keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 604/16.11.2018 privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA si redeclansarea procedurilor de selectie

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 604/16.11.2018
privind aprobarea Rapoartelor finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA si redeclansarea procedurilor de selectie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-25375/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-25375/01.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-25375/30.10.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Asteptari pentru S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selectie - componente integrale si a Profilelor personalizate ale consiliilor de administratie pentru S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A. si S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl. Iapa Augustin Catalin renunta la mandatul de administrator;
Avand in vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
Avand in vedere prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Rapoartele finale, intocmite de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 si SC2018-24747/23.10.2018, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba redeclansarea procedurilor de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm SA, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si se stabileste Calendarul procedurii de selectie, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara - va propune candidati pentru functia de membru in consiliile de administratie la Drumuri Municipale Timisoara S.A. si Compania Locala de Termoficare Colterm S.A., propuneri facute in baza unei selectii efectuate de expertul independent care a fost contractat in acest sens si de catre Comisia constituita prin HCL nr. 308/2017, selectie ce se va desfasura in conformitate cu Calendarul anexat.
Anuntul privind selectia membrilor in Consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale

Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie

Având în vedere Expunerea de motive nr. ….................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 332/15.09.2017 privind aprobarea Planurilor de selecţie - componente integrale şi a Profilelor personalizate ale consiliilor de administraţie pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;

Având în vedere finalizarea selecţiei prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Rapoartelor finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A, nr. SC2018-24746/23.10.2018 şi SC2018-24747/23.10.2018;

Având în vedere Adresa nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl Iapă Augustin Cătălin renunţă la mandatul de administrator;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie.

994 riza Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI
| BL0Z-BLGL VINYWOU

Cod FO53-01, ver. 1

Având în vedere Rapoartele finale întocmite de către Comisia de selecţie, niciun candidat nu a obţinut punctajul necesar pentru a fi numit membru în consiliul de administraţie, astfel că, în contextul actual, Consiliul de Administraţie al Drumuri Municipale Timişoara S.A. are două posturi vacante, iar cel al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA are un post vacant. Pentru ocuparea acestora este necesară reluarea procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

Conform art. 36, alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit art. 36 alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecţiei candidaţilor de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 50 de angajaţi.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă Rapoartele finale, întocmite de Comisia de selecţie, în

vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA, nr. SC2018-24746/23.10.2018 şi SC2018-24747/23.10.2018, care fac parte integrantă din prezentul raport de specialitate.

Autoritatea publică tutelară aprobă redeclanşarea procedurilor de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţia de membru în consiliile de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de expertul independent care a fost contractat în acest sens şi de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017, selecţie ce se va desfăşura în conformitate cu Calendarul anexat.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive". Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de

994 riza Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 1

hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

994 riza Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr. 2 la HCL nr. _______________________________ ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară NR. SC2018-24747/23.10.2018

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante de membri în consiliul de administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 388/17.07.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.,

Având în vedere HCL nr. 212/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptari pentru S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul de producţie, distribuţie şi furnizare a energiei termice)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă (“Bursa” şi „Capital”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat

2

candidatei admise să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, dna Ocnean Monica a depus declaraţia sa de intenţie înregistrată cu nr. SC2018-23919/15.10.2018.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatei şi în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestuia şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa

art. 28, alin. (5) din OUG nr.

109/2011 1. OCNEAN MONICA 36,25 Specializare în domeniul

economic Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie pot face parte cel mult doi membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

Atasament: Anexa_3.pdf

Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie

la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Prezenta secţiune defineşte etapele procesului de recrutare şi selecţie, documentele necesare, precum şi părţile implicate:

NR.

ETAPA TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII

1. Declanșarea procedurii de selecţie

În termen de 45 de zile de la vacantare, începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform art. 64 ind.4 alin. (1) din OUG nr. 109/2011

2. Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Autoritatea publică tutelară

H.C.L.M.T. nr. 210/30.05.2017 - DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA S.A. H.C.L.M.T. nr. 212/30.05.2017 -COLTERM S.A.

4. Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

5. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile de la publicarea anunţului

Candidați Dosarul de candidatură conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

6. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conf. art. 42 din Anexa 1 la HG 722/2016

7. Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile lucratoare de la evaluare

Expertul independent

Potrivit prev. art. 43 din Anexa 1 la HG 722/2016

8. Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 2 zile de la solicitare

Expertul independent

Matrice de evaluare, Lista scurta

9. Transmiterea răspunsului către candidați respinşi

În termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

Expertul independent

Formular răspuns

10. Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea clarificărilor

Expertul independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(1) si alin.(2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11. Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

12. Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la emiterea sau stabilirea listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

13. Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

14. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile de la analiza declaraţiei de intenţie

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

15. Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

4 zile de la selecția finală

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

16. Finalizarea procedurii de selecţie

În termen de cel mult 150 de zile de la declanșare – începând cu data prezentei hotărâri

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea

ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA

şi redeclanşarea procedurilor de selecţie

Ca urmare a finalizării selecţiei membrilor consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA, prin întocmirea de către Comisia de selecţie a Rapoartelor cu nr. SC2018-24746/23.10.2018 şi SC2018- 24747/23.10.2018 şi având în vedere Adresa cu nr. SC2018-21837/19.09.2018 prin care dl Iapă Augustin Cătălin renunţă la mandatul de administrator, consiliile celor două societăţi au în prezent două posturi vacante, respectiv un post vacant. Pentru ocuparea acestora este necesară reluarea procedurii de selecţie în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Autoritatea publică tutelară având competenţa de a propune, în numele unităţii administrativ-teritoriale, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, declanşează procedura de selecţie la data la care emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A. şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA şi redeclanşarea procedurilor de selecţie.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL nr.________________________ ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară NR. SC2018-24746/23.10.2018

RAPORT

pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Drumuri Municipale Timişoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 387/17.07.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea Drumuri Municipale Timişoara S.A.;

Având în vedere HCL nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. Drumuri Municipale Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 332/2017 prin care s-au aprobat Planul de selectie şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie şi matricea profilului, la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A, expertul independent Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul lucrărilor de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Capital”) şi pe pagina de internet a societăţii.

2

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidatului admis să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, dl Chiţac Alex Marcel a depus declaraţia sa de intenţie înregistrată cu nr. SC2018- 23821/12.10.2018.

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 332/2017, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi în baza criteriilor de evaluare stabilite, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestuia şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, a rezultat următorul punctaj:

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Punctaj Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa

art. 28, alin. (5) din OUG nr.

109/2011 1. CHIŢAC ALEX

MARCEL 19,25 Specializare în domeniul

ştiinţe inginereşti -

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (5) din OUG nr. 109/2011, din consiliul de administraţie pot face parte cel mult doi membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

3