keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 395/25.07.2019 privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 395/25.07.2019
privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-18265/19.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-18265/19.07.2019, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.07.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 18265/19.07.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice nr. SC2019 - 18265/19.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa nr. SC2019-11279/08.05.2019 a Unităţii de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitală Europeană a Culturii;
Luând în considerare Legea 287/2009 (Noul Cod Civil), Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, art.868;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
Având în vedere amendamentul formulat de dl. consilier municipal DAN DIACONU - viceprimar, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 25.07.2019;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.07.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 si 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă retragerea dreptului de administrarea a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA S.A. asupra bunurilor imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 223/30.05.2006.
(2) Se aprobă preluarea cu titlu oneros a imobilizărilor corporale, bunuri imobile reprezentate de investiţii/modernizări efectuate la bunurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara aflate în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara S.A., bunuri imobile reprezentând investiţii noi efectuate de societate, investiţii în curs, precum şi a altor bunuri aflate în proprietatea Societăţii de Transport Public Timişoara S.A având ca destinaţie desfăşurarea activităţii Muzeului de Transport Public Corneliu Miklosi din B-dul Take Ionescu nr. 83 şi Take Ionescu nr. 56-58.
(3) Bunurile vor fi preluate în baza unui inventar. Până la preluarea efectivă a bunurilor, între cele două entităţi, se va încheia un contract de custodie fără plată.

Art. 2: (1) Muzeul de transport Corneliu Miklosi, înfiinţat prin aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, are o colecţie publică formată din mijloace de transport, respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public. Clădirea îşi păstrează destinaţia de muzeu pe toată durata de existenţă a acesteia şi sediul acestuia în clădirea situată în Timişoara str. Take Ionescu, nr. 56, nr. inventar STPT 12349.
(2) În colecţia publică există clasate ca monument istoric, mijloace de transport şi utilaje (documente pe care le deţine Societatea de Transport Public Timişoara SA) în categoria fond şi tezaur, existând inclusiv o listă în aşteptare în vederea clasării altor mijloace de transport şi utilaje care se află spre păstrare la Societatea de Transport Public Timişoara S.A. În acest sens se vor întreprinde demersuri cu privire la:
- Depozitarea şi conservarea colecţiei publice, inclusiv a listei în asteptare în vederea clasării ca monument istoric a mijloacelor de transport respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public.
- Depozitarea colecţiei publice in incinte/spaţii închise cu atmosfera controlată.
- Piesele si subansamblele originale recuperate din dezmembrări ale tramvaielor, care vor fi utilizate la restaurarea mijloacelor de transport, se vor depozita în locaţiile din Timisoara str. T. Ionescu nr. 83 şi nr. 56.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I EST;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II VEST;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societăţii de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 223/30.05.2006, a aprobat

transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri imobile care fac parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara şi care asigură transportul urban, bunuri prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre.

Bunurile au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în baza H.C.L. nr. 245/19.10.1999 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 125/17.05.2001, nr. 64/26.03.2002, nr. 241/17.09.2002 şi nr. 166/29.07.2003, domeniu public atestat prin HG 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică locală. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Conform art. 2 din HCLMT nr. 223/30.05.2006, transmiterea bunurilor se face pe perioada cât Regia Autonomă de Transport Timişoara îşi menţine forma avută la data emiterii hotărâri. La data schimbării formei de organizare a Regiei Autonome de Transport Timişoara, bunurile se iau din administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Având în vedere adresa nr. SC2019-11279/08.05.2019 a Unităţii de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitală Europeană a Culturii; 3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Pentru realizarea altor proiecte necesare pentru anul 2021 când Timişoara devine Capitală Europeană a Culturii consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, în vederea valorificării patrimoniului prin dezvoltarea unor obiective de interes public local necesare pentru anul 2021 când Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC

TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / privind retragerea

dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 223/30.05.2006, a aprobat transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara a unor bunuri imobile care fac parte din Domeniul Public al municipiului Timişoara şi care asigură transportul urban, bunuri prevăzute în Anexa nr. 2 la hotărâre.

Bunurile date în administrare (pe Bv. Take Ionescu nr. 56) sunt: cladire administrative, magazie, deposit, remiza si sopron de material, cabina pt. portar si cabina telefonica, constructie centrala termica,constructie pt. aer comprimat, cladire pt. vopsitorie, cladire pt. turnatorie, atelier de intretinere si revizii, cladire administrative, cladire pt. ventilator si polizor turnatorie, cladire post transformare, imprejmuire exterioara, cladire pt. centrala generatori acetilena, WC suprateran, cladire ptr. Baie, imprejmuire mixta, cladire condensat. si atelier electricieni, conducta alim. Apa P 2 atm, conducte alim. cu apa cu P pana la 2 atm, retea termoficare, ateliere reparatii, instalatie gaz metan, constructii pt telecomunicatie, cos de fum centrala termica, drum, cai acces atelier reparatii, conducta alimentare cu apa si canalizare.

Bunurile date în administrare (pe Bv. Take Ionescu nr. 83) sunt: cantina si birouri administrative, cladirea depoului tramvaie, cladire pt. dispeceri, cladirea personalului de miscare si casieria, magazie lubrefianti, cladire administrative, sala pregatire profesionala, cai acces depoul tramvaie, constructii pt. telecomunicatii, conducta alim. apa si canal, conducta alim. cu apa potabila, foraj F3 Depoul I Tramvaie, drum, imprejmuire mixta, etc.

Bunurile au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în baza H.C.L. nr. 245/19.10.1999 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 125/17.05.2001, nr. 64/26.03.2002, nr. 241/17.09.2002 şi nr. 166/29.07.2003, domeniu public atestat prin HG 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică locală. Conform art. 2 din HCLMT nr. 223/30.05.2006, transmiterea bunurilor se face pe perioada cât Regia Autonomă de Transport Timişoara îşi menţine forma avută la data emiterii hotărâri. La data schimbării formei de organizare a Regiei Autonome de Transport Timişoara, bunurile se iau din administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

— ES romania201%.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Cod FO 53-01,ver.2

Menţionăm faptul că Societatea de Transport Public Timişoara SA nu mai desfăşoară activitatea de bază pe str. Take Ionescu din Timişoara, activitatea acesteia desfăşurându-se pe Bv. Dâmboviţa , nr. 67. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico- edilitară existentă. Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 129 alin. (2) lit. c) din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019): c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului.

Conform Legii nr. 287/2009 (Noul Cod Civil), Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, art. 868 ”(1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.”, conform art. 869 ”Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit.”

Prin adresa nr SC2019-11279/08.05.2019 , Unitatea de Implementare Proiecte Angajate ca si Capitală Europeană a Culturii ne comunică faptul că Municipiul Timișoara se confruntă cu lipsa spațiilor pentru cultură și mai ales lipsa spațiilor cu capacitate mare ce pot găzdui evenimente sau expoziții de mari dimensiuni. Ca atare, Primăria Municipiului Timișoara intenționează implementarea unui proiect calitativ și îndeplinește principalul obiectiv de infrastructură culturală cuprins în Manualul de licitație – candidatura Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bidbook TM 2021), la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală”, acestea fiind obiective asumate în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021.

În Manualul de licitație – candidatura Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bidbook TM 2021), la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală”, „Centru pentru Artă, Tehnologie și Experiment” este principalul obiectiv asumate în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021. În vederea realizării acestui obiectiv au fost identificate cele două parcele din Timişoara str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 58.

Având în vedere cele de mai sus şi ținând cont de lipsa de spații cu destinații culturale în Municipiul Timișoara, coroborată cu obiectivele asumate prin Manualul de licitație – candidatura Timişoara 2021, Capitală Europeană a Culturii (Bidbook TM 2021), la capitolul „Intervenții de infrastructură culturală”, devenind obiective asumate în calitate de oraș - Capitală Europeană a Culturii 2021, se impune realizarea demersurilor necesare în vederea reabilitării clădirilor existente, a spațiului exterior și amenajarea interiorului în „Centru pentru artă, tehnologie și experiment” prin realizarea unui proiect de calitate.

Muzeul de transport Corneliu Miklosi, înfiinţat prin aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, are o colecţie publică formată din mijloace de transport, respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public. Clădirea îşi păstrează destinaţia de muzeu pe toată durata de existenţă a acesteia şi sediul în acestuia în clădirea situată în Timişoara str. Take Ionescu, nr. 56, nr. inventar STPT 12349.

În colecţia publică există clasate ca monument istoric, mijloace de transport şi utilaje (documente pe care le deţine Societatea de Transport Public Timişoara SA) în categoria fond şi tezaur, existând inclusiv o listă în aşteptare în vederea clasării altor mijloace de transport şi utilaje care se află spre păstrare la STPT. În acest sens se vor întreprinde demersuri cu privire la:

- Depozitarea şi conservarea colecţiei publice, inclusiv a listei în asteptare în vederea clasării ca monument istoric a mijloacelor de transport respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public.

- Depozitarea colecţiei publice in incinte/spaţii închise cu atmosfera controlată.

Cod FO 53-01,ver.2

- Piesele si subansamblele originale recuperate din dezmembrări ale tramvaielor, care vor fi utilizate la restaurarea mijloacelor de transport, se vor depozita în locaţiile din Timisoara str. T. Ionescu nr. 83 şi nr. 56.

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem: - retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA

S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, în vederea valorificării patrimoniului prin dezvoltarea unor obiective de interes public local necesare pentru anul 2021 când Timişoara este Capitală Europeană a Culturii;

- Valoarea investiţiilor efectuate din surse proprii de către Societatea de Transport Public Timişoara SA, rămasă neamortizată, pentru bunurile imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi 83, rămâne în patrimoniul Societăţii de Transport Timişoara SA până la amortizarea totală a acesteia. După amortizare, valoarea aferentă lucrărilor de investiţii efectuate va fi preluată de Municipiul Timişoara care va majora valoarea de inventar a imobilului.

- Bunurile vor fi preluate în baza unui inventar. Până la preluarea efectivă a bunurilor, între cele două entităţi, se va încheia un contract de custodie fără plată.

- Muzeul de transport Corneliu Miklosi, înfiinţat prin aprobarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, are o colecţie publică formată din mijloace de transport, respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public. Clădirea îşi păstrează destinaţia de muzeu pe toată durata de existenţă a acesteia şi sediul acestuia în clădirea situată în Timişoara str. Take Ionescu, nr. 56, nr. inventar STPT 12349.

- În colecţia publică există clasate ca monument istoric, mijloace de transport şi utilaje (documente pe care le deţine Societatea de Transport Public Timişoara SA) în categoria fond şi tezaur, existând inclusiv o listă în aşteptare în vederea clasării altor mijloace de transport şi utilaje care se află spre păstrare la STPT. În acest sens se vor întreprinde demersuri cu privire la: * Depozitarea şi conservarea colecţiei publice, inclusiv a listei în asteptare în vederea clasării ca monument istoric a mijloacelor de transport respectiv utilaje, scule, dispozitive şi verificatoare specifice activităţii de transport public. * Depozitarea colecţiei publice in incinte/spaţii închise cu atmosfera controlată. * Piesele si subansamblele originale recuperate din dezmembrări ale tramvaielor, care vor fi utilizate la restaurarea mijloacelor de transport, se vor depozita în locaţiile din Timisoara str. T. Ionescu nr. 83 şi nr. 56. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. asupra unor bunuri imobile din Timişoara, str. Take Ionescu, nr. 56 şi nr. 83, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP