keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/03.04.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 349/2014 privind darea in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (actuala S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. prin HCL nr. 271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 167/03.04.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 349/2014 privind darea in administrare catre Regia Autonoma de Transport Timisoara (actuala S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. prin HCL nr. 271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 7672/02.04.2018 al Primarului Municipiului Timisoara, Domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7699/03.04.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-7699/03.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7699/03.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni;
In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: "Poli de crestere", din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;
In confomitate cu art. 867-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 119, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 care va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2: Darea in administrare prevazuta la Art. 1 se va face pana cel mai tarziu la data finalizarii proiectului "Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega" Cod SMIS 31814".

Art. 2: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 349/2014 raman nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A..

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Politiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- S.C. Societatea de Transport Public Timisoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

ROMANIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. ET do/E Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: internet: www.primariatm.ro EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE de modificare a HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal 1. Descrierea situației actuale Prin HCL nr.349/2014 s-a prevăzut darea în administrare către RATT a unui sistem municipal de transport intermodal compus din: > 25 de stații de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 staţii de transport în comun realizate prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara””, cod SMIS 40139; > 9 stații de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 > | stație de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. Iancu Văcărescu — tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625; Doar la finalizarea proiectelor. Proiectele „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara”?, cod SMIS 40139 şi „Reabilitare str. lancu Văcărescu — tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625, au fost finalizate şi în consecință cele 26 stații de biciclete, cele 300 biciclete şi cele 11 stații de transport în comun au putut fi date în administrare către RATT. Prin contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară | - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor — Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, au fost realizate pe malurile canalului Bega un număr de 9 stații de biciclete şi au fost achiziţionate 140 de biciclete. La această dată proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 se află în implementare, în baza Actului adiţional nr.5 la Contractul de finanțare, până la 30.06.2018. Prelungirea implementării proiectului Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 s-a impus ca urmare a necesității rezolvării problemelor referitoare la funcționare şi anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega, problemă a cărei rezolvare nu depinde de Municipiul Timişoara La data prezentei toţi indicatorii proiectului au fost îndepliniți dar datorită faptului că nu este înființată autoritatea de administrare a Canalului Bega proiectul este declarat nefuncţional. Cele 9 stații de biciclete au fost finalizate şi recepționate încă din 2016 iar prin contractul de furnizare nr.51/2017 au fost achiziţionate şi recepționate şi cele 140 de biciclete, iar de la data recepției curge garanția produselor. Cod FO53-03, Ver.1

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Prin HCL nr.349/2014 se prevedea darea în administrare către RATT a celor 9 stații de biciclete și celor 140 de biciclete numai după finalizarea proiectului. Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială. Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligațiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidențiate în situațiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. 3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Pentru a utiliza cât mai eficient bunurile achiziționate în cadrul proiectului, în acest caz cele 9 stații de biciclete şi cele 140 de biciclete consider necesar şi oportun aprobarea proiectului de hotărâre de modificare a HCL 349/2014 privind darea în administrare către în administrarea către Regia Autonoma de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal . Şef S.G.M.P.F.I. MAGDALENA “ i Cod FO53-03, Ver.1

Atasament: Aviz_Serviciul_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-7699/03.04.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-7699/03.04.2018 AVIZ La raportul de specialitate privind modificarea HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană nr. SC2018-7699/03.04.2018 conform căruia este necesară modificarea HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal datorită prelungirii implementării proiectului Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 care s-a impus ca urmare a necesității rezolvării problemelor referitoare la funcţionare şi anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega, problemă a cărei rezolvare nu depinde de Municipiul Timişoara; Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acțiuni; În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013; În conformitate cu art. 867-870 din Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare privind constituirea, exercitarea, apărarea şi stingerea dreptului de administrare; În conformitate cu prevederile art. 119, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată :” art.123 (1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean, în condițiile legii”; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 1 şi alin. 2 lit. b) şi d), alin. 4 it. f),, alin. 6 lit. a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată și modificată: (1) Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației

publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, orașului sau municipiului; (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor; (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz. În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-7699/03.04.2018 privind modificarea HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind modificarea HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timișoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal, și nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ S.G.M.P.F.I.N.L. BIROUL PROIECTE DIVERSE NR. SC 2018 745 RAPORT DE SPECIALITATE De modificare a HCL 349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 7672/02.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificare a HCL 349/2014 privind darea în administrare către în administrarea către Regia Autonoma de Transport Timişoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal, prin care se propune: - darea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a 9 stații de biciclete și 140 de biciclete, achiziționate în cadrul proiectului REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI BEGA, până cel târziu la finalizarea proiectului. Facem următoarele precizări: Prin HCL nr.349/2014 s-a prevăzut darea în administrare către RATT a unui sistem municipal de transport intermodal compus din: > 25 de stații de biciclete şi 300 de biciclete şi 11 stații de transport în comun realizate prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creștere Timişoara””, cod SMIS 40139; > 9 stații de biciclete şi 140 biciclete realizate prin proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814 1 stație de biciclete realizată prin proiectul „Reabilitare str. lancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol şi b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 23625; Doar la finalizarea proiectelor. vV Proiectele ,,Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara””, cod SMIS 40139 şi „Reabilitare str. lancu Văcărescu - tronsonul cuprins între b-dul Regele Carol și b-dul 16 decembrie 1989”, cod SMIS 25625, au fost finalizate și în consecință cele 26 stații de biciclete, cele 300 biciclete şi cele 11 stații de transport în comun au putut fi date în administrare către RATT. Prin contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli Urbani de Creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, au fost realizate pe malurile canalului Bega un număr de 9 stații de biciclete și au fost achiziționate 140 de biciclete. FO 33-01. Ver.3

Cele 9 stații de biciclete au fost finalizate și recepționate încă din 2016 iar prin contractul de furnizare nr.51/2017 au fost achiziționate şi recepționate și cele 140 de biciclete, iar de la data recepției curge garanția produselor. Aceste stații de biciclete, din cadrul proiectului, au fost concepute să funcționeze într- un sistem unitar de transport public intermodal. La această dată proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 se află în implementare, în baza Actului adițional nr.5 la Contractul de finanțare, până la 30.06.2018. Prelungirea implementării proiectului Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 s-a impus ca urmare a necesității rezolvării problemelor referitoare la funcționare și anume înființarea autorității de administrare a Canalului Bega, problemă a cărei rezolvare nu depinde de Municipiul Timișoara. La data prezentei toți indicatorii proiectului au fost îndepliniți dar datorită faptului că nu este înființată autoritatea de administrare a Canalului Bega proiectul este declarat nefuncțional. Având în vedere cele de mai sus și pentru a utiliza cât mai eficient bunurile achiziționate în cadrul proiectului, respectiv cele 9 stații de biciclete și cele 140 de biciclete, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificare a HCL 349/2014 privind darea în administrare către în administrarea către Regia Autonoma de Transport Timișoara (actuală S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A. prin HCL nr.271/2017) a unui sistem municipal de transport intermodal, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara. Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalității şi nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001. BIROU PROIECTE DIVERSE manager proiect ADINA ŞUIU - responșâbil tehnic ŞEF SERVICIUL G.M.P/ MAGDALENA NICOARĂ FO 33-01, Ver.3