keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 408/25.07.2019 privind aprobarea Raportului intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 408/25.07.2019
privind aprobarea Raportului intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-18272/19.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-18272/19.07.2019 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-18272/19.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Raportul intocmite de Comisia de selectie, in vederea ocuparii postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA, nr. SC2019-18270/19.07.2019;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Raportul intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii postului vacant din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA, nr. SC2019-18270/19.07.2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si PIETE SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- PIETE SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA

Pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A, prin HCL nr. 210/23.04.2019, a fost declanşată procedura de selecţie. Acesta a fost finalizată prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Raportului final nr. SC2019-18270/19.07.2019.

Având în vedere dispozițiile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2019-

RAPORT

pentru numirea finală în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE SA

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/23.04.2019 a fost declanşată procedura de selecţie în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 412/27.07.2018, au fost aprobate Planul de selecţie – componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie la societatea PIEŢE S.A.

Expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul de administrare a imobilelor pe bază de comision sau contract)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

2

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017 a solicitat candidatului admis să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, domnul Iepan Flaviu Nelu a depus în plic închis, în termen, declaraţia de intenţie nr. SC2019-16655/03.07.2019.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 412/27.07.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi în baza punctajului obţinut de acesta în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, candidatul pentru funcţia vacantă de membru în Consiliul de Administraţie la PIEŢE S.A. Timişoara a obținut următorul punctaj: Nr. crt.

Nume şi prenume candidat Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (4) din OUG nr. 109/2011

1. IEPAN FLAVIU NELU 40,66 Specializare şi experienţă în domeniul economic

Universitatea de Vest Timișoara

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie poate face parte cel mult un membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

GABRIELA POPOVICI .................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2019- /

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. ….......................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere finalizarea selecţiei prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Raportului în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A înregistrat cu nr. SC2019-18270/19.07.2019;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă Raportul întocmit de Comisia de selecţie, în

vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIETE S.A, SC2019-18270/19.07.2019, care face parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEȚE S.A, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Consilier, Lazăr Violeta

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii