keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 251/26.05.2015 privind supravegherea Zonei obiectivului ,,Sală Polivalentă", realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 251/26.05.2015
privind supravegherea Zonei obiectivului ,,Sală Polivalentă", realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-13006/18.05.2015 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juidică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013- privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara, în vederea finalizării unei construcţii "Sală Polivalentă", începute de Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia ,,Baza Sportivă nr. 2 a UPT, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 196/04.04.2013 privind aprobarea contractului de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnica" din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului ,,Sala Polivalenta";
Având în vedere Contractul de asociere cu nr. SC2013-12049/26.04.2013, încheiat între Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/22.07.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.332/23.12.2010, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 441/20.12.2012, privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu personalitate juridică - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 213/2013;
Având în vedere prevederile art. 2 alin.1 şi art. 52 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă supravegherea Zonei obiectivului ,,Sală Polivalentă", realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică" din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, cu posturi fixe, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
- Universitatii "Politehnica" Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO 53 – 01 ver.1 .

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE SC2015-13006/18.05.2015

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului ,,Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere colaborarea la nivel instituţional între Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pentru susţinerea sportului de performanţă, în anul 2013 prin H.C.L.M.T. nr. 134/03.14.2013, s-a aprobat asocierea dintre Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara, în vederea finalizării unei Săli Polivalente începute de Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara în baza Ordinului MEdCTS nr. 3951/08.05.2008, în locaţia ,,Baza Sportivă nr. 2 a UPT, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2.

Prin H.C.L.M.T. nr. 196/04.04.2013, s-a aprobat contractul de asociere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnica” din Timişoara, în vederea finalizării acestui obiectiv.

În Contractul de asociere cu nr. SC2013-12049/26.04.2013, încheiat între Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara, conform cap.V. Contribuţia părţilor, art. 5, alin 5.4, “Sala Polivalentă va deveni proprietate comună a celor două părţi contractante, în cote părţi indivize, proporţionale cu contribuţia lor financiară la realizarea obiectivului”

Prin adresa cu nr. SC2015-12254/11.05.2015, Direcţia Poliţiei Locale, a solicitat demararea procedurilor necesare în vederea emiterii unei hotărâri de consiliu local având ca obiect preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei de către personalul contractual din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, între orele 22.00-06.00, a obiectivului ,,Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea Politehnică din Timişoara. Potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor art. 2 alin. 1 “ Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice central şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora” Potrivit Legii nr. 155/2010 poliţiei locale, art. 6 lit. h “ În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii: asigură paza

COD FO 53 – 01 ver.1 .

2

bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrative-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti”

Având în vedere cele prezentate , propunem:

1. Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului ,,Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara; 2. Paza şi protecţia obiectivului mai sus amintit se asigură gratuit, între orele 22.00-06.00, până la finalizarea proiectului şi desemnarea unui administrator al obiectivului;

Înaintăm pentru analiză , avizare şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat, privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului ,,Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul Timişoara şi Universitatea ,,Politehnică” din Timişoara, situată în Timişoara, str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr. 2, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara Anexăm toate documentele mai sus menţionate pentru susţinerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Director Direcţia Economică, Pentru Secretar, Smaranda Haracicu Simona Drăgoi

Director Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive si Culturale, Ioan Mihai Costa Biroul Baze Sportive Ion Crasovan Avizat Juridic, Daniela Ştefan