keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 149/03.04.2018
privind aprobarea Planului de selecţie - componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-3777/29.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-3777/29.03.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.03.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-3777/29.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/23.02.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 123/20.03.2018 privind aprobarea Planului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. - componenta iniţială;
Având în vedere Adresa Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. nr. SC2018-004980/02.03.2018;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul de selectie - componenta integrală şi Profilul personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A., prevăzute în Anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat

al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A. Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.;

Având în vedere că procedura de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. a fost declanşată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/23.02.2018;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 123/20.03.2018 s-a aprobat Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. - componenta iniţială;

Având în vedere Adresa Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. nr. SC2018- 004980/02.03.2018 prin care s-au făcut propuneri referitoare la profilul individual al membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii;

Facem următoarele precizări: În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată, Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local. În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea administraţiei publice locale, republicată şi modificată, Consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Având în vedere art. 1. pct.- ul 16 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administrator.

Potrivit prevederilor art. 14 lit. c) din Anexa 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.UG. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice:”În cazul societăţilor, componenta integrală a planului de selecţie se elaborează de expertul independent în consultare cu comitetul de nominalizare şi remunerare şi autoritatea public tutelară, atunci când selecţia se efectuează de expertul independent.”

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/20111 privind guvernanaţa corporativă a întreprinderilor publice, fiecare autoritate publică

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018- /29.03.2018

Cod FO53-01, ver. 1

tutelară sau societate elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului şi profilul candidatului se aprobă, în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Astfel, având în vedere Adresa Cabinetului individual de psihologie Delia Virga- expert resurse umane nr. SC2018-007374/29.03.2018, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016, în vederea respectării etapelor procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A., au fost elaborate următorele Anexe la prezentul raport:

1. Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A – componenta integrală,

2. Profilul Personalizat al Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier, Lazăr Violeta

Atasament: ANEXA_1.pdf

 

Plan de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie

la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

întocmit în baza prevederilor H.G. nr.-ul 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. -ul 109/2011 privind Guvernanţa Corporativă a

Întreprinderilor Publice

Componenta integrală

 

PREAMBUL

Societatea de Transport Public Timişoara S.A., având sediul în Timişoara, B-dul

Take Ionescu nr. 56, a fost înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,

republicată şi modificată, înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. J/35/3034/1991.

Conform art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii de Transport

Public Timişoara S.A. începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul

administrativ în acest sens, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr. 105 din 23.02.2018.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timişoara va propune

candidaţi pentru funcţiile de membrii ai Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de

Transport Public Timişoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către

Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, împreună cu un expert

independent, contractat în acest sens.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/23.02.2018 s-a aprobat contractarea

serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea

resurselor umane, conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011

privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza componentei

iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de

nominalizare şi remunerare, după caz, potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a

OUG nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016. Totodată, luând în considerarea

dispoziţiile H.G. nr.-ul 722/2016, după declanşarea procedurii de selecţie se publică planul de

selecţie - componenta iniţială, document de lucru care cuprinde, fără a se limita la acestea,

aspectele cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie,

documentele ce trebuie depuse de eventualii candidaţi, cerinţele cu privire la expertul

independent, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa, precum şi alte elemente

care pot fi aduse la cunoştinţă până la numirea administratorilor.

Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparenţa şi

profesionalismul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice, potrivit standardelor

de guvernantă corporativă, astfel cum acestea au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă

corporativă ale S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

 

În acest sens, expertul independent desemnat pentru selecţia membrilor Consiliului de

administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., în conformitate cu

legislaţia privind guvernanţă corporativă, a elaborat prezenta componentă integrală a Planului

de selecţie, pe care o propune Autorităţii Publice Tutelare - spre aprobare.

SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE ALE PLANULUI DE

SELECŢIE

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecţie reprezintă documentul de lucru prin care

se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data iniţierii procedurii de selecţie până la

data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administratori și este structurat pe

două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data

declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte după constituirea comisiei

de selecţie, selectarea expertului independent sau începerea procedurii selecţiei de către

comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, după caz.

Componenta inițială a fost elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru

componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie

fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care

trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de

lucru. Planul de selecție, in integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat.

Componenta integrală a planului de selecție este definită la art. 1 pct. 9 din Anexa

nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016. Aceasta reprezintă un document de lucru care

conţine, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta iniţială a planului de

selecţie, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanşării procedurii de

selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a

candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.

Prezenta componentă integrală a planului de selecție este întocmită cu scopul

recrutării și selecției unui număr de 9 membri ai Consiliului de Administrație la Societatea

de Transport Public Timişoara S.A cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a

Guvernului nr. 109/2011, modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și a dispoziţiilor

Hotărârii de Guvern nr. 722/2016.

Întocmirea proiectului componentei integrale a planului de selecție s-a realizat cu

claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în

concordanță cu O.U.G. nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 și H.G. nr. 722/2016.

 

DATA DECLANŞĂRII PROCEDURII DE SELECŢIE ŞI CONTRACTAREA

EXPERTULUI INDEPENDENT

În temeiul art. 3 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 722/2016, procedura de

selecţie a membrilor Consiliului de Administratie este iniţiată la data la care autoritatea

publică tutelară emite actul administrativ în acest sens - H.C.L.M.T nr. 105/23.02.2018

privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C.

Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 105/23.02.2018 s-a

aprobat ca selecția candidaților la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la

Societatea de Transport Public Timişoara S.A. să fie efectuată de către Comisia de selecţie

constituită prin HCL nr. 308/2017 împreună cu un expert independent, persoană fizică sau

juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin

H.G. nr. 722/2016, termenii de referinţă pentru expertul independent sunt propuşi pe baza

componentei iniţiale a planului de selecţie, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul

de nominalizare şi remunerare, după caz.

Contractarea expertului independent rămâne valabilă până la selecţia întregului consiliu

de administraţie. Procedura de selecţie va fi reluată de expertul independent ori de căte ori

este nevoie, până la completarea tuturor posturilor vacante.

Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a urmatoarelor

criterii:

Nr.

CRITERII

OBSERVAŢII

1 Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private

Portofoliul sa conțină minimum 1 client pentru care s- a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2 Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 4.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

 

administratorilor si directorilor 3 Componenta echipei de proiect cu

referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori

Experiența relevantă de minimum 3 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi; Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu.

4 Gradul de expertiză a expertului independent în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5 Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului

Furnizarea de recomandări la cerere prin prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6 Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță

Îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7 Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați, care își păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani.

Minimum 60%

ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul

de recrutare și selecție trebuie sa le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului

de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele atribuţii:

Întocmește Scrisoarea de așteptări și o publică pe pagina proprie de internet;

Decide asupra declanșării procedurii de recrutare si selecție;

Elaborează componenta iniţială a planului de selecţie, în consultare cu Comitetul

de nominalizare şi remunerare;

Publică anunţul privind selecţia membrilor consiliului de administraţie în cel puţin

două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire şi pe pagina de internet

a întreprinderii publice;

 

În elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță

expertului independent (art. 14 lit. c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016);

Elaborează profilul consiliului şi îl aprobă în conformitate cu art. 34 lit. b) din

Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016.

Expertul independent are următoarele atribuţii:

În vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de

administrație, expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr.

109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016, având următoarele

obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu

prevederile legislației aplicabile.

elaborează şi propune procedura de selecţie a candidaţilor;

elaborează planul de selecţie, respectiv componenta integrală a planului de

selecţie în consultare cu autoritatea publică tutelară, pentru a putea determina toate

aspectele-cheie ale procedurii de selecţie și introduce datele în acest plan;

elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea

consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de

administrator și matricea candidatului;

elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară un profil personalizat al

candidatului într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că

sunt identificate capacităţile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

stabileşte profilul candidatului cu respectarea dispoziţiilor legale în materie

prevăzute de legislaţia specifică activităţii beneficiarului;

stabileşte criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual

în procedura de selecție;

stabileşte, împreună cu autoritatea publică tutelară, criteriile de selecţie, care

includ, cel puţin, dar fără a se limita la aceasta, o experienţă relevantă în

consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi

publice ori societăţi din sectorul privat. Criteriile de selecţie vor fi elaborate şi

selecţia va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiţii,

nediscriminării, transparenţei şi asumării răspunderii şi cu luarea în considerare a

specificului domeniului de activitate a companiei.

 

stabilește conținutului dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția

respectivă;

pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea

în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina

de internet a întreprinderii publice; Anunţul include condiţiile care trebuie să fie

întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora.

desfășoară și coordonează activităţile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista

lungă de candidaţi reprezintă lista cu toţi candidaţii care au trimis în termenul

prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură

complet;

verifică informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul

matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin

clarificări verbale;

efectuarea unei analize comparative a candidaţilor rămaşi în lista lungă prin

raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informaţiilor din

dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

solicită informaţii suplimentare faţă de cele din dosarul de candidatură atunci când

consideră necesar, pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate.

Informaţiile suplimentare se obţin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai

multe interviuri directe cu candidaţii, prin verificarea activităţii desfăşurate

anterior de candidaţi, prin verificarea referinţelor oferite de către candidaţi;

revizuiește, îmbunătățește şi validează acurateţea rezultatelor pe baza punctajului

obţinut în matricea profilului de candidat;

informează în scris despre deciziile luate candidaţii respinşi de pe lista lungă;

pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului

procedurii de selecție.

realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare poziție

prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut

conform matricei profilului. Lista scurtă conţine şi punctajul obţinut de către

fiecare candidat;

 

comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data

emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris declaraţia de intenţie;

evaluează candidaţii pentru pozițiile respective, aflaţi în lista lungă de candidaţi;

analizează scrisoarea de aşteptări, document de lucru care conţine performanţele

aşteptate de la organele de administrare şi conducere şi politica acţionariatului

privind administrarea şi conducerea întreprinderii publice, în baza căreia candidaţii

aflaţi în lista scurtă redactează o declaraţie de intenţie;

analizează declaraţia de intenţie în raport de prevederile Capitolului III al Anexei

1d din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

integrează rezultatele analizei declaraţiei de intenţie în matricea profilului de

candidat.

întocmește planul de interviu;

participă la selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă;

întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile

legislației incidente;

Comisia de selecţie are următoarele atribuţii:

Participă la elaborarea proiectului matricei profilului consiliului, al profilului

consiliului și al profilului candidatului,

Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declarațiilor de intenție și împreună cu

expertul independent efectuează analiza acestora și integrează rezultatele în matricea

profilului de candidat,

Realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă şi face propuneri în

vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind

numirile finale întocmit în acest scop,

Transmite Raportul final către autoritatea publică tutelară în vederea luării deciziei de

numire. Numirea candidaţilor se realizează de către AGA prin selectarea candidaţilor

din lista scurtă.

Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul

consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de

selecție, după caz.

 

Comitetul de nominalizare si remunerare se consultă şi colaborează cu autoritatea

publică tutelară ori de căte ori este nevoie, pe întreg parcursul procedurii de selecţie a

membrilor Consiliului de Administraţie.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROCEDURII DE SELECŢIE

În vederea îndeplinirii scopului planului de selecţie, părţile implicate în derularea

acesteia, enumerate anterior, trebuie să convină asupra următoarelor aspecte-cheie:

1. Cu privire la documentele necesare implementării procedurii de recrutare si selecţie:

• Profilul consiliului de administraţie şi profilul fiecărui membru al consiliului

trebuie definitivat şi aprobat până la publicarea anunţului de selecţie. Comitetul de

nominalizare şi remunerare este consultant în această activitate, în colaborare cu autoritatea

publică tutelară şi expertul independent;

2. Derularea procedurii de recrutare si selecţie:

• Planul de selecţie, respectiv componenta iniţială trebuie comunicată în termen de 5

zile pentru consultare autorităţii publice tutelare şi definitivată în termen de 10 zile de la data

declanşării procedurii de selecţie. Componenta integrală va fi definitivată până la data

publicării anunţului;

• Pentru fiecare etapă a procedurii de selecţie trebuie stabilite termene limită, cu

respectarea legislaţiei în vigoare şi ca un rezultat al bunei negocieri între părţi. Termenele

limită trebuie stabilite şi incluse în planul de selecţie final.

• Elementele de confidenţialitate - aspectele cheie ale procesului de selecţie trebuie

specificate şi integrate în planul de selecţie, precum şi modalitatea de abordare a acestora. În

ceea ce priveşte confidenţialitatea şi accesul la documentele emise/uzitate în cadrul procedurii

de selecţie, respectiv informaţiile privind identitatea candidaţilor, trebuie să fie tratate cu cel

mai înalt grad de confidenţialitate, iar accesul la aceste informaţii trebuie să fie limitat numai

la acele persoane care sunt implicate în procesul decizional. Toate dosarele candidaţilor vor fi

tratate în deplină confidenţialitate atât de expertul independent, cât şi de autoritatea publică

tutelară. De asemenea, această confidenţialitate se referă şi la a nu folosi în interes propriu

aceste informaţii. Accesul la aceste informaţii se limitează numai la persoanele implicate în

procesul decizional.

10 

 

• Notificări şi mijloace de comunicare - se transmit elementele cheie ale planului de

selecţie, iar fiecare parte cu rol activ în procedura de recrutare şi selecţie va indica

persoana/persoanele în atenţia căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum şi mijloacele

de comunicare. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 105/23.02.2018 privind declanşarea

procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de

Transport Public Timişoara S.A., selecţia va fi efectuară de către Comisia constituită prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, împreună cu un expert independent, contractat în

acest sens.

• Expertul independent desemnat ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziţie publică

este Delia Vîrgă – expert resurse umane, tel. 0722/620205, e-mail:

[email protected]

• Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa expertului independent menţionat mai

sus, precum şi la nr. de tel 0256/408.405 fax: 0256/220311 la sediul Primăriei

Municipiului Timişoara, Compartiment Guvernanţa Corporativă.

3. Menţiuni privind selecţia candidaţilor:

• Asigurarea diversităţii competenţelor în cadrul Consiliului de administraţie - acest

aspect prezintă relevanţă ca element cheie în alcătuirea listei scurte şi înaintarea propunerilor

pentru numirea membrilor Consiliului de administraţie la întreprinderea publică care urmează

prezenta procedură, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidaţi valoroşi;

Decizia privind diversitatea trebuie reflectată în planul de selecţie, părţile implicate

direct în trierea candidaturilor fiind responsabile pentru luarea deciziilor.

CALENDARUL PROCEDURII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Prezenta secțiune definește etapele procesului de recrutare şi selecție, termene limită,

documente necesare precum și părțile implicate. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

NR.

ETAPA DATA RESPONSABIL OBSERVAŢII

1. Declanșarea procedurii de selecţie

H.C.L. nr. 105 din 23.02.2018

Autoritatea publică tutelară

Art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 şi art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

2. Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare

Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor

Autoritatea publică tutelară

H.C.L. nr. 105 din 23.05.2017

11 

 

3. Elaborarea şi publicarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție

În termen de 5 zile de la declanșarea procedurii

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

4. Transmiterea profilului personalizat al consiliului

În termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară către Comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR)

Conform prevederilor art 22 din Anexa nr.1 la H.G. nr. 722/2016

5. Formulare propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecţie

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

CNR/acţionarii Conform art. 5 alin (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

6. Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

10 zile de la data declanșării procedurii de selecție

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

7. Aprobare Plan de selecţie-componenta initială

16 zile de la declanşarea procedurii de selecţie

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art.8, alin. (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016

8. Contractarea expertului independent

În termen de 6 zile de la data aprobării componentei iniţiale a planului de selecţie

Autoritatea publică tutelară

în condițiile legii

9. Definitivarea şi aprobarea Planului de selecţie -componenta integrală şi a Profilului Consiliului

6 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Autoritatea publică tutelară, expert independent

Conform art. 34 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

10. Publicarea anunțului privind selecția

Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

Autoritatea publică tutelară + expertul independent

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și art. 39 Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016

11. Depunerea candidaturilor

În termen de 30 de zile

Candidați Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din HG 722/2016

12. Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

În termen de 4 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

Expertul independent

Conform art. 42 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

12 

 

13. Solicitare de clarificări privitoare la candidatura

În termen de 2 zile de la evaluare

Expertul independent

Potrivit art. 43 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

14. Recalcularea punctajului, stabilirea listei scurte şi afişare rezultate

În termen de 2 zile de la solicitare clarificări

Expertul independent

Art. 43 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

15. Transmiterea răspunsului către candidații respinşi

În termen de 1 zi de la

Expertul independent

Adresă, Conf. art. 42 din Anexa 1 la HG nr.722/2016

16. Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

În termen de 2 zile de la lista scurta

Expertul independent

Raportul de activitate

17. Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

În termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

18. Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

2 zile de la depunerea declarației

Comisia de selecție, asistată de expert independent

Conform prevederilor art. 44 alin.(3) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

19. Selecția finală a candidaților pe baza de interviu

2 zile de la analiza declaraţiei de intenţie

Comisia de selecție Conform prevederilor art. 44 alin. (5) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

20. Întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia

2 zile de la selecția finală

Comisia de selecție Conform prevederilor art. 44 alin. (7) si alin. (9) pct. b) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016

21. Finalizarea procedurii de selecţie

În termen de cel mult 150 de zile de la declanşare

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 64 ind. 4 din OUG nr. 109/2011

Notă: Termenele menţionate anterior sunt orientative, calendarul putând fi modificat în funcţie de situaţiile întâmpinate în timpul derulării procedurii.

REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE

ADMINISTRAŢIE

• Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii

economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit

sau financiar de cel puţin 5 ani;

13 

 

• În cadrul Consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membrii din rândul

funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice

tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

• Majoritatea membrilor Consiliului de administraţie este alcătuită din administratori

neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr.-ul 31/1990 - privind

societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

• Membrii Consiliului de administraţie care solicită reînnoirea mandatului, vor parcurge

un proces de evaluare, pentru derularea căruia se va ţine cont de procedură de evaluare cu

raportare la criteriile de selecţie, profilul consiliului de administraţie, profilul membrului

de administraţie, precum şi raportat la performanţele înregistrate de către aceştia pe durata

mandatului anterior, în baza raportului de activitate pe care îl vor depune în acest sens.

• Consiliul de administraţie va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a

competenţelor la nivelul consiliului de administraţie;

• O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult trei mandate de administrator

şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al căror

sediu se află pe teritoriul României, întocmai cum stipulează prevederile art. 33 din

O.U.G. nr.-ul 109/2011.

OBIECTIVE PENTRU DEFINITIVAREA PLANULUI DE SELECŢIE

În vederea definitivării planului de selecţie, Autoritatea publică tutelară în colaborare

cu Comitetul de nominalizare şi remunerare şi cu expertul independent va întreprinde

activităţile necesare pentru conformarea faţă de dispoziţiile O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele metodologice aprobate prin H.G.

nr.-ul 722/2016.

În acest sens, expertul independent va elabora, dar fără limitarea la acestea, următoarele

documente în procesul de recrutare şi selecţie:

1. Planul de selecţie - componenta integrală;

2. Profilul Consiliului de administraţie;

3. Profilul fiecărui membru al Consiliului de administraţie;

4. Anunţul privind selecţia, pentru presa tipărită şi online;

5. Materialele referitoare la declaraţia de intenţie;

6. Fişe de sinteză/rapoarte/procese verbale pentru fiecare fază a planului de selecţie;

14 

 

7. Plan de interviu;

8. Formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi;

9. Formulare ale comunicărilor/solicitărilor de informaţii cu privire la candidaturi;

10.Lista elementelor confidenţiale şi a celor care trebuie aduse la cunoştinţă publică;

11.Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către

persoane fizice şi juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie;

12.Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista lungă;

13.Lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă;

Orice alte documente sau activităţi care reies din respectarea prevederilor statuate de

O.U.G. nr.-ul 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu normele

metodologice aprobate prin H.G. nr.-ul 722/2016.

Lista de criterii minime de selecţie în etapa iniţială (realizarea listei lungi)

Evaluarea candidaturilor în prima etapă de selecţie va avea loc pe baza următoarelor

criterii:

- studiile şi experienţa anterioară din CV şi actele doveditoare;

- reputaţia profesională şi personală pe bază scrisorii de recomandare şi a referinţelor

furnizate de candidaţi;

- rezultatele economico-financiare ale întreprinderii în care şi-a exercitat mandatul de

administrator sau director;

- înscrisurile din cazierul judiciar şi fiscal.

Grilă de evaluare prealabilă în vederea desemnării membrilor Consiliului de

administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A., Timişoara

Candidat…………

Condiţii de participare

Candidatul are în dosarul de candidatura documentele necesare în proporţie de ________

după cum urmează:

1.1. Curriculum Vitae

1.2. Cazier judiciar şi fiscal

1.3. Acte de studii (copii)

15 

 

1.4. Act de identitate (copie)

1.5. Carnet de muncă (copie) / documente doveditoare

1.6. Calitate de administrator / manager (dacă este cazul)

1.7. Documente financiare referitoare la exerciţiile financiare cu profit pentru unitatea in care candidatul a fost administrator / manager

1.8. Starea de sănătate

1.9. Declaraţie notarială pe proprie răspundere referitor la situaţiile prevăzute în OUG 109/2011

1.10. Declaraţie notarială privind acordul candidatului de procesare a datelor personale in vederea selecţiei şi verificarea informaţiilor furnizate

1.11. Proiectul planului de administrare (propunerea de strategie de administrare a societăţii)

1.12. Scrisoare de recomandare Observaţie: Candidaţii care au ocupat anterior funcţia de membru al Consiliului al Societatii de Transport Public Timişoara S.A. vor depune un Raport de activitate pentru perioada mandatului deţinut. De asemenea, se vor analiza si următoarele criterii de participare:

Cunoaşterea limbii române scris şi vorbit

Experienţă în managementul unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile (exceptie expertiza juridica/financiara s.a)

Studii superioare de lunga durata (tehnice/economice/juridice/administrative)

Domiciliu stabil/rezidenţa în România

Capacitate deplină de exerciţiu

Guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (incidenţa art. 6 si 7 din OUG109 din 30.11.2011)

Planul de interviu

Introducere

- Prezentarea participanţilor la interviu, prezentarea contextului legat de evaluare;

- Întrebări cu rol de acomodare în cadrul mediului şi a interviului,

Cuprinsul interviului

- Întrebări cu privire la experienţa profesionlă actuală şi anterioară a candidatului,

16 

 

- Întrebări legate de responsabilităţile pe care le-a avut pe parcusul anilor şi ce fel de

experienţe profesionale a dobândit în poziţii de conducere, ce realizări deţine pe plan

profesional;

- Întrebări legate de studii şi cursuri de perfecţionare;

- Întrebări cu privire la motivaţia de a fi membru în Consiliu de administraţie;

- Întrebări legate de evaluarea cunoştiinţelor în domeniul transportului public de

persoane;

- Întrebări legate de evaluarea gradului de cunoaştere a proceselor

tehnologice/operaţionale în domeniul transportului public de persoane;

- Întrebări legate de evaluarea a procesului strategic al Societăţii de Transport

Public Timişoara S.A., şi capacitatea de a evalua opţiunile strategice şi riscurile;

- Întrebări situaţionale cu privire la competenţele vizate de post, cum ar fi: competenţe

în luarea deciziilor, abilităţile de negociere şi comunicare, capacitatea de analiză şi

sinteză, abilităţi de relaţionare, cum ar fi: Daţi-mi un exemplu, din experienţa

dumneavoastră anterioară, în care aţi negociat cu reprezentanţii sindicatului un

contract de muncă colectiv. Ce dificultăţi aţi întâmpinat? Cum s-a finalizat

negocierea?

- Întrebări cu privire la expunerea politică, integritate si reputaţie, precum şi la

independenţă.

Închiderea interviului;

- Intervievatorul prezintă responsabilităţile pe care le-ar avea viitorul membru al

Consiliului,

- Îşi manifestă faţă de candidat disponibilitatea de a răspunde la întrebările pe care le

mai are cu privire la firmă sau asupra postului;

- Îi explică care ar fi următorul pas în procesul de selecţie.

Notă: Fiecare interviu cu candidaţii de pe lista scurtă va avea o durată de aproximativ

30 de minute.

Riscuri identificate

Prin modul în care au fost structurate activităţile expertului independent, precum şi

prin modul în care s-au alocat sarcinile şi s-a conceput procedura de raportare, de evaluare şi

de validare a livrabilelor proiectului, s-a minimizat probabilitatea apariţiei unor riscuri cu

impact asupra procedurii de selecţie, totuşi, există riscuri inerente, care au fost identificate,

17 

 

evaluate şi s-au căutat soluţii de minimizare a posibilităţii lor de apariţie şi a impactului lor

asupra procesului de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie a Societăţii de

Transport Public Timişoara S.A.

Acestea vor fi prezentate în Planul de Management al Riscurilor, după cum urmează:

Risc identificat Impact Probabilitate de apariţiei

Măsuri de minimizare

1 Criza de timp moderat medie - Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate şi pe fiecare etapă a proiectului în planul detaliat de selecţie.

2 Indisponibilitate subită a unui expert cheie

mare mică - Preluarea sarcinilor de către ceilalţi experţi cu competenţe similare sau - Replanificarea activităt ̧ilor expertului în as ̧a fel încât sa ̆ se treacă de perioada de indisponibilitate.

3 Număr mic de candidaţi

moderat medie - Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare; - Abordarea directă cu metode de head- hunting a ţintelor identificate cu ajutorul celorlalţi candidaţi.

4 Abandon al procesului din partea candidaţilor aleşi în final

mare medie - Asigurarea unui flux iniţial de sourcing de candidaţi suficient de mare pentru a permite ca pe lista scurtă sa ̆ se afle un numa ̆r suficient de candidaţi acceptaţi; - Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat.

REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

1. Expertul independent şi Comisia de Selecţie va asigura transparenţa asupra întregului

proces de recrutare şi selecţie.

2. Toate informaţiile necesare candidaţilor, pe întreg parcursul procesului de selecţie,vor fi

făcute publice, prin publicarea lor în mediul online.

3. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi confidenţiale.

4. Lista lungă este confidenţiala. Candidaţii acceptaţi sau respinşi de pe lista lunga vor primi

individual, o informare scrisă în acest sens.

5. Numai reprezentanţii autorităţii publice tutelare au dreptul de a decide şi de a face

eventuale comunicări către presa scrisă pe marginea acestei proceduri de recrutare şi selecţie.

18 

 

CONCLUZII

Datele şi termenele trecute în prezentul Plan de selecţie - componenta integrală, cu

excepţia celor de la care nu se poate deroga având în vedere dispoziţiile legale, au caracter

orientativ, ele urmând a fi definitivate la data aprobării de către Consiliu Local a componentei

integrale a planului de selecţie.

După finalizarea interviurilor, Comisia de selecţie întocmeşte raportul în vederea

numirilor finale, care include clasificarea/caracterizarea candidaţilor, cu motivarea acesteia şi

transmite raportul pentru numirea finală către autoritatea publică tutelară.

Prezentul plan de selecţie va fi completat/ actualizat de expertul independent şi de

Comisia de selecţie cu alte documente/elemente aferente selecţiei până la finalizarea

procesului.

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

Atasament: ANEXA_2.pdf

   

1   

Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Profilul personalizat al consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu.

Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: • analiza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice, în general şi ale consiliului, în

particular, • matricea profilului Consiliului de Administraţie al S.C. Societatea de Transport Public

Timişoara S.A.

ANALIZA CERINŢELOR CONTEXTUALE

Societatea de Transport Public Timişoara cu sediul in Timişoara, B-dul Take Ionescu nr. 56 a fost înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, înregistrată la Camera de Comerţ sub nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători - conform cod CAEN 4931.

Societatea de Transport Public Timişoara, având forma juridică de societate pe acţiuni (SA), deţine capital integral de stat, fiind o entitate publică sub autoritatea unităţii administrativ - teritoriale Municipiul Timişoara, conform Hotărârii Nr. 597/28.09.1992 privind trecerea sub autoritatea consiliilor locale sau, după caz, judeţene, a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral de stat, care prestează servicii publice de interes local sau judeţean.

STPT desfăşoară un serviciu de utilitate publică care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală şi STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport.

În desfăşurarea activităţii sale, STPT utilizează, în cea mai mare parte, bunuri ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara, date în administrarea şi exploatarea societăţii, bunuri care trebuie exploatate şi utilizate în condiţii de eficienţă. Scopul înfiinţării sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a Societăţii de Transport Public Timişoara este de a asigura un serviciu public cu un pronunţat caracter social pentru Polul de Creştere Timişoara.

Obiectivele societăţii: Societatea de Transport Public Timişoara îşi desfăşoară activitatea, având în vedere

îndeplinirea următoarelor obiective şi criterii de performanţă, dar fără a se limita la acestea: - Îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților,

   

2   

- Menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă,

- Retehnologizarea întregii activități desfășurate de STPT prin modernizări, achiziții de utilaje performante și realizarea unei infrastructuri adecvate,

- Îmbunătățirea imaginii STPT prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu,

- Îmbunătățirea mentalității proactive a personalului STPT și a celor ce lucrează în numele STPT, în ceea ce privește calitatea, protecția mediului înconjurător, responsabilitatea socială și securitate în muncă,

- Creșterea veniturilor din încasări prin diminuarea numărului de călătorii frauduloase și mărirea numărului de validări.

Componenţa Consiliului de Administraţie În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 99/2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul coroborate cu dispoziţiile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de administraţie este constituit din 9 membri.

Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

Consiliul de administraţie nu poate avea mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul administratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii.

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii de bază:

a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor;

   

3   

b) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază care nu pot fi delegate directorilor: - stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a Societăţii; - stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; - supravegherea activităţii directorilor; - numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea renumeraţiei lor; - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, conform legii; c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990; d) îndeplineşte atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor, delegate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv; e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor; f) prezintă rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; g) aprobă nivelul salariului directorului general; h) mandatează Directorul general al Societăţii să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă şi regulamentul intern şi apboba prevederile acestora; i) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor rapoarte cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit si pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor şi alte rapoarte conform legii; j) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii în limita competenţelor stabilite de Actul constitutiv; k) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală.

Profilul membrilor consiliului Pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele

cerinţe, fără a se limita la acestea: a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă;

d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

   

4   

Condiţiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

• studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (de preferat tehnice/economice/juridice); • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit; • experienta in management sau expertiza juridica sau financiara, • capacitate deplină de exerciţiu; • nu au cazier judiciar şi fiscal, • nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost

condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

• nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice.

MATRICEA CONSILIULUI

Matricea consiliului cuprinde competenţe măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candiddaţi.

I. DESCRIEREA MATRICEI

Descrierea coloanelor matricei

A. Criterii - Reprezinta categorii de competente, trasaturi, conditii necesare şi interdictii derivate din matricea consiliului. Criteriile sunt folosite pentru evaluarea colectiva sau individuala a candidatilor pentru postul de membruin consiliu.

B. Obligatoriu (Oblig.) sau Optional (opt.) - Precizeaza daca pentru scopul evaluarii este necesar un anumit criteriu (selecteaza obligatoriu) sau nu (selecteaza optional. Criteriile obligatorii sunt competente şi trasaturi care trebuie sa fie indeplinite de

catre toti candidatii sau de catre acei membri din consiliu pentru care exista un nivel minim de competenta aplicabil. C. Ponderea (0-1)- Indica importanta relativa a competentei ce este evaluata. O

valoare a ponderii apropiata de 1 indica o importanta crescuta a competentei, în timp ce valorile apropiate de 0 indica o

importanta scazuta. D. Candidati nominalizati - Numele complet al administratorilor propusi

(candidati sau/şi nominalizati), ordonati alfabetic.

   

5   

E. Total - Valoarea totala a unui anumit criteriu pentru toti administratorii şi candidatii nominalizati,de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rand.

F. Total ponderat - Valoarea totala ponderata a unui anumit criteriu pentru administratorii şi candidatii nominalizati [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloana multiplicata cu ponderea criteriului (prevazuta la punctul C)].

G. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potentialul maxim al competentelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toti membrii consiliului, pentru îndeplinirea capacitatilor necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriuin total/[numarul candidati sau membri x punctajul maxim]x 100).

H. Pragul curent colectiv - Nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numarul candidati sau membri x punctaj maxim) x 100.

Descrierea rândurilor matricei

• Competenţe - Combinaţia de cunoştinte, aptitudini, experienta şi comportament necesara pentru a indeplini cu succes rolul de administrator. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

• Trăsături - O calitate distincta sau caracteristica a individului. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

• Alte condiţii eliminatorii - Reprezinta caracteristicile individuate sau colective care trebuie sa fie îndeplinite şi care sunt interzise. Grila de punctaj de 1 pana la 5.

• Subtotal – Punctajul total pentru administratori şi cadidatii nominalizati individuali pe grupuri de criterii [calculat ca suma punctajelor pentru fiecare grup de criterii (competente, trasaturi,conditii care pot fi eliminatorii) pentru un administrator sau candidat nominalizat].

• Subtotal ponderat - însumarea valorilor obtinute in urma multiplicarii punctajului obtinut pentru fiecare criteriu cu ponderea asociata. ∑ (punctaj criteriu*pondere criteriu)

• Total - Valoarea totala a punctajului criteriilor pentru administratori şi candidatii nominalizati individuali (calculat ca suma punctajelor pentru fiecare coloana).

• Total ponderat - Suma Subtotalurilor ponderate. • Clasament - Clasificarea candidatilor nominalizati pe baza totalului ponderat

obtinut de fiecare.

II. CRITERII FOLOSITE IN CADRUL MATRICEI COMPETENŢE

1.1. Competenţe specifice sectorului 1.1.1 Cunoştinte în domeniul transporturilor de călători

   

6   

Descriere: cunoaşte sectorul în care functioneaza societatea, evolutiile viitoare, modele şi strategii relevante de afaceri şi poate articula pozitionarea competitiva a societatii în raport cu alte societati din sector. Indicatori: 1. Familiarizat/a cu strategille şi modelele de afaceri potrivite pentru sectorul in

care opereaza societatea; 2. Cunoaşte care sunt jucatorii cheie ai industriei şi modul în care relationeaza

aceştia (operatori economici in domeniul transportului, autoritati de reglementare, autoritati publice, etc.);

3. Se pastreaza la curent cu tendintele actuale şi viitoare, din domeniu (sociale, politice, tehnologice, ştiintifice, ecologice, economice, etc.);

4. Împărtăşeşte cunoştintele şi perspectivele industriei cu alti membri ai consiliului în sprijinul procesului de luare a deciziilor;

5. Poate oferi indicatori de performanta corporativa la tendintele serviciului de transport de călători.

1.1.2.Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţioanle în domeniul transportului public de călători

Descriere: înţelege procesul tehnologic şii rolul noilor tehnologii în domeniul transportului de călători şi ghidează luarea deciziilor privind strategia de investiţii a societăţii. Indicatori: 1. Se menţine la curent cu dezvoltările şi tehnologiile din domneiul transportului; 2. Asistă consiliul în evaluarea strategiei tehnologice; 3. Cunoştinţe în noile tehnologii relevante în domeniul transportului (ex.

Tehnologii moderne din sfera IT, sisteme de transport ecologic, etc.).

1.2 Competenţe profesionale de importanţă strategică 1.2.1 Viziune şi planificarea strategică Descriere: are o cunoaştere aprofundată a procesului strategic şi poate evalua opţiunile strategice şi riscuri, identifică piorităţi strategice şi contribuie în cadrul consiliului prin prezentarea de direcţii strategice managementului Indicatori:

1. Contribuie la viziunea societăţii, valorilor şi scopului care ghideaza strategia 2. Este familiar/ă cu modelele de afaceri şi metodele de analiză strategic,

evaluarea de opţiuni şi crearea unei strategii organizaţionale; 3. Poate define obiectivele strategice ale organizaţiei şi poziţia strategic curentă; 4. Înţelege şi poate sprijini consiliul în evaluarea mediilor politice,

   

7   

sociale,economice, cultural şi tehnologice ale societăţii şi shimbări relevante pentru strategia societăţii şi pentru direcţia viitoare;

5. Înţelege factorii implicaţi în implemantarea cu succes a strategiei şi conducerea schimbării organizaţionale.

1.2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia  Descriere: contribuie la luarea deciziilor consiliului prin execrcitarea unui raţionament independent, înţelegand principiul responsabilităţii colective. Indicatori:

1. Caută clarificări atunci cand are incertitudine cu privire la o problemă sau cand nu există claritate;

2. Solicit sfat specializat atunci cand sunt necesare alte perspective şi puncte de vedere despre decizii critice;

3. Exercită o judecata independentă şi oferă o părere obiectivă după o atentă evaluarea a tuturor problemelor;

4. Recunoaşte nevoia de indepartare a partinirilor personale, convingerilor politice şi a intereselor speciale;

5. Este conştient/ă de pericolul gandirii de grup şi solicita intrebari provocatoare sau exploratoare pentru a facilita procesul consiliului de luare a deciziilor.

1.2.3 Marketing strategic Descriere: are cunoştinţă si experienţă referitoare la marketingul strategic şi comunicare, şi poate asista consiliul in evaluarea planurilor de marketing, programelor şi bugetelor pentru a asigura alinierea cu viziunea, valorile si obeictivele societăţii Indicatori:

1. Poate asista consiliul în contribuirea la dezvoltarea şi/sau evaluarea strategiei de marketing a societăţii;

2. Poate ghida consiliul in evaluarea eficacităţii programelor şi campaniilor de marketing;

3. Asistă consiliul în interpretarea informatiilor de marketing strategic, inclusiv datele despre tendinţele pieţei, analiza datelor clienţilor şi de capital de brand;

4. Înţelege care sunt partile interesate externe ale organizaţiei şi poate evalua metodele potrivite de comunicare.

