keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 407/25.07.2019 privind aprobarea Raportului final, intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara SA si declansarea unei noi proceduri de selectie

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 407/25.07.2019
privind aprobarea Raportului final, intocmit de Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara SA si declansarea unei noi proceduri de selectie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC2019 - 17509/11.07.2019 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 17509/11.07.2019 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 17509/16.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 17509/11.07.2019;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invasamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanta corporativa a societatilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul;
In conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In temeiul dispozitiilor art. 3 din Anexa 1 si art. 1 din Anexa 1c din Hotararea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonata de Urgenta a Gvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Raportul final nr. SC2019-16937/05.07.2019, intocmit de catre Comisia de selectie, in vederea ocuparii posturilor vacante din cadrul Consiliului de administratie la Societatea de Transport Public Timisoara SA, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara S.A.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile vacante de membri ai Consiliului de Administratie la Societatea de Transport Public Timisoara S.A, propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre expertul independent, care a fost contractat in acest sens, si de catre Comisia de selectie constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017.

Art. 3: Procedura de selectie se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si a Profilului personalizat al Consiliului de Administratie pentru Societatea de Transport Public Timisoara S.A.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare a procedurii este asigurata din bugetul local pe anul 2019, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Biroului Management al Calitatii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Societatii de Transport Public Timisoara S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019-

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării

posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție

Având în vedere Expunerea de motive nr. ….......................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A și declanșarea unei noi proceduri de selecție;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societãţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere finalizarea selecţiei prin întocmirea Raportului final în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A înregistrat cu nr. SC2019-16937/05.07.2019, de către Comisia de selecţie;

Facem următoarele precizări: În urma procedurii de selecție declanșate prin HCL nr. 218/23.04.2019 nu a fost

declarat admis niciun candidat, astfel că, este necesară declanșarea unei noi selecții. În conformitate cu prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice coroborate cu art. 3 din Anexa 1 la HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară are competenţa de a propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie iar selecția se demarează de la data emiterii actului administrativ.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local.

Potrivit 129 alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă Raportul final nr. SC2019-16937/05.07.2019,

întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, care face parte integrantă

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Cod FO53-01, ver. 1

din prezentul raport de specialitate și, întrucât nu s-au ocupat posturile vacante, declanșează o nouă procedură de selecție.

Selecţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobate în acest sens.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune candidaţi pentru funcţiile vacante de membri ai Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin HCL. 308/2017.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2019 la Capitolul 51.02.“ Autorităţi executive”. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara S.A și declanșarea unei noi proceduri de selecție, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Consilier, Lazăr Violeta

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_final.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Comisia de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară Nr. SC2019-

RAPORT FINAL în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie

la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218/23.04.2019 privind modificarea numărului membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A., modificată, expertul independent - Cabinet individual de psihologie Delia Vîrgă, propune şi recomandă profilul candidatului cu următoarele competenţe, trăsături şi cerinţe:

1. Competenţe specifice sectorului (cunoştinţe în domeniul transporturilor de călători, cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul transportului public de călători)

2. Competenţe profesionale de importanţă strategică (viziune şi planificare strategică, capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia, marketing strategic, managementul riscului, legislaţie, finanţe şi contabilitate)

3. Guvernanţa corporativă (competenţe de guvernanţa corporativă, monitorizarea performanţei)

4. Social şi personal (abilităţi de comunicare şi negociere, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţi de relaţionare)

5. Trăsături (integritate şi reputaţie, independenta, expunere politica, aliniere cu Scrisoarea de asteptari)

6. Cerinţe prescriptive şi proscriptive (numar de mandate, ani de cand este director executiv în organizaţie).

Publicitatea ocupării posturilor vacante a fost făcută prin publicarea anunţului de selecţie în presa scrisă („Bursa” şi „Ziarul Financiar”) şi pe pagina de internet a societăţii.

Expertul independent a evaluat dosarele de candidatură depuse în termen şi a întocmit lista lungă şi lista scurtă a candidaţilor.

În urma analizei listei scurte întocmite de către expertul independent, Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017, a solicitat candidatului admis să depună în scris şi la termenul stabilit declaraţia de intenţie. Astfel, domnul Mariș Darius Constantin a depus, în plic închis și la termen, declaraţia de intenţie nr. SC2019-015583-24.06.2019.

2

În cadrul interviului, candidatul admis în lista scurtă a fost evaluat individual pe baza criteriilor aprobate prin HCL. nr. 149/03.04.2018, prin notarea fiecărui criteriu cu note de la 1-5.

În urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi în baza punctajelor obţinute de acesta în raport cu criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestuia şi a integrării rezultatelor analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de candidat, candidatul la funcţia vacantă de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a obținut următorul punctaj:

Nr.crt Nume şi prenume candidat Punctaj

Descriere profil candidat

Persoane care intră sub incidenţa art. 28, alin. (5) din OUG nr. 109/2011

1 MARIȘ DARIUS CONSTANTIN

29,25

Specializare și experiență în domeniul economic

-

Comisia apreciază că acei candidaţi care au obţinut cel puţin 40 de puncte îndeplinesc

condiţiile şi criteriile de evaluare în vederea numirii în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie.

Potrivit art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

COMISIA DE SELECŢIE:

RODICA AURELIAN ..................................

MONICA PFEIFER .......................................

MEDINA MARINESCU ...............................

GABRIELA POPOVICI .................................

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia de selecţie,

în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de

selecție

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere faptul că în urma procedurii de selecție declanșate prin HCL nr.

218/23.04.2019 și finalizate prin Raportul final nr. SC2019-16937/05.07.2019 al Comisiei de selecție nu a fost declarat admis niciun candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, este necesară demararea unei noi selecții.

În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, declanșarea procedurii de selecției intervine la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, în conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, apreciem că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia de selecţie, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii