keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 151/03.04.2018 privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 151/03.04.2018
privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 6178/15.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 6178/15.03.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 6178/15.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 5033/15.03.2018 privind actualizarea tarifelor aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT, de Adunarea Generală a Asociaţilor, precum şi Nota de fundamentare a tarifelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016 privind completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.02.2016, aprobarea tarifului lei/km pentru transportul cu autobuzul şi troleibuzul, precum şi aprobarea altor tarife;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 03.04.2018;
Având în vedere amendamentele formulate de domnul consilier Adrian Lulciuc;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă ajustarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă ajustarea, modificarea şi completarea tarifelor pentru alte activităţi prestate de către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HCL NR………./………

1. Tarife închiriere mașini și utilaje

Denumire UM Tarife

propuse Timp minim de

închiriere 1 Automacara lei/h 317 4 ore 2 Autoturn lei/h 354 2 ore 3 Automacara PRB lei/h 152 2 ore 4 Sursă sudură Comand. lei/h 139

5 Autobasculanta -staţionare

lei/km 6 lei/h 51

6 Cisternă -staţionare

lei/km 5 lei/h 48

7 Buldoexcavator lei/h 120 2 ore 8 Motocositoare lei/h 52

9 Vibromax lei/h 119 10 Motostivuitor lei/h 86 11 Generator curent electric lei/h 70 12 Freza beton lei/h 64 13 MAI compactor lei/h 55 14 Masina de gaurit Robel lei/h 58 15 Masina de slefuit Robel lei/h 57 16 Masina de taiat sina lei/h 55 17 Masina de tirfonat Robel lei/h 59

Denumire UM Tarife propuse

URBAN EXTERN 1 Camion

-staţionare lei/km 6 4 lei/h 54 59

2 Autoremorcher -staţionare

lei/km 7 5 lei/h 59 63

Tarifele nu contin TVA

2. Tarife închiriere autoutilitare

3. Tarife închiriere autocar Mercedes Tourismo

Denumire UM Tarife propuse

URBAN EXTERN 1 Autocar Mercedes

Tourismo -staţionare 1 șofer

- staționare 2 șoferi

lei/km 7 5 lei/h

56 lei/h 104

Tarifele nu contin TVA

4. Tarife pentru închiriere microbuz Mercedes Vito Denumire UM Tarife propuse

URBAN EXTERN 1 Microbuz Mercedes Vito

-staţionare lei/km 7 3 lei/h 75

Tarifele nu contin TVA 5. Tarife pentru închiriere curse cu autobuzele Mercedes Conecto C

Denumire UM Tarife propuse

URBAN EXTERN 1 Autobuz articulat Mercedes

Conecto C lei/km 7 5

staționare lei/h 65

Tarifele nu contin TVA

6. Tarife închiriere microbuze Mercedes Benz Sprinter Trituro

Tarifele nu conţin TVA

Denumire UM Tarife propuse urban extern staționare

lei/h Autoutilitara Transport valori Ford Transit

lei/km 7 4 104

Autoutilitara Transport Ford Transit

lei/km 6 3 74

Autoutilitara Mercerdes Sprinter

lei/km 4 3 50

Autoutilitara marfa Vario lei/km 5 3 51 Autoutilitara marfa Ford Conect

lei/km 4 2 48

Tarifele nu contin TVA

Denumire UM Tarife propuse URBAN EXTERN

Microbuz Mercedes Benz Sprinter Trituro lei/km 7 3 -staţionare lei/h 63

7. Tarife închiriere curse cu autobuzele articulate Mercedes Conecto G Tarifele nu contin TVA

8. Tarife închiriere microbuze Mercedes Benz Sprinter

Denumire UM Tarife propuse URBAN EXTERN

Microbuz Mercedes Benz Sprinter -staţionare

lei/km 9 3 lei/h

49 Tarifele nu contin TVA

9. Tarifele de achizitie si personalizare al doilea card pentru populatie si angajati

Preţ card nepersonalizat Tarif personalizare

Populaţie 4,5 lei 0,5 lei Angajaţi 7,75 lei 0,75 lei

Tarifele contin TVA.

10. Tarife cautare documente în arhiva și copiere documente cu exceptia la plata acestui serviciu a angajatilor si fostilor angajati

Tarif propus

Tarif căutare documente în arhivă 26,00 lei Tarif copiere document A4 6,00 lei/filă Tarif copiere document A3 12,00 lei/filă

Tarifele nu conțin TVA.

11. Tarif aviz tehnic TFT-LCD

Tariful nu conţine TVA.

12. Tarif aviz tehnic

Tariful nu conţine TVA.

13. Tarif pentru manopera reparatii acordate tertilor in cadrul Sectiilor Infrastructura si Transport Tramvaie

Tariful nu conţine TVA.

Denumire UM Tarife propuse URBAN EXTERN

Autobuz articulat Mercedes Conecto G lei/km 8 6 staționare lei/h 66

Aviz tehnic TFT-LCD Tarif propus 77,00 lei

Aviz tehnic Tarif propus 106,50 lei

Tarif propus Tarif lei/h 70,00

14. Tarif legitimatie pe zi cu TVA inchiriere microbuze electrice

Microbuz electric Tarif propus - legitimaţie pe zi cu TVA 10 lei

Tariful conține TVA.

15. Tarif pentru transport cu vaporetto

Tariful nu conţine TVA.

16. Tarif pentru manopera reparatii efectuate în cadrul Sectiei Transport Biciclete Tariful nu conţine TVA.

17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai si troleibuz

Tariful nu conţine TVA.

18. Tarife închiriere spații care se vor practica în cadrul Muzeului Corneliu Mikloși

Tarife propuse fără TVA Tarif închiriere hala muzeu lei/mp/zi

– 1514,20 mp 6,78 lei

Tarif închiriere cladire multifunctionala lei/mp/zi - 247,80 mp

8,00 lei

Tarif închiriere teren -spațiu de agrement lei/mp/zi

-246,52 mp

2,68 lei

Tarifele nu conţin TVA.

19. Tarife închiriere tramvaie din cadrul Muzeului Corneliu Mikloși

Tarife propuse (lei)

Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /km-fără ghid 89 lei Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /km-cu ghid 199 lei

Tarif închiriere tramvai turistic/restaurant/ lei /h - staţionare 150 lei Tarif bilet tramvai turistic cu ghid 37,82 lei

Taxă foto/video amatori 10 lei Taxă foto/video profesional/oră** 100 lei

Tarifele nu conţin TVA.

Tarif propus Tarif lei/km 39,00 lei

Tarif propus Tarif lei/h 32,00 lei

Tarif propus Pregătire practică/teoretică

Conducător tramvai şi troleibuz

2988,32 lei/cursant

20. Tarifele practicate pentru bilet intrare la muzeu și vânzarea de suveniruri personalizate

cu Muzeu Corneliu Mikloși Tarifele conțin TVA.

21. Tarife de închiriere practicate în cadrul Centrului Social Sindical de pe str. Renaşterii

Tarifele conţin TVA. Copiii sub 6 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de gratuitate.

22. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în interiorul mijloacelor de transport în comun

Tarifele nu conţin TVA. Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare.

23. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

Tarif actual/lună/unitate

lei Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai simplu articulat

600 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai dublu articulat 780 lei

Tarifele nu conţin TVA. (1) Tarifele de închiriere – chiria este calculat pentru o lună = 22 zile. (2) Prin unitate se înţelege un vagon motor, respectiv remorcă.

DENUMIRE PRODUS PREȚ

Tarif intrare MUZEU adulti 10.00 LEI

Tarif intrare MUZEU copii (<12 ANI) 5.00 LEI Breloc 4.00 LEI

Pix 7.00 LEI Magnet 8.00 LEI Insignă 5.00 LEI Șapcă 20.00 LEI Tricou 25.00 LEI

Tarif propus pentru beneficiari externi

Tarif intrare ştrand 10 lei/bilet Tarif închiriere pat pliant 5 lei/pat pliant/zi Tarif închiriere masa de tenis (2 palete/4 mingi) 15 lei/h Închiriere teren fotbal cu nocturnă 119 lei/h Închiriere teren fotbal fără nocturnă 95,20 lei/h Închiriere teren volei cu nocturnă 119 lei/h Închiriere teren volei fără nocturnă 95,20 lei/h Tarif închiriere spațiu 3 euro/mp/lună, exclusiv

TVA

Tarif actual/zi/buc lei

Format A4 5 lei Format A3 10 lei

0,5 mp 20 lei 1 mp 35 lei

24. Taxa de neutralizare a reclamelor de pe tramvaiele simple şi duble articulate

Taxă neutralizare actuală /unitate/lei

Neutralizare tramvai simplu articulat GT4 5.455,25 lei Neutralizare tramvai dublu articulat GT8 8.303,66 lei

Tarifele nu conţin TVA.

25. Tarifele pentru închiriere spaţiu publicitar în exteriorul tramvaiului pe rame click Tarif închiriere spaţiu publicitar exterior tramvai pe rama

click 440 lei/buc/lună

20 lei/buc/zi Tarifele nu conţin TVA. (1) Tarifele de închiriere – chiria este calculat pentru o lună = 22 zile. (2) Nu se acordă discount-uri.

26. Tarife pentru închirirere structură pentru difuzare de mesaje şi imagini publicitare pe monitoare TFT în autobuzele articulate STPT:

Total secunde contract: Tarife propuse LEI/SECUNDĂ Sub 50000 0,012 50001-100000 0,010 100001-200000 0,009 Peste 200000 0,007

Tarifele nu conțin TVA.

27. Tarifele practicate la inspecţia tehnică periodică Nr. crt. CATEGORIE TARIFE APROBATE

TARIF LEI

TARIFE REVERIFICĂRI LEI

Siguranţă

poluare

Altele

1 Autoturism 80 30 20 10 2 Autoutilitară, microbuz sub

3,5T 120 40 30 15

3 Autovehicul peste 3,5T 140 50 40 20 4 Remorcă şi rulotă fără sistem

de frânare 70 30 0 10

5 Remorcă şi rulotă sub 3,5T cu sistem de frânare

100 30 0 10

6 Remorcă şi semiremorcă peste 3,5T

180 70 0 20

Tarifele conţin TVA Nota: În cazul în care vehiculul a fost respins la ITP pentru probleme de siguranta, poluare sau alte defectiuni, la revenire pentru reverificare se vor percepe tarifele corespunzătoare.

28. Tarif pentru închirierea unor dispecerate neutilizate

Tariful nu conţine TVA Contractantul va avea obligaţiile:

1. să achite separat de contract utilitaţile consumate; 2. să vândă bilete STPT pe toată perioada de închiriere, conform orarului propriu de

funcţionare.

Tarif propus 59,00 lei/mp/lunar

29. Tarifului de închirire a stâlpilor pentru montare cabluri cu fibră optică

Tariful nu conţine TVA

30. Tarifului de închiriere a canalului tehnic

Tariful nu conţine TVA.

31. Tarifului de închiriere spații administrative din str. Intrarea Doinei nr. 2

Tariful nu conţine TVA.

32. Tarifului echipei de întreținere clădiri și utilaje din cadrul Secției Transport Tramvaie

Tariful nu conţine TVA.

33. Tarifului curs pregatire practica/teoretica , categoria B

Tariful nu conţine TVA.

DIRECTOR D.E., ŞEF SERVICIU T. , CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Tarif propus 8,5 lei/stalp/luna

Tarif propus 220 lei/100ml/luna

Tarif propus 45 lei/mp/luna

Tarif propus 35 lei/h

Tarif propus 1500 lei/cursant

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în

Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

1. Descrierea situatiei actuale În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare- dezvoltare aferente transportului public. Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor. Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creştere a preţurilor de consum, evoluţia elementelor de cheltuieli şi venituri etc. Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori nu au fost ajustat de mai bine de peste opt ani la abonamente şi sapte ani la bilete, se impune actualizarea tarifelor/ călătorie pe baza de bilet si abonament si a tarifului la transportul metropolitan.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Pentru ajustarea tarifelor propuse la bilete, legitimatii de 1 zi și abonamente s-a avut in vedere

urmatoarele argumente: - ajustarea tarifelor este oportună, fiind condiţia primordială de acoperire a cheltuielilor cu activitatea de transport, alături de alte măsuri pentru creșterea veniturilor; - menținerea tarifului actual de 93 lei pentru abonamentul general de 30 zile pentru a încuraja titlurile cu cat mai multe calatorii valabile; - eliminarea din politica tarifara a abonamentelor de 15 zile și 5 zile pentru persoane fizice și abonamentele de 1 linie, 2 linii și 1 linie expres pentru persoanele juridice datorită numărului variat de titluri de călătorie intrucat cauzeaza costuri suplimentare cu distributia respectiv cu activitatea de control, fiind o sursa permanenta de frauda datorita perioadelor fragmentate de valabilitate a acestor titluri. - eliminarea abonamentelor de doua linii datorita numarului redus de titluri vândute; - conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a majorarilor de preturi inregistrate la principalele elemente de baza din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, crestere care

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO53-03, Ver.1

se estimeaza a fi si in perioada urmatoare, pentru acoperirea acestor cresteri consideram necesara ajustarea tarifelor; - tariful pentru o călătorie, inclusiv TVA, crește de la 2,00 lei la 2,50 lei pentru urban și metropolitan, iar tariful pentru o călătorie pentru cursele expres de la 2,50 lei/bilet la 3,00 lei. Pentru abonamente persoane fizice tarifele cresc după cum urmează: abonament 1 linie 30 zile de la 53 lei la 66 lei, și abonament expres 1 linie 30 zile de la 66 lei la 82 lei. Pentru abonamente persoane juridice tarifele cresc după cum urmează: abonament nominalizat general 30 zile de la 142 lei la 177 lei și abonament nenominalizat general 30 zile de la 180 lei la 224 lei.

Această ajustare a tarifelor va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport, putându-se acoperi astfel creşterea elementelor de cheltuieli determinată de majorarea pieselor de schimb, materiale consumabile, dar şi de majorările succesive ale salariului minim brut garantat în plată.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Anexa_1_cu_amendamente.pdf

Anexa 1 la HCL ar 51 nenea d. -TARIFE TRANSPORT URBAN SI METROPOLITAN DE CALATORI CU AMENDAMENTE Inflatia Tarife Tarife valabile recalculate cu Tarife propuse inflatia întreg | redus | redus întreg întreg redus 50% 20% | 50% 0 1 2 3 1 2 3 IL BILETE Iunie 2010-dec 2017 lcălătorie 2,00 2,37 2,50 Portofel 1 călătorie urban 2,00 2,50 expres 1 căl 2,50 2,97 2,50 Portofel 1 călătorie expres 2,50 1,1873 2,50 1 călătorie bicicletă 2,00 | 2,37 2,50 1 călătorie vapor 1,00 1,19 1,00 NM. Legitimaţii o zi 10,00 11,87 12,00 HILL Abonamente a) integrale Apr 2009-dec 2017 - 1 linie - 30 zile 53,00 | 42,40) 26,50 65,89 66,00 33,00 -15 zile | 30,00 | 2400) 15,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE -7zile | 16,00) 12,80 8,00 19,89 i 20,00 10,00 -Szile | 13,00) 10,40 6,50 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE -2 linii - 30 zile 7400 | 59,20 | 37,00 -15zile | 53,00) 42,40| 26,50 -Tzile | 30,007 2400 | 15,00 TITLURI DE CALATORIE DESFIINŢATE 5 zile | 20,00 16,00) 10,00 12432 - gen. - 30 zile 93,00 | 74,40 | 46,50 7 93,00 46,50 -15 zile j 66,00, 52,80 | 33,00 -7zile| 42,00| 33,60| 21,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIIN ȚATE -5 zile | 30,00 24,00| 15,00 - expresllinie -30 zile 66,00 | 52,80 | 33,00 82,05 82,00 41,00 -15 zile | 35,00| 28,00| 17,50 -7zile | 19,00 15,20 9,50 23,62 24,00 12,00 -Szile | 14,00 | 11,20 7,00

Pers cu handicap,gratuitati conf. HCL 192/2012 şi beneficarii Legilor speciale DL 118/1990, 93,00 93,00 L189/2000 şi OUG 214/1999-ab. Generale lunare b) agenți ec. - nominalizate gen. 142,00 176,53 177,00 - nominalizate 2L 99,00 - nominalizate 1L 71,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE - nominalizate expres 88,00 12432 - nenominalizate gen. 180,00 223,78 224,00 - nenominalizate 2L 142,00 - nenominalizate 1L 107,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE - nenominalizate expres 132,00 Bilete METROPOLITAN lcălătorie 2,00 2,37 2,50 legitimaţie o zi 10,00 1,1873 11,87 12,00 a) abon pers fizice - abonament 1 linie-30 zile 53,00 65,89 66.00 - abonament general - 30 zile 93,00 93,00 b)abon pers juridice -lunare - nominalizate general 142,00 1,2432 176,53 177,00 - nominalizate 1 linie 71,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE - nenominalizate general 180,00 223,78 224,00 nenominalizate 1 linie 107,00 TITLURI DE CĂLĂTORIE DESFIINŢATE Tarifele conţin TVA. Tarife lei/km metropolitan Tarif actual Tarif propus tarif lei/km autobuz 6,96 lei fără 1VA 7,21 lei fără TVA tarif lei/km troleibuz 11,71 lei fără TVA 12,05 lei fără TVA Abonamentele generale sunt valabile pe foaie liniile de transport urbantmetropolitantexpres. Abonamentele gratuite și cele reduse pentru studenţi sunt valabile pe toate toate liniile de traasport urbantmetropolitantexpres. Legitimaţiile de 1 zi sunt valabile pe toate liniile urbantmetropolitan+expres. Politica tarifară integrată se aplică pentru transportul cu autobuze, tramvaie, troleibuze, naval şi biciclete în zona metropolitan.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016. Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin adresa cu nr. nr. 5033/15.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CDE2018-232/15.03.2018, SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, solicită actualizarea tarifului de călătorie urban și metropolitan, precum şi a altor tarife practicate pentru închirierea și prestarea de servicii în cadrul STPT. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Administraţie, precum şi de Adunarea Generală a Asociaţilor. De asemenea au atasat Nota de fundamentare a tarifelor.

În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare- dezvoltare aferente transportului public.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creştere a preţurilor de consum, evoluţia elementelor de cheltuieli şi venituri etc.

Tinand cont de faptul ca tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori nu au fost ajustate de mai bine de opt ani la abonamente şi sapte ani la bilete, se impune actualizarea tarifelor/ călătorie pe baza de bilet si abonament si a tarifului la transportul metropolitan.

În calculul de ajustare a tarifelor propuse la bilete, legitimatii de 1 zi și abonamente s-a avut in vedere urmatoarele argumente: 1. Ultima modificare de tarife a fost aprobată începând cu 15.07.2009 la abonamente conform HCL

255/30.06.2009 și 15.07.2010 la bilete conform HCL 225/29.06.2010. 2. Creşterea prețurilor de la ultima ajustare ( perioada de referinta 2009-2017) a pricipalelor utilitati

care au generat costuri suplimentare astfel la:

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

- carburant de 53,27%, aceasta este influenţată de o estimare cantitativă pentru efectuarea programului de transport la un nivel care să corespundă necesităţii de transport a utilizatorilor, în acelaşi timp ţinandu-se cont şi de evoluţia preţului pe piaţa românescă a combustibilului

- energie electrică de 50,98%, - materiale si piese o crestere de peste 200%, aceasta creştere este determinată de obligativitatea

efectuării lucrărilor de mentenanţă la parcul auto pentru respectarea standardelor de calitate şi siguranţă ale călătorului

- apa şi canalizare de 100,75%, - gaze de 14,45% Având în vedere ca acestea reprezinta cheltuieli importante în cheltuielile totale, un procent de

6% cele cu energia electrică, apă, gaze iar combustibilul de 8%, au influenţat negativ rezultatul economico-financiar a societatii. 3. Un alt element de cheltuiala important care a avut o crestere semnificativa este cheltuiala cu

telecomunicatiile care a avut o crestere de 47 % fata de anul 2009, ca urmare utilizarii unei retele complexe de date si voce pe vehicule , in statii etc.

4. Costurile mari se datorează şi flotei de care dispune societatea, în prezent gradul de uzură la autobuze scurte este de 100 % iar la articulate 85%, la tramvaie 75% şi la troleibuze de 40%. Costurile cu mentenanta au crescut an de an, având în vedere că autobuzele Mercedes de 12 ml (achizitionate in anul 2005) au durata de serviciu consumata, autobuzele articulate (30 buc - achizitionate in anul 2010) au durata de serviciu consumata în proporție de 85%, tramvaiele second- hand sunt cu durata de serviciu consumata iar troleibuzele în număr de 50 buc au durata de serviciu consumata. Cheltuielile cu achizitia pieselor de schimb și a subansamblelor necesare menținerii in circulatie a parcului de mijloace de transport au crescut de la an la an, fiind elemente de cost principale în totalul cheltuielilor societatii.

5. De asemenea facem precizarea ca urmare a negocierilor colective salariul minim tarifar la nivelul societatii a crescut de la 983 lei in 01.01.2009 la 2050 lei la 01.01.2018, ceea ce înseamna o crestere de aproximativ 208%, si implicit a cheltuielilor cu personalul, acestea avand o pondere de aproximativ 54% în total cheltuieli de exploatare. Procentul mare de crestere a salariului se datoreaza prevederilor legale privind cresterea salariului minim brut pe țară garantat în plată, a creșterii cheltuielilor cu personalul ca urmare a modificarilor legislative, ca urmare a trecerii contributiilor angajatorului la salariat, a valorii tichetelor de masa.

6. Suntem printre puţinele societați din ţară care nu am ajustat tariful şi ne referim la cele care au caracteristici asemănătoare cu societatea noastră din punct de vedere al mărimii parcului, ariei de deservire și a serviciilor de transport similare. Menținerea acestor tarife a fost posibilă datorită faptului ca RATT a parcurs o perioada in care s-au realizat mai multe reorganizari și restructurari desfiintand aproximativ 600 de posturi reducand cheltuiala principala cu fondul de salarii.

7. Indicele de crestere a preturilor de consum aferent perioadei aprilie 2009 - decembrie 2017 de 1,2432 calculat pentru abonamente , iar cel de 1,1873 aferent perioadei iunie 2010 – decembrie 2017 calculat pentru bilete duce la o crestere diferențiată a tarifelor abonamentelor fata de bilete.

8. Urmare a cresterii cheltuielilor specificate mai sus se impune indexarea tarifului de închiriere pentru transportul metropolitan cu autobuzul cu indicele de crestere al preturilor de consum de 1,0357 aferent perioadei decembrie 2016 – decembrie 2017 și tariful de închiriere pentru transportul metropolitan cu troleibuzul cu indicele de crestere al preturilor de consum de 1,0288 aferent perioadei decembrie 2015 – decembrie 2017.

Tarifele de închiriere și prestare de servicii au fost recalculate ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la salariat si a cresterii preturilor la combustibil, piese de schimb, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile.

Concluzii: - ajustarea tarifelor este oportună, fiind condiţia primordială de acoperire a cheltuielilor cu activitatea de transport, alături de alte măsuri pentru creșterea veniturilor;

- menținerea tarifului actual de 93 lei pentru abonamentul general de 30 zile pentru a încuraja titlurile cu cat mai multe calatorii valabile;

- eliminarea din politica tarifara a abonamentelor de 15 zile și 5 zile pentru persoane fizice și abonamentele de 1 linie, 2 linii și 1 linie expres pentru persoanele juridice datorită numărului variat de titluri de călătorie intrucat cauzeaza costuri suplimentare cu distributia respectiv cu activitatea de control, fiind o sursa permanenta de frauda datorita perioadelor fragmentate de valabilitate a acestor titluri.

13,3 2,1 5,3

79,33

0

20

40

60

80

100

abon 5 zile abon 7 zile abon 15 zile abon 30 zile

Pondere in total abonamente vandute 2017

3,21 0,5 1,28

19,16

75,85

0

20

40

60

80

abon 5 zile abon 7 zile abon 15 zile

abon 30 zile

gratuitati - abon 30

zile

Pondere in total abonamente eliberate 2017

- eliminarea abonamentelor de doua linii datorita numarului redus de titluri vândute; - conform prevederilor legislatiei in vigoare, precum si a majorarilor de preturi inregistrate la

principalele elemente de baza din structura de cost, cum sunt combustibil, energie, gaze, crestere care se estimeaza a fi si in perioada urmatoare, pentru acoperirea acestor cresteri consideram necesara ajustarea tarifelor;

- tariful pentru o călătorie, inclusiv TVA, crește de la 2,00 lei la 2,50 lei pentru urban și metropolitan, iar tariful pentru o călătorie pentru cursele expres de la 2,50 lei/bilet la 3,00 lei. Pentru abonamente persoane fizice tarifele cresc după cum urmează: abonament 1 linie 30 zile de la 53 lei la 66 lei, și abonament expres 1 linie 30 zile de la 66 lei la 82 lei. Pentru abonamente persoane juridice tarifele cresc după cum urmează: abonament nominalizat general 30 zile de la 142 lei la 177 lei și abonament nenominalizat general 30 zile de la 180 lei la 224 lei.

Având în vedere cele mai sus expuse se impune ajustarea tarifelor, astfel: - ajustarea tarifelor la abonamente cu indicele de inflatie aferent perioadei aprilie 2009 -

decembrie 2017, - ajustarea tarifelelor la bilete cu indicele de inflatie aferent perioadei iunie 2010 – decembrie

2017, - ajustarea tarifului lei/km pentru transportul metropolitan cu autobuzul si transportul

metropolitan cu troleibuzul, cu indicele de inflatie aferent perioadei decembrie 2016 -decembrie 2017 și respectiv cu indicele de inflatie pentru perioada decembrie 2015 -decembrie 2017;

- modificarea politicii tarifare a societatii si anume eliminarea unor titluri de calatorie; - ajustarea tarifelor de închiriere și prestari servicii recalculate ca urmare a trecerii contributiilor

sociale de la angajator la salariat; - menținerea tarifelor de publicitate, aviz tehnic și personalizare carduri de călătorie transport,

închiriere spații și a altor tarife neinfluentate de trecerea contributiilor sociale de la angajator la salariat. Această ajustare a tarifelor va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport,

putându-se acoperi astfel creşterea elementelor de cheltuieli determinată de majorarea pieselor de schimb, materiale consumabile, dar şi de majorările succesive ale salariului minim brut garantat în plată.

Potrivit art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale. În vederea respectării prevederilor mai sus menţionate, STPT solicită actualizarea tarifelor pentru alte activităţi conexe activităţii de bază cum ar fi: inchiriere utilaje, închirieri autobuze, spaţii publicitare, etc. .

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. Articolul 43 lit. b) şi d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006. Conform O.U.G. nr. 36/2001 privind regimul preturilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, potrivit căreia tarifele Regiei Autonome de Transport Timişoara nu se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, actualizării, modificării şi completării tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP