keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 89/12.03.2019 privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, modificată şi completată, precum şi stabilirea cotei-părţi ce revine municipiului Timişoara din închirierea unor bunuri

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 89/12.03.2019
privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, modificată şi completată, precum şi stabilirea cotei-părţi ce revine municipiului Timişoara din închirierea unor bunuri


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 4921/28.02.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 4921/ 28.02.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 28.02.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 4921/ 28.02.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa cu nr. 3498/19.02.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-423/19.02.2019, a SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, privind modificarea şi completarea unor tarife, aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/2018 şi privind stabilirea cotei-parţi ce revine Municipiului Timişoara din veniturile realizate prin închirierea geamurilor mijloacelor de transport, aflate în administrarea STPT, în vederea montării de reclamă window graphic;
Având în vedere Hotărârile Consiliul de Administraţie al STPT cu nr. 183/27.11.2018, nr. 146/26.09.2018, a nr. 182/27.11.2018, nr. 181/27.11.2018, Hotărârea nr. 165/31.10.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018, Hotărârea CLMT nr. 373/06.07.2018, Hotărârea CLMT nr. 466/13.09.2018 şi Hotărârea CLMT nr. 705/20.12.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: (1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe geamurile mijloacelor de transport aflate în administrarea STPT cu reclamă de tip window graphic, în cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, şi va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi mentenanţa mijloacelor de transport în comun care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi ;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI