keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/17.07.2018 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători

17.07.2018

Hotararea Consiliului Local 377/17.07.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", precum şi aprobarea Caietului de sarcini, a Contractului de delegare a gestiunii, şi a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 15831/04.07.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 15831/04.07.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 15831/04.07.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice, nr. SC2018 - 15831/04.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 15831/04.07.2018;
Având în vedere Adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 din partea Societăţii de Transport Public Timişoara privind tarifele propuse pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Avizul nr. 6964/03.07.2018 emis de Consiliul Concurenţei;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2017 - privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" şi Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2017 -privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni ;
Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011;
Având în vedere Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit. f), art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d), art. 22 alin. (2) şi alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.
Minim 80% din valoarea lucrărilor strict de întreţinere şi reparaţie a sistemului de iluminat public stradal vor fi executate de către Societatea de Transport Public Timişoara, fără subcontractare.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători în municipiul Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la contract.

Art. 3: Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/2011 şi devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 4: Se aprobă Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Bunurile date în administare şi exploatare Societăţii de Transport Public Timişoara sunt prevăzute în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi devine anexă a contractului.

Art. 6: Se aprobă tarifele pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă redevenţa anuală în cuantum de 0,5 % din veniturile încasate de delegat pentru serviciile prestate.

Art. 8: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 480/20.12.2017 se revocă, ca urmare a adresei Consiliului Concurenţei cu nr. 3322/16.04.2018.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 10: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2_Contract.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 1

Anexa 2 la HCL nr. ..................................

CONTRACT NR. ________________________

privind delegarea de gestiune prin atribuire directă a serviciului

”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din

Timişoara”

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel. 0256-408.367, fax 0256-204.177, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar şi

Steliana Stanciu – director economic, numit în continuare delegatar,

2. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, str. ................................................................., Jud. Timiș, CIF 2490570, număr de ordine în registrul

comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș J35/3034/04.10.1991, cont curent nr.

..............................................., deschis la ......................................................., tel.

..........................................., fax ....................................., e-mail

...................................................................... reprezentată prin ................................... - director

general şi ec. ..................................... – director economic, numită în continuare delegat,

În temeiul prevederilor:

- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; - Legea nr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată; - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

- HCLMT nr. 251/27.06.2017, privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea

serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din

Timişoara”;

- HCLMT nr. …………………., privind modificarea și completarea Studiului de oportunitate

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat

public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017

- HCLMT nr. 271/28.07.2017, privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport în

societate comercială pe acțiuni ;

- HCLMT nr. 91/2011, privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din

Municipiul Timişoara;

- HCLMT nr. 254/2017, privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public

din municipiul Timişoara.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie delegarea de gestiune prin atribuire

directa a serviciului ”Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de

sărbători din municipiul Timişoara”. (2) Activităţile care fac obiectul gestiunii delegate, în principal – fără a se limita la acestea, sunt

următoarele:

-activităţi de înlocuire a elementelor defecte ale sistemului de iluminat public, precum și a

infrastructurii intrainstituționale a municipalității;

-activităţi de întreţinere pentru menţinerea parametrilor optimi luminotehnici şi de securitate în

exploatare și funcționare a sistemului de iluminat public, precum și a infrastructurii

intrainstituționale a municipalității;

-activităţi specifice prestate pentru verificare/reparare, montare/demontare a ornamentelor pentru

sărbători şi eventuala completare cu unele noi.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 2

(3) Descrierea activităţilor și a obiectului delegării de gestiune sunt stabilite în Caietul de sarcini

pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători anexă, care face parte integrantă din prezentul contract și pe care delegatul îl acceptă

integral. Caietul de sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat

public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite prin prezentul

contract.

II. TERMENUL CONTRACTULUI ŞI DURATA DE EXECUŢIE

Art. 2. Prezentul contract se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data semnării.

Art.3. În cazul în care pe parcursul executării lucrărilor care fac obiectul prezentului

contract, delegatul se va confrunta cu alte situaţii decât cele stipulate, părţile au dreptul de a

conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional.

III. PREŢUL CONTRACTULUI

Art. 4 (1) Tarifele pentru lucrările/serviciile care fac obiectul prezentului contract sunt

evidenţiate în Devizele analitice întocmite pe categorii de lucrări aprobate de către Consiliul Local

al Municipiului Timişoara şi care fac parte integranta din prezentul contract.

(2) Tarifele se vor actualiza periodic, conform legislaţiei în vigoare. Tarifele rezultate ca

urmare a modificărilor legislative (majorarea salariului minim pe economie, taxe şi impozite

datorate bugetului de stat şi bugetele speciale, etc) se vor aproba de către delegatar şi se vor pune

în aplicare odată cu intrarea în vigoare a acestor modificări.

(3) Valoarea lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public este până

la concurența sumei de 1.165.630,00 lei fără TVA/an (250.700 euro fără TVA/an, curs BNR

afișat în data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei).

(4) Valoarea lucrărilor pentru realizarea lucrărilor de iluminat festiv este până la

concurența sumei de 464.950,00 lei fără TVA/an (100.000 euro fără TVA/an, curs BNR afișat în

data de 13.11.2017: 1 euro = 4,6495 lei).

IV. REDEVENŢA

Art. 5. (1) Delegarea gestiunii serviciului se efectuează în schimbul unei redevenţe anuale

de 0,5% din cuantumul veniturilor, fără TVA, încasate de delegat din serviciile prestate (valoarea

lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public + valoarea lucrărilor pentru

realizarea lucrărilor de iluminat festiv), respectiv 8.152,90 lei (total venituri încasate X nivelul

redevenţei 0,5% = 8.152,90 lei/an).

(2) Plata redevenţei se efectuează în patru rate anuale în contul nr.

RO17TREZ621502205X020362 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele

delegatarului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

(3) Termenul scadent pentru plata redevenţei este:

Trim I: Până la 31.03. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului

concesiunii în noiembrie an precedent + decembrie an precedent + ianuarie an curent,

Trim II: Până la 30.06. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului

concesiunii în februarie an curent + martie an curent + aprilie an curent,

Trim III: Până la 30.09. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului

concesiunii în mai an curent + iunie an curent + iulie an curent,

Trim IV: Până la 31.12. ale anului curent, redevența calculată pentru exploatarea obiectului

concesiunii în august an curent + septembrie an curent + octombrie an curent.

(4) a.) Plata redevenţei se va efectua în baza unei facturi emisă de către delegatar în formă

electronică, în format pdf. Delegatul va comunica delegatarului până la data de 1 a ultimei luni

din trimestrul în care redevența devine scadentă, respectiv 01.03, 01.06, 01.09, 01.12,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 3

centralizatorul din care rezultă baza asupra căreia se aplică cota redevenței conform clauzelor

contractuale.

b.) Factura se va comunica delegatului prin mijloace electronice- email-, de pe adresa de email

[email protected] pe adresa de email validă, securizată și comunicată în mod oficial de

către delegat. Comunicarea facturii prin modalitate electronică se va efectua cu cel puțin 20 de

zile înainte de împlinirea termenului scadent.

c.) Odată cu emiterea și comunicarea primei facturi din anul calendaristic delegatul va fi

notificat despre indexarea valorii contractuale cu indicele inflației aplicat, dacă este cazul.

d.) Părtile au obligația să întrețină funcționarea continuă a adreselor de email pe toată durata

executării contractului.

e.) Orice modificare sau nefuncționare a adresei de email se va comunica celeilalte părți în cel

mult 24 de ore de la data modificării sau deficienței, în acest ultim caz, cu indicarea timpului

pentru remediere.

f.) Delegatul va confirma, prin mijloace electronice la adresa de e-mail

[email protected] primirea facturii, în 5 cinci zile de la data comunicării.

g.) In cazul neprimirii facturii în termenul prevăzut la alin. 3, delegatul vă informa delegatarul

despre acest aspect în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a expirat termenul menționat.

h.) In cazul în care comunicarea facturii nu este confirmată de către delegat în termenul

prevăzut, factura va fi considerată comunicată și acceptată.

i.) Pe cale de exceptie, daca factura nu poate fi comunicată în format electronic, deoarece

delegatul fie nu deține adresa de e-mail, fie aceasta nu este funcțională temporar, delegatul se

obliga să se prezinte la sediul delegatarului în vederea remiterii facturii pe suport de hârtie, în

termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la lit. f) a prezentului alineat. In acest

caz, comunicarea se considera indeplinita la data la care delegatarului i-a fost inmanata sub

semnatura factura emisa pe suport de hartie.

j.) In caz de neideplinire de catre delegat a obligatiei prevazuta la lit. g a prezentului alineat,

factura se considera comunicata in termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la

alin. 3, cu toate consecintele ce decurg din acest fapt.

k.) Corespondenta aferenta prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligatiilor de

natura financiara se va purta pe adresele de email puse la dispozitie de partile implicate.

(5) a.) Avand in vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul cod Civil,

partile de comun acord au convenit ca în cazul neplătii redeventei la termenele scadente, delegatul

datoreaza penalitati de intarziere care se vor calcula in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015

privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificari si completari, vizand majorarile de intarziere

pentru impozitele si taxele locale.

b.) La expirarea scadenţei, delegatul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo

formalitate prealabilă în acest sens.

c.) În cazul neachitării redevenţei în termen mai mare de 90 de zile de la data scadenţei, prin

simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în

întârziere sau orice formalitate prealabilă.

(6) Din partea Delegatarului, însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor

privind plata redeventei este Direcţia Fiscală.

(7) Redevența nu se poate modifica pe toata durata de derulare a contractului de delegare.

V. DREPTURILE PĂRŢILOR:

Art. 6. DREPTURILE DELEGATULUI

Delegatul are următoarele drepturi:

1. De a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune;

2. De a iniţia modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor legale;

3. De a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul delegării, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin prezentul contract;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 4

4. Să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; 5. Să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare.

Art. 7. DREPTURILE DELEGATARULUI: Delegatarul are următoarele drepturi:

1. De a urmări, controla și supraveghea prin reprezentanţii săi, în perioada derulării contractului, modul în care se respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către delegat, precum şi îndeplinirea

cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de delegat;

2. De a modifica în mod unilateral partea reglementară a contractului de delegare de gestiune din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

3. Sa solicite informatii cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat.

VI. OBLIGAŢIILE PARTILOR

Art. 8. OBLIGAŢIILE DELEGATULUI:

1. Să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice care fac obiectul delegării gestiunii, potrivit obiectivelor

stabilite de către delegatar;

2. Să respecte prevederile Regulamentului serviciului de iluminat public; 3. Să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestați în condițiile prevederilor Regulamentului serviciului de iluminat public;

4. Să respecte și să se supună, pe toată perioada desfășurării contractului, prevederilor din Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiului Timișoara.

5. Să respecte parametrii luminotehnici și indicatorii de performanță stabiliți prin Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara. În cazul în care, din vina sa exclusivă,

delegatul nu reușeste să îndeplinească indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul

serviciului de iluminat public delegatarul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca

penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din prețul contractului pe an.

6. Să furnizeze delegatarului și A.N.R.S.C informațiile solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare verificării și evaluării funcționării serviciului de iluminat public din

Municipiul Timișoara în conformitate cu clauzele prezentului contract și cu prevederile legale în

vigoare;

7. Delegatul are obligația să efectueze serviciul conform prevederilor din Caietul de sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători în condiții de calitate și eficiență;

8. Să obțină de la autoritățile competente licența de operator, potrivit legii; 9. Să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi; 10. Să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de sarcini, la încetarea contractului de delegare;

11. Să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;

12. Să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnica-economică referitoare la serviciul gestionat;

13. Să refacă locul unde a intervenit pentru reparaţii sau pentru execuţia unor lucrări noi la un nivel calitativ corespunzator, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării;

14. Să respecte orice prevederi care derivă din reglementările legale în vigoare și din hotărârile consiliului local;

15. Delegatul are obligaţia de a menţine pe perioada derulării contractului următoarele certificări pentru serviciile prestate:SR EN ISO 9001:2001 pentru implementarea şi menţinerea

unui sistem de management al calităţii; SR EN ISO 14001:2005 pentru implementarea şi

menţinerea unui sistem de management de mediu; OHSAS 18001:2004 pentru implementarea şi

menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 5

16. Delegatul are obligaţia să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare de gestiune;

17. Este interzisă subdelegarea serviciului care face obiectul prezentului contract de delegare de gestiune;

18. Delegatul are obligaţia să plătească redevența la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contract;

19. La încetarea contractului de delegare de gestiune din alte cauze decât termenul, forţa majoră, cazul fortuit şi înţelegerea părţilor, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării

activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu

mai mult de 90 de zile;

20. Delegatul are obligaţia să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţilor şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii acestora;

21. Delegatul este obligat să ia măsurile necesare privind siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii, a mediului si de paza contra incendiilor;

22. Delegatul are obligaţia să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă

în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea

patrimoniului etc);

23. În cazul în care delegatul sesizează existenta sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării serviciilor, va notifica de îndată acest fapt delegatarului, în

vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii serviciilor care fac obiectul

prezentului contract;

24. Delegatul va asigura un număr suficient de angajaţi şi dotarea tehnica pentru prestarea serviciilor în condiţii de calitate, cantitate, siguranţă şi continuitate;

25. Delegatul se obligă să prezinte delegatarului rapoarte la solicitarea acestuia, cu privire la prestarea serviciului care face obiectul prezentului contract;

26. Delegatul se obligă să asigure accesul reprezentanţilor delegatarului în vederea verificării modului de prestare a serviciului şi a îndeplinirii obligaţiilor contractuale, sens in care va pune la

dispoziţia delegatarului, la simpla solicitare a acestuia, orice informaţii, date, documente cu

privire la activitatea desfaşurată şi la îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

27. Delegatul are obligaţia asigurării accesului neîngrădit al delegatarului la informaţiile, datele si documentele necesare stabilirii: modului respectării şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale

asumate; calităţii şi eficienței serviciilor prestate;

28. Riscurile de exploatare a serviciului sunt preluate integral de delegat; 29. Delegatul are obligaţia să presteze serviciile la preţurile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, preţuri prevăzute în Anexa la Caietul de sarcini pentru activităţile de

întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea

ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători care face parte integrantă din prezentul

contract;

30. Delegatul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile delegatarului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract. În

cazul în care delegatul consideră că dispoziţiile delegatarului sunt nejustificate sau inoportune,

acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de

obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin

prevederilor legale;

31. Delegatul are obligaţia de a reface pe cheltuiala proprie lucrările care nu corespund din punct de vedere calitativ;

32. Costul probelor, verificărilor, etc. intră în sarcina delegatului; 33. Delegatul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract,

inclusiv de a proiecta, în limitele impuse de delegatar;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 6

34. Delegatul răspunde şi garantează calitatea lucrărilor în funcţie de specificul acestora şi se obligă să remedieze toate defectele apărute, pe cheltuiala proprie, cu excepţia celor datorate culpei

delegatarului;

35. Actualizarea/elaborarea documentaţiilor tehnice necesare ,întreţinerii şi exploatării sistemului de iluminat public.

36. Delegatul răspunde pentru prejudiciile de orice natură cauzate terţilor pe toată perioada derulării contractului.

37. Materialele rezultate în urma activităților vor fi depozitate în bune condiții în spații adecvate ale delegatului

38. Deșeurile rezultate vor fi colectate conform legislației în vigoare. 39. Să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe (casare, etc.) aparținând serviciului delegat în baza legislației în vigoare.

40. Eventualele extinderi de rețea de iluminat public vor fi preluate în întreținere după expirarea perioadei de garanție.

41. Să încheie cu distribuitorul de energie electrică convenție de exploatare pentru lucrările de întreținere a sistemului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători.

42. Delegatul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranţa în exploatare și funcționare a sistemului de iluminat public în totalitatea sa.

43. Delegatul are obligația de a lua toate măsurile pentru asigurarea persoanelor autorizate să execute lucrări în sistemul de iluminat public pentru evitarea oricărui pericol pentru persoanele

respective.

44. Delegatul va realiza, imediat după încheierea contractului, verificarea elementelor structurale ale sistemului de iluminat public (stâlpi, corpuri de iluminat public, cutii, console, sisteme de

prindere, etc) în vederea înlăturării de urgență eventualelor deficiențe constatate.

45. Delegatul este obligat să organizeze şi să conducă gestiunea contabilă a serviciului delegat printr-un cont distinct.

Art. 9. OBLIGAŢIILE DELEGATARULUI:

1. Delegatarul are obligaţia de a asigura resursele bugetare pentru serviciul care face obiectul

prezentului contract;

2. Să-şi asume pe perioada derulării contractului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg

din calitatea sa, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegatului prin contractul

de delegare;

3. Să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres

de lege;

4. Să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natura să aducă atingere drepturilor sale;

5. Sa inspecteze bunurile, activitatile si serviciile delegate;

6. Să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la serviciul prestat și să ia măsurile necesare

în cazul în care delegatul nu asigură indicatorii de performanta și continuitatea serviciilor pentru

care s-a obligat;

7. Să păstreze pe durata derularii prezentului contract, în conformitate cu atributiile ce-i revin

potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind aprobarea politicilor și strategiilor proprii de

dezvoltare a serviciului precum și dreptul de a supraveghea și controla modul de desfasurare a

serviciului cu privire la: respectarea și îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate de delegat;

modul de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia; respectarea procedurilor

de formare, stabilirea si ajustare a preturilor; calitatea serviciului prestat; indicatorii de

performanță ai serviciului prestat;

8. Să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor

propuse de delagat;

9. Să sancţioneze delegatul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi

parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia

situaţiilor care nu se datorează delegatului;

10. Să recepţioneze lucrările.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 7

VII. RECEPŢIA LUCRĂRILOR Art. 10. (1) Recepţia lucrărilor se efectuează în conformitate cu prevederile Caietului de

sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători .

(2) Prin semnarea procesului-verbal de recepţie se consideră că delegatul şi-a executat

obligaţiile contractuale.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI Art. 11. (1) Delegatarul poate modifica, unilateral partea reglementară a prezentului

contract, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul

naţional sau local, dupa caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul

are dreptul sa primeasca în mod prompt o despăgubire adecvată și efectivă.

(3) În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanţa de judecată competentă.

(4) Dezacordul dintre delegatar şi delegat cu privire la despăgubiri nu poate să constituie

un temei care sa conducă la sustragerea de la obligaţiile contractuale.

IX. DECONTAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Art. 12. (1) Plata lucrărilor se face, lunar, pe baza facturii emise de către delegat în baza

situaţiei de lucrări și centralizatorului de lucrări confirmate de către delegatar și a procesului

verbal de recepție.

(2) Delegatarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în maxim 30 de zile de la

acceptarea la plată a facturii de către acesta.

X. GARANŢII

Art. 13. Garanția de bună execuție a lucrărilor:

(1) Valoarea garanției de bună execuție a lucrărilor este de 5% din valoarea anuală, fără

TVA, a lucrărilor de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public și a lucrărilor de

iluminat festiv, adică 81.529,00 lei şi se constituie în scopul asigurării delegatarului de

îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(2) Garanția de bună execuție se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi lunare. În acest sens delegatul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei

Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil

distinct la dispoziţia delegatarului, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului

cu cel puţin 0,5% din valoarea anuală, fără TVA, a lucrărilor de întreținere și reparații a

sistemului de iluminat public și a lucrărilor de iluminat festiv, adică minim 8.153,00 lei. Pe

parcursul îndeplinirii contractului, delegatarul urmează să alimenteze acest cont de disponibil

prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite delegatului până la concurenţa sumei

stabilită drept garanţie de bună execuţie. Delegatarul va înştiinţa delegatul despre vărsământul

efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în

favoarea delegatului.

(3) Delegatarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând

pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care delegatul nu îşi

îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra

garanţiei de bună execuţie delegatarul are obligaţia de a notifica pretenţia atât delegatului

precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În

situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, delegatul are obligaţia de a

reîntregii garanţia în cauză.

(4) La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie

delegatului.

Art. 14. Garanția de bună execuție privind realizarea obligației reprezentând redevența

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 8

datorată:

(1) În termen de cel mult 30 zile de la data încheierii contractului de delegare, delegatul este obligat să depună cu titlu de garanție de bună execuție o sumă de 2.038,20 lei, reprezentând

redevența datorată delegatarului, estimată pentru primele 3 luni de activitate.

(2) Delegatarul are dreptul de a executa garanția ori de câte ori delegatul nu îndeplinește obligația de plata a redevenței în termen de 90 zile de la data scadenței. În teremen de cel mult 5

zile lucrătoare de la data executării de către delegatar a garanției de bună execuție, delegatul sub

sancțiunea rezilierii de drept a prezentului contract este obligat să constituie noua garanție sau să

suplinească diferența, după caz, până la nivelul prevăzut la alin. (1).

(3) Plata garanției se efectuează prin caseria Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara sau în contul RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 21666630 deschis la Trezoreria

Timișoara.

XI. ASIGURĂRI Art.15. (1) Delegatul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea contractului, o

asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele,

instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu, precum şi daunele sau

prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. (2) Delegatarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de vătămări, accidente, daune-interese,

compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a evenimentelor datorate funcționării,

funcționării defectuoase sau nefuncționării de componente ale sistemului de iluminat public.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 16. (1) Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

a- la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare de gestiune;

b- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatului de la îndeplinirea obligaţiilor

contractuale, prin rezilierea unilaterală de către delegatar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina

delegatului;

c- în cazul constatării unor abateri grave ale delegatarului de la îndeplinirea obligaţiilor

contractuale, prin rezilierea unilaterală de către delegat şi cu plata unei despăgubiri în sarcina

delegatarului;

d-în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către

delegatar, dar numai cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului;

e-în caz de forţă majoră sau caz fortuit, când delegatul se află în imposibilitatea de a continua

contractul, prin renunţare, fară plata unei despăgubiri.

XIII. FORŢA MAJORĂ

Art. 17. (1) Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen

sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în

baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a

obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

(2) Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 48

de ore producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor

lui.

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile

au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului contract de delegare fără ca vreuna dintre ele sa

pretindă daune-interese.

Art. 18. Definitii

(1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract, se înţelege o împrejurare externă cu

caracter excepţional, fară relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale,

absolut invincibila si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la

producerea prejudiciului si care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc

caracteristicile forţei majore.

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 9

XIV. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 19. (1) Delegatarul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de delegare de

gestiune, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la

data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsura

încît îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

(2) In cazul prevăzut la art. l4 (l), delegatul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunţării unilaterale a

contractului.

(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiinţat de drept, fara

somaţie, punere în întârziere sau intervenţia instanţei de judecata și de a pretinde plata de daune -

interese.

XV. CLAUZE SPECIALE

Art. 20. (1) Prin semnarea prezentului contract, delegatul, confirmă ca a luat cunoştinţă

despre toate condiţiile impuse de delegatar aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le

acceptă fără obiecţiuni.

(2) Dreptul de delegare se poate transmite doar in cazul divizării sau fuziunii delegatului

persoana juridică.

(3) In cazul divizării sau fuziunii, delegatul persoana juridică se obligă să notifice, in

prealabil şi în scris, delegatarul.

(4) Toate modificările se vor trimite în termen de 30 de zile de la modificare,

delegatarului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina

exclusivă a delegatului şi dă dreptul delegatarului de a cere despăgubiri.

(5) Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat

de ambele părți.

XVI. LITIGII

Art. 21. (1) Delegatul şi delegatarul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul

său în legătura cu îndeplinirea contractului.

(2) In cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi

supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun din Municipiul Timisoara.

XVII. NOTIFICĂRI

Art. 22. (1) In accepţiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre

părţi celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisa la adresa/sediul prevăzut in partea

introductiva a prezentului contract.

(2) In cazul in care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisa, prin scrisoare

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data

menţionată de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(3) Daca notificarea se trimite prin e.mail sau fax, ea se considera primită în prima zi

lucratoare dupa cea in care a fost expediată.

(4) Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XVIII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 23. Următoarele documente sunt anexe ale contractului şi constituie parte

componentă a contractului:

a- Caiet de sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare

ornamente noi pentru sărbători;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA 10

b- Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara, HCLMT nr. 254/2017;

c- Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timișoara, HCLMT nr. 91/2011;

d- Bunurile date în administrare și exploatare; e- Proces-verbal de predare-preluare a bunurilor.

XIX. CLAUZE FINALE Art. 25. Modificările cu caracter legislativ și care privesc termenii și condiţiile prezentului

contract, vor fi adaptate condiţiilor specifice contractului, prin acte adiţionale.

Art. 26. Prezentul contract, împreuna cu documentele de la art. 24 ce fac parte integranta

din cuprinsul sau, reprezintă voinţa părților și înlătură orice alta înţelegere verbală dintre acestea,

anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 27. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 4

(patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte.

DELEGATAR DELEGAT

MUNICIPIUL TIMISOARA SOCIETATEA TRANSPORT

PUBLIC TIMIŞOARA SA

PRIMAR DIRECTOR GENERAL

NICOLAE ROBU

DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR

STELIANA STANCIU

DIRECŢIA EDILITARĂ, SERVICIUL JURIDIC,

DIRECTOR

CULIŢĂ CHIŞ

SERVICIUL E.M.S.U.P.,

ŞEF SERVICIU,

IOAN ZUBAȘCU

SERVICIUL JURIDIC,

ȘEF SERVICIU

CAIUS ȘULI

AVIZAT JURIDIC,

.

Atasament: Anexa_1_Caiet_de_Sarcini.pdf

Anexa 1 la HCL nr.

Se aprobă,

ROMÂNIA PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU

DIRECŢIA EDILITARĂ

SERVICIUL E.M.S.U.P.

BIROUL REȚELE ELECTRICE, ILUMINAT, REȚELE DE COMUNICAȚII

CAIET DE SARCINI

pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători în municipiul Timişoara

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

2. OBIECTIVE ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

3. PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE A SISTEMULUI DE ILUMINAT

PUBLIC DIN TIMIŞOARA

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

5. CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

6. CONDIŢII DE PRESTARE A SERVICIULUI

7. CONDIŢII SPECIALE IMPUSE DE NATURA CONTRACTULUI

8. SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

9. TARIFE LUCRĂRI

10. VERIFICĂRI, RECEPTII, GARANȚII

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a Serviciului de iluminat public privind

întreţinerea şi repararea defecţiunilor apărute la sistemul iluminat public, precum şi

verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor pentru sărbători și achiziția de materiale

ornamentale noi, în municipiul Timişoara, condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în

condiţii de siguranţă şi eficienţă şi nivelul de calitate.

Caietul de sarcini face parte integranţă din documentaţia necesară desfăşurării activităţilor de

realizare şi constituie ansamblul cerinţelor de bază necesare îndeplinirii acestui obiectiv.

Prezentul caiet de sarcini conţine reglementări specifice în vederea prestării în condiţii

corespunzătoare a categoriilor de lucrări specifice serviciului de iluminat public.

2. OBIECTIVE ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

Funcționarea serviciului de iluminat public trebuie să se desfășoare pentru:

- satisfacerea interesului general al comunității;

- satisfacerea cât mai completă a cerințelor beneficiarilor;

- protejarea intereselor beneficiarilor;

- întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale;

- asigurarea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale;

- creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale;

- ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

- mărirea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

- crearea unui ambient plăcut;

- creșterea oportunităților rezultate din dezvoltarea turismului;

- asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a

infrastructurii aferente serviciului.

Serviciile de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de iluminat public, precum şi

repararea/verificarea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în municipiul Timişoara se

asigură pentru:

- iluminatul căilor de circulaţie publică : străzi, trotuare, poduri, intersecţii, treceri de pietoni,

pieţe,parcuri, etc.;

- iluminatul architectural;

- iluminatul festiv şi peisagistic.

Obiective:

- garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public;

- îmbunătăţirea calităţii iluminatului public;

- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor de iluminat şi a corpurilor de iluminat

- adaptarea sistemului de iluminat public la cerinţele utilizatorului privind realizarea unui iluminat

economic şi eficient;

- menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public;

- asigurarea funcţionării iluminatului ornamental festiv existent și achiziția de materiale ornamentale

noi;

- scăderea emisiilor de CO2(folosirea tehnologiei LED);

- reducerea consumului de energie electrică al SIP;

- scăderea costurilor de mentenanţă;

- eliminarea poluării luminoasă.

3. PREZENTAREA SITUAŢIEI EXISTENTE A SISTEMULUI DE ILUMINAT

PUBLIC DIN TIMIŞOARA

Sistemul de iluminat public , conform Legii nr.230/2006 privind iluminatul public, reprezintă

un ansamblu tehnologic şi funcţional alcătuit din:

- puncte de aprindere;

- linii electrice de joasă tensiune subterane sau supraterane;

- cutii de distribuţie;

- fundaţii;

- stâlpi;

- instalaţii de legare la pământ;

- console;

- corpuri de iluminat;

- accesorii, coductoare, izolatoare, cleme şi armături;

- echipamente de comandă, automatizoare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

În Municipiul Timişoara există 21.252 stâlpi de iluminat, 20.185 console metalice pentru

susţinerea aparatelor de iluminat, 25.753 aparate de iluminat .

Inventarul sistemului de iluminat public din municipiul Timişoara se află în Caiet de sarcini al

serviciului de iluminat public (se regăsesc toate bunurile fi predate în administrarea delegatului) și

care face parte integrantă din contract.

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitățile sunt:

- activităţi de înlocuire a elementelor defecte ale sistemului de iluminat;

- activităţi de întreţinere pentru menţinerea parametrilor optimi luminotehnici şi de securitate în

exploatare și funcționare a sistemului de iluminat public;

- activităţi specifice prestate pentru verificare/reparare, montare/demontare a ornamentelor pentru

sărbători şi eventuala completare cu unele noi.

Lucrările specifice pentru întreţinerea sistemului de iluminat public și iluminat festiv de

sărbători sunt enumerate în anexa nr.1.

5. CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

Prestatorul serviciului de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de iluminat public, precum şi

repararea/verificarea, montarea/demontarea ornamentelor de sărbători în municipiul Timişoara va

asigura:

- exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor cu personal autorizat în funcţie de complexitatea

instalaţiei şi specificul locului de muncă;

- întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public;

- respectarea legislaţiei, prescripţiilor, normelor, regulamentelor privind protecţia muncii, protecţia

mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea

incendiilor;

- personal de intervenţie operativă disponibil 24/24h, respectiv 7/7 zile săptămână;

- conducere operativă prin asigurarea unei linii telefonice directe existentă în dispecerat;

- instituirea unui sistem de analiză, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute în legătură cu

calitatea serviciilor;

- remediera operativă a defecţiunilor;

- executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează

funcţionarea economică a sistemului de iluminat și siguranța în exploatare;

- dotarea proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate

prin contract;

- furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv ANRSC a informaţiilor solicitate şi

accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii;

- evidența orelor de funcționare a componentelor sistemului de iluminat public;

- alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

6. CONDIŢII DE PRESTARE A SERVICIULUI

Intervenţiile la reţeaua de iluminat trebuie realizate cu respectarea întocmai a legislaţiei în

domeniu în vigoare.

Prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii la sistemul de iluminat public se poate face

numai pe baza licienţelor emise sau recunoscute de autorităţile de reglementare, în cazul de faţă

licienţă A.N.R.S.C şi A.N.R.E deţinute de prestator.

Prestatorul este direct răspunzător de siguranţa prestării serviciilor cât şi de calificarea

personalului autorizat şi are obligaţia de a presta serviciile prevăzute cu promptitudine şi

profesionalism respectând reglementările specifice lucrărilor sub tensiune.

Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, instalaţiile şi echipamentele necesare

desfăşurării activităţii de întreţinere şi reparaţii ale sistemului de iluminat public în funcţie de volumul

de lucrări pentru punerea în funcţiune rapidă a sistemului.

7. CONDIŢII SPECIALE IMPUSE DE NATURA CONTRACTULUI

Prestatorul serviciului de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public va executa

lucrările astfel încât să realizeze:

- verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, cutiilor de

distribuţie şi a corpurilor de iluminat;

- controlul calităţii serviciului asigurat;

- corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;

- întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public;

- menţinerea în stare de funcţionare la parametri proiectaţi a sistemului de iluminat public;

- măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public;

- întocmirea sau reactualizarea documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi

în condiţii de siguranţă;

- respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;

- funcţionarea instalaţiilor de iluminat în conformitate cu programele aprobate;

- respectarea regulamentului de serviciu și a caietului de sarcini cadru aprobat de autoritatea

administraţiei publice locale în condiţiile legii;

- îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi calitate a serviciului prestat, specificaţi în regulamentul

serviciului;

- asigurarea pe toată durata de execuţie a serviciului, de personal calificat şi in număr suficient pentru

îndeplinirea activităţilor.

Prestatorul serviciului de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public va realiza,

imediat după încheierea contractului, verificarea elementelor structurale ale sistemului de iluminat

public (stâlpi, corpuri de iluminat public, cutii, console, sisteme de prindere, etc) în vederea înlăturării

de urgență aventualelor deficiențe constatate.

8. SPECIFICAȚII TEHNICE ŞI DE CALITATE

Având în vedere obiectivul Autorităţii contractante de a obţine un sistem de iluminat public

modern sunt necesare folosirea unor echipamente eficiente.

Aparatele de iluminat vor fi însoţite de fişe tehnice, declaraţiile de conformitate și

cwertificate de garanție.

Specificaţiile tehnice minime pentru surse (lampi) cu vapori de sodiu

 Putere: 50W, 70W, 100W, 150W, 250W;

 Formă tubulară;

 Dulie E27 si E40;

 Necesită aparataj extern dedicat acestor surse pentru aprindere (balast cu protecţie termică şi igniter cu sau fără funcţie de resetare);

 Durata de utilizare minim 6 ani;

 Temperatura de culoare 2000K, indicele de redare a culorilor Ra=25%;

 Flux luminos: minim 6.200 lm pentru sursele de 70 W;

minim 10.000 lm pentru sursele de 100W;

minim 17.000 lm pentru sursele de 150W;

minim 32.500lm pentru sursele de 250W;

 Poziţie de funcţionare: orice poziţie;

 Tensiunea minimă de aprindere (echipare cu balast si igniter) 195V;

 Alimentare la 220-240 V c.a., 50Hz ( în montaj cu balast si igniter);

 Posibilitatea de a fi dimat – scăzut fluxul luminos după amorsarea sursei;

 Eficacitate luminoasă lampa: minim 88 lm/W pentru 70W;

minim 100 lm/W pentru 100W;

minim 115 lm/W pentru 150W;

minim 130 lm/W pentru 250W.

Specificaţiile tehnice minime pentru igniter compact, dedicat surselor cu descarcari in

vapori de sodiu la inalta presiune

Caracteristici tehnice:

 tensiunea nominală de alimentare 220-240 V c.a./50 Hz;

 montaj semiparalel sau serie;

 tensiunea de vârf furnizată 2,2 kV pentru sursele de 50-70W şi 5kV pentru sursele 100-250W;

 numărul de pulsaţii /ciclu: minim 2 pulsaţii/ciclu;

 consum redus de energie electrică sub 0,5 W;

 dimensiuni maxime Lxlxh: 115x41x38 mm. Respectarea normelor de:

 siguranţă – EN 61347-2-9;

 performanţă – EN 60923;

 emisii de armonice de curent – EN61000-3-2.

Specificaţiile tehnice minime pentru condensator utilizat la compensarea factorului de

putere

Caracteristici tehnice:

 tensiunea nominală de alimentare 250 Vc.a./50 Hz;

 echipare cu contacte pentru legătură electrică;

 capacităţi 10µF, 12µF, 16µF, 20µF, 32µF;

 montaj paralel cu sursa de lumină;

 construcţie cu dieletric solid şi manta de aluminiu. Conformitate cu standardele referitoare la aparataj:

 siguranţă EN 61048;

 performanţă EN 61049.

Specificaţiile tehnice minime pentru dulie E27, E40

 tensiune nominală de utilizare 240 Vc.a.;

 curentul nominal 4A;

 realizare din ceramica;

 prevăzută cu sistem de montare demontabil, în aparat de iluminat.

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele echipate cu lampi cu vapori de sodiu 70-

250W de iluminat utilizate pentru iluminatul general stradal al căilor de circulaţie

 nivel de etanşeitate compartiment optic minim IP 65 (conform EN 60598/EN60529);

 nivel de etanşeitate compartiment aparataj minim IP 44 (conform EN 60598/EN60529;

 nivel de rezistenta la impact minim IK 08 (conform EN 50102);

 corpul de iluminat realizat din aluminiu turnat la înaltă presiune;

 protecţie electrică: Clasa I sau II;

 placa de aparataj amovibilă;

 acces separat în compartiment optic şi aparataj;

 acces facil în interiorul aparatului de iluminat (pentru mentenanţă), fără a folosi unelte;

 reflector dintr-o singura bucata din aluminiu presat de inalta puritate (99,86%), stralucitor si anodizat;

 dispersor nedetasabil plat (system “CUT-OFF”) din sticla termorezistenta cu rezistenta mecanica ridicata (antivandal), fixat de reflector printr-o garniture rezistenta la agentii corozivi

si la imbatranire;

 capac din polipropilenă rezistent la raze UV;

 dulie din portelan cu contacte arcuate si nichelate si cu dispozitiv de focalizare;

 dispozitiv de întrerupere a alimentării cu energie electrică la deschiderea corpului

 aparatul va fi echipat cu filtru anticondens, balast, igniter, siguranţă fuzibilă şi condensator pentru compensarea puterii reactive, factor de putere minim 0.92. Componentele vor fi

prevăzute cu sistem de protecţie la autoincediere conform EN 61347;

 montaj reversibil pe consolă 45...65 mm sau în cap de stâlp cu diametru de (60...85) mm;

 prezintă posibilitatea montării unei fotocelule;

 Toate componentele electrice sunt executate conform normelor de electrosecuritate o si calitate naţionale (SR EN, STAS) şi internaţionale (CEI, EN, IMQ, etc.). o Condensatoarele de compensare sunt cu dielectric solid (long life) pentru 250 Vc.a.

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat destinate iluminatului

stradal-pietonal şi ornamental

 grad de etanşeitate al aparatului de iluminat minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529);

 nivel de rezistenţă la impact: minim IK 08 (conform EN 50102);

 difuzor din policarbonat, transparent, antivandal si rezistent la radiatii ultraviolete;

 suport de fixare din aliaj de aluminiu turnat si capacul reflector din table de aluminiu, sunt vopsite in camp electrostatic cu pulbere poliesterica de diverse culori;

 distribuţie luminoasă rotaţional simetrică directă şi indirectă, specifică unui aparat de iluminat ambiental;

 sursa tubulară va fi poziţionată în interiorul elementului optic interior;

 protecţie electrică: Clasa I;

 aparatul de iluminat va fi echipat cu balast cu protecţie termică, igniter şi condensator cu dielectric solid (long life) pentru compensarea puterii reactive – factor de putere minim 0,92;

 aparatajul va fi montat în corpul aparatului de iluminat;

 montaj pe stâlp la înălţime max. 5 m, diametru de fixare maxim 65 mm;

 dimensiunile aparatului de iluminat: maxim 450x410 mm (hxd);

 tensiunea nominală de alimentare 230Vc.a. – 50 Hz.

Specificaţiile tehnice minime pentru aparatele de iluminat stradal-pietonale cu tehnologie

LED

 Sa fie destinat iluminatului stradal, rezidential, alei, trotuare, parcuri, treceri de pietoni, parcari, gari, autogari, etc.

 Flux luminos:  Tip 1: min 3700 lm, max : 5000 lm;  Tip 2: min 6400 lm, max : 7550 lm;  Tip 3: min 9900 lm, max : 11.650 lm;  Tip 4: min 11.900 lm, max: 14.400 lm;  Tip 5: min 11.900 lm, max :16.250 lm;  Tip 6: min 15.350 lm, max :18.900 lm;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 V; frecventa nominala 50 Hz;

 Eficacitate aparat de iluminat: Minim : 90 lm/W (inclusiv pierderile din sistemul optic si alimentare);

 Putere activa totala:  Tip 1: Maxim 49 W;  Tip 2: Maxim 69 W;  Tip 3: Maxim 115 W;  Tip 4: Maxim 140 W;  Tip 5: Maxim 159 W;  Tip 6: Maxim 185 W;

 Temperatura de culoare: 3000 °K – 7000 °K;

 Grad de protectie: Compartiment optic – minim IP66; Compartiment aparataj – minim IP66 (incorporat in caracasa aparatului de iluminat);

 Clasa de izolatie : I, II

 Elementul optic echipat cu LED – uri de putere cu lentile individuale (fiecare LED echipat cu propria lentila) pentru imbunatatirea distributiei intensitatii luminoase – specializate pentru

iluminatul rutier;

 Rezistenta la impact: IK08;

 cosφ: min 0,92;

 Durata de viata : minim 50,000 ore de functionare;

 Marcare CE, a tipului aparatului de iluminat si a firmei producatoare;

 Masa produsului: maxim 12 kg;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -30°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Sa fie echipat cu driver (montat in carcasa aparatului de iluminat) pentru alimentarea LED – urilor;

 Driver – urile folosite sa aiba domeniul temperaturilor de lucru (pentru exterior)  -20 °C ÷ 45 °C, cu posibilitate de dimming;

 Driver-urile pentru alimentarea LED – urilor sa fie compatibil cu sistemul de telegestiune propus;

 Carcasa: aluminiu

 Modul de montaj: aluminiu turnat sub presiune, non corosiv

 Posibilitate de montare: 1. in varf de stalp; 2 in consola.

 Aparatul de iluminat trebuie sa aiba un design modern, modulul aparataj si modulul elementului optic sa fie parti integrante ale aceluiasi ansamblu.

Conformitate cu Directivele Europene:

 Directiva de Compatibilitate Electromagnetica;

 Directiva de Joasa Tensiune;

 Directiva RoHS.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare circulare de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural, general, cai de acces, gradini, parcuri, zone pietonale;

 Flux luminos: min 200 lm/led;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 3-75 W;

 Temperatura de culoare: 2700 – 7000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa II, III;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: inox;

 Dispersor : sticla, policarbonat;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata : minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare incastrate de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural, general, cai de acces, gradini, parcuri, zone pietonale;

 Flux luminos: min 200 lm/led;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 5-75 W;

 Temperatura de culoare: 2700 – 7000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa II, III;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor: sticla, policarbonat;

 Posibilitate de montare: incastrat;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata: minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare liniare de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural, general, cai de acces, gradini, parcuri;

 Flux luminos: min 200 lm/led;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 3-75 W;

 Temperatura de culoare: 2700 – 7000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa II, III;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor : sticla, policarbonat;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata : minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare liniare de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural, general, cai de acces, gradini, parcuri;

 Flux luminos: min 200 lm/led;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 10-60 W;

 Temperatura de culoare: 2700 – 7000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa I, II;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor : sticla, policarbonat;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata : minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare distanta 1 (Mini) de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural;

 Flux luminos: 1700 – 2500 lm;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 25-35 W;

 Temperatura de culoare: 3000 – 4000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa I, II;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor: policarbonat, sticla;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata : minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare distanta 2 (Medii) de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural;

 Flux luminos: 3000 – 4300 lm;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 48-58 W;

 Temperatura de culoare: 3000 – 4000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa I, II;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor: policarbonat, sticla;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata : minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare distanta 2 (Medii) de iluminat cu LED

(ILUMINAT ARHITECTURAL)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural;

 Flux luminos: 8500 – 19200 lm;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 110-230 W;

 Temperatura de culoare: 3000 – 4000 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa I, II;

 Unghi de focalizare: ingust, mediu si larg;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor: policarbonat, sticla;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata: minim 50.000 ore. Specificaţiile tehnice minime pentru proiectoare patrate de iluminat cu LED

(ILUMINAT STATUI)

 Sa fie destinat iluminatului arhitectural;

 Flux luminos: minim 420 lm;

 Alimentare electrica: tensiune nominala 230 Vc.a.; frecventa nominala 50 Hz;

 Putere activa totala: 3-15 W;

 Temperatura de culoare: 2700 oK;

 Grad de etanseitate al aparatajului minim: IP 65 (conform EN 60598 – EN 60529)

 Protecţie electrică: Clasa I, II;

 Unghi de focalizare: larg;

 Prezinta echipament de control integrat;

 Culoare gri argintiu;

 Marcare CE;

 Temperatura de functionare a aparatului de iluminat: -20°C ÷ 45°C;

 Sa corespunda standardelor pentru aparatele de iluminat: SR EN 60598-1;

 Carcasa: aluminiu;

 Dispersor: policarbonat, sticla;

 Posibilitate de montare: pe suprafata plana, sistem de fixare cu suruburi;

 Conformitate cu Directivele Europene: Directiva RoHS;

 Durata de viata: minim 50.000 ore.

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

Construcţie:

 Conductor de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 Izolaţie de PVC;

 Înveliş comun;

 Manta exterioară de PVC. Date tehnice:

 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1;

 Tensiunea nominală: U0/U = 0,6/1,0 kV. Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 la montaj : +5°C;

 în exploatare: -33°C. Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute; Raza minimă de curbură la pozare:

 15 x diametrul cablului cu un conductor;

 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip ACYAb(z)Y/ ACYAb(z)Y-F

Construcţie:

 Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 Izolaţie de PVC;

 Înveliş comun;

 Manta interioară;

 Armătură din bandă de oţel;

 Manta exterioară de PVC. Date tehnice

 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1;

 Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV. Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 la montaj : +5 o C;

 în exploatare: -33 °C. Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute. Raza minimă de curbură la pozare:

 15 x diametrul cablului cu un conductor;

 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificaţiile tehnice minime pentru conductor tip ACYY/ ACYY-F

Construcţie:

 Conductor de aluminiu unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, conform SR CEI 60228;

 Izolaţie de PVC;

 Înveliş comun;

 Manta exterioară de PVC. Date tehnice:

 Standard de referinţă: SR CEI 60502-1;

 Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV. Temperatura minimă a cablului (măsurată pe manta):

 la montaj : +5 oC;

 în exploatare: -33 °C. Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70°C.

Tensiunea de încercare:

 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 minute. Raza minimă de curbură la pozare:

 15 x diametrul cablului cu un conductor;

 12 x diametrul cablului cu mai multe conductoare.

Specificaţiile tehnice minime pentru tuburi din PVC

Domenii de utilizare: canalizatie.

Tubulatura – date tehnice:

 Tub compact sau multiustrat fabricat si se imbina cu mufa si garnitura conform standardului SR EN 13476;

 Material – material plastic;

 Solicitari acceptabile: trafic stradal greu 18 t/axa;

 Diamentru Nominal– max. 110 mm;

 Tubulatura din material plastic va fi de o grosime uniforma, fara ingrosari, subtieri sau crapaturi.

Specificaţiile tehnice minime pentru tuburi gofrate din PVC

Domenii de utilizare: protectie cabluri elerctrice.

Tub gofrat – date tehnice:

 Tub dublu strat fabricat conform standardului EN 50086-2;

 Material – polietilena;

 Modul de montare: cu mufa si garnitura;

 Solicitari acceptabile- 450N; Diametrul nominal/Diametrul interior min. 63mm/min. 50mm.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic

Caracteristici tehnice:

 Inaltime intre 8-12 m;

 Metalic, forma tronconic octagonal sau circular, avand grosimea tablei de 4 mm;

 Placă de baza pentru fixare pe fundaţie sau incastrare in fundatie tip pahar;

 Prevăzut cu o fereastră de vizitare, cu dimensiuni maxime de: 300mm inaltimea si 70 mm lăţimea, amplasată ia o înălţime maxima de 600 mm faţă de sol;

 Spatiu de montaj pentru cabluri si sigurante;

 Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si prin vopsire.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp beton tip SC 10001, 10002, SC 10005 sau

echivalent

Caracteristici tehnice:

 elemente prefabricate liniare din beton armat centrifugat cu secţiunea circulară şi dimensiuni variabile în înălţime şi cu miez gol, realizat din beton armat, cu armătură de oţel PC 52;

 vârful este închis etanş cu un capac de beton;

 sunt prevăzuţi la vârf şi la bază cu borne de legare la pământ, cu goluri pentru prinderea consolelor;

 dimensiuni – lungime 10 m ± 20cm, diametru la vârf 26 cm±5 cm, la bază 41 cm±10 cm; grosime perete stâlp: la bază 7 cm±0,8 cm şi la vârf 6,5 cm±0,5 cm – pentru stâlp SC10005;

 dimensiuni – lungime 10 m±20 cm, diametru la vârf 24,00 cm±5 cm, la bază 34,00±10 cm, grosime vârf 5,0 cm±5 cm, la bază 5,50±8 cm – pentru stâlp SC10002;

 dimensiuni – lungime 10 m±20 cm, diametru la vârf 15,00 cm+5/-3 mm, la bază 25,00+0.5/- 0.3 cm, grosime vârf 5,0 cm+0.5/-0.3 mm, la bază 5,50+0.5/-0.3 mm – pentru stâlp SC10001;

 adâncime minimă de implantare în fundaţie turnată minim 1,50 m;

 poziţia bornelor de legare la pământ C1 cm 10 – C2 cm 145 – C3 cm 240;

 distanţa între găuri Φ25 P1 cm 10 – P2 cm 25 – P3 cm 25 – P4 cm 25 – P5 cm 50;

 moment de exploatare normal la încovoiere maxim 9485 daNm;

 moment de exploatare normal la torsiune maxim 275 daNm.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic retro pietonal cu h<5m

Caracteristici tehnice:

Stalp retro destinat iluminatului stradal cu baza turnata din aluminiu, realizata din minim 2 tronsoane:

 tub de otel minim Ø120 mm;

 tub de otel minim Ø60 mm;  Prevazut cu flansa din otel prinsa cu suruburi 4xM20 si cu capac de vizitare;  Inaltimea stalpului: max. 4200 mm;  Greutate maxima: max. 48 kg;  Hidroizolatie multistrat;  Suprafata maxima expusa la vant: max. 1,5 mp.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp metalic retro stradal cu h<8,5m

Caracteristici tehnice:

Stalp retro destinat iluminatului pietonal cu baza turnata din aluminiu, realizata din minim 2

tronsoane:

 tub de otel minim Ø120 mm;

 tub de otel minim Ø60 mm;

 tub de otel minim Ø60 mm;  Prevazut cu flansa din otel prinsa cu suruburi 4xM20 si cu capac de vizitare;

 Inaltimea stalpului: max. 7200 mm;  Greutate maxima: max. 90 kg;  Hidroizolatie multistrat;  Suprafata maxima expusa la vant: max. 1,5 mp.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp RATT

Caracteristici tehnice:

 Inaltime intre 8-12 m;

 Metalic forma circulara, avand grosimea tablei de 8 mm pentru tronsonul de baza si 3mm pentru restul de tronsoane;

 Placă de baza pentru fixare pe fundaţie;

 Dimensiuni maxime placa de baza: 625 x 625mm;

 Diametru stalp: 120mm-250mm;

 Protecţia anticorozivă a tuturor elementelor metalice este realizată prin zincare termică, grosimea stratului de zinc este de minim 0,070 mm si vopsire;

 Moment de tractiune min. 8 kN, aplical la inaltimera de 8m.

Specificaţiile tehnice minime pentru stalp ornamental cu h<4m

Caracteristici tehnice:

 material: otel acoperit cu fibră de sticlă, rotund dintr-o bucată, H = max 4,0 m de la sol;

 diametrul la vârf: max. 60 mm; diametrul la bază: max. 300 mm;

 greutate: max. 40 kg;

 uşă acces instalaţie electrică cu sistem antiefracţie (cu cheie);

 sistem de montare pe fundaţie cu talpa sau incastrare in fundatie tip pahar;

 stâlpii se vor utiliza pentru aparate de iluminat ornamental tip lampadar;

 culoarea stâlpului va fi stabilită de către beneficiar (disponibil în orice culoare RAL);

 sistemul de prindere pe fundatie va fi cu minim 3 buloane, montaj cu şuruburi min. M14;

 poziţia părţii inferioare a uşii faţă sol: 300 mm;

 inscripţionare CS/CE.

Console de sutinere

In functie de clasa de iluminat in care se incadreaza strada, este necesara efectuarea calcului

luminotehnic pentru a determina tipul de consola si tipul aparatului de iluminat.

Specificaţiile tehnice minime pentru console stalpi metalici si ornamentali metalici

Domeniu de utilizare:

 sustinerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale. Descriere:

 executata din teava OL 37 de 2 toli;

 dupa prelucrare este zincata la cald;

 sa fie prevazute cu o gaura pentru legarea la nulul de protectie la baza bratului pe directie perpendicular pe planul consolei;

 sa fie avizate de catre un specialist verificator de proiecte MLPAT. Prindere pe stalp:

 cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care se monteaza;

 direct pe stalp;

 colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4 ;

 fixarea pe stalp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune.

Specificaţiile tehnice minime pentru console stalpi beton

Domeniu de utilizare:

 sustinerea corpurilor de iluminat stradale si pietonale. Descriere:

 executata din teava OL 37 de 2 toli;

 dupa prelucrare este zincata la cald;

 sa fie prevazute cu o gaura pentru legarea la nulul de protectie la baza bratului pe directie perpendicular pe planul consolei;

 sa fie avizate de catre un specialist verificator de proiecte MLPAT. Prindere pe stalp:

 cu coliere de dimensiuni ce sunt alocate fiecarui tip de stalp pe care se monteaza;

 colierele vor fi din platbanda OLZn minim 40x4;

 fixarea pe stalp a consolei se face astfel incat sa nu existe supunerea legaturilor electrice la eforturi de tractiune.

Specificaţiile tehnice minime pentru CD – Cutie de distributie cu 6 directii

Caracteristicile tehnice ale cutiei de distributie:

 este un ansamblu format dintr-un modul;

 incinta (cutie) caracasa poliester armat cu fibra de sticla;

 soclu cu picior din poliester armat;

 accesorii pentru fixarea aparatajului in interiorul cutiei;

 sistem de bare din aluminiu;

 cutia este realizata din material electroizolant si ignifug (nu intretine arderea);

 accesul la coloanele de forta se face prin partea de jos a cutiei de distributie;

 este prevazuta cu usa din policarbonat cu posibiltate de in inchidere in 3 puncte;

 usa modulului este prevazuta cu incuietoare securizata, cu posibilitatea sigilarii acesteia;

 produsul este destinat utilizarii in regim de exploatare permanent, in exterior, zona macroclimatica cu climat temperat;

 gradul de protectie la umiditate si praf: IP44;

 tensiune nominala de utilizare: 400 V c.a. (-10% ; +10%);

 frecventa tensiunii de alimentare : 50Hz;

 curent nominal de utilizare: minim 200A- maxim 300A;

 tensiune nominala de izolare: 660V c.a.;

 loc de montaj: exterior.

Specificaţiile tehnice minime pentru Cutie de derivatie

Componenta cutie:

Parte mecanica :

 Accesorii de fixare echipament electric in interior;  accesorii pentru acces circuite;  accesorii pentru fixarea incintei;

 Cutia este realizata din material plastic electroizolant, ignifug de tip policarbonat cu fibra de sticla rezistent la actiunea razelor solare si ozonului.

 Capacul este opac se fixeaza de placa de baza cu suruburi sigilabile prin intermediul unei garnituri etanse;

 Cutia este prevazuta cu sistem de inchidere cu posibilitati de sigilare care sa impiedice accesul persoanelor straine;

 Cutia are un sistem interior de sine pentru montaj reglabil in scopul asigurarii montarii diverselor echipamente;

 Este prevazuta pentru accesul circuitelor exterioare cu presgarnituri tip Pg 16-36 amplasate in partea de jos cu asigurarea gradului de protectie cerut.

Parte electrica :

 Suport siguranta MPR;

 Intreruptor automat monopolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit;

 Clema de legatura (derivatie-paralel). Specificatii tehnice :

 Tensiune nominala de alimentare: 400/230 V c.a. (-10%; +10%);

 Frecventa tensiunii de alimentare: 50Hz;

 Grad normal de protectie: IP65;

 Grad de protectie impotriva socurilor: IK08;

Dimensiuni de gabarit si de montaj:

 Lungime Minim: 300mm - Maxim: 320 mm

 Latime Minim: 250mm - Maxim: 280mm fara presetupe

Specificaţiile tehnice minime pentru sir luminos utilizat la realizarea diferitelor forme de

baza sau compuse din componenta iluminatului festiv

 segment de lungime maxim 4m, cu posibilitate de interconectare intre segmente;

 echipare cu minim 40 lampi miniaturale LED, de luminozitate ridicata;

 culoare alb cald si alb rece, cu si fara functie de flash la minim 5 lampi/segment;

 tensiune nominală de alimentare 220-240Vc.a. /50Hz;

 putere consumată / segment - maxim 4W. Specificaţiile tehnice minime pentru furtun luminos utilizat la realizarea diferitelor

figurine din componenta iluminatului festiv

 furtun transparent Φ = maxim 13mm, din mase plastice elastice, in care sunt inserate lampi LED monocolore, dispuse uniform pe toata lungimea;

 minim 36 lampi LED / metru de furtun, cu deschiderea fluxului luminos maxim 120°;

 putere consumata - maxim 4W/metru;

 tensiune nominala de alimentare 220-240Vc.a. /50Hz;

 culoarea luminii: alb rece, alb cald, albastru, rosu, verde;

 posibilitatea de interconectare intre segmente diferite din acelasi model.

Specificaţiile tehnice minime pentru „Ţurţurii” luminoşi utilizati la realizarea sistemelor

de iluminat festiv transversale şi longitudinale

 segment maxim 3 m lungime si inaltime maxim 0,5 m/0,9 m;

 minim 110 puncte luminoase pe segment, insirate pe coloane de alimentare, verticale paralele de lungime variabila;

 consum maxim 13 W/segment;

 tensiune nominală de alimentare 220-240 Vc.a.;

 sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicata;

 culori sursa de lumina: alb rece, alb cald, albastru, galben;

 posibilitate de iluminare continu şi tip flash (minim 20 puncte luminoase/segment).

Specificaţiile tehnice minime pentru „Perdeaua” luminoasă pentru iluminat

ornamental-festiv a suprafeţelor verticale

 segment maxim 1 m lungime si inaltime maxim 1,5 m, care are in componenta minim sase siruri cu minim 20 surse de lumina/sir;

 posibilitatea cuplarii a doua sau mai multe siruri in serie;

 consum maxim 12W/sir luminos de 1,5 m;

 tensiune nominală de alimentare 220-240 Vc.a.;

 sursa de lumina dispozitiv LED cu luminozitate ridicata;

 culori sursa de lumina: alb rece, alb cald;

 posibilitate de iluminare continua si tip flash – minim 5/segment.

Specificaţiile tehnice minime pentru figurine motive diverse

 forme diverse in concordanta cu evenimentul festiv: fulg zapada (4, 6 şi 8 colturi), stea (4, 5 colturi), stea cu coada, clopotel, brad, sfera, iepuras etc ;

 tensiune nominala de alimentare 220-240-Vc.a.;

 sursa de lumină dispozitiv LED cu luminozitate ridicata;

 culori sursă de lumină: alb rece, alb cald, rosu, albastru si verde ( in realizarea iluminarii figurinelor se sugereaza si intercalarea culorilor pentru aspect estetic deosebit);

 realizate din furtun luminos si/sau sir luminos, echipat cu surse tip LED;

 figurinele vor fi montate pe cadru realizat din bara de aluminiu cu sectiune 20x20mm;

 dimensiuni minime figurina 600x800mm;

 furtun luminos cu diametru Φ= minim13mm, minim 24 puncte de lumina pe 1 m, consum maxim 2 W/metru.

Specificaţiile tehnice minime pentru figurine 3D

 forme diverse: urs, om de zapada, ren, etc. ;

 tensiune nominală de alimentare 220-240-Vc.a.;

 sursa de lumina dispozitiv LED cu luminozitate ridicata;

 culori sursa de lumina: alb rece, alb cald, rosu, albastru si verde;

 realizate din furtun luminos si/sau sir luminos, echipat cu surse tip LED;

 figurinele vor fi montate pe cadru realizat din bara de aluminiu cu sectiune 20x20mm;

 dimensiuni minime figurină 1500x500mm.

Întrucât lucrările de întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători

constau și în înlocuirea punctuală de echipamente și produse, pentru menținerea aspectului unitară a

sistemului de iluminat echipamentele se recomandă pe cât posibil, să fie similare cu cele existente.

Toate produsele și echipamentele noi montate vor fi însoțite de fișele tehnice și declarațiile de

conformitate

9. TARIFE LUCRĂRI

Pentru fiecare tip de lucrare din anexa nr.1, tariful se va întocmi pe baza unui deviz în care vor

fi cuprinse toate cheltuielile care stau la baza formării prețului propus. Prețul fără TVA pentru fiecare

lucrare prevăzută în listă va conține ca elemente de fundamentare materialul, manopera, utilajul,

transportul, încheierea de deviz, cheltuieli indirecte și profitul. Prețurile vor fi supuse spre

aprobare Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

10. VERIFICĂRI, RECEPTII, GARANȚII Evidența pentru activitățile privind serviciile de întreținere și reparații la sistemul de iluminat

public se va ține de către operator pe baza comenzilor primite și vor fi înregistrate în Registrul de

Lucrări. Registrul de Lucrări care fi prezentat odată cu situația lunară de lucrări și centralizatorul

lunar de lucrări. Registrul de Lucrări se va realiza în format electronic și va cuprinde totalitatea

intervențiilor de la data începerii contractului.

Recepția lucrărilor se va face lunar, de către comisia de recepție, pe baza situației de lucrări și

a centralizatorului de lucrări..

În situația de lucrări se vor trece cel puțin următoarele:

- data efectuării activității - străzile pe care s-a acționat - activitatea prestată

- materialele utilizate și cantitatea acestora. Situația lunară de lucrări și Centralizatorul lunar de lucrări, împreună cu procesul verbal

de recepție constituie documentele primare pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor

efectuate.

Documentele ce stau la baza întocmirii facturii lunare de întreținere și reparații ale sistemului

de iluminat public se vor prezenta pentru a fi analizate și confirmate de către autoritatea contractantă.

Operatorul va încasa de la autoritatea contractantă, în baza contractului, contravaloarea

lucrărilor recepționate în baza procesului-verbal de recepție.

Compartimentul de specialitate din cadrul autorității contractante va verifica permanent modul

de efectuare a prestației de către operator, precum și volumul de lucrări prestate.

Locațiile pentru realizarea iluminatului festiv se vor comunica de către autoritatea

contractantă.

Pentru toate echipamentele ce se vor monta se vor prezenta certificate de conformitate și

certificate de garanție.

Perioada de garanție a echipamentelor montate va fi conform certificatelor de garanție a

acestora. Garanția lucrărilor executate va fi de 12 luni.

Director Direcția Edilitară, Șef Serviciu,

Culiță Chiș Ioan Zubașcu

Biroul R.E.I.R.C.:

Dănuț Pobega

Pleșca Simona

Faluși Daniela

ANEXA nr. 1 la Caietul de sarcini pentru activitățile de întreținere șI reparații a sistemului de iluminat, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători în municipiul Timișoara

Lucrări de întreținere și reparații sistem de iluminat public și iluminat festiv

Nr Denumire

Intretinere iluminat

1 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu de inalta presiune 50-400W

2 Inlocuire lampi cu vapori de sodiu cu autoaprindere 70-220W

3 Inlocuire lampi cu vapori de mercur 80-400W

4 Inblocuire lampi cu halogenuri metalice 35-400W

5 Inlocuire lampi cu halogenuri metalice 1000-2000W

6 Inlocuire element optic LED

7 Inlocuire lampi fluorescente

8 Inlocuire lampi cu autoaprindere 100-500W

9 Inlocuire lampi halogen

10 Inlocuire balast 70-400W

11 Inlocuire balast 1000-2000W

12 Inlocuire balast pentru lampi cu vapori de mercur 80-400W

13 Inlocuire igniter 70-400W

14 Inlocuire igniter 1000W

15 Inlocuire igniter 2000W

16 Inlocuire balast electronic 35W

17 Inlocuire balast electronic 70W

18 Inlocuire balast electronic 100W

19 Inlocuire balast electronic 150W

20 Inlocuire balast electronic 250W

21 Inlocuire bec led

22 Inlocuire sursa alimentare corp LED

23 Inlocuire startere

24 Inlocuire condensator

25 Inlocuire balast lampa fluorescenta

26 Inlocuire dulie

27 Inlocuire carcasa corp iluminat

28 Inlocuire dispersor

29 Curatare dispersor

30 Demontat corp de iluminat rutier

31 Demontat corp de iluminat pietonal

32 Inlocuire corp iluminat rutier

33 Inlocuire corp iluminat pietonal

34 Inlocuire corp iluminat Retro - pietonal

35 Inlocuire corp iluminat LED - rutier

36 Inlocuire corp iluminat LED - pietonal

37 Inlocuire corp iluminat - tip proiector

38 Inlocuire corp iluminat - tip proiector incastrat

39 Inlocuire corp iluminat - tip bagheta led

40 Montat corp de iluminat rutier

41 Montat corp de iluminat pietonal

42 Reorientat aparat iluminat

43 Reorientat consola

44 Inlaturarea cuiburilor de pasari

45 Inlocuire console cu un brat

46 Inlocuire console cu doua brate

47 Inlocuire console cu trei brate

48 Inlocuire console cu patru brate

49 Montare consola pentru uz arhitectural/ornamental

50 Demontat consola

51 Vopsire consola cu un brat

52 Vopsire consola cu doua brate

53 Vopsire consola cu trei brate

54 Vopsire consola cu patru brate

55 Montare consola cu un brat

56 Montare consola cu doua brate

57 Montare consola cu trei brate

58 Montare consola cu patru brate

59 Demontare stalp pana la 5m

60 Demontare stalp 5.1 - 14m

61 Montare stalp pana la 5m

62 Montare stalp 5.1 - 14m

63 Vopsire 1mp

64 Inlocuire stalp pana la 5m

65 Inlocuire stalp 5.1 - 14m

66 Inlocuire capac la stalp metalic plastifiat

67 Inlocuire capac la stalp metalic

68 Indreptare stalp rutier

69 Indreptare stalp pietonal

70 Inscriptionare stalp

71 Verificare retea electrica aeriana/ Verificare iluminat public

72 Inlocuire cleme CDD 15IL

73 Inlocuire cleme CDD 45

74 Inlocuire cleme racord CL

75 Inlocuire cleme CLAL 45-50

76 Inlocuire cleme CLAL 180

77 Inlocuire cleme CIR/CIB

78 Inlocuire cleme CIS

79 Inlocuire cleme ASA 300

80 Inlocuire bratara de prindere pe stalp

81 Inlocuit sistem prindere consola

82 Inlocuire intinzator retea

83 Echilibrari retele electrice

84 Inlocuire patron sigurante pana la 250A

85 Inlocuire soclu sigurante pana la 250A

86 Inlocuire sigurante 1P

87 Inlocuire sigurante 1P N

88 Inlocuire sigurante 3P

89 Inlocuire sigurante 3P N

90 Inlocuire contactor

91 Inlocuire releu

92 Inlocuire cutie separatie IP65 (la baza stalpului)

93 Inlocuire usa cutie separatie baza stalp

94 Inlocuire cleme sir distributie

95 Inlocuire cleme sir derivatie

96 Inlocuire cleme sir flexibile

97 Inlocuire sina omega

98 Inlocuire fotocelula

99 Inlocuire automat programabil

100 Reglare automat programabil

101 Inlocuire punct de aprindere

102 Inlocuire BMPT

103 Revizie contacte electrice

104 Inlocuire papuci / mufe

105 Inlocuire priza de pamant 1 electrod

106 Inlocuire priza de pamant 3 electrozi

107 Montare manson de derivatie

108 Montare manson de legatura

109 Masurarea rezistentei de izolare a cablurilor

110 Masuratori de sarcina de tensiune in retele si puncte de aprindere

111 Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant

112 Masuratori electrice

113 Masuratori luminotehnice

114 Defectoscopie

115 Decopertare si refacere cai de circulatie

116 Bransare/debransare (conectare/deconectare)

117 Asistenta tehnica

118 Toaletare vegetatie pentru eliberare corp iluminat

119 Montat tub copex

120 Inlocuire cablu tip CYY 3x0,1 - 10mmp

121 Inlocuire cablu tip CYY 4x16 - 25mmp

122 Inlocuire cablu tip CYY 3x35 - 70mmp

123 Inlocuire cablu tip CYY 3x95 - 150mmp

124 Inlocuire cablu tip myym 3x0,1 - 10 mmp

125 Inlocuire cablu tip ACYY 4 - 25mmp

126 Inlocuire cablu tip ACYY 35 - 50mmp

127 Inlocuire cablu tip CYAbY 10 - 35mmp

128 Inlocuire cablu tip CYAbY 50 - 70mmp

129 Inlocuire cablu tip CYAbY 95 - 120mmp

130 Inlocuire cablu tip ACYAbY 10 - 35mmp

131 Inlocuire cablu tip ACYAbY 50 - 70mmp

132 Inlocuire cablu tip ACYAbY 95 -120mmp

133 Inlocuire cablu aerian tip TYIR

134 Inlocuire cablu flexibil tip MCCG 0,1 - 10mmp

135 Inlocuire cablu flexibil tip FY 0,1 - 6mmp

136 Inlocuire cablu flexibil tip FY 10 - 25mmp

137 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 0,1 - 6mmp

138 Inlocuire cablu flexibil tip AFY 10 - 35mmp

139 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 0,1 - 6mmp

140 Inlocuire cablu flexibil tip MYF 10 - 35mmp

141 Inlocuire priza de exterior PT16A

142 Montare priza de exterior PT16A

143 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km

144 Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km

145 Turnat beton Fundatie stalp

146 Autoutilitara PRB

147 Autoutilitara 1.5T

148 Automacara

149 Autoutilitara 3.5T

Iluminat Festiv

1 Procurare matriale festiv

2 Montare figurina pe stalp

3 Montare figurine 3D

4 Montare medalioane transversale

5 Montare sir luminos

6 Montare furtun luminos

7 Montare turturi luminosi

8 Montare perdea luminoasa

9 Montare plasa luminoasa

10 Montare ghirlande luminoase

11 Montare panouri luminoase

12 Montat proiector 2000W

13 Impodobire brad

14 Montare cablu sustinere

15 Demontare figurina pe stalp

16 Demontare figurina 3D

17 Demontare medalioane transversal

18 Demontare sir luminos

19 Demontare furtun luminos

20 Demontat turturi luminosi

21 Demontat perdea luminoasa

22 Demontat plasa luminoasa

23 Demontat ghirlande luminoase

24 Demontat panouri luminoase

25 Demontat proiectoare 2000 W

26 Despodobire brad

27 Demontare cablu sustinere

28 Conectat iluminat festiv

29 Deconectat iluminat festiv

30 Utilizare platforma ridicatoare tip PRB

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

Cod FO53-01, Ver.1 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA EDILITARĂ

SERVICIUL EMSUP

SC 2018 – _______ din ______________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de

iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului

de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi

reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea

ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători

Având în vedere Expunerea de motive nr. ............................................. a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotarâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului

”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”,

precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor

pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători, a Caietului de Sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat

public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători în municipiul Timişoara, și a tarifelor propuse de STPT pentru activităţile de întreţinere şi

reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi

asigurare ornamente noi pentru sărbători;

Facem următoarele mențiuni:

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public și Legea nr. 51/2006 a serviciilor

comunitare de utilități publice stabilesc cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele,

atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării,

monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi

publice.

Potrivit art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, se

organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

A. gestiune directă;

B. gestiune delegată.

Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.22

alin.(4) din Legea nr.51/2006, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice,

indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui

caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu

regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

A. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi

exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu

privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea,

funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau

privat, care pot fi :

Cod FO53-01, Ver.1 2

a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate sau organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz,

prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-

teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale respective.

Prin adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.

RE2017-000846/08.05.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat că dorește

preluarea serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din

Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Intenția RAT Timișoara de preluare a

serviciului de iluminat public s-a stabilit de către Consiliul de Administrație al RAT Timișoara prin

Hotărârea nr.74 din 30.03.2017.

Potrivit art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor

administrativ-teritoriale, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi

publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a

contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie

îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui

contract:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului

regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de

acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului

de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau

semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar

celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din

sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public

general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale

asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în

totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea

administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului

regional/operatorului este exclusă.

Prin HCL nr. 251/2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii

serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sãrbãtori din Timişoara”.

Prin HCL nr. 271/2017 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport

Timişoara în societate comercială pe acţiuni.

Prin HCL nr. 249/2018 a fost aprobată modificarea și completarea Studiului de oportunitate

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public

şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017

Prin adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 Societatea de Transport Public Timișoara a

înaintat tarifele propuse pentru prestarea activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat

public, verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători în municipiul Timişoara.

În conformitate cu art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a fost obținut avizul nr.

6964/03.07.2018 din partea Consiliul Concurenței.

Cod FO53-01, Ver.1 3

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind

delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat

public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini,

Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a

sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi

asigurare ornamente noi pentru sărbători îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi

aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Atasament: Regulamentul_Serviciului_de_IP_Timisoara.pdf

Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din

Municipiul Timişoara

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale.

Art. 1. - Prezentul regulament al serviciilor de iluminat public, denumit în continuare regulament,

este elaborat în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de

utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin (1) , ale

art.17 alin.(2) şi ale art 40 alin (1) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 şi în

temeiul art.10 alin (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie

Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului de iluminat public din

Municipiul Timişoara.

(2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar prin care se stabilesc nivelurile de

luminanţă sau iluminare, după caz, indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice,

raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii

serviciilor prestate.

(3) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea,

recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorii serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare, se vor

conforma prevederilor prezentului regulament-cadru.

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament au caracter

minimal.

(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se face cu

respectarea prezentului regulament.

Art. 3 – Desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi

nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale, şi anume:

a) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii

b) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale, precum şi a

gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale

c)punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale

municipiului, precum şi marcarea evenimentelor festive şi ale sărbătorilor locale sau religioase

d)susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a municipiului

e)funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii aferente serviciului

Art. 4. - În sensul prezentului regulament, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:

4.1. autorităţi de reglementare competente- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S .C, şi Autoritatea

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei denumită în continuare A.N. R.E

4.2. balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu

descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

4.3. beneficiari ai serviciului de iluminat public-comunităţile locale în ansamblul lor

4.4. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o

instalaţie sau la un sistem de iluminat;

4.5. dispozitiv/corp de iluminat - aparat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii

produse de una sau mai multe lămpi către exterior;

4.6. echipament de măsurare - aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea

parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

4.7. efect de grotă neagră - senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a

luminanţei la o alta mult mai mică;

4.8. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operaţiuni şi activităţi

executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor de iluminat public în condiţii

tehnico-economice şi de siguranţă corespunzătoare;

4.9. factor de menţinere a fluxului luminos- raportul dintre fluxul luminos al unei lămpi la un

moment dat al vieţii sale şi fluxul luminos iniţial, lampa funcţionând în condiţiile specifice;

4.10. flux luminos § - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acţiunea sa luminoasă

asupra unui observator fotometric de referinţă;

4.11. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar

utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestare a

serviciului de iluminat public;

4.12. igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu

descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

4.13. iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;

4.14. iluminare medie E(m) - media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în

vedere;

4.15. iluminare minimă E(min) - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de

calcul avută în vedere;

4.16. iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau

istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală;

4.17. iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement,

pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;

4.18. iluminat ornamental festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi a altor

evenimente festive;

4.19. iluminat stradal-pietonal-iluminatul căilor de acces pietonal;

4.20. iluminat stradal-rutier-iluminatul căilor de circulaţie rutieră;

4.21. indicatori de performanţă garantaţi - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în

licenţă sau în contractele de delegare de gestiune ori de concesiune, în cazul nerealizării lor;

4.22. indicatori de performanţă generali - parametri ai serviciului de iluminat public prestat,

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care

reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute

penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;

4.23. indice de prag TI - creşterea pragului percepţiei vizuale TI, care conduce la orbirea

inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în

raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;

4.24. intensitate luminoasă I - raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul

solid elementar pe direcţia dată;

4.25. întreţinere – ansamblul de operaţii de volum redus, executate periodic sau neprogramat în

activitatea de exploatare, având drept scop menţinerea în stare tehnică corespunzătoare a

diferitelor subansambluri ale instalaţiilor;

4.26. lămpi cu descărcări - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare

electrică într-un gaz sau în vapori metalici ori într-un amestec de mai multe gaze şi/sau vapori

metalici;

4.27. lămpi cu incandescenţă - lămpi a căror emisie luminoasă este produsă cu filamentul încălzit

la incandescenţă prin trecerea unui curent electric;

4.28. lămpi cu incandescenţă cu halogen - lămpi incandescente având, în balonul de construcţie

specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru

mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;

4.29. lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale - lămpi cu filament central, lămpi ornamentale,

lămpi cu reflector, lămpi foto;

4.30. licenţă - act tehnic şi juridic, emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaşte calitatea de

operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest

serviciu;

4.31. luminanţă L - raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă de către ochiul

observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;

4.32. luminanţă maximă L(max) - cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul

avută în vedere;

4.33. luminanţă medie L(m) - media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în

vedere;

4.34. luminanţă minimă L(min) - cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul

avută în vedere;

4.35. nivel de iluminare/nivel de luminanţă - nivelul ales pentru valoarea iluminării/luminanţei;

4.36. operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare/prestare, emisă de autoritatea

competentă;

4.37. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public- punctul de

separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se

stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;

4.38. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru

distribuţia energiei electrice- punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi

sistemul de iluminat public, care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a

corpurilor de iluminat public;

4.39. raport de zonă alăturată SR - raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime

sau mai puţin, dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie, şi

iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m sau jumătate din lăţimea fiecărui sens

de circulaţie, dacă aceasta este mai mică de 5 m;

4.40. reabilitare- ansamblul de operaţiuni efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii care,

fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel

apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;

4.41. reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public- ansamblu de posturi de

transformare, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare

la pământ, conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii, console, aparate de iluminat

şi accesorii destinate exclusiv iluminatului public;

4.42. serviciu de iluminat public - activitate de utilitate publică şi de interes economic şi social

general, aflată sub autoritatea administraţiei publice locale, care are drept scop asigurarea

iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental festiv;

4.43. sistem de distribuţie a energiei electrice- totalitatea istalaţiilor deţinute de un operator de

distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale

acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electoenergetice conectate

între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei

electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale

consumatorilor de energie electrică;

4.44.sistem de iluminat public- ansamblu tehnologic şi funcţional, amplasat într-o dispunere

logică în scopul realizării unui mediu luminos confortabil şi/sau funcţional, şi/sau estetic, capabil

să asigure desfăşurarea în condiţii optime a unei activităţi, spectacol, sport, circulaţie, a unui efect

luminos estetic-arhitectural şi altele, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice,

care cuprinde :

- linii electrice de joasă tensiune, subterane sau aeriene;

- corpuri de iluminat, console şi accesorii;

- puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere;

- echipamente de comandă, automatizare şi măsurare;

- fundaţii, elemente de susţinere aliniilor, instalaţii de legare la pământ, conductoare, izolatoare,

cleme, armături, utilizate pentru iluminatul public;

4.45. sursă de lumină/lampă - obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual

vizibile, produse prin conversie de energie, şi care este caracterizată printr-un ansamblu de

proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;

4.46. tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare - ansamblu fizic unitar ce

poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare, măsură şi control,

protejat împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;

4.47. temperatură de culoare corelată T(c) - temperatura radiatorului integral, a cărui culoare,

percepută datorită încălzirii, se aseamănă cel mai mult, în condiţiile de observare precizate, cu cea

percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire; 4.48. uniformitate generală a iluminării

U(0)(E) - raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată

suprafaţa de calcul;

4.49. uniformitate generală a luminanţei U(0)(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa

medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;

4.50. uniformitatea longitudinală a luminanţei U(l)(L) - raportul dintre luminanţa minimă şi

luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia

de desfăşurare a traficului rutier;

4.51. utilizatori - autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară

constituite cu acest scop în calitate de reprezentant al comunităţii locale;

4.52. zonă alăturată - suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie, aflată în câmpul

vizual al observatorului;

4.53. C.N.R.I. - Comitetul Naţional Român de Iluminat;

4.54. C.I.E. - Comisia Internaţională de Iluminat.

Art.5.- (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat

public la nivelul municipiului Timişoara, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea,

administrarea şi exploatarea sistemului de iluminat public constituie dreptul exclusiv al

Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

(2) Consiliului Local al Municipiului Timişoara trebuie să asigure gestiunea serviciului de

iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca

obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul

de delegare a gestiunii.

(3) Se va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al

comunităţii locale, în conformitate cu legislaţia internă şi cu reglementările CIE.

Art.6.- (1) Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând

domeniului public sau privat al municipiului Timişoara.

(2) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi

activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei

publice locale.

Art.7.- (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţii locale, în

întregul lor indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament, aprobaţi prin hotărâre a

consiliului local al municipiului Timişoara .

(2) Consiliul local al municipiului Timişoara, după caz, poate aproba şi alţi indicatori de

performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de

necesităţile comunităţii locale, de starea tehnică şi de eficienţa sistemelui de iluminat public

existent, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele

interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.

(3) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului regulament–

cadru al serviciului.

Art.8.- (1) Serviciul de iluminat public din Municipiul Timişoara este organizat la nivelul

municipiului, care dispune de un sistem de iluminat public.

(2) Serviciul de iluminat public se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu, cu

respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor de gospodărie

comunală.

Art.9.- Serviciul de iluminat public va îndeplini concomitent următoarele condiţii de funcţionare:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptabilitatea la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii locale, în

calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;

e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţii locale;

f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi

utilizării energiei electrice;

g) respectarea valorilor minimale din standartele privind iluminatul public, prevăzute de normele

interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE;.

CAPITOLUL II

Desfăşurarea serviciului de iluminat public.

SECŢIUNEA 1 Principiile şi obiectivele realizării serviciului de iluminat public.

Art.10.- Administrarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara se realizează cu

respectarea principiului :

a) autonomiei locale;

b) descentralizării serviciilor publice;

c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

d) responsabilităţii şi legalităţii;

e) asocierii intercomunitare;

f)dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;

g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;

h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale;

j) participării şi consultării cetăţenilor;

k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice;

Art.11. Funcţionarea serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara se desfăşoară

pentru :

a) satisfacerea interesului general al comunităţii;

b) satisfacerea cât mai completă a cerinţelor beneficiarului;

c) protejarea intereselor beneficiarilor;

d) întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţii;

e) asigurarea dezvoltării durabile a municipiului Timişoara;

f) creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţii locale;

g) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisajistice ale

Municipiului Timişoara;

h) ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

i) mărirea gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

j) crearea unui ambient plăcut;

k)creşterea oportunităţilor rezultate din dezvoltarea turismului;

l) asigurarea funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică

a infrastructurii aferente serviciului;

Art.12. Strategiile locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public vor urmări cu prioritate

atingerea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciului public către membrii comunităţii;

b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel compatibil cu

directivele Uniunii Europene;

c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de C.I.E;

d) asigurarea serviciului de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii

comunităţii locale;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante caz, a

unor echipamente specializate;

f) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemului de iluminat public existent şi al

extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;

g) asigurarea la nivelul municipiului a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de

confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă

publică şi/sau culturală şi marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor

naţionale şi a sărbătorilor legale şi/sau religioase;

i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial

de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii operatorilor şi

participarea cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces;

l) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate şi instituirea de mecanisme

de corecţie adecvate;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a

personalului care lucrează în domeniu.

SECŢIUNEA a 2-a.

Documentaţia tehnică.

Art. 12.- (1) Prezentul regulament stabileşte documentaţia tehnică minimă necesară desfăşurării

serviciului.

(2) Regulamentul stabileşte documentele necesare exploatării, obligaţiile proiectantului de

specialitate, ale unităţilor de execuţie cu privire la întocmirea, reactualizarea, păstrarea şi

manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare şi

reactualizare a evidenţei tehnice se face prin instrucţiuni/proceduri de exploatare proprii, specifice

principalelor tipuri de instalaţii.

(4) Pesonalul de conducere al operatorului răspunde de existenţa, completarea corectă şi păstrarea

documentaţiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

(5) Proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat stradal-rutier, iluminat stradal-pietonal,

iluminat arhitectural, iluminat ornamental şi iluminat ornamental-festiv sau a părţilor componente

ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi

execuţie în vigoare, avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţă ; la

proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia mediului.

Art.13.- (1) Fiecare operator trebuie să deţină, să păstreze la sediul său documentaţia pusă la

dispoziţie de autoritatea administraţiei publice locală, după caz, necesară desfăşurării în condiţii

de siguranţă a serviciului de iluminat public.

(2) Operatorul va actualiza permenent următoarele documente :

a) planul cadastral şi situaţia terenurilor din aria de deservire ;

b) planurile generale cu amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor aflate în exploatare, inclusiv cele

subterane, actualizate cu toate modificările şi completările ;

c) planurile clădirilor sau ale construcţiilor speciale avînd actualizate toate modificările şi

completările ;

d) studiile, datele geologice, geotehnice şi hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt

amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare ;

e) cărţile tehnice ale construcţiilor ;

f) documentaţia tehnică a utilajelor şi după caz, autorizaţiile de punere în funcţiune ;

g) planurile de execuţie ale părţilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse ;

h) proiectele de execuţie ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul,

devizele pe obiecte, devizul general, planurile şi schemele instalaţiilor şi reţelelor ;

i) documentele de recepţie, peluare şi terminare a lucrărilor cu :

- procese- verbale de măsurători cantitative de execuţie ;

- procese- verbale de verificări şi probe, inclusiv probele de performanţă şi garanţie, buletinele de

verificări, analiză şi încercări ;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici ;

- procese-verbale de punere în funcţiune ;

- procese-verbale de dare în exploatare ;

- lista echipamentelor montate în instalaţii cu caracteristicile tehnice ;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităţilor şi

a remedierilor ;

j) schemele de funcţionare a instalaţiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate

conform situaţiei de pe teren, planurile de ansamblu şi de detaliu ale fiecărei instalaţii, inclusiv

planurile şi cataloagele pieselor de schimb ;

k) parametrii luminotehnici de proiect şi/sau rezultaţi din calcul, aferenţi tuturor instalaţiilor de

iluminat public exploatate ;

l) instrucţiunile furnizorilor de echipament sau ale organizaţiei de montaj privind manipularea,

exploatarea, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi instalaţiilor, prcum şi cărţile/fişele tehnice

ale echipamentelor principale ale instalaţiei ;

n) regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile de serviciu pentru întreg personalul ;

o) avizele şi autorizaţiile legale de funcţionare pentru clădiri, laboratoare, instalaţii de măsură,

inclusiv cele de protecţie a mediului obţinute în condiţiile legii ;

p) inventarul instalaţiilor şi liniilor electrice, conform instrucţiunilor în vigoare ;

q) instrucţiuni privind accesul în instalaţii ;

r) documente referitoare la instruirea, examinarea şi autorizarea personalului ;

s) registre de control, de sesizări şi de reclamaţii, de dare şi retragere din exploatare, de manevre,

de admitere la lucru etc ;

(3) Arhivarea se poate realiza şi în format digital.

Art.14.-(1) Documentaţia de bază a lucrărilor şi datele generale necesare exploatării, întocmite

de concesionar, se predau titularului de investiţie odată cu proiectul lucrării respective.

(2) Proiectanţii au obligaţia de a corecta toate planurile de execuţie, în toate exemplarele în care

s-au operat modificări pe parcursul execuţiei şi în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi,

originale, actualizate conform situaţiei reale de pe teren şi să predea proiectul, inclusiv în format

optoelectronic, împreună cu instrucţiunile necesare exploatării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor

proiectate.

(3) Executanţii au obligaţia ca , odată cu predarea lucrărilor, să predea şi schemele, planurile de

situaţii şi de execuţie modificate conform situaţiei de pe teren.

(4) În timpul execuţiei lucrărilor se interzic abaterile de la documentaţia întocmită de proiectant,

fără avizul acestuia.

Art.15.-(1) Operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de iluminat public din

Municipiul Timişoara au obligaţia să-şi organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor

prevăzute la art.13 alin.(1).

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii după planurile, schemele sau

documentele aflate în arhivă.

(3) Înstrăinarea planurilor, schemelor, a documentelor aflate în arhivă este interzisă.

(4) La încheierea activităţii operatorul va preda pe bază de proces- verbal întreaga arhivă pe care

şi-a construit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se va menţiona :

a) data întocmirii documentului ;

b) numărul de exemplare originale ;

c) calitatea celui care a întocmit documentul ;

d) numărul de copii executate ;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele şi calitatea celui care a aprobat copierea ;

f) data fiecărei revizii sau actualizări ;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/ actualizarea şi calitatea celui care a aprobat ;

h) data la care documentul revizuit/ actualizat a intrat în vigoare ;

i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat ;

j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/ modificării ;

Art.16. Toate echipamentele trbuie să aibe fişe tehnice care să conţină toate datele din proiect, din

documentaţiile tehnice predate de executanţi şi din datele de exploatare luate de pe teren prin acte

de recepţie care trebuie să confirme corespondenţa lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatării, în fişele tehnice se trec, după caz date privind :

a) incidentele sau avariile ;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei ;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauză ;

d) reparaţiile efectuate pentru înlăturarea incidentului/avariei ;

e) costul reparaţiilor accidentale sau planificate ;

f) perioada cât a durat reparaţia, planificată sau accidentală ;

g) comportarea în exploatare între două reparaţii planificate;

h) data scadentă şi tipul următoarei reparaţii planificate ( lucrări de întreţinere, revizii tehnice,

reparaţii curente şi capitale);

i) data scadentă a următoarei verificări profilactice;

j) buletinele de încercări periodice şi după reparaţii.

(3) Fişele tehnice se întocmesc pentru aparatură, posturi de transformare, fundaţii, instalaţiile de

legare la pământ, echipamente de comandă, automatizare, protecţie.

(4) Pentru instalaţiile de ridicat se va întocmi şi folosi documentaţia cerută de normele legale în

vigoare.

(5) Separat, se va ţine o evidenţă a lucrărilor de întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii

curente şi capitale.

Art.17.-(1) Toate echipamentele, precum şi conductele, barele electrice, instalaţiile independente,

trebuie să fie numerotate după un sistem care să permită identificarea rapidă şi uşor vizibilă în

timpul exploatării.

(2) La punctele de conducere operativă a exploatării trebuie să se afle atât schemele generale ale

instalaţiilor, cât şi schemele normale de funcţionare.

(3) Schemele trebuie actualizate astfel încât să corespundă situaţiei reale din teren, iar

numerotarea şi notarea din scheme trebuie să corespundă notării reale a instalaţiilor conform

alin.(1).

(4) Schemele normale de funcţionare vor fi afişate la loc vizibil.

Art.18.-(1) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne pe baza cărora se realizeză conducerea

operativă a instalaţiilor trebuie să fie clare, exacte, să nu permită interpretări diferite pentru o

aceiaşi situaţie, să fie concise şi să conţină date asupra echipamentelor, metodelor pentru controlul

stării acestuia, asupra regimului normal şi anormal de funcţionare şi asupra modului de acţionare

pentru prevenirea incidentelor/ avariilor.

(2) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne trebuie să delimiteze exact îndatoririle personalului

cu diferite specialităţi care concură la exploatarea, întreţinerea sau repararea echipamentului şi

trebuie să cuprindă cel puţin :

a) îndatoririle, responsabilităţile şi competenţele personalului de deservire ;

b) descrierea construcţiei şi funcţionării echipamentului, inclusiv scheme şi schiţe explicative ;

c) reguli referitoare la deservirea echipamentelor în condiţiile unei exploatări normale(manevre de

pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere şi punere sub tensiune) ;

d) reguli de prevenire şi lichidare a avariilor ;

e) reguli de anunţare şi adresare ;

f) enumerarea funcţiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însuşirea instrucţiunii/procedurii şi

promovarea unui examen sau autorizarea ;

g) măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii ;

(3) Instrucţiunile/procedurile tehnice interne se semnează de coordonatorul locului de muncă şi

sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnată în acest

sens, menţionându-se data intrării în vigoare.

(4) Instrucţiunile/procedurile tehnice se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,

certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei ştampile “valabil pe anul ….”.Modificările şi

completările se aduc la cunoştinţă sub semnătură personalului obligat să le cunoască şi să aplice

instrucţiunea/procedura respectivă.

Art.19.-(1) Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciului de

iluminat public al Municipiului Timişoara trebuie să elaboreze, să revizuiască şi să aplice

proceduri/instrucţiuni tehnice interne

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1 operatorii vor întocmi liste cu

instrucţiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de muncă. Lista

instrucţiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puţin :

a) instrucţiuni/proceduri tehnice interne generale ;

b) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalaţiilor principale, după caz :

-reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice destinate exclusiv iluminatului public ;

c) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente ;

d) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor ;

e) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru protecţii şi automatizări ;

f) instrucţiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreţinere ;

Art.20.-(1) În instrucţiunile/procedurile tehnice interne se va descrie schema normală de

funcţionare a fiecărui echipament şi pentru fiecare instalaţie, menţionându-se şi celelalte scheme

admise de funcţionare a instalaţiei, diferite de cea normală, precum şi modul de trecere de la o

schemă normală la altă variantă.

(2) Pe scheme se figurează simbolic starea normală a elementelor componente.

(3) Abaterile de la funcţionarea în schemă normală se aprobă de conducerea tehnică a operatorului

şi se consemnează în evidenţele operative ale personalului de deservire.

Art.21. Pesonalul angrenat în desfăşurarea serviciului întocmeşte zilnic situaţii cu datele de

exploatare, dacă acestea nu sunt înregistrate şi memorate prin intermediul unui sistem informatic.

Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma

primară a evidenţei tehnice.

Art.22. Documentaţia operativă şi evidenţele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul

ierarhic superior, care va dispune măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte şi

deranjamente constatate în funcţionarea instalaţiilor sau pentru creşterea eficienţei şi siguranţei în

exploatare.

SECŢIUNEA a 3-a.

Îndatoririle personalului.

Art.23.-(1) Personalul de deservire se compune din toţi salariaţii care deservesc instalaţiile

aferente infrastructurii serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara având ca sarcină

de serviciu principală supravegherea funcţionării şi executarea de manevre în mod nemijlocit la

un echipament, într-o instalaţie sau într-un ansamblu de instalaţii.

(2) Subordonarea pe linie operativă şi tehnico-administrativă, prcum şi obligaţiile drepturile şi

responsabilităţile personalului de deservire operativă se trec în fişa postului şi în

regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de muncă în care este necesară desfăşurarea activităţii se stabilesc de operator în

procedurile proprii, în funcţie de :

a) gradul de periculozitate a instalaţiilor şi a procesului tehnologic ;

b) gradul de automatizare a instalaţiilor ;

c) gradul de siguranţă necesar în asigurarea serviciului ;

d) necesitatea supravegherii instalaţiilor ;

e) existenţa unui sistem de transmitere a datelor şi a posibilităţilor de executare a manevrelor de la

distanţă ;

f) posibilitatea intervenţiei rapide pentru prevenirea şi lichidarea incidentelor şi avariilor ;

(4) În funcţie de condiţiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca

personalul să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalaţii

amplasate în locuri diferite.

(5) Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fişa postului personalului de deservire, privitor la

exploatare şi execuţie, constau în :

a) supravegherea instalaţiilor ;

b) controlul curent al instalaţiilor ;

c) executarea de manevre ;

d) lucrări de întreţinere periodică ;

e) lucrări de întreţinere neprogramate ;

f) lucrări de intervenţie accidentale ;

Art.24.-(1) Lucrările de întreţinere periodice sunt cele prevăzute în regulamentele de exploatare

tehnică, în instrucţiunile furnizorilor de echipamente şi în instrucţiunile/procedurile tehnice

interne şi se execută, de regulă, fără întreruperea furnizării serviciului.

(2) Lucrările de întreţinere curentă neprogramate se execută în scopul prevenirii sau eliminării

deteriorărilor, avariilor sau incidentelor şi vor fi definite în fişa postului şi în instrucţiunile de

exploatare.

SECŢIUNEA a 4-a.

Analiza şi evidenţa incidentelor şi avariilor.

Art.25.-(1) În scopul creşterii siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a

continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri de analiză operativă şi tematică a tuturor

evenimentelor nedorite care au loc în instalaţiile de iluminat, stabilindu-se măsuri privind

creşterea fiabilităţii echipamentelor şi schemelor tehnologice, îmbunătăţirea activităţii de

exploatare, întreţinere, reparaţii şi creşterea nivelului de pregătire şi disciplină a personalului.

(2) Evenimentele ce se analizează se referă, în principal, la:

a) defecţiuni curente;

b) deranjamente din reţelele de transport şi de distribuţie a energiei electrice, indiferent dacă

acestea sunt destinate exclusiv instalaţiilor de iluminat sau nu;

c) incidentele şi avariile;

d) limitările ce afectează continuitatea sau calitatea serviciului de iluminat impuse de anumite

situaţii existente la un moment dat;

Art.26.-(1) Deranjamentele din reţele de transport şi de distribuţie a energiei electrice sunt acele

defecţiuni care conduc la întreruperea iluminatului public alimentat de la o ramură a reţelei de

transport sau dintr-o reţea de distribuţie care asigură iluminatul unui singur obiectiv cultural, parc,

alei, tunel, pod sau altele asemenea.

(2) Deranjamentele constau în declanşarea voită sau oprirea forţată a unui echipament sau

instalaţie, care nu influenţează în mod substanţial asupra calităţii serviciului, fiind caracteristice

echipamentelor şi instalaţiilor anexă.

Art.27. Se consideră incidente următoarele evenimente:

a) declanşarea prin protecţie sau oprirea voită a instalaţiilor ce fac parte din sistemul de iluminat,

indiferent de durată, dar care nu îndeplinesc condiţiile de avarie;

b)reducerea parametrilor luminotehnici sub limitele stabilite prin reglementări, pe o durată mai

mare de 15 minute, ca urmare a defecţiunilor din instalaţiile proprii.

Art.28. Prin excepţie de la art.27 nu se consideră incidente următoarele evenimente:

a) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii ca urmare a acţionării corecte a elementelor de protecţie şi

automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o altă instalaţie, ieşirea din funcţiune

fiind consecinţa unui incident localizat şi înregistrat în acea instalaţie;

b) ieşirea din funcţiune sau retragerea din exploatare a unei instalaţii sau părţi a acesteia, datorită

unor defecţiuni ce pot să apară în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului

acestora;

c) ieşirea din funcţiune a unei instalaţii auxiliare sau a unui element al acesteia, dacă a fost

înlocuit automat cu rezerva, prin funcţionarea corectă a anclanşării automate a rezervei, şi nu a

avut ca efect reducerea parametrilor luminotehnici;

d) retragerea accidentală din funcţiune a unei instalaţii sau a unui element al acesteia în scopul

eliminării unor defecţiuni, dacă a fost înlocuit cu rezerva şi nu a afectat calitatea serviciului

prestat;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalaţii pentru prevenirea unor eventuale

accidente umane sau calamităţi;

f) întreruperile sau reducerile cantitative convenite în scris cu utilizatorul.

Art.29. Se consideră avarii următoarele evenimente:

a) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului public pentru o perioadă mai mare de

4 ore, cu excepţia celui arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv;

b) întreruperea accidentală, totală sau parţială a iluminatului arhitectural, ornamental şi

ornamental-festiv pe o perioadă mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

c) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii sau ansambluri din instalaţiile

de iluminat, care conduc la reducerea ariei deservite de serviciul de iluminat public cu10% pe o

durată mai mare de 24 de ore;

d) defectarea sau ieşirea accidentală din funcţiune a unor instalaţii de iluminat, indiferent de

efectul asupra beneficiarilor, dacă fac ca acestea să ramână indisponibile pe o durată mai mare de

72 de ore;

e) dacă pe durata desfăşurării evenimentului, ca urmare a consecinţelor avute, acesta îşi schimbă

categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toată

durata desfăşurării lui în categoria avariei.

Art.30.-(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea

acestora.

(2) Operatorul are obligaţia ca cel puţin trimestrial să informeze autorităţile administraţiei locale

ale Municipiului Timişoara asupra tuturor avariilor care au avut loc, concluziile analizelor şi

măsurile care s-au luat.

Art.31.-(1) Analiza incidentelor şi avariilor trebuie finalizată în cel mult 5 zile de la lichidarea

acestora.

(2) Analiza fiecărui incident sau avarie trebuie să aibă următorul conţinut:

a) locul şi momentul apariţiei incidentului sau avariei;

b) situaţia înainte de incident sau avarie, dacă funţionarea era sau nu în schemă normală, cu

indicarea abaterilor de la aceasta;

c) cauzele care au favorizat apariţia şi dezvoltarea evenimentelor;

d) descrierea cronologică a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor, înregistrărilor

computerizate şi declaraţiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfăţurării şi lichidării evenimentului;

f) efectele produse asupra instalaţiilor, dacă a rezultat echipament deteriorat, cu descrierea

deteriorării;

g) efectele asupra beneficiarilor serviciului de iluminat, durata de întrerupere, valoarea pagubelor

estimate sau alte efecte;

h) stadiul verificărilor profilactice, reviziile şi reparaţiile pentru echipamentul sau protecţiile care

nu au funcţionat corespunzător;

i) cauzele tehnice şi factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

j) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului şi modul de respectare a

instrucţiunilor;

k) influenţa schemei tehnologice sau de funcţionare în care sunt cuprinse instalaţiile afectate de

incident sau avarie;

l) situaţia procedurilor/ instrucţiunilor de exploatare şi reparaţii şi a cunoaşterii lor, cu

menţionarea lipsurilor constatate şi a eventualelor încălcări ale celor existente;

m) măsuri tehnice şi organizatorice de prevenire a unor evenimente asemănătoare cu stabilirea

termenilor şi responsabilităţilor.

(3) În cazul în care pentru lămurirea cauzelor şi consecinţelor sunt necesare probe, încercări sau

obţinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei

va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(4) În cazul în care în urma analizei rezultă că evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau

montării instalaţiei, deficienţe ale echipamentului, calitatea slabă a materialelor sau datorită

acţiunii sau inacţiunii altor persoane fizice sau juridice asupra sau în legătură cu instalaţia sau

echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicaţi pentru punct de

vedere.

(5) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalaţiile

respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament, sau executantului, după caz,

participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autorităţii administraţiei

publice locale a Municipiului Timişoara.

(6) Dacă avaria sau incidentul afectează sau influenţează funcţionarea instalaţiilor aflate în

administrarea altor operatori sau agenţi economici, operatorul care efectuează analiza va solicita

de la aceştia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor şi informaţiilor necesare

analizării avariei sau incidentului.

Art.32.-(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular tip

numit “fişă de incident”, iar le exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele

primare legate de analiza evenimentului.

(2) Conţinutul minim al fişei de incident va fi în conformitate cu prevederile art.31 alin.(1).

Art.33.-(1) În vederea satisfacerii în condiţii optime a necesităţilor comunităţii locale, operatorii

vor urmării evidenţierea distinctă a întreruperilor şi limitărilor, a duratei şi a cauzelor de

întrerupere a utilizatorului şi a beneficiarilor serviciului de iluminat public, inclusiv a celor cu

cauze în instalaţiile terţilor, dacă au afectat funcţionarea instalaţiilor proprii.

(2) Situaţia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitări se va transmite trimestrial

autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Timişoara.

Art.34.-(1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de

fiabilitate ai acestora în condiţii de exploatare.

(2) Pentru evidenţierea deteriorărilor de echipament care au loc cu ocazia incidentelor sau

avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament

în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular tip denumit “fişă pentru echipament

deteriorat”, care se anexează la fişa incidentului.

(3) Pentru evidenţierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice,

manipulării, reparaţiilor sau întreţinerii necorespunzătoare, neefectuării la timp a reparaţiilor sau

reviziilor planificate, a scoaterii din funcţiune a acestor echipamente sau a instalaţiei din care fac

parte şi care au fost înlocuite cu rezerva(idiferent de modul cum s-a făcut această înlocuire) şi care

au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va ţine o evidenţă

separată pe tipuri de echipamente şi cauze.

(4) Evidenţierea defecţiunilor şi deteriorărilor se face şi în perioada de probe de garanţie şi punere

în funcţiune după montare, înlocuire sau reparaţie capitală.

Art.35.- (1) Fişele de incidente şi de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru

evidenţa statistică şi aprecierea realizării indicatorilor de performanţă.

(2) Păstrarea evidenţei se face la operator pe toată perioada cât acesta operează, iar la încheierea

activităţii de operare se aplică prevederilor art.15 alin.(4).

SECŢIUNEA a 5-a.

Asigurarea siguranţei de funcţionare a instalaţiilor.

Art.36.-(1) Pentru creşterea siguranţei în funcţionare a serviciului de iluminat public şi a

asigurării continuităţii acestuia, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de

efectuare a manevrelor în instalaţiile aparţinând sistemului de iluminat public.

(2) Procedurile prevăzute la alin.(1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

Art.37. Manevrele în instalaţii se execută pentru :

a) modificarea regimului de funcţionare a instalaţiilor sau ansamblului de instalaţii fiind

determinate de necesităţile obiective de adaptare a funcţionării la cerinţele utilizatorului,

realizarea unor regimuri optime de funcţionare, reducerea pierderilor etc.având un caracter

frecvent şi executându-se mereu la fel, denumite manevre curente ;

b) modificarea configuraţiei instalaţiilor sau grupurilor de instalaţii fară ca acestea să aibe un

caracter frecvent sau periodic, precum şi cele care au drept scop retragerea din exploatare a

echipamentelor pentru lucrări sau probe şi redarea lor în exploatare denumite manevre

programate ;

c) izolarea echipamentului defect şi restabilirea circuitului funcţional tehnologic al instalaţiei sau

ansamblului de instalaţii executate, cu ocazia apariţiei unui incident, denumite manevre de

lichidare a incidentelor.

Art.38. În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalaţii modificările

regimurilor de funcţionare care au loc ca urmare a acţiunii sistemelor de automatizare şi protecţie

sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucţiunilor de

exploatare, fără modificarea schemei de funcţionare aprobate.

Art.39.-(1) Persoana care concepe manevra trebuie să cunoască instalaţia în care se vor executa

operaţiile cerute de manevră, să dispună de schemă detaliată corespunzătoare situaţiei din teren şi

schema tehnologică de executare a manevrei.

(2) Manevrele trebuie concepute astfel încât :

a) succesiunea operaţiilor în cadrul manevrelor să asigure desfăşurarea normală a acestora ;

b) trecerea de la starea iniţială la starea finală dorită să se facă printr-un număr minim de operaţii ;

c) ordinea de succesiune a operaţiilor trebuie să aibă în vedere respectarea procesului tehnologic

stabilit prin instrucţiunile de exploatare a echipamentului sau a instalaţiei la care se execută

manevra ;

d) să fie analizate toate implicaţiile pe care fiecare operaţie le poate avea atât asupra instalaţiei în

care se execută manevra, cât şi asupra restului instalaţiilor legate tehnologic de aceasta, în special

din punctul de vedere al siguranţei în exploatare ;

e) manevra să se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operaţiile care se

pot executa simultan fără a se condiţiona una pe alta, în funcţie de numărul de executanţi şi de

posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevră ;

f) să se ţină seama de respectarea obligatorie a normelor de protecţie a muncii ;

g) fiecare operaţie de acţionare asupra unui element prin comandă de la distanţă să fie urmată de

verificarea realizării acestei comenzi sau de verificarea realizării efectului corespunzător ;

Art.40. Manevrele în instalaţii se efectuează numai pe baza unui document scris, denumit în

continuare foaie de manevră, care trebuie să conţină :

a) tema manevrei ;

b) scopul manevrei ;

c) succesiunea operaţiilor ;

d) notaţii în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor ;

e) persoanele care execută sau au legătură cu manevra şi responsabilităţile lor.

Art.41. După scopul manevrei, foaia de manevră poate fi :

a) foaie de manevră permanentă, al cărei conţinut este prestabilit în instrucţiunile/procedurile

tehnice interne, putându-se folosi la :

-manevre curente ;

-anumite manevre programate, cu caracter curent ;

-anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent ;

b) foaie de manevră pentru manevre programate, al cărei conţinut se întocmeşte pentru efectuarea

de lucrări programate sau accidentale şi care prin caracterul său necesită o succesiune de operaţii

ce nu se încadrează în foile de manevră permanente.

Art.42. Prin excepţie de la art.40, manevrele cauzate de accidente se execută fără foaie de

manevră, iar cele de lichidare a incidentelor se execută pe baza procedurilor/instrucţiunilor de

lichidare a incidentelor.

Art.43.-(1) Întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră se fac de către pesoanele

desemnate de operator, care au pregătirea necesară şi asigură executarea serviciului operativ şi

tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea şi aprobarea foilor de manevră telefonic.

(3) În funcţie de necesitate, la foaia de manevră se anexează o schemă de principiu referitoare la

manevra care se efectuează.

(4) Foaia de manevră întocmită, verificată şi aprobată se pune în aplicare numai în momentul în

care există aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalaţia sau ansamblul de

instalaţii în cauză, conform procedurilor aprobate.

(5) Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi iniţiate de persoane prevăzute în

procedurile aprobate şi care răspund de necesitatea efectuării lor.

(6) Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie

realizată astfel încât echipamentul să nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar

şi nici să nu se întârzie admiterea la lucru.

Art.44.-(1) Manevra începută de personalul nominalizat în foaia de manevră trebuie terminată, de

regulă, de acelaşi personal, chiar dacă prin aceasta se depăşeşte ora de terminare a programului

normal de muncă, în condiţiile legii.

(2) Excepţiile de la dispoziţiile alin.(1) vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat

public al Municipiului Timişoara.

(3) Fiecare operator va stabili prin decizie şi procedură internă nomenclatorul cu manevrele ce se

execută pe bază de foi de manevră permanente sau pe bază de instrucţiuni/proceduri tehnice

interne.

Art.45.-(1) Darea în exploatare a echipamentelor nou montate se face conform instrucţiunilor de

proiectare.

(2) În perioadele de probe, manevrele şi operaţiile respective cad în sarcina organizaţiei care

execută montajul cu participarea personalului de exploatare al operatorului.

Art.46.-(1) În cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevră, nu este necesară

înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a

confirmărilor făcute, toate acestea operâdu-se în foaia de manevră.

(2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei executarea

acestora conform foii de manevră, ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă,

configuraţia,etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat

operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea echipamentelor, instalaţiilor sau ansamblului de

instalaţii.

SECŢIUNEA a 6-a.

Condiţii tehnice de desfăşurare a serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara.

Art.47.-(1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică,

străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje sub şi supraterane.

(2) Iluminatul public se realizează de regulă cu surse de lumină/lămpi cu descărcări în vapori de

sodiu la înaltă presiune pentru toate tipurile de căi de circulaţie principale şi secundare. Pentru

anumite căi de circulaţie înguste, din zonele declarate istorice ale Municipiului Timiţoara, unde

se doreşte o redare foarte bună a culorilor, se pot utiliza surse de lumină/lămpi cu sodiu la înaltă

presiune alb sau surse de lumină/lămpi fluorescente compacte de culoare caldă (T(c)=2700K).

(3) În sistemele de iluminat public se vor prevedea surse de lumină/lămpi cu descărcări, cu

excepţia căilor de circulaţie declarate ca având caracter istoric, unde se pot folosi surse de

lumină/lămpi cu incandescenţă pentru păstrarea atmosferei tipice momentului istoric ce se doreşte

a fi scos în evidenţă.

(4) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii, cu respectarea

normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE, respectiv de CNRI.

(5) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi de durata de

funcţionare a acestora, astfel încât costurile de exploatare să fie minime.

Art.48.-(1) Iluminatul public se realizează pe stâlpi sau suspendat în axa drumului ori, dacă

condiţiile tehnice nu permit, pe clădiri, cu acordul proprietarilor.

(2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu

distribuţie directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(3) Din motive estetice şi de securitate, reţeaua de alimentare cu energie electrică se va realiza de

regulă subteran şi numai în cazuri particulare, când condiţiile tehnice nu permit, aerian.

În cazul utilizării montajului subteran, pentru reţeaua de alimentare cu energie electrică, aparatele

de iluminat montate pe stâlpi vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică în

următoarele două moduri:

a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp;

b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui

stâlp, prevăzându-se şi asigurarea locală a derivaţiei.

Art.49.-(1) În cazuri bine justificate şi cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale a

Municipiului Timişoara, se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie

de trafic la cea imediat inferioară.

(2) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminat sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi

redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare

comandate în trepte.

Art. 50.- Corpurile de iluminat folosite la realizarea iluminatului vor fi alese ţinându-se cont de

caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) condiţiile de mediu - normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;

d) protecţia împotriva electrocutării;

e) condiţiile de exploatare - vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul corpurilor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale corpurilor de iluminat;

h) cerinţele estetice şi arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

Art.51.-(1) La realizarea iluminatului public se va urmări minimizarea puterii instalate pe

kilometri de stradă, optimizându-se raportul dintre înălţimea de montare a surselor de lumină cu

distanţa dintre stâlpi, luîndu-se în calcul luminanţele sau iluminările, după caz, şi curbele de

distribuţie a intensităţii luminoase specifice corpurilor de iluminat utilizate.

(2) Distribuţiile de intensitate luminoasă ale corpurilor de iluminat vor fi alese astfel :

a) pentru iluminatul căilor de circulaţie principale şi secundare :exclusiv direct ;

b) pentru iluminatul unor căi de circulaţie cu circulaţie auto interzisă sau alei din zonele blocurilor

de locuinţe sau zone rezidenţiale sau parcuri :semidirect sau direct-indirect (în special parcuri).

Art.52.-(1) Iluminatul public se realizează prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi speciali

destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau

nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpi reţelei de distribuţie a

energiei electrice, în conformitate cu contractul care reglementează toate aspectele cu privire la

asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a

drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate, încheiat între autorităţile administraţiei locale

şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice.

(2) În zonele cu arhitectură specială, iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi

cerinţelor utilizatorului.

Art.53. Modul de prindere a corpurilor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinându-se cont de:

a) tipul corpului de iluminat;

b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează;

c) tipul stâlpului;

d) cerinţele de ordin estetic impuse.

Art.54. Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi

arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate fiecărui

caz în parte, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.

Art.55.-(1) Programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de

conectare/deconectare a iluminatului public.

(2) Programul de funcţionare a iluminatului public va ţine cont de:

a) longitudinea localităţii;

b) luna calendaristică;

c) ora oficială de vară;

d) nivelul de luminanţă sau de iluminare necesar, corelat cu condiţiile meteorologice.

Art.56. În cazul instalaţiilor de iluminat public montate pe aceiaşi stâlpi pe care este montată şi o

altă instalaţie de transport sau distribuţie a energiei electrice, conectarea/deconectarea iluminatului

public va fi realizată prin utilizarea uneia din următoarele soluţii :

a) acţionare manuală, prin prevederea unui întrerupător manual la cutia de distribuţie a postului de

transformare care alimentează reţeaua de distribuţie a energiei electrice ;

b) acţionare automată, prin prevederea unui dispozitiv automat care acţionează contactorul reţelei

de iluminat seara şi dimineaţa, în cutia de distribuţie a postului de transformare care alimentează

reţeaua de distribuţie a energiei electrice ;

c) acţionare automată individuală, prin utilizarea unui releu cu fotorezistenţă care echipează

fiecare corp de ilminat. Această variantă va fi utilzată în mod deosebit pentru corpurile de

iluminat amplasate în puncte izolate.

Art.57.-(1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor

respecta dispoziţiile legale în vigoare privind evaluarea conformităţii produselor şi condiţiile de

introducere pe piaţă a acestora, asigurându-se utilizarea raţională a energiei electrice şi

economisirea acesteia.

(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora,

asigurându-se uniformitatea iluminatului în limitele normale.

(3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de

putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operaţiune.

Art.58.-(1) Reţelele electrice realizate prin montaj subteran vor fi realizate în soluţie buclată, cu

funcţionare radială. Punctele de separaţie se amenajează în tablouri (nişe) speciale ce vor fi

amplasate pe zidurile clădirilor învecinate sau în cutii amplasate la baza stâlpilor.

(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate

torsadate.

(3) Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintr-un tablou de

distribuţie, care poate fi :

a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune ;

b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană.

(4) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului

de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată, care poate fi pozată

împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

(5) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de

iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii

parţiale a iluminatului public, menţinându-se uniformităţile luminanţei sau iluminării.

(6) Pe aleile dintre blocurile cvartalelor de locuinţe se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de

iluminat de tip lampadar.

(7) În parcuri, alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.

Art.59.-(1) În Municipiul Timişoara reţeaua sistemului de iluminat public este deservită de mai

multe puncte de alimentare. Operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda

sistemului de iluminat dintr-un singur loc, secvenţial, urmărindu-se obţinerea unui grad ridicat de

fiabilitate a sistemului.

(2) Operatorul împreună cu furnizorul de energie electrică vor stabili numărul maxim de

conectoare în cascadă pentru a menţine un grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

(3) Operatorul va realiza sistemul centralizat de comandă al cascadelor.

(4) Legătura dintre punctele centrale de comandă şi punctele de execuţie- cascadele trebuie să

aibe rol atât de comandă, cât şi de semnalizare aexistenţei tensiunii la sfârşitul tuturor cascadelor.

Art. 60. - (1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin

legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare.

(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega în mod

obligatoriu la pământ.

(3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel

ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul, să fie

de maximum 4 ohmi.

(4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare

la nul.

(5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicându-se una dintre următoarele

variante:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie, special destinat acestui scop, şi care va

însoţi conductele electrice de alimentare;

b) legarea la instalaţia de legare la pământ la care este conectat nulul reţelei.

(6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la corpul de iluminat se vor

realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi ca secţiune urmărindu-se realizarea

unui raport oprim între costurile de investiţii şi cele de exploatare.

Art.61.- (1) Modalitatea de fixare a corpurilor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul

aparatului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de

cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

(2) Corpurile de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor trebuie să

prezinte un grad de protecţie de minimum IK 08.

(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a

corpurilor de iluminat, conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare astfel încât

parametri luminotehnici să nu scadă sub valorile admise între două operaţiuni succesive de

întreţinere.

(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe

suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare, în funcţie

de varianta de amplasare a corpurilor de iluminat, conform SR 13433 :1999.

SECŢIUNEA a 7-a.

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi.

Art.62.-(1) În vederea realizării unui serviciu de calitate şi asigurarea condiţiilor tehnice impuse

de necesitatea realizării unui iluminat corespunzător, autorităţile administraţiei publice locale

trebuie să aibe măsuraţi parametrii luminotehnici ai căilor de circulaţie din Municipiul Timişoara.

(2) Autorităţile administraţiei publice sunt direct răspunzătoare de realizarea parametrilor

luminotehnici stabiliţi prin prezentul regulament, având ca referinţă şi standartul SR 13433 :1999.

Art.63.-(1) Instalaţiile de iluminat public trebuie să asigure caracteristicele luminotehnice

normate necesare siguranţei circulaţiei pe căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi

de reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.

(2) Toate sistemele de iluminat destinate circulaţiei auto vor fi dimensionate conform legislaţiei

internaţionale şi naţionale, în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia intersecţiilor mari,

sensurilor giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificaţi de operator, atât la

punerea în funcţiune a unor extinderi şi periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de

iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate,

curăţarea lămpilor şi a corpurilor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt:

a) nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto ;

b) nivelul de iluminare, pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, piste pentru

biciclete.

(6) Parametrii calitativi sunt:

a) uniformitatea pe zona de calcul ;

b) indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.

Art.64.-(1) Iluminatul pieţelor şi intersecţiilor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie

mai ridicat cu 50% faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, având ca

referinţă standartul SR 13433 :1999.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul

de iluminare să fie cu 50% mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, având ca referinţă

standartul SR 13433 :1999.

(3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape

de unghiurile intersecţiilor.

(4) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin

amplasarea corpurilor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie

secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a corpurilor de iluminat constituind un

punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

Art.65.-(1) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare cu 50% mai redus

decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective, potrivit factorului "raport de zonă

alăturată" rezultat din proiectare, având ca referinţă standartul SR 13433 :1999.

(2) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care

asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

Art.66.-(1) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să

asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar corpurile de iluminat vor avea

clasa de protecţie IP 65, pentru mărirea timpului de bună funcţionare.

(2) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului

mărimii de referinţă cu50% şi, suplimentar, marcarea structurii construcţiei.

Art.67.-(1) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre

sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în

aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă cu 50% .

(2) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, corpurile de iluminat se vor amplasa într-o dispunere

care să asigure ghidajul vizual.

(3) Stâlpii de susţinere a aparatelor de iluminat se amplasează, în cazul iluminatului unilateral, pe

partea exterioară a curbei, distanţa dintre ei micşorându-se în funcţie de cât de accentuată este

curba, care să conducă la o majorare cu50% a nivelului mărimii de referinţă.

(12) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţă diferite, se va asigura

trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul pe circa 100 m pe calea de circulaţie mai

puţin iluminată, pentru adaptarea fiziologică şi psihologică a participanţilor la trafic.

Art.68.-(1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă mai ridicat

decât cel al căii de circulaţie respective, evitându-se schimbarea culorii care produce şoc vizual şi

estetic perturbator.

(2) În imediata apropiere a trecerilor de pietoni şi a intersecţiilor nu se vor amplasa reclame

luminoase care prin efectul de schimbare a culorii şi/sau prin variaţia intensităţii luminoase să

distragă atenţia conducătorilor de vehicule sau a pietonilor

(3) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui corp de iluminat în imediata apropiere a trecerii

de pietoni sau amplasarea trecerii în apropierea locului de dispunere a corpurilor de iluminat.

(4) Amplasarea corpurilor de iluminat se va face astfel încât să asigure iluminarea pietonilor din

sensul de circulaţie.

(5) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie să aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.

(6) La trecerile de pietoni unde în mod frecvent au loc accidente de circulaţie, în perioada în care

este necesară funcţionarea instalaţiilor de iluminat nivelul de luminanţă menţionat la alin.(1) se

poate mări până la100%.

Art.69.-(1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile

electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct

de vedere tehnic şi economic.

(2) Înălţimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculează în funcţie de fluxul

luminos al surselor de lumină şi de gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a

acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

(3) În cazul în care înălţimea stâlpilor este dată de situaţia existentă în teren şi în calcule rezultă

necesitatea schimbării acesteia se vor alege soluţiile cele mai economice rezultate din înlocuirea

stâlpilor existenţi, supraînălţarea celor existenţi, modificarea fluxului luminos, montarea unor

stâlpi suplimentari, modificarea gradului de concentrare a distribuţiei luminoase, astfel încât să se

asigure uniformitatea şi limitarea fenomenului de orbire.

(4) Pentru evitarea fenomenului de orbire, în pieţe şi intersecţii sursele de lumină şi corpurile de

iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.

(5) Poziţionarea corpurilor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o

analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(6) Corpurile de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către

calea de circulaţie rutieră.

(7) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de

întreţinere şi arhitecturale.

(8) În funcţie de tipul corpului de iluminat, distanţa dintre corpurile de iluminat se alege în funcţie

de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor

Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de aparate de

iluminat/km, având ca referinţă standardul SR 13433 :1999.

Art.70.-(1) În cazul în care stâlpii pe care se montează corpurile de iluminat, aparţinând

sistemelor de iluminat rutier, sunt situaţii între copacii plantaţi pe părţile laterale ale străzii, se va

adopta o soluţie de iluminat corespunzătoare astfel încât în perioada în care coroana copacilor este

verde, fluxul luminos să fie astfel distribuit încât să se asigure o distribuţie uniformă a luminanţei,

fără ca pe carosabil să apară pete de lumină şi umbre puternice generatoare de insecuritate şi

disconfort.

(2) În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie şi de sistemul de

iluminat ales, corpurile de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se

modifice. În acest sens, coronamentul arborilor se ajustează periodic pentru a nu apărea o

neuniformitate a fluxului luminos.

Art.71. Poziţionarea corpurilor de iluminat rutier se face la un unghi de montaj cât mai mic astfel

încât să se realizeze o dirijare corespunzătoare a fluxului luminos către carosabil şi pentru ca acel

corp de iluminat să nu producă orbirea participanţilor la circulaţia rutieră sau pietonală,

asigurându-se în acelaşi timp şi uniformitatea necesară.

Art.72.-(1) Iluminatul căilor de circulaţie foarte late, prevăzute cu arbori de dimensiuni medii, se

va realiza prin amplasarea surselor de lumină în linie cu arborii şi nu în spatele lor ; coronamentul

arborilor trebuie să nu modifice distribuţia fluxului luminos, iar vegetaţia trebuie ajustată periodic.

(2) În cazul arborilor de înălţime mică, se va utiliza distribuţia axială a corpurilor de iluminat.

(3) În cazul arborilor de înălţime mare sursele de lumină se vor amplasa sub coroană, la nivelul

ultimelor ramuri, dacă în urma calculelor rezultă că soluţia este acceptabilă.

(4) Pentru căile de circulaţie cu arbori pe ambele părţi se va utiliza, de regulă, iluminatul de tip

axial.

(5) Iluminarea aleilor din parcuri se va realiza, de regulă, cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi

având o înălţime de 3-6 m de la sol.

Art.73. (1) Iluminatul tunelurilor se va asigura şi va funcţiona în bune condiţii şi în timpul zilei.

(2) La intrarea în tuneluri se vor asigura niveluri ridicate de luminanţă, nivelurile scăzând de la

exterior spre interior, în trepte, raportul dintre două trepte succesive fiind de 2 :1 sau 3 :1.

(3) Luminanţa ce trebuie realizată în diferitele puncte ale tunelului trebuie să fie de minimum :

a) 100 cd/mp în zonele de acces în tunel ;

b) 10 cd/mp în zona de tranziţie a tunelului ;

c) 6 cd/mp în zona centrală a tunelului ;

(4) Corpurile de iluminat utilizate pentru iluminatul tunelurilor se vor dispune sub formă de benzi

continue, dispuse în lungul direcţiei de mers sau cu intervale determinate prin calcul, pentru a se

evita fenomenul de licărire la care sunt supuşi conducătorii auto şi pentru a se asigura ghidajul

optic al acestora.

(5) În zona de apropiere şi în zona de acces în tuneluri se vor asigura valori corespunzătoare ale

luminanţei, pentru a se evita efectul de grotă neagră.

Art.74.-(1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor

şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.

(2) Pentru realizarea cerinţelor de la alin.(1) valoarea contrastului dintre obiectele ce trebuie

percepute şi fondul pe care se situează trebuie să aibe valori cuprinse între 0,2-0,5

(3) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a

sistemelor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea lămpilor şi a

corpurilor de iluminat, asigurându-se factorul de menţinere stabilit.

Art.75.- (1) Operatorii serviciului de iluminat public au obligaţia de a executa modificările

necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat, avînd

ca referinţă standardul SR 13433 :1999.

(2) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele

de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de

acces, raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa

zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie,

uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor avea valori cu referinţă la

standardul SR 13433 :1999 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căii de circulaţie destinate traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi pistelor

pentru biciclete.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va

obţine în prealabil avizul operatorului serviciului de iluminat public privind sursele de lumină

utilizabile din punct de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată,

al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării

distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele

utilizate la iluminatul public.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale eliberează autorizaţia de construire pentru montarea

firmelor luminoase numai pe baza avizului operatorului de iluminat public care are răspunderea

corelării surselor de iluminat pentru creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei.

(5) Montarea corpurilor de iluminat pe clădiri, în gospodăriile populaţiei sau pe stâlpii din curţile

agenţilor economici în apropierea drumurilor publice se poate realiza numai pe baza avizului

autorităţii administraţiei publice locale, care va verifica dacă modul în care se realizează

montarea, tipul corpului de iluminat şi/sau puterea acestuia poate să producă fenomenul de orbire

al participanţilor la trafic în Municipiu Timişoara, în zonele în care nu se realizează iluminat

public şi mai ales în afara acestora.

Art.76.-(1) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţelor pe

suprafaţa căii de circulaţie, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii

luminotehnici normaţi, respectându-se valorile de referinţă normate prevăzute în SR 13433 :1999

(2)Amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza, în funcţie de cerinţele şi condiţiile în care se

realizează iluminatul public, în unul dintre următoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral faţă în faţă;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

Art.77.- (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinându-se cont de încadrarea în

clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de

intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform normelor în vigoare, putînd

fi luate în considerare şi standardele naţionale .

(2) În mediul rural, căile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila,

din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulaţie cu trafic mediu,

iar căile de circulaţie secundare se pot asimila cu căile de circulaţie cu trafic foarte redus.

(3) Tipul corpurilor de iluminat şi al armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinându-se cont ca

durata de bună funcţionare să fie de cel puţin 10.000 de ore, cu excepţia cazurilor în care se

doreşte o redare foarte bună a culorilor.

SECŢIUNEA a 8-a.

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public.

Art.78. - În aplicarea prevederilor art.13, pentru realizarea lucrărilor curente de exploatare,

următoarea documentaţie tehnică va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii:

a) planul detaliat al instalaţiilor de iluminat public pe care le are în exploatare, cu:

- posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

- traseul reţelei;

- punctele de conectare/deconectare a iluminatului public;

- schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectarea automată a iluminatului;

- amplasarea corpurilor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;

- locul de amplasare pentru realizarea iluminatului ornamental festiv, cu indicarea punctelor de

alimentare, numărului lămpilor şi puterii totale consumate;

b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat

public, împărţită pe categorii de căi de circulaţie conform prevederilor art. 77, care trebuie să

cuprindă:

- denumirea;

- lungimea şi lăţimea;

- tipul de îmbrăcăminte rutieră;

- modul de amplasare a corpurilor de iluminat;

- tipul reţelei de alimentare;

- punctele de alimentare şi conectare/deconectare;

- tipul corpurilor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;

- tipul şi distanţa dintre stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a aparatelor de

iluminat;

c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat, cu toate modificările operate, breviarele de

calcul şi avizele obţinute;

d) procesele-verbale de recepţie însoţite de certificatele de calitate.

Art.79. - Operaţiile de exploatare vor cuprinde:

a) lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea

permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea

deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor;

b) revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate

periodic pentru verificarea, curăţarea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi înlocuirea unor piese,

având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea lucrare planificată;

c) reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza unor

programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii proiectaţi,

prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai prezintă un

grad de fiabilitate corespunzător.

Art.80. În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la corpurile de iluminat şi

accesorii;

b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de

iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite, cum ar fi: vânt

puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat public;

k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

Art.81.- Realizarea lucrărilor de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor de iluminat public se va

face cu respectarea procedurilor specifice de :

a) admitere la lucru ;

b) supravegherea lucrărilor ;

c) scoatere şi punere sub tensiune a instalaţiilor ;

d) control al lucrărilor.

Art.82.- În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

a) revizia corpurilor de iluminat şi a accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);

b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.

Art.83.- (1) La lucrările de revizie tehnică la corpurile de iluminat pentru verificarea bunei

funcţionări a instalaţiilor se lucrează cu linia electrică sub tensiune, aplicându-se măsurile

specifice de protecţie a muncii în cazul lucrului sub tensiune .

(2) La revizia corpurilor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:

a) ştergerea corpului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;

c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

Art.84.- La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie,

conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.

Art.85.- La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se realizează

următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

c) verificarea ancorelor şi reîntinderea lor;

d) verificarea stării conductelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de protecţie la

armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.

Art.86.- Reparaţiile curente se execută la:

a) corpuri de iluminat şi accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.

Art.87. - În cadrul reparaţiilor curente la corpurile de iluminat şi accesorii se vor executa

următoarele:

a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele de acelaşi tip cu cel iniţial în ceea ce priveşte

puterea şi culoarea aparentă);

b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de

protecţie vizuală şi a interiorului corpului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă

porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.

Art.88.- În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie,

conectare/deconectare se execută următoarele:

a) verificarea stării uşilor şi a încuietorilor, cu remedierea tuturor defecţiunilor;

b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi, identice cu cele

iniţiale (prevăzute în proiect);

d) verificarea şi strângerea contactelor;

e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare, cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau

montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalaţiei.

Art.89.- În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului

public se execută următoarele lucrări:

a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă

tensiune şi alte obiective;

b) evidenţierea în planuri a construcţiilor şi instalaţiilor nou-apărute de la ultima verificare şi

realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;

c) solicitarea executării operaţiunii de tăiere avegetaţiei în zona în care se obturează distribuţia

fluxului luminos al corpurilor de iluminat către administraţia domeniului public ;

d) determinarea gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv a fundaţiilor acestora, şi luarea

măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, în funcţie de rezultatul determinărilor;

e) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;

f) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;

g) repararea ancorelor şi reîntinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care lipsesc,

strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

h) verificarea stării conductelor electrice;

i) verificarea şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din

secţiune, precum şi a conductoarelor electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături,

rosături ori lipsa izolaţiei;

j) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface

legătura;

k) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu

este deteriorată sau dacă îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele

deteriorate;

l) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt

corodate, deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc, iar cele corespunzătoare se

revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

m) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt

deteriorate sau corodate şi tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele

deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

n) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi

îmbinărilor conductorului electric de nul la acesta, precum şi a legăturilor acestuia la aparatul de

iluminat, se va măsura rezistenţa de dispersie a reţelei generale de legare la pământ, se va măsura

şi se va reface priza de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604 :1988 ;

o) în cazul în care, la verificarea săgeţii, valorile măsurate, corectate cu temperatura, diferă de cele

din tabelul de săgeţi, conductele electrice se întind astfel încât săgeata formată să fie cea

corespunzătoare.

Art.90. - (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru corpurile de iluminat este conform

normativelor tehnice în vigoare sau în funcţie de specificaţiile fabricantului.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili, în funcţie

de condiţiile locale, gradul de intensitate a traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi

intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determină în funcţie de numărul de vehicule/oră şi bandă,

astfel :

a) foarte intens, peste 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M1 ;

b) intens, între 360 şi 600, corespunzând clasei sistemului de iluminat M2 ;

c) mediu, între 160 şi 360, corespunzând clasei sistemului de iluminat M3 ;

d) redus, între 30 şi160, corespunzând clasei sistemului de iluminat M4 ;

e) foarte redus, sub 30, corespunzând clasei sistemului de iluminat M5 ;

Art.91.- Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie,

conectare/deconectare şi reţele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public este de 3

ani, iar pentru corpurile de iluminat este de 2 ani.

CAPITOLUL.III.

Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de iluminat public.

Art.92.- Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd

în :

a) regulamentul serviciului ;

b) contractul de delegare a gestiunii ;

Art.93.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile

de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând,

după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum

urmează :

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de

iluminat public ;

b) servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat

public ;

c) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

Art.94.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii:

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea eficientă a infrastructurii

aferente serviciului de iluminat public;

c) să respecte sarcinile asumate prin contractele de delegare a gestiunii serviciului de iluminat

public;

d) să asigure respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului de iluminat public, stabiliţi de

autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la contractul de

delegare a gestiunii serviciului de iluminat public ;

e) să respecte şi să efectueze serviciul conform prezentului regulament, caietului de sarcini şi

contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public;

f) să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Timişoara, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I, informaţiile

solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi

dezvoltării serviciului de iluminat public;

g) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea

costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale

în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri ;

h) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel

calitativ corespunzător, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării, dacă

condiţiile meteorologice le permit ;

i) să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

Art.95.-(1) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor

fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public.

(2) Operatorii serviciului de iluminat public răspund de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la

art.94.

Art.96.- Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

a) să sisteze serviciul de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea

serviciilor prestate, inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, în cel mult 30 de zile

calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturilor sau după cum este prevăzut în

contractul de delegare a gestiunii ;

b) să solicite recuperarea cheltuielilor necesare reluării prestării serviciului de iluminat public ;

c) să asigure echilibrul contractual pe durata delegării gestiunii ;

d) să solicite modificarea sau ajustarea tarifului în conformitate cu Normele metodologice-cadru

aprobate de A.N.R.S.C.

e) să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

Art.97.-(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara sunt autorităţile

administraţiei publice locale.

(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor .

(3) Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale

şi de semnatare ale contractului de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului

de iluminat public, de respectarea prezentului regulament.

Art.98. Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat

tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod

nediscriminatoriu.

Art.99. Utilizatorii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

a) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile contractului

de delegare a gestiunii, inclusiv prevederile regulamentului serviciului şi din caietul de sarcini

anexate la acesta ;

b) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau

private afectate serviciului ;

c) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la

modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a

unităţilor administrativ-teritoriale încredinţate pentru realizarea serviciului ;

d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi

tarifelor propuse de operatori pe baza metodologiei elaborate şi aprobate de autoritatea de

reglementare competentă ;

e) sa ia măsurile stabilite în contractul de delegare a gestiunii, după caz, în situaţia în care

operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a

obligat ;

f) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de

operator ;

g) să îşi asume plata integrală sau parţială a energiei electrice aferentă consumului instalaţiilor de

iluminat public conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii.

Art.100.-Beneficiarii serviciului de iluminat public au următoarele drepturi :

a) să aibă acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice ;

b) să aibă acces la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public, fiind

informaţi periodic despre :

- starea sistemului de iluminat public ;

- planurile anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public ;

- planurile de reabilitare a sistemului de iluminat public ;

- stadiul de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat

public ;

- tarifele aprobate pentru prestarea serviciului şi evoluţia în timp a acestuia ;

- eficienţa măsurilor luate, reflectată în : scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea

securităţii individuale şi colective şi altele asemenea ;

c) rezolvarea cererilor venite din partea beneficiarilor privind reabilitarea, modernizarea şi

extinderea sistemului de iluminat public.

Art.101.- Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au

obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament al serviciului de iluminat public şi de a-

şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

CAP.IV.

Indicatori de performanţă.

Art.102.-(1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatorii

serviciului de iluminat public în asigurarea serviciului de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de

iluminat public, avându-se în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţilor locale, în

calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării

energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în

acest domeniu.

Art.103.- Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru

următoarele activităţi:

a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;

b) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi

obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

d) soluţionarea reclamaţiilor beneficiarilor referitoare la serviciul de iluminat public;

e) creşterea gradului de siguranţă rutieră;

f) scăderea infracţionalităţii.

Art.104.- În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă, operatorul trebuie să

asigure:

a) gestiunea serviciului de iluminat public, conform prevederilor contractuale;

b) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea

contravalorii serviciilor efectuate;

c) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor, organelor de poliţie şi gardienilor publici

şi soluţionarea acestora;

d) accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice locale, în conformitate cu competenţele

şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

- modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

- calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi

în contractele de delegare a gestiunii şi în regulamentele de serviciu;

- modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau

modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin

contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public;

- stadiului de realizare a investiţiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice .

Art.105.- Indicatorii de performanţă generali şi garantaţi pentru serviciul de iluminat public sunt

stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL.V.

Dispoziţii finale şi tranzitori.

Art.106.- Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară,

patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.

Art.107.-(1) Regulamentul de serviciu propriu se elaborează şi se aprobă de Consiliu Local al

Municipiului Timişoara şi va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

(2) În cadrul regulamentului de serviciu se vor preciza : obligativitatea, periodicitatea şi modul de

efectuare a măsurătorilor parametrilor luminotehnici pe toate căile de circulaţie.

(3) Măsurătorile precizate la alin.(2) se vor efectua obligatoriu la începerea activităţii

operatorului, indiferent de modul de gestiune adoptat.

(4) În urma măsurătorilor se va stabili un plan de măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat

public la parametrii tehnici prevăzuţi în normativele în vigoare.

(5) Până la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor alin.(1), operatorii vor

respecta prezentul regulament-cadru.

Art.108.- În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi

tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

Art.109.- Operatorii care prestează serviciul de iluminat public au obligaţia de a întocmi un plan

de măsuri care să aibă o durată de maximum 12 luni, în care să fie cuprinse termenele de

conformare cu obligaţiile ce rezultă din prezentul regulament, în special în privinţa inventarierii

instalaţiilor de iluminat, calculării şi măsurării parametrilor luminotehnici.

Art.110.- În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele

administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili modalităţi de semnalare

operativă a cazurilor de nefuncţionare sau de funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat

public.

ANEXA nr.1 Anexa la Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara Trimestrul Nr.crt] Indicatori de performanță ai Serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara LB [a] Indicatori de performanță generali 1 Calitatea serviciilor prestate numărul de reclamaţii privind disfunctionalitățile iluminatului public pe tipuri de ilurninat al) iluminat stradal [ 300 Ț 300 | 22) iluminat pietonal 200 [| 200 | a3) iluminat ornamental numarul de constatări de nerespectare a calității iluminatului public înregistrate de autoritățile administrației publice locale pe tipuri de iluminat notificate operatorului bl) iluminat stradal b2) ilurninat pietonal b3) iluminat ornamental (ol numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare in funcţionare CI numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b), c) rezolvate în 48 ore [ol numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b), c) rezolvate în 5 zile lucrătoare 2] 1 Întreruperi şi limitări în furnizarea serviciului de iluminat public m-au ta Întreruperi accidentale datorate operatorului numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat al) iluminat stradal a2) iluminat pietonal 23) iluminat ornarnental numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate N SI E E n |n durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat (ore) cl) iluminat stradal (ore) c2) iluminat pietonal (ore) c3) iluminat ornamental (ore) - Întreruperi programate numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor pe tipuri de iluminat al) iluminat stradal 22) iluminat pietonal a3) iluminat ornarnental numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate durata medie a întreruperilor programate (ore) x numărul de întreruperi programate care au depăşit perioada de întrerupere programată pe tipuri de iluminat (1,2.2.d=d1+d2+d3) | 30 | dl) iluminat stradal 3 | 27 27 3 7 0 | d2) iluminat pietonal | 3 1 2 1 21 3 ÎI 1 | tota Ri 1 1 a) b) 5) d) 6) 2 2.1 a) b) 6) RR [=3 R Ss 2

d3) iluminat ornarnental Trimestrul [Tot | Indicatori de performanţă ai Serviciului de iluminat public din Municipiul Timişoara vw [| am | E E EEE E E E EEE E Tu 1.2.3 Întreruperi neprogramate datorate utilizatorilor numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparținând SIP durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a) (ore) Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor instalațiilor de iluminat public numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 zile calendaristice Indicatori de performanță garantati Indicatori de performanţă garantați prin licenţă numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licență numărul de încălcări a obligațiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligații Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de concesiune Valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalațiilor utilizatorului valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare numărul de facturi contestate de utilizator numărul de facturi de la punctul c) care au justificat contestarea valorilor valoarea reducerilor facturilor datorate contestării valorilor acestora | 24 Ț_ 2% m | 2% | 26 | ŢI __s | 3 | 3 | 37 3 fb | [10% | 10% | 10% | 10% [10% _— 2 | 2% |

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

Cod FO53-01, Ver.1 1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR

…………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului

de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de

sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi

reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea

ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.

RE2017-000846/08.05.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat că dorește preluarea

serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din

2006 cu modificările și completările ulterioare. Intenția RAT Timișoara de preluare a serviciului de

iluminat public s-a stabilit de către Consiliul de Administrație al RAT Timișoara prin Hotărârea nr.74 din

30.03.2017.

Prin HCL nr. 251/2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii

serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sãrbãtori din Timişoara”.

Prin HCL nr. 271/2017 a fost aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în

societate comercială pe acţiuni.

Prin HCL nr. 249/2018 a fost aprobată modificarea și completarea Studiului de oportunitate

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi

iluminat festiv de sărbători din Timişoara” aprobat prin HCLMT nr. 251/27.06.2017

Prin adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 Societatea de Transport Public Timișoara a înaintat

tarifele propuse pentru prestarea activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea,montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători în

municipiul Timişoara.

În conformitate cu art. 52 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a fost obținut avizul nr. 6964/03.07.2018

din partea Consiliul Concurenței.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire

directă, a serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din

Timişoara”, precum şi aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a

tarifelor pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public,

verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru

sărbători şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ,

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_3_Bunurile_transmise.pdf

STÂLPI DE ILUMINAT PUBLIC

Buna Lipsa Vandaliza

t Axial

Beton

SCP10001

Beton

SCP10002

Beton

SCP10005

Beton

SE10

Beton

SE11

Beton

SE4 Beton SI9

Cu panou

solar

Lampadar

beton

Lampadar

metalic

Lampadar

SP-3W Lemn

1 Decembrie Sud 2360 10 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

20 Decembrie 1989 Nord 550 12 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Nord 300 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Mai - doar tramvai Nord 170 7 2 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.P.Cehov Sud 715 7 2 22 0 0 0 8 0 2 3 0 9 0 0 0 0 0 0

Abrud+D.Linta Sud 580 7 2 20 0 0 0 12 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Acad. D. Gusti Nord 210 7 2 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acad. Remus Radulet Nord 720 7 1 30 0 1 0 6 0 14 2 0 2 0 0 0 5 0 0

Academician Aurel

Barglazan Nord

80 6 2 8 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Adam Mickiewicz Nord 485 7 2 15 0 0 0 1 0 0 4 1 9 0 0 0 0 0 0

Adam Muller-

Guttenbrunn Nord

240 6 2 8 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Ady Endre Sud 225 7 2 2 0 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroport - cartier Nord 1200 6 2 47 0 0 0 3 0 0 18 0 14 0 0 0 11 0 0

Aeroportului Nord 3900 7 2 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultorilor Nord 395 7 2 12 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0

Agronomiei Sud 400 7 2 12 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0

AI. Rogojan Sud 325 7 2 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aida Sud 310 7 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al. I. Cuza Nord 450 12 4 28 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Alba Iulia - pietonal Nord 150 9 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Albastrelelor Sud 1100 7 2 34 0 1 0 0 2 0 5 0 28 0 0 0 0 0 0

Albinelor Nord 650 7 2 41 0 1 0 0 1 2 5 1 22 11 0 0 0 0 0

Alecu Russo Nord 220 6 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Aleea Actorilor Sud 140 7 2 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0

Aleea Amicitiei Nord 320 5 1 19 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Aleea Arcasilor Nord 150 6 1 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Azurului Sud 1000 6 1 28 0 7 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0

Aleea Baghetei Nord 130 5 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Balcic Nord 160 5 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Balti Nord 100 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Cascadei Nord 110 4 1 14 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Aleea Cetinei Sud 114 7 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Aleea Citadelei Sud 320 7 2 18 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 11 0

Aleea Cristalului Sud 200 6 2 8 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Aleea Crivaia Sud 300 7 1 13 0 0 0 2 0 0 3 0 5 0 0 0 0 3 0

Aleea Cutezatorilor Sud 280 7 2 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Aleea F.C.Ripensia Sud 880 7 2 56 0 0 0 33 1 4 0 0 0 1 0 0 10 0 0

Aleea Gheorghe Cruceru Sud

380 6 1 3 0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0

Aleea Ghirodei Nord 1740 7 2 55 0 0 0 2 1 0 13 2 37 0 0 0 0 0 0

Aleea Gornistilor Sud 150 7 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0

Aleea Gorunului Sud 65 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Aleea Hotinului Nord 405 3 1 11 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Icar Sud 370 6 1 15 0 4 0 8 0 1 2 0 1 0 0 0 4 3 0

Aleea Inului Sud 0 6 1 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Ionel Perlea Nord 345 4 1 24 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0 0

Aleea Libelulei Nord 250 7 2 14 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Aleea Martir Eugen Nagy Sud

370 6 1 26 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Aleea Martir Gheorghe

Iosub Nord

140 6 2 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anexa 3 la HCL nr.

BUNURILE DATE ÎN ADMINISTRARE ȘI EXPLOATARE

Strada/Bulevard/Piata Zona Lungime

(m)

Latime

(m) Nr. benzi

Stare stalp Tip stalp

Aleea Martir Ioan Avram Nord

115 3,5 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Martir Osman

Dumitru Nord

70 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Minis Sud 120 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Aleea Muzicii Sud 480 7 2 24 0 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 16 0

Aleea Padurea Verde Nord 1400 7 2 37 1 0 0 20 0 9 4 0 5 0 0 0 0 0 0

Aleea Poenitei Sud 480 7 2 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 19 0

Aleea Poiana Ruscai Sud 300 7 2 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Aleea Sagetii Sud 155 6 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Aleea Sanatatii Sud 520 7 2 18 0 4 0 2 0 0 5 0 7 0 0 0 4 4 0

Aleea Scurta Nord 90 6 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Sperantei Nord 185 5 1 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Studentilor Sud 300 4 1 65 0 0 0 9 0 1 0 0 2 0 0 1 12 37 0

Aleea Vegetatiei Sud 250 7 2 3 0 5 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 0 0

Aleea Viilor Nord 1160 7 2 36 0 0 0 6 0 0 13 0 17 0 0 0 0 0 0

Aleea Vlasiei Sud 100 7 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alex Teodorovici Nord 150 5 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandra Indries Sud 140 7 2 7 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0

Alexandru Alaci Nord 350 6 1 32 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Borza Nord 460 7 2 1 0 16 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Cisman Nord 210 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Donici Nord 370 7 2 10 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Golescu Nord 200 7 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0

Alexandru Lapusneanu Nord 225 7 2 14 0 0 0 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Macedonski Sud 540 7 1 9 0 9 0 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Martha Nord 230 5 2 8 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Alexandru Miletici Nord 320 7 2 10 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0

Alexandru Nicolai

Nekrasov Nord

200 6 2 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Odobescu Sud 1120 6 1 35 0 2 0 0 25 2 0 2 8 0 0 0 0 0 0

Alexandru Vaida-Voievod Sud

460 7 2 28 0 0 0 3 0 0 4 0 1 0 0 0 0 18 0

Alexandru Vlahuta Sud 210 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Alexandru Xenopol Nord 160 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Alma Cornea Ionescu Sud 285 7 2 10 0 0 0 1 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Alpinistilor Nord 330 7 2 9 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0

Alsacia Nord 250 7 2 7 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alunis Sud 925 7 2 34 0 0 0 11 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Amforei Nord 610 7 2 20 0 0 0 14 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Amurgului Nord 560 14 4 16 0 0 0 0 1 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0

Amzei Nord 450 7 2 12 0 0 0 8 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Ana Ipatescu Sud 650 7 2 30 0 0 0 9 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ana Lugojana Sud 175 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andrei Saguna Sud 430 18 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

anemonelor Sud 230 6 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anghel Saligny Sud 270 7 2 12 0 0 0 0 0 1 6 0 5 0 0 0 0 0 0

Anina Sud 210 3 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Anisoara Odeanu Sud 400 7 2 12 0 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antenei Nord 600 17 4 15 0 1 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0

Anton Bacalbasa Sud 1450 7 2 35 0 1 0 1 0 2 7 0 26 0 0 0 0 0 0

Anton Golopenita Sud 360 7 2 9 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anton Pann Sud 260 6 1 7 0 0 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Anton Seiller Nord 0 7 2 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anul 1848 Sud 470 7 2 16 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anvers Nord 350 7 2 11 0 0 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Apateu Sud 625 6 2 19 0 0 0 0 0 1 6 0 12 0 0 0 0 0 0

Apelor Sud 140 4 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Apicultorilor Sud 330 7 2 10 0 0 0 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0

Aprodul Movila Nord 550 7 2 17 0 0 0 13 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Arcidava Sud 800 7 2 37 0 1 0 15 0 6 2 0 7 1 0 0 0 7 0

Arcului Sud 220 7 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ardealului Sud 1700 7 2 64 0 0 0 6 2 9 16 0 23 0 0 0 0 0 0

Arges Sud 245 7 2 8 0 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Arh. V. Vlad Sud 480 7 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arh.D.Marcu Sud 300 7 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ariadna Sud 690 6 1 17 0 6 0 17 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Aries Sud 650 14 4 46 0 0 0 0 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Arinului Sud 220 7 2 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armoniei Nord 1050 7 2 40 0 1 0 1 0 2 4 0 22 0 0 0 12 0 0

Aron Pumnul Sud 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Arsenie Boca Sud 115 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Arthur Rubinstein Nord 280 7 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Astrilor Sud 280 7 1 14 0 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0

Atanasie Demian Nord 450 6 2 15 0 0 0 8 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0

Atomului Sud 450 7 2 24 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 0

Augustin Coman Nord 345 7 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

Augustin Pacha Nord 250 7 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Contrea Nord 180 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Cosma Nord 140 7 2 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Pop Nord 405 6 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Aurel Popovici Nord 350 7 2 14 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurelia Fatu Radutu Sud 260 7 2 9 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurelianus Sud 265 7 2 10 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 0

Aurora Nord 490 4 1 14 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0

Avram Imbrone Nord 2700 7 2 103 0 0 0 23 0 13 18 1 34 0 0 0 4 0 0

Azalelor Sud 252 6 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Azuga Sud 200 7 1 20 0 0 0 5 0 0 5 0 3 4 0 0 0 3 0

Baader Enric Nord 550 7 2 17 0 0 0 0 4 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0

Baba Dochia Sud 100 14 4 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baba Novac Sud 290 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

Babadag Nord 622 7 2 7 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Bachus Nord 320 6 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bacovia Nord 190 7 2 15 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0

Baia Sud 130 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Balta Verde Nord 500 6 1 33 0 0 0 5 0 0 2 0 8 0 0 0 18 0 0

Banatul (M3 Sud 850 14 4 44 0 0 0 0 0 32 2 0 10 0 0 0 0 0 0

Banu Maracine Nord 530 7 2 16 0 0 0 11 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Banu Severinului Nord 310 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Banu Udrea Nord 280 6 2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Barbu Delavrancea Sud 300 6 1 10 0 0 0 3 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Barbu Iscovescu Sud 390 7 2 7 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Barbu Lautaru Sud 150 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Barierei Nord 125 6 2 8 0 0 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Baritiu Nord 530 7 2 24 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barsei Sud 395 7 2 10 0 2 0 5 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Barzava Nord 970 7 2 22 0 5 0 8 0 4 4 0 6 0 0 0 0 0 0

Basarabia Nord 845 7 2 27 0 0 0 0 1 0 5 0 21 0 0 0 0 0 0

Basel Nord 250 7 2 7 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Basmului Sud 220 5 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Bastionul Maria Therezia Nord

1200 30 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bataniei Sud 370 8 2 40 0 1 0 31 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Bd Cetatii Nord 1580 24 4 34 0 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0

Bd Iuliu Maniu Nord 780 25 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bd. Dambovita Sud 1600 14 4 124 0 0 0 13 46 3 5 0 5 2 0 0 0 18 0

B-dul 3 August 1919 Sud 680 20 4 50 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-dul Regele Ferdinand Nord 600 14 4 43 0 1 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-dul Republicii Nord 1400 14 4 110 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-dul Revolutiei 1989 Nord 650 18 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B-dul Sudului Sud 860 7 2 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Behela Nord 206 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Behelei Nord 120 7 2 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Bela Bartok Sud 360 7 2 10 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0

Bela Lugoji Sud 115 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Belgrad Nord 105 6 2 5 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Berzei Sud 440 7 2 15 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bistrei Sud 380 7 2 11 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0

Bistrita Nord 230 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Bobâlna Nord 1030 7 2 54 0 0 0 4 2 0 6 0 21 0 0 0 21 0 0

Boboc Nicolae Sud 145 7 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boema Sud 150 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bogdan Petriceicu

Hasdeu Nord

510 7 2 14 1 0 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolyai Janos Nord 110 7 2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borsec Nord 75 5 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bradul Sud 250 7 2 12 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Bran Sud 160 7 2 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0

Brandusei Nord 505 7 2 61 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0

Brazilor Nord 140 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Brigadierilor Sud 145 6 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Brumarele Nord 150 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Brutus Hanes Nord 80 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruxelles Nord 325 7 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0

Bucegi Sud 375 7 2 13 0 0 0 5 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Bucovinei Nord 915 7 2 36 0 0 0 0 0 5 12 0 19 0 0 0 0 0 0

Bucuresti Nord 400 6 2 14 0 2 0 0 3 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Budai Deleanu Sud 630 14 4 48 0 0 0 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Bujorilor Sud 1900 7 2 74 0 10 0 39 0 2 15 0 28 0 0 0 0 0 0

Bulevardul 16 Decembrie

1989 Sud

1740 14 4 119 0 2 0 28 24 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulevardul Constantin

Brancoveanu Sud 1940 14 4 95 0 0 0 10 0 1 25 1 58 0 0 0 0 0 0

Bulevardul Doctor losif

Bulbuca Sud 1700 21 4 117 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulevardul General Ion

Dragalina Nord Nord 320 14 4 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulevardul General Ion

Dragalina Sud Sud 490 14 4 19 0 15 0 7 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Bulevardul Liviu

Rebreanu Sud

2400 21 4 163 0 0 0 1 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Burebista Nord 550 7 2 14 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Busuioc Nord 65 7 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.I.Nottara Sud 370 7 2 13 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0

C.Porumbescu Sud 1280 7 2 55 0 0 49 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Radulescu Nord 500 6 2 12 0 1 0 6 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Urseni Sud 2370 7 2 79 0 0 0 33 2 5 10 1 27 0 0 0 0 0 1

Calan Nord 310 7 2 10 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Calatorilor Sud 305 7 2 9 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0

Calea Aradului Nord 2800 14 4 186 0 0 0 0 125 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0

Calea Aviatorilor Nord 1030 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calea Bogdanestilor Nord 2850 22 4 107 0 0 0 0 55 30 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Calea Buziasului Sud 2100 14 4 84 0 0 0 44 10 3 8 0 15 0 0 0 0 0 0

Calea Lugojului Nord 2600 16 4 138 0 2 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Calea Martirilor 1989 Sud 2350 7 2 120 0 1 0 2 53 20 18 0 22 0 0 0 3 0 0

Calea Sagului Sud 3700 38 8 143 0 38 0 97 5 8 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Calistrat Hogas Sud 130 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Cameliei Nord 180 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Camil Petrescu Nord 100 6 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campina (Grigore T

Popa) Nord

1100 7 2 32 0 1 0 0 7 2 2 0 22 0 0 0 0 0 0

Campului Sud 1400 7 2 41 0 0 0 27 1 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0

Canal Bega (ELBA) nord 14000 2 0 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0 0

Capitan Damsescu Sud 640 7 2 29 0 2 0 1 16 5 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Caprei Nord 87 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Caprioarei Sud 360 6 2 13 0 0 0 5 0 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Carabusului Nord 252 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Caras Sud 145 4 1 7 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carei ( tr calan-liege) Nord 350 7 2 25 0 1 0 2 0 0 1 0 9 0 0 0 14 0 0

carei ( tr cugir-liege) Nord 265 7 2 29 0 0 0 7 4 0 7 0 6 0 0 0 4 0 0

Carol Davila Nord 761 7 2 22 0 9 0 14 4 3 2 1 7 0 0 0 0 0 0

Carol I Sud 750 7 2 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carol Telbisz Nord 380 12 2 15 0 1 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Carpati Sud 555 7 2 17 0 0 0 4 0 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0

Carturarilor Sud 330 3 1 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Carusso Enrico Nord 50 7 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cassian Munteanu Nord 360 6 2 11 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Ceferistilor Sud 655 7 2 9 0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Cercului Sud 1550 7 2 37 0 0 0 24 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Cerna Sud 960 7 2 24 0 0 0 11 1 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0

Cernauti Nord 240 6 2 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Cetatea Alba Nord 370 7 2 13 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0

Cezar Bolliac Sud 320 7 2 12 0 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Charles Darwin Sud 130 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0

Cheveresului Sud 330 6 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chisinau Nord 280 6 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Chisodei Sud 1900 7 2 60 0 1 0 11 34 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Cicio Pop Nord 110 7 2 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciobanului Nord 220 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ciocarliei Nord 850 7 2 31 0 0 0 7 1 3 5 0 15 0 0 0 0 0 0

Circumvalatiunii Nord 1660 14 4 30 0 76 0 8 2 8 0 0 0 75 0 0 13 0 0

Ciresului Nord 710 7 2 22 0 0 0 8 0 1 10 0 3 0 0 0 0 0 0

Ciupe A. Nord 135 7 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clabucet Sud 700 7 2 23 0 6 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 6 9 0

Claude Debussy Sud 350 7 2 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closca Nord 1250 14 4 92 0 0 0 0 63 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Cluj Sud 560 14 4 36 0 1 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cocorilor Sud 530 6 1 11 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0

Cocostarcului Nord 60 7 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Cocosului Nord 212 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0

Colonia Radio Sud 500 6 2 5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

Colonia Slavic Sud 140 3 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Comanesti Sud 90 7 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cometei Nord 560 7 2 19 0 0 0 0 0 0 8 0 11 0 0 0 0 0 0

Comoarei Nord 640 6 2 15 0 0 0 0 0 1 4 0 10 0 0 0 0 0 0

Constanta Sud 110 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Constantin A. Rosetti Nord 760 7 2 21 0 0 0 1 0 1 5 0 14 0 0 0 0 0 0

Constantin Brailoiu Sud 235 5 1 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Constantin Brancusi Nord 300 5 1 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Constantin Daniel Sud 395 7 2 14 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0

Constantin Diacovici

Loga Nord

1200 9 3 57 0 4 0 0 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Diamandi Nord 140 5 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Dobrogeanu

Gherea Sud

525 7 2 19 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Iotzu Nord 182 5 2 6 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Constantin Miu Lerca Sud 115 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Constantin Noica Sud 180 5 1 8 0 2 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 2 0 0

Constantin Stere Nord 485 7 2 10 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 0 0

Constructorilor Nord 770 6 2 15 0 2 0 0 5 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0

Contemporanul Sud 110 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Cooperatiei Nord 140 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Corbului Sud 300 7 1 7 0 7 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0

Corina Irineu Nord 275 6 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coriolan Baran(Giurgiu) Sud 380 6 2 13 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coriolan Brediceanu Nord 0 14 1 50 0 0 0 8 0 4 2 0 5 0 0 0 0 0 0

Cornel Grofsoreanu Sud 260 7 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Cornel Lazar Nord 150 7 2 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Cornelia Salceanu Sud 470 7 2 14 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0

Corneliu Baba Sud 400 7 2 12 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0

Corneliu Coposu Sud 650 14 4 60 0 1 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 6 20 0

Corneliu Nepos Nord 305 6 2 9 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cosarilor Nord 100 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Cosminului Sud 900 7 1 18 0 2 0 10 3 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0

Cosmonautilor Nord 320 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Costache Negruzzi Sud 450 7 2 17 0 0 0 7 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0

Costinesti Nord 180 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Cozia Sud 1100 7 2 34 0 0 0 9 0 2 0 7 16 0 0 0 0 0 0

Craiova Sud 245 7 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Creanga Horia(z.ialomi) Nord 393 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Crisan Nord 1720 7 2 49 0 2 0 30 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crisului Sud 245 7 2 9 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0

Crizantemelor Sud 670 7 2 19 0 5 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C-tin cel Mare Nord 330 7 2 39 0 0 0 6 4 8 1 0 20 0 0 0 0 0 0

C-tin Silvestri Sud 550 7 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0

C-tin Titel Petrescu Sud 215 6 1 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cugir Nord 465 7 2 50 0 1 0 19 1 0 10 0 4 2 0 0 15 0 0

Cuvin Sud 145 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Dacilor Sud 300 10 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dafinului Sud 230 7 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Daliei Sud 400 7 2 13 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Damaschin Bojinca Sud 115 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Dan Capitan Nord 640 7 2 18 0 0 0 11 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Dej Nord 500 7 2 28 0 0 0 6 1 0 5 0 6 0 0 0 10 0 0

Delfinului Sud 130 7 2 3 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Deliblata Sud 170 6 2 6 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delinesti Sud 210 6 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Demetrescu Sud 235 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0

Demetriade Nord 2650 13 4 99 0 6 0 37 16 25 8 0 15 0 0 0 0 0 0

Deportatii din Baragan Nord 150 6 1 13 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 5 0 0

Deta Sud 112 6 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Diaconu Coresi Sud 476 7 2 17 0 1 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0

Diana Sud 185 7 2 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diminetii Sud 880 7 2 40 0 0 0 21 2 3 1 0 0 13 0 0 0 0 0

Dimitri Ivanovici

Mendeleev Nord

450 6 2 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Dimitrie Cantemir Nord 120 6 2 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dimitrie Dinicu Sud 970 7 2 33 0 0 0 19 0 2 1 0 9 0 0 0 0 0 2

Dimitrie Paciurea Nord 280 4 1 11 0 0 0 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Dimitrie Stan Sud 430 7 2 13 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0

Dinu Lipatti Nord 500 7 1 14 0 0 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divizia 9 Cavalerie Nord 1100 14 4 54 0 2 0 13 8 8 11 0 16 0 0 0 0 0 0

Doamna Chiajna Nord 55 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobrogea Nord 435 7 2 3 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Doctor Ioan Muresan Sud 1250 7 2 44 0 11 0 9 0 0 11 0 17 0 0 4 1 8 0

Dorin Teodorescu Nord 360 7 2 9 0 1 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Dornei Nord 80 4 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0

Dorobantilor Nord 1300 18 4 73 0 14 0 5 36 13 0 0 1 11 0 0 0 0 0

Dositej Obradovici Sud 110 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Dr Lucian Georgevici Nord 141 6 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Ernest Neumann Nord 120 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Dr. Iosif Nemoianu Nord 370 9 3 13 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Liviu Gabor Nord 230 7 2 3 0 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Dr. Nicolae Paulescu

(Maciesilor) Nord

80 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr.Aurel Candea Sud 240 7 2 8 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0

Dragasani Nord 250 9 2 7 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Draghici Meletie Nord 515 7 1 17 0 0 0 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dragos Voda Nord 510 7 2 16 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 0 0 0 0

Dreptatea Sud 670 7 2 18 0 0 0 0 0 1 6 0 11 0 0 0 0 0 0

Dropiei Nord 600 7 2 43 0 0 0 6 0 0 0 0 0 16 0 0 21 0 0

Drubeta Sud 1500 7 2 48 0 0 0 12 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dumbrava Rosie Sud 115 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Dumitru Bagdasar Sud 495 7 2 13 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 2 0 0 0

Dumitru Kiriak Sud 900 6 1 46 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 41 0 0

Dumitru Tichindeal Nord 100 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dunarea Nord 1550 7 2 46 0 0 0 10 1 11 8 0 16 0 0 0 0 0 0

Ecaterina Teodoroiu Sud 340 7 2 10 0 0 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecoului Nord 155 4 1 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edgar Quinet Sud 390 7 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Edison Thomas Alva Nord 140 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Eduard Benes Sud 290 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eduard Pamfil Sud 300 7 2 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efta Botoca Sud 400 6 2 14 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Electronicii Sud 500 7 2 30 0 0 0 3 0 1 4 0 0 5 0 3 14 0 0

Eliberarii Sud 210 7 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Elvila Celebi Sud 245 7 2 8 0 1 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Emanoil Gojdu Sud 230 7 2 7 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emanoil Ungureanu Nord 360 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emil Cioran Sud 100 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emil Garleanu Sud 225 6 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Emil Racovita Sud 705 7 2 23 0 0 0 3 1 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0

Emil Zola Sud 1700 7 2 52 0 2 0 9 0 7 8 1 27 2 0 0 0 0 0

Emmanuel Martonne Sud 105 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Eneas Sud 1720 7 2 60 0 0 0 11 0 11 9 0 29 0 0 0 0 0 0

Energiei Sud 250 6 2 7 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Enescu Colonel Nord 250 7 2 10 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eroii de la Paulis Nord 390 7 2 12 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eroilor de la Tisa Sud 1380 7 2 65 0 0 0 18 38 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Eternitatii Sud 775 7 2 20 0 4 0 15 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Eugen Coseriu Nord 570 5 2 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eugen Cuteanu Sud 500 7 2 25 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Eugen Pop Nord 350 7 2 11 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0

Eugen Todoran Nord 320 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eugeniu de Savoya Nord 500 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euripide Sud 280 6 2 7 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0

F. Liszt Nord 90 7 2 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fagaras Nord 230 6 2 8 0 0 0 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Fedra Sud 440 7 2 10 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feldioara Sud 290 7 2 10 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Feleacul Sud 230 4 1 11 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Felix Nord 620 7 2 19 0 1 0 0 2 0 1 0 1 16 0 0 0 0 0

Fermitatii Sud 115 6 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Filaret Barbu Sud 330 7 2 11 0 2 0 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Filateliei Sud 115 7 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0

Flacara Nord 490 7 2 17 0 0 0 0 0 1 2 0 14 0 0 0 0 0 0

Florilor Sud 162 7 2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Florimund de Mercy Nord 180 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Florin Medelet Sud 170 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Foisor Nord 150 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Fragilor Sud 175 7 2 9 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0

Francesco Griselini Nord 70 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francesco illy Sud 415 7 2 14 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Franyo Zoltan Nord 340 7 2 10 0 0 0 3 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Franz Schmit Nord 200 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fratelia Sud 240 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Fraternitatii Sud 230 7 2 11 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7 0

Fratii Buzesti Nord 345 7 2 10 0 0 0 5 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Frederic Mistral Nord 0 7 2 16 0 1 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0

Frederich Chopin Sud 420 7 2 16 0 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frigului Nord 150 7 2 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fructelor Sud 700 7 2 11 0 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 8 0

Frunzei Sud 390 7 2 12 0 1 0 2 2 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0

Fuiorului Nord 235 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Furnicii Nord 345 7 2 11 0 0 0 7 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0

G. Enescu Nord 200 6 2 6 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Longinescu Nord 205 7 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0

Gabriela Tako Nord 230 9 3 7 0 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Galileo Galilei Sud 290 7 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Galvanii Luigi Nord 83 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Garabet Ibraileanu Sud 150 6 1 5 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garii Nord 1300 14 4 66 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Garofitei Nord 800 7 2 22 0 0 0 0 0 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0

Gavril Musicescu Sud 4150 7 2 84 0 52 0 20 8 9 11 3 21 13 0 49 1 0 0

Gelu Nord 530 7 2 33 0 0 0 0 0 1 3 0 1 28 0 0 0 0 0

General George Pomut Sud 330 6 2 10 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0

General Gheorghe

Stavrescu Sud

415 7 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

General Grigorescu

Eremia Nord

170 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

General Magheru Sud 730 7 2 20 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0

Geneva Nord 490 7 2 14 0 0 0 1 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0

George Cosbuc Nord 110 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

George Stephenson Nord 320 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

George Toparceanu Sud 230 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Gh. Andrasiu Nord 170 6 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gh. Cucu Nord 260 7 2 12 0 5 0 2 0 2 0 0 0 8 0 5 0 0 0

Gh. Dima Nord 430 24 4 14 0 2 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gh. Lazar Nord 1490 14 4 27 0 89 20 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Gh. Ranetti Sud 165 6 1 23 0 0 0 9 2 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0

Ghe. Marinescu Sud 170 7 2 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Adam Nord 950 14 0 46 0 2 0 0 28 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Gheorghe Asachi Sud 290 6 2 11 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Cotosman Sud 350 6 1 11 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Doja Sud 900 14 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Dragomir Sud 360 7 2 7 0 4 0 6 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Ivanescu Nord 440 4 2 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0

Gheorghe Leahu Nord 270 5 2 9 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Ostrogovich Nord 270 5 1 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Pop de Basesti Nord

280 14 4 26 0 9 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0

Ghioceilor Nord 240 7 2 7 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ghirlandei Sud 155 7 2 6 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gibony Delavrancea

Henriette Nord

170 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Giratie I. C. Bratianu Nord 180 25 8 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Giuseppe Verdi Sud 215 7 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Glad sud 1320 7 2 44 0 1 0 8 0 4 9 0 24 0 0 0 0 0 0

Gladiolelor Sud 125 4 1 5 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Gloriei Sud 420 4 1 8 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Goethe - pietonal Nord 40 13 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Gospodarilor Sud 725 7 2 8 0 2 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Gradinarilor Sud 660 6 1 17 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0

Gradinii Sud 610 7 2 13 0 1 0 0 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0

Grama Alexandru Nord 380 7 2 10 0 0 0 2 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0

Grigore Alexandrescu Nord 3670 7 2 75 0 0 0 6 2 1 20 0 46 0 0 0 0 0 0

Grigore Antipa Sud 360 6 1 13 0 0 0 9 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Grigore Popiti Sud 115 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Grigore Ureche Nord 320 7 2 11 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Haga Nord 460 7 1 16 0 0 0 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Harniciei Sud 380 7 2 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hebe Sud 1160 6 1 50 0 0 0 19 3 6 3 0 7 0 0 0 12 0 0

Hector Nord 250 12 3 2 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heinrich Heine Nord 110 6 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Henri Coanda Nord 350 7 2 14 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Herculane Sud 1000 7 2 29 0 0 0 2 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Herodot Sud 220 6 2 6 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Herta Nord 440 7 2 12 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hobana Nord 270 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Holdelor Nord 870 15 2 46 0 0 0 2 5 13 3 0 0 23 0 0 0 0 0

Homorod Nord 320 7 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0

Horia Nord 1200 7 2 74 0 0 0 0 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horia Hulubei Nord 590 5 2 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horia Macelariu Nord 280 5 1 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. C. Bratianu Nord 680 15 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I. L. Caragiale Sud 240 7 2 7 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.M.Klein Sud 450 7 2 15 0 0 0 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

I.P.Pavlov Sud 470 7 2 18 0 0 0 9 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

I.Zaicu Nord 560 6 2 17 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iancu Brezeanu Nord 265 6 1 15 0 0 0 2 1 0 7 0 4 0 0 0 1 0 0

Iancu Flondor Nord 400 7 2 23 0 0 0 0 5 1 9 0 8 0 0 0 0 0 0

Iancu Vacarescu Sud 620 14 2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iepurelui Sud 390 14 4 29 0 0 0 23 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Ilia Repin Sud 340 6 1 11 0 0 0 0 1 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0

Ilie Gropseanu Sud 375 7 2 22 0 0 0 8 0 2 2 0 10 0 0 0 0 0 0

Independentei Sud 306 7 2 12 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industriilor Sud 250 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Înfratirii Nord 350 7 2 11 0 0 0 5 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

int.Catalin Nemes Sud 140 7 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Intr Aca de Barbu Nord 130 4 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr Crangului Sud 105 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

intr Gheorghe Sarbu Sud 100 7 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr Iasomiei Nord 115 5 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr Martir Mihai Apro Sud 65 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Intr Orizont Sud 80 5 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Intr. Bogdan Catul Nord 102 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Intr. Carului Nord 295 7 2 9 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0

Intr. Dimitrie Paciurea Nord 160 5 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Intr. Doinei Nord 700 6 2 32 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 0

Intr. Ioan Vasai Nord 350 6 2 10 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0

Intr. Iorgovanului Sud 170 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Intr. Iulia Simu Sud 220 7 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Jonny Weissmuler Sud 245 7 2 9 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0

Intr. Martir C-tin Girjoaba Sud

120 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Intr. Martir Slobodanca

Ewinger Sud

170 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Intr. Peru Sud 280 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0

Intr. Timotei Popovici Sud 91 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Umbroasa Nord 170 7 2 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Intr. Zanelor Nord 120 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr.Mierlei Sud 120 6 1 5 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Intr.Muntilor Sud 60 6 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0

Intr.Predeal Nord 100 6 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0

Intr.Sepia Sud 365 6 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Intr.Sunetului Nord 180 4 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Intr.Visinului Sud 310 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Intrarea Arenei Sud 90 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Intrarea Castanilor Sud 90 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Intrarea Cerceilor Sud 230 7 2 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0

Intrarea Clopotului Sud 130 7 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Intrarea Cucului Sud 260 7 2 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0

Intrarea Curcubeului Sud 110 7 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Intrarea Domogled Sud 260 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Intrarea Fortaretei Nord 70 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Intrarea Genezei Sud 55 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Georg Handel sud 140 6 1 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Intrarea George Bizet Sud 190 6 1 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

intrarea iederei Sud 88 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0

Intrarea Lunga Sud 230 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Intrarea Martir Valentin

Aparaschivei Sud 130 5 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Meseriasilor Sud 220 6 1 6 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Intrarea Neptun Sud 230 7 2 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

intrarea octavian tintaru Sud 305 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

Intrarea Onoarei Sud 65 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Intrarea Padurarilor Sud 82 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Petalelor Sud 190 7 2 6 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Intrarea Petre Pacurariu Nord 90 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Intrarea Plantelor Sud 520 7 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0

Intrarea Raului Sud 155 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0

Intrarea Roma Sud 0 3 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Intrarea Sabinei Sud 290 6 1 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 0

Intrarea Saturn Sud 80 6 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Intrarea Surduc Sud 105 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Intrarea Topologului Nord 450 7 2 13 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 7 0 0

Intrarea Vantului Sud 75 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0

Intrarea Vega Sud 190 6 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Intrarea Veveritei Sud 160 7 2 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Intrarea Zidului Sud 40 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Invatatorului Nord 608 7 2 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 0 0

Ioan Nistor Nord 135 7 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Ioan Plavosin Nord 900 7 2 22 0 0 0 12 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Ioan Rusu Sirianu Sud 1110 7 2 35 0 0 0 8 3 0 7 0 17 0 0 0 0 0 0

Ioan Slavici Sud 1200 7 2 31 0 3 0 0 4 1 6 0 23 0 0 0 0 0 0

Ioan Stoia Udrea Sud 260 7 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Barac Sud 270 14 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Bontila Sud 490 7 2 16 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Constantin Inculet Nord 485 7 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 13 0 0

Ion Creanga Sud 300 7 2 22 0 0 0 11 1 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0

Ion Cristoreanu Sud 290 7 2 17 0 0 0 10 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Ion Curea Sud 175 7 2 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Ghica Sud 395 7 2 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Heliade Radulescu Sud 185 6 1 6 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Ionescu de la Brad Nord 1330 9 3 44 0 1 0 5 1 4 15 0 20 0 0 0 0 0 0

Ion Lotreanu Sud 85 7 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

Ion Luca Banateanu Sud 430 6 2 11 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Mihalache Sud 500 7 2 18 8 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Mincu arh. Nord 342 3 1 10 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Minulescu Nord 350 7 2 11 0 0 0 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Ion Monoran Sud 160 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Ion Neculce Sud 585 7 2 36 0 0 0 13 0 7 12 0 3 1 0 0 0 0 0

Ion Negulici Nord 500 7 2 13 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0

Ion Popovici Banateanu Nord 395 7 2 12 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0

Ion Ratiu Nord 600 7 2 17 0 0 0 5 0 3 5 0 4 0 0 0 0 0 0

Ion Roata Nord 780 7 2 20 0 1 0 0 1 0 2 0 18 0 0 0 0 0 0

Ion Romanu Sud 375 7 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0

Ion Sarbu Sud 320 7 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0

Ion Vidu Sud 290 7 2 9 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Ionel Dramba Sud 0 6 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Ionel Teodoreanu Nord 304 7 2 9 0 0 0 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Iosif Sarbu Sud 70 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iosif Vulcan Sud 500 7 2 20 0 0 0 16 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iovan Sterja Popovici Sud 60 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Iris Sud 560 6 1 16 0 0 0 11 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Ismail Nord 515 7 2 14 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0

Izlaz Sud 1400 7 2 46 0 0 0 0 12 7 9 0 18 0 0 0 0 0 0

Izvorului Sud 115 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

J. H. Pestalozzi Sud 700 14 4 47 0 0 0 39 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

J.P.Marat Sud 195 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0

J.S. Bach Nord 510 7 0 16 0 0 0 10 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Jean Monet Sud 450 7 2 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jiul Nord 170 7 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johann Gutenberg Sud 200 6 2 6 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johann Jakob Ehrler Sud 290 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johann Nepomuk Preyer Sud

640 14 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Johann Schwicker Nord 410 7 2 12 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0

Jokai Mor Sud 700 7 2 22 0 0 0 0 0 0 5 0 17 0 0 0 0 0 0

Jorge Armado Nord 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Jose Silva Sud 170 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joseph Gabriel Sud 310 7 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Joseph Haydn sud 50 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Joseph Lonovici Sud 120 7 2 4 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jozsef Attila Sud 85 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Jules Michelet Sud 60 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Jules Verne Sud 790 7 2 24 0 0 0 14 1 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0

Jupiter Sud 130 6 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kodaly Zoltan Nord 650 7 2 27 0 0 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 15 0 0

Labirint Nord 775 7 2 80 0 0 0 32 4 0 0 0 0 12 0 2 28 0 0

Lacului Sud 1080 7 2 23 0 12 0 10 3 4 1 0 0 0 0 11 1 2 0

Lalelelor Nord 428 7 2 15 0 0 0 1 1 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0

Lamaitei Sud 400 7 2 10 0 0 0 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Laptarilor Nord 103 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Lascar Catargiu Sud 120 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Laurentiu Nicoara Sud 170 7 2 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lautarilor Sud 90 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Leandrului Nord 360 5 1 16 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Legumiculturii Sud 670 7 2 22 0 0 0 14 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Lemnari Nord 212 7 2 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Letea Sud 670 6 1 23 0 0 0 20 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Leului Sud 160 6 1 7 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Lev Tolstoi sud 330 6 1 6 0 5 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Levantica Sud 210 6 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Liebhard F. Nord 74 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liege Nord 440 7 2 37 0 0 0 3 15 0 2 0 3 0 0 0 14 0 0

Liliacului Nord 380 5 2 12 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liman Nord 100 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Linistei Nord 850 7 2 38 0 0 0 4 3 26 3 0 2 0 0 0 0 0 0

Lirei Nord 165 5 1 10 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0

Lisabona Nord 180 6 2 0 0 10 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Livezilor Nord 725 7 2 22 0 0 0 0 0 0 3 0 19 0 0 0 0 0 0

Liviu Tempea Sud 250 6 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

loachim Miloia Sud 600 7 2 33 0 1 0 18 0 2 1 0 8 0 0 0 0 5 0

Loichita Vasile Nord 330 7 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0

Lorena Nord 1330 7 2 56 0 0 0 0 0 2 5 2 31 0 0 0 16 0 0

Lotusului(Silistra) Nord 1100 6 2 58 0 0 0 16 3 26 5 1 7 0 0 0 0 0 0

Louis Turcanu Sud 175 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luceafarul Sud 116 6 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Lucerna Nord 302 6 2 11 0 0 0 0 2 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0

Lucian Blaga Nord 180 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ludus Sud 90 6 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Ludwig van Beethoven Nord 220 6 2 6 0 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ludwig van Ybl Sud 430 7 2 18 0 0 0 1 13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0

luliu Grozescu Sud 350 7 2 14 0 0 0 5 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3 0

luliu Podlipny Sud 350 7 2 10 0 0 0 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Luminita Botoc Nord 680 7,5 2 31 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Luncani Nord 620 7 2 19 0 0 0 0 0 0 5 0 14 0 0 0 0 0 0

Luncii Nord 252 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0

Lunei Sud 460 7 2 20 0 0 0 0 2 2 12 0 4 0 0 0 0 0 0

Lupeni Nord 70 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Luta Iovita Sud 120 6 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macarie Sud 158 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Macilor Nord 665 7 2 30 0 0 0 4 13 3 8 0 2 0 0 0 0 0 0

Macin Nord 430 7 2 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Madona Nord 130 6 2 8 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Madrid Nord 200 6 1 8 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Magnoliei Sud 650 6 2 20 0 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Magura Sud 360 7 1 21 0 0 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0

Mangalia Sud 720 7 2 47 0 2 0 0 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mar.Herman Sporer Sud 700 7 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maramures Sud 215 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

Marasesti Nord 500 7 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maresal Alexandru

Averescu Sud

1400 7 2 65 0 1 0 13 0 7 18 0 28 0 0 0 0 0 0

Maresal Constantin

Prezan Sud

2830 7 2 42 0 4 0 24 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Margaretelor Sud 170 6 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Margaritarilor Sud 410 7 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0

Marginenilor Nord 160 6 2 5 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Marginii Nord 1150 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Maria Tanase Nord 145 7 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0

Mariana Draghicescu Sud 280 7 2 9 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marius Moga Nord 260 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marius Munteanu Nord 218 7 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mart.l.Ciordas Sud 470 7 2 16 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martin Luther Nord 180 12 4 7 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Al. Chorosi Nord 175 8 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Angela Sava Sud 220 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Martir Anton Florian Nord 245 6 2 5 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0

Martir Cernaianu Nord 530 7 2 29 0 0 0 4 1 0 9 0 15 0 0 0 0 0 0

Martir Claudiu Varcus Sud 220 6 1 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Martir Colonel Ioan Uta Nord 590 7 2 18 0 0 0 6 0 4 3 0 5 0 0 0 0 0 0

Martir Conciatu Nord 430 7 2 12 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0

Martir Constantin Radu Sud 650 7 2 18 0 0 0 9 0 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0

Martir Constantin

Zabulica Nord

500 7 2 19 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Martir Cornel Leucuta Nord 105 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Martir Cornel

Popescu(1918) Sud

750 7 2 22 0 0 0 0 1 0 7 0 14 0 0 0 0 0 0

Martir Cristina Lungu Sud 300 4 1 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 0

Martir Dan Carpin Nord 570 6 1 21 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Dumitru Juganaru Sud

730 7 1 32 0 0 0 6 0 0 14 0 12 0 0 0 0 0 0

Martir E.L.Puhallo Sud 160 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Martir Ferkel Suteu Sud 300 7 1 23 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0

Martir Gogu Opre Sud 400 7 2 13 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0

Martir Ianos Paris Sud 250 7 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Martir Ioan Buteanu Nord 180 7 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Martir Ioan Stanciu Sud 260 6 1 17 0 0 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Ioan Tanase

(1949) Sud

645 6 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0

Martir Istvan Andrei Sud 850 7 2 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0

Martir Ladislau Csimarik Sud

125 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Martir Leontina Banciu Nord 350 3 1 12 0 1 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Martir loan Mariutac Nord 440 8 2 10 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Maria Andrei Nord 665 6 1 16 0 1 0 0 0 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0

Martir Marius Ciopec Sud 250 7 2 7 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Martir Marius Nemtoc Sud 400 5 2 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Martir Miroslav Tudorov Nord 150 7 2 20 0 3 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Martir Nicoara Elena Sud 130 6 1 7 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Martir Nicolae Lacatus Sud 575 6 1 16 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0

Martir Ovidiu Munteanu Nord 375 6 2 11 0 0 0 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0

Martir Petre

Domasneanu Nord

450 7 1 14 0 1 0 0 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0

Martir Petru Hateganu Sud 230 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Martir Remus Tasala Nord 450 5 2 14 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Sebastian Iordan Nord 250 5 1 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Martir Sorinel Leia Sud 110 7 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Spiru Blanaru Nord 330 6 1 20 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0

Martir Stefan Maris Sud 190 7 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Martir Vasile Balmus Sud 960 6 1 55 0 6 0 18 0 6 0 0 0 0 0 0 6 31 0

Martirii de la Fantana

Alba Nord

220 6 2 8 0 0 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0

Maslinului Nord 100 6 2 19 0 0 0 0 0 0 6 0 9 4 0 0 0 0 0

Matasarilor Nord 790 7 2 58 0 1 0 36 1 2 5 0 7 0 0 0 8 0 0

Matei Basarab Nord 440 7 2 13 0 0 0 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0

Matei Corvin Nord 230 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matei Millo Sud 780 7 2 23 0 0 0 19 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Matragunei Nord 535 7 2 17 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0

Medicinei Nord 165 6 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mehadia Sud 350 7 2 13 0 0 0 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0

Melodiei Sud 325 6 2 10 0 0 0 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Memorandului Sud 1250 7 2 30 0 8 0 12 0 7 7 0 12 0 0 0 0 0 0

Mesteacanului Nord 350 7 2 17 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0

Metianu (Brasov) Sud 290 7 2 9 0 3 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meziad Sud 200 7 1 11 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 2 0

Michelangelo Nord 340 24 4 22 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Micsunelelor Nord 160 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Mihai Banarescu Sud 65 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihai Eminescu Nord 1000 7 2 32 0 1 0 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihai Viteazu Sud 640 14 4 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihail Ivanovici Glinka Nord 260 7 2 11 0 1 0 0 0 1 3 0 8 0 0 0 0 0 0

Mihail Jora Sud 200 4 2 7 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihail Kogalniceanu Nord 500 20 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihail Sadoveanu sud 260 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milcov Sud 360 7 2 15 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Milos Cirneanski Nord 375 7 2 12 0 0 0 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0

Minerva Sud 75 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miorita Sud 130 7 2 9 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3 0

Mircea cel Batran Nord 2200 7 2 58 0 1 0 11 28 6 7 1 6 0 0 0 0 0 0

Mircesti Sud 220 7 2 6 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Miresei Nord 230 7 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0

Miron Costin Sud 130 7 2 2 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mitropolit Varlaam Sud 350 3 1 12 0 0 0 1 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0

Mocioni Andrei Nord 375 7 2 17 0 0 0 8 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Mogosoaia Nord 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Moise Dobosan Nord 1870 7 2 58 0 0 0 13 10 5 3 3 24 0 0 0 0 0 0

Moise Nicoara Sud 415 7 2 14 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moldovei Nord 440 7 2 11 0 0 0 3 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0

Molidului Nord 380 7 2 12 0 0 0 0 2 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0

Motilor Sud 120 6 1 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Mrtir Ion Miron Nord 450 7 1 16 0 0 0 5 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0

Muncii Sud 400 7 2 12 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0

Muncitorilor Sud 470 7 2 15 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muntele Mic Sud 330 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Munteniei Nord 785 7 2 36 0 0 0 7 4 0 3 0 12 0 0 0 10 0 0

Mures Sud 3640 7 2 113 0 2 0 48 3 9 21 4 29 0 0 1 0 0 0

N. Grivu Nord 360 7 2 12 0 0 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Nadasan Nord 420 7 2 13 0 0 0 8 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Neajlov Sud 1030 5 1 34 0 0 0 25 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Negulescu Petre Nord 300 6 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Nera Nord 480 7 2 16 0 0 0 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Niccolo Paganini Sud 392 7 2 12 0 0 0 0 1 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0

Nichita Stanescu Sud 115 6 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicholaus Copernic Nord 450 7 2 14 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0

Nicolae Andreescu Sud 1200 7 2 48 0 0 0 15 0 6 12 0 15 0 0 0 0 0 0

Nicolae D. Cocea Sud 1060 7 2 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicolae Filimon Sud 376 7 2 11 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Nicolae Iliesu Sud 380 6 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0

Nicolae Iorga Nord 110 5 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Nicolae Ivan Sud 160 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Nicolae Labis Sud 190 6 1 19 0 0 0 0 0 0 15 0 4 0 0 0 0 0 0

Nicolae Leonard Sud 340 7 2 8 0 1 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0

Nicolae Table Nord 180 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicolae Tincu Velea Sud 355 7 2 11 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0

Nicolaus Lenau -

parcare Nord

150 16 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicolint Sud 180 7 2 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicoresti Sud 700 7 2 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicu Filipescu Nord 380 7 2 11 0 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nikolaus Berwanger Nord 270 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Norma Sud 190 7 2 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Noua Sud 700 6 2 17 0 0 0 3 0 2 5 0 7 0 0 0 0 0 0

Novac Traian Nord 300 4 2 16 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Nufar Nord 530 7 2 18 0 0 0 0 0 1 0 0 3 13 0 0 0 0 0

Obreja Nord 130 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Octav Bancila Sud 225 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0

Oedip Sud 455 7 2 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ofcea Sud 310 7 2 10 0 0 0 1 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Oglinzilor Sud 175 6 1 27 0 5 0 12 0 6 0 0 0 1 0 0 5 8 0

Oituz Nord 400 12 4 28 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Olanda Nord 740 6 2 18 0 0 0 1 3 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0

Olanescu Nord 180 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0

Olarilor Sud 650 7 2 21 0 0 0 3 0 1 1 0 16 0 0 0 0 0 0

Olariu P. Nord 200 6 2 6 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0

Orastie Nord 450 7 2 13 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0

Oravitei Nord 224 13 4 14 0 0 0 4 1 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Orhei Nord 290 7 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0

Orion Sud 585 6 1 32 0 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0

Orsova Nord 700 7 2 76 0 0 0 32 0 0 5 0 1 1 0 0 37 0 0

Oschanitzky Nord 130 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Ovidiu Nord 225 7 2 6 0 3 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ovidiu Balea Nord 1870 14 4 103 0 0 0 10 2 0 6 0 17 0 0 0 0 0 0

Ovidiu Cotrus Sud 2660 14 4 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pacii Sud 400 7 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0

Palanca Nord 70 6 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palmierilor Nord 400 7 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0

Pan Halipa Nord 140 7 2 19 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 14 0 0

Panait Istrati Nord 90 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Panselelor Sud 680 7 2 20 0 4 0 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Parang Sud 1120 6 1 29 0 0 0 11 4 0 3 1 10 0 0 0 0 0 0

Parc Alpinet Sud 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Parc B-dul Sudului Sud 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0

Parc Carmen Sylva Sud 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0

Parc Central Nord 0 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0

Parc Cugir Nord 0 0 0 23 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0

Parc Dacia Nord 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0

Parc Girocului Sud 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Parc IC Bratianu Nord 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Parc Iosif cel Nou Sud 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 34 0 0

Parc Lidia Sud 0 3 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0

Parc Piata Bisericii Sud 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Rozelor Nord 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0

Parc statuie Mihai

Eminescu Nord

0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

Parc Uzinei Nord 0 3 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0

Parc Zurich/Lorena Nord 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0

Parcare Zona Stadion Sud 1500 7 2 56 0 4 0 31 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcul Bucovina Nord 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0

Parcul catedralei Nord 0 0 0 26 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Parcul Civic Nord 0 0 0 12 0 20 0 9 0 3 0 0 0 0 0 20 0 0 0

Parcul Constructorilor Sud 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Parcul Copiilor Nord 0 3 1 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0

Parcul Justitiei Nord 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 7 0 0

Parcul Regina Maria Sud 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0

Parcul sf. Nicolae Nord 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0

Parculet Ceasul Floral Nord 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parculet Perlei-Silistra Nord 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

Parcului Sud 280 6 1 8 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0

Paris Nord 750 9 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasteur Louis Nord 330 7 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0

Pastorilor Nord 340 6 2 11 0 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patriarh Miron Cristea Nord 380 6 2 17 0 3 0 4 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paul Constantinescu Sud 580 7 2 19 0 0 0 2 0 4 5 0 8 0 0 0 0 0 0

Paul Iorgovici Sud 160 6 2 5 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Paul Morand Sud 700 7 2 9 0 1 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Dan Sud 400 7 2 9 0 4 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0

Pavel Jumanca Sud 120 7 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Rotariu Nord 130 5 1 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Stoica Sud 465 7 2 15 0 0 0 8 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Pavel Vasilici Ungureanu Sud

220 14 2 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pelicanului Nord 540 7 2 18 0 0 0 0 0 0 8 0 10 0 0 0 0 0 0

Pelinului Nord 310 7 2 11 0 0 0 1 1 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Penes Curcanul Nord 470 7 2 17 0 1 0 10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pepinierei Sud 140 6 1 11 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0

Perlei Nord 760 7 1 21 0 1 0 8 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Petofi sandor (parc) Sud 0 0 0 27 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Petre Ispirescu Sud 275 6 2 13 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Petre Ramneantu Sud 100 7 2 15 0 1 0 3 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrov Cermena Sud 310 7 2 11 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Petru Sfetca Sud 150 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Petuniei Sud 300 6 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Alexandru Mocioni Sud

80 6 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Aron Cotrus Sud 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0

Piata Axente Sever Sud 540 7 2 16 0 0 0 2 0 1 7 0 6 0 0 0 0 0 0

Piata Badea Cartan Nord 240 15 2 22 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Clemenceau Sud 50 4 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

Piata Consiliul Europei Nord 400 24 7 34 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Crucii Sud 350 7 2 10 0 1 0 1 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Eftimie Murgu Nord 150 6 2 2 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Gheorghe

Domasneanu Sud

410 14 4 36 0 1 0 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata I. C. Bratianu Nord 200 10 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Leonardo da Vinci Sud

175 7 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Marasti Nord 0 7 2 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata N.Balcescu Sud 250 12 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Petru Maior Nord 80 7 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Plevnei Sud 90 7 1 11 0 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Piata Regina Maria Nord 150 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Romanilor Sud 150 7 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0

Piata Sfantu Iosif cel Nou Sud

285 7 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0

Piata Tepes Voda Nord 120 7 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Tineretului Sud 90 7 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Piata Traian Sud 100 60 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Piata Unirii Nord 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0

Piata Victoriei Nord 320 60 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0

Piatra Craiului Nord 200 13 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pictor Theodor Aman Nord 695 7 2 21 0 0 0 1 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0

Pindului Sud 425 7 2 14 0 0 0 4 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Pisa Nord 165 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

Pius Branzeu nord 390 7 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platanilor Sud 485 7 2 46 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0

Plautius Andronescu Sud 330 7 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Plevnei Sud 200 7 2 5 0 2 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plopului Sud 70 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Pod Dacilor Nord 50 10 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod Michelangelo Nord 30 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod Mihai Viteazu Nord 75 18 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod Tineretii Nord 75 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0

Podgoriei Sud 730 7 2 17 0 1 0 11 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Podul Decebal nord 55 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podul Muncii Nord 0 14 4 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podul Stefan Cel Mare nord 55 14 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

Pogonici Sud 125 7 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0

Poiana Marului Sud 205 6 2 6 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Polona Sud 1970 7 2 57 0 0 0 9 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomiculturii Nord 900 7 2 32 0 0 0 27 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Poneasca Nord 240 7 2 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Pop Ion Reteganul Nord 110 7 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pop Tiberiu Timisan Sud 160 7 2 13 0 0 0 2 0 0 8 0 1 0 0 0 0 2 0

Popa Mircea Sud 115 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Popa Sapca Nord 520 6 2 21 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Posada Sud 400 7 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0

Prahova Sud 190 7 2 7 0 0 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Praporgescu gen. Nord 100 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preot Alexandru Balas Sud 355 7 2 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prepelitei Sud 860 7 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Prieteniei Nord 355 7 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0

Primaverii Nord 75 7 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proclamatia de la

Timisoara Nord

260 18 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prof.Dr.Aurel Paunescu

Podeanu Sud

970 7 2 27 0 0 0 0 0 2 9 0 16 0 0 0 0 0 0

Profesor Mircea Neamtu Sud

380 7 2 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Progresul Sud 475 7 2 17 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Protopop George

Popovici Sud

260 7 2 7 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Prutul Sud 440 7 2 14 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta Huniade Nord 400 14 4 15 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta Libertatii Nord 85 65 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta Sf. Gheorghe Nord 130 11 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta. Sf. Nicolaie Nord 230 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Putna Sud 285 7 2 10 0 0 0 1 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Rachitei Sud 245 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

Radu de la Afumati Nord 240 7 2 8 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0

Radu Tudoran Nord 140 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Rahovei Sud 210 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Randunelelor Nord 215 7 2 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rapsodiei Sud 320 7 2 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rarau Nord 380 7 2 11 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Rasaritului Nord 520 6 1 29 0 0 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rascoala din 1907 Sud 460 7 2 13 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0

Razboieni Nord 275 6 2 10 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recoltei Sud 450 7 2 19 0 1 0 12 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0

Reg.13 Calarasi Nord 200 6 1 25 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 1

Regimentul 5 Vanatori

(Vasile Goldis) Nord 110 8 2 24 0 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Regimentul 6 Artilerie

Grea Nord

160 6 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Remus Sud 290 7 0 8 0 1 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Renasterii Nord 950 6 1 26 0 2 0 6 4 3 7 1 7 0 0 0 0 0 0

Rene Brasey Nord 110 6 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retezat Sud 210 4 1 8 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rigoletto Sud 310 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Robert Koch Nord 470 6 2 16 0 1 0 8 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0

Romanitei Sud 410 7 2 11 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0

Romul Ladea Nord 410 7 2 12 0 0 0 4 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0

Romulus Sud 870 7 2 22 0 6 0 16 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rosiori Nord 130 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Rotunda Sud 140 6 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Rovine Sud 100 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozelor Nord 940 7 2 29 0 0 0 14 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0

Rudaria Nord 265 7 2 13 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0

Rudolf Walter Sud 820 7 2 21 0 0 0 5 0 2 5 0 9 0 0 0 0 0 0

Rudolph Otto Sud 800 7 2 29 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. Motohon Nord 750 7 2 21 0 0 0 5 0 1 3 0 12 0 0 0 0 0 0

S. Puscariu Nord 150 5 1 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabin Dragoi Nord 260 6 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabin Evutianu Nord 165 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabin Manuila Sud 130 6 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sacului Nord 360 6 2 8 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0

Salaj Sud 100 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Salcamilor Sud 640 7 2 28 0 0 0 5 0 0 7 1 0 11 0 0 0 4 0

Salciei Nord 175 6 2 9 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Samuel Clain Micu Nord 810 7 2 22 0 0 0 6 0 2 7 0 7 0 0 0 0 0 0

Samuil Sagovici

(Baragan) Nord

1310 7 2 43 0 1 0 25 13 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Satu Mare Sud 340 7 2 14 0 0 0 1 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0

Satu Nou Sud 170 6 2 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sava Petrovici Sud 110 7 2 5 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Scolii Sud 250 6 2 12 0 0 0 5 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0

Scuarul Arh. Mihail si

Gavril (Parc) Nord

0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secerii Sud 416 7 2 14 0 0 0 10 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

Semenic Nord 285 7 1 6 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2

Semicerc Nord 260 6 2 22 0 0 0 9 0 1 5 0 7 0 0 0 0 0 0

Sergent Constantin

Musat Nord

100 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sever Bocu Nord 1850 14 4 161 0 0 0 0 98 31 0 0 7 6 0 0 0 0 0

Severin Sud 255 7 2 8 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sf. Apost. Petru si Pavel Nord

1100 13 4 67 0 0 0 17 6 11 18 0 15 0 0 0 0 0 0

Sfanta Rozalia Sud 140 7 0 13 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Sfantul Ioan Nord 230 7 2 34 0 0 4 1 11 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0

Sibiu Nord 280 6 2 8 0 0 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Siemens Sud 1260 7 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Silviu Bejan Nord 70 6 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simion Barnutiu Nord 1100 24 6 71 0 0 0 0 60 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simion Mangiuca Sud 430 7 2 11 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinaia Nord 155 7 2 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sirius Sud 510 7 1 24 0 4 0 5 0 4 1 1 1 1 0 2 6 7 0

Snagov Sud 500 7 2 12 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 2 0 0

Soarelui Sud 185 5 2 6 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0

Socrates Sud 440 7 2 20 0 0 0 9 0 0 4 0 5 0 0 0 0 2 0

Somes Sud 410 7 2 13 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0

Sorin Titel Sud 255 7 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0

Soroca Nord 610 7 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0

Sovata Sud 120 6 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Spartacus Nord 270 7 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

Spatar Milescu Sud 305 6 2 9 0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0

Splaiul Grivita Nord 404 7 2 11 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Splaiul Morarilor Sud 150 6 2 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Splaiul Nicolae Titulescu Nord

3860 7 2 56 0 34 0 4 21 7 4 0 24 0 0 0 0 0 0

Splaiul Nistrului - Galati Sud 1050 7 2 26 0 0 0 12 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Splaiul Sofocle Sud 1340 7 2 34 0 0 0 4 0 0 9 0 21 0 0 0 0 0 0

Splaiul Tudor

Vladimirescu Sud

2530 7 2 83 0 13 0 4 30 19 3 0 24 12 0 0 0 0 0

St. O Iosif Sud 490 12 4 28 0 0 0 23 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stan Vidrighin Sud 1780 20 4 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steaua Sud 682 7 2 11 0 8 0 4 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Stefan cel Mare Sud 1000 7 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stefan Procopiu Nord 550 7 2 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stefan Szonyi Sud 325 5 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Stejarului Sud 130 7 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0

Stelelor Nord 430 7 2 45 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0

Stiintei Sud 210 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Stoica de Hateg Sud 710 7 2 24 0 0 0 13 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0

Storojinet Nord 165 6 2 13 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0

Str. Canalul Bega Sud 1700 7 2 55 0 0 0 2 3 0 14 1 34 1 0 0 0 0 0

Str.Andrei Muresan Nord 210 7 2 5 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strada Aviatorilor Nord 750 7 2 10 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0

Strada Lugojului Nord 730 7 2 24 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Strandului Nord 550 7 2 27 0 0 0 0 11 0 6 0 10 0 0 0 0 0 0

Stuparilor Nord 412 6 2 34 0 1 0 0 2 0 13 0 19 1 0 0 0 0 0

Subuleasa Sud 102 6 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Suceava Nord 350 6 1 16 0 0 0 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sucului Sud 180 6 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulina Sud 1040 7 2 10 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Surorile Caceu Sud 1100 7 2 38 0 1 0 8 1 9 10 0 11 0 0 0 0 0 0

Taborului Nord 700 7 2 17 0 0 0 10 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Tacit Nord 380 7 2 17 0 0 0 0 0 0 6 4 7 0 0 0 0 0 0

Take Ionescu Nord 1300 24 6 93 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Talangii Sud 300 7 2 9 0 0 0 2 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Tapia Nord 360 7 2 8 0 0 0 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0

Targu Mures Sud 80 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Tata Oancea Sud 467 7 2 12 0 0 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 0 0 0

Tazlau Nord 390 7 2 12 0 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Teatrului Sud 130 7 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tebea Nord 650 7 2 22 0 0 0 13 0 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Teiului Nord 700 7 2 34 0 0 0 23 4 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Telegrafului Nord 1070 7 2 43 0 1 0 8 1 0 7 1 15 0 0 0 12 0 0

Teodor Mihaly Nord 170 6 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Teodor V. Pacatean Sud 65 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Th. Palady Sud 580 6 1 15 0 0 0 12 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tibiscum Nord 415 4 1 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0

Tiblesului Sud 490 6 2 15 0 0 0 3 0 2 4 0 6 0 0 0 0 0 0

Tibrului Nord 680 7 2 21 0 0 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 0 0 0

Tigrului Sud 675 6 2 24 0 0 0 17 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Timis Nord 1100 7 2 42 0 1 0 33 2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Timocului Sud 380 7 2 12 0 0 0 8 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Timotei Cipariu Sud 165 6 1 4 0 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Titan Nord 200 7 2 6 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Titeica Gheorghe Nord 625 7 2 17 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0

Titu Maiorescu Sud 450 7 2 12 0 0 2 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0

Titus Maior Muresan Sud 412 7 2 11 0 1 0 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Toplita Nord 140 6 2 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toporasilor Sud 310 7 2 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torac Sud 1100 7 2 29 0 2 0 0 1 1 12 0 17 0 0 0 0 0 0

Torontalului Nord 1840 14 4 157 0 4 0 40 74 0 2 0 1 0 0 3 37 4 0

Tosca Sud 535 7 2 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traian Grozavescu Nord 250 9 3 7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traian Lalescu Sud 370 7 2 9 0 1 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traian Simu Sud 475 6 1 15 0 0 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traian Vuia Sud 1180 7 2 29 0 4 0 0 0 0 10 1 22 0 0 0 0 0 0

Transilvania Sud 480 7 2 9 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Traviata Sud 250 7 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Treboniu Laurian Sud 350 12 2 12 0 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trifoiului Nord 140 6 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Tristan Tzara Nord 560 5 2 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tudor Arghezi Nord 415 6 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulcea Nord 420 7 2 12 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 0 0 0

Tulnicului Nord 100 4 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

Turda Nord 575 7 2 19 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 0 0 0 0 0

Ulmului Nord 135 7 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ulpia Traiana Sud 1430 7 2 45 0 2 0 13 1 2 10 1 20 0 0 0 0 0 0

Umbrei Nord 140 7 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Uranus Sud 630 7 2 18 0 2 0 14 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0

Ursu Nicolae Nord 290 7 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0

Uzinei Nord 460 7 2 16 0 0 0 4 0 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0

V. Parvan (retro trotuar) Sud 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vadul Calugareni Sud 210 7 1 7 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vadul Crisului Nord 490 7 2 17 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 0 0 0 0 0

Valcea Sud 150 7 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

Valeriu Braniste Nord 100 7 1 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valisoara Nord 760 6 2 20 0 5 0 0 0 0 9 0 16 0 0 0 0 0 0

Valiug Sud 190 7 2 4 0 2 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Vanatorilor Sud 475 7 2 17 0 0 0 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varadia Sud 270 6 1 8 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0

Vasile Alecsandri Nord 280 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Carlova Sud 525 7 2 16 0 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Cretu Sud 245 6 2 11 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Lupu Sud 480 7 2 13 0 0 0 3 0 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0

Vasile Mioc Sud 140 7 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Nicolescu Sud 170 7 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Parvan Sud 785 14 4 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Vasile Voiculescu Sud 260 7 2 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Velceleanu losif Nord 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Venus Sud 430 7 2 14 0 0 0 10 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0

Verde Nord 1000 6 2 30 0 2 0 0 3 3 16 1 9 0 0 0 0 0 0

Veronica Micle Nord 205 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Versului Sud 110 6 1 21 0 4 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0

Victor Babes Sud 800 7 2 50 0 0 0 1 35 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Victor Gaga sud 320 7 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Victor Hugo Sud 930 7 2 34 0 0 0 1 29 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Victor Valcovici Sud 410 7 2 22 0 1 0 19 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Victor Vlad Delamarina Nord 150 7 2 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidin Nord 110 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Viitorului Sud 185 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Viorelelor Nord 325 7 2 11 0 0 0 5 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Virgil Birou Sud 150 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Virgil Madgearu Sud 685 7 1 22 0 0 0 1 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virgil Onitiu Sud 300 7 2 11 0 3 0 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virgil Simionescu Sud 170 7 2 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virgiliu Sud 475 7 2 12 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Virtutii Nord 350 6 2 9 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0

Vladeasa Sud 210 6 2 12 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0

Volta Nord 140 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

Vrancea Nord 230 7 2 6 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Vuc Stefanovic Karadjici Nord

815 7 2 24 0 2 0 7 1 1 5 0 12 0 0 0 0 0 0

Vulturilor Sud 1440 7 2 45 0 0 0 3 0 4 16 0 22 0 0 0 0 0 0

W.Shakespeare Sud 475 7 2 16 0 0 0 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wilhelm tell Sud 840 8 2 20 0 0 0 17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

William Conrad Rontgen Sud

135 7 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0

Z. Bucuresti (intre bl.) Nord 600 5 1 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0

Z.V.Lucaciu Nord 1980 6 2 14 0 47 0 9 6 1 0 0 0 1 0 41 3 0 0

Zalau Nord 105 7 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Zambilelor Sud 275 6 1 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zanoaga Nord 265 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

Zarand Sud 165 6 1 7 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0

Zavoi Sud 120 7 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zefirului Sud 570 7 2 13 0 0 0 0 0 0 9 0 4 0 0 0 0 0 0

Zenit Nord 150 4 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0

Zigmond Ormos Nord 170 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zimbrului Nord 200 7 2 5 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0

Zimnicea Nord 536 7 2 17 0 0 0 3 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0

Zlatna Sud 250 7 2 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zorile Nord 480 7 2 15 0 0 0 7 0 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0

Zugrav Nedelcu Sud 180 7 2 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zurich Nord 700 7 2 22 0 1 0 13 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zurobara Nord 250 7 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

APARATE DE ILUMINAT PUBLIC

100 1000 104 120 125 150 2000 250 30 36 400 50 500 60 70 80

1 Decembrie Sud 2360 10 1 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

20 Decembrie 1989 Nord 550 12 4 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 29 0

64 Nord 300 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Mai - doar tramvai Nord 170 7 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Acad. D. Gusti Nord 210 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Acad. Remus Radulet Nord 720 7 1 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Academician Aurel

Barglazan Nord

80 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adam Mickiewicz Nord 485 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Adam Muller-

Guttenbrunn Nord

240 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Aeroport - cartier Nord 1200 6 2 56 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 11 0

Aeroportului Nord 3900 7 2 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultorilor Nord 395 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al. I. Cuza Nord 450 12 4 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0

Alba Iulia - pietonal Nord 150 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Albinelor Nord 650 7 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alecu Russo Nord 220 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Aleea Amicitiei Nord 320 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Aleea Arcasilor Nord 150 6 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Aleea Baghetei Nord 130 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Aleea Balcic Nord 160 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Strada/Bulevard/Piata Zona Lungime

(m)

Latime

(m) Nr. benzi

Putere (W)

Aleea Balti Nord 100 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Aleea Cascadei Nord 110 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Aleea Ghirodei Nord 1740 7 2 1 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Aleea Hotinului Nord 405 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Aleea Ionel Perlea Nord 345 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0

Aleea Libelulei Nord 250 7 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Aleea Martir Gheorghe

Iosub Nord

140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Aleea Martir Ioan Avram Nord

115 3,5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Martir Osman

Dumitru Nord

70 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Aleea Padurea Verde Nord 1400 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0

Aleea Scurta Nord 90 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Aleea Sperantei Nord 185 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Aleea Viilor Nord 1160 7 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alex Teodorovici Nord 150 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Alexandru Alaci Nord 350 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

Alexandru Borza Nord 460 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Cisman Nord 210 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Donici Nord 370 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Alexandru Golescu Nord 200 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Alexandru Lapusneanu Nord 225 7 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alexandru Martha Nord 230 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Alexandru Miletici Nord 320 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Alexandru Nicolai

Nekrasov Nord

200 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Alexandru Xenopol Nord 160 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Alpinistilor Nord 330 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alsacia Nord 250 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Amforei Nord 610 7 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amurgului Nord 560 14 4 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amzei Nord 450 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antenei Nord 600 17 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anton Seiller Nord 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anvers Nord 350 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Aprodul Movila Nord 550 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armoniei Nord 1050 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0

Arthur Rubinstein Nord 280 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0

Atanasie Demian Nord 450 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Augustin Coman Nord 345 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0

Augustin Pacha Nord 250 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Contrea Nord 180 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Cosma Nord 140 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Pop Nord 405 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0

Aurel Popovici Nord 350 7 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurora Nord 490 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Avram Imbrone Nord 2700 7 2 63 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Baader Enric Nord 550 7 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Babadag Nord 622 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Bachus Nord 320 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bacovia Nord 190 7 2 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Balta Verde Nord 500 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Banu Maracine Nord 530 7 2 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Banu Severinului Nord 310 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Banu Udrea Nord 280 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Barierei Nord 125 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Baritiu Nord 530 7 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0

Barzava Nord 970 7 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Basarabia Nord 845 7 2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basel Nord 250 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Bastionul Maria Therezia Nord

1200 30 0 0 0 0 0 0 0 0 22 88 13 0 0 0 0 86 0

Bd Cetatii Nord 1580 24 4 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0

Bd Iuliu Maniu Nord 780 25 4 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0

B-dul Regele Ferdinand Nord 600 14 4 0 0 0 0 0 0 4 22 0 0 2 0 0 0 38 24

B-dul Republicii Nord 1400 14 4 0 0 0 0 0 9 0 109 0 0 0 0 0 0 96 0

B-dul Revolutiei 1989 Nord 650 18 6 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 10 0 0 0 33 0

Behela Nord 206 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Behelei Nord 120 7 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belgrad Nord 105 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Bistrita Nord 230 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bobâlna Nord 1030 7 2 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Bogdan Petriceicu

Hasdeu Nord

510 7 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolyai Janos Nord 110 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borsec Nord 75 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Brandusei Nord 505 7 2 18 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0

Brazilor Nord 140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Brumarele Nord 150 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Brutus Hanes Nord 80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Bruxelles Nord 325 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Bucovinei Nord 915 7 2 6 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bucuresti Nord 400 6 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bulevardul General Ion

Dragalina Nord Nord

320 14 4 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 20 0

Burebista Nord 550 7 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Busuioc Nord 65 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Radulescu Nord 500 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Calan Nord 310 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calea Aradului Nord 2800 14 4 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 2 0

Calea Aviatorilor Nord 1030 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calea Bogdanestilor Nord 2850 22 4 6 0 0 0 2 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calea Lugojului Nord 2600 16 4 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0

Cameliei Nord 180 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camil Petrescu Nord 100 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campina (Grigore T

Popa) Nord

1100 7 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canal Bega (ELBA) nord 14000 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 100 4 0 0 0 0 386 0

Caprei Nord 87 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Carabusului Nord 252 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

carei ( tr calan-liege) Nord 350 7 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

carei ( tr cugir-liege) Nord 265 7 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Carol Davila Nord 761 7 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Carol Telbisz Nord 380 12 2 0 0 0 0 0 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Carusso Enrico Nord 50 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cassian Munteanu Nord 360 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Cernauti Nord 240 6 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cetatea Alba Nord 370 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chisinau Nord 280 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cicio Pop Nord 110 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciobanului Nord 220 6 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciocarliei Nord 850 7 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Circumvalatiunii Nord 1660 14 4 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0

Ciresului Nord 710 7 2 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ciupe A. Nord 135 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Closca Nord 1250 14 4 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0

Cocostarcului Nord 60 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Cocosului Nord 212 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Cometei Nord 560 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Comoarei Nord 640 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Constantin A. Rosetti Nord 760 7 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Brancusi Nord 300 5 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Diacovici

Loga Nord

1200 9 3 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7

Constantin Diamandi Nord 140 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Constantin Iotzu Nord 182 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Constantin Stere Nord 485 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0

Constructorilor Nord 770 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

Cooperatiei Nord 140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Corina Irineu Nord 275 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coriolan Brediceanu Nord 0 14 1 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cornel Lazar Nord 150 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Corneliu Nepos Nord 305 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Cosarilor Nord 100 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Cosmonautilor Nord 320 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costinesti Nord 180 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Creanga Horia(z.ialomi) Nord 393 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crisan Nord 1720 7 2 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C-tin cel Mare Nord 330 7 2 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cugir Nord 465 7 2 65 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Dan Capitan Nord 640 7 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dej Nord 500 7 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Demetriade Nord 2650 13 4 0 0 0 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deportatii din Baragan Nord 150 6 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Dimitri Ivanovici

Mendeleev Nord

450 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Dimitrie Cantemir Nord 120 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dimitrie Paciurea Nord 280 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Dinu Lipatti Nord 500 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Divizia 9 Cavalerie Nord 1100 14 4 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doamna Chiajna Nord 55 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dobrogea Nord 435 7 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Dorin Teodorescu Nord 360 7 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dornei Nord 80 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Dorobantilor Nord 1300 18 4 2 0 0 0 0 36 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr Lucian Georgevici Nord 141 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Ernest Neumann Nord 120 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Dr. Iosif Nemoianu Nord 370 9 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Liviu Gabor Nord 230 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Nicolae Paulescu

(Maciesilor) Nord

80 8 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Dragasani Nord 250 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Draghici Meletie Nord 515 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0

Dragos Voda Nord 510 7 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dropiei Nord 600 7 2 16 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Dumitru Tichindeal Nord 100 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Dunarea Nord 1550 7 2 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ecoului Nord 155 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Edison Thomas Alva Nord 140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Emanoil Ungureanu Nord 360 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enescu Colonel Nord 250 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eroii de la Paulis Nord 390 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eugen Coseriu Nord 570 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Eugen Pop Nord 350 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eugen Todoran Nord 320 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eugeniu de Savoya Nord 500 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

F. Liszt Nord 90 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Fagaras Nord 230 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felix Nord 620 7 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flacara Nord 490 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Florimund de Mercy Nord 180 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Foisor Nord 150 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francesco Griselini Nord 70 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Franyo Zoltan Nord 340 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Franz Schmit Nord 200 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Fratii Buzesti Nord 345 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Frederic Mistral Nord 0 7 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frigului Nord 150 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuiorului Nord 235 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Furnicii Nord 345 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Enescu Nord 200 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Longinescu Nord 205 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gabriela Tako Nord 230 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Galvanii Luigi Nord 83 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Garii Nord 1300 14 4 0 0 0 0 0 25 0 44 0 0 1 0 0 0 18 0

Garofitei Nord 800 7 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gelu Nord 530 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0

General Grigorescu

Eremia Nord

170 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geneva Nord 490 7 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

George Cosbuc Nord 110 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

George Stephenson Nord 320 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Gh. Andrasiu Nord 170 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gh. Cucu Nord 260 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Gh. Dima Nord 430 24 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0

Gh. Lazar Nord 1490 14 4 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0

Gheorghe Adam Nord 950 14 0 0 0 0 0 0 44 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Gheorghe Ivanescu Nord 440 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0

Gheorghe Leahu Nord 270 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Gheorghe Ostrogovich Nord 270 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Gheorghe Pop de Basesti Nord

280 14 4 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 11 0

Ghioceilor Nord 240 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0

Gibony Delavrancea

Henriette Nord

170 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Giratie I. C. Bratianu Nord 180 25 8 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10 0

Goethe - pietonal Nord 40 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Grama Alexandru Nord 380 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grigore Alexandrescu Nord 3670 7 2 1 0 0 0 0 33 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0

Grigore Ureche Nord 320 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Haga Nord 460 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Hector Nord 250 12 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1 0

Heinrich Heine Nord 110 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Henri Coanda Nord 350 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Herta Nord 440 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hobana Nord 270 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Holdelor Nord 870 15 2 19 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Homorod Nord 320 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Horia Nord 1200 7 2 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horia Hulubei Nord 590 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Horia Macelariu Nord 280 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

I. C. Bratianu Nord 680 15 4 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 26 0

I.Zaicu Nord 560 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Iancu Brezeanu Nord 265 6 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Iancu Flondor Nord 400 7 2 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Înfratirii Nord 350 7 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr Aca de Barbu Nord 130 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Intr Iasomiei Nord 115 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Intr. Bogdan Catul Nord 102 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Intr. Carului Nord 295 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Dimitrie Paciurea Nord 160 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Intr. Doinei Nord 700 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

Intr. Ioan Vasai Nord 350 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Intr. Umbroasa Nord 170 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Zanelor Nord 120 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr.Predeal Nord 100 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Intr.Sunetului Nord 180 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Intrarea Fortaretei Nord 70 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Intrarea Petre Pacurariu Nord 90 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Intrarea Topologului Nord 450 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Invatatorului Nord 608 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Ioan Nistor Nord 135 7 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ioan Plavosin Nord 900 7 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Constantin Inculet Nord 485 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Ion Ionescu de la Brad Nord 1330 9 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Mincu arh. Nord 342 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Ion Minulescu Nord 350 7 2 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Ion Negulici Nord 500 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Popovici Banateanu Nord 395 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ion Ratiu Nord 600 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Ion Roata Nord 780 7 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ionel Teodoreanu Nord 304 7 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ismail Nord 515 7 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J.S. Bach Nord 510 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Jiul Nord 170 7 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Johann Schwicker Nord 410 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jorge Armado Nord 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kodaly Zoltan Nord 650 7 2 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Labirint Nord 775 7 2 20 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

Lalelelor Nord 428 7 2 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laptarilor Nord 103 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leandrului Nord 360 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Lemnari Nord 212 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Liebhard F. Nord 74 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liege Nord 440 7 2 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Liliacului Nord 380 5 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Liman Nord 100 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Linistei Nord 850 7 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Lirei Nord 165 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Lisabona Nord 180 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livezilor Nord 725 7 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Loichita Vasile Nord 330 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Lorena Nord 1330 7 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Lotusului(Silistra) Nord 1100 6 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Lucerna Nord 302 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Lucian Blaga Nord 180 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Ludwig van Beethoven Nord 220 6 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luminita Botoc Nord 680 7,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0

Luncani Nord 620 7 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luncii Nord 252 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lupeni Nord 70 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macilor Nord 665 7 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Macin Nord 430 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Madona Nord 130 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Madrid Nord 200 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Marasesti Nord 500 7 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marginenilor Nord 160 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Marginii Nord 1150 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Maria Tanase Nord 145 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Marius Moga Nord 260 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marius Munteanu Nord 218 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martin Luther Nord 180 12 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Al. Chorosi Nord 175 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Martir Anton Florian Nord 245 6 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Cernaianu Nord 530 7 2 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Colonel Ioan Uta Nord 590 7 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Conciatu Nord 430 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Martir Constantin

Zabulica Nord

500 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Martir Cornel Leucuta Nord 105 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Martir Dan Carpin Nord 570 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Martir Ioan Buteanu Nord 180 7 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Leontina Banciu Nord 350 3 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Martir loan Mariutac Nord 440 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Martir Maria Andrei Nord 665 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Martir Miroslav Tudorov Nord 150 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Martir Ovidiu Munteanu Nord 375 6 2 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Petre

Domasneanu Nord

450 7 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Remus Tasala Nord 450 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Martir Sebastian Iordan Nord 250 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Spiru Blanaru Nord 330 6 1 16 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Martirii de la Fantana

Alba Nord

220 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maslinului Nord 100 6 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matasarilor Nord 790 7 2 1 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Matei Basarab Nord 440 7 2 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matei Corvin Nord 230 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matragunei Nord 535 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medicinei Nord 165 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Mesteacanului Nord 350 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Michelangelo Nord 340 24 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 22 0

Micsunelelor Nord 160 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Mihai Eminescu Nord 1000 7 2 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihail Ivanovici Glinka Nord 260 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mihail Kogalniceanu Nord 500 20 4 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milos Cirneanski Nord 375 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Mircea cel Batran Nord 2200 7 2 0 0 0 0 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0

Miresei Nord 230 7 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mocioni Andrei Nord 375 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Mogosoaia Nord 110 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moise Dobosan Nord 1870 7 2 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moldovei Nord 440 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Molidului Nord 380 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0

Mrtir Ion Miron Nord 450 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Munteniei Nord 785 7 2 3 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

N. Grivu Nord 360 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Nadasan Nord 420 7 2 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Negulescu Petre Nord 300 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nera Nord 480 7 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicholaus Copernic Nord 450 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Nicolae Iorga Nord 110 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Nicolae Table Nord 180 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Nicolaus Lenau -

parcare Nord

150 16 4 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicu Filipescu Nord 380 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Nikolaus Berwanger Nord 270 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Novac Traian Nord 300 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

Nufar Nord 530 7 2 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obreja Nord 130 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oituz Nord 400 12 4 1 0 0 0 0 2 0 32 0 0 0 0 0 0 23 0

Olanda Nord 740 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Olanescu Nord 180 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Olariu P. Nord 200 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Orastie Nord 450 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oravitei Nord 224 13 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orhei Nord 290 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Orsova Nord 700 7 2 27 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0

Oschanitzky Nord 130 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Ovidiu Nord 225 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ovidiu Balea Nord 1870 14 4 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0

Palanca Nord 70 6 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palmierilor Nord 400 7 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pan Halipa Nord 140 7 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Panait Istrati Nord 90 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Central Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 8 0

Parc Cugir Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0

Parc Dacia Nord 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc IC Bratianu Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Parc Rozelor Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 68 0 0 0 0 0 0 0

Parc statuie Mihai

Eminescu Nord

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0

Parc Uzinei Nord 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0

Parc Zurich/Lorena Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0

Parcul Bucovina Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0

Parcul catedralei Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 56 0

Parcul Civic Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0

Parcul Copiilor Nord 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0

Parcul Justitiei Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0

Parcul sf. Nicolae Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Parculet Ceasul Floral Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parculet Perlei-Silistra Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Paris Nord 750 9 3 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasteur Louis Nord 330 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Pastorilor Nord 340 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Patriarh Miron Cristea Nord 380 6 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pavel Rotariu Nord 130 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Pelicanului Nord 540 7 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pelinului Nord 310 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Penes Curcanul Nord 470 7 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perlei Nord 760 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Piata Badea Cartan Nord 240 15 2 8 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Consiliul Europei Nord 400 24 7 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 8 0

Piata Eftimie Murgu Nord 150 6 2 0 0 0 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata I. C. Bratianu Nord 200 10 1 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 14 0

Piata Marasti Nord 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 14 0

Piata Petru Maior Nord 80 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Regina Maria Nord 150 12 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0

Piata Tepes Voda Nord 120 7 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Unirii Nord 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Victoriei Nord 320 60 0 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piatra Craiului Nord 200 13 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Pictor Theodor Aman Nord 695 7 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pisa Nord 165 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Pius Branzeu nord 390 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Pod Dacilor Nord 50 10 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod Michelangelo Nord 30 14 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0

Pod Mihai Viteazu Nord 75 18 4 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Pod Tineretii Nord 75 12 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Podul Decebal nord 55 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podul Muncii Nord 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0

Podul Stefan Cel Mare nord 55 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

Pomiculturii Nord 900 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0

Poneasca Nord 240 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pop Ion Reteganul Nord 110 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Popa Sapca Nord 520 6 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Praporgescu gen. Nord 100 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prieteniei Nord 355 7 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaverii Nord 75 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proclamatia de la

Timisoara Nord

260 18 4 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta Huniade Nord 400 14 4 0 0 0 0 3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 11 0

P-ta Libertatii Nord 85 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

P-ta Sf. Gheorghe Nord 130 11 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta. Sf. Nicolaie Nord 230 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Radu de la Afumati Nord 240 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Radu Tudoran Nord 140 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Randunelelor Nord 215 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Rarau Nord 380 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

Rasaritului Nord 520 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0

Razboieni Nord 275 6 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reg.13 Calarasi Nord 200 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0

Regimentul 5 Vanatori

(Vasile Goldis) Nord

110 8 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

Regimentul 6 Artilerie

Grea Nord

160 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renasterii Nord 950 6 1 26 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rene Brasey Nord 110 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Robert Koch Nord 470 6 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Romul Ladea Nord 410 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rosiori Nord 130 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Rozelor Nord 940 7 2 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rudaria Nord 265 7 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. Motohon Nord 750 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 0

S. Puscariu Nord 150 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Sabin Dragoi Nord 260 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sabin Evutianu Nord 165 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Sacului Nord 360 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Salciei Nord 175 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

Samuel Clain Micu Nord 810 7 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samuil Sagovici

(Baragan) Nord

1310 7 2 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scuarul Arh. Mihail si

Gavril (Parc) Nord

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Semenic Nord 285 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Semicerc Nord 260 6 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sergent Constantin

Musat Nord

100 7 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sever Bocu Nord 1850 14 4 6 0 0 0 0 159 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Sf. Apost. Petru si Pavel Nord

1100 13 4 0 0 0 0 0 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Sfantul Ioan Nord 230 7 2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Sibiu Nord 280 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silviu Bejan Nord 70 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simion Barnutiu Nord 1100 24 6 0 0 0 0 0 1 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0

Sinaia Nord 155 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soroca Nord 610 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0

Spartacus Nord 270 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Splaiul Grivita Nord 404 7 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Splaiul Nicolae Titulescu Nord

3860 7 2 80 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0

Stefan Procopiu Nord 550 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Stelelor Nord 430 7 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0

Storojinet Nord 165 6 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Str.Andrei Muresan Nord 210 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strada Aviatorilor Nord 750 7 2 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strada Lugojului Nord 730 7 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Strandului Nord 550 7 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stuparilor Nord 412 6 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suceava Nord 350 6 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Taborului Nord 700 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tacit Nord 380 7 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Take Ionescu Nord 1300 24 6 0 0 0 0 0 2 0 100 0 0 0 0 0 0 83 0

Tapia Nord 360 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0

Tazlau Nord 390 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tebea Nord 650 7 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Teiului Nord 700 7 2 26 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Telegrafului Nord 1070 7 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

Teodor Mihaly Nord 170 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tibiscum Nord 415 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0

Tibrului Nord 680 7 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Timis Nord 1100 7 2 32 0 0 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0

Titan Nord 200 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Titeica Gheorghe Nord 625 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Toplita Nord 140 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torontalului Nord 1840 14 4 1 0 0 0 0 2 0 142 0 0 0 0 0 0 44 0

Traian Grozavescu Nord 250 9 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trifoiului Nord 140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Tristan Tzara Nord 560 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Tudor Arghezi Nord 415 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0

Tulcea Nord 420 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulnicului Nord 100 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Turda Nord 575 7 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ulmului Nord 135 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Umbrei Nord 140 7 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ursu Nicolae Nord 290 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Uzinei Nord 460 7 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vadul Crisului Nord 490 7 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valeriu Braniste Nord 100 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Valisoara Nord 760 6 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Alecsandri Nord 280 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0

Velceleanu losif Nord 110 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Verde Nord 1000 6 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veronica Micle Nord 205 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Victor Vlad Delamarina Nord 150 7 2 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vidin Nord 110 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Viorelelor Nord 325 7 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Virtutii Nord 350 6 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volta Nord 140 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Vrancea Nord 230 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vuc Stefanovic Karadjici Nord

815 7 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z. Bucuresti (intre bl.) Nord 600 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0

Z.V.Lucaciu Nord 1980 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0

Zalau Nord 105 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zanoaga Nord 265 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Zenit Nord 150 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Zigmond Ormos Nord 170 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0

Zimbrului Nord 200 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Zimnicea Nord 536 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0

Zorile Nord 480 7 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zurich Nord 700 7 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zurobara Nord 250 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSOLE DE SUSȚINERE

1 brat 2 brate 3 brate Buna Lipsa Vandaliza

t Retro Standard Pietonal Stradal

Suport

proiector Zid

1 Decembrie Sud 2360 10 1 108 0 0 84 12 12 0 108 0 108 0 0 108

20 Decembrie 1989 Nord 550 12 4 63 1 0 64 0 0 0 64 29 35 0 0 64

64 Nord 300 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

9 Mai - doar tramvai Nord 170 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

A.P.Cehov Sud 715 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Abrud+D.Linta Sud 580 7 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Acad. D. Gusti Nord 210 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Acad. Remus Radulet Nord 720 7 1 26 0 0 25 1 0 0 26 0 26 0 0 26

Academician Aurel

Barglazan Nord

80 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Adam Mickiewicz Nord 485 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Adam Muller-

Guttenbrunn Nord

240 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Ady Endre Sud 225 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Aeroport - cartier Nord 1200 6 2 24 11 5 40 0 0 0 40 0 36 4 0 40

Aeroportului Nord 3900 7 2 113 0 0 112 1 0 0 113 0 113 0 0 113

Agricultorilor Nord 395 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Agronomiei Sud 400 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

AI. Rogojan Sud 325 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Aida Sud 310 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Al. I. Cuza Nord 450 12 4 62 0 0 60 2 0 0 62 31 31 0 0 62

Alba Iulia - pietonal Nord 150 9 0 24 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 24 24

Albastrelelor Sud 1100 7 2 39 1 0 40 0 0 0 40 0 39 1 0 40

Albinelor Nord 650 7 2 42 0 0 42 0 0 0 42 0 42 0 0 42

Alecu Russo Nord 220 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Aleea Actorilor Sud 140 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Aleea Amicitiei Nord 320 5 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Aleea Arcasilor Nord 150 6 1 2 0 2 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Aleea Azurului Sud 1000 6 1 12 1 1 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Aleea Baghetei Nord 130 5 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Aleea Balcic Nord 160 5 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Aleea Balti Nord 100 4 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Aleea Cascadei Nord 110 4 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Aleea Cetinei Sud 114 7 2 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Aleea Citadelei Sud 320 7 2 3 4 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Nr. brate Stare consola Incadrare tarif Tip consola Total

console

(buc)

Strada/Bulevard/Piata Zona Lungime

(m)

Latime

(m) Nr. benzi

Aleea Cristalului Sud 200 6 2 9 0 0 5 0 4 0 9 0 9 0 0 9

Aleea Crivaia Sud 300 7 1 10 1 1 10 1 1 0 12 2 10 0 0 12

Aleea Cutezatorilor Sud 280 7 2 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Aleea F.C.Ripensia Sud 880 7 2 93 1 1 95 0 0 0 95 48 47 0 0 95

Aleea Gheorghe Cruceru Sud

380 6 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Aleea Ghirodei Nord 1740 7 2 55 0 0 55 0 0 0 55 0 55 0 0 55

Aleea Gornistilor Sud 150 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Aleea Gorunului Sud 65 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Aleea Hotinului Nord 405 3 1 4 0 1 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Aleea Icar Sud 370 6 1 8 5 0 12 0 1 0 13 2 10 1 0 13

Aleea Inului Sud 0 6 1 7 1 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Aleea Ionel Perlea Nord 345 4 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Aleea Libelulei Nord 250 7 2 6 3 2 10 0 1 0 11 0 11 0 0 11

Aleea Martir Eugen Nagy Sud

370 6 1 9 7 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Aleea Martir Gheorghe

Iosub Nord

140 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Aleea Martir Ioan Avram Nord

115 3,5 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Aleea Martir Osman

Dumitru Nord

70 4 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Aleea Minis Sud 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Muzicii Sud 480 7 2 3 5 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Aleea Padurea Verde Nord 1400 7 2 38 0 0 35 3 0 0 38 0 38 0 0 38

Aleea Poenitei Sud 480 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aleea Poiana Ruscai Sud 300 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Aleea Sagetii Sud 155 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2

Aleea Sanatatii Sud 520 7 2 12 1 1 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Aleea Scurta Nord 90 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Aleea Sperantei Nord 185 5 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Aleea Studentilor Sud 300 4 1 14 12 0 26 0 0 0 26 9 17 0 0 26

Aleea Vegetatiei Sud 250 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Aleea Viilor Nord 1160 7 2 38 0 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 38

Aleea Vlasiei Sud 100 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Alex Teodorovici Nord 150 5 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Alexandra Indries Sud 140 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Alexandru Alaci Nord 350 6 1 32 0 0 30 0 2 0 32 0 32 0 0 32

Alexandru Borza Nord 460 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Alexandru Cisman Nord 210 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Alexandru Donici Nord 370 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Alexandru Golescu Nord 200 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Alexandru Lapusneanu Nord 225 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Alexandru Macedonski Sud 540 7 1 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Alexandru Martha Nord 230 5 2 8 1 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Alexandru Miletici Nord 320 7 2 6 2 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Alexandru Nicolai

Nekrasov Nord

200 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Alexandru Odobescu Sud 1120 6 1 37 0 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 37

Alexandru Vaida-Voievod Sud

460 7 2 8 5 0 13 0 0 0 13 3 10 0 0 13

Alexandru Vlahuta Sud 210 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Alexandru Xenopol Nord 160 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Alma Cornea Ionescu Sud 285 7 2 8 2 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Alpinistilor Nord 330 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Alsacia Nord 250 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Alunis Sud 925 7 2 37 0 0 37 0 0 0 37 0 35 2 0 37

Amforei Nord 610 7 2 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Amurgului Nord 560 14 4 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Amzei Nord 450 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Ana Ipatescu Sud 650 7 2 24 6 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 30

Ana Lugojana Sud 175 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Andrei Saguna Sud 430 18 4 28 0 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 28

anemonelor Sud 230 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Anghel Saligny Sud 270 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Anina Sud 210 3 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Anisoara Odeanu Sud 400 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Antenei Nord 600 17 4 15 1 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Anton Bacalbasa Sud 1450 7 2 35 1 0 34 2 0 0 36 0 36 0 0 36

Anton Golopenita Sud 360 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Anton Pann Sud 260 6 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 4 0 4 8

Anton Seiller Nord 0 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Anul 1848 Sud 470 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Anvers Nord 350 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Apateu Sud 625 6 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Apelor Sud 140 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Apicultorilor Sud 330 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Aprodul Movila Nord 550 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Arcidava Sud 800 7 2 30 1 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 31

Arcului Sud 220 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Ardealului Sud 1700 7 2 64 0 0 64 0 0 0 64 0 64 0 0 64

Arges Sud 245 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Arh. V. Vlad Sud 480 7 2 11 2 0 9 0 4 0 13 1 12 0 0 13

Arh.D.Marcu Sud 300 7 2 13 1 0 8 0 6 0 14 0 14 0 0 14

Ariadna Sud 690 6 1 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Aries Sud 650 14 4 83 3 0 86 0 0 0 86 33 53 0 0 86

Arinului Sud 220 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Armoniei Nord 1050 7 2 28 0 1 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Aron Pumnul Sud 110 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Arsenie Boca Sud 115 7 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Arthur Rubinstein Nord 280 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Astrilor Sud 280 7 1 8 3 0 3 0 8 0 11 0 11 0 0 11

Atanasie Demian Nord 450 6 2 14 0 1 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Atomului Sud 450 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Augustin Coman Nord 345 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Augustin Pacha Nord 250 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aurel Contrea Nord 180 6 2 4 1 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Aurel Cosma Nord 140 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Aurel Pop Nord 405 6 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Aurel Popovici Nord 350 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Aurelia Fatu Radutu Sud 260 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Aurelianus Sud 265 7 2 7 0 0 5 0 2 0 7 0 7 0 0 7

Aurora Nord 490 4 1 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Avram Imbrone Nord 2700 7 2 95 4 0 98 0 1 0 99 0 99 0 0 99

Azalelor Sud 252 6 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Azuga Sud 200 7 1 10 7 1 18 0 0 0 18 1 17 0 0 18

Baader Enric Nord 550 7 2 16 1 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Baba Dochia Sud 100 14 4 16 0 0 16 0 0 0 16 8 8 0 0 16

Baba Novac Sud 290 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Babadag Nord 622 7 2 15 1 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Bachus Nord 320 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Bacovia Nord 190 7 2 5 4 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Baia Sud 130 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Balta Verde Nord 500 6 1 13 2 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Banatul (M3 Sud 850 14 4 41 3 0 44 0 0 0 44 0 44 0 0 44

Banu Maracine Nord 530 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Banu Severinului Nord 310 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Banu Udrea Nord 280 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Barbu Delavrancea Sud 300 6 1 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Barbu Iscovescu Sud 390 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Barbu Lautaru Sud 150 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Barierei Nord 125 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Baritiu Nord 530 7 2 49 0 0 49 0 0 0 49 23 26 0 0 49

Barsei Sud 395 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Barzava Nord 970 7 2 22 5 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 27

Basarabia Nord 845 7 2 27 0 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 27

Basel Nord 250 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Basmului Sud 220 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Bastionul Maria Therezia Nord

1200 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bataniei Sud 370 8 2 43 0 0 42 1 0 0 43 0 43 0 0 43

Bd Cetatii Nord 1580 24 4 107 0 0 101 6 0 0 107 0 107 0 0 107

Bd Iuliu Maniu Nord 780 25 4 44 2 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 46

Bd. Dambovita Sud 1600 14 4 123 35 1 159 0 0 0 159 55 104 0 0 159

B-dul 3 August 1919 Sud 680 20 4 41 0 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 41

B-dul Regele Ferdinand Nord 600 14 4 82 2 0 79 5 0 0 84 38 44 2 0 84

B-dul Republicii Nord 1400 14 4 202 1 0 201 2 0 0 203 80 123 0 0 203

B-dul Revolutiei 1989 Nord 650 18 6 94 5 0 99 0 0 0 99 33 62 4 0 99

B-dul Sudului Sud 860 7 2 57 5 0 62 0 0 0 62 21 41 0 0 62

Behela Nord 206 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Behelei Nord 120 7 2 1 2 1 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Bela Bartok Sud 360 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 2 4 0 0 6

Bela Lugoji Sud 115 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Belgrad Nord 105 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Berzei Sud 440 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Bistrei Sud 380 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Bistrita Nord 230 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Bobâlna Nord 1030 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Boboc Nicolae Sud 145 7 2 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3

Boema Sud 150 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Bogdan Petriceicu

Hasdeu Nord

510 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Bolyai Janos Nord 110 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Borsec Nord 75 5 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Bradul Sud 250 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Bran Sud 160 7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Brandusei Nord 505 7 2 14 7 0 21 0 0 0 21 2 19 0 0 21

Brazilor Nord 140 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Brigadierilor Sud 145 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Brumarele Nord 150 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Brutus Hanes Nord 80 4 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Bruxelles Nord 325 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Bucegi Sud 375 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Bucovinei Nord 915 7 2 39 0 0 37 2 0 0 39 0 39 0 0 39

Bucuresti Nord 400 6 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Budai Deleanu Sud 630 14 4 48 0 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 48

Bujorilor Sud 1900 7 2 82 2 0 59 24 1 0 84 0 84 0 0 84

Bulevardul 16 Decembrie

1989 Sud

1740 14 4 130 9 0 139 0 0 0 139 18 121 0 0 139

Bulevardul Constantin

Brancoveanu Sud

1940 14 4 99 0 0 99 0 0 0 99 3 96 0 0 99

Bulevardul Doctor losif

Bulbuca Sud

1700 21 4 137 1 0 128 1 9 0 138 12 125 1 0 138

Bulevardul General Ion

Dragalina Nord Nord

320 14 4 46 0 0 30 0 16 0 46 20 26 0 0 46

Bulevardul General Ion

Dragalina Sud Sud

490 14 4 42 4 0 46 0 0 0 46 0 43 3 0 46

Bulevardul Liviu

Rebreanu Sud

2400 21 4 158 6 0 165 0 0 0 165 1 164 0 0 165

Burebista Nord 550 7 2 7 1 1 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Busuioc Nord 65 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

C.I.Nottara Sud 370 7 2 12 1 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

C.Porumbescu Sud 1280 7 2 8 0 0 7 0 1 0 8 2 6 0 0 8

C.Radulescu Nord 500 6 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

C.Urseni Sud 2370 7 2 79 0 0 79 0 0 0 79 0 79 0 0 79

Calan Nord 310 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Calatorilor Sud 305 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Calea Aradului Nord 2800 14 4 163 19 2 184 0 0 0 184 0 184 0 0 184

Calea Aviatorilor Nord 1030 7 2 9 1 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Calea Bogdanestilor Nord 2850 22 4 94 16 0 108 0 2 0 110 0 110 0 0 110

Calea Buziasului Sud 2100 14 4 91 0 0 91 0 0 0 91 0 91 0 0 91

Calea Lugojului Nord 2600 16 4 139 0 1 140 0 0 0 140 0 140 0 0 140

Calea Martirilor 1989 Sud 2350 7 2 199 2 0 201 0 0 0 201 82 118 1 0 201

Calea Sagului Sud 3700 38 8 190 58 0 238 6 4 0 248 67 181 0 0 248

Calistrat Hogas Sud 130 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Cameliei Nord 180 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Camil Petrescu Nord 100 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Campina (Grigore T

Popa) Nord

1100 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Campului Sud 1400 7 2 41 0 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 41

Canal Bega (ELBA) nord 14000 2 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Capitan Damsescu Sud 640 7 2 31 0 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 31

Caprei Nord 87 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Caprioarei Sud 360 6 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Carabusului Nord 252 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Caras Sud 145 4 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

carei ( tr calan-liege) Nord 350 7 2 10 2 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

carei ( tr cugir-liege) Nord 265 7 2 12 10 3 25 0 0 0 25 0 25 0 0 25

Carol Davila Nord 761 7 2 30 1 0 31 0 0 0 31 0 31 0 0 31

Carol I Sud 750 7 2 20 7 39 66 0 0 39 27 39 26 1 0 66

Carol Telbisz Nord 380 12 2 18 2 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Carpati Sud 555 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Carturarilor Sud 330 3 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Carusso Enrico Nord 50 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cassian Munteanu Nord 360 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Ceferistilor Sud 655 7 2 7 2 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Cercului Sud 1550 7 2 36 1 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 37

Cerna Sud 960 7 2 30 0 0 27 0 3 0 30 0 30 0 0 30

Cernauti Nord 240 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Cetatea Alba Nord 370 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Cezar Bolliac Sud 320 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Charles Darwin Sud 130 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Cheveresului Sud 330 6 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Chisinau Nord 280 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Chisodei Sud 1900 7 2 58 4 0 62 0 0 0 62 0 58 4 0 62

Cicio Pop Nord 110 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Ciobanului Nord 220 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Ciocarliei Nord 850 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Circumvalatiunii Nord 1660 14 4 180 3 0 181 2 0 0 183 84 99 0 0 183

Ciresului Nord 710 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Ciupe A. Nord 135 7 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Clabucet Sud 700 7 2 10 4 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Claude Debussy Sud 350 7 2 12 3 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Closca Nord 1250 14 4 102 0 0 102 0 0 0 102 0 102 0 0 102

Cluj Sud 560 14 4 74 0 0 74 0 0 0 74 37 37 0 0 74

Cocorilor Sud 530 6 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Cocostarcului Nord 60 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Cocosului Nord 212 3 1 5 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Colonia Radio Sud 500 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Colonia Slavic Sud 140 3 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Comanesti Sud 90 7 2 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2

Cometei Nord 560 7 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Comoarei Nord 640 6 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Constanta Sud 110 4 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Constantin A. Rosetti Nord 760 7 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Constantin Brailoiu Sud 235 5 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Constantin Brancusi Nord 300 5 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Constantin Daniel Sud 395 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Constantin Diacovici

Loga Nord

1200 9 3 64 3 0 67 0 0 0 67 6 61 0 0 67

Constantin Diamandi Nord 140 5 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Constantin Dobrogeanu

Gherea Sud

525 7 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Constantin Iotzu Nord 182 5 2 5 0 1 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Constantin Miu Lerca Sud 115 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constantin Noica Sud 180 5 1 10 0 0 8 0 2 0 10 0 10 0 0 10

Constantin Stere Nord 485 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Constructorilor Nord 770 6 2 15 2 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Contemporanul Sud 110 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Cooperatiei Nord 140 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Corbului Sud 300 7 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Corina Irineu Nord 275 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Coriolan Baran(Giurgiu) Sud 380 6 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Coriolan Brediceanu Nord 0 14 1 30 15 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 45

Cornel Grofsoreanu Sud 260 7 0 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Cornel Lazar Nord 150 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Cornelia Salceanu Sud 470 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Corneliu Baba Sud 400 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Corneliu Coposu Sud 650 14 4 60 1 1 62 0 0 0 62 27 35 0 0 62

Corneliu Nepos Nord 305 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Cosarilor Nord 100 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Cosminului Sud 900 7 1 16 3 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Cosmonautilor Nord 320 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Costache Negruzzi Sud 450 7 2 18 2 0 20 0 0 0 20 0 18 2 0 20

Costinesti Nord 180 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Cozia Sud 1100 7 2 34 0 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 34

Craiova Sud 245 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Creanga Horia(z.ialomi) Nord 393 6 2 9 1 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Crisan Nord 1720 7 2 51 0 0 51 0 0 0 51 0 51 0 0 51

Crisului Sud 245 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Crizantemelor Sud 670 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

C-tin cel Mare Nord 330 7 2 41 0 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 41

C-tin Silvestri Sud 550 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

C-tin Titel Petrescu Sud 215 6 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 7

Cugir Nord 465 7 2 17 15 7 39 0 0 0 39 3 36 0 0 39

Cuvin Sud 145 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Dacilor Sud 300 10 2 16 2 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Dafinului Sud 230 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Daliei Sud 400 7 2 11 4 0 15 0 0 0 15 4 11 0 0 15

Damaschin Bojinca Sud 115 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Dan Capitan Nord 640 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Dej Nord 500 7 2 13 5 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Delfinului Sud 130 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Deliblata Sud 170 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Delinesti Sud 210 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Demetrescu Sud 235 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Demetriade Nord 2650 13 4 104 1 0 105 0 0 0 105 0 105 0 0 105

Deportatii din Baragan Nord 150 6 1 6 2 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Deta Sud 112 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Diaconu Coresi Sud 476 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Diana Sud 185 7 2 5 2 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Diminetii Sud 880 7 2 37 3 0 40 0 0 0 40 0 40 0 0 40

Dimitri Ivanovici

Mendeleev Nord

450 6 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Dimitrie Cantemir Nord 120 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dimitrie Dinicu Sud 970 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Dimitrie Paciurea Nord 280 4 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Dimitrie Stan Sud 430 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Dinu Lipatti Nord 500 7 1 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Divizia 9 Cavalerie Nord 1100 14 4 52 4 0 56 0 0 0 56 0 56 0 0 56

Doamna Chiajna Nord 55 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Dobrogea Nord 435 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Doctor Ioan Muresan Sud 1250 7 2 45 2 0 41 0 6 0 47 5 42 0 0 47

Dorin Teodorescu Nord 360 7 2 9 1 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Dornei Nord 80 4 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Dorobantilor Nord 1300 18 4 57 30 0 87 0 0 0 87 0 87 0 0 87

Dositej Obradovici Sud 110 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr Lucian Georgevici Nord 141 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Dr. Ernest Neumann Nord 120 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dr. Iosif Nemoianu Nord 370 9 3 13 0 0 0 13 0 0 13 0 13 0 0 13

Dr. Liviu Gabor Nord 230 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Dr. Nicolae Paulescu

(Maciesilor) Nord

80 8 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Dr.Aurel Candea Sud 240 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Dragasani Nord 250 9 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Draghici Meletie Nord 515 7 1 34 0 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 34

Dragos Voda Nord 510 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Dreptatea Sud 670 7 2 17 1 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Dropiei Nord 600 7 2 16 4 2 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Drubeta Sud 1500 7 2 43 5 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 48

Dumbrava Rosie Sud 115 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Dumitru Bagdasar Sud 495 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Dumitru Kiriak Sud 900 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Dumitru Tichindeal Nord 100 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Dunarea Nord 1550 7 2 48 0 0 47 1 0 0 48 0 48 0 0 48

Ecaterina Teodoroiu Sud 340 7 2 12 1 0 13 0 0 0 13 2 8 0 3 13

Ecoului Nord 155 4 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Edgar Quinet Sud 390 7 2 10 1 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Edison Thomas Alva Nord 140 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Eduard Benes Sud 290 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Eduard Pamfil Sud 300 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Efta Botoca Sud 400 6 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Electronicii Sud 500 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Eliberarii Sud 210 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Elvila Celebi Sud 245 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Emanoil Gojdu Sud 230 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Emanoil Ungureanu Nord 360 7 2 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10

Emil Cioran Sud 100 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Emil Garleanu Sud 225 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Emil Racovita Sud 705 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Emil Zola Sud 1700 7 2 54 1 0 55 0 0 0 55 0 54 1 0 55

Emmanuel Martonne Sud 105 4 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Eneas Sud 1720 7 2 63 0 0 63 0 0 0 63 2 61 0 0 63

Energiei Sud 250 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Enescu Colonel Nord 250 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Eroii de la Paulis Nord 390 7 2 11 1 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Eroilor de la Tisa Sud 1380 7 2 101 0 0 101 0 0 0 101 36 65 0 0 101

Eternitatii Sud 775 7 2 24 1 0 21 0 4 0 25 0 25 0 0 25

Eugen Coseriu Nord 570 5 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Eugen Cuteanu Sud 500 7 2 22 1 1 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Eugen Pop Nord 350 7 2 9 2 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Eugen Todoran Nord 320 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Eugeniu de Savoya Nord 500 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Euripide Sud 280 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

F. Liszt Nord 90 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Fagaras Nord 230 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Fedra Sud 440 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Feldioara Sud 290 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Feleacul Sud 230 4 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Felix Nord 620 7 2 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Fermitatii Sud 115 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Filaret Barbu Sud 330 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Filateliei Sud 115 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flacara Nord 490 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Florilor Sud 162 7 2 3 1 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Florimund de Mercy Nord 180 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Florin Medelet Sud 170 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Foisor Nord 150 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Fragilor Sud 175 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Francesco Griselini Nord 70 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Francesco illy Sud 415 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Franyo Zoltan Nord 340 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Franz Schmit Nord 200 7 2 3 1 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Fratelia Sud 240 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Fraternitatii Sud 230 7 2 2 0 2 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Fratii Buzesti Nord 345 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Frederic Mistral Nord 0 7 2 15 2 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Frederich Chopin Sud 420 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Frigului Nord 150 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Fructelor Sud 700 7 2 2 1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Frunzei Sud 390 7 2 10 2 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Fuiorului Nord 235 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Furnicii Nord 345 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

G. Enescu Nord 200 6 2 5 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

G. Longinescu Nord 205 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Gabriela Tako Nord 230 9 3 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Galileo Galilei Sud 290 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Galvanii Luigi Nord 83 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Garabet Ibraileanu Sud 150 6 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Garii Nord 1300 14 4 79 0 0 79 0 0 0 79 9 69 1 0 79

Garofitei Nord 800 7 2 20 2 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Gavril Musicescu Sud 4150 7 2 85 3 0 88 0 0 0 88 0 86 2 0 88

Gelu Nord 530 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

General George Pomut Sud 330 6 2 2 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

General Gheorghe

Stavrescu Sud

415 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

General Grigorescu

Eremia Nord

170 7 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2

General Magheru Sud 730 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 20 2 0 22

Geneva Nord 490 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

George Cosbuc Nord 110 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

George Stephenson Nord 320 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

George Toparceanu Sud 230 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Gh. Andrasiu Nord 170 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Gh. Cucu Nord 260 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Gh. Dima Nord 430 24 4 30 0 0 30 0 0 0 30 10 18 0 2 30

Gh. Lazar Nord 1490 14 4 202 0 0 200 2 0 20 182 67 115 0 20 202

Gh. Ranetti Sud 165 6 1 20 3 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Ghe. Marinescu Sud 170 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Gheorghe Adam Nord 950 14 0 39 9 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 48

Gheorghe Asachi Sud 290 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Gheorghe Cotosman Sud 350 6 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Gheorghe Doja Sud 900 14 2 0 27 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 27

Gheorghe Dragomir Sud 360 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Gheorghe Ivanescu Nord 440 4 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Gheorghe Leahu Nord 270 5 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Gheorghe Ostrogovich Nord 270 5 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Gheorghe Pop de Basesti Nord

280 14 4 38 0 0 38 0 0 0 38 11 26 1 0 38

Ghioceilor Nord 240 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Ghirlandei Sud 155 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Gibony Delavrancea

Henriette Nord

170 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Giratie I. C. Bratianu Nord 180 25 8 14 6 0 20 0 0 0 20 10 10 0 0 20

Giuseppe Verdi Sud 215 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Glad Sud 1320 7 2 45 0 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 45

Gladiolelor Sud 125 4 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Gloriei Sud 420 4 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Goethe - pietonal Nord 40 13 1 6 6 0 0 0 12 12 0 12 0 0 0 12

Gospodarilor Sud 725 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Gradinarilor Sud 660 6 1 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Gradinii Sud 610 7 2 13 1 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Grama Alexandru Nord 380 7 2 9 1 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Grigore Alexandrescu Nord 3670 7 2 77 0 0 77 0 0 0 77 0 77 0 0 77

Grigore Antipa Sud 360 6 1 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Grigore Popiti Sud 115 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grigore Ureche Nord 320 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Haga Nord 460 7 1 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Harniciei Sud 380 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 10 12 0 0 22

Hebe Sud 1160 6 1 37 1 1 37 0 2 0 39 0 39 0 0 39

Hector Nord 250 12 3 14 1 0 5 0 10 0 15 1 12 2 0 15

Heinrich Heine Nord 110 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Henri Coanda Nord 350 7 2 10 2 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Herculane Sud 1000 7 2 28 2 0 29 0 1 0 30 0 27 3 0 30

Herodot Sud 220 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Herta Nord 440 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Hobana Nord 270 3 1 7 1 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Holdelor Nord 870 15 2 46 0 0 46 0 0 0 46 0 46 0 0 46

Homorod Nord 320 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Horia Nord 1200 7 2 74 0 0 74 0 0 0 74 0 74 0 0 74

Horia Hulubei Nord 590 5 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Horia Macelariu Nord 280 5 1 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

I. C. Bratianu Nord 680 15 4 52 2 0 50 4 0 0 54 26 28 0 0 54

I. L. Caragiale Sud 240 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

I.M.Klein Sud 450 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

I.P.Pavlov Sud 470 7 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 18 1 0 19

I.Zaicu Nord 560 6 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Iancu Brezeanu Nord 265 6 1 12 2 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Iancu Flondor Nord 400 7 2 27 3 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 30

Iancu Vacarescu Sud 620 14 2 34 14 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 48

Iepurelui Sud 390 14 4 50 3 0 52 1 0 0 53 18 34 1 0 53

Ilia Repin Sud 340 6 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Ilie Gropseanu Sud 375 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Independentei Sud 306 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Industriilor Sud 250 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Înfratirii Nord 350 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

int.Catalin Nemes Sud 140 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intr Aca de Barbu Nord 130 4 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Intr Crangului Sud 105 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

intr Gheorghe Sarbu Sud 100 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Intr Iasomiei Nord 115 5 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Intr Martir Mihai Apro Sud 65 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr Orizont Sud 80 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Bogdan Catul Nord 102 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Carului Nord 295 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Intr. Dimitrie Paciurea Nord 160 5 2 3 2 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Intr. Doinei Nord 700 6 2 16 0 0 14 0 2 0 16 0 16 0 0 16

Intr. Ioan Vasai Nord 350 6 2 6 4 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Intr. Iorgovanului Sud 170 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Iulia Simu Sud 220 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Intr. Jonny Weissmuler Sud 245 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Intr. Martir C-tin Girjoaba Sud

120 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Martir Slobodanca

Ewinger Sud

170 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr. Peru Sud 280 7 2 7 1 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Intr. Timotei Popovici Sud 91 7 2 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 5

Intr. Umbroasa Nord 170 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Intr. Zanelor Nord 120 7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intr.Mierlei Sud 120 6 1 4 1 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Intr.Muntilor Sud 60 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Intr.Predeal Nord 100 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Intr.Sepia Sud 365 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intr.Sunetului Nord 180 4 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intr.Visinului Sud 310 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Arenei Sud 90 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Castanilor Sud 90 6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Intrarea Cerceilor Sud 230 7 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

Intrarea Clopotului Sud 130 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Cucului Sud 260 7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Curcubeului Sud 110 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Domogled Sud 260 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Fortaretei Nord 70 6 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Genezei Sud 55 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Intrarea Georg Handel sud 140 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Intrarea George Bizet Sud 190 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

intrarea iederei Sud 88 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Lunga Sud 230 6 1 2 1 0 3 0 0 0 3 1 0 0 2 3

Intrarea Martir Valentin

Aparaschivei Sud

130 5 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intrarea Meseriasilor Sud 220 6 1 3 1 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intrarea Neptun Sud 230 7 2 6 1 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

intrarea octavian tintaru Sud 305 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Onoarei Sud 65 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Padurarilor Sud 82 7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Petalelor Sud 190 7 2 2 1 2 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Intrarea Petre Pacurariu Nord 90 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Plantelor Sud 520 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Raului Sud 155 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Roma Sud 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intrarea Sabinei Sud 290 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Saturn Sud 80 6 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Intrarea Surduc Sud 105 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Topologului Nord 450 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Intrarea Vantului Sud 75 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intrarea Vega Sud 190 6 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Intrarea Veveritei Sud 160 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Intrarea Zidului Sud 40 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invatatorului Nord 608 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ioan Nistor Nord 135 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Ioan Plavosin Nord 900 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Ioan Rusu Sirianu Sud 1110 7 2 36 0 0 36 0 0 0 36 0 36 0 0 36

Ioan Slavici Sud 1200 7 2 33 2 0 35 0 0 0 35 0 34 1 0 35

Ioan Stoia Udrea Sud 260 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Ion Barac Sud 270 14 4 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Ion Bontila Sud 490 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Ion Constantin Inculet Nord 485 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Ion Creanga Sud 300 7 2 18 0 4 22 0 0 0 22 6 16 0 0 22

Ion Cristoreanu Sud 290 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Ion Curea Sud 175 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5

Ion Ghica Sud 395 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Ion Heliade Radulescu Sud 185 6 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Ion Ionescu de la Brad Nord 1330 9 3 45 0 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 45

Ion Lotreanu Sud 85 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Ion Luca Banateanu Sud 430 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Ion Mihalache Sud 500 7 2 30 0 0 28 0 2 6 24 0 21 7 2 30

Ion Mincu arh. Nord 342 3 1 10 1 0 10 0 1 0 11 0 11 0 0 11

Ion Minulescu Nord 350 7 2 10 1 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Ion Monoran Sud 160 6 1 0 6 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 6

Ion Neculce Sud 585 7 2 38 0 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 38

Ion Negulici Nord 500 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Ion Popovici Banateanu Nord 395 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Ion Ratiu Nord 600 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Ion Roata Nord 780 7 2 20 1 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Ion Romanu Sud 375 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Ion Sarbu Sud 320 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Ion Vidu Sud 290 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Ionel Dramba Sud 0 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Ionel Teodoreanu Nord 304 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Iosif Sarbu Sud 70 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Iosif Vulcan Sud 500 7 2 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Iovan Sterja Popovici Sud 60 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iris Sud 560 6 1 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Ismail Nord 515 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Izlaz Sud 1400 7 2 46 0 0 44 2 0 0 46 0 46 0 0 46

Izvorului Sud 115 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

J. H. Pestalozzi Sud 700 14 4 91 3 0 92 2 0 0 94 44 50 0 0 94

J.P.Marat Sud 195 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

J.S. Bach Nord 510 7 0 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Jean Monet Sud 450 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Jiul Nord 170 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Johann Gutenberg Sud 200 6 2 5 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Johann Jakob Ehrler Sud 290 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Johann Nepomuk Preyer Sud

640 14 4 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Johann Schwicker Nord 410 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Jokai Mor Sud 700 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 22 2 0 24

Jorge Armado Nord 110 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Jose Silva Sud 170 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Joseph Gabriel Sud 310 7 2 8 1 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Joseph Haydn sud 50 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Joseph Lonovici Sud 120 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Jozsef Attila Sud 85 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jules Michelet Sud 60 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1

Jules Verne Sud 790 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Jupiter Sud 130 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Kodaly Zoltan Nord 650 7 2 2 8 2 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Labirint Nord 775 7 2 37 13 0 50 0 0 0 50 0 50 0 0 50

Lacului Sud 1080 7 2 16 5 0 21 0 0 0 21 0 18 0 3 21

Lalelelor Nord 428 7 2 13 2 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Lamaitei Sud 400 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Laptarilor Nord 103 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Lascar Catargiu Sud 120 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Laurentiu Nicoara Sud 170 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Lautarilor Sud 90 4 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Leandrului Nord 360 5 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Legumiculturii Sud 670 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Lemnari Nord 212 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Letea Sud 670 6 1 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Leului Sud 160 6 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Lev Tolstoi sud 330 6 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Levantica Sud 210 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Liebhard F. Nord 74 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Liege Nord 440 7 2 15 5 3 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Liliacului Nord 380 5 2 12 0 0 9 3 0 0 12 0 12 0 0 12

Liman Nord 100 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Linistei Nord 850 7 2 39 0 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 39

Lirei Nord 165 5 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Lisabona Nord 180 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Livezilor Nord 725 7 2 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Liviu Tempea Sud 250 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

loachim Miloia Sud 600 7 2 26 3 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Loichita Vasile Nord 330 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lorena Nord 1330 7 2 39 1 0 40 0 0 0 40 0 40 0 0 40

Lotusului(Silistra) Nord 1100 6 2 58 1 0 59 0 0 0 59 0 59 0 0 59

Louis Turcanu Sud 175 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Luceafarul Sud 116 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Lucerna Nord 302 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Lucian Blaga Nord 180 7 2 13 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0 13 13

Ludus Sud 90 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Ludwig van Beethoven Nord 220 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Ludwig van Ybl Sud 430 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

luliu Grozescu Sud 350 7 2 14 1 1 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

luliu Podlipny Sud 350 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Luminita Botoc Nord 680 7,5 2 15 0 3 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Luncani Nord 620 7 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Luncii Nord 252 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Lunei Sud 460 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Lupeni Nord 70 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Luta Iovita Sud 120 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Macarie Sud 158 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Macilor Nord 665 7 2 29 1 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 30

Macin Nord 430 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Madona Nord 130 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Madrid Nord 200 6 1 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Magnoliei Sud 650 6 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Magura Sud 360 7 1 14 4 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Mangalia Sud 720 7 2 83 0 0 83 0 0 0 83 34 49 0 0 83

Mar.Herman Sporer Sud 700 7 2 19 2 0 3 0 18 0 21 0 21 0 0 21

Maramures Sud 215 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Marasesti Nord 500 7 2 32 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0 32 32

Maresal Alexandru

Averescu Sud

1400 7 2 101 1 0 101 0 1 0 102 37 65 0 0 102

Maresal Constantin

Prezan Sud

2830 7 2 52 5 0 57 0 0 0 57 11 46 0 0 57

Margaretelor Sud 170 6 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Margaritarilor Sud 410 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Marginenilor Nord 160 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Marginii Nord 1150 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Maria Tanase Nord 145 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mariana Draghicescu Sud 280 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Marius Moga Nord 260 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Marius Munteanu Nord 218 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Mart.l.Ciordas Sud 470 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Martin Luther Nord 180 12 4 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Martir Al. Chorosi Nord 175 8 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Martir Angela Sava Sud 220 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Anton Florian Nord 245 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Martir Cernaianu Nord 530 7 2 29 0 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Martir Claudiu Varcus Sud 220 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Martir Colonel Ioan Uta Nord 590 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Martir Conciatu Nord 430 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Martir Constantin Radu Sud 650 7 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Martir Constantin

Zabulica Nord

500 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Martir Cornel Leucuta Nord 105 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Martir Cornel

Popescu(1918) Sud

750 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Martir Cristina Lungu Sud 300 4 1 0 2 2 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Martir Dan Carpin Nord 570 6 1 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Martir Dumitru Juganaru Sud

730 7 1 39 2 0 41 0 0 0 41 0 41 0 0 41

Martir E.L.Puhallo Sud 160 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martir Ferkel Suteu Sud 300 7 1 6 0 2 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Martir Gogu Opre Sud 400 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Martir Ianos Paris Sud 250 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Martir Ioan Buteanu Nord 180 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Martir Ioan Stanciu Sud 260 6 1 18 1 0 19 0 0 0 19 1 18 0 0 19

Martir Ioan Tanase

(1949) Sud

645 6 1 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Martir Istvan Andrei Sud 850 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Martir Ladislau Csimarik Sud

125 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Martir Leontina Banciu Nord 350 3 1 6 3 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Martir loan Mariutac Nord 440 8 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Martir Maria Andrei Nord 665 6 1 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Martir Marius Ciopec Sud 250 7 2 6 1 0 4 0 3 0 7 0 7 0 0 7

Martir Marius Nemtoc Sud 400 5 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Martir Miroslav Tudorov Nord 150 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Martir Nicoara Elena Sud 130 6 1 9 0 0 9 0 0 0 9 0 7 2 0 9

Martir Nicolae Lacatus Sud 575 6 1 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Martir Ovidiu Munteanu Nord 375 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Martir Petre

Domasneanu Nord

450 7 1 15 0 0 14 1 0 0 15 0 15 0 0 15

Martir Petru Hateganu Sud 230 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Martir Remus Tasala Nord 450 5 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Martir Sebastian Iordan Nord 250 5 1 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Martir Sorinel Leia Sud 110 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Martir Spiru Blanaru Nord 330 6 1 10 4 1 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Martir Stefan Maris Sud 190 7 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Martir Vasile Balmus Sud 960 6 1 19 5 0 22 0 2 0 24 0 24 0 0 24

Martirii de la Fantana

Alba Nord

220 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Maslinului Nord 100 6 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Matasarilor Nord 790 7 2 53 0 0 53 0 0 0 53 0 53 0 0 53

Matei Basarab Nord 440 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Matei Corvin Nord 230 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matei Millo Sud 780 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Matragunei Nord 535 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Medicinei Nord 165 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Mehadia Sud 350 7 2 12 2 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Melodiei Sud 325 6 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Memorandului Sud 1250 7 2 38 0 0 38 0 0 0 38 0 38 0 0 38

Mesteacanului Nord 350 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Metianu (Brasov) Sud 290 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Meziad Sud 200 7 1 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Michelangelo Nord 340 24 4 42 2 0 44 0 0 0 44 22 22 0 0 44

Micsunelelor Nord 160 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Mihai Banarescu Sud 65 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Mihai Eminescu Nord 1000 7 2 30 3 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Mihai Viteazu Sud 640 14 4 86 2 0 88 0 0 0 88 44 44 0 0 88

Mihail Ivanovici Glinka Nord 260 7 2 11 1 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Mihail Jora Sud 200 4 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Mihail Kogalniceanu Nord 500 20 4 25 5 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 30

Mihail Sadoveanu sud 260 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Milcov Sud 360 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Milos Cirneanski Nord 375 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Minerva Sud 75 6 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Miorita Sud 130 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Mircea cel Batran Nord 2200 7 2 66 0 0 66 0 0 0 66 0 66 0 0 66

Mircesti Sud 220 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Miresei Nord 230 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Miron Costin Sud 130 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Mitropolit Varlaam Sud 350 3 1 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Mocioni Andrei Nord 375 7 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Mogosoaia Nord 110 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Moise Dobosan Nord 1870 7 2 58 0 0 58 0 0 0 58 0 58 0 0 58

Moise Nicoara Sud 415 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Moldovei Nord 440 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Molidului Nord 380 7 2 11 1 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Motilor Sud 120 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Mrtir Ion Miron Nord 450 7 1 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Muncii Sud 400 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Muncitorilor Sud 470 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Muntele Mic Sud 330 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Munteniei Nord 785 7 2 25 0 1 26 0 0 0 26 0 26 0 0 26

Mures Sud 3640 7 2 117 2 0 117 1 1 0 119 6 113 0 0 119

N. Grivu Nord 360 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Nadasan Nord 420 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Neajlov Sud 1030 5 1 34 0 0 34 0 0 0 34 0 34 0 0 34

Negulescu Petre Nord 300 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Nera Nord 480 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Niccolo Paganini Sud 392 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Nichita Stanescu Sud 115 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Nicholaus Copernic Nord 450 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Nicolae Andreescu Sud 1200 7 2 48 0 0 47 1 0 0 48 0 48 0 0 48

Nicolae D. Cocea Sud 1060 7 2 29 0 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Nicolae Filimon Sud 376 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Nicolae Iliesu Sud 380 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nicolae Iorga Nord 110 5 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Nicolae Ivan Sud 160 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Nicolae Labis Sud 190 6 1 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Nicolae Leonard Sud 340 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Nicolae Table Nord 180 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Nicolae Tincu Velea Sud 355 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 12 2 0 14

Nicolaus Lenau -

parcare Nord

150 16 4 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Nicolint Sud 180 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Nicoresti Sud 700 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Nicu Filipescu Nord 380 7 2 13 0 0 2 0 11 0 13 0 13 0 0 13

Nikolaus Berwanger Nord 270 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Norma Sud 190 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Noua Sud 700 6 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Novac Traian Nord 300 4 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Nufar Nord 530 7 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Obreja Nord 130 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Octav Bancila Sud 225 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Oedip Sud 455 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Ofcea Sud 310 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Oglinzilor Sud 175 6 1 17 2 0 13 0 6 0 19 0 19 0 0 19

Oituz Nord 400 12 4 52 3 0 53 2 0 0 55 23 32 0 0 55

Olanda Nord 740 6 2 15 3 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Olanescu Nord 180 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Olarilor Sud 650 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Olariu P. Nord 200 6 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Orastie Nord 450 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Oravitei Nord 224 13 4 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Orhei Nord 290 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Orion Sud 585 6 1 18 11 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Orsova Nord 700 7 2 19 13 7 39 0 0 0 39 0 39 0 0 39

Oschanitzky Nord 130 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Ovidiu Nord 225 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Ovidiu Balea Nord 1870 14 4 108 0 0 108 0 0 1 107 0 108 0 0 108

Ovidiu Cotrus Sud 2660 14 4 19 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Pacii Sud 400 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Palanca Nord 70 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palmierilor Nord 400 7 2 10 1 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Pan Halipa Nord 140 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Panait Istrati Nord 90 7 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Panselelor Sud 680 7 2 23 1 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Parang Sud 1120 6 1 29 0 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Parc Alpinet Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc B-dul Sudului Sud 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 24 24 0 0 0 24

Parc Carmen Sylva Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Central Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Cugir Nord 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Parc Dacia Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Girocului Sud 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Parc IC Bratianu Nord 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8

Parc Iosif cel Nou Sud 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 3

Parc Lidia Sud 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Piata Bisericii Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Rozelor Nord 0 0 0 0 4 4 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Parc statuie Mihai

Eminescu Nord

0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 8

Parc Uzinei Nord 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parc Zurich/Lorena Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcare Zona Stadion Sud 1500 7 2 70 0 0 70 0 0 0 70 4 66 0 0 70

Parcul Bucovina Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcul catedralei Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcul Civic Nord 0 0 0 19 20 0 38 0 1 0 39 20 19 0 0 39

Parcul Constructorilor Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcul Copiilor Nord 0 3 1 78 0 0 78 0 0 0 78 0 78 0 0 78

Parcul Justitiei Nord 0 0 0 11 7 0 11 0 7 7 11 7 11 0 0 18

Parcul Regina Maria Sud 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 12 0 0 0 12

Parcul sf. Nicolae Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parculet Ceasul Floral Nord 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Parculet Perlei-Silistra Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parcului Sud 280 6 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Paris Nord 750 9 3 16 4 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Pasteur Louis Nord 330 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Pastorilor Nord 340 6 2 11 0 0 7 4 0 0 11 0 11 0 0 11

Patriarh Miron Cristea Nord 380 6 2 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Paul Constantinescu Sud 580 7 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Paul Iorgovici Sud 160 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Paul Morand Sud 700 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Pavel Dan Sud 400 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Pavel Jumanca Sud 120 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Pavel Rotariu Nord 130 5 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Pavel Stoica Sud 465 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Pavel Vasilici Ungureanu Sud

220 14 2 26 0 0 26 0 0 0 26 1 25 0 0 26

Pelicanului Nord 540 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Pelinului Nord 310 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Penes Curcanul Nord 470 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Pepinierei Sud 140 6 1 4 1 1 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Perlei Nord 760 7 1 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Petofi sandor (parc) Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Petre Ispirescu Sud 275 6 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Petre Ramneantu Sud 100 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Petrov Cermena Sud 310 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Petru Sfetca Sud 150 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Petuniei Sud 300 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Piata Alexandru Mocioni Sud

80 6 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Piata Aron Cotrus Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piata Axente Sever Sud 540 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Piata Badea Cartan Nord 240 15 2 21 1 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Piata Clemenceau Sud 50 4 1 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 4

Piata Consiliul Europei Nord 400 24 7 18 19 5 42 0 0 0 42 8 34 0 0 42

Piata Crucii Sud 350 7 2 9 0 0 8 0 1 0 9 0 9 0 0 9

Piata Eftimie Murgu Nord 150 6 2 11 0 2 4 0 9 0 13 0 9 4 0 13

Piata Gheorghe

Domasneanu Sud

410 14 4 43 0 0 43 0 0 0 43 0 43 0 0 43

Piata I. C. Bratianu Nord 200 10 1 35 0 0 35 0 0 0 35 14 21 0 0 35

Piata Leonardo da Vinci Sud

175 7 2 13 12 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 25

Piata Marasti Nord 0 7 2 34 0 0 34 0 0 0 34 14 20 0 0 34

Piata N.Balcescu Sud 250 12 3 24 0 0 22 0 2 0 24 3 21 0 0 24

Piata Petru Maior Nord 80 7 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Piata Plevnei Sud 90 7 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Piata Regina Maria Nord 150 12 3 13 0 0 8 5 0 0 13 4 9 0 0 13

Piata Romanilor Sud 150 7 2 11 11 0 22 0 0 0 22 0 12 10 0 22

Piata Sfantu Iosif cel Nou Sud

285 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Piata Tepes Voda Nord 120 7 2 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Piata Tineretului Sud 90 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Piata Traian Sud 100 60 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4

Piata Unirii Nord 0 0 0 0 16 16 32 0 0 32 0 32 0 0 0 32

Piata Victoriei Nord 320 60 0 21 42 21 84 0 0 84 0 84 0 0 0 84

Piatra Craiului Nord 200 13 4 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Pictor Theodor Aman Nord 695 7 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Pindului Sud 425 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Pisa Nord 165 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Pius Branzeu nord 390 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Platanilor Sud 485 7 2 14 1 0 15 0 0 0 15 1 14 0 0 15

Plautius Andronescu Sud 330 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Plevnei Sud 200 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 1 7 0 0 8

Plopului Sud 70 6 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Pod Dacilor Nord 50 10 2 5 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Pod Michelangelo Nord 30 14 4 4 4 0 8 0 0 0 8 4 4 0 0 8

Pod Mihai Viteazu Nord 75 18 4 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Pod Tineretii Nord 75 12 4 12 0 0 12 0 0 12 0 12 0 0 0 12

Podgoriei Sud 730 7 2 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18

Podul Decebal Nord 55 12 4 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8

Podul Muncii Nord 0 14 4 4 16 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Podul Stefan Cel Mare Nord 55 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pogonici Sud 125 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poiana Marului Sud 205 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Polona Sud 1970 7 2 50 7 0 57 0 0 0 57 0 57 0 0 57

Pomiculturii Nord 900 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Poneasca Nord 240 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Pop Ion Reteganul Nord 110 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Pop Tiberiu Timisan Sud 160 7 2 12 1 2 15 0 0 0 15 3 12 0 0 15

Popa Mircea Sud 115 0 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Popa Sapca Nord 520 6 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Posada Sud 400 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Prahova Sud 190 7 2 5 2 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Praporgescu gen. Nord 100 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Preot Alexandru Balas Sud 355 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Prepelitei Sud 860 7 2 5 1 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Prieteniei Nord 355 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Primaverii Nord 75 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Proclamatia de la

Timisoara Nord

260 18 4 47 0 0 45 2 0 0 47 0 47 0 0 47

Prof.Dr.Aurel Paunescu

Podeanu Sud

970 7 2 35 0 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 35

Profesor Mircea Neamtu Sud

380 7 2 9 5 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Progresul Sud 475 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Protopop George

Popovici Sud

260 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 1 6 0 0 7

Prutul Sud 440 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

P-ta Huniade Nord 400 14 4 25 3 0 28 0 0 2 26 13 15 0 0 28

P-ta Libertatii Nord 85 65 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P-ta Sf. Gheorghe Nord 130 11 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

P-ta. Sf. Nicolaie Nord 230 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Putna Sud 285 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Rachitei Sud 245 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Radu de la Afumati Nord 240 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Radu Tudoran Nord 140 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahovei Sud 210 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Randunelelor Nord 215 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Rapsodiei Sud 320 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Rarau Nord 380 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Rasaritului Nord 520 6 1 29 0 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Rascoala din 1907 Sud 460 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Razboieni Nord 275 6 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Recoltei Sud 450 7 2 12 3 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Reg.13 Calarasi Nord 200 6 1 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Regimentul 5 Vanatori

(Vasile Goldis) Nord

110 8 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Regimentul 6 Artilerie

Grea Nord

160 6 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Remus Sud 290 7 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Renasterii Nord 950 6 1 24 4 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 28

Rene Brasey Nord 110 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Retezat Sud 210 4 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Rigoletto Sud 310 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Robert Koch Nord 470 6 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Romanitei Sud 410 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Romul Ladea Nord 410 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Romulus Sud 870 7 2 28 0 0 28 0 0 0 28 1 27 0 0 28

Rosiori Nord 130 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Rotunda Sud 140 6 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Rovine Sud 100 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Rozelor Nord 940 7 2 27 2 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 29

Rudaria Nord 265 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Rudolf Walter Sud 820 7 2 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

Rudolph Otto Sud 800 7 2 29 1 0 30 0 0 0 30 0 30 0 0 30

S. Motohon Nord 750 7 2 23 0 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

S. Puscariu Nord 150 5 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Sabin Dragoi Nord 260 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Sabin Evutianu Nord 165 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Sabin Manuila Sud 130 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Sacului Nord 360 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Salaj Sud 100 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Salcamilor Sud 640 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 2 22 0 0 24

Salciei Nord 175 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Samuel Clain Micu Nord 810 7 2 21 1 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Samuil Sagovici

(Baragan) Nord

1310 7 2 44 0 0 44 0 0 0 44 0 44 0 0 44

Satu Mare Sud 340 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Satu Nou Sud 170 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Sava Petrovici Sud 110 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Scolii Sud 250 6 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Scuarul Arh. Mihail si

Gavril (Parc) Nord

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secerii Sud 416 7 2 13 1 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Semenic Nord 285 7 1 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Semicerc Nord 260 6 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Sergent Constantin

Musat Nord

100 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sever Bocu Nord 1850 14 4 145 16 0 161 0 0 0 161 0 161 0 0 161

Severin Sud 255 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Sf. Apost. Petru si Pavel Nord

1100 13 4 69 0 0 69 0 0 0 69 0 67 2 0 69

Sfanta Rozalia Sud 140 7 0 11 0 0 11 0 0 0 11 5 6 0 0 11

Sfantul Ioan Nord 230 7 2 17 13 1 31 0 0 0 31 0 30 0 1 31

Sibiu Nord 280 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Siemens Sud 1260 7 2 39 0 0 39 0 0 0 39 0 39 0 0 39

Silviu Bejan Nord 70 6 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Simion Barnutiu Nord 1100 24 6 63 10 0 73 0 0 0 73 0 73 0 0 73

Simion Mangiuca Sud 430 7 2 9 2 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Sinaia Nord 155 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Sirius Sud 510 7 1 13 0 0 9 0 4 0 13 0 13 0 0 13

Snagov Sud 500 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Soarelui Sud 185 5 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Socrates Sud 440 7 2 19 0 0 19 0 0 0 19 0 18 1 0 19

Somes Sud 410 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Sorin Titel Sud 255 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Soroca Nord 610 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sovata Sud 120 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Spartacus Nord 270 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Spatar Milescu Sud 305 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Splaiul Grivita Nord 404 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Splaiul Morarilor Sud 150 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Splaiul Nicolae Titulescu Nord

3860 7 2 81 7 2 60 1 29 0 90 0 90 0 0 90

Splaiul Nistrului - Galati Sud 1050 7 2 28 0 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 28

Splaiul Sofocle Sud 1340 7 2 32 2 0 33 1 0 0 34 1 33 0 0 34

Splaiul Tudor

Vladimirescu Sud

2530 7 2 118 5 0 123 0 0 0 123 27 96 0 0 123

St. O Iosif Sud 490 12 4 49 0 0 49 0 0 0 49 20 29 0 0 49

Stan Vidrighin Sud 1780 20 4 126 0 0 124 1 1 0 126 0 126 0 0 126

Steaua Sud 682 7 2 19 0 0 15 1 3 0 19 0 19 0 0 19

Stefan cel Mare Sud 1000 7 2 37 31 1 69 0 0 0 69 0 69 0 0 69

Stefan Procopiu Nord 550 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Stefan Szonyi Sud 325 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stejarului Sud 130 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Stelelor Nord 430 7 2 11 1 1 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Stiintei Sud 210 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stoica de Hateg Sud 710 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Storojinet Nord 165 6 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Str. Canalul Bega Sud 1700 7 2 54 1 0 55 1 0 0 56 0 55 1 0 56

Str.Andrei Muresan Nord 210 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Strada Aviatorilor Nord 750 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Strada Lugojului Nord 730 7 2 10 11 1 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Strandului Nord 550 7 2 23 4 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 27

Stuparilor Nord 412 6 2 35 0 0 35 0 0 0 35 0 35 0 0 35

Subuleasa Sud 102 6 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Suceava Nord 350 6 1 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Sucului Sud 180 6 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2

Sulina Sud 1040 7 2 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 10

Surorile Caceu Sud 1100 7 2 55 0 1 56 0 0 0 56 13 43 0 0 56

Taborului Nord 700 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Tacit Nord 380 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Take Ionescu Nord 1300 24 6 178 2 0 180 0 0 0 180 26 152 2 0 180

Talangii Sud 300 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Tapia Nord 360 7 2 8 0 0 7 0 1 0 8 0 8 0 0 8

Targu Mures Sud 80 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Tata Oancea Sud 467 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Tazlau Nord 390 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Teatrului Sud 130 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Tebea Nord 650 7 2 24 0 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24

Teiului Nord 700 7 2 26 2 0 28 0 0 0 28 0 28 0 0 28

Telegrafului Nord 1070 7 2 31 1 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 32

Teodor Mihaly Nord 170 6 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Teodor V. Pacatean Sud 65 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Th. Palady Sud 580 6 1 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Tibiscum Nord 415 4 1 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Tiblesului Sud 490 6 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

Tibrului Nord 680 7 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Tigrului Sud 675 6 2 26 0 0 26 0 0 0 26 0 26 0 0 26

Timis Nord 1100 7 2 32 5 0 37 0 0 0 37 0 37 0 0 37

Timocului Sud 380 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 1 12 0 0 13

Timotei Cipariu Sud 165 6 1 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Titan Nord 200 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Titeica Gheorghe Nord 625 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Titu Maiorescu Sud 450 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Titus Maior Muresan Sud 412 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Toplita Nord 140 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Toporasilor Sud 310 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Torac Sud 1100 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Torontalului Nord 1840 14 4 88 28 0 116 0 0 0 116 0 116 0 0 116

Tosca Sud 535 7 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 17 2 0 19

Traian Grozavescu Nord 250 9 3 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Traian Lalescu Sud 370 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Traian Simu Sud 475 6 1 15 0 0 14 0 1 0 15 0 15 0 0 15

Traian Vuia Sud 1180 7 2 33 0 0 33 0 0 0 33 0 33 0 0 33

Transilvania Sud 480 7 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Traviata Sud 250 7 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Treboniu Laurian Sud 350 12 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Trifoiului Nord 140 6 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Tristan Tzara Nord 560 5 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Tudor Arghezi Nord 415 6 2 21 0 0 21 0 0 0 21 0 21 0 0 21

Tulcea Nord 420 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Tulnicului Nord 100 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

Turda Nord 575 7 2 18 1 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 19

Ulmului Nord 135 7 2 2 2 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Ulpia Traiana Sud 1430 7 2 47 0 0 47 0 0 0 47 0 47 0 0 47

Umbrei Nord 140 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Uranus Sud 630 7 2 17 1 0 2 0 16 0 18 0 18 0 0 18

Ursu Nicolae Nord 290 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Uzinei Nord 460 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

V. Parvan (retro trotuar) Sud 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 0 25 0 0 0 25

Vadul Calugareni Sud 210 7 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Vadul Crisului Nord 490 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Valcea Sud 150 7 2 3 1 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Valeriu Braniste Nord 100 7 1 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

Valisoara Nord 760 6 2 25 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 25

Valiug Sud 190 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Vanatorilor Sud 475 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Varadia Sud 270 6 1 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Vasile Alecsandri Nord 280 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vasile Carlova Sud 525 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Vasile Cretu Sud 245 6 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Vasile Lupu Sud 480 7 2 12 1 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Vasile Mioc Sud 140 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Vasile Nicolescu Sud 170 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Vasile Parvan Sud 785 14 4 120 1 0 121 0 0 0 121 1 120 0 0 121

Vasile Voiculescu Sud 260 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Velceleanu losif Nord 110 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Venus Sud 430 7 2 14 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14

Verde Nord 1000 6 2 31 1 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 32

Veronica Micle Nord 205 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Versului Sud 110 6 1 15 4 0 19 0 0 0 19 1 18 0 0 19

Victor Babes Sud 800 7 2 100 0 0 100 0 0 0 100 50 50 0 0 100

Victor Gaga Sud 320 7 2 11 0 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Victor Hugo Sud 930 7 2 34 1 0 35 0 0 0 35 0 32 3 0 35

Victor Valcovici Sud 410 7 2 22 1 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23

Victor Vlad Delamarina Nord 150 7 2 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4

Vidin Nord 110 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Viitorului Sud 185 6 1 1 3 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Viorelelor Nord 325 7 2 10 1 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 11

Virgil Birou Sud 150 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Virgil Madgearu Sud 685 7 1 22 0 0 22 0 0 0 22 0 22 0 0 22

Virgil Onitiu Sud 300 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 14 1 0 15

Virgil Simionescu Sud 170 7 2 10 5 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Virgiliu Sud 475 7 2 12 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 12

Virtutii Nord 350 6 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Vladeasa Sud 210 6 2 12 0 0 5 0 7 0 12 1 11 0 0 12

Volta Nord 140 6 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Vrancea Nord 230 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Vuc Stefanovic Karadjici Nord

815 7 2 27 0 0 27 0 0 0 27 0 27 0 0 27

Vulturilor Sud 1440 7 2 45 0 0 45 0 0 0 45 0 45 0 0 45

W.Shakespeare Sud 475 7 2 16 0 0 16 0 0 0 16 0 16 0 0 16

wilhelm tell Sud 840 8 2 19 1 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20

William Conrad Rontgen Sud

135 7 2 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6

Z. Bucuresti (intre bl.) Nord 600 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z.V.Lucaciu Nord 1980 6 2 16 1 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Zalau Nord 105 7 2 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3

Zambilelor Sud 275 6 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Zanoaga Nord 265 6 2 8 0 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 8

Zarand Sud 165 6 1 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Zavoi Sud 120 7 2 5 1 0 6 0 0 0 6 0 5 1 0 6

Zefirului Sud 570 7 2 13 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 13

Zenit Nord 150 4 2 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 9

Zigmond Ormos Nord 170 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zimbrului Nord 200 7 2 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 4

Zimnicea Nord 536 7 2 17 0 0 17 0 0 0 17 0 17 0 0 17

Zlatna Sud 250 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Zorile Nord 480 7 2 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

Zugrav Nedelcu Sud 180 7 2 7 0 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 7

Zurich Nord 700 7 2 21 2 0 23 0 0 0 23 0 23 0 0 23 Zurobara Nord 250 7 2 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 5

REȚELE ILUMINAT PUBLIC

LEA clasic [m]LEA TYIR [m]LEA TYIR comun [m]LES [m] Total

retea (m)

Boboc Nicolae 0 0 0 80 80

Parc Central 0 0 0 2.466 2.466

1 Decembrie 0 0 0 3.355 3.355

20 Decembrie 1989 0 0 0 927 927

64 0 0 0 281 281

9 Mai - doar tramvai 0 52 0 56 108

Strada/Bulevard/Piata

Retea

A.P.Cehov 0 0 702 0 702

Abrud+D.Linta 359 54 0 100 513

Acad. D. Gusti 0 206 0 0 206

Acad. Remus Radulet 141 643 0 139 923

Academician Aurel Barglazan 72 0 0 219 291

Adam Mickiewicz 0 0 481 0 481

Adam Muller-Guttenbrunn 0 254 0 0 254

Ady Endre 0 0 223 0 223

Aeroport - cartier 879 0 0 328 1.207

Aeroportului 0 4.006 0 0 4.006

Agricultorilor 0 0 341 0 341

Agronomiei 0 0 395 0 395

AI.Rogojan 0 0 0 298 298

Aida 0 0 0 305 305

Al. I. Cuza 0 460 0 353 813

Alba Iulia - pietonal 0 142 0 0 142

Albastrelelor 0 0 1.064 0 1.064

Albinelor 671 0 611 0 1.281

Alecu Russo 0 0 213 0 213

Aleea Icar 60 102 0 365 527

Aleea Actorilor 0 0 0 193 193

Aleea Amicitiei 0 145 0 399 543

Aleea Arcasilor 0 187 0 0 187

Aleea Azurului 0 0 0 1.035 1.035

Aleea Baghetei 0 104 0 0 104

Aleea Balcic 0 69 0 76 145

Aleea Balti 0 72 0 0 72

Aleea Cascadei 199 0 0 236 435

Aleea Cetinei 0 141 0 0 141

Aleea Citadelei 0 0 176 252 428

Aleea Cristalului 0 0 0 535 535

Aleea Crivaia 256 11 0 111 378

Aleea Cutezatorilor 79 0 0 147 226

Aleea F.C.Ripensia 0 794 0 873 1.667

Aleea Gheorghe Cruceru 61 0 0 110 171

Aleea Ghirodei 560 125 1.239 0 1.923

Aleea Gornistilor 0 0 0 159 159

Aleea Gorunului 0 0 0 83 83

Aleea Hotinului 0 0 0 494 494

Aleea Inului 0 0 0 205 205

Aleea Ionel Perlea 24 0 0 574 598

Aleea Libelulei 0 0 0 378 378

Aleea Martir Eugen Nagy 0 0 0 699 699

Aleea Martir Gheorghe Iosub 0 214 0 0 214

Aleea Martir Ioan Avram 0 0 0 98 98

Aleea Martir Osman Dumitru 0 82 0 0 82

Aleea Minis 0 0 0 144 144

Aleea Muzicii 0 205 0 371 576

Aleea Padurea Verde 543 777 0 0 1.320

Aleea Poenitei 0 0 0 719 719

Aleea Poiana Ruscai 0 0 0 318 318

Aleea Sagetii 0 0 0 130 130

Aleea Sanatatii 178 253 0 295 727

Aleea Scurta 0 85 0 0 85

Aleea Sperantei 0 230 0 0 230

Aleea Studentilor 0 340 82 1.501 1.922

Aleea Vegetatiei 0 42 53 159 254

Aleea Viilor 0 0 918 167 1.085

Aleea Vlasiei 0 0 0 70 70

Alex Teodorovici 0 0 0 162 162

Alexandra Indries 0 28 151 0 178

Alexandru Alaci 0 944 0 0 944

Alexandru Borza 0 0 450 0 450

Alexandru Cisman 0 0 0 220 220

Alexandru Donici 0 0 354 0 354

Alexandru Golescu 0 0 202 58 260

Alexandru Lapusneanu 193 0 246 0 439

Alexandru Macedonski 223 0 342 0 565

Alexandru Martha 0 218 0 70 288

Alexandru Miletici 0 149 63 31 244

Alexandru Nicolai Nekrasov 0 161 0 0 161

Alexandru Odobescu 653 0 478 0 1.130

Alexandru Vaida-Voievod 0 282 44 475 801

Alexandru Vlahuta 0 0 204 0 204

Alexandru Xenopol 0 0 166 0 166

Alma Cornea Ionescu 0 291 0 0 291

Alpinistilor 0 0 272 0 272

Alsacia 215 0 0 0 215

Alunis 0 0 920 0 920

Amforei 0 35 0 572 607

Amurgului 544 0 0 0 544

Amzei 0 0 142 307 449

Ana Ipatescu 220 635 0 60 915

Ana Lugojana 0 0 0 157 157

Andrei Saguna 0 0 0 651 651

anemonelor 0 0 0 173 173

Anghel Saligny 0 0 377 0 377

Anina 267 0 0 0 267

Anisoara Odeanu 0 0 403 0 403

Antenei 0 573 0 0 573

Anton Bacalbasa 830 0 322 0 1.152

Anton Golopenita 0 0 365 0 365

Anton Pann 239 0 0 0 239

Anton Seiller 0 0 190 0 190

Anul 1848 0 0 491 0 491

Anvers 0 0 343 0 343

Apateu 649 0 0 0 649

Apelor 0 0 0 133 133

Apicultorilor 0 0 344 0 344

Aprodul Movila 174 0 391 0 566

Arcidava 806 0 0 142 947

Arcului 0 0 71 0 71

Ardealului 0 530 1.313 180 2.023

Arges 226 0 0 0 226

Arh. V. Vlad 0 0 0 614 614

Arh.D.Marcu 0 0 0 525 525

Ariadna 700 0 0 0 700

Aries 0 215 1.098 0 1.312

Arinului 0 0 216 0 216

Armoniei 115 935 0 301 1.351

Aron Pumnul 0 0 118 0 118

Arsenie Boca 0 0 0 110 110

Arthur Rubinstein 0 0 0 639 639

Astrilor 0 0 0 417 417

Atanasie Demian 0 0 267 181 448

Atomului 0 0 0 820 820

Augustin Coman 0 0 0 687 687

Augustin Pacha 0 74 0 0 74

Aurel Contrea 0 0 0 150 150

Aurel Cosma 0 109 0 0 109

Aurel Pop 0 0 0 389 389

Aurel Popovici 0 0 396 0 396

Aurelia Fatu Radutu 0 150 0 85 235

Aurelianus 0 0 204 68 272

Aurora 434 0 0 0 434

Avram Imbrone 1.428 224 1.353 470 3.475

Azalelor 0 0 0 297 297

ÃŽnfratirii 0 162 145 0 307

Azuga 211 72 0 247 530

Baader Enric 0 189 290 0 478

Baba Dochia 0 0 0 247 247

Baba Novac 278 0 0 0 278

Babadag 0 0 0 519 519

Bachus 0 0 0 313 313

Bacovia 86 88 0 217 391

Baia 126 0 0 0 126

Balta Verde 0 23 316 603 942

Banatul 1.124 0 66 0 1.190

Banu Maracine 0 0 537 0 537

Banu Severinului 242 0 0 0 242

Banu Udrea 258 0 0 0 258

Barbu Delavrancea 0 0 292 0 292

Barbu Iscovescu 136 86 0 0 222

Barbu Lautaru 119 0 0 0 119

Barierei 0 136 121 0 257

Baritiu 195 740 14 0 949

Barsei 353 0 0 0 353

Barzava 30 56 639 193 918

Basarabia 0 0 833 0 833

Basel 0 0 247 0 247

Basmului 0 0 0 167 167

Bastionul Maria Therezia 0 0 0 1.290 1.290

bataniei 320 0 543 361 1.223

Bd Cetatii 0 0 0 3.791 3.791

Bd Iuliu Maniu 0 23 1.281 0 1.304

Bd. Dambovita 328 262 1.452 1.632 3.674

B-dul 3 August 1919 0 0 0 1.172 1.172

B-dul Regele Ferdinand 0 0 0 1.095 1.095

B-dul Republicii 0 213 0 2.471 2.685

B-dul Revolutiei 1989 0 0 0 1.444 1.444

B-dul Sudului 1.368 0 0 0 1.368

Behela 0 71 85 0 156

Behelei 0 103 0 34 137

Bela Bartok 130 0 139 118 386

Bela Lugoji 0 0 81 0 81

Belgrad 0 128 0 0 128

Berzei 0 0 453 0 453

Bistrei 379 0 130 0 509

Bistrita 0 0 244 0 244

Bobâlna 856 111 189 434 1.589

Boema 0 0 0 141 141

Bogdan Petriceicu Hasdeu 519 0 0 0 519

Bolyai Janos 0 82 0 0 82

Borsec 0 0 85 0 85

Bradul 0 0 85 230 315

Bran 0 0 0 529 529

Brandusei 97 169 0 919 1.184

Brazilor 94 0 0 0 94

Brigadierilor 0 0 93 0 93

Brumarele 121 0 0 0 121

Brutus Hanes 0 0 0 67 67

Bruxelles 0 0 330 0 330

Bucegi 87 0 183 33 303

Bucovinei 0 0 1.257 0 1.257

Bucuresti 458 0 0 0 458

Budai Deleanu 918 85 306 0 1.309

Bujorilor 2.655 0 310 0 2.966

Bulevardul 16 Decembrie 1989 0 1.448 0 1.920 3.368

Bulevardul Constantin Brancoveanu 1.929 1.119 0 0 3.048

Bulevardul Doctor losif Bulbuca 0 2.960 0 444 3.404

Bulevardul General Ion Dragalina NORD 0 0 0 634 634

Bulevardul General Ion Dragalina SUD 0 14 572 449 1.035

Bulevardul Liviu Rebreanu 229 4.538 0 181 4.948

Burebista 0 162 0 254 416

Busuioc 0 0 75 0 75

C.I.Nottara 268 0 120 0 388

C.Porumbescu 1.318 0 0 0 1.318

C.Radulescu 0 425 0 0 425

C.Urseni 0 0 2.144 252 2.396

Calan 0 77 0 222 299

Calatorilor 208 0 96 0 304

Calea Aradului 1.512 1.203 591 1.989 5.294

Calea Aviatorilor 1.028 0 0 0 1.028

Calea Bogdanestilor 248 554 2.614 36 3.453

Calea Buziasului 0 2.892 0 155 3.047

Calea Lugojului 0 4.912 83 0 4.995

Calea Martirilor 1989 0 2.529 1.046 76 3.652

Calea Sagului 863 675 747 4.460 6.745

Calistrat Hogas 0 0 138 0 138

Cameliei 0 0 141 0 141

Camil Petrescu 0 0 91 0 91

Campina (Grigore T Popa) 0 239 893 0 1.133

Campului 0 0 1.419 0 1.419

Canal Bega (ELBA) 0 0 0 13.113 13.113

Capitan Damsescu 0 0 600 0 600

Caprei 85 0 0 0 85

Caprioarei 352 0 0 0 352

Carabusului 257 0 0 0 257

Caras 62 0 144 0 205

carei ( tr calan-liege) 343 0 0 316 659

carei ( tr cugir-liege) 104 286 147 231 769

Carol Davila 567 179 151 0 897

Carol I 0 0 0 1.979 1.979

Carol Telbisz 0 0 0 311 311

Carpati 0 0 568 0 568

Carturarilor 0 74 0 115 189

Carusso Enrico 0 35 0 0 35

Cassian Munteanu 118 243 0 0 360

Ceferistilor 50 0 342 0 392

Cercului 0 0 1.262 27 1.289

Cerna 449 0 384 0 833

Cernauti 0 0 248 0 248

Cetatea Alba 0 369 0 0 369

Cezar Bolliac 447 0 0 0 447

Charles Darwin 123 0 0 162 285

Cheveresului 336 0 0 0 336

Chisinau 0 0 248 0 248

Chisodei 0 320 2.435 257 3.012

Cicio Pop 0 11 0 91 102

Ciobanului 0 0 0 173 173

Ciocarliei 0 0 1.056 0 1.056

Circumvalatiunii 590 0 53 2.713 3.356

Ciresului 173 0 406 0 579

Ciupe A. 0 0 0 80 80

Clabucet 0 352 0 490 842

Claude Debussy 0 0 0 518 518

Closca 0 0 2.466 142 2.608

Cluj 0 55 679 239 973

Cocorilor 0 0 362 0 362

Cocostarcului 60 0 0 0 60

Cocosului 0 0 210 0 210

Colonia Radio 0 0 172 0 172

Colonia Slavic 221 0 0 0 221

Comanesti 0 65 0 0 65

Cometei 0 0 557 0 557

Comoarei 115 0 373 0 488

Constanta 97 0 0 0 97

Constantin A. Rosetti 0 0 744 0 744

Constantin Brailoiu 0 0 0 159 159

Constantin Brancusi 0 0 292 0 292

Constantin Daniel 0 0 768 0 768

Constantin Diacovici Loga 0 1.004 997 116 2.117

Constantin Diamandi 0 102 0 0 102

Constantin Dobrogeanu Gherea 0 0 527 0 527

Constantin Iotzu 0 0 230 0 230

Constantin Miu Lerca 0 0 0 119 119

Constantin Noica 0 201 0 60 261

Constantin Stere 0 20 0 626 646

Constructorilor 0 0 496 164 659

Contemporanul 117 0 0 0 117

Cooperatiei 94 0 0 0 94

Corbului 428 0 0 0 428

Corina Irineu 0 0 0 270 270

Coriolan Baran(Giurgiu) 0 364 0 0 364

Coriolan Brediceanu 0 535 206 555 1.295

Cornel Grofsoreanu 0 0 278 0 278

Cornel Lazar 84 70 0 0 154

Cornelia Salceanu 440 0 0 0 440

Corneliu Baba 0 0 390 0 390

Corneliu Coposu 0 0 0 1.569 1.569

Corneliu Nepos 144 103 0 63 310

Cosarilor 0 0 87 0 87

Cosminului 0 380 149 169 699

Cosmonautilor 0 0 0 268 268

Costache Negruzzi 0 0 442 0 442

Costinesti 0 0 0 176 176

Cozia 0 952 0 0 952

Craiova 0 0 248 0 248

Creanga Horia(z.ialomi) 0 0 0 382 382

Crisan 0 0 1.354 0 1.354

Crisului 0 0 321 0 321

Crizantemelor 450 0 223 0 672

C-tin cel Mare 796 757 0 0 1.552

C-tin Silvestri 0 0 262 0 262

C-tin Titel Petrescu 0 0 0 158 158

Cugir 418 211 0 981 1.611

Cuvin 0 0 138 0 138

Dacilor 0 0 0 405 405

Dafinului 0 0 182 32 214

Daliei 265 0 0 172 437

Damaschin Bojinca 0 96 0 0 96

Dan Capitan 0 0 651 0 651

Dej 548 0 0 194 742

Delfinului 0 0 101 0 101

Deliblata 167 0 0 0 167

Delinesti 101 40 0 0 141

Demetrescu 37 0 209 0 247

Demetriade 1.056 1.761 1.158 0 3.975

Deportatii din Baragan 0 68 89 181 338

Deta 133 0 0 0 133

Diaconu Coresi 0 69 469 0 537

Diana 114 62 0 0 176

Diminetii 0 0 868 406 1.274

Dimitri Ivanovici Mendeleev 0 0 447 0 447

Dimitrie Cantemir 0 122 0 0 122

Dimitrie Dinicu 339 0 45 535 918

Dimitrie Paciurea 42 199 0 36 276

Dimitrie Stan 0 100 315 0 414

Dinu Lipatti 123 59 281 0 463

Divizia 9 Cavalerie 811 23 1.169 0 2.003

Doamna Chiajna 0 0 37 0 37

Dobrogea 0 0 0 394 394

Doctor Ioan Muresan 588 0 332 703 1.623

Dorin Teodorescu 0 0 85 201 285

Dornei 60 0 0 56 116

Dorobantilor 457 0 1.760 670 2.886

Dositej Obradovici 0 0 0 165 165

Dr Lucian Georgevici 0 86 0 0 86

Dr. Ernest Neumann 0 0 0 113 113

Dr. Iosif Nemoianu 0 0 0 345 345

Dr. Liviu Gabor 0 0 108 0 108

Dr. Nicolae Paulescu (Maciesilor) 0 0 0 116 116

Dr.Aurel Candea 0 254 0 0 254

Dragasani 0 0 239 0 239

Draghici Meletie 0 508 0 0 508

Dragos Voda 0 0 497 0 497

Dreptatea 0 0 686 0 686

Dropiei 0 0 0 979 979

Drubeta 295 1.191 0 0 1.486

Dumbrava Rosie 126 0 0 0 126

Dumitru Bagdasar 186 0 308 53 547

Dumitru Kiriak 0 0 148 999 1.148

Dumitru Tichindeal 0 101 0 0 101

Dunarea 1.080 42 527 0 1.649

Ecaterina Teodoroiu 0 92 128 128 348

Ecoului 0 182 0 0 182

Edgar Quinet 0 0 0 288 288

Edison Thomas Alva 107 0 0 0 107

Eduard Benes 0 0 0 300 300

Eduard Pamfil 0 0 0 320 320

Efta Botoca 0 448 0 0 448

Electronicii 0 312 0 678 991

Eliberarii 30 0 40 0 69

Elvila Celebi 254 0 0 0 254

Emanoil Gojdu 0 0 219 0 219

Emanoil Ungureanu 0 286 0 0 286

Emil Cioran 0 0 0 77 77

Emil Garleanu 0 0 180 0 180

Emil Racovita 724 0 0 0 724

Emil Zola 1.299 0 368 0 1.667

Emmanuel Martonne 69 0 0 0 69

Eneas 753 514 548 0 1.815

Energiei 195 0 0 0 195

Enescu Colonel 0 0 118 106 225

Eroii de la Paulis 0 0 399 0 399

Eroilor de la Tisa 495 1.471 0 0 1.967

Eternitatii 702 0 0 84 787

Eugen Coseriu 0 0 0 574 574

Eugen Cuteanu 0 0 0 743 743

Eugen Pop 258 84 0 0 342

Eugen Todoran 0 0 0 314 314

Eugeniu de Savoya 0 297 0 0 297

Euripide 279 0 0 0 279

F. Liszt 81 15 0 0 96

Fagaras 220 0 0 0 220

Fedra 0 0 464 0 464

Feldioara 0 0 325 0 325

Feleacul 0 0 0 332 332

Felix 514 78 0 0 592

Fermitatii 147 0 0 0 147

Filaret Barbu 0 0 329 0 329

Filateliei 0 0 0 131 131

Flacara 495 0 0 0 495

Florilor 0 0 100 58 157

Florimund de Mercy 0 47 0 0 47

Florin Medelet 0 0 0 146 146

Foisor 106 0 0 0 106

Fragilor 0 0 328 0 328

Francesco Griselini 0 41 0 0 41

Francesco illy 0 737 0 0 737

Franyo Zoltan 0 0 340 0 340

Franz Schmit 0 0 0 202 202

Fratelia 233 0 0 0 233

Fraternitatii 0 0 35 269 304

Fratii Buzesti 0 0 341 0 341

Frederic Mistral 0 0 582 0 582

Frederich Chopin 0 0 430 0 430

Frigului 0 0 138 0 138

Fructelor 109 0 0 419 528

Frunzei 52 0 256 133 441

Fuiorului 0 0 256 0 256

Furnicii 0 255 72 0 327

G. Enescu 0 0 162 0 162

G. Longinescu 0 0 204 0 204

Gabriela Tako 166 17 0 0 183

Galileo Galilei 267 0 0 0 267

Galvanii Luigi 0 0 58 0 58

Garabet Ibraileanu 0 163 0 0 163

Garii 1.152 210 664 455 2.482

Garofitei 0 0 729 0 729

Gavril Musicescu 778 149 1.145 2.233 4.305

Gelu 0 0 927 0 927

General George Pomut 0 0 85 162 247

General Gheorghe Stavrescu 0 81 0 322 402

General Grigorescu Eremia 0 73 0 0 73

General Magheru 751 0 0 0 751

Geneva 494 0 0 0 494

George Cosbuc 0 0 0 95 95

George Stephenson 0 333 0 0 333

George Toparceanu 0 0 236 0 236

Gh. Andrasiu 0 0 165 0 165

Gh. Cucu 0 0 95 391 487

Gh. Dima 0 81 0 351 432

Gh. Lazar 53 465 70 2.393 2.980

Gh. Ranetti 232 24 369 92 717

Ghe. Marinescu 0 0 141 0 141

Gheorghe Adam 0 0 1.192 287 1.479

Gheorghe Asachi 287 0 0 0 287

Gheorghe Cotosman 0 0 0 334 334

Gheorghe Doja 0 0 0 894 894

Gheorghe Dragomir 0 0 329 0 329

Gheorghe Ivanescu 0 0 0 537 537

Gheorghe Leahu 300 0 0 0 300

Gheorghe Ostrogovich 0 300 0 0 300

Gheorghe Pop de Basesti 0 239 575 0 814

Gheorghe Sincai 330 0 0 0 330

Ghioceilor 238 0 0 0 238

Ghirlandei 0 141 0 0 141

Gibony Delavrancea Henriette 0 0 0 192 192

Giratie I. C. Bratianu 0 0 0 263 263

Giuseppe Verdi 0 0 192 0 192

Glad 607 0 710 0 1.318

Gladiolelor 0 0 121 0 121

Gloriei 0 0 329 0 329

Goethe - pietonal 0 0 0 94 94

Gospodarilor 176 0 157 0 333

Gradinarilor 0 0 458 0 458

Gradinii 322 0 178 0 501

Grama Alexandru 230 67 0 0 297

Grigore Alexandrescu 294 0 2.159 0 2.453

Grigore Antipa 0 0 342 0 342

Grigore Popiti 0 0 0 108 108

Grigore Ureche 332 0 0 0 332

Haga 0 0 442 0 442

Harniciei 0 54 0 258 311

Hebe 887 295 0 293 1.476

Hector 0 0 0 363 363

Heinrich Heine 0 0 0 98 98

Henri Coanda 96 0 0 231 327

Herculane 0 22 1.558 0 1.580

Herodot 187 0 0 0 187

Herta 0 0 457 0 457

Hobana 0 0 0 258 258

Holdelor 0 1.496 151 0 1.647

Homorod 0 0 346 0 346

Horia 0 0 2.403 0 2.403

Horia Hulubei 0 0 0 568 568

Horia Macelariu 0 253 0 0 253

I. C. Bratianu 0 0 0 954 954

I. L. Caragiale 0 185 0 21 206

I.M.Klein 423 0 0 0 423

I.P.Pavlov 0 0 458 0 458

I.Zaicu 201 371 0 0 572

Iancu Brezeanu 0 0 145 277 422

Iancu Flondor 0 242 413 0 655

Iancu Vacarescu 0 0 0 1.282 1.282

Iepurelui 0 0 0 1.056 1.056

Ilia Repin 0 0 332 0 332

Ilie Gropseanu 0 0 382 0 382

Independentei 0 0 322 0 322

Industriilor 0 0 0 313 313

int.Catalin Nemes 0 0 98 0 98

Intr Aca de Barbu 0 118 0 0 118

Intr Crangului 0 0 0 153 153

intr Gheorghe Sarbu 0 0 0 106 106

Intr Iasomiei 0 119 0 0 119

Intr Martir Mihai Apro 0 0 0 42 42

Intr Orizont 0 0 0 100 100

Intr. Bogdan Catul 0 0 0 171 171

Intr. Carului 0 0 304 0 304

Intr. Dimitrie Paciurea 0 28 0 192 220

Intr. Doinei 0 158 0 959 1.117

Intr. Ioan Vasai 0 382 0 0 382

Intr. Iorgovanului 0 0 0 75 75

Intr. Iulia Simu 0 0 0 190 190

Intr. Jonny Weissmuler 0 0 237 0 237

Intr. Martir C-tin Girjoaba 0 0 0 144 144

Intr. Martir Slobodanca Ewinger 0 0 0 154 154

Intr. Peru 0 0 0 190 190

Intr. Timotei Popovici 0 0 0 145 145

Intr. Umbroasa 0 0 0 286 286

Intr. Zanelor 0 73 0 0 73

Intr.Mierlei 0 0 0 383 383

Intr.Muntilor 0 0 0 272 272

Intr.Predeal 0 115 0 56 171

Intr.Sepia 0 0 0 284 284

Intr.Sunetului 0 123 0 4 127

Intr.Visinului 0 0 0 203 203

Intrarea Arenei 0 0 0 94 94

Intrarea Castanilor 0 0 0 93 93

Intrarea Cerceilor 0 0 0 302 302

Intrarea Clopotului 0 49 0 43 92

Intrarea Cucului 0 0 22 240 262

Intrarea Curcubeului 0 0 0 98 98

Intrarea Domogled 0 0 41 0 41

Intrarea Fortaretei 0 0 68 0 68

Intrarea Genezei 0 31 0 0 31

Intrarea Georg Handel 0 0 0 155 155

Intrarea George Bizet 0 0 0 135 135

intrarea iederei 0 0 0 117 117

Intrarea Lunga 0 0 0 224 224

Intrarea Martir Valentin Aparaschivei 0 0 94 27 121

Intrarea Meseriasilor 0 32 0 116 148

Intrarea Neptun 0 0 0 254 254

intrarea octavian tintaru 0 0 0 222 222

Intrarea Onoarei 0 0 0 120 120

Intrarea Padurarilor 0 0 0 80 80

Intrarea Petalelor 0 0 0 199 199

Intrarea Petre Pacurariu 0 0 0 93 93

Intrarea Plantelor 0 0 0 527 527

Intrarea Raului 0 0 0 137 137

Intrarea Roma 0 143 0 0 143

Intrarea Sabinei 0 0 0 249 249

Intrarea Saturn 0 0 0 95 95

Intrarea Surduc 0 0 0 110 110

Intrarea Topologului 0 0 118 177 295

Intrarea Vantului 0 0 0 142 142

Intrarea Vega 0 0 0 247 247

Intrarea Veveritei 85 28 0 0 113

Intrarea Zidului 0 0 0 53 53

Invatatorului 0 0 0 556 556

Ioan Nistor 0 0 132 0 132

Ioan Plavosin 0 0 792 0 792

Ioan Rusu Sirianu 420 167 493 0 1.079

Ioan Slavici 981 181 59 0 1.221

Ioan Stoia Udrea 0 0 0 266 266

Ion Barac 0 0 0 598 598

Ion Bontila 505 0 0 0 505

Ion Constantin Inculet 0 72 0 255 327

Ion Creanga 0 0 95 490 584

Ion Cristoreanu 0 0 83 453 536

Ion Curea 177 0 0 0 177

Ion Ghica 0 0 379 0 379

Ion Heliade Radulescu 0 0 152 48 200

Ion Ionescu de la Brad 0 0 1.338 0 1.338

Ion Lotreanu 0 0 118 0 118

Ion Luca Banateanu 0 344 0 44 388

Ion Mihalache 0 31 0 637 668

Ion Mincu arh. 145 165 44 0 353

Ion Minulescu 135 0 0 139 274

Ion Monoran 0 0 0 156 156

Ion Neculce 578 0 495 0 1.073

Ion Negulici 0 0 521 0 521

Ion Popovici Banateanu 0 386 0 0 386

Ion Ratiu 0 0 532 0 532

Ion Roata 99 0 637 0 736

Ion Romanu 0 0 376 0 376

Ion Sarbu 298 0 0 0 298

Ion Vidu 277 0 16 0 293

Ionel Dramba 0 0 114 0 114

Ionel Teodoreanu 137 80 0 78 296

Iosif Sarbu 0 0 0 70 70

Iosif Vulcan 0 0 506 0 506

Iovan Sterja Popovici 0 0 0 70 70

Iris 302 179 0 0 481

Ismail 191 231 0 0 422

Izlaz 0 0 1.379 0 1.379

Izvorului 0 112 0 0 112

J. H. Pestalozzi 468 0 0 962 1.430

J.P.Marat 140 28 0 0 168

J.S. Bach 33 0 360 153 546

Jean Monet 0 0 172 274 446

Jiul 0 0 0 201 201

Johann Gutenberg 157 0 0 0 157

Johann Jakob Ehrler 0 0 0 251 251

Johann Nepomuk Preyer 0 0 0 624 624

Johann Schwicker 0 0 422 0 422

Jokai Mor 690 0 0 0 690

Jorge Armado 103 0 0 0 103

Jose Silva 0 0 0 160 160

Joseph Gabriel 330 0 0 0 330

Joseph Haydn 0 0 0 60 60

Joseph Lonovici 0 0 100 0 100

Jozsef Attila 0 0 0 72 72

Jules Michelet 0 0 0 49 49

Jules Verne 781 0 0 0 781

Jupiter 0 0 127 0 127

Karl Kerenyi 0 0 0 75 75

Kodaly Zoltan 150 68 0 522 740

Labirint 0 0 0 1.946 1.946

Lacului 54 0 89 1.016 1.158

Lalelelor 0 0 433 16 449

Lamaitei 0 177 0 221 398

Laptarilor 109 0 0 0 109

Lascar Catargiu 112 0 0 0 112

Laurentiu Nicoara 0 0 0 491 491

Lautarilor 95 0 0 0 95

Leandrului 0 346 0 232 578

Legumiculturii 0 0 627 0 627

Lemnari 0 0 131 0 131

Letea 0 0 683 0 683

Leului 159 0 0 0 159

Lev Tolstoi 323 0 0 0 323

Levantica 97 0 120 0 217

Liebhard F. 0 32 0 0 32

Liege 549 0 0 455 1.004

Liliacului 0 0 367 0 367

Liman 0 0 116 0 116

Linistei 0 885 399 0 1.283

Lirei 0 255 0 99 353

Lisabona 0 0 320 0 320

Livezilor 0 0 745 0 745

Liviu Tempea 0 0 0 258 258

loachim Miloia 731 0 0 294 1.024

Loichita Vasile 0 0 0 430 430

Lorena 0 0 1.326 354 1.680

Lotusului(Silistra) 88 1.281 777 0 2.146

Louis Turcanu 0 0 0 207 207

Luceafarul 94 0 0 0 94

Lucerna 0 47 232 0 279

Lucian Blaga 0 198 0 0 198

Ludus 0 0 54 0 54

Ludwig van Beethoven 0 189 35 0 223

Ludwig van Ybl 0 0 513 0 513

luliu Grozescu 0 0 166 342 508

luliu Podlipny 345 0 0 0 345

Luminita Botoc 0 542 0 401 943

Luncani 621 0 0 0 621

Luncii 259 0 0 0 259

Lunei 51 95 415 0 560

Lupeni 0 0 85 0 85

Luta Iovita 124 0 0 0 124

Macarie 164 0 0 0 164

Macilor 0 0 863 0 863

Macin 0 0 0 410 410

Madona 220 0 0 92 311

Madrid 0 0 203 0 203

Magnoliei 0 0 487 214 701

Magura 362 0 0 212 574

Mangalia 152 366 896 0 1.414

Mar.Herman Sporer 0 0 0 896 896

Maramures 0 0 213 0 213

Marasesti 0 753 0 0 753

Maresal Alexandru Averescu 1.949 62 0 0 2.012

Maresal Constantin Prezan 121 955 0 562 1.638

Margaretelor 0 0 0 154 154

Margaritarilor 416 0 0 0 416

Marginenilor 96 0 82 0 178

Marginii 128 0 0 0 128

Maria Tanase 0 0 0 216 216

Mariana Draghicescu 0 0 169 81 249

Marius Moga 0 0 0 184 184

Marius Munteanu 0 0 0 203 203

Mart.l.Ciordas 0 0 489 0 489

Martin Luther 0 172 0 0 172

Martir Al. Chorosi 0 73 0 0 73

Martir Angela Sava 0 0 0 172 172

Martir Anton Florian 0 0 238 0 238

Martir Cernaianu 0 145 758 0 904

Martir Claudiu Varcus 0 0 0 266 266

Martir Colonel Ioan Uta 0 0 615 0 615

Martir Conciatu 0 0 379 0 379

Martir Constantin Radu 646 0 0 0 646

Martir Constantin Zabulica 0 434 0 190 624

Martir Cornel Leucuta 0 115 0 0 115

Martir Cornel Popescu(1918) 0 0 721 0 721

Martir Cristina Lungu 0 0 0 467 467

Martir Dan Carpin 0 726 0 0 726

Martir Dumitru Juganaru 840 0 0 267 1.107

Martir E.L.Puhallo 0 0 0 193 193

Martir Ferkel Suteu 279 0 0 434 714

Martir Gogu Opre 0 0 388 0 388

Martir Ianos Paris 0 0 234 0 234

Martir Ioan Buteanu 0 0 118 37 155

Martir Ioan Stanciu 0 95 0 487 582

Martir Ioan Tanase (1949) 640 0 0 0 640

Martir Ion Miron 0 0 463 0 463

Martir Istvan Andrei 0 0 0 946 946

Martir Ladislau Csimarik 0 0 133 0 133

Martir Leontina Banciu 252 37 0 67 355

Martir loan Mariutac 0 298 0 0 298

Martir Maria Andrei 0 0 513 0 513

Martir Marius Ciopec 0 0 0 536 536

Martir Marius Nemtoc 0 0 0 345 345

Martir Miroslav Tudorov 171 62 0 302 536

Martir Nicoara Elena 0 0 0 273 273

Martir Nicolae Lacatus 584 0 0 0 584

Martir Ovidiu Munteanu 0 58 248 0 306

Martir Petre Domasneanu 0 357 107 0 465

Martir Petru Hateganu 204 0 0 0 204

Martir Remus Tasala 390 0 0 0 390

Martir Sebastian Iordan 0 0 256 0 256

Martir Sorinel Leia 109 0 0 0 109

Martir Spiru Blanaru 0 0 256 250 507

Martir Stefan Maris 0 0 0 68 68

Martir Vasile Balmus 0 0 0 1.468 1.468

Martirii de la Fantana Alba 0 0 193 36 229

Maslinului 0 0 555 179 734

Matasarilor 0 280 1.284 0 1.564

Matei Basarab 0 0 421 0 421

Matei Corvin 0 111 0 0 111

Matei Millo 783 0 0 0 783

Matragunei 536 0 0 0 536

Medicinei 0 0 0 167 167

Mehadia 240 0 80 48 369

Melodiei 331 0 0 0 331

Memorandului 827 63 0 387 1.277

Mesteacanului 659 0 0 0 659

Metianu (Brasov) 0 286 0 0 286

Meziad 0 281 0 76 357

Michelangelo 72 321 0 176 569

Micsunelelor 0 0 161 0 161

Mihai Banarescu 0 0 0 69 69

Mihai Eminescu 0 0 891 30 920

Mihai Viteazu 0 0 0 1.295 1.295

Mihail Ivanovici Glinka 0 0 328 0 328

Mihail Jora 0 140 49 0 189

Mihail Kogalniceanu 0 0 0 735 735

Mihail Sadoveanu 0 0 0 278 278

Milcov 139 0 0 224 362

Milos Cirneanski 0 426 0 0 426

Minerva 56 0 0 0 56

Miorita 105 84 0 97 285

Mircea cel Batran 0 0 2.087 0 2.087

Mircesti 155 0 0 0 155

Miresei 215 0 0 0 215

Miron Costin 0 0 131 0 131

Mitropolit Varlaam 0 345 0 0 345

Mocioni Andrei 349 211 0 0 561

Mogosoaia 95 0 0 0 95

Moise Dobosan 0 0 1.850 0 1.850

Moise Nicoara 75 0 289 0 364

Moldovei 0 0 440 0 440

Molidului 229 0 109 0 338

Motilor 0 100 0 0 100

Muncii 0 0 383 0 383

Muncitorilor 0 0 501 0 501

Muntele Mic 101 0 0 0 101

Munteniei 0 0 798 255 1.053

Mures 1.831 775 0 951 3.557

N. Grivu 150 162 0 0 312

Nadasan 161 0 0 246 407

Neajlov 0 0 352 629 981

Negulescu Petre 255 0 0 0 255

Nera 0 0 491 0 491

Niccolo Paganini 388 0 0 0 388

Nichita Stanescu 0 0 0 113 113

Nicholaus Copernic 0 0 459 0 459

Nicolae Andreescu 0 192 1.126 61 1.379

Nicolae D. Cocea 828 0 233 0 1.061

Nicolae Filimon 0 0 366 0 366

Nicolae Iliesu 0 0 0 484 484

Nicolae Iorga 0 39 0 158 197

Nicolae Ivan 0 0 159 0 159

Nicolae Labis 0 0 551 0 551

Nicolae Leonard 0 0 344 0 344

Nicolae Table 0 0 0 193 193

Nicolae Tincu Velea 154 0 183 0 337

Nicolaus Lenau - parcare 0 0 0 118 118

Nicolint 105 12 0 0 117

Nicoresti 75 132 0 0 207

Nicu Filipescu 0 0 342 44 386

Nikolaus Berwanger 0 0 0 217 217

Norma 0 0 0 159 159

Noua 340 0 175 0 516

Novac Traian 0 0 0 393 393

Nufar 32 248 275 0 556

Obreja 111 0 0 0 111

Octav Bancila 0 0 209 0 209

Oedip 0 0 0 458 458

Ofcea 28 0 235 0 264

Oglinzilor 0 0 0 1.118 1.118

Oituz 110 0 0 661 770

Olanda 473 213 0 0 686

Olanescu 0 183 0 0 183

Olarilor 555 0 103 0 658

Olariu P. 166 0 0 0 166

Orastie 0 0 441 0 441

Oravitei 0 0 372 0 372

Orhei 0 0 297 0 297

Orion 0 17 0 985 1.002

Orsova 702 0 0 1.199 1.901

Oschanitzky 78 0 0 0 78

Ovidiu 0 0 185 0 185

Ovidiu Balea 0 0 1.236 2.035 3.271

Ovidiu Cotrus 0 536 0 0 536

Pacii 0 0 374 0 374

Palanca 0 82 0 0 82

Palmierilor 0 0 390 0 390

Pan Halipa 0 0 132 250 383

Panait Istrati 0 0 0 92 92

Panselelor 0 0 695 0 695

Parang 369 0 612 0 981

Parc B-dul Sudului 0 0 0 406 406

Parc Carmen Sylva 0 0 0 875 875

Parc Cugir 0 0 0 246 246

Parc Dacia 0 0 0 648 648

Parc Girocului 0 0 0 566 566

Parc IC Bratianu 0 0 0 263 263

Parc Iosif cel Nou 0 0 0 640 640

Parc Lidia 0 0 0 1.405 1.405

Parc Piata Bisericii 0 0 0 221 221

Parc Rozelor 0 0 0 147 147

Parc statuie Mihai Eminescu 0 0 0 106 106

Parc Uzinei 0 0 0 927 927

Parc Zurich/Lorena 0 0 0 326 326

Parcare Zona Stadion 1.160 518 0 69 1.746

Parcul Bucovina 0 0 0 574 574

Parcul catedralei 0 0 0 816 816

Parcul Civic 0 0 0 1.040 1.040

Parcul Constructorilor 0 0 0 183 183

Parcul Copiilor 0 0 0 2.896 2.896

Parcul Justitiei 0 0 0 456 456

Parcul Regina Maria 0 0 0 1.166 1.166

Parcul sf. Nicolae 0 0 0 213 213

Parculet Ceasul Floral 0 0 0 179 179

Parculet Perlei-Silistra 0 0 0 212 212

Parcului 0 0 274 0 274

Paris 0 0 0 554 554

Pasteur Louis 288 0 0 0 288

Pastorilor 0 0 304 0 304

Patriarh Miron Cristea 47 248 230 0 525

Paul Constantinescu 0 0 585 0 585

Paul Iorgovici 0 0 158 0 158

Paul Morand 0 387 0 0 387

Pavel Dan 0 0 387 0 387

Pavel Jumanca 0 0 0 149 149

Pavel Rotariu 0 119 0 0 119

Pavel Stoica 38 0 0 415 453

Pavel Vasilici Ungureanu 0 363 0 69 432

Pelicanului 540 0 0 0 540

Pelinului 0 0 351 0 351

Penes Curcanul 0 53 419 0 473

Pepinierei 0 0 0 410 410

Perlei 0 644 0 54 698

Petofi sandor (parc) 0 0 0 420 420

Petre Ispirescu 0 0 242 37 279

Petre Ramneantu 407 108 0 0 515

Petrov Cermena 313 0 0 0 313

Petru Sfetca 127 0 0 77 204

Petuniei 0 0 0 288 288

Piata Alexandru Mocioni 0 0 0 62 62

Piata Aron Cotrus 0 0 0 106 106

Piata Axente Sever 0 146 368 0 514

Piata Badea Cartan 0 0 198 441 639

Piata Clemenceau 0 0 0 148 148

Piata Consiliul Europei 0 241 0 607 848

Piata Crucii 0 0 317 0 317

Piata Eftimie Murgu 0 0 0 227 227

Piata Gheorghe Domasneanu 0 354 0 643 997

Piata I. C. Bratianu 0 0 0 429 429

Piata Leonardo da Vinci 0 0 0 604 604

Piata Marasti 0 0 0 224 224

Piata N.Balcescu 0 0 0 345 345

Piata Petru Maior 0 0 61 0 61

Piata Plevnei 0 180 0 166 346

Piata Regina Maria 0 0 0 240 240

Piata Romanilor 0 0 0 321 321

Piata Sfantu Iosif cel Nou 0 0 241 0 241

Piata Tepes Voda 0 96 0 0 96

Piata Tineretului 0 0 98 0 98

Piata Traian 0 0 0 132 132

Piata Unirii 0 0 0 273 273

Piata Victoriei 0 0 0 699 699

Piatra Craiului 0 0 0 144 144

Pictor Theodor Aman 0 0 713 0 713

Pindului 459 0 0 0 459

Pisa 0 0 136 0 136

Pius Branzeu 0 0 0 377 377

Platanilor 0 0 0 1.126 1.126

Plautius Andronescu 157 0 0 0 157

Plevnei 0 209 0 0 209

Plopului 0 0 65 0 65

Pod Dacilor 0 0 0 141 141

Pod Michelangelo 0 0 0 133 133

Pod Tineretii 0 0 0 626 626

Podgoriei 456 0 82 0 539

Podul Decebal 0 0 0 156 156

Podul Muncii 0 0 0 643 643

Podul Stefan Cel Mare 0 0 0 101 101

Pogonici 0 0 0 169 169

Poiana Marului 210 0 0 0 210

Polona 0 1.168 259 588 2.015

Pomiculturii 829 40 0 0 869

Poneasca 0 0 224 0 224

Pop Ion Reteganul 0 0 109 0 109

Pop Tiberiu Timisan 0 0 277 148 425

Popa Mircea 0 0 124 0 124

Popa Sapca 0 584 0 0 584

Posada 0 0 412 0 412

Prahova 105 24 54 0 183

Praporgescu gen. 0 66 0 0 66

Preot Alexandru Balas 0 0 0 353 353

Prepelitei 0 155 0 0 155

Prieteniei 81 243 0 0 324

Primaverii 0 0 88 0 88

Proclamatia de la Timisoara 0 0 0 759 759

Prof.Dr.Aurel Paunescu Podeanu 942 0 0 0 942

Profesor Mircea Neamtu 0 0 0 373 373

Progresul 493 0 0 0 493

Protopop George Popovici 0 0 270 0 270

Prutul 0 0 454 0 454

P-ta Huniade 0 156 0 253 409

P-ta Libertatii 0 0 0 15 15

P-ta Sf. Gheorghe 0 0 0 93 93

P-ta. Sf. Nicolaie 91 0 128 0 219

Putna 280 0 0 0 280

Rândunelelor 219 0 0 0 219

Rachitei 234 0 0 0 234

Radu de la Afumati 248 0 0 0 248

Radu Tudoran 0 0 0 116 116

Rahovei 64 0 143 0 207

Rapsodiei 0 0 0 332 332

Rarau 0 0 358 0 358

Rasaritului 0 886 0 0 886

Rascoala din 1907 400 0 0 0 400

Razboieni 61 124 117 0 302

Recoltei 216 58 0 348 621

Reg.13 Calarasi 41 0 0 469 510

Regimentul 5 Vanatori (Vasile Goldis) 0 90 0 507 597

Regimentul 6 Artilerie Grea 0 0 157 0 157

Remus 0 0 280 0 280

Renasterii 665 0 233 0 898

Rene Brasey 0 0 102 0 102

Retezat 0 0 208 0 208

Rigoletto 0 0 0 140 140

Robert Koch 273 0 0 193 466

Romanitei 0 0 424 0 424

Romul Ladea 0 0 422 0 422

Romulus 316 0 430 0 746

Rosiori 129 0 0 0 129

Rotunda 0 0 129 0 129

Rovine 0 0 0 81 81

Rozelor 484 0 0 433 917

Rudaria 0 0 503 0 503

Rudolf Walter 0 0 835 0 835

Rudolph Otto 0 0 0 805 805

S. Motohon 316 252 145 0 713

S. Puscariu 151 0 0 0 151

Sabin Dragoi 0 0 0 170 170

Sabin Evutianu 0 0 0 115 115

Sabin Manuila 0 0 109 0 109

Sacului 273 0 0 0 273

Salaj 95 0 0 0 95

Salcamilor 526 134 29 138 827

Salciei 110 0 0 158 268

Samuel Clain Micu 236 55 283 211 785

Samuil Sagovici (Baragan) 0 0 1.304 0 1.304

Satu Mare 357 0 0 0 357

Satu Nou 163 0 0 0 163

Sava Petrovici 0 0 112 0 112

Scolii 0 129 207 0 337

Scuarul Arh. Mihail si Gavril (Parc) 0 0 0 143 143

Secerii 381 0 0 0 381

Semenic 0 130 0 89 219

Semicerc 335 0 44 339 718

Sergent Constantin Musat 0 40 0 0 40

Sever Bocu 0 2.444 1.205 510 4.158

Severin 0 264 0 0 264

Sf. Apost. Petru si Pavel 0 823 1.185 0 2.007

Sfanta Rozalia 150 0 0 182 332

Sfantul Ioan 0 145 0 825 970

Sibiu 103 0 172 0 275

Siemens 0 0 0 1.368 1.368

Silviu Bejan 0 0 56 0 56

Simion Barnutiu 0 460 1.135 466 2.061

Simion Mangiuca 0 303 0 50 352

Sinaia 0 0 168 0 168

Sirius 91 0 0 914 1.005

Snagov 0 82 280 79 441

Soarelui 205 0 0 0 205

Socrates 254 34 0 221 508

Somes 0 398 0 0 398

Sorin Titel 0 0 269 0 269

Soroca 0 0 0 755 755

Sovata 126 0 0 0 126

Spartacus 286 0 0 0 286

Spatar Milescu 279 0 0 0 279

Splaiul Grivita 0 0 344 0 344

Splaiul Morarilor 0 0 92 0 92

Splaiul Nicolae Titulescu 275 381 1.196 950 2.801

Splaiul Nistrului - Galati 516 81 0 215 813

Splaiul Sofocle 0 761 553 0 1.314

Splaiul Tudor Vladimirescu 185 0 2.353 399 2.937

St. O Iosif 0 0 457 471 928

Stan Vidrighin 0 0 0 3.432 3.432

Steaua 471 0 0 206 677

Stefan cel Mare 0 0 0 1.229 1.229

Stefan Procopiu 0 0 0 124 124

Stefan Szonyi 0 0 0 228 228

Stejarului 0 63 0 81 144

Stelelor 0 0 0 1.208 1.208

Stiintei 0 0 0 117 117

Stoica de Hateg 313 0 0 362 674

Storojinet 0 0 238 89 327

Str. Canalul Bega 0 0 1.975 0 1.975

Str.Andrei Muresanu 0 0 198 0 198

Strada Aviatorilor 296 0 0 0 296

Strada Lugojului 0 0 0 754 754

Strandului 0 239 522 0 761

Stuparilor 566 134 378 0 1.078

Subuleasa 111 0 0 0 111

Suceava 0 0 526 0 526

Sucului 0 0 64 0 64

Sulina 0 266 70 0 336

Surorile Caceu 0 626 570 0 1.196

Taborului 89 0 149 264 501

Tacit 442 0 39 0 481

Take Ionescu 170 27 0 2.180 2.378

Talangii 83 0 210 0 293

Tapia 0 0 251 0 251

Targu Mures 85 0 0 0 85

Tata Oancea 63 0 305 0 368

Tazlau 0 0 391 0 391

Teatrului 94 0 0 0 94

Tebea 0 0 660 0 660

Teiului 0 358 0 656 1.014

Telegrafului 0 0 1.049 288 1.337

Teodor Mihaly 90 0 0 0 90

Teodor V. Pacatean 0 0 0 57 57

Th. Palady 127 0 398 0 525

Tibiscum 0 0 0 474 474

Tiblesului 492 0 0 0 492

Tibrului 0 0 702 0 702

Tigrului 653 24 0 0 677

Timis 26 82 0 1.118 1.226

Timocului 0 0 217 92 309

Timotei Cipariu 0 157 0 0 157

Titan 0 79 0 105 184

Titeica Gheorghe 624 0 0 0 624

Titu Maiorescu 0 0 298 77 375

Titus Maior Muresan 372 0 0 0 372

Toplita 130 0 0 0 130

Toporasilor 0 0 0 313 313

Torac 800 0 239 0 1.038

Torontalului 171 2.085 123 2.426 4.805

Tosca 0 0 0 534 534

Traian Grozavescu 0 0 220 0 220

Traian Lalescu 95 266 0 0 360

Traian Simu 482 0 0 0 482

Traian Vuia 697 425 0 0 1.122

Transilvania 0 0 0 391 391

Traviata 0 0 0 225 225

Treboniu Laurian 236 0 0 102 338

Trifoiului 144 0 0 0 144

Tristan Tzara 0 0 0 547 547

Tudor Arghezi 0 0 0 516 516

Tulcea 0 0 427 0 427

Tulnicului 0 0 0 112 112

Turda 0 0 532 0 532

Ulmului 0 0 0 139 139

Ulpia Traiana 649 745 0 0 1.395

Umbrei 135 0 0 0 135

Uranus 0 0 0 688 688

Ursu Nicolae 291 0 0 0 291

Uzinei 0 64 381 0 445

V. Parvan (retro trotuar) 0 0 0 653 653

Vadul Calugareni 0 0 215 0 215

Vadul Crisului 0 516 0 0 516

Valcea 122 0 0 0 122

Valeriu Braniste 0 107 0 27 135

Valisoara 725 0 0 0 725

Valiug 0 0 195 0 195

Vanatorilor 0 0 484 0 484

Varadia 155 0 98 0 253

Vasile Alecsandri 0 251 0 0 251

Vasile Carlova 537 0 0 0 537

Vasile Cretu 0 135 0 111 246

Vasile Lupu 437 0 0 0 437

Vasile Mioc 0 0 0 141 141

Vasile Nicolescu 0 0 0 119 119

Vasile Parvan 0 0 0 2.270 2.270

Vasile Voiculescu 0 0 0 282 282

Velceleanu losif 99 0 0 0 99

Venus 0 435 0 0 435

Verde 86 646 123 0 855

Veronica Micle 0 0 150 0 150

Versului 0 96 0 663 758

Victor Babes 633 928 0 0 1.561

Victor Gaga 0 0 0 298 298

Victor Hugo 0 179 889 0 1.068

Victor Valcovici 584 0 0 0 584

Victor Vlad Delamarina 0 131 0 0 131

Vidin 0 0 84 0 84

Viitorului 0 0 0 193 193

Viorelelor 113 0 234 0 347

Virgil Birou 0 0 0 107 107

Virgil Madgearu 118 0 583 0 701

Virgil Onitiu 0 201 211 0 412

Virgil Simionescu 0 0 0 402 402

Virgiliu 490 0 0 0 490

Virtutii 0 0 324 0 324

Vladeasa 275 0 81 0 355

Volta 0 90 0 0 90

Vrancea 0 0 226 0 226

Vuc Stefanovic Karadjici 0 836 0 0 836

Vulturilor 1.095 165 158 0 1.418

W.Shakespeare 0 0 481 0 481

wilhelm tell 0 852 0 0 852

William Conrad Rontgen 0 0 123 0 123

Z. Bucuresti (intre bl.) 0 0 0 582 582

Z.V.Lucaciu 642 0 0 1.283 1.925

Zalau 0 0 114 0 114

Zambilelor 0 0 0 213 213

Zanoaga 0 273 0 0 273

Zarand 201 0 0 0 201

Zavoi 0 0 112 0 112

Zefirului 365 0 0 0 365

Zenit 0 135 0 156 291

Zigmond Ormos 0 0 0 134 134

Zimbrului 0 0 134 58 192

Zimnicea 0 0 530 0 530

Zlatna 0 0 0 425 425

Zorile 223 0 292 0 515

Zugrav Nedelcu 0 0 150 0 150

Zurich 0 0 696 0 696

Zurobara 0 0 318 0 318

din care în proprietatea Municipiului Timișoara:

LUCRĂRI DE EXTINDERE

zona de sud fată de Canalul Bega

Parcul Adolescenţilor 14

3

Parcul Doina 34

str. Vlăsiei şi parcare 4

str. Platanilor 3 5

Intrarea Cucului 8

18

str. Pius Brânzeu 11

str. Socrates 10

str. Boema 6 1 1 0,005

str. Versului (parţial) 2 11

str. Vasile Balmuş 8 9 5 0,069

Intrarea Onoarei 10 0,040

str. Mircea Neamţu 14 5 0,100

Parcul Ind. Freidorf 24 1 2 1

str.Aida şi str.Traviata 19 0,220

5 4

str. Mihail Sadoveanu 13

str. Preot Alex. Bălaş 12

str. Cântului 2 1 1

str. Claude Debussy 15 3 0,370

str. Eduard Pamfil 14 0,020

7 8 0,373

7 11 0,287

str.Mureş 121(parcare) 11

str. Lacului nr. 6/1 7

Corp iluminat (buc) Iluminat

arhitectura

l cu Led-

uri (buc)

Corp

iluminat

istoric

100W

Reflector (buc)

Parcul Soarelui (z. Ctin

Prezan) 38

Parc şi parcare zona

Măgura

str.1 şi str. L.Nicoară

(z.Weissmuller)

Intrarea Iorgovanului şi

Intrarea Cerceilor

str. Alma Cornea Ionescu

Rutier

150W

Rutier

250W 70W 100W 150

ACyABy

3x35+16

ACyABY

3x50+25

Lucrare

Punct luminos (buc)

TYIR

3x35+1670W 100 W 250W 400 W

Pietonal

70 W

Pietonal

100W

Rutier

70W

Rutier

100W

Cablu (km)

250W ACyABy

4x16

str. Anton Golopenţia şi

str. Legumiculturii

(parţial)

5

2 2

str. Snagov (z. Blocuri) 12

str. Jose Silva 6 5

21

23 25 12 0,1005

Ilumi.arh.Podul Decebal 208 8 8

Ilum. Arh. Biserica din

Pţa Bălcescu 237 1

zona Câmpului 28 0,101

16 Decembrie 1989, nr. 47 3 5 5 0,040

Iluminat arhitectural

Biserica de pe Şt. Cel

Mare 80 4 5

str. Gheorghe Cotoşman 11

Biserica Martirilor str.

Salcâmilor 4 2 14 30 0,046 0,140

str. Oedip, Jean Monet 19

str. Chişodei n. 152 6 2 1

Parc Petofi Sandor 24 5 0,070

str. Ana Lugojana, Victor

Gaga, etc. 12 43 6

str. Ghe. Pomuţ şi str.

Ghe. Stravrescu 6 9 2

zona Ciarda Rosie 28 2 0,033 0,150

zona Soarelui 66 38 1 5 9

zona Ciarda II 4 61 12 4 0,320

Biserica din P-ta Mocioni 246 16

str. Muzicescu nr. 105-107 7

Parc Arcidava 7

str. Stefan Szonyi 11

str. Viitorului 2 4 1 4

careuri blocuri str.: D-tru

Jugănaru, Cheia, Azuga,

Crivaia 9 4 7 0,325

str. Lacului(p.), Fructelor

(p.), Fraternităţii (p.) 18 18 12

Blv. Industriei, str.

Siemens 7 44 11

Biserica Sf Ilie 167

zona Văliug: str.

Lămâiţei, Intr. Ghe. Sârbi,

intr. V.Simionescu, str.

E.Cuteanu (parţial) 1 11 1 6

zona Complex

Studentesc 83 7 3 8 0,236

str. Pepinierei (parţial),

Martir Elena Nicoară

(parţial)… 27 7 1 10

zona delimitata de str.:

Ion Barac, Vulturilor,

Transilvania, si blv.

Dambovita 45 6 1 9

str. Marius Nemţoc,

Atomului şi Intrarea

Neptun

str. Chiriac nr. 3 (în

spatele blocului)

str. Diaconu Coresi

(parcare)

Ilum. Arh. Statuia din Pţa

Maria

zona delimitată de

str.:Clăbucet (parţial),

Bran (parţial), Intrarea

Pogonici (parţial),

Transilvania (parţial),

Vlăsiei (parţial) 49 3 2

zona Kiriac bl.

11,13,15,17,2 19 0,200

str. Meziad nr.5-7,

Salcâmilor nr.52,

L.Rebreanu nr. 137 5 6 8

str. Ioachim Miloia 5 9 6

zona Timocului 8 9 15 2 0,220 0,025

Iluminat arhitectural

Biserica Millennium 6 261 2

Aleea de leg. Dintre Stan

Vidrighin şi Torak 12 2

parcare str. Platanilor 26 8 1

str.:Azuga 1,3, Măgura 2-

4,11,13,15, Crivaia 7-9 8 7 8 0,060

str.: Neajlov 62,72,76,

Toporaşilor (parţial),

Anemonelor, … 35 4 0,100 0,070

parcare str. Astrilor 5 4 4

str. Martir Surorile Caceu 12 4 6

Blv. Coposu (alei

pietonale) si reabilitatre

retea il. blv. Parvan

(partial) 20 1,148

str. Musicescu, între str.

Tosca şi str. prof.

M.Neamţu 12

70 W 150W 250W

(buc) (buc) (buc)

str. Nepos 1 1

Intr.Topologului 7

Intr. Doinei 14

16

4 9 2

Parcul Bucovina 24

40

z.blocuri str.Telegrafului 12

Parcul Dacia 55

Podul Traian 24 5 125

str. Horea Creangă 5 1

Parcul Central 58 58 1,533

obiectivul reţea electrică de iluminat public str.16 Decembrie-Gh. Doja- 1Decembrie în lungime de 4830 m, cuprinzând 191 puncte luminoase;

obiectivul reţea electrică de iluminat public Zona Mureş-Muzicescu-Calea Urseni- Vol A în lungime de 1,312 km cuprinzând 27 puncte luminoase;

obiectivul reţea electrică de iluminat public str. Polonă, O. Rudolf, W.Tell în lungime de 5,1 km cuprinzând 101 puncte luminoase

obiectivul reţea electrică de iluminat public Zona de blocuri Polonă în lungime de 1,27 km cuprinzând 19 puncte luminoase

obiectivul reţea electrică de iluminat public str. Eduard Beneş în lungime de 0,32 km cuprinzând 10 puncte luminoase;

28 4 0,224

z.Muzeul Satului şi aleea

spre grădina Zoo

str. Ctin Stere, Soroca z.

Blocuri Soroca

Calea Aradului

100W

str. Brânduşei - z. din

jurul.şc.gen.24

150 W 250 W ACyABy

4x16

ACyABy

3x35+16

Aplică de

exterior

(buc)

Cablu (km)

Pietonal

70 W

Pietonal

100W

Pietonal

70-150W

Rutier

70W

Rutier

100W

Rutier

150W

Lucrare

Punct luminos (buc) Corp iluminat (buc) Iluminat

arhitectura

l cu Led-

uri (buc)

Corp

iluminat

istoric

100W

Reflector

Rutier

250W 70W

70W -

150W

zona de nord față de Canalul Bega

str. Ciocârliei 8

31 3 4

str. Brânduşei 16 2 2 2

16

10 6 0,05

str. Furnicii 8 1

5 10

Calea Bogdăneştilor nr. 32 9

str. Pan Halipa 17

34 2 0,150

15 8

22 2 3

Parc Zurich 18 4

str. Turnu Roşu 3

Calea Aradului nr. 30 4

Aleea Viilor nr. 12B-14 6 1

18 7 2

str. Robert Koch 8

str. Cincinat Pavelescu 10 1

12 56 20 98

14 9 9

42 19 5

21 14 17

10 3 40 55 12 16 0,2

6

97 12 12 4 5 7 0,09

29 3 0,12

55 2 0,3

str. Nicolae Titulescu nr. 21 4 6 0,028

Intrarea Petru Păcurariu 4 1 0,024

50 41 50 0,137 0,300

23 7 3 13 1 0,080str.:Simion Bărnuţiu,

Calea Dorobanţilor,

Lalelelor, Viorelelor,

Iluminat arhitectural

Biserica str. Dej

str. Henriette

Delavrancea Gibony

Cicumvalatiunii 1

Circumvalatiunii 2

Str.: Horia Hulubei,

Tristan Tzara, Eugen

str.: Orşova, Cugir, Carei,

Liege, Dej

str. Dej, Cugir, Orşova -

careu de blocuri

Intrar. Zânelor, aleea

Libelulei, Complex

Iluminat arhitectural

Podul Tineretii

str. Mircea cel Batran

careu de blocuri nr.24-30, str. Tibiscum B1,B2,B3,

str.Lugojului nr.1-5, str.

Samuil Micu, str. Lorena

Aleea Rozelor, Bobalna,

Ionel Teodoreanu

str. Gh.Lazăr nr.36,

Dropiei nr.4 şi 7, Labirint

Complex Comercial Take

Ionescu

Aleea Girodei, str.Radu

Tudoran, str. Ionel

str. Bucovina A26,A27 -

careu de blocuri

str.Semicerc, Ştefan

Nădăşan, Eugen Todoran

str. Călan, Carei - careu

de blocuri

Salciei (parţial) 9 0,046

25 5 6 0,103

27 1 5 2 3 0,05

3 9

Parc Sf. Nicoale 11

zona de blocuri Aeroport 11 3 1 1 2

zona de blocuri UMT 11 13 4

zona Paciurea 50 13 5

str. Armoniei 23A,B,C 13 1 2 0,07

str. Campina nr.53-57 14 4 2 0,3

1 58 5 4 1

24 3 6 0,1

5 2 1 0,03

49

34 2 0,058 0,06

11 31 7 0,05

4 39 3 0,039 0,25

9 0,015

24 1 1 0,080

5 1 0,054

28 2 0,110

19 7 12 0,177

Ovidiu Balea 3 41 0,030 1,52

Pan Halipa, I.Nistor,

Iancu Flondor 11 1

str. Titan intre blocurile

nr. 7 si nr. 9 6 0,015

careu format de str.

Verde, str. Petru Olariu,

str. N. Grivu 3 0,015

parcare str. Dragasani 20 0,015

str. Ctin Iotzu 4 0,130

Calea Sever Bocu intre II

de la Brad si

Constructorilor 3 1 41 0,200 1,276

str.G.Alexandrescu si str.

Adiacente: Loichita,

Pelbartus, A.Coman 22 0,147

str. Sever Bocu nr. 31

str. Ionel Teodorenu

str. Marius Moga şi str.

Aurel Pop (parţial)

Calea Tontalului, str.

Lige, Calea aradului, str.

z. blocuri Balta Verde

zonBogdanestilor: acad.

A.Baltazar, Semicerc, Calea Torontalului,

portiunea cuprins[ intre

str. Liege si str. G. z. str. A.Rubisntein, , str.

A.Pop, str. E. Neumann,

str. A. Demian

Aleea Ionel Perlea

Aleea Pădurea Verde

Bucovina B27-28, Martirii

de la Fântâna Albă,

Hotinului

C. Aradului nr.17, zona

Bisericii Agape

Parcare sala de sport

Bega

Biserica Sf Iosif

careuri bl. Str. Silistra,

Ctin cel Mare, Holdelor

str. Avram Imbroane intre

Dobrogei si Muzeul

Satului 6 0,040

str. Marginii, str.

Armoniei, str. Ion Barbu 5 14

Calea Alex. Ioan Cuza,

între Pţa Mărăşesti şi

Demetriade 2 1 1

str. V.Lucaci – zona de

garaje din spatele bl.19 şi

bl.32, str. V.Lucaci nr. 21

şi nr. 7, str. Iaşi nr. 4, blv.

Take Ionescu nr. 37 şi nr.

51 – zona de parcare de

lângă Complex 12 7 3 0,020

MODERNIZARE CORPURI

zona de sud față de Canalul Bega

70W 70W-150W 100W 150W 250W 400W

Arh. Victor Vlad 15

Timotei Popovici 2 11

Steaua 8

Eternitatii 7

Mar.Herman Sporer 17

Arh.D.Marcu 15

Z.Muzicescu (Mureş-Izlaz) 39 4 1

Intr.Sepia 7

Intr.Visinului 6

Intr.Ursului 1 1

Intr.Lupului 4

Stegarilor 1 2

Pandurilor 3 2

Martir M.Ciopec 3 6 2

Martir C.Varcus 2 4

Dr.I.Muresan 1 2

Aleea Canepei 7 3

Intr.Muntilor 12 1

Intr.Mierlei 9 9

Martir E.L.Puhallo 6

3 August 1919 44 3

Baba Dochia 5 9

Vasile Balmos 3 3 19

Iederii 5

Sagetii 7

Raului 6

Zidului 2

Inului 6 1

Chisodei 42

Genezei 1

Basmului 1 1

Matasii 3 1

Harniciei 13

Spl.Nistru-Galati 1 22 7

Eternitatii 2 11

J.P.Marat 6

Ceferistilor 6 1

Emil Zola 8 1

Barsei 11 1

Secerii 3

obiectivul reţea electrică de iluminat public str.Felix în lungime de 1,41 km cuprinzând 16 puncte luminoase

Iluminat

cu Led-uri

Cablu

(km)

Cutie de

separaţie

(buc)

Stâlp

(buc)

Puntct

aprindere

(buc)

Locatie (Strada) CORP DE ILUMINAT

obiectivul catedrala Mitropolitană

Steaua 8 1

Izlaz 16

Nicoresti 6

Barbu Lautaru 4

Martir Hateganu 7

Fratelia 6

Piata Plevnei 7

Metianu (Brasov) 11

Berthold 8

Timotei Cipariu 6

Motilor 4

Titu Maiorescu 10 3

Miron Costin 5

Zugrav Nedelcu 7

Ady Endre 6

Emanoil Gojdu 7

Ion Ghica 8

C.Radulescu 2

Piata Mocioni 3

Anisoara Odeanu 9

Nicolae Ivan 4

Padurarilor 6 8

Diaconu Coresi 5

Bradul 4

Stejarul 2

Piata Bihor 8

Ion Creanga 8

Leonard 6 1

Zlatna 11 3

Vidra 4 2

Traian Lalescu 11

Agronomiei 12

George Georgescu 14

Verdi 1 3

Treboniu Laurean 11

Ecaterina Teodoroiu 5 2 1

Iorgovici 3 7

Timocului 10 10

Constructorilor 15

Cerna 10 3

Scolii 9 3

Virgil Onitiu 3 1

Sorin Titel 7 2

F.Barbu(Pescarilor) 10

Soimos 6 1

Zoe(arh.L.Szabo) 2 1

Splaiul Morarilor 3 1

Pacii 6

Lamaitei 5

Dreptatea 14 5

Gradinii 3

Letea 20 2

Weismuler 4

Zavoi 4 1

Herculane 27 3

Curcubeului 3

Frunzei 3

C.Porumbescu 49 4

Naturii 5

Apicultorilor 6 5

Chiriac 22 1

Snagov 11 1

Ranetti 10

Vadul Calugareni 6

Jose Silva 4

Feldioara 6

Piata Crucii 6

Sava Petrovici 5

Martir S.Leia 3

Piata Romanilor 18

Maramures 6

Corneliu Baba 12

Ilie Gropseanu 10

Octav Bancila 7

Negruzzi 20

P.Ispirescu 4

Mircesti 3 3

Abrud+D.Linta 12 9

Intrarea Talangii 8 2

Romulus 6 6

Faleza Bega I -Flora 43

Faleza Bega II 28 4

Delavrancea 14

Pop Tiberiu Timisan 3 11

Iuliu Grozescu 5

Popa Mircea 4

Pavel Dan 13

Posada 11

Rachitei 7

Rahovei 5

Splaiul Sofocle 12

Gogu Opre (Vaslui) 13

Macarie 4

Paunescu 27 3

Cristina Lungu Mar. 6

Stadion 26 9 15

Somes 13

Romanitei 11

Contemporanul 4

Biserica Fratelia 1 7

Rozalia 3

Sulina 12

L.Radaceanu(C.D.Gherea) 11

T.Vladimirescu 31 1

Tolstoi 12

C.Grofseanu 7

C.Noica 4 9

N.Labis 12

Corbului 11

Odobescu I 27

Odobescu II 7

V.Madgearu 24

Mangalia(Preyer-T.Vlad.) 15

Mangalia(Preyer-Budai) 34 34

Barbu Iscovescu 11 3

Cornelia Salceanu 3 1

Intrarea Roma 1

Hebe 13 1

Muzicescu(Pansele-Hebe) 11

Muzicescu(C.Urseni-Rogojan) 13

Bizet 3

Stoia Udrea 8

Al.Rogojan 2

Louis Turcanu 2

M.Banarescu 1

V.Mioc 2

Al.Vlahuta 5

Victor Hugo 30

Aleea Studentilor 5

Coriolan Baran(Giurgiu) 13

Drubeta(Mures Muzicescu) 10

Pavlov(Muzicescu-Alunis) 8

Ana Ipatescu 7

Alunis 15

Socrates 8

Daliei 12

Psih.Salceanu 6

Cuvin 4

Mehadia 11 1

Al.Vaida Voievod 4 7

Ofcea 8

Caras 6

Oedip 1

J.Monet 4

Ch.Darwin 3

Varadia 8

Gloriei 7

Al.Lazar 3 3

Leului 5

Lautarilor 2

Delfinului 4

Aurelianus 6

Poiana Rusca 5

Eroilor de la Tisa 2 41 8

Al.Rogojan 3

Louis Turcanu 3

V.Voiculescu 6

Traian Vuia(Glad-Mures) 19

Mangiuca 8

Izlaz 10

Ariadna 22

Miorita 6

Milcov 5

Nicolint 5

Tosca 4 1

Izlaz (V.Hugo-Herculane) 7

Izlaz (Ceferistilor-Eternitatii) 6

A.Bacalbasa(Paganini-Ras) 6

Hebe(Mures-Muzicescu) 12

Aries 6 20 17

Ulpia Traiana(Por-Mures) 24

Zarand 7

Drubeta(Albac-Mures) 5

Ciocanul(T.Muresan) 10

Stefan cel Mare 25

Piata Aurel Vlaicu(si Varful cu Dor) 10

Luceafarul 6

Ranetti(Iris-Muzicescu) 7

C.Girocului(Lidia-Giroc) 5 21 14

C.Girocului(Rebreanu-Lidia) 73

Retezat 8 8

Craiova 6

Feleacului 3

A.Saligni 12

Chaicovski 3

Feldioara 5

Hebe 9

Iris 17

Aries 18

Cluj 44

Rebreanu 138 2 4

Ranetti(Iris-Rebreanu)) 5 0,030

B-dul Sudului 22 40 6

Ion Vidu 9

Ion Curea 5

Putna(I.Vidu-V.Babes) 4

Grigore Antipa 11

Calatorilor 9

Cezar Boliac 11

C.Buziasului 24

Aleea Poienitei 9

Intr.Citadelei 10

Aleea Muzicii 12

Biserica Ortodoxă din Pţa

Sinaia 3

Stefan cel Mare 8 0,261 7

Ghirlandei 5

G.Dragomir 5

Izvorului 4

Elvila Celebi 9

Ghe.Popovici 3

Candea 6

Arges 9

Mitr.Varlam 11

Severin 7

A.Pumnul 3

Ciszmarick 8

Cozia 31

Memorandului 28 11

B.Bartok(Andron-Arges) 4

C.Buziasului 45

Mures 3

Str.fara nume 4

Cosminului+P-ta Hunedoara 6 6

Rudolf Walter 3 18

V.Birou 2

F.C.Ripensia 9

Biserica greco-catolica(Traian) 1 2

Albac-parcare 3

C.Martirilor 1

Ludus 3

Bistritei 10

Tata Oancea 11 9

N.Lacatus 16

A. Macedonski 16

Diminetii 13

Cercului 30

Mures 24

Berzei 15

Ludwig van Ybl 15

Iosif Vulcan 20

Cozia 8

Martir Tincu Velea 1

Jokai Mor 22

General Magheru 15 5

Prutul 13

Albastrelelor 5 29

Parang 28 1

Demetrescu 4 1

Biserica catolica Fratelia 6

Jules Verne 19 5

Margaritarilor 11

Galilei 8

Biserica greco-catolica(Traian) 1 0,035 1

Cosminului 1

V.Babes 11 2

Legumiculturii 10 0,060

Izlaz nr.123-125 6

Biserica catolica Fratelia 2 0,100

Dumitru Bagdasar 10

C-tin Silvestri 8

Arinului 6 0,198

Fedra 11 0,330

Jean Repin 11

Parcului 7

Cocorilor 11

Emil Garleanu 5 0,040

George Toparceanu 5

Rotunda 5

Plopului 2

Calistrat Hogas 6

Gradinarilor 14

Martir Ion Tanase 18 1

Martir C.Popescu 18 5

Victor Babes 34

Constantin Prezan 11

Diminetii 12

Cercului(Bujorilor-Chisodei) 6

Panselelor 24

Canal Bega 41 21

Colonia Radio 5

Constantin Daniel 12

Rascoala 1907 13

C.I.Nottara 12 2

Fragilor 4

Podgoriei 17

A.Bacalbasa 27 3

Ion Romanu 24 1 2

Prepelitei 5

Paganini 12

Vasilescu Vasia 22

Luta Iovita 4

Deta 4

Delinesti 4

Splaiul Sofocle 8 6

Cheveresului 10 0,045

Josef Gabriel 10

Baba Novac 10

Gheorghe Sincai 9

Eneas(Drubeta-Maced.) 19

Eneas(C.Sagului-Hebe) 16

Hebe 2

Lunei 1 34 2 0,035

Noua 16 11

Cermena 13

Herodot 6

Dumbrava Rosie 5

Gheorghe Asachi 11

Soarelui 3 7

Ion Neculce 22 1

Tigrului 19 0,035

Tiblesului 14

Levantica 5

Melodiei 10 0,035

Ion Lotreanu 5

Nicolae Filimon 13 0,100

Th. Palady(C.Buz.-N.D.Conea) 11 0,027

Ion Bontila 14

Moise Nicoara 14

Chopin 17

Vanatorilor 16 2

Crizantemelor 25

Vasile Lupu 6 5

Valcea 4

Vulturilor(Transil.-Sp.Sofocle) 24 6

Carpati 17

Gutemberg 7

Satu Nou 5

Crisul 10

Stejarul 3

Cerna 17

Bucegi 8

Negoiu(Surorile M.Caceu) 19

Roentgen 4

Bradul 3

Diana 7

Constanta 3

Gladiolelor 4

Minerva 3

I.M.Klein 15

P-ta Axente Sever 4

Biserica cat.P-ta Romanilor 5

Diaconu Coresi 17

Vasile Carlova 15 1

Caprioarei 6 4

Eternitatii(Arh.V.Vlad-Secerii) 2 6 1

Florilor 4 1

C.Urseni 23

Secerii(Ceferistilor-str.Steaua) 10 1

Mures 19

Emil Zola 24

W.Shakespeare 17

Diminetii(tronson II ) 2 12 0,045

Anul 1848 16

Muncitorilor 15

A.P.Cehov 8

Progresului 16

Avantului(Mart.I.Ciordas) 17 1

I.P.Pavlov 9

General Dragalina 20

Iuliu Podilbny 11

Victor Valcovici 23 0,120

Muzicescu(C.Martirilor-Stavrescu) 8

Muzicescu(C.Giroc-Cehov) 7

Alunis 2 16

Dimitrie Dinicu 15

Gospodarilor 8

Neajlov 5

Jupiter 4 0,130

Sabin Manaila 4 0,130

Legumiculturii 5 0,210

Euripide 7

Anina 8

Arh.C.Liuba 4

Olarilor 17

Emil Zola 7

Eneas 26

A.P.Cehov 12 2

Emil Racovita 2 21

N.D.Cocea 31

Spatar Milescu 5 2

Stoica de Hateg 9

Pavel Stoica 10 0,025

Traian Simu 11

Lothar Radaceanu 8

Ioachim Miloia 8

Traian Vuia(Mures-Muzicescu) 13

Arcidava 30

Gradinii(C.Sagului-A.Ipatesc.) 11

Muzicescu(A.P.Cehov-Panse.) 31

Biserica cat.P-ta Romanilor 8 9

Mures(C.Giroc-Neamtu) 10

V.Valcovici 1

F.C.Ripensia 4 0,100

Ion Sarbu 11

Th. Palady 4

Spre Heaven 5

Leonardo da Vinci 27

Recoltei 10 0,100

Fructelor 4

Bujorilor 53 0,310 1

C. Urseni(Venus-I.Podlipny) 41 1,200

Gen.Dragalina 22

D.Bojinca 4

Biserica greco-cat. Dragalina 2

Biserica cat.Dragalina 3

Pestalozzi 43 55

Putna 6

Calea Sagului 15

Cluj(1Decembrie-Leon.da Vinci) 10

Epurelui 2 24

Biserica ortodoxa Veche 3

Alunis 0,050 1

Intersectia Alunis cu Anul 1848 1

Biserica Catolica Tineretii 2

Biserica Catolica Dragalina 1

Monument C.Martirilor 2

Monument C.Sagului 3

M.Viteazul 28

C.Coposu 45

V.Parvan(lat.Bega) 31

Piata L.Da Vinci 12

Biserica I.Slavici 2

T.Vladimirescu(consulat) 14

Spitalul Judetean 5

Cluj(1Decembrie-Leon.da Vinci) 19

Parc B-dul Sudului 50

Valiug 6

Ion Monoran 12

Piata Clemenceau 10

Mihai Viteazu 18

Zona Aries 5

Epurelui 22

C.Sagului(Rebreanu-16Dec.) 42

Iancu Vacarescu 20

Intrarea Lunga 3

Zona Steaua III 8

C.Brancoveanu 3

C.Buziasului(P-ta Domasneanu) 5

Miloia II 9

Lidia colt cu C.Martirilor 8

Intrarea Vantului 2

Intersectie Muzicescu-Ciordas 1

Intersectie Diminetii-Pavlov 1

Biserica T.Vladimirescu 2

Prahova 3 6 0,030

Biserica str.Slavici 1

Biserica C.Girocului 1

Aries 35

V.Babes(M.Viteazul-P.Ramne.) 29

Piata N.Balcescu 6

Cluj(I.Vidu-1Decembrie) 12

Astrilor 1

V.Babes (P. Ramn.-Cluj) 21

Eroilor (Cluj-Daliei) 33 3

Ghe.Marinescu 6

I.L.Caragiale 6

J.L.ondovici 5

Garabet Ibraileanu 6 0,210

Cutezatorilor 3 3

Turn Catedrala Piata Mocioni 4

Eroilor (in spate) 4

Oglinzilor 5

Muzicescu 6 0,180 7

Anton Pann 6 1

Biserica Ardealul-Vaslui 3

Bis.Drubeta-Alunis 1

Piata Petru Rares 4

Muzicescu 1 0,033 1

Intrarea Sabinelor 2 0,066

C-tin Titel Petrescu 7

Bela Bartok 2

Chisodei(unit.militara) 3 6

FC Ripensia 9

Biserica Baptista (P-ta P Rares) 2

Surorile Caceu 4

Iosif Bulbuca 11

P Ispirescu 5

L Rebreanu 1

Gradinii nr 3 1 0,045 1

Zlatna nr 3 1

Plautius Andronescu 5

Bela Bartok 3

Ion Curea 5

Petre Ramneantu 13

George Popovici(Oltul-Candea) 1 4

B-dul Sudului ( in spate la nr 23) 2 2

Biserica Str. Drubeta 2

Prislop (Dr. Pauly Ungureanu) 7 9 0,200

Ion Creanga 6

Ecaterina Teodoroiu 2 1

Remus 3

Ana Ipatescu 1

Magnoliei 22 3

Versului nr.4 1

Surorile Caceu 11

E. Zola 4 1

Inters. Iuliu Maniu-16 Dec. 9 0,120

Girocului(Mures-Averescu) 11

Dimbovita (C.Sagului-Transil.) 28

Biserica Stefan cel Mare 6

Efta Botoca 13 0,441

Ion Luca Banateanu 10 0,469 1

Ion Cristoreanu 10 0,339

Mariana Draghicescu 6 0,203

Vasile Cretu 6 0,203

Aurelia Fatu Radutu 6 0,203

Cimpului 11 0,372

Frunzei 6

Biserica Sarbeasca pta Traian 8

Filaret Barbu 2

Stan Vidrighin 1

Gradinarilor 34 1

Parcare Zona Stadion 2

Zona de blocuri intre

Dambovita si Andreescu 2 2 2

Albastrelelor 4

Gh. Pomut(partial) 6 0,160

Albastrelelor (partial) 3

M-sal Al. Averescu nr. 35 2

Biserica str. NT Velea 1

Biserica str. Magheru 2

Biserica str. Jokai Mor 2

Biserica catolica str. N.T. Velea 1

Tata Oancea 1

Biserica str. Dragalina /Carol 3

Calea Martirilor 51

Biserica Intr. Icar 3

C. Martirilor (Rebreanu-Aries) 21

Stefan cel Mare (in continuare) 5 2

St. O Iosif 23

Alexandru Averescu 36

Zona Sala Olimpia 3 0,090 2

Mures 1 0,370

Gh. Stavrescu 3

Int. Babes Candea 1

Int. Babes Cluj 1

Int Diminetii Muncitorilor 1

Int Muzicescu Ciordas 1

Int Muzicescu Berzei 1

Int Alunis Pavlov 1

Int Muzicescu Anul 1848 1

Int E Zola Steaua 1

Int E Zola Bujorilor 1

Int Carpati Roentegen 1

Int Caceu Crisul 1

Int Caceu Stejarul 1

Steaua 1 0,025

Salcamilor 2

Biserica Muzicescu_Tosca 1 5

Dambovita 23 2 0,025

Harniciei 10

Mures 6

Int E Zola Herculane 1

Piata Traian 4 1 0,080

Blv.16 Dec. 2

Intrare Sala Olimpia 3 0,022 3

Gh. Ranetti 3 0,038

Muzicescu 14 B (parcare) 2

parcare sub podul rutier

Calea Şagului 84

Piata Romanilor 12 0,123

Piaţa Romanilor 4

70 W 70-150W 100W 150W 250W 400 W

Crisan 43

P-ta Libertatii 4 18

Marasesti 15

V.V.Delamarina 4

9 Mai 8

D. Cantemir 5

Caruso Enrico 3

Praporgescu gen. 3

Bolyai Ianos 4

Baragan 43

Ialomita 59

Horia 66

Ion Inculet 1 2

Maria Tănase 5

Soroca 4

Invatatorului 5

Stâlp

(buc)

Punct de

aprindere

(buc)

Locaţie (Strada) Corp de iluminat (buc)

LED Cablu (km) Cutie de

separaţie

(buc)

zona de nord față de Canalul Bega

Ctin Stere 12

Hotinului 5

Intr.Doinei 10 17

Baader 1 12

Virtuţii 10

Aida (Ioan Butenu) 4

Drăgăşani 7

Înfrăţirii 11

A. Ghirodei 28

Bobâlna 30

Vălişoara 26

Păd.Verde 36 2

Popa Sapca 3 16

Martin Luther 10

Antenei 14

Calea Ghirodei 25

Aleea A.Imbroane 5 27 42

A.Seiller 6

A.Muresanu 7

Tazlau 12

Pelinului 10

Demetriade 56

Livezilor 22

Amurgului 16

Livezilor 2

Demetriade 10

C.D.Loga 47

Uzinei 10

Grivita 13

Penes Curcanu 16

Medicinei 7

Heine 5

Reg.13 Calarasi 10

Stephenson 9

Ovidiu 9

Ion Mincu arh. 33

Ion Miron martir 16

Holdelor 19

C-tin Zabulica 14

Luminita Botoc 14

Cicio Pop 4

L.Van Beethoven 7

T.Grozavescu 8

Rene Brasey 3

Robespierre 6

P-ta Huniade 2

G.Enescu 6

S.Bejan 2

Gh.Andrasiu 5

Camil Petrescu 3

Alexandru Borza 17

Lirei 4

Aleea Amicitiei 8

Haga 16

Leandrului 10

Boltei 4

Afirmarii (Gh.Iosub) 5

Spartacus 8

Cocostarcului 2

Caprei 1

Lemnari 5

Matragunei 15

Pelicanului 17

Ismail 14

Ursu Nicolae 8

Luncii 7

Carabusului 6

Laptarilor 2

Brumarele 5

Titeica Gheorghe 18

Luncani 17

Mogosoaia 3

Amado George 3

Obreja 4

Viorelelor 11

Bacovia 8

Behelei 6 1

Miletici 6

Renasterii(partial) 1 5

Topologului 6

Lalelelor(partial1) 7

Primaverii 3

Kodaly Zoltan 13 1

Z.Bucuresti(intre bl.) 25

Z.Iasi(intre bl.) 3

Z.Golescu(intre bl.) 3

Z.V.Lucaciu(intre bl.) 46

Th.Mihali 2

Take. Ionescu(intre bl.) 7

M.Cristea patriarh 12

Biserica Piaristilor 2

Narciselor 10

Lotusului(Silistra) 46

Intr.Sunetului 3

Grama Alexandru 4 7

Gabriela Tako 7

Iatcovici Gh.Nutu 6

C-tin cel Mare 39

Perlei 24

S. Motohon 21

Creanga Horia 11

Aleea Arcasilor 2

Padesului 9

Aleea Balcic 5

Intrarea Portitei 7

Albinelor 22

Stuparilor 21

Foisor 3

Robert Koch 8

Draghici Meletie 17 18

Mocioni Andrei 5 18

Intr.Predeal 5

Braila 5

Braniste 3

Semenic 5

N.Iorga 4

Paciurea Octavian 8

Intr.Paciurea 2

Odobesti 8

Eugen Pop 13

M.Eminescu 30

C.D.Loga 9

Intr. Mincu Ioan Arh. 5

Radio 17

Pasteur Louis 8

Ion Roata 24

Galvanii Luigi 2

Matasarilor 5 40 6

Velceleanu Iosif 3

Olanda 7 12

Carol Davill (partial) 24

Molidului 10

P-ta Atena (Partial) 2

Cornel Lazar 5

M. Glica 12

Negulescu Petre 8

Ecoului 6

Edison Thomas Alva 3

Brazilor 3

Cooperatiei 3

Chorosi A. 4

Mariutac Ioan 3

Ciupe A. 9

Liebhard F. 1

Gheorghevici 2

Olariu P. 12

N. Grivu 13

Oschanitzky 3

Verde 6

Lalelelor (final) 12

G. Longinescu 7

Intr. Carului 9

Micsunelelor 3

Behela 4

Moldovei 12

Zimnicea 7 11

F. Mistral 5 12

Garofitei 18

Romul Ladea 12

Cometei 20

Rozelor 18

Palmierilor 2 16

Orastie 13

Cocosului 3

Alpinistilor 9

Turda 20

Strandului 22 1

Crinului 3

I. Theodoreanu 9

I. Minulescu 2

P-ta. Atena (final) 2

P-ta. Sf. Nicolaie 2

Sinaia 11

S. Dragoi 4

F. Zoltan 3

Pomiculturii 23

Postavaru 5

Enescu Colonel 8

7 Aprilie 6

Braila(Panait Istrati) 3

Trecere pietoni Take Ionescu 2

Titulescu Nicolaie (Partial Pasaj) 10

P. Domasneanu 14

S. Blanaru 10

Deportatii din Baragan 5

I. Brezeanu 11

Remus Tapsala 13

Madrid 9

J.S. Bach 15

Dinu Lipati 14

S. Puscariu 5

Dornei 2

O. Mendeleev 12

Suceava 19

Salciei 3

Aprodul Movila (Partial) 6

Balta Verde 3 16

Aleea Cascadei 1 6

Reg. 6 Cavalerie Grea 3 5

Pavel Rotariu 5

Bruxelles 11

Toplita 4

Chisinau 6

Sibiu 8

Carol Davill (partial final) 5

Gh. Cucu 5 17

Zenit 9

Fagaras 8

Moise Dobosan " Calimanesti" 45

Ciocarliei 21

Vadul Crisului 17

Munteniei 19

Martirii de la Fantana Alba 4

Storojinet 5

Cernaut 7

Piata Avram Iancu 8

Z Munteniei Blocuri A+B+C 18

Bogdanestilor parte stanga 5 63

Spitalul Nou 8

Horia 0,200

Aurel Ciupe 0,016

Piata Atena 0,065

Piata Avram Iancu 0,024

Topliţa 0,037

Traian Grozavescu 0,186

Andrei Mocioni 0,090

C. D. Loga 0,034

Paciurea 0,065

Kodaly Zoltan 0,032

Narciselor 0,044

Matasarilor 0,045

Piata Unirii 80

Zigmond Ormos 8

Telegrafului 34

Intrare Ion Vasai 13

Basel 9

Zurich 23 1

Geneva 14

Samuil Micu 15

Rândunelelor 6

Intrarea Fortăreţei 2

Alsacia 7

Lorena 2 42 0,050

Renasterii (partial 2 ) 25 0,140 1

Calan 2

Calea Aradului 19 161 0,400

Samuil Micu 0,085

Basel 0,035

Crinului 0,040

Semicerc 14

Taborului 7

Umbrei 5

Tacit 7

Nou Proiectata 3

Ion Negulici 13

Zorile 15

Veronica Micle 4

Orhei 9

Dan Capitan 19

Martir Colonel Ioan Uta 15

Zalau 3

Aprodul Movila (Partial2) 11

Banu Maracine 19

Ghioceilor 8

Tebea 17

Herastrau( Fratii Buzesti) 6 3

Pop Ion Reteganul 4

F. Liszt 4

I.Zaicu 7

V. Lazarescu 11

Al. I. Cuza (Partial 1) 20

Piata Consiliul Europei(Partial 1) 44

Piata Marasti (Partial 1) 19

Basarabia(Partial 1) 14

Vuc Karadjici(Partial 1) 20

Herta (Partial 1) 12

Vrancea 3

B. Lepa 3

Tulcea (Partial) 10

Cetatea Alba 13

Aleea Viilor 22

Cosarilor 3

Vuc Karadjici (Final) 3

Herta (Final) 6

M. Leucuta 3

M. Cirneanski(Partial) 9

Madona 2

Al. Lapusneanu 8

Basarabia(Partial 2) 11

Agricultorilor 12

Barzava(Partial) 9

Maslinului (Partea 2) 4

Busuioc 3

Poneasca 6

Cameliei 6

Eroi de la Paulis 14

Armoniei 32

Campina (Grigore T Popa) 30

Aurora 11

I.I. de la Brad 5 2

I. Plavosin 6

Macin 4

Dobrogea 7

Babadag 13

Borsec 3

Amzei 5

Rudaria 13

Mircea cel Batran (partial) 71

Mesteacanului 17

Bistrita 7

Tibrului 22

Ioan Schwicker 13

Grigore Alexandrescu

(partial) 27

Ion Ratiu 15

Barzava(Final) 3

Ghe. Dima(partial) 14

Ghe. Lazar (partial) 3 39

Torntalului (intre blocuri) 9

Ion Popovici Brediceanu 12

Gh. Lazar (partea 2) 10 53

Gh. Dima (partea 2 ) 8

P-ta Maresal Ferdinand 8

Pacha 3

Ungureanu (partial) 2

V. Alecsandrii(partial) 9

Musat 5

Traian Doda (Tarcului) 1

General Grigorescu

Eremia 2

Nufar 18

Gelu 33

Baritiu 23 26

Olanescu 5

Dragalina 23 28

Parcul Civic 38

Bocsa 7

Piata Consiliul

Europei(Partial 2) 13 16

Oituz 20 26

Vasile Goldis (Reg.5

Vanatori)partial 6

Hector 4

Piata I.C.Brateanu

(Partial) 13 27

Take Ionescu 72 93

Basarabia(final) 2

Tulcea (final) 2

M Cirneanski 2 1

Piata I.C.Brateanu (final) 3

Nadasan 2

Piata Marasti (final) 14 2

Al. I. Cuza (final) 20

P-ta Huniade (final) 6

Grigore Alexandrescu

(partial II) 5 22

Ovidiu Balea 41

Aleea Viilor ( partea II) 6 3

Orsova 32

Liege (partial1) 20

Dej (partial) 7

Cugir 29

George Cosbuc 3

N. Titulescu 31 0,130 1

Lugojului 18

Tibiscum 6

Gh.Adam 34

Gh. Lazar (partea 3) 10 2

B-dul Revolutiei 1989

(partial1) 24 31

I.C. Bratianu 48 59

Michelangelo 22 26 0,058

Pod Michelangelo 16 8

Aleea Merisor 4

Proclamatia de la

Timisoara (partial1) 17 4

Grigore Alexandrescu 7 7

B-dul Revolutiei 1989

(final) 11 15

P-ta Sf. Gheorghe 2

Mircea cel Batran (final) 1

Lucian Blaga 5

Platoul din fata Parcului

Copiilor 4

Proclamatia de la

Timisoara (partial2) 16

Zona Aeroport 19 28

Simion Barnutiu(partial) 62

Dorobanti (partial) 83

Pastorilor 9

Parc Zona Lipovei 33

Tramvaiul din Piata

Libertatii 1 1

Statuie Parc Central 2 4

Faleza Bega Copaci 3 6 4 2

Platan Muzeu 3 1

Pasaj Pod Traian 50 1

Sens Giratoriu Calea

Aradului(Selgros) 10 0,125 2

Liege (partial) 9 4 6 0,040

Dej (partial) 11

Baader Enric 6 0,,240

Gh. Dima (partial) 10

Gh. Lazar 57 2 3

Take Ionescu 12

Simion Barnutiu(partial) 15

Dorobantilor (partial) 12 0,520

Gh. Adam 0,200

Circumvalatiunii 35

Take Ionescu 2

Henry Coanda 3

Monument C. Aradului 1

Acad. D. Gusti

suplimentare 3

Parc Cugir 3 0,050

P-ta Marasti 1

Lugojului 1

Dropiei nr. 6 1

Timis int Amforei 1 0,070

Gh. Lazar 19

Sever Bocu ( partial) 12

Palanca 9

Dumitru Tichindeal 2

Amzei nr. 38 1

Acad. Remus Radulet 1 1

Marasesti 2

Intrarea Doinei 1 0,030 2

Ciresului nr.2 1

Proclamatia de la

Timisoara int Ep. A

Pacea 1

Blocuri Aeroport (teren

joaca) 2

Circumvalatiunii II 45

Republicii II 97

str. Marasesti 32 0,500 1

Zona Catedralei 54

Director Direcția Edilitară, Șef Serviciu,

Culiță Chiș Ioan Zubașcu

Metalic MT RATT Retro SE 10

metalic

SE4

metalic Zid

0 0 108 0 0 0 0 111

0 0 35 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 3 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 5

2 0 0 0 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 7

1 0 0 0 0 0 0 47

113 0 0 0 0 0 0 113

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 17 0 0 9 0 31

0 0 0 0 0 0 24 0

0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 42

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 6

7 0 0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 3

16 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 14

4 0 0 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 0 6

Tip stalp

Total

stalpi

(buc)

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 8

3 0 0 0 0 0 0 65

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 18

1 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 37

2 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 4 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 23 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 8 0 0 0 0 64

0 0 0 0 0 0 0 9

12 0 0 0 0 0 0 12

13 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 23

3 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 41

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

28 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 25

4 0 0 0 0 0 2 32

0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 4

16 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 10 0 0 0 0 103

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 2 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 9

6 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 2 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 12

5 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 41

2 0 105 0 0 0 0 134

0 0 46 0 0 0 0 46

0 0 32 0 0 0 0 124

0 0 41 0 0 0 0 41

0 0 28 0 0 0 0 44

10 0 94 0 0 0 0 104

0 0 50 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 54

3 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 12

2 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 0 0 84

0 0 56 0 0 0 0 121

0 0 0 0 0 0 0 95

26 0 0 0 0 0 0 117

23 0 0 0 0 0 0 23

1 0 7 0 0 12 0 34

9 0 18 0 0 0 0 163

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 4 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 79

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 9

37 0 19 0 0 0 0 186

0 10 0 0 0 0 0 10

0 0 17 0 0 0 0 107

4 0 0 0 0 0 0 84

133 0 0 0 0 0 0 140

0 0 3 0 0 0 0 121

62 0 0 0 0 0 0 181

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 41

0 0 0 0 0 0 0 588

0 0 0 0 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 26

1 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 31

0 0 25 39 0 0 0 65

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 37

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 4

0 2 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 4

3 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 106

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 3

1 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 18 0 0 0 0 92

0 0 0 0 0 0 0 37

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 6 0 0 3 0 61

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 10

10 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 26 0 0 0 5 45

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 12

4 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 20

2 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 51

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 39

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 51

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 18 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 4 0 0 0 0 0 105

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 40

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 33

2 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 0 12

5 0 0 0 0 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 21 0 0 0 0 87

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 5 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 6

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 43

0 0 3 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 3

11 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 10 0

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 54

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 65

3 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 8 0

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 17

2 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 10

4 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 1 0 17

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 4

1 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 66 0 0 0 0 75

0 0 0 0 0 0 0 22

1 0 0 0 0 0 0 136

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 1 0 0 0 0 14

0 0 89 0 0 0 0 96

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 9 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 0 0 11

3 0 0 0 0 0 0 11

0 0 27 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 24 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 6

2 0 4 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 75

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 50

10 0 1 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 5

8 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 12

8 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 74

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 6

14 0 13 0 0 0 0 27

1 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 23

48 0 0 0 0 0 0 48

0 0 2 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 3 0 0 0 0 12

11 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 9

3 0 0 0 0 0 0 7

2 0 0 0 0 0 0 37

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 8

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 8

1 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 2 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 17 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 17 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 3 0 0 0 0 47

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 8 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 15 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 27

2 0 0 0 0 0 0 80

0 0 0 0 0 0 3 32

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 37

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 10

4 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0 0 58

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 13 0

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 10

3 0 0 0 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 30

1 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 49

21 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 32 0

0 0 0 0 0 0 0 66

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 9

6 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 22

4 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 1 0 1 0 0 6

4 0 0 0 0 0 1 16

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 59

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 6

2 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 30 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 59

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 12

1 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 58

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 115

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 48

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 15

2 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 9

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 11

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 6

1 0 0 0 0 0 0 12

9 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 1 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 26 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 76

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 9

41 0 27 0 0 0 0 103

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 94

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 52

2 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 38

0 0 0 14 0 0 0 14

8 0 0 0 0 0 0 76

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 19

7 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 176

1 0 0 0 0 0 0 18

10 0 0 0 0 0 0 41

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 8

11 0 9 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 10

0 3 0 0 0 1 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 1 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 5 24

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 14 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 28 0 0 0 0 34

0 0 3 0 0 0 0 11

9 0 0 0 0 0 0 9

24 0 0 0 0 0 0 37

0 0 18 0 0 0 0 18

0 0 25 0 0 0 0 25

0 0 15 0 0 0 0 17

0 0 18 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 9 0 0 0 0 9

12 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 4 9

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 21

5 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 46

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 6 0 0 0 0 6

0 0 4 0 0 0 0 4

0 0 10 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 18

0 0 0 0 0 0 8 0

0 0 20 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 6

20 0 0 0 0 0 0 57

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 29 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 14

7 0 1 0 0 0 0 16

1 0 0 0 0 0 0 1

2 0 2 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 26

1 0 0 0 0 0 5 19

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 29

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 4

3 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 14

0 1 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 12

7 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 19 0 0 0 0 161

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 67

4 0 0 0 0 0 0 13

2 0 4 0 0 0 0 30

0 0 0 0 0 0 0 8

39 0 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 3 0 0 0 0 71

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 28

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 4

8 0 21 0 0 1 0 90

0 0 0 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 0 34

1 0 2 0 0 1 0 96

0 0 0 0 0 0 0 28

122 0 0 0 0 0 0 122

4 0 0 0 0 4 0 19

0 0 52 0 0 0 0 52

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 55

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 39

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 90 0 0 1 0 93

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 44

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 24

0 0 0 0 0 0 0 43

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 31

0 0 0 0 0 0 0 161

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 15

19 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 19

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 47

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 25 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 4

1 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 15 0

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 4

28 0 63 0 0 0 0 92

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 32

0 0 0 0 0 0 0 5

1 0 0 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 50

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 34

0 0 0 0 0 0 0 23

0 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 0 0 3

4 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 0 0 45

0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 10

8 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 17

0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 15

0 0 0 0 0 0 0 7

0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 5

90 AEM

Alt

producat

or

ELBA Philips Axial Pietonal Proiector Stradal

0 111 0 0 0 0 3 0 108 111

0 0 0 29 36 0 29 0 36 65

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 3 3 3 0 0 3 6

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 5 26 0 7 0 24 31

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 5 0 20 47 0 0 5 67 72

0 111 0 2 0 0 0 0 113 113

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 31 31 0 31 0 31 62

0 0 24 0 0 0 24 0 0 24

0 0 0 0 42 0 0 0 42 42

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 15 6 0 15 0 6 21

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

Total

aparate

(buc)

Putere (W) Producator Tip corp

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 8 6 0 8 0 6 14

0 0 0 0 55 0 0 0 55 55

0 0 0 23 0 0 16 0 7 23

0 0 0 24 4 0 23 0 5 28

0 0 0 16 7 0 5 0 18 23

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 0 38 0 0 0 38 38

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

0 0 0 31 7 0 0 0 38 38

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 2 0 30 0 0 0 32 32

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 0 0 1 5 0 1 0 5 6

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 4 8 0 2 0 10 12

0 0 0 2 10 0 2 0 10 12

0 0 0 4 1 0 0 0 5 5

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 2 18 0 0 0 20 20

0 0 0 0 16 0 0 0 16 16

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 6 0 0 0 0 0 0 6 6

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 0 0 15 28 0 12 0 31 43

0 0 5 23 0 0 0 0 28 28

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 17 0 17 0 0 30 0 4 34

0 0 0 3 0 3 0 0 0 3

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 1 0 0 16 0 1 0 16 17

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 16 91 0 4 0 103 107

0 0 0 0 18 0 0 0 18 18

0 0 0 21 0 0 4 0 17 21

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 10 9 0 0 0 19 19

0 0 0 18 17 0 18 0 17 35

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 0 0 7 0 0 0 0 7 7

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 4 5 0 0 0 0 9 9

0 0 0 23 26 0 23 0 26 49

0 0 0 3 29 0 0 0 32 32

0 0 0 27 0 0 0 0 27 27

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 101 0 108 0 0 209 0 209

0 0 0 25 109 0 25 0 109 134

0 48 0 0 0 0 0 0 48 48

0 0 0 64 26 0 38 8 44 90

0 1 0 108 105 6 16 4 188 214

0 0 0 33 75 0 36 10 62 108

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 4 4 0 0 0 8 8

0 0 5 0 0 0 0 0 5 5

0 0 0 7 0 0 0 0 7 7

0 3 0 21 30 0 21 0 33 54

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 4 0 4 0 0 0 4

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 46 24 0 44 0 26 70

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 39 0 0 0 0 39 39

0 0 0 16 0 0 0 0 16 16

0 0 0 20 26 0 20 0 26 46

0 0 0 5 12 0 5 0 12 17

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 0 2 207 0 2 0 207 209

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 9 2 115 0 0 0 126 126

0 133 0 1 8 0 0 0 142 142

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 33 0 0 0 33 33

0 1 0 587 0 0 588 0 0 588

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 2 0 14 12 0 14 0 14 28

0 4 0 4 37 0 0 0 45 45

0 0 0 0 32 0 0 0 32 32

0 0 0 0 22 0 0 0 22 22

0 0 0 3 0 3 0 0 0 3

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 7 0 0 0 0 7 7

0 0 0 13 0 0 0 0 13 13

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 32 1 0 0 0 33 33

0 0 0 100 99 0 99 0 100 199

0 0 0 23 0 0 0 0 23 23

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 11 91 0 0 0 102 102

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 20 0 0 0 20 20

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 21 0 0 0 0 21 21

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 0 13 57 0 6 0 64 70

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

0 1 0 18 0 0 18 0 1 19

0 0 2 0 17 0 0 0 19 19

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 11 5 49 5 0 0 60 65

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 49 2 0 0 0 51 51

0 0 0 41 0 0 0 0 41 41

0 1 3 49 30 0 18 0 65 83

0 0 0 18 0 0 0 0 18 18

0 0 0 10 23 0 10 0 23 33

0 0 0 0 106 0 0 0 106 106

0 0 0 5 10 0 5 0 10 15

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 5 0 5 0 0 0 5

0 0 0 2 9 0 0 0 11 11

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 0 60 0 0 0 60 60

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 17 0 0 3 0 14 17

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 2 2 0 2 0 2 4

0 0 0 34 83 0 0 0 117 117

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 6 0 0 6 0 0 6

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 34 0 0 0 34 34

0 0 0 16 0 0 0 0 16 16

0 0 0 28 23 0 21 0 30 51

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

0 0 0 47 1 0 0 0 48 48

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 10 0 0 0 10 0 0 10

0 0 0 9 1 0 0 0 10 10

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 16 0 0 0 0 16 16

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 0 8 0 0 0 0 0 8 8

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 0 20 0 0 0 20 20

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 3 0 0 2 0 0 0 5 5

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 0 0 0 19 0 0 0 19 19

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 19 69 0 18 1 69 88

0 0 0 0 24 0 0 0 24 24

0 0 0 0 33 0 0 0 33 33

0 0 2 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 5 12 0 5 0 12 17

0 0 0 10 20 0 10 0 20 30

0 0 20 67 115 0 87 0 115 202

0 0 0 0 57 0 0 0 57 57

0 0 0 25 0 0 22 0 3 25

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 12 26 0 11 1 26 38

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 10 16 0 10 0 16 26

0 0 30 0 0 0 30 0 0 30

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 77 0 0 0 0 77 77

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 0 16 0 0 0 16 16

0 0 0 2 14 0 0 2 14 16

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 2 14 0 2 0 14 16

0 0 0 12 1 0 0 0 13 13

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 46 0 0 0 46 46

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 0 0 74 0 0 0 0 74 74

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 0 26 30 0 26 0 30 56

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 1 16 0 1 0 16 17

0 0 0 18 15 0 0 0 33 33

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 3 4 0 7 0 0 7

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 0 8 2 0 3 0 7 10

0 2 0 23 16 0 25 0 16 41

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 2 4 0 1 0 5 6

0 0 1 0 4 0 1 0 4 5

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 7 6 0 7 0 6 13

0 0 0 19 0 0 0 0 19 19

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 22 0 0 0 22 22

0 0 0 16 0 0 14 0 2 16

0 0 0 0 45 0 0 0 45 45

0 0 1 0 11 0 0 0 12 12

0 0 0 7 5 0 0 0 12 12

0 0 0 13 0 0 0 0 13 13

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 10 8 0 0 0 18 18

0 0 0 0 22 0 0 0 22 22

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 3 14 0 2 0 15 17

0 8 0 0 0 0 0 0 8 8

0 0 0 13 0 0 0 0 13 13

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 27 12 0 0 0 39 39

0 0 0 52 41 0 30 0 63 93

0 0 0 3 14 0 0 0 17 17

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 7 11 0 7 0 11 18

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 0 0 23 25 0 0 0 48 48

0 0 2 10 0 0 0 0 12 12

0 0 5 0 0 0 0 0 5 5

0 0 0 0 39 0 0 0 39 39

0 1 0 5 7 0 3 0 10 13

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 22 0 0 0 0 22 22

0 0 0 21 0 0 21 0 0 21

0 0 0 16 41 0 0 0 57 57

0 0 0 0 60 0 0 0 60 60

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 13 0 0 0 13 0 0 13

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 24 15 0 0 0 39 39

0 0 0 0 19 0 0 0 19 19

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 0 31 0 0 0 31 31

0 0 0 14 0 0 4 0 10 14

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 32 0 0 0 32 0 0 32

0 0 0 5 0 0 0 0 5 5

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 5 0 0 0 0 5 5

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 29 0 0 0 0 29 29

0 0 0 18 0 0 0 0 18 18

0 0 0 0 12 0 0 0 12 12

0 0 0 8 13 0 0 0 21 21

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 0 21 0 0 0 21 21

0 0 0 1 5 0 0 0 6 6

0 0 0 5 11 0 4 0 12 16

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 17 6 0 15 0 8 23

0 0 0 4 7 0 0 0 11 11

0 0 0 0 15 0 0 0 15 15

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 5 21 0 5 0 21 26

0 0 0 9 0 0 0 0 9 9

0 0 0 0 20 0 0 0 20 20

0 8 1 0 52 0 8 0 53 61

0 0 0 14 0 0 0 0 14 14

0 0 1 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 0 0 26 24 0 22 4 24 50

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 36 0 0 0 36 36

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 35 0 0 0 0 35 35

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 0 66 0 0 1 65 66

0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

0 1 0 0 20 0 0 0 21 21

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 58 0 0 0 0 58 58

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 0 16 0 0 0 16 16

0 0 0 38 0 0 10 1 27 38

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 13 1 0 0 0 14 14

0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

0 0 0 0 16 0 0 0 16 16

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 8 2 0 6 0 4 10

0 5 0 0 0 0 0 0 5 5

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 12 0 2 0 0 0 14 14

0 0 9 0 0 0 0 0 9 9

0 0 0 11 7 0 5 0 13 18

0 0 0 1 18 0 0 0 19 19

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 3 23 32 0 24 0 34 58

0 0 0 0 21 0 0 0 21 21

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 13 0 0 0 13 13

0 0 0 0 14 0 0 0 14 14

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 71 32 0 36 0 67 103

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 41 0 3 64 0 0 0 108 108

0 0 0 3 0 3 0 0 0 3

0 0 0 0 12 0 0 0 12 12

0 0 0 14 5 0 14 0 5 19

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 208 0 0 208 0 0 208

0 0 0 20 9 0 20 0 9 29

0 0 0 52 0 0 52 0 0 52

0 0 0 16 0 0 16 0 0 16

0 20 68 0 0 0 68 0 20 88

0 0 0 16 0 0 16 0 0 16

0 0 0 36 0 0 36 0 0 36

0 0 0 19 0 0 0 0 19 19

0 0 0 28 0 0 28 0 0 28

0 0 0 56 10 0 56 10 0 66

0 0 0 40 19 0 40 0 19 59

0 0 0 176 0 0 176 0 0 176

0 0 0 25 0 0 14 0 11 25

0 0 0 11 0 0 11 0 0 11

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 15 0 0 15 0 0 15

0 0 0 0 31 0 0 7 24 31

0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 0 20 0 0 0 20 20

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 0 18 0 0 0 18 18

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 0 18 0 0 0 18 18

0 0 1 0 23 0 1 0 23 24

0 0 0 23 0 0 0 0 23 23

0 0 0 8 63 0 8 0 63 71

0 0 3 1 13 0 0 8 9 17

0 0 0 14 21 0 14 0 21 35

0 0 0 14 20 0 14 0 20 34

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 4 9 0 3 0 10 13

0 0 0 6 0 3 0 0 3 6

0 0 64 0 0 0 64 0 0 64

0 0 231 0 0 0 231 0 0 231

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 21 0 0 0 0 21 21

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 11 0 0 0 0 0 0 11 11

0 3 0 4 0 0 0 0 7 7

0 0 0 8 4 0 8 0 4 12

0 5 0 8 0 0 0 0 13 13

0 0 12 0 0 0 12 0 0 12

0 0 8 0 0 0 0 0 8 8

0 0 0 0 36 0 0 0 36 36

0 0 0 8 0 0 8 0 0 8

0 0 0 0 33 0 0 0 33 33

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 1 0 20 19 0 0 2 21

0 0 0 2 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 10 0 0 0 10 10

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 47 0 0 0 47 47

0 0 3 11 18 0 14 0 18 32

0 0 0 0 3 0 0 3 0 3

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 5 0 0 0 0 5 5

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 9 0 0 9 0 0 9

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 11 0 0 0 0 11 11

0 0 0 0 29 0 0 0 29 29

0 0 0 10 0 0 0 0 10 10

0 0 0 16 11 0 16 0 11 27

0 0 5 9 11 5 7 0 13 25

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 0 32 0 0 0 32 32

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 0 12 0 0 0 12 12

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 31 0 0 0 31 31

0 0 0 13 0 0 0 0 13 13

0 0 0 2 21 0 0 2 21 23

0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 3 0 0 0 0 0 0 3 3

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 6 3 0 5 0 4 9

0 0 0 0 23 0 0 0 23 23

0 0 0 0 44 0 0 0 44 44

0 0 0 7 0 0 7 0 0 7

0 0 0 4 4 0 0 0 8 8

0 0 0 24 0 0 0 0 24 24

0 0 3 0 0 3 0 0 0 3

0 0 0 171 6 0 0 0 177 177

0 0 2 0 67 0 0 2 67 69

0 0 8 15 27 4 0 3 43 50

0 0 0 0 8 0 0 0 8 8

0 0 0 0 2 0 0 0 2 2

0 0 0 0 83 0 0 0 83 83

0 0 0 5 0 0 0 0 5 5

0 0 0 26 0 0 0 0 26 26

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 11 0 0 0 11 11

0 0 0 10 91 0 0 0 101 101

0 0 0 7 0 0 0 0 7 7

0 0 0 39 9 0 32 0 16 48

0 0 0 15 0 0 3 0 12 15

0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

0 10 0 0 0 0 0 0 10 10

0 0 0 2 35 0 2 0 35 37

0 0 0 0 31 0 0 0 31 31

0 0 0 0 35 0 0 0 35 35

0 0 0 9 7 0 0 0 16 16

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 0 2 15 0 0 0 0 17 17

0 0 0 64 121 0 64 5 116 185

0 0 1 0 7 0 0 0 8 8

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 24 0 0 0 0 24 24

0 0 0 8 28 0 6 0 30 36

0 0 0 12 33 0 12 0 33 45

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 14 6 0 0 0 20 20

0 0 0 21 0 0 0 0 21 21

0 0 0 13 35 0 6 0 42 48

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 4 0 78 107 0 44 0 145 189

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 0 21 0 0 0 21 21

0 0 0 12 0 0 0 0 12 12

0 0 0 5 1 0 6 0 0 6

0 0 0 0 20 0 0 0 20 20

0 0 0 0 6 0 0 0 6 6

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 7 0 0 0 7 7

0 0 0 0 16 0 0 0 16 16

0 0 0 17 0 0 0 0 17 17

0 0 1 1 3 0 0 0 5 5

0 0 0 0 25 0 0 0 25 25

0 0 15 0 0 0 0 0 15 15

0 0 0 0 3 0 0 0 3 3

0 0 0 0 33 0 0 0 33 33

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 4 5 0 5 4 0 0 9

0 0 0 4 0 0 0 0 4 4

0 0 0 0 12 0 0 0 12 12

0 0 0 0 9 0 0 0 9 9

0 0 0 0 4 0 0 0 4 4

0 0 0 6 0 0 0 0 6 6

0 0 0 27 0 0 0 0 27 27

0 0 0 22 0 0 22 0 0 22

0 0 0 44 18 0 0 0 62 62

0 0 0 3 0 0 0 0 3 3

0 0 0 8 0 0 0 0 8 8

0 0 0 1 9 0 1 0 9 10

0 0 8 0 0 0 8 0 0 8

0 0 0 2 4 0 2 0 4 6

0 0 0 0 17 0 0 0 17 17

0 0 0 15 0 0 0 0 15 15

0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5

1

0,110 11

0,090 8

1

CYY 3

x 2,5

Punct de

aprindere

(buc)

Cablu (km) Cutie de

separaţie

(buc)

0,013

1

0,0315 3

1

1

1

1

1

2

0,048 7 1

4 3

0,130 14 1

1

1 1

1

2

10

8

1

1

5 1

5

4

6

13

3

3

1

10

2

1

1

2

1

3

0,580 40

0,046 1

1

1

1

0,120 1

0,100 0,165 0,170 4 1

0,140 6 1

0,250 4

ACyABy

3x70+35

ACyABy

3x75+25

CYY 4

x 4

ACyABy

3x25+16

ACyABy

3x50+25

Cablu (km) Cutie de

separaţie

(buc)

Punct de

aprindere

(buc)

CYY 6

x 6

TYIR

1x16+1x2

5

9

0,03 5

2

1

0,050

1

0,05

0,25 1

0,05 1

5

1

0,800

0,05 12 1

5

0,14 5

2

1

1

23 1

8

1

1

0,102 14

6 1

0,016 9 2

7

4

1

2 1

6 1

10

1 1

1 1

1

8

1

0,04 2

0,13 11

9 1

1

3

2

5

0,1 0,017 41 1

2

1

1

1

42 1

2

2

3

0,66 21

0,1 2