keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 355/15.07.2019 privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor" si a cheltuielilor aferente

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 355/15.07.2019
privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor" si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

PROIECT: ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor"
Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile;
Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare;
Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila;
Apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4);
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 16724/03.07.2019, privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor" si a cheltuielilor aferente - a domnului Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-16724/03.07.2019, intocmit de catre Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-16724 /03.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 139 alin. (1) si alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba cererea de finantare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor" finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4).

Art. 2: Se aproba cheltuielile aferente cererii de finantare ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor", dupa cum urmeaza:
- Valoarea totala a proiectului in cuantum de 148.851.248,45 lei (inclusiv TVA);
- Contributia proprie in proiect in cuantum 59.196.102,39 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 1.829.696,86 lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor".

Art. 3: Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii in conditii optime a proiectului ,,Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor", se vor asigura din bugetul local.

Art. 4: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 5: Se imputerniceste domnul Primar Nicolae Robu sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare in numele UAT Municipiul Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si retele de Utilitati si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu, si totodata se comunica de catre secretarul municipiului:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala, Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass - media locale.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 15.07.2019, cu un numar de 22 de voturi pentru, voturi abtineri 0, voturi impotriva 0, din totalul de 22 consilieri prezenti.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01,Ver.1

Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi

modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” şi a cheltuielilor aferente

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / .2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare pentru ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” şi a cheltuielilor aferente, facem următoarele precizări: In data de 18.03.2019 s-a depus proiectul cu titlul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanţarea reabilitării liniei de tramvai, amenajarea de trotuare si piste pentru biciclete, de zone verzi. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.1/1 pentru proiectul cu titlul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”, solicitant UAT Municipiul Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2017/4/4.1/1/914/18.03.2019, cod SMIS 123184, se demareaza etapa precontractuala.

STPT este operatorul de transport public pentru municipiul Timișoara, operând curse cu tramvaie, troleibuze și autobuze pe raza orașului, dar și pe 6 rute care deservesc comunele din Asociația Metropolitană de Transport, precum și pe două rute, între oraș și Aeroportul Internațional Traian Vuia, care sunt tratate ca rute pur municipale.

Începând cu anul 1995, au fost dobândite cu titlu gratuit sau contra cost, un număr mare de tramvaie second-hand care în scurt timp după punerea în exploatare, 1-4 ani, au prezentat diverse defecţiuni care au determinat oprirea din circulaţie, respectiv cheltuieli semnificative de reparaţii.

Tramvaiele asigură transportul pe 10 linii comerciale, ale căror trasee au o lungime totală de 38,469 km linie dublă, respectiv 76,938 km linie simplă, din care, în prezent, sunt efectiv în exploatare 33,172 km linie dublă, respectiv 66,344 km linie simplă. Vârsta medie a parcului de tramvaie utilizat în prezent de STPT este de 41,5 ani, tramvaiele fiind produse între anii 1962-1973, astfel că, începând cu anul 2010, acestea îndeplinesc condiţiile legale de casare. Municipiul Timisoara doreste sa-si imbunatateasca continuu performantele in domeniul transportului public de persoane. In acest scop are in vedere sa asigure satisfacerea continua a cerintelor si asteptarilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp sa protejeze mediul inconjurator prin prevenirea si controlul poluarii.

Proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” este inclus în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă şi este prevăzut a fi realizat până în anul 2020. În luna septembrie 2017 a fost elaborat de către Autoritatea Urbană a Municipiului Timişoara, Documentul justificativ pentru finanţarea din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, acest proiect fiind cuprins în lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate. Transportul cu tramvaiul asigură o capacitate ridicată de transport călători, în condiţiile unui consum specific redus de resurse, a unei viteze de exploatare şi siguranţe sporite. Soluţia de transport public cu tramvaiul asigură preluarea fluxurilor de călători în condiţiile unor consumuri energetice cu

Cod FO53-01,Ver.1

Page 2

56% mai reduse decât cele cu autobuzele şi a unor cheltuieli de exploatare cu 30% mai scăzute, fapt care justifică investiţiile în reabilitarea liniilor de tramvai existente. De asemenea, prin reabilitarea liniei de tramvai se realizează şi reglementarea instalaţiilor subterane afectate. În acest moment, deficienţele acumulate în timp şi exploatarea în continuare a liniilor învechite din punct de vedere tehnic determină producerea de zgomote şi vibraţii care conduc inevitabil la deteriorarea tramvaielor, a perimetrului liniei, a drumurilor şi podurilor dar şi a clădirilor din vecinătatea liniilor. În cazul neintervenţiei pentru reabilitarea liniei cale tramvai, consecinţele care trebuie luate în calcul sunt: creşterea în continuare a întreruperilor de circulaţie pentru remedieri, creşterea numărului de deraieri şi deranjamente, creşterea numărului de personal de întreţinere şi revizie a tramvaielor, dar şi imposibilitatea introducerii de tramvaie moderne în circulaţie. Din experienţele anterioare, s-a constatat necesitatea reabilitării în concordanţă atât a liniilor cale de rulare a tramvaiului cât şi a drumurilor aferente şi obiectivelor din imediata vecinătate a acestora, într-un tot unitar. Obiectivul proiectului propus este realizarea unui plan de dezvoltare inovativ şi durabil pentru Timişoara, care să aibă în vedere integrarea tuturor tipurilor de trafic, precum şi a spaţiului public, pentru a crea condiţiile necesare asigurării unui transport de calitate şi care să permită materializarea ţintelor descrise în planul de dezvoltare strategică a municipiului Timişoara. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea vitezei medii de deplasare a tramvaielor, îmbunătățirea condiţiilor de transport în comun, a gradului de confort și siguranţă și, de asemenea, o economie de timp pentru utilizatorii tramvaiului de pe acest traseu datorită timpilor de călătorie mai reduşi și a fluidizării traficului. Reducerea emisiilor de carbon provenite din transport în municipiul Timişoara prin reabilitarea liniei de tramvai de pe Calea Bogdăneştilor va conduce la promovarea şi îmbunătăţirea transportului public de călători şi, implicit, la creşterea atractivităţii acestuia, în detrimentul folosirii autoturismelor proprii. Prin proiect se vizeaza reabilitarea liniei de tramvai - un mijloc de transport in comun nepoluant, amenajarea de trotuare si piste pentru biciclete, de zone verzi, aducandu-se o contributie substantiala la reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, reducerea prafului,a nivelului de zgomot si implicit la cresterea confortului şi siguranţei circulaţiei. Proiectul contribuie la obiectivele privind dezvoltarea durabilă prin promovarea unui transport nepoluant, creşterea condiţiilor de confort, a siguranţei circulaţiei şi a vitezei de circulaţie, toate acestea sporind atractivitatea sistemului de transport public pentru cetăţeni şi reducerea emisiilor de carbon în municipiu. Infrastructura reţelei de linii de tramvai a fost modernizată în proporţie de peste 50%, în perioada 2002 – 2008. Lucrările de investitiții la 40,118 km linie cale simplă, respectiv 20,059 km linie cale dublă au fost finanțate printr-un credit BEI, garantat de bugetul de stat si bugetul local. Implementarea acestui proiect va genera urmatoarele beneficii:

- creșterea vitezei medii de circulație; - reducerea cheltuielilor de exploatare, întreținere și reparații; - îmbunătățirea siguranței în circulație și a confortului pentru călători la nivelul cerințelor

reglementărilor internaționale specifice domeniului; - îmbunătățirea parametrilor de mediu afectați de transportul public; - reducerea duratei și a costului transportului de călători. În urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Reabilitarea

liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” este necesară transmiterea hotararii de aprobare a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie.

Ţinând cont de cele mai sus exprimate, propunem spre aprobarea Coniliului Local al Municipiului Timişoara, următoarele:

- aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 (Cod nr. POR/182/4);

- aprobarea cheltuielilor aferente cererii de finanţare ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”, după cum urmează:

* Valoarea totală a proiectului în cuantum de 148.851.248,45 lei (inclusiv TVA);

Cod FO53-01,Ver.1

Page 3

* Contribuția proprie în proiect în cuantum de 59.196.102,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.829.696,86 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”. - sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții

optime a proiectului ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”, se vor asigura din bugetul local.

- se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

- se împuternicește domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Municipiul Timişoara.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU P.E., CULIŢĂ CHIŞ LOREDANA SIBIAN

ŞEF BIROU G.M.P.E., CONSILIER B.G.M.P.E., NASTASIA POP TEODORA GENTIMIR

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi

modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” şi a cheltuielilor aferente

1. Descrierea situatiei actuale In data de 18.03.2019 s-a depus proiectul cu titlul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” spre finantare in conformitate cu cerintele Ghidului de finantare POR 2014-2020 - Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, pentru finanţarea reabilitării liniei de tramvai, amenajarea de trotuare si piste pentru biciclete, de zone verzi. Ca urmare a aplicarii mecanismului de contractare din cadrul ghidului specific aferent apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.1/1 pentru proiectul cu titlul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor”, solicitant UAT Municipiul Timisoara, cu nr. de inregistrare V/TM/2017/4/4.1/1/914/18.03.2019, cod SMIS 123184, se demareaza etapa precontractuala. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea vitezei medii de deplasare a tramvaielor, îmbunătățirea condiţiilor de transport în comun, a gradului de confort și siguranţă și, de asemenea, o economie de timp pentru utilizatorii tramvaiului de pe acest traseu datorită timpilor de călătorie mai reduşi și a fluidizării traficului. Reducerea emisiilor de carbon provenite din transport în municipiul Timişoara prin reabilitarea liniei de tramvai de pe Calea Bogdăneştilor va conduce la promovarea şi îmbunătăţirea transportului public de călători şi, implicit, la creşterea atractivităţii acestuia, în detrimentul folosirii autoturismelor proprii.

Ca urmare a reabilitării liniilor de tramvai si modernizarii tramelor stradale pe Calea Bogdăneștilor se va îmbunătăți gradul de confort şi civilizaţie al zonei respective, parametrii de mediu afectaţi de transportul public (zgomot, vibraţii, emisii de carbon) se vor îmbunătăți și ei considerabil, de asemenea se va uşura accesul către reşedinţele gospodăriilor locuitorilor municipiului și, nu în ultimul rând, va avea loc o creştere a atractivității zonei pentru investitorii interni și externi în vederea valorificării potenţialului social și economic al zonei. Astfel, în principal pentru locuitorii Municipiului Timișoara, se vor crea condiţiile îmbunătățirii infrastructurii de transport în comun.

În urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a proiectului depus cu titlul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” este necesară transmiterea hotararii de aprobare a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie. 3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea cererii de finanţare pentru proiectul ,,Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timişoara, Traseu 5, Calea Bogdăneştilor” şi a cheltuielilor aferente.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U.,

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene