keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2017
privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 18226/21.07.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa Regiei Autonome de Transport Timişoara nr. 16/20.07.2017, precum şi Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 152/17.07.2017 şi 153/17.07.2017;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, art. 232 coroborat cu art. 241 din Codul Civil, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, şi Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), d) coroborate cu alin.(3) lit. b) şi alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

Art. 2: (1) Aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează:
a- în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei;
b- în natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei.
(2) Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei.

Art. 3: Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931.

Art. 4: Sediul principal al societăţii va fi în municipiul Timişoara, Bvd. Take Ionescu, nr. 56, judetul Timiş, iar punctele de lucru sunt evidenţiate în Actul constitutiv - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 5: (1) Se aprobă preluarea de catre noua societate a patrimoniului propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
(2) Patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum rezultă din situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2016, în valoare de 1.355.777 lei, va fi preluat de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., precum şi a activului şi pasivului regiei.

Art. 6: Atribuţiile privind conducerea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., date prin lege în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, revin Acţionarului unic reprezentat de următoarele persoane împuternicite:
1 - TAROPA LUCIAN - DOREL - Consilier local;
2 - MATEESCU IOAN - Consilier local;
3 - DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - Consilier local;
4 - IEREMIA ION - ARDEAL - Consilier local;
5 - MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - Consilier local;
6 - CĂLDĂRARU LUCIAN - Consilier local;
7 - SÎRBU NICUŞOR - ALIN - Consilier local;
8 - BARABAS LORENZO - FLAVIUS - Consilier local;
9 - LULCIUC ADRIAN-RĂZVAN - Consilier local;
10 - DIMECA RADU DRAGOŞ - Consilier local;
11 - MOŞIU SIMION - Consilier local;
12 - MARIŞ DANIELA - MIRELA - Consilier local;
13 - GRIGOROIU GRIGORE - Consilier local;
14 - SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Consilier local;
15 - IDOLU IULIAN DANIEL - Consilier local.

Art. 7. (1) S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este administrată de un Consiliu de Adminitraţie format din 9 membri, pe o perioadă de 4 luni, conform legislaţiei, putând fi prelungit cu două luni în cazul în care nu este încheiată procedura de selecţie pentru administrator. Contractul de mandat pentru administratorii provizorii este cel aprobat prin art. 3 din HCLMT nr. 503/22.10.2013. Primii membri ai Consiliului de administraţie sunt:
1- Culiţă Chiş - din partea autorităţii tutelare;
2- Buboi Ligius - Cosmin;
3- Ioan Goia;
4- Bitea Nicolae Florin;
5- Avram Stanusoiu Constantin;
6- Supuran Sorin;
7- Mateuţ Ioan Alexandu;
8 - Juriţă Arsenie;
9 - Ciancă Daniel.
(2) Următorii administratori urmând să fie selectaţi conform procedurilor prevăzute de legislaţia în vigoare cu o durată a mandatului de 4 ani.

Art. 8: S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării.

Art. 9: Se aprobă preluarea, în totalitate, de către noua societate, a personalului angajat al Regiei Autonome de Transport Timişoara cu Organigrama, Stat de funcţii, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulament intern aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 152/17.07.2017, cu menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor avute prin Contractul Individual de Muncă şi Contractul Colectiv de Munca înregistrat la ITM Timiş sub nr. 72/03.04.2017, în vigoare la data transformării.

Art. 10: S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

Art. 11: Începand cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului, al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. se subrogă în drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Art. 12: Până la data de 31 octombrie 2017, echipa administrativă va întocmi schiţe ale planului de afaceri şi ale planului de dezvoltare, va face inventarierea mijloacelor fixe şi va demara procedura de evaluare a patrimoniului. Nerespectarea celor precizate, se sancţionează cu încetarea mandatului Consiliului de Administraţie, înainte de termenul prevăzut.

Art. 13: Se împuterniceşte dl. Culiţă Chiş, Director al Direcţiei Edilitare, să efectueze şi să semneze actele prevăzute de lege, în vederea înregistrării şi înmatriculării S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Art. 14: Se aprobă actul constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 16: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, ver. 2

REFERAT privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe

acţiuni Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate

publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local.

Articolul 16 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 92/2007 stipulează: (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.

Potrivit art. 30 din Legea nr. 92/2007, pot executa transport public local de persoane şi de mărfuri operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi deţinători ai licenţelor de transport eliberate în condiţiile legii. Aceştia pot fi: a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile; b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de licenţe de transport valabile; c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de transport valabile; d) compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară cu sau fără personalitate juridică, aşa cum sunt definite la art. 22 alin. (2).

În prezent operatorul serviciului de transport este Regia Autonomă de Transport Timişoara care a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Primăriei Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR.

APROBAT PRIMAR

NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-01, ver. 2

urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activităţi de prestări de servicii către populaţie sau agenţi economic.

Schimabrea formei juridice de organizare duce la posibilitatea accesării fondurilor europene pentru finanţarea diverselor programe de modernizare a infrastructurii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Este imperios necesar a se respecta prevederile Regulamentului (CE)1370/2007, regulament care a stabilit condiţiile pe care autorităţile competente trebuie să le respecte atunci când impun sau contractează obligaţii de serviciu public. Scopul regulament este acela de a defini modul în care, în conformitate cu normele dreptului comunitar, autoritățile competente pot acționa în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de servicii de interes general

Prin schimbarea formei juridice de organizare si functionare a operatorului economic intern in domeniul transportului public de persoane la nivelul Municipiului Timişoara, din regie autonoma in societate comerciala se va pastra ca principiu de baza satisfacerea nevoilor comunitatii locale.

Regulamentele comunitare sunt norme juridice direct aplicabile în toate statele membre şi prezintă caracter obligatoriu în integralitatea dispoziţiilor pe care le conţin. Potrivit dispozitiilor art. 135 din Constitutia Romaniei „Statul trebuie sa asigure aplicarea politicilor de dezvoltare regională in concordantă cu obiectivele Uniunii Europene.”

Printre obiectivele principale ale Programului Operational Regional (POR) 2014 – 2020 se numără şi crearea unui sistem de transport care sa sprijine progresul economic, sa consolideze competitivitatea si sa ofere servicii de mobilitate de inalta calitate, asigurand concomitent o utilizare mai eficienta a resurselor si un impact mai redus asupra mediului inconjurator.

Pentru eficientizarea serviciilor publice locale de orice natură este necesară crearea posibilităţii gestionării acestora într-o manieră cât mai accesibilă fapt ce decurge și din obligațiile stabilite de Regulamentul (C.E.) nr. 1370/2007.

In momentul de faţă operatorii serviciilor publice au diferite forme de organizare, unii sunt organizaţi ca regii autonome, iar alţii ca societăţi pe acţiuni cu capital majoritar public, existând astfel moduri diferite de abordare pentru servicii, care la origini au aceeaşi destinaţie şi anume satisfacerea comunităţii locale.

Trecând de aspectele legate de aceste diferenţe în modul de organizare al operatorilor trebuie să ţinem cont de faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are obligaţia de a ridica nivelul calitativ al serviciilor publice astfel încât standardele impuse de Uniunea Europeană să fie atinse.

Prin urmare, este necesară omogenizarea cadrului de desfăşurare al acestor tipuri de servicii prin aplicarea aceluiaşi tratament, mai mult decât atât, suntem în faţa unei decizii majore pe această temă dacă ţinem cont de faptul că legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 51/2006 privind serviciile de utilităţi publice, prevede posibilitatea delegării gestiunii serviciilor de utilităţi publice prin atribuire directă societăţilor care au rezultat din reorganizarea administrativă a fostelor regii autonome de interes local.

Prin adresa cu nr. 16/20.07.2017, Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe reorganizarea acesteia, prin transformare, în societate comercială, ataşând şi Hotărârile Consiliului de Administraţie nr. 152/17.07.2017 şi 153/17.07.2017.

Având în vedere cele mentionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara următoarele: 1. Reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

Cod FO53-01, ver. 2

2. (1) Aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează:

a- în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei; b- în natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei. (2) Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea

nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei. 3. Domeniul de activitate principal al societății este transportul urban, suburban și metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931. 4. Sediul principal al societății va fi în municipiul Timişoara, Bvd. Take Ionescu, nr. 56, judetul Timiş, iar punctele de lucru sunt evidenţiate în actul constitutiv anexă la prezenta hotărâre. 5. (1) Preluarea de catre noua societate a patrimoniului propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara. (2) Patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum rezultă din situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2016, în valoare de 1.355.777 lei, va fi preluat de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., precum și a activului și pasivului regiei. 6. Atribuţiile privind conducerea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., date prin lege în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, revin Acţionarului unic reprezentat de următoarele persoane împuternicite:

1 - ............................................... – Consilier local; 2 - ............................................... – Consilier local; 3 - ............................................... – Consilier local; 4 - ............................................... – Consilier local; 5 - ............................................... – Consilier local; 6 - ............................................... – Consilier local; 7 - ............................................... – Consilier local.

7. (1) S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri, minimul legal, pe o perioadă de 6 luni. Contractul de mandat pentru administratorii provizorii este cel aprobat prin art. 3 din HCLMT nr. 503/22.10.2013. Primii membri ai Consiliului de administraţie sunt:

1- Culiţă Chiş - din partea autorităţii tutelare; 2- Nastasia Pop - din partea autorităţii tutelare; 3- Ioan Goia; 4- Bitea Nicolae Florin; 5- Avram Stanusoiu Constantin; 6- Supuran Florin; 7- Mateuţ Ioan Alexandu. (2) Următorii administratori vor fi selectaţi conform procedurilor prevăzute de legislaţia în

vigoare cu o durată a mandatului de 4 ani. 8. S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării. 9. Preluarea, în totalitate, de către noua societate, a personalului angajat al Regiei Autonome de Transport Timişoara cu Organigrama, Stat de funcţii, Regulamenul de Organizare şi Funcţionare şi Regulament intern aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 152/17.07.2017, cu menţinerea tuturor drepturilor şi obligaţiilor avute prin Contractul Individual de Muncă şi Contractul Colectiv de Munca înregistrat la ITM Timiş sub nr. 72/03.04.2017, în vigoare la data transformării.

Cod FO53-01, ver. 2

10. S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. 11. Începand cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comertului, al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. se subrogă în drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara. 12. Împuternicirea d-lui Culiţă Chiş, Director al Direcţiei Edilitare, să efectueze și să semneze actele prevăzute de lege, în vederea înregistrării și înmatriculării S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. 13. Aprobarea actului constitutiv al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prevăzut în Anexa care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

SERVICIUL JURIDIC, CRISTINA BOZAN

Atasament: ACT_CONSTITUTIV_STP_TIMISOARA__cu_amendamente.pdf

1

ACT CONSTITUTIV al

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

CAPITOLUL I ACTIONARII, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA,

OBIECTUL DE ACTIVITATE Art. 1 - Acţionarii Societăţii 1.1. Acţionarul Unic al Societăţii este Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timisoara, reprezentata prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generala a Acţionarilor. 1.2. Pentru buna funcţionare acesta poate numii împuterniciţi în condiţiile legii. Art. 2. - Denumirea Societăţii 2.1. Unitatea administrativ-teritorială semnatară a prezentului act constitutiv, respectiv Municipiul Timisoara, se angajează ca prin reprezentanţii săi legali, să constituie Societatea Comercială pe Acţiuni ce va purta denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT), rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (RATT), in conformitate cu Dovada Disponibilitatii Denumirii nr. __________eliberata de ORC Timis, cu rol de operator pentru serviciile de transport public. 2.2. In orice factura, oferta, comanda, prospect si alte documete intrebuintate in comert emanand de la societate se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din ORC Timis, codul unic de inregistrare, capitalul social. Art. 3 - Forma juridică 3.1. Societatea comerciala SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA este persoană juridică română, avand forma juridica de societate comercială pe acţiuni (SA), constituită şi organizată în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi actualizată; 3.2. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul act constitutiv. Societatea este persoană juridică română de drept privat cu scop lucrativ şi patrimonial, are un patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi financiară, gestiune economică proprie şi însemne proprii. Societatea întocmeşte, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 3.3. Societatea este o entitate a unităţii administrativ-teritoriale acţionare, pentru satisfacerea nevoilor comunităţii locale legate de prestarea serviciilor şi pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor autorităţii administraţiei publice locale. 3.4. S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. este o societate comercială pe acţiuni de tip închis. 3.5. În cazul în care acţionarul unic îşi manifestă interesul de a coopta viitori acţionari, aceştia pot fi doar unităţile administrativ-teritoriale membre din ”Zona Metropolitană Timisoara” cu scopul realizării în comun a transportului de persoane. Art. 4. Sediul social 4.1. Sediul social al Societatii de Transport Public Timisoara este in Municipiul Timisoara Bulevardul TAKE IONESCU nr. 56, judetul Timis, (actualul sediu al RATT). 4.2. Sediile secundare ale societatii, la data reorganizarii sunt urmatoarele: Denumire: CENTRUL SOCIAL SINDICAL, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. RENAŞTERII, Nr. 28, Judeţ Timiş

2

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.6 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. ABRUD, Nr. 4/A, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.3 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. BRED1CEANU, Nr. 24, Judeţ Timiş.

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.2 - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul 16 DECEMBRIE (COLT CU VACARESCU), Nr. 48, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SECŢIA LINIE CALE, CONTACT SI SUBSTATII - COD CAEN 6321, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. GĂRII, Nr. 17, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, Calea STAN VIDRIGHIN, Nr. 2, Judeţ Timiş.

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA DE REDRESARE NR.l - COD CAEN 4012, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR.BANATUL 26), Nr. 3, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - MICROCANTINA - COD CAEN 5551, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR.BANATUL 26), Nr. 3, Judeţ Timiş.

Denumire: ŞCOALA DE ŞOFERI –COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul DAMBOVITA (COLT CU STR. ION BARAC), Nr. 3, Judeţ Timiş

Denumire: MUZEUL DE TRANSPORT PUBLIC CORNELIU MIKLOSI – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul TAKE IONESCU, Nr. 56, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - COD CAEN 6321, Adresă: Municipiul Timişoara, P-ta. ROMANILOR, Nr. 1, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.9, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timişoara, ZONA TIMIŞOARA SUD, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.8, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. MEMORANDULUI, Nr. 1, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - SUBSTATIA NR.4, COD CAEN 4013, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. AMURGULUI, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU-COD CAEN 6321 CENTRU VANZARE BILETE/ABONAMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, P-ta. 700, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU-COD CAEN 6321, PUNCT VANZARE BILETE/ABONAMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 58, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERSECŢIA STR. ION BARAC CU B-DUL DÂMBOVIŢA, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERSECŢIA CALEA MARTIRILOR CU STR. MARTIR IOAN STANCIU, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Strada VICTORIA, Nr. 46, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, POD TRAIAN, STATIA 6 VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL TRAIAN PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Splaiul TU DOR VLADIMIRESCU, STATIA 5 DE VAPORETO AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MITROPOLIT

3

ANDREI SAGUNA PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, POD MODOS, STATIA 9 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MODOS PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Splaiul SOFOCLE, SATATIA 8 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AMONTE DE PORTUL DE ÎNTOARCERE PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş.

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Splaiul TUDOR VLADIMIRESCU, STAT1A 7 DE VAPORETTO, AMPLASATA IN AVAL DE PODUL ŞTEFAN CEL MARE PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Strada MICHELANGELO, STATIA 4 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AMONTE DE PODUL MICHELANGELO PE MALUL STÂNG, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Strada ANDREI MOCIONI, STATIA 3 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AMONTE DE PODUL DECEBAL PE MALUL DREPT, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Splaiul PENEŞ CURCANU, STATIA 2 VAPORETO AMPLASATA IN AMONTE PE MALUL DREPT - PIAŢA BADEA CART AN, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Splaiul GRIVIŢA, IN STATIA 1 DE VAPORETTO AMPLASATA IN AVAL DE PODUL MIHAI VITEAZUL, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Strada PETOFI SÂNDOR, IN STATIA DE TROLEIBUZ F. ZOLTAN, VIS A VIS DE PRIMĂRIA DUMBRAVITA, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU-CHIOSC, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. VIRGIL ECONOMU, Nr. FN, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU – COMPARTIMENTE, Adresă: Municipiul Timişoara, Intr. DOINEI, Nr. 2, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERS. LIPOVEI CU CÂMPINA, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERS. TORONTALULUI CU CETĂŢII, Nr. CAPAT L4, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, GARA NORD-INT.DRAGALINA-FERDINAND, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERS. ŞAGULUI CU ETERNITĂŢII, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERS. STR. CLUJ CU 1 DECEMBRIE, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, P-ta. LIBERTĂŢII, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, B-dul SUDULUI - PARC ŞI CHIOŞC AGENDA, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara,

4

Calea BUZIAŞULUI - STAŢIA AEM, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU - CHIOŞC VÂNZARE BILETE, Adresă: Municipiul Timişoara, INTERS. 1 DEC. CU CAL. BUZIAŞULUI, Judeţ Timiş

Denumire: PUNCT DE LUCRU, Adresă: Municipiul Timişoara, Str. TRAIAN GROZAVESCU, Judeţ Timiş

4.3. Societatea comerciala, potrivit legii romane, poate infiinta puncte de lucru si desfacere, sucursale ori filiale si in alte localitati din tara si strainatate, respectând cerinţele de procedura prevăzute de lege Art. 5. Durata societăţii Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului. Art. 6. Obiectul de activitate Obiectul principal de activitate: 4931- Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Obiectul secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN: 2822 – fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat; 2910 – fabricarea autovehiculelor de transport rutier; 2932 – fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule; 3020 – fabricarea materialului rulant; 3099 – fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.; 3101 – fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine; 3311 – repararea articolelor fabricate din metal; 3317 – repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.; 3320 – instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; 3831 – demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; 4211 – lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 4212 – lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane; 4213 – construcţia de poduri şi tuneluri; 4221 – lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 – lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4299 – lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.; 4321 – lucrări de instalaţii electrice; 4322 – lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; 4329 – alte lucrări de instalaţii pentru construcţii; 4332 – lucrări de tâmplărie şi dulgherie; 4334 – lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri; 4339 – alte lucrări de finisare; 4391 – lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii; 4399 – alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.; 4511 – comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone); 4519 – comerţ cu alte autovehicule; 4520 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor; 4531 – comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule; 4532 – comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;

