keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 344/31.07.2015 privind modificarea prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 344/31.07.2015
privind modificarea prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-18062/07.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196/04.04.2013 - privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă";
Avand in vedere adresa Universitatii Politehnice Timişoara, inregistrata la Municipiul Timişoara cu nr. SC2015 - 018025 / 07.07.2015;
În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit c) si alin (7), lit a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea contributiei Municipiului Timişoara in contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă", de la 10.000.000,00 lei la 14.800.000,00 lei.

Art. 2: Orice investiţie ulterioară se poate face numai după agreerea de către cele două părţi, cu acordul ambilor parteneri şi astfel încât în final cota parte de proprietate pentru fiecare partener să fie de 50%.

Art. 3: Se aproba actul aditional la contractul de asociere, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universitatii Politehnica Timisoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: UPT_solicitare_suplimentare_buget.pdf

Nr. 1,05. oz Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA INSTITUȚII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196 din 04.04.2013 şi a Contractului de asociere nr. SC 2013 — 12049/26.04.2013/ 5612/25.04.2013, încheiat în vederea cofinanțării obiectivului de investiții Sală Polivalentă, vă transmitem următoarele: Valoarea totală aprobată a obiectivului de investiții este de 29.970 mii lei Universitatea Politehnica Timişoara a efectuat până în prezent plăţi în valoare de 12.660 mii lei, iar pentru anul 2015 au fost asprobate fonduri de la bugetul de stat în valoare de 2.500 mii lei. Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat în anul 2013 penrtu finanţarea obiectivului, suma de 10.000 mii lei. In vederea finalizării obiectivului de investiţii în anul 2015, este necesară suplimentarea fondurilor alocate de către Primăria Municipiului Timişoara cu suma de 4.800 mii lei. În speranța că solicitarea noastră va fi soluționată favorabil, vă mulțumim pentru înțelegerea şi sprijinul acordat şi vă asigurăm de întreaga noastră considerație , Rector, Prof.univ.dr. la Vitoriei at. 2, RD Tel +40 256 40300, Fax--0 ZA rector ore

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT, DIRECŢIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, PRIMAR, SPORTIVE ŞI CULTURALE BAZE SPORTIVE NR. SC2015-18062/07.07.2015 REFERAT

privind modificarea prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă"

Prin H.C.L.M.T. nr. 134/14.03.2013 s-a aprobat asocierea Universităţii “Politehnica” din Timişoara cu Municipiului Timişoara, în vederea realizării împreună a obiectivului de investiţii Sala Polivalentă, început de Universitatea “Politehnică” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951 din 08.05.2008, în locaţia “Baza Sportivă nr. 2 a UPT”.

Prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă" la Cap. V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR, Art.5. Contributia partilor contractante în cadrul asocierii, pct. 5.1. alin (1) s-a stabilit că “Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, financiar, cu suma maximă de 10.000.000 lei, din bugetul local, din cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcap.67.02.05.01-”Sport” Prin adresa nr. 8749 / 03.07.2015 a Universitatii Politehnice Timişoara, inregistrata la Municipiul Timişoara cu nr. SC2015 – 018025 / 07.07.2015, se solicită suplimentarea contributiei Consiliului Local cu suma de 4.800 mii lei, respectiv asigurarea finantarii pana la limita maxima de 14.800.000,00 lei în vederea asigurarii sumelor necesare finalizarii obiectivului mentionat In bugetul local, cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcap.67.02.05.01-”Sport”, pentru anul 2015 au fost prevazute fonduri in cuantum de 11.042 mii lei.

In vederea aprobarii solicitarii este necesara incheierea unui act aditional la contractul de asociere aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.196/04.04.2013. PROPUNEM

Aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea "Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului "Sală Polivalentă". ADMINISTRATOR PUBLIC pt SECRETAR Sorin Iacob Dragoi Simona Dragoi DIRECŢIA ECONOMICĂ Smaranda Haracicu

DIRECTOR, Ioan Mihai Costa CONSILIER Marius Duma

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

FP 53-01 VER 1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la Referat/pr Hot_________________ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr

Act Aditional la CONTRACT DE ASOCIERE aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 196 / 04.04.2013

PĂRŢILE CONTRACTANTE: 1. MUNICIPIUL TIMISOARA prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar, cu sediul în Bv. C.D. Loga nr. 1, cod fiscal nr.14756536, şi 2. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Piaţa Victoriei nr. 2, cod fiscal nr. 4269282, prin .... De comun acord au stabilit urmatoarele: Art.1.Se modifica Cap. V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR, Art.5. Contributia partilor contractante în cadrul asocierii, pct. 5.1. alin (1) astfel: „Cap. V. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR Art.5. Contributia partilor contractante în cadrul asocierii, este următoarea: 5.1. (1) Municipiul Timişoara contribuie în cadrul asocierii, financiar, cu suma maximă de 14.800.000 lei, din bugetul local, din cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”, subcap.67.02.05.01- ”Sport”. Valoarea finală a contribuţiei financiare va fi stabilită în baza indicatorilor tehnico- economici ai investiţiei. „ Art. 2 Restul clauzelor contractuale raman nemodificate Prezentul act aditional a fost incheiat astazi.....in.....exemplare. MUNICIPIUL TIMISOARA UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA PRIMAR, RECTOR, DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL DIRECTIA INSTITUTII ŞCOLARE, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE, SERVICIUL JURIDIC, OFICIUL JURIDIC,