keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 388/17.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 388/17.07.2018
privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie la Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 16462/11.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16462/11.07.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16462/11.07.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16462/11.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selectie - componente integrale si a Profilelor personalizate ale consiliilor de administratie pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. si S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A nr. 9/21.12.2017 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14/25.06.2018;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. Timisoara, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se stabileste Calendarul procedurii de selectie, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Autoritatea publica tutelara va propune candidati pentru functia de membru in Consiliul de Administratie la Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara, propuneri facute in baza unei selectii efectuate de un expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, care a fost contractat in acest sens si de catre Comisia de selectie constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/2017.

Art. 2: Scrisoarea de Asteptari pentru candidatii la functia de membru in Consiliul de Administratie la S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara este cea aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/30.05.2017.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.
- Comisiei de selectie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/21.12.2017 şi

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 14/25.06.2018, Consiliul de Administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. este format din 8 membri definitivi şi un membru provizoriu.

Pentru ocuparea postului vacant este necesară reluarea procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexă la HCL nr. ______/___________

Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie

la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, documentele

necesare, precum şi părţile implicate:

NR.

ETAPA TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII

1. Declanșarea procedurii de selecţie

În termen de 45 de zile de la vacantare, începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 64 ind.4 alin. (1) din OUG nr. 109/2011

2. Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A

4. Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor (20- 24.08.2018)

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

5. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile de la publicarea anunţului

Candidați Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6. Evaluarea candidaturilor în raport cu

În termen de 4 zile de la data limita pentru

Expertul independent

Conf. Art. 42 din Anexa 1 la HG 722/2016

2

minimum de criterii

depunerea candidaturilor

7. Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8. Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9. Transmiterea răspunsului către candidați respinşi

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

Expertul independent

Formular răspuns

10. Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11. Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

12. Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la emiterea sau stabilirea listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

13. Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

3

candidat

14. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile de la analiza declaraţiei de intenţie

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

15. Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

16. Finalizarea procedurii de selecţie

În termen de cel mult 150 de zile de la declanșare – începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-………..……… privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A nr. 9/21.12.2017 şi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 14/25.06.2018;

Facem următoarele precizări: În contextul actual, Consiliul de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare

COLTERM S.A. este format din 8 membri definitivi şi un membru provizoriu. Pentru ocuparea postului vacant este necesară reluarea procedurii de selecţie în

conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit dispoziţiilor prevăzute în art. 1 la Anexa 1c din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Cod FO53-01, ver. 1

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.” În conformitate cu prevederile art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea

unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţia vacantă de membru în Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, care a fost contractat în acest sens (conform Referatului de necesitate nr. SC2018-4952/02.03.2018) şi de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017.

Procedura de selecţie se va desfăşura în conformitate cu Calendarul anexat. Scrisoarea de Aşteptări pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de

Administraţie la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/30.05.2017.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier, Lazăr Violeta