keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 389/17.07.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la HORTICULTURA S.A.

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 389/17.07.2018
privind declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la HORTICULTURA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 16461/11.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16461/11.07.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.07.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 16461/11.07.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 16461/11.07.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata;
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la HORTICULTURA S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile de membrii ai Consiliului de Administratie la HORTICULTURA S.A, propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre Comisia constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017, impreuna cu un expert independent, contractat in acest sens.

Art. 2: Se aproba Scrisoarea de Asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la HORTICULTURA S.A , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba contractarea serviciilor unui expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli -Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Societatii Horticultura S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

la HORTICULTURA S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Facem următoarele precizări: Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează,

conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a H.G nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit art. 1 din Anexa 1c la HG nr. 722/2016 scrisoarea de aşteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecţie a membrilor consiliului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deţine o participaţie majoritară sau de control potrivit legii. În acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecţie.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată: “Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local”;

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată: “Consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.”;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara aprobă

declanşarea procedurii de selecţie a membrilor din cadrul Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

Autoritatea publică tutelară va propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către Comisia de selecţie constituită prin HCL nr. 308/2017, împreună cu un expert independent, a cărui contractare se aprobă, în acest sens.

Se aprobă Scrisoarea de Aşteptări în procesul de recrutare pentru poziţia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea HORTICULTURA S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezentul raport.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea HORTICULTURA S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic la HORTICULTURA S.A.

Timişoara şi deţine calitatea de autoritate publică tutelară faţă de aceasta. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr.

722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează după cum urmează: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.” În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la HORTICULTURA S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI

În procesul de recrutare pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la societatea HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA

Municipiul Timişoara este acționar unic al Societății HORTICULTURA S.A.

TIMIŞOARA , cu sediul social în Timişoara, str. Emanuil Ungureanu, nr. 5, SAD – subsol şi parter, judeţul Timiş.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.722/2016 și reprezintă dezideratele acționarului unic, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

Scrisoarea de aşteptări va fi adusă la cunoştință candidaților.

Legislaţia specifică domeniului de activitate Societătii HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA - Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

localităţilor, republicată; - Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 /2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, modificată şi completată; - Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 privind aprobarea Normelelor de aplicare a unor

prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Informații generale privind HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA

Societatea HORTICULTURA S.A. TIMIŞOARA a fost infiintata prin HCL Timisoara nr. 201/18.11.1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultura, ca societate pe acţiuni, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, activitatea acesteia fiind reglementată de actele constitutive şi se desfasoară în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru: - Mun. Timişoara, str. Emanuil Ungureanu, nr.5, SAD – subsol şi parter, jud. Timis; - Mun. Timişoara,str. Avram Imbroane nr.70/A, jud. Timiş - Mun. Timisoara, P-ţa Victoriei,nr.1/B, jud. Timis; - Mun. Timişoara, str.12 Aprilie,nr.29, jud. Timis; - Mun. Timisoara, str. Emanuil Gojdu,nr.2, jud. Timis; - Mun. Timisoara,str.Gheorghe Lazăr, nr.42, jud.Timiş - Mun. Timisoara,P-ţa 700 Timişoara, jud. Timis. - Mun. Timişoara, B-dul. Iuliu Maniu, nr.3, jud. Timiş - Mun. Timişoara, B-dul Dâmboviţa, nr.51, jud. Timiş - Mun. Timişoara, str. Simion Bărnuţiu, nr.75 (bloc 73), jud. Timiş - Mun. Timişoara,str. Liviu Rebreanu, nr.142, jud. Timiş - Mun. Timişoara, str. Spiru Haret, nr.1, jud. Timiş - Obiectul de activitate al societatii este axat pe următoarele domenii de activitate: prestaţii

horticole, productie,comerţ, servicii, chiar şi în regim de import export. Domeniul principal – 813 Activităţi de întreţinere peisagistică

Activitate principala: 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

2

Activitǎţi secundare : 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;

0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nucilor şi a altor pomi fructiferi; 0128 Cultivarea condimentelor,plantelor aromatice,medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; 0129 Cultivarea altor plante permanente; 0130 Cultivarea plantelor,pentru înmulţire 0144 Creşterea cămilelor şi a cameliadelor; 0149 Creşterea altor animale; 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; 0163 Activităţi după recoltare; 0164 Pregătirea seminţelor; 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere; 0220 Exploatarea forestieră; 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; 0322 Acvacultura în ape dulci; 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.; 1052 Fabricarea îngheţatei; 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase; 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate; 1089 Fabricarea altor produse alimentare, n.c.a.; 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice); 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine; 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 to); 4519 Comert cu alte autovehicule; 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4540 Comerţ cu motociclete,piese şi accesorii aferente; întreţinere şi repararea motocicletelor; 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii; 4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane; 4615 Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie; 4616 Intermedieri în comerţul cu textile,confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele; 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse; 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;

3

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate,ouălor,uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun; 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase; 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte; 4639 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun; 4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile; 4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei; 4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor; 4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică,sticlărie,tapete şi produse de întreţinere 4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie; 4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat; 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor; 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui; 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii; 4661 Comert cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte; 4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii; 4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat; 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou; 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou; 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente; 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; 4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare; 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire; 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4776 Comerț cu amanuntul al florilor, plantelor ṣi semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4779 Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe al altor produse; 4791 Comerţ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare;

4

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; 6820 Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);

8129 Alte activităţi de curăţenie (doar – activităţi de dezinfectare şi deratizare); 8211 Activități combinate de secretariat; 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activități specializate de secretariat; 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8559 Alte forme de învǎţǎmânt n.c.a.; 9104 Activităţi ale grǎdinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale; 9329 Alte activitǎţi recreative n.c.a.; 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice; 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare;

* activități de import export, comercializare en – gros şi en - detail prin unități proprii, puncte

fixe şi mobile pentru activitățile prevăzute în obiectul de activitate ; * operaţiuni speciale de comerţ: intermedieri, comision, consignaţie, depozit, barter, etc,

organizarea de expoziţii florale interne şi internaţionale;

Capitalul social total subscris si vărsat al societăţii, este în sumă de 119.445 lei, împărţit în 47.778 actiuni nominative a câte 2,5 lei fiecare, ce reprezintă aport în natură, care aparţine în totalitate Consiliul Local al Municipiului Timişoara, unicul acţionar al societăţii. Capitalul social este format din aport în natură, în sumă de 119.445 lei. Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevazute de lege. Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum şi alte drepturi, conform prevederilor Actului constitutiv. Deţinerea de acţiuni, implică adeziunea la Actul constitutiv. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni, urmează acţiunile în cazul trecerii acestora în patrimoniul altor persoane.

Obiectivele societăţii : Obiectivele şi criteriile de performanţă vor fi cuprinse în contractul de mandat al

adminstratorilor societăţii, acestea sunt cu titlu exemplificativ, urmatoarele: - creşterea cifrei de afaceri; - creşterea productivităţii muncii; - creşterea profitului; - îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților; - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă; - retehnologizarea întregii activități desfășurate de Horticultura SA Timişoara prin modernizări, achiziții de utilaje performante; - îmbunătățirea imaginii societăţii prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu; - îmbunătățirea mentalității proactive a personalului şi a celor ce lucrează în numele societăţii, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă. Scopul înfiinţării, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a Societăţii Horticultura SA Timişoara este de a asigura un serviciu public pentru Polul de Creştere Timişoara.

5

Obligaţia şi angajamentul Autorităţii Publice Tutelare Întocmeşte contractul de servicii publice conform legislaţiei nationale şi comunitare în vigoare, stabilind modalitatea de plată a obligaţiilor faţă de Horticultura SA Timişoara. Condiţiile de operare a serviciului public Serviciul public operează în cadrul Polului de Creştere Timişoara într-o piaţă concurenţială. Rezumatul strategiei în care societatea Horticultura SA Timişoara funcţionează

Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Timişoara, prin Consiliul Local al municipiului Timişoara, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a înterprinderii publice Horticultura SA Timişoara, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani.

Autoritatea Publică Tutelară Municipiul Timişoara rămâne angajată să crească gradul de atractivitate a municipiului Timişoara pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate pe raza Municipiului Timişoara şi diversificarea serviciilor prestate. Ne așteptăm ca operațiunile intreprinderii publice Horticultura SA Timişoara să contribuie la îndeplinirea acestor obiective.

In acest sens intreprinderea publică trebuie să aibă în vedere: - Orientarea către client Preocuparea permanentă pentru cresterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse. - Competenţa profesională Creşterea eficienţei generale a societăţii, prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii; Instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism; Crearea unui mediu favorabil învăţării în societate şi sprijinirea angajaţilor în a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training. - Grija pentru mediu- Gestionarea ratională a resurselor naturale.

Suntem de asemenea preocupați de următoarele obiective pe termen lung: în stimularea investiţiilor directe, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare;

 dezvoltarea durabilă a serviciilor;  calitatea şi eficienţa serviciilor;  dezvoltarea regională;  crearea de noi locuri de muncă;  demersuri pentru implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat de

Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Vom dialoga cu consiliul de administraţie cu privire la maximizarea valorii afacerii prin

îmbunătățirea performanței și un management eficace al capitalului, conform cu aşteptările din această scrisoare.

Viziunea strategică cu privire la misiunea și obiectivele Societății Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre

dezvoltarea afacerii în condiții de profitabilitate, să urmărească permanent stabilirea unui echilibru între calitatea lucrărilor și serviciilor realizate, protecția mediului și securitatea și sănătatea lucrătorilor.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca managementul Societății să fie orientat spre realizarea obiectivului strategic al Societății care îl reprezintă consolidarea poziției pe piața concurențială a prestatorilor de lucrări și care se bazează pe următoarele elemente fundamentale: îmbunătățirea calităţii lucrărilor și creșterea profitabilității societății.

6

Indicatorii şi obiective de performantă : Pe lângă obiectivele societății (eficiența economică, modernizarea și îmbunătățirea serviciilor,

competența profesională, grija pentru mediu), planul de administrare va include modul de realizare a indicatorilor şi obiectivelor de performanță, respectiv: - realizarea programului de producție. - creșterea cifrei de afaceri; - creșterea productivității muncii; - creșterea ratei profitului net; - reducerea perioadei de rambursare a datoriilor restante față de indicatorul aprobat; - reducerea perioadei de recuperare a creanțelor ; - încadrarea în consumurile specifice de materiale; - menținerea lichidității generale.

Politica de dividende Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea repartizării a minimum a 50% din

profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome.

Aceasta ar include îmbunătățirea performanțelor Societății pentru un anumit grad de constanţă în obținerea profitului Societății.

Politica de investitii Programul anual şi multianual de investiţii va fi înaintat de Consiliul de administraţie spre

aprobarea Adunării Generale a Asociaţiilor şi Autoritatea publică tutelară, odată cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.

Societatea trebuie să aloce resurse financiare în vederea întreținerii/dezvoltării acesteia să finalizeze investițiile programate și să realizeze o planificare a acestora prin Bugetul de venituri și cheltuieli.

Aşteptări generale a acţionarului cu privire la Consiliul administraţie al Societăţii

Diversificarea veniturilor Membrii consiliului de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să se asigure

că Societatea continuă să se concentreze pe creşterea veniturilor sale, în special din activitatea de bază, dar şi alte venituri (din prestaţii horticole la terţi, închirieri, etc.).

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să gestioneze această diversificare cu atenţie pentru a se asigura că nu deviază de la obiectivele stabilite de acționari.

Managementul riscului Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii

indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al Societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comercile, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

Protectia mediului înconjurător Societatea trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui program pe termen mediu/lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniu cu referire la protecția mediului înconjurător.

Responsabilitate socială Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe

etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii

7

prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerinţelor şi aşteptărilor îndreptăţite ale părţilor interesate.

Consiliul de administrație şi conducerea executivă trebuie să continue dialogul social cu reprezentanții sindicatului și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă și deschidere față de solicitările acestora.

Calitatea și siguranta serviciilor prestate Acționarul este conștient de importanța Societății precum și calitatea siguranței și

serviciilor prestate/asigurate de către aceasta către terți. În consecință, recomandăm/solicităm Consiliului de administrație ca împreună cu conducerea executivă să se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție a beneficiarilor serviciilor societății, în vederea fundamentării deciziilor.

Etică, integritate și guvernantă corporativă Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care

stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

Horticultura SA Timişoara a elaborat un cod de etică, integritate şi guvernanţă corporativă.

Consiliul de administratie Sistemul de administrare al societatii este sistemul unitar.

Administrarea societatii va fi efectuata de catre Consiliul de Administratie în limitele stabilite de catre Adunarea Generală a Acţionarilor. Prin Hotararea Adunării Generale a Acţionarilor, se stabileşte componenţa Consiliului de Administraţie al societăţii, care este format din 7 membri. Mandatul este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza hotararii Adunarii Generale a Acṭionarilor. Consiliul de Administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui Consiliu director, fixându-le în acelaşi timp şi salariile.

Consiliul de Administrație are, în principal, urmatoarele atribuții: - aprobă structura organizatorică şi funcţională a societăţii; - stabileşte direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; - aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern ale societăţii; - hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea sediilor secundare; - stabileşte politicile contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară; - examinează, coordonează şi ia măsuri din punct de vedere economico-financiar si tehnic pentru realizarea programului şi bugetului aprobat; - examinează şi aprobă listele de investiţii ale societăii; - aprobă cumpararea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotări potrivit competențelor aprobate; - analizează şi aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic (casarea anuală) a fondurilor fixe; - examinează şi aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare al acestora, precum şi acordarea de garantii pentru acestea; - aprobă Contractul Colectiv de Muncă; - aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea si perfecţionarea salariaţilor; - stabileşte tactica şi strategia de dezvoltare a societăţii; - numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor, în conformitate cu legislația în vigoare; - aprobă planul de management elaborat de către directori, supraveghează și evaluează activitatea directorilor; - supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului

8

financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societatii pe anul în curs; - pregătește raportul anual, organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței; - publică pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor săi al publicului documente și informații conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016; - convoacă adunarea generală a acționarilor; - informează, în cadrul primei adunări generale a acționarilor asupra situației financiare a societății; - prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare. - elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează și se publică pe pagina de internet a societății; - adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul; - rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor; - analizează şi solutionează toate cererile adresate Consiliului de Administraţie; - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Selecţia membrilor consiliului de administraţie se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G.nr.109/30.11.2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Comunicarea cu consiliul de administrare și conducerea executivă a Societăţii Așteptarea noastră în ceea ce privește Consiliul de administrație este să colaboreze

îndeaproape cu Autoritatea publică tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și comunicarea constantă cu acționarul cu privire la direcțiile strategice ale Societății.

Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă a Societății trebuie să continue să acorde o atenție deosebită promovării unei imagini pozitive a acesteia.

Prioritătile specifice pentru mandatul de 4 ani Pentru această perioadă se așteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se

efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Misiunea societătii este crearea de valoare economică în domeniul peisagistic şi alte activităţi

desfasurate de societate atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimă a capacităților de producție, fondurilor băneşti şi a resursei umane.

Raportat la principiile şi strategiile menţionate mai sus, misiunea Horticultura SA Timişoara este:

 mobilitate pentru toţi;  corectitudine şi loialitate;  participare şi transparenţă;  eficienţă şi eficacitate.

În scopul realizării obiectului de activitate şi a unei administrări eficiente societatea propune autorităţii publice tutelare câteva obiective pe care candidaţii să le dezvolte în declaraţia de intenţie: -asigurarea continuității activității societății; -mentinerea și dezvoltarea capacităților de producție corelate cu cele ale pieții specifice, prin realizarea investițiilor propuse; -cresterea cotei de piaţă şi întărirea poziției pe o piață concurențială, prin aplicarea unor tarife competitive și îmbunataţirea calității lucrărilor executate și a serviciilor prestate de societate; -realizarea unei profitabilități raționale; -promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;

9

-respectarea obiectivelor de politică salarială; -îmbunatatirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor; -reducerea capitalului împrumutat și încadrarea în termenele contractuale și legale de plata a obligațiilor societății; -asigurarea cu cash –flow a activității societății; -eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; -asigurarea integritatii patrimoniale a bunurilor societății.