keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/03.04.2018 privind modificarea si completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 si nr. 2/08.01.2018

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 166/03.04.2018
privind modificarea si completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 si nr. 2/08.01.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 7668/02.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 7668/02.04.2018 intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7668/02.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) si o), art. 35, alin (2), lit. i) si art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Avand in vedere Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 si nr. 2/08.01.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 2 si 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea si completarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, completat si modificat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 si nr. 2/08.01.2018, dupa cum urmeaza: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete si cel cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul "Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de crestere Timisoara si prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega".
Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal si Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega", STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete si a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea darii in administrare catre Regia Autonoma de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/calatorie in limita maxima de 1 ora;
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;
Decontarea intre Municipiul Timisoara si SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA se face lunar, dupa incheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua in termen de 30 zile de la data primirii acestora".

Art. 2: Celelalte prevederi ale Protocolului raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, precum si SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Page 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în

comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 şi nr.2/08.01.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 şi nr.2/08.01.2018. Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016 şi HCLMT nr. 2/08.01.2018.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea oraşelor din punctul de vedere al calității vieţii.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduc la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare. Oportunitatea oferită cetăţenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SC2018 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Page 2

precum şi accelerarea acestei tendinţe în urma investiţiilor străine în aceste ţări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendinţele generale din toate ţările dezvoltate, soluţia pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieţii şi protejarea mediului. Scopul final este acelaşi: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanţare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timişoara prin prisma introducerii transportului public naval pe Canalul Bega, în vederea creşterii mobilităţii persoanelor şi eficientizării timpului de călătorie în oraş. Acest obiectiv specific al proiectului este atins prin realizarea de acţiuni complexe non-agresive, reversibile şi în relaţie cu apa:

 Realizarea a 9 staţii de vaporetto şi închirieri biciclete pe canalul Bega;  Achiziţionarea a 7 vaporetto;  Achiziţionarea a 140 de biciclete.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara, inclusiv bunurile rezultate în urma finalizării proiectului sus menţionat, în baza HCL nr. 260/26.05.2015, în vederea asigurării funcţionării întregului sistem municipal de transport public astfel rezultat, în perioada de implementare şi de operare a acestuia.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilităţi, primul card fiind atribui gratuit.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor bicicletelor achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Protocolului de

acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016 şi HCLMT nr. 2/08.01.2018, după cum urmează:

- Articolul 6 se modifică şi se completează, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete şi cel cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul

Page 3

„Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara şi prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal şi Hotararii Consiliului Local 260/26.05.2015 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) a unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete şi a serviciului de transport cu biciclete realizat prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului la tariful de 2,50 lei/călătorie în limita maximă de 1 oră;

-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 şi nr.2/08.01.2018

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016 şi HCLMT nr. 2/08.01.2018.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte acordarea de facilităţi utilizatorilor de biciclete biciclete achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Proiectul propune utilizarea bicicletelor de către cetăţenii municipiului Timişoara achiziţionate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea

Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro