călătorie;

- Extinderea în zona metropolitană; - Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat de Consiliul Local al

Municipiului Timişoara. Vom continua să dialogăm cu consiliul de administratie cu privire la maximizarea valorii

afacerii prin îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului, conform cu așteptările din această scrisoare.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele STPT Autoritatea Tutelară se așteaptă ca managementul STPT să fie orientat spre dezvoltarea

afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între cantitatea şi calitatea serviciilor de transport realizate, protecția mediului, securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea Tutelară se așteaptă ca managementul STPT să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al acesteia, care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de servicii de transport și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calităţii serviciilor și creșterea profitabilității societăţii.

6

Calitatea şi siguranţa în serviciul public

Pentru o perioadă de 4 ani, Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă la realizarea

următoarelor criterii şi obiective de performanţă care se vor stabili valoric prin aprobarea Planului de administrare al societăţii, dar fără a se limita la acestea:

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

Nr. Crt.

Denumire indicatorului U.M.

1. Randament la tramvaie: ( călători transportaţi/km realizaţi) căl./km 2. Randament la troleibuze: ( călători transportaţi/km realizaţi) căl./km 3. Randament la autobuze: ( călători transportaţi/km realizaţi) căl./km 4. Randament la biciclete: ( călători transportaţi/km realizaţi) utilizări/zi 5. Randament la vapoare: ( călători transportaţi/cursă) căl./cursă 6. Viteza medie comercială la tramvaie Km/h 7. Viteza medie comercială la troleibuze Km/h

8. Viteza medie comercială la autobuze Km/h OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ

Nr. Crt.

Denumire indicatorului U.M.

1. Gradul de îndatorare a criteriilor de performanţă % 2. Productivitatea muncii (cifra de afaceri/nr. mediu de salariaţi) lei/pers. 3. Achitarea obligaţiilor în termenele legale (total obligaţii – penalităţi

şi majorări)/total obligaţii la bugete şi fonduri speciale x 100) %

4. Cheltuieli la 1000 lei venituri (total cheltuieli x 1000/total de venituri)

lei

Serviciul de transport public local de persoane trebuie să respecte următoarele principii:

a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu; b) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor

administrativ-teritoriale; c) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a

serviciului de transport public local; d) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort; e) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de

transport; f) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe

suportate de către utilizatori şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorul de transport;

g) susţinerea dezvoltării economice a municipiului prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

h) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul municipiului Timişoara;

i) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local al municipiului Timişoara;

j) integrarea tarifară pe Polul de Creştere Timişoara;

7

k) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente; l) asigurarea continuităţii serviciului de transport pe raza municipiului Timişoara.

Raportat la principiile şi strategiile menţionate mai sus, în viziunea Autorităţii Publice Tutelare, misiunea Societăţii de Transport Public Timişoara este:

 mobilitate pentru toţi;  corectitudine şi loialitate;  participare şi transparenţă;  eficienţă şi eficacitate.

Politica de dividende STPT trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din

profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor STPT pentru un anumit grad de constanţă în obținerea profitului acesteia.

Politica de investiții STPT trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia să

finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Așteptări generale a Autorităţii Tutelare cu privire la Consiliul de administraţie al STPT

Diversificarea veniturilor Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se

asigure ca societatea continuă să se concentreze pe creșterea veniturilor sale comerciale, în special din activitatea de bază, dar și alte venituri.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenţie pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de Autoritatea Tutelară.

Managementul riscului Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice

principalii indicatori de risc cu referire la activitatea STPT și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al acesteia la efectele unor riscuri inerente (economico- financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Lipsa personalului calificat în cadrul serviciului public constituie un risc major în continuitatea activităţii.

Neplata ratei lunare de eşalonare catre ANAF constituie un risc major de continuitate a activităţii, respectiv neplata facilităţilor la termen conform HCLMT 192/23.11.2012.

Protecția mediului înconjurător STPT trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea

asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Politica de resurse umane Analiza şi evaluarea personalului din cadrul societăţii în vederea restructurării, reorganizării

şi eficientizării activităţii de organizare internă; îmbunătăţirea structurii organizatorice a societăţii în scopul descentralizării, responsabilizării şi eficientizării activităţii tuturor nivelelor ierarhice; actualizarea organigramei funcţionale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare,

8

reactualizare fişe de post ca instrumente principale de stabilire a atribuţiilor şi responsabilităţiilor, în vederea atingerii obiectivelor entităţii şi asigurarea unui control intern /managerial adecvat.

Se va ţine cont de următoarele aspecte:  necesitatea reconfigurării structurii organizaţionale în funcţie de stadiul de dezvoltare al companiei şi strategia sa de dezvoltare;  crearea sau reorientarea compartimentelor de strategie, dezvoltare şi planificare tehnică, dar şi a celor de marketing şi vânzări către proiecte de modernizare, cu promovarea echipamentelor şi tehnologiilor digitale;  introducerea unor sisteme integrate de management, asistate de produse informatice moderne de tip ERP (Enterprise Ressource Planning), care să asigure baze de date relaţionale şi să permită, atât optimizarea reţelei TP, cât şi soluţii viabile de organizare a transportului cu tramvaie, troleibuze şi autobuze, în variante flexibile în funcţie de cerinţele călătorilor, dar şi eficiente din punct de vedere financiar.  înfiintarea unor compartimente şi activităţi noi, legate pe de o parte de noile tehnologii digitale pentru monitorizare trafic, tiketing şi prioritizarea circulaţiei mijloacelor de TP şi, pe de altă parte, asigurarea eficienţei prin aplicarea metodelor moderne de controlling şi bugetare a activităţilor pe Centre de Costuri/Profit.

Imbunătăţirea managementului resurselor umane:  asigurarea unui personal calificat şi competent, care să răspundă cerinţelor domeniilor de activitate specifice ;  menţinerea stabilităţii personalului angajat prin asigurarea unui mediu de lucru favorabil;  facilitarea mobilităţii ocupaţionale şi profesionale;  îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajatilor, prin asigurarea unui program de pregatire şi instruire continuă. Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă :  urmărirea şi verificarea efectuării instruirii de SSM  identificarea factorilor de risc şi gestionarea expunerilor la factorii de risc;  monitorizarea stării de santate a personalului angajat, la angajare şi periodic;  determinari de noxe, monitorizare salariaţi expuţi la factori de risc.

Responsabilitate socială Implementarea în cadrul societăţii a Standardul SA 8000:2008-Responsabilitatea socială ca

parte integrantă a sistemului de management integrat. Standardul SA 8000:2008 este cel mai recunoscut reper internaţional pentru managementul etic al resurselor umane, al cărui obiectiv fundamental este de a îmbunătăţi condiţiile de muncă din cadrul organizaţiilor. Acest obiectiv a deschis drumul organizaţiilor spre îmbunătăţirea şi demonstrarea responsabilităţii sociale în ceea ce priveşte drepturile fundamentale ale omului la locul său de muncă. Principalele beneficii ale implementării SA 8000:2008 sunt: ● Pentru organizaţie: - câştigarea unor parteneri de încredere; - îmbunătăţirea imaginii organizaţiei; - creşterea gradului de competitivitate; - creşterea nivelului de retenţie a personalului. ● Pentru angajaţi: - condiţii de lucru mai bune; - scăderea riscurilor privind accidentele de muncă; - o mai bună cunoaştere a drepturilor care revin angajaţilor; - o mai bună comunicare cu managementul; - un nivel al remuneraţiei care corespunde muncii depuse.

Potrivit definiţiei Comisiei Europene, "responsabilitatea socială este un concept prin care organizaţia îşi integrează socialul şi mediul înconjurător în propriile operaţiuni economice şi interacţionează cu principalii actori din domeniul său de interes, în mod voluntar".

9

STPT va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile STPT trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranța serviciilor prestate Autoritatea Publică Tutelară este conștientă de importanța societăţii precum și

calitatea siguranței și serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societăţii, în vederea fundamentării deciziilor.

Probleme de urmărit:  Definirea culoarelor unde este necesară prioritizarea transportului public;  Stabilirea metodelor prin care activităţiile de transport public pot fi prioritizate: abordari generale (creşterea spaţiului carosabilului alocat modurilor de prioritizare, vehicule noi, etc) şi abordări specifice managementului cererilor de transport (accesibilitate, restricţionări, calmarea traficului, managementul parcărilor, îmbunătăţirea traficului ciclist şi pietonal, etc) ;  Stabilirea alternativelor privind amenajările rutiere şi a conceptului, respectiv arhitectura sistemului de prioritizare/dirijare inteligentă aferentă, cu obiectivul de creştere a calităţii serviciilor furnizate de transportul public, în vederea creşterii atractivităţii acestuia;  Conceptul /arhitectura sistemului de prioritizare care se va implementa, va folosi sistemele ITS deja implementate de STPT: comunicatia prin GPS, reţeaua de fibră optică, sistemul de management al transportului public, respectiv sistemul de control adaptiv a traficului;  Reconfigurarea celor mai importante intersecţii din Timisoara, în vederea susţinerii sistemului de prioritizare a transportului public: semafoare noi, sisteme de detecţie a mijloacelor de transport public şi a traficului şi toata infrastructura necesară;  Integrarea în sistemul general de prioritizare a transportului public, a soluţiilor programului de semaforizare a intersecţiilor, în vederea creării unor axe de coordonare a traficului general, cât şi a transportului public de persoane;  Analiza performanţelor intersecţiilor semaforizate în raport cu algoritmul de prioritizare a transportului public: întârzierile, consumul de combustibil şi congestiile traficului;  Analiza cantitativă a efectelor asupra mediului, efecte induse de prioritizarea transportului public prin controlul semnalelor;

Etică și integritate și guvernață corporativă Autoritatea Publică Tutelară se așteaptă să se acorde o importanță deosebită

implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul STPT, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

STPT va elabora un cod de etică, integritate şi guvernanţă corporativă.

Consiliul de administrație Consiliul de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara este format din 9

membrii, numiţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

10

Candidaţii pentru posturile de administrator din cadrul Consiliului de Administraţie sunt selectaţi în condiţiile prevăzute de OUG nr.109/2011 şi HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții: a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor; b) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază care nu pot fi delegate directorilor: - stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a Societăţii; - stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; - supravegherea activităţii directorilor; - numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea renumeraţiei lor; - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, conform legii; c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990; d) îndeplineşte atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor, delegate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv; e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor; f) prezintă rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; g) aprobă nivelul salariului directorului general; h) mandatează Directorul general al Societăţii să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă şi regulamentul intern şi apboba prevederile acestora; i) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor rapoarte cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit si pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor şi alte rapoarte conform legii; j) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii în limita competenţelor stabilite de Actul constitutiv; k) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Actionarilor, pe baza unui mandat special acordat de către acţionari.

Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

11

Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta celor in drept.

Administratorii sunt exonerati de raspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori.

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societăţii Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze

îndeaproape cu Autoritatea Publică Tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu privire la direcțiile strategice ale societăţii.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societăţii de Transport Public Timişoara trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritățile specifice pentru mandatul de 4 ani Pentru o perioada de 4 ani se așteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se

efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Operatorul de transport va trebui să dobândească capacitatea pentru participarea pe piaţa concurenţială în domeniul transportului public de persoane.