1.2.4. Mangementul riscului Descriere: întelege importanta evaluarii şi atenuarea riscurilor organizationale şi este familiarizat/a cu metodologiile şi procesele pentru îndeplinirea cerintelor managementulul de risc. Indicatori:

   

8   

1. Familiarizat/a cu subiecte, strategii şi tehnici curente referitoare la identificarea şi atenuarea riscului;

2. Asista consiliul în identificarea, cuantificarea şi propunerea de strategii pentru managementul riscului;

3. Se angajeaza in dezvoltarea profesionala continua in ceea ce priveşte metodologiile managementului de risc;

4. Explica aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o maniera uşor de inteles;

5. Conduce strategia de implicare a consiliului in şedinte informative despre risc;

6. Preia comanda de propuneri care au fost aduse in atentia consiliului de administratie pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

1.2.5. Legislaţie Descriere: are o intelegere a sistemului legal şi a mediilor legale şi regulatoare in care opereaza societatea. Indicatori:

1. Are cunoştinte funcţionale despre legislatia de contract şi dreptul comercial general;

2. Familiar/a cu cadrul legislativ şi statutele sub care opereaza organizatia; 3. Poate ghida consilul cu privire la aspectele de conformitate legale şi de

reglementare; 4. Sfatuieşte consiliul referitor la problemele cu posibile implicari juridice; 5. Asista membrii consiliului în întelegerea problemelor legale şi ale

implicatiilor acestora; 6. Se mentine la curent referitor la problemele cu implicatii legale pentru

organizatie.

1.2.6. Finanţe şi contabilitate Descriere: familiar cu cerintele privind guvernanta financiara aprofundata şi a practicilor de management financiar contemporan, inclusiv responsabilitatile fiduciare ale principiilor consiliului şi de contabilitate, audit financiar şi rapoarte financiare. Indicatori:

1. Notifica consiliul cu privire la problemele cu implicatii posibile financiare sau contabile;

2. Ajuta membrii consiliului sa inteleaga potentialele implicatii financiare ale deciziilor specifice;

3. Explica aspectele financiare şi contabile într-un mod care poate fi uşor de înteles de catre membrii consiliului care au un nivel scazut de competenta financiara;

4. Efectueaza dezvoltarea unei viziuni analitice independente a consiliului privind bunastarea financiara şi mediul de control financiar al organizatiei;

5. Familiarizat/a cu reglementarile şi normele aplicabile de bune practici;

   

9   

6. Familiarizat/a cu standarde profesionale de contabilitate; 7. Întelege politicile şi practicile sectorului public al finantelor şi contabilitatii.

1.3 Guvernanţă corporativă 1.3.1. Competenţe de guvernanţă corporativă Descriere: are o cunoaştere de bune practici şi principii de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia şi politicile guvernamentale referitoare la guvernanta întreprinderilor detinute de stat şi intelege importanta gestionarii resurselor publice într-o maniera transparenta şi eficace. Indicatori :

1. Familiarizat/a cu principiile, conceptele şi practicile de buna guvernanta corporativa fundamentale;

2. Întelege cadrul guvernantei corporative in care opereaza societatea, inclusiv legislatia, reglementarile, codurile şi politicile relevante;

3. Demonstreaza un nivel ridicat de transparenţă, integritate, responsabilitate şi probitate;

4. Întelege structura de responsabilitate şi cum diverse organisme relationeaza unul cu celalalt – Autoritatea Publică Tutelară, consiliul şi executivul societăţii.

1.3.2. Monitorizarea performanţei Descriere: întelege ca responsabilitatile consiliului pentru supervizarea performantei managementului şi monitorizeaza adaptarea organizatiei la responsabilitatile sale legale, etice sau sociale. Indicatori:

1. Poate evalua eficacitatea controlului intern şi a sistemelor de managementul riscului;

2. Întelege cadrul de risc al organizatiei; 3. Contribuie la monitorizarea performantei manageriale de catre consiliu; 4. Întelege responsabilitatile legale, etice şi sociale ale organizatiei şi

monitorizeaza conformitatea cu acestea; 5. Monitorizeaza relatia structurii manageriale cu partile interesate externe

cheie; 6. Ajuta consiliul în implicarea părţilor interesate prin metode potrivite pentru

determinarea, răspunderea şi raportarea la interese materiale, economice, legale, etice, sociale şi de mediu.

1.4 Social şi personal 1.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere Descriere: este eficient/a in negocierea de întelegeri care obtin rezultatele dorite, într-o maniera ce demonstreaza respect şi integritate. Indicatori:

   

10   

1. Negociază cu succes in situatii de criza atat cu grupuri interne cat şi cu grupuri externe;

2. Soluţionează diferentele cu minimum de impact; 3. Poate obtine concesii fara a deteriora relatiile; 4. Poate fi direct/a şi puternic/a dar şi diplomat/a.

1.4.2. Capacitatea de analiză şi sinteză Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza si ierarhiza elementele unui sistem, are abilitatea de a previziona evolutia acelui sistem in conditiile modificarii unui element component. Indicatori:

1. Descompune partile problemei fara a pierde imaginea de ansamblu; 2. Poate vedea cum modificarea unei componente, variabile a sistemului

influenteaza ansamblul; 3. Poate modela problema in termeni abstracti; 4. Nu trage concluzii pripite chiar daca se afla in situatii de stres; 5. Poate să sintetizeze informatia şi să identifice elementele importante; 6. Poate formula soluţii pe baza analizei făcute şi poate argumenta în mod

logic soluţia propusă, punctând părţile ei forte si punctele ei slabe.

1.4.3. Abilităţi de relaţionare Descriere: relationeaza cu succes cu altii, în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru. Indicatori :

1. Relaţionează cu succes cu alţii, indiferent de pozitie, putere, influenta sau statut; 2. Este eficient/a în stabilirea rapoartelor; 3. Investeşte timp şi energie pentru a-i cunoaşte pe cei cu care trebuie sa interactioneze; 4. Este priceput/a la folosirea tactului şi diplomatiei;

2. TRĂSĂTURI

2.1. Integritate şi reputaţie Descriere: se comporta cu integritate, onestitate şi transparenta în relatia cu altii şi cu organizatia. Indicatori:

1. Întelege şi îndeplineşte îndatoririle şi responsabiltatile unui consiliu, şi mentine cunoştinte în aceasta privinta prin formare profesionala; 2. Plasează interesele organizationale deasupra tuturor celorlalte; 3. Se comportă într-o maniera demna de încrederea şi respectul colegilor din consiliu;

   

11   

4. Vorbeşte cu onestitate şi sinceritate; 5. Trateaza informatiile sensibile şi confidentiale cu discretia cuvenita şi în concordanta cu prevederile contractului de mandate; 6. Pastreaza angajamentele şi promisiunile facute preşedintelui şi membrilor consiliului; 7. Se comporta în concordanta cu propriile valori şi cu cele ale organizatiei.

2.2. Independenţa Descriere: poseda o gandire independenta şi este capabil/a sa ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul în realizarea unei întelegeri globale a informatiilor şi optiunilor care faciliteaza un standard înalt de luarea deciziilor. Indicatori:

1. Este dispus/ă să nu fie de acord şi să adopte o pozitie independentă în faţa opiniilor divergente;

2. Solicită clarificări şi explicaţii; 3. Este dispus/ă să conteste status quo-ul şi modul tradiţional de a face lucrurile.

2.3 Expunere politică

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari

Rating 1 2 3 4 5 Alinierea cu scrisoare de asteptari

Intenţia exprimata nu se aliniaza

Intenţia exprimat a se aliniaza

3.CONDIŢII PRESCRIPTIVE ŞI PROSCRIPTIVE

3.1. Număr de mandate

Rating 1 2 3 4 5 Expunere politica

Foarte expus Fară expunere

Rating 1 2 3 4 5 Număr de mandate

>3 3 2 1 0

   

12   

GRILA DE PUNCTAJ A COMPETENTELOR SI TABELELE DE RATING

Grila de punctaj a competentelor este un instrument folosit pentru masurarea abilitatii candidatilor de a îşi demonstra competenta în ceea ce priveşte consiliul, clasificand nivelurile de abilitati în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

Scor Nivel de competenta Descriere N/A Nu se aplica Nu este necesar sa aplicati sau sa demonstrati aceasta 1 Novice Aveti o intelegere a cunostintelor de baza 2 lntermediar Aveti un nivel de experienta castigat prin formare

fundamentala si/sau prin cateva experiente similare. Aceasta aptitudine presupune sprijin extern.

• Întelegeti si puteti discuta termeni, concepte, principii si probleme legate de aceasta competenta;

• Faceti uz activ de legi, regulamente si ghiduri.

3 Competent Sunteti capabil/a sa indepliniti cu success functiile asociate acestei comptetente. Poate fi necesar, uneori, ajutorul personalul cu mai multa experienta, dar de regula demonstrati aceasta aptitudine independent.

• Ati aplicat aceasta competenta cu succes in trecut,cu minim de ajutor;

• Întelegeti si puteti discuta aplicarea si implicatiile schimbarilor in procesele, politicile si procedurile din acest sector.

   

13   

Scor Nivel de competenta Descriere 4

Avansat

Puteti indeplini sarcinile asociate cu aceasta aptitudine fara asistenta. Sunteti recunoscut/a in cadrul organizatiei curente ca un (o) expert(a) in aceasta competenta, sunteti capabil/a sa oferiti ajutor si aveti experienta avansata in aceasta competenta.

• Ati oferit idei practice/relevante, resurse si perspective practice referitoare la procesul sau imbunatarile practice, la nivelde guvernanta a consiliului si nivel executiv superior.

• Sunteti capabil/a sa interactionati si sa purtati discutii constructive cu conducerea executiva, dar si sa instruiti alte persoane in aplicarea acestei competente.

5 Expert Sunteti cunoscut/a ca un expert/a in acest sector. Puteti oferi ajutor si gasi solutii pentru dileme si probleme complexe referitoare la aceasta zona de expertiza.

• Ati demonstrat excelenta in aplicarea acestei competente in multiple consilii de administratie si/sau organizatii;

• Sunteti privit/a ca un/o expert/a, conducator/oare si inovator/oare in aceasta competenta de catre consiliu, organizatia si/sau organizatiile din afara.

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta Rating Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

   

14   

ANEXA 1

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A

Criterii Obligatoriu (Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H Competenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în domeniul transportului public

Oblig. 1 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul transporturilor publice

Oblig. 0.5 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 20%

2.5 Legislaţie Opt. 0.5 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Opt. 1 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 50%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 50%

   

15   

 

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 40%

2. Independenta Opt. 1 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 40% 2. Altele

Opt. 0.5 60%

Subtotal Subtotal ponderat

TOTAL Total ponderat Clasament

   

16   

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

   

17   

ANEXA 2 MATRICEA CANDIDAŢILOR

Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A

Criterii Obligatoriu (Oblig.) /Optional(opt.)

Pondere (0-1)

Nivel Pragul minim colectiv

B C H ompetenţe 1. Competente specifice

sectorului

1.1 Cunostinte în domeniul transportului public

Oblig. 1 3 60%

1.2. Cunoaşterea proceselor tehnologice/operaţionale în domeniul transporturilor publice

Oblig. 0.5 3 40%

2. Competente profesionale de importanta strategică

2.1 Viziune şi planificare strategică

Oblig. 1 4 20%

2.2 Capacitatea de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia

Oblig. 1 20%

2.3 Marketing strategic Oblig. 0.5 3 10% 2.4 Managementul riscului

Oblig. 1 4 20%

2.5 Legislaţie Opt. 0.5 3 10% 2.6 Finanţe şi contabilitate

Opt. 1 4 20%

3. Guvernanta corporativă

3.1 Competenţe de guvernanţa corporativă

Oblig. 1 3 50%

3.2 Monitorizarea performanţei

Oblig. 0.5 4 50%

   

18   

 

Tabele de rating –Competente

Cunostinte, aptitudini si experienta

Rating

Novice 1 lntermediar 2 Competent 3 Avansat 4 Expert 5

4. Social si personal 4.1 Abilităţi de comunicare şi negociere

Oblig. 1 4 40%

4.2 Capacitatea de analiză şi sinteză

Oblig. 1 3 40%

4.3 Abilităţi de relaţionare

Oblig. 0.5 3 20%

Subtotal Subtotal ponderat

II. Trăsături 1. Integritate şi reputaţie Oblig. 1 4 40%

2. Independenta Opt. 1 2 20% 3. Expunere politica

Opt. 0.5 2 10%

4. Aliniere cu Scrisoarea de asteptari

Oblig. 1 4 30%

Subtotal Subtotal ponderat

III. Cerinţe prescriptive şi proscriptive

1. Numar de mandate Opt. 0.5 3 40% 2. Altele Opt. 0.5 4 60%

Subtotal Subtotal ponderat

TOTAL Total ponderat Clasament

   

19   

Întocmit,

dr. Delia Vîrgă

psiholog principal

în specializarea psihologia muncii şi organizaţională

expert resurse umane

 

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018- /29.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport

Public Timişoara S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/23.02.2018 a fost aprobată declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

În vederea respectării etapelor prevăzute de legislaţia în vigoare a fost aprobat Planul de selecţie-componenta iniţială - prin Hotărârea Coniliului Local nr. 123/20.03.2018 şi au fost elaborate de către expertul independent următoarele documente:

- Planul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A – componenta integrală,

- Profilul Personalizat al Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Având în vedere faptul că Planul de selecţie reprezintă un document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie şi că Profilul consiliului şi profilul candidatului se aprobă, în cazul societăţilor, de către autoritatea publică tutelară, conform art. 34 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2