keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/30.01.2018 privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile

30.01.2018

Hotararea Consiliului Local 7/30.01.2018
privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 1517/23.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 1517/23.01.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 23.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 1517/23.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 902/17.01.2018;
Având în vedere Contractul subsecvent de furnizare nr. 38/21.04.2017;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 17, art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin. (5) lit. a), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă transmiterea spre administrarea de către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile reprezentând 7 (şapte) autobuze de capacitate mica, furnizate prin Contractul subsecvent nr. 38/21.04.2017, până la încheierea contractului de servicii publice.
(2) Predarea autobuzelor de capacitate mică are loc în baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică şi Directia Edilitară din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ............/............................

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat azi _____________________ între:

MUNICIPIUL TIMIŞOARA în calitate de predător reprezentată prin : - 2 REPREZENTANT AI DIRECŢIEI ECONOMICE - 2 REPREZENTANŢI AI DIRECŢIEI EDILITARE

şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. în calitate de primitor reprezentată prin : - DIRECTOR GENERAL IOAN GOIA - DIRECTOR ECONOMIC FELICIA LĂSCUŢ - ŞEF SECŢIE AUTOBUZE IONEL POP

În conformitate cu H.C.L. nr. ........../......................, se transmit în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. 7 autobuze de capacitate mică destinate pentru asigurarea transportului de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara.

Dreptul de administrare al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. pentru cele 7 autobuze se păstrează până la încheierea contractului de servicii publice.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreţinerea şi repararea acestora, precum şi de a achita toate cheltuielile, poliţele, taxele, etc. care se impun cu privire la aceste autobuze de capacitate mică.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte. Municipiul Timişoara, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC

TIMISOARA S.A.,

Anexa la protocolul de predare – primire

Municipiul Timişoara, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.,

Nr. crt.

Marca si tipul Nr. înregistrare Numarul de identificare sau sasiu

1

2

3

4

5

6

7

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile

1. Descrierea situatiei actuale În urma licitaţiei deschise s-a atribuit Acordul – cadru de prestări servicii nr. 05/05.02.2016 asocierii formate din SC MERCEDES BENZ ROMANIA SA – lider şi ŢIRIAC AUTO SRL având ca obiect principal furnizarea de autobuze de capacitate mică cu podea coborâtă destinate transportului urban de călători şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

Prin Acordul –cadru de furnizare mai sus menţionat promitentul – prestator se obligă, să furnizeze autobuze de capacitate mică şi un autocar. Cantităţile previzionate a se realiza sunt minim 1 autobuz maxim 20 autobuze şi un autocar, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

- primul contract subsecvent min. 1 ÷ max. 6 autobuze şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

- contractele subsecvente 2 şi 3 min. 1 ÷ max. 7 autobuze. Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în

administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a aprobat reorganizarea,

prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

În baza contractului subsecvent nr. 38/21.04.2017 s-au furnizat un număr de 7 autobuze de capacitate mică.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Pentru efectuarea transportului public de persoane pe trasee comunitare consider necesar și

oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

RAPORT DE SPECIALITATE privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC

TIMISOARA S.A. a unor bunuri mobile

În urma licitaţiei deschise s-a atribuit Acordul – cadru de prestări servicii nr. 05/05.02.2016

asocierii formate din SC MERCEDES BENZ ROMANIA SA – lider şi ŢIRIAC AUTO SRL având ca obiect principal furnizarea de autobuze de capacitate mică cu podea coborâtă destinate transportului urban de călători şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

Prin Acordul –cadru de furnizare mai sus menţionat promitentul – prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să furnizeze autobuze de capacitate mică şi un autocar. Cantităţile previzionate a se realiza sunt minim 1 autobuz maxim 20 autobuze şi un autocar, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

- primul contract subsecvent min. 1 ÷ max. 6 autobuze şi un autocar destinat transportului de persoane pentru trasee comunitare.

- contractele subsecvente 2 şi 3 min. 1 ÷ max. 7 autobuze. În baza Acordului - cadru mai sus amintit primul contract subsecvent de furnizare nr.

28/15.03.2016 a fost încheiat pentru o cantitate de 6 autobuze de capacitate mică şi un autocar. Preţul pentru un autobuz de capacitate mică este 563.140,00 lei, iar a autocarului 1.203.750,00 lei, conform ofertei depuse.

De asemenea s-a încheiat şi al 2 contract subsecvent cu nr. 38/21.04.2017 pentru un număr de 7 autobuze, acestea fiind livrate.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

Prin adresa numărul 902/17.01.2018, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a solicitat demararea procedurilor necesare pentru transmiterea în administrare a celor 7 autobuze de capacitate mică. STPT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general desfaşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SC2018 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO 53-01,ver.2

Administraţia publică locală şi STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico- edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile legii vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006). Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală). În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 215/2001): c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni. Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem transmiterea în administrare STPT a 7 autobuze de capacitate mică, având valoarea de 3.941.980 lei, fara TVA, aşa cum rezultă din Contractul subsecvent nr. 38/21.04.2017, până la încheierea contractului de servicii publice. Predarea are loc în baza Protocolului cadru de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU,

CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP