keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 20/30.01.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 20/30.01.2018
privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-1283/19.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1283/19.01.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1283/19.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1283/19.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. nr. 11/21.12.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere Adresele S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. înregistrate cu numerele: SC2018-000979;000980/16.01.2018 şi SC2018-001269/19.01.2018;
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile 36 alin.(2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A , conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Autoritatea publică tutelară va propune candidaţi pentru funcţiile vacante de membri ai Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017.

Art. 2: Scrisoarea de Aşteptări pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017.

Art. 3: Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara

S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Adresa înregistrată cu nr. SC2018-000979;000980/16.01.2018 S.C. Drumuri

Municipale Timişoara S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru declanşarea unei noi proceduri de selecţie, întrucât, în urma selecţiei efectuate în anul 2017 nu au fost ocupate toate cele 9 posturi de administratori ai societăţii.

În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul

Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

Având în vedere Adresa nr. SC2018-000979;000980/16.01.2018 privind Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/21.12.2017 şi Adresa nr. SC2018-001269/19.01.2018 referitoare la cifra de afaceri a societăţii şi la numărul de angajaţi pe anul 2017, ale S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Facem următoarele precizări: Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează

conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit dispoziţiilor prevăzute în art. 1 la Anexa 1c din Hotărârea de Guvern nr. 722 din 2016, Scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului de administraţie.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

0ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Cod FO53-01, ver. 1

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.”

Prin Adresa S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. înregistrată cu nr. SC2018- 001269/19.01.2018 se precizează faptul că societatea a avut în anul 2017 o cifră de afaceri de 44.694.335 lei şi un număr mediu de 351 salariaţi.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea

posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Scrisoarea de Aşteptări pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţiile vacante de membri ai Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractat în acest sens şi de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Consilier, Lazăr Violeta