keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 678/12.12.2018 privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA

12.12.2018

Hotararea Consiliului Local 678/12.12.2018
privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 29212/06.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 29212/06.12.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 29212/06.12.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice din data de 07.12.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invasamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la PIETE SA nr. 8/27.11.2018 referitoare la validarea noilor membri ai Consiliului de Administratie;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 323/15.06.2018 prin care a fost aprobata Scrisoarea de Asteptari in procesul de recrutare pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie la Societatea "PIETE" S.A;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 412/ 27.07.2018 privind aprobarea Planului de selectie - componenta integrala si a Profilului personalizat al Consiliului de Administratie la Societatea "PIETE" S.A.;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selectie in vederea evaluarii/selectiei membrilor consiliilor de administratie ale intreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timisoara are calitatea de autoritate publica tutelara;
In temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si (4) , art. 64 ind. 4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In temeiul dispozitiilor art. 3 din Anexa 1 a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administratie la PIETE S.A., conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si normelor de aplicare a acesteia.
Autoritatea publica tutelara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara va propune candidati pentru functiile vacante de membri ai Consiliului de Administratie la PIETE S.A, propuneri facute in baza unei selectii efectuate de catre expertul independent contractat in acest sens, si de catre Comisia de selectie constituita prin Hotararea Consiliului Local nr. 308/2017.

Art. 2: Procedura de selectie se desfasoara in conformitate cu legislatia in vigoare si cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobate in acest sens.
Anuntul privind selectia membrilor in consiliul de administratie se publica, prin grija Primarului Municipiului Timisoara, respectand prevederile legale.
Sursa de finantare a procedurii este asigurata din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. " Autoritati executive".

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartiment Guvernanta Corporativa si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Societatii PIETE SA;
- Compartimentului Guvernanta Corporativa;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 323/15.06.2018 prin care a fost aprobată Scrisoarea de Aşteptări în procesul de recrutare pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie la "PIEŢE" S.A;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 412/27.07.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la Societatea PIEŢE SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 8/27.11.2018; Facem următoarele precizări: În contextul actual, în urma finalizării procedurii de selecție, au fost validați doar 3

membri din totalul de 7 posturi vacante ale Consiliului de Administrație la PIEȚE SA, astfel că este necesară redeclanșarea unei noi selecții.

Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

În temeiul art. 64 ind. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecţie se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare.

În conformitate cu dispoziţiile art. 29 alin. (3) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

De asemenea, autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecţie

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S

Cod FO53-01, ver. 1

comisia să fie asistată sau selecţia să fie efectuată de un expert independent, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară, în acest caz, suportând costurile procedurii de selecţie.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem: Autoritatea publică tutelară aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea

posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A. Selecţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu

hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobate în acest sens. Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - va propune

candidaţi pentru funcţiile vacante de membri ai Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA, propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către expertul independent contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin HCL. 308/2017.

Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. “ Autorităţi executive”.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ

NR. SC2018- / ______________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor

vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere că în urma finalizării procedurii de selecție au fost validați 3 membri

din totalul de 7 posturi vacante ale Consiliului de Administrație la PIEȚE SA, este necesară redeclanșarea unei noi selecții.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie se realizează după cum urmează: “În cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

În concluzie, apreciem că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la PIEŢE SA.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

2 (2 2 1 Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
d A ARBATORIM IMPREUNA A d ROMÂNIA 1918-2018 | S