5

4612 – intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie; 4614 – intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave ş avioane; 4619 – intermedieri în comerţul cu produse diverse; 4651 – comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului; 4652 – comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii; 4665 – comerţ cu ridicata al mobilei de birou; 4666 – comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou; 4669 – comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente; 4671 – comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate; 4672 – comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice; 4677 – comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 4690 – comerţ cu ridicata nespecializat; 4711 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi şi tutun; 4730 – comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazin specializate; 4779 – comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4791 – comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau pri Internet; 4799 – comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; 4939 – alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 – transporturi rutiere de mărfuri; 4942 – servicii de mutare; 5210 – depozitări; 5221 – activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6810 – cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau prin leasing; 7120 – activităţi de testăre şi analize tehnice; 7219 – cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; 7220 – cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste; 7311 – activităţi ale agenţiilor de publicitate; 7320 – activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; 7711 – activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare; 7712 – activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele; 7733 - activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare); 8121 – activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor; 8122 – activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor; 8559 – alte forme de învăţământ n.c.a; Alte activităţi specifice: a) realizarea transportului public de persoane cu tramvaie, autobuze, microbuze şi orice alte mijloace care se vor achiziţiona în vederea realizării acestui serviciu public; b) întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport, a instalaţiilor proprii în scopul furnizării/prestării acestui serviciu public de nivel intercomunitar; c) proiectarea şi executarea de piese de schimb, construcţii şi instalaţii, care sunt necesare desfăşurării activităţilor proprii; d) efectuarea transportului de călători şi de bunuri, în trafic intern şi/sau internaţional; e) asigurarea activităţilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente, de reabilitare şi modernizare, în cadrul procesului specific de furnizare şi prestare a serviciilor publice încredinţate; f) dezvoltarea şi perfecţionarea resurselor umane şi materiale proprii, precum şi a bazei tehnice care asigură organizarea ş funcţionarea serviciul de transport public încredinţat; g) furnizarea de servicii conexe care pot determina creşterea eficienţei şi eficacităţii operatorului serviciilor de transport public local/intercomunitar, inclusiv a acelor servicii care se deleagă de către acţionari în vederea gestionării unor activităţi aflate în sarcina acestora.

6

6.1. Societatea va avea în administrare şi exploatare bunuri aflate în patrimoniul propriu, bunuri aflate în proprietate publică sau privată a Municipiului Timisoara. 6.2. Pentru prestarea serviciilor de transport şi pentru realizarea obiectului său de activitate, Societatea dispune de un aparat tehnico-administrativ şi poate angaja, în condiţiile legii, persoane fizice sau juridice specializate. Structura organizatorică, atribuţiile şi statutul de funcţiuni ale aparatului propriu, se stabilesc prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL II PATRIMONIUL SI CAPITALUL SOCIAL

Art. 7. - Patrimoniul propriu 7.1 Patrimoniul propriu iniţial al Societăţii este constituit din capitalul social al acesteia, format din aport în numerar şi în natură, în conformitate cu Anexa 1. care face parte integrantă din prezentul act constitutiv. Societatea preia activele şi pasivele Regiei Autonome de Transport Timisoara. 7.2 Patrimoniul propriu se dobândeşte prin achiziţii finanţate din veniturile proprii, prin donaţii, prin sponsorizări şi alte modalităţi prevazute de lege. 7.3 Mijloacele financiare ale societăţii sunt alcătuite din fondurile constituite la înfiinţarea societăţii de către actionari, veniturile constituite prin încasarea de la utilizatori, sub formă de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului de transport prestat, şi după caz, din alocaţii de la bugetele locale şi de stat, imprumuturi sau credite, finantari externe sau alte venituri din prestatiile societatii catre terte persoane din tara sau strainatate. 7.4 Bunurile dobandite de Societate după constituire, fac parte din patrimoniul propriu al Societăţii. Art. 8. - Capitalul social 8.1. Capitalul social iniţial subscris si varsat integral de catre Municipiul Timisoara in calitate de Actionar Unic se constituie din aport în numerar si natură evidenţiat în Anexa 1. 8.2. Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, din care:

• aport în numerar: 150.000 lei • aport în natura, imobile 2.850.000 lei.

8.3. Capitalul social iniţial este deţinut în totalitate de Municipiul Timisoara, este divizat in 3000 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Art. 9. Majorarea si Reducerea capitalului social 9.1. Majorarea capitalului social Prin hotararea adunarii generale extraordinare, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura sau prin orice alta forma prevazuta de lege. Actiunile noi vor fi liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Se pot include in rezerve si folosi pentru majorarea capitalului social diferentele favorabile prin reevaluarea patrimoniului social. Societatea nu va putea sa majoreze capitalul social prin emisiunea de noi actiuni pana nu vor fi achitate cele din emisiunea precedenta. Aporturile in creante nu sunt admise. Capitalul social poate fi majorat partial sau in totalitate in natura prin hotararea adunarii generale extraordinare ale actionarilor pe baza evaluarii efectuata de experti desemnati de judecatorul-delegat. Toate actiunile nou emise în schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proporţie de cel puţin 30% din valoarea lor nominala şi, integral, în termen de cel mult un an de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a a hotararii adunarii generale; în acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

7

Majorarea capitalului prin marirea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor reprezentantilor municipiului, in afara de cazul in care se va realiza prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor de emisiune. Hotararea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a. Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ei. 9.2. Reducerea Reducerea capitalului social se poate face in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin: micsorarea numarului de actiuni, reducerea valorii nominale a actiunilor si dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor; atunci cand reducerea capitalului nu este motivata de pierderi, capitalul poate fi redus prin scutirea totala sau partială a actionarilor de vărsămintele datorate, restituirea către acţionari a unei cote părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau alte procedee prevăzute de lege. Art. 10. – Acţiunile societăţii 10.1. Capitalul social subscris şi vărsat este divizat în 3000 acţiuni, în valoare de 1000 lei fiecare. 10.2. Acţiunile Societăţii sunt indivizibile si nominative, în formă dematerializată. 10.3. Evidenţierea acţiunilor se ţine în registrul acţionarilor, care se păstrează la sediul societăţii, prin grija Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL III CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL

SOCIETATII

SECTIUNEA I CONDUCEREA SOCIETATII

1. ADUNAREA GENERALA

Art. 11. – Dispozitii comune. 11.1. Adunarea Generală a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica economica si comerciala. 11.2. Adunarile generale ale actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare si au loc la sediul societatii sau la adresa ce se va indica in convocare. 11.3. Atribuţiile privind conducerea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., date prin lege în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, revin unui număr de 15 împuterniciţi numiţi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 12. Convocarea adunarii generale 12.1. Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul de administratie, in termenul prevazut de lege, acesta neputand fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii. 12.2. Convocarea se publica intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii. Convocarea va cuprinde: a) – locul, data si ora tinerii adunarii generale; b) – ordinea de zi. 12.3. Convocarea poate fi considerata a fi făcută în mod statutar prin:

• Scrisoare recomandata expediata cu cel puţin 30 zile inainte de data adunarii, la adresa actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opozabila actionarilor, daca nu a fost comunicata in scris de actionar;

8

• Afişare la sediul societatii, insotita de un convocator ce va fi semnat de reprezentanţii legali ai actionarilor, cu cel puţin 30 zile inainte de data adunarii. Semnătură actionarului si data semnării vor fi certificate de un funcţionar anume desemnat. 12.4.Participanţii pot solicita, în scris, introducerea pe ordinea de zi a propunerilor lor, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a Adunării Generale. Aceste propuneri vor fi înaintate secretarului Adunării. 13. Organizarea adunarii generale 13.1. In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se deschide de presedintele Adunării Generale a Acţionarilor sau de inlocuitorul său. 13.2. Adunarea generala va alege, dintre membrii sai un secretar care verifica: a) –prezenta reprezentantilor municipiului; b) – procesul-verbal intocmit pentru constatarea numarului actionarilor prezenţi; c) – indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul act constitutiv pentru şedinţele adunarii generale. 13.3. Secretarul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale. 13.4. Presedintele poate desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute la alineatele precedente. 13.5. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi. 14. Hotararile adunarilor generale 14.1. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii membrilor Consiliului de administratie si a cenzorilor, a revocarii lor si a luari hotararilor privind raspunderea administratorilor, care se iau, in mod obligatoriu, prin vot secret. 14.2. Procesul verbal, semnat de preşedinte şi secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale, acţionarii prezenţi, dezbaterile în rezumat precum si hotărârile luate. 14.3. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta ale reprezentantilor municipiului. Procesul – verbal se consemneaza în registrul adunărilor generale. 14.4. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 14.5. Hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei (partea a IV), de oricare dintre actionari care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul –verbal al sedintei. 14.6. Hotararea irevocabila de anulare a hotararilor adunarii generale se mentioneaza la ORC Timis si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a ), de la data publicarii ea fiind opozabila tuturor actionarilor.

2. ADUNAREA GENERALA ORDINARA

15. Intrunire si atributii Adunarea Generală ordinară a acţionarilor se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Adunarea Generală se convoacă de consiliul de administraţie/director, ori de câte ori este necesar. 16. Cvorumul legal 16.1. Hotărârile Adunării Generale ordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, dacă prin actul constitutiv nu se prevede o altă majoritate. 16.2. In cazul in care adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de validitate prevazute la alin.1, adunarea ordinara se va intruni la a doua convocare cand va putea sa delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi din prima convocare, in prezenta a cel putin 1/3 din actionari.

9

16.3. Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuţii principale: a) aprobă politicile economice şi comerciale şi programele de acţiuni şi măsuri privind prestarea serviciilor de transport încredinţat Societăţii, pre3cum si a altor activitati prestate de societate catre terti. b) aprobă raportul anual asupra activităţii Consiliului de Administraţie al Societăţii, raportul comisiei de cenzori şi raportul exerciţiului bugetar, acordând anual descărcare de gestiune Consiliului de Administraţie şi celui care exercită managementul societăţii în măsura în care cei în cauză nu se fac vinovaţi de lipsuri în gestiune sau de alte fapte care implică răspunderi materiale ori penale; c) adoptă sau modifică situaţiile anuale financiare, bugetele de venituri şi cheltuieli pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de Administraţie, cenzor sau auditor financiar, directorat şi fixează dividendul; d) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; e) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie şi fixează renumeraţia acestora şi durata mandatului; f) numeşte sau demite cenzorii sau auditorul financiar, după caz şi fixează renumeraţia şi durata mandatului sau a contractului de audit financiar; g) hotărăşte asupra: naturii şi volumului mijloacelor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii Societăţii; modului de folosire a mijloacelo financiare. h) hotărăşte modul de administrare, exploatare şi funcţionare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor; i) hotărăşte standardele de calitate pentru serviciile prestate de societate, în concordanţă cu nevoile şi cerinţele comunităţii locale din unitatea administrativ teritorială – Municipiul Timisoara; j) hotărăşte structura organizatorică a Societăţii; k) la constituirea Societăţii, hotărăşte numărul membrilor Consiliului de Administraţie şi ai comisiei de cenzori sau societatea de audit financiar, precum şi durata mandatelor acestora; l) revocă, atunci când este cazul, oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie sau ai comisiei de cenzori sau auditor financiar; m) hotărăşte, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor Adunării Generale asupra oportunităţi participării cu capital ori cu bunuri la constituirea unor noi societăţi comerciale sau asocieri; n) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii, organigrama si statele de functii la propunerea Consiliului de Administraţie; o) mandatează Consiliul de Administraţie cu negocierea contractului colectiv de muncă, a regulamentului intern cu Sindicatul.

3. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 17. Intrunire, atributii Adunarea extraordinara se intuneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare, pe baza mandatului special acordat de catre Consiliul Local Timisoara, pentru: a) schimbarea formei juridice a societatii; b) mutarea sediului societatii; c) schimbarea obiectului de activitate al societatii; d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; e) prelungirea duratei societatii; f) majorarea capitalului social; g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; i) dizolvarea anticipata a societatii; j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta; k) emisiunea de obligatiuni;

10

l) orice modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 18. Cvorumul legal Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare vor fi respectate dispozitiile legale in materie.

SECTIUNEA II ADMINISTRAREA SOCIETATII. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE.

Art. 19 Consiliul de Administraţie 19.1. Administratorii Societăţii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, cu excepţia primilor administratori, care sunt numiţi prin Act constitutiv. 19.2. Durata mandatului administatorilor este de 4 ani. 19.3. Neaccesarea în parteneriat cu Municipiul Timişoara a cel puţin 50% din fondurile puse la dispoziţie de POR, duce automat la încetarea mandatului Consiliului de Administraţie. 19.4. Actualul Consiliu de Administraţie al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., este compus din 9 membri si este numit pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea extinderii mandatului cu încă două luni , în cazul în care nu se finalizează selecţia membrilor definitivi, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de transformare a RATT in societate comerciala pe actiuni şi demararea procedurilor legale de selecţie a administratorilor, dupa cum urmeaza: 1. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 2. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 3. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 4. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 5. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 6. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 7. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 8. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. 9. (nume, prenume) ____________CNP____________cetăţean roman, născut la data de______________în ___________________ cu domiciliul în _________________________________________. Art. 20. Vacanta administratorilor 20.1. In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, Adunarea Generală a Acţionarilor procedeaza la numirea unor administratori provizorii.

11

20.2. Daca vacanta prevazuta la alin. 1 determina scaderea numarului administratorilor sub numarul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membrii ai consiliului de administratie. Art. 21. Administratorii pot fi revocaţi oricând de către Adunarea Generală a Acţionarilor.În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor daune interese. Art. 22. Presedintele Consiliului de Administratie Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte, care convoacă şedinţele ordinare lunare, sau pe cele cu caracter extraordinar, ori de câte ori este necesar, pentru buna funcţionare a Societăţii. Art. 23. Intrunirile si Competentele Consiliuli de Administratie. 23.1. Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin odată pe lună şi ori de câte ori este necesar. 23.2. Convocarea Consiliului de Administraţie se face de către preşedinte care stabileşte ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Convocarea se poate face, de asemenea, la cererea motivată a membrilor sai sau a Directorului General, conform legii. 23.3. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt: a) aducerea la îndeplinire a tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acţionarilor; b) Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii de bază care nu pot fi delegate directorilor: - stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare a Societăţii; - stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare; - supravegherea activităţii directorilor; - numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea renumeraţiei lor; - pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei Societăţii, conform legii; c) de asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990; d) îndeplineşte atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor, delegate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv; e) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi întocmeşte proiectul bugetului pentru anul următor; f) prezintă rapoarte asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; g) aprobă nivelul salariului directorului general; h) mandatează Directorul general al Societăţii să negocieze contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă şi regulamentul intern şi apboba prevederile acestora; i) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor rapoarte cu privire la activitatea Societăţii, bilanţul şi contul de profit si pierderi, proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor şi alte rapoarte conform legii; j) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societăţii în limita competenţelor stabilite de Actul constitutiv; k) exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală. 24. Deciziile Consiliului de Administratie. 24.1. Consiliul de administraţie este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 24.2. Deciziile Consiliului de Administraţie se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la secretariatul consiliului, procesele-verbale de şedinţe se semnează de catre presedinte si secretarul consiliului de administraţie. 25. Competentele administratorilor in incheierea unor acte juridice Consiliul de administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea

12

contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, pe baza unui mandat special acordat de catre actionari. 26. Preşedintele Consiliului de administraţie 26.1. Activitatea Consiliului de Administraţie este coordonată de preşedintele Consiliului de Administraţie, ales cu majoritate simpla dintre membrii consiliului. Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte numit de acesta, dintre membrii consiliului, care preia şi îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în cazul absenţei sau imposibilităţii acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile. 26.2. Preşedintele Consiliului de Administraţie veghează cu privire la buna desfăşurare a activităţii consiliului şi a aparatului propriu al Societăţii. 26.3. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit pentru o durată ce nu poate depăşii durata mandatului său de administrator. 26.4. Preşedintele poate fi revocat de către Consiliul de Administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Consiliului. 26.5. Presedintele Consiliului de Adminisitratie numeste secretarul Consiliului iar remuneratia acestuia este stabilita prin votul majoritatii membrilor prezenti. 27. Raspunderi 27.1. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea obligatiilor in conditiile privitoare la mandat si a celor special prevazute de lege. Ei sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati; b) existenta reala a dividendelor platite; c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere; d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale; e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun. 27.2. Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directori sau de functionarii societatii (personalul incadrat) atunci cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor. 27.3. Administratorii societatii raspund solidar cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le denunta celor in drept. 27.4. Administratorii sunt exonerati de raspundere pentru actele savarsite sau pentru omisiuni, daca au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostiintat despre aceasta, in scris, pe cenzori. 28. Recuzare 28.1. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societăţii, are obligaţia să înştiinţeze pe ceilalţi administratori şi să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaţiune. 28.2. Aceeaşi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, întro anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţia, rudele sau afinii săi, până la gradul al IV-lea inclusiv. 28.3. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 28.1 şi 28.2 atrag răspunderea administratorului pentru daunele produse societăţii. Art. 29. Aparatul propriu al Societăţii 29.1.Consiliul de Administraţie deleagă conducerea Societăţii unui Director General, in conditiile legii. 29.2.Directorul General se numeşte de către Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare. 29.3.Directorii numiţi de Consiliul de Administraţie pot fi oricând revocaţi. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză va fi îndreptăţit la plata de daune interese. 29.4. Cuantumul remuneraţiei Directorului General va fi stabilită de Consiliul de Administraţie. 29.5. Directorul general va încheia cu societatea un contract de mandat în care se vor stipula drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile acestuia. 29.6. Conducerea curentă a activităţii Societăţii este asigurată de Directorul General.

13

29.7. Directorul General are în principal următoarele atribuţii: a) reprezintă societatea în raporturile cu terţii; b) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale Societăţii, propuse de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor; c) conduce, coordonează şi controlează activităţile Societăţii şi ale aparatului operaţional; d) pune in aplicare hotărârile, deciziile şi strategiile aprobate de conducerea Adunării Generale şi Consiliul de Administraţie; e) angajează, promovează şi concediază personalul de execuţie al Societăţii; f) alte atribuţii prevăzute in documentele de organizare si funcţionare ale Societăţii. g) monitorizează managementul financiar al Societăţii şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acestuia; h) decide asupra oportunităţii acţionării în justiţie a partenerilor contractuali care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluţii de rezolvare pe cale amiabilă; i) monitorizează asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare desfăşurării activităţii Societăţii în conformitate cu obiectivele acesteia, a securităţii şi igienei în procesul muncii, precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, conform prevederilor legale; j) propune programe de măsuri şi planuri de acţiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activităţii Societăţii; k) propune Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări şi altele asemenea; l) îndeplineşte alte atribuţii specifice rezultate din acte normative.

SECTIUNEA III CONTROLUL SOCIETATII

Art. 30. Controlul financiar al activităţii Societăţii 30.1. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de cenzori sau de auditori financiari, numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor. 30.2. Comisia de cenzori sau auditorul financiar are sarcina de a verifica rapoartele de activitate, situaţiile financiar-contabile anuale şi de a consilia Societatea în problemele financiar-contabile. 30.3. Numărul membrilor comisiei de cenzori este de 3 şi 1 supleant, iar durata mandatului acestora de 3 ani calendaristici, cu posibilitatea de prelungire prin votul Adunării Generale a Acţionarilor. 30.4. Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul de Administraţie şi trebuie să fie specialişti în domeniile financiar-contabil, economic şi/sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un preşedinte. 30.5. Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează la expirarea duratei sale, prin demisie, prin revocare sau în cazul imposibilităţii acestora de a-şi exercita atribuţiile. 30.6. Comisia de cenzori supraveghează modul de gestionare al Societăţii, verifică dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi sunt în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţilor financiare. 30.7. Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vom considera necesare cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunţit 30.8. Situaţiile financiare ale Societăţii pot fi auditate, în locul comisiei de cenzori, de un auditor financiar. Modalitatea şi procedura de raportare se va face în conformitate cu prevederile normelor legale în materie. 30.9. Societatea, la data înmatriculării ei, va prelua contractul de audit financiar încheiat de R.A.T.T cu SC AUDIT EXPERT SA, C.F. Ro 15679210 ORC CAFR nr. 430/2009, cu sediul în Timisoara, Bulevardul Revolutiei nr. 13, jud Timis, pe durata valabilităţii acestuia. 30.10. Adunarea Generală a Acţionarilor poate hotărî prelungirea duratei contractului de audit financiar.

14

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA SI REGISTRELE SOCIETATII Art. 31. Veniturile şi cheltuielile Societăţii 31.1. Anul bugetar al societăţii este anul calendaristic. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an. 31.2. Pentru fiecare an bugetar ce urmează, Consiliul de Administraţie prezintă Adunării Generale a Societăţii spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli anual. 31.3. Veniturile Societăţii se asigură prin încasarea de la utilizatori a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau, după caz, prin contribuţii de la bugetul local al Municipiului Timisoara sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate publice-private, în condiţiile legii, sau venituri din activităţi prestate terţilor. 31.4. Cheltuielile lunare ale Societăţii în calitate de operator sunt repartizate în: a) cheltuieli curente – pentru asigurarea prestării serviciilor de transport încredinţate şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea infrastructurii aferente acestora; b) cheltuieli de capital – pentru finanţarea realizării obiectivelor de investiţii specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de transport încredinţate Societăţii; c) cheltuieli speciale – pentru cofinanţarea implementării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile în cadrul unor programe internaţionale de finanţare. Art. 32. Evidenţa contabilă si registrele Societăţii 32.1. Societatea ţine contabilitatea în lei si se va întocmii conform prevederilor legale. 32.2. Consiliul de Administraţie/directoratul întocmeşte situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar precedent şi-l prezintă auditorului financiar sau cenzorului cu cel puţin 30 de zile înainte de şedinţa adunării generale, împreună cu raportul lor si documentele justificative. 32.3. Raportul auditorului financiar si după caz cenzorilor rămâne depus la sediul societăţii în vederea consultării. 32.4.Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă sunt însoţite de acest raport. 32.5. În urma aprobării de către adunarea generală a acţionarilor, consiliul de administraţie va depune la ORC Timis în termen legal situaţiile financiare anuale, conform legilor financiar-contabile în vigoare. Art. 33. Registrele societatii In vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:

• Registrele contabile prevăzute de lege; • Registrul acţionarilor; • Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunarii Generale; • Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie; • orice alte registre prevăzute de lege.

Art. 34. Distribuirea rezultatelor financiare 34.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de adunarea generală. 34.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile si cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit. 34.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 35% (treizeci şi cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă. 34.4. Adunarea generală poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia si cuantumul acestora. 34.5. După aprobarea situaţiei financiare pentru exerciţiul financiar precedent, plata impozitelor si prelevarea sumelor necesare constituirii si menţinerii fondurilor prevăzute de lege sau alte fonduri

15

constituite, profitul rămas la dispoziţia Societăţii va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor.

CAPITOLUL V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 35. Modificarea actului constitutiv, conditii 35.1. Actul constitutiv poate fi modificat de reprezentantii municipiului pe baza unui mandat special acordat de catre Consiliul Local Timisoara in adunarea generala extraordinara, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege pentru incheierea lui, in urmatoarele situatii: - schimbarea obiectului principal de activitate; - modificarea capitalului social; - mutarea sediului societatii; - infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare; - fuziunea şi divizarea; - reducerea sau prelungirea duratei societăţii; - dizolvarea şi lichidarea ei. 35.2. Forma autentica a actului modificator adoptat este obligatorie atunci cand are ca obiect: a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren; b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica. Art. 36. Efectele modificarilor 36.1. Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi. 36.2. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la ORC Timis actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat. ORC Timis va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA, FUZIUNEA SI DIVIZAREA

SECTIUNEA I – DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 37. Cauze de dizolvare Societatea se dizolva prin: a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii b) declararea nulitatii societatii; c) hotararea adunarii generale; d) hotararea tribunalului; e) falimentul societatii; f) diminuarea capitalului social sub minimul prevazut de lege, cu exceptia cazului in care valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. Societatea un va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de lege; g) alte cauze prevazute de lege. Art. 38. Revenirea asupra hotararii de dizolvare

16

38.1. În cazul dizolvării societăţii prin hotărârea acţionarilor, aceştia pot reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv, atât timp cât nu s-a făcu nici o repartiţie din activul ei. 38.2. Noua hotărâre se menţionează la ORC Timis, dupa care ORC Timis o va trimite Monitorului Oficial al României, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. Art. 39 Inscrierea dizolvarii la ORC Timis Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa la ORC Timis si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, potrivit dispozitiilor legii. Art. 40. Efectele dizolvarii 40.1. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. 40.2. Dizolvarea are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. La data ramanerii irevocabile a hotarari judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane interesate, numeste un lichidator in conditiile stabilite de lege. 40.3. Daca judecatorul nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului legal, persoana juridica se radiaza din oficiu de la ORC Timis, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun. 40.4. Din momentul dizolvarii, directorul, administratorii, nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. Aceasta interdictie se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia. 40.5. Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

SECTIUNEA II – FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 41. Hotararea asupra fuziunii sau divizarii Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de adunarea generală, în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv. Art. 42 Efectele fuziunii sau divizarii 42.1. Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte: a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; acest transfer va fi efectuat in conformitat cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare; b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de fuziune/divizare; c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe. 42.2. Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca. Art. 43.Proiectul de fuziune sau divizare

17

43.1. Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde elementele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata si modificata. Acestia vor intocmi, de asemenea, un raport scris in care vor explica proiectul de fuziune sau de divizare, raport ce va fi examinat de unul sau mai multi experti desemnati de judecatorul-delegat si vor pune, in termenul legal, la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, documentele cerute de lege. 43.2. Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la ORC Timis unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau. 43.3. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari asupra fuziunii/divizarii. 43.4.Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilorla sediul societatii, urmatoarele documente: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) raportul scris al administratorilor ; c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare; d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data; e) raportul cenzorilor sau auditorilor, dupa caz f) raportul expertului/expertilor numit(i) de judecatorul-delegat; g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum si repartizarea lor in caz de divizare a societatii. 43.5. Actionarii sau asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate anterior sau extrase din ele. 43.6. Administratorii societatii absorbite sau ai societatii care este divizata raspund civil fata de actionarii sau asociatii acelei societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii sau divizarii. 43.7. Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza la ORC Timis in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii. 43.8. Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat.

CAPITOLUL VII LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 44. Hotararea de lichidare 44.1. Adunarea generală extraordinara hotărăşte lichidarea societăţii si numirea lichidatorilor. Adunarea generală hotărăşte cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se facede tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori sau dintre asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. 44.2. Actul de numire a lichidatorilor, mentionand puterile conferite acestora sau sentinta care ii tine locul, precum si orice act ulterior care ar aduce schimbari cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la ORC Timis, pentru a fi inscrise de indata si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 44.3. Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. In cazul in care unul sau

18

mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, se va depune la ORC Timis si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare. 44.4. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. Toate actele care emană de la societate vor arăta că aceasta este în lichidare. Art. 45. Atributiile lichidatorilor 45.1. In afara de puterile conferite de asociati, cu aceeasi majoritate ceruta pentru numirea lor, lichidatorii vor putea: a) sa stea in judecata in numele societatii; b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare; c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii; d) sa faca tranzactii; e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii. f) sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare. 45.2. Lichidatorii nu pot plăti asociaţilor nicio sumă în contul părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare înainte de achitarea creditorilor societăţii. 45.3. Actionari vor putea cere insa ca sumele retinute sa fie depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora si sa se faca repartizarea asupra actiunilor, chiar in timpul lichidarii, daca, in afara de ceea ce este necesar pentru indeplinirea tuturor obligatiilor societatii, scadente sau care vor ajunge la scadenta, mai ramane un disponibil de cel putin 10% din cuantumul lor. 45.4. În cazul în care fondurile societăţii nu sunt suficiente să acopere pasivul exigibil, lichidatorii trebuie să ceară sumele necesare asociaţilor care răspund nelimitat sau celor care nu au efectuat integral vărsămintele. Art. 46. Incheierea lichidarii Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării, dacă tribunalul nu a prelungit acest termen. In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii de la ORC Timis. Art. 47. Bilantul contabil final 47.1. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul auditorilor sau cenzorilor, dupa caz. 47.2. Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la ORC Timis si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. 47.3. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului. Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

CAPITOLUL VIII LITIGII

Art. 48. Soluţionarea litigiilor 48.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari si administratori, între acţionari şi Societate, între

19

administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului act constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil. 48.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse instanţelor de judecată competente de la sediul societatii, conform dispoziţiilor prevăzute în legislaţia română.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 49. – Dispoziţii finale 49.1. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale şi la serviciul public de transport public local. 49.2. Prezentul Act constitutiv este Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. __________şi este însoţit de Anexa 1.1 si 1.2. 49.3. Prezentul Act constitutiv împreună cu anexele cuprinde ________file şi este redactat in 6 exemplare originale, în vederea autentificării lui.

ACTIONAR UNIC MUNICIPIUL TIMISOARA

Prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Prin mandatar conform HCL nr. ______din data de __________

20

Anexa 1 la Actul constitutiv al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA

Capitalul social şi acţiunile SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

Capitalul social iniţial al S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. este în valoare de 3.000.000 lei, din care: o aport în numerar 150.000 lei o aport în natura bunuri imobile 2.850.000 lei. Capitalul social iniţial este divizat în 3000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominala a unei acţiuni este de 1000 lei. Aportul în natură este format din următoarele bunuri mobile:

NR.CRT.  NR.  INVENTAR 

DENUMIREA  MIJLOC FIX  Valoare imobil evaluat 

1  10054 CLADIRE ADMINISTRATIVA INTRAREA DOINEI  2  1.080.000,00

2  10055 CENTRU VZ.BILETE SI ABONAM.INTR.DOINEI 2  590.000,00

3  10050 CENTRU SOCIAL SINDICAL RAT TIMISOARA  1.180.000,00

                                

      TOTAL   2.850.000,00

21

Anexa 2. la Actul constitutiv al SC Societatea de Transport Public Timisoara SA Consiliul de Administraţie

SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA

1.________________________________ 2.________________________________ 3.________________________________ 4.________________________________ 5.________________________________ 6.________________________________ 7.________________________________