keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 370/06.07.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 370/06.07.2018
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, cu nr. SC2018-15654/03.07.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-15654/03.07.2018, al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-SC2018 - 15654/03.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, prin eliminarea art. 6 din hotărâre, respectiv:
"Art. 6: Atribuţiile privind conducerea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., date prin lege în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, revin Acţionarului unic reprezentat de următoarele persoane împuternicite:
1 - TAROPA LUCIAN - DOREL - Consilier local;
2 - MATEESCU IOAN - Consilier local;
3 - DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - Consilier local;
4 - IEREMIA ION - ARDEAL - Consilier local;
5 - MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - Consilier local;
6 - CĂLDĂRARU LUCIAN - Consilier local;
7 - SÎRBU NICUŞOR - ALIN - Consilier local;
8 - BARABAS LORENZO - FLAVIUS - Consilier local;
9 - LULCIUC ADRIAN-RĂZVAN - Consilier local;
10 - DIMECA RADU DRAGOŞ - Consilier local;
11 - MOŞIU SIMION - Consilier local;
12 - MARIŞ DANIELA - MIRELA - Consilier local;
13 - GRIGOROIU GRIGORE - Consilier local;
14 - SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Consilier local;
15 - IDOLU IULIAN DANIEL - Consilier local."
(2) Celelalte articole ale hotărârii mai sus menţionate se renumerotează corespunzător.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Societăţii de Transport Public Timişoara S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport

Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Acţionarul unic al Societăţii de Transport Public Timişoara S.A. este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Timişoara, reprezentată prin Consiliul Local.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

În concluzie, considerăm că este oportună iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

CONSILIER, LAZĂR VIOLETA

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, ver. 1

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timişoara, tel./fax. +40 256-408300, www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. ..................................... a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local.

Având în vedere art. 36, alin (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ- teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile art. 1 şi art 11 din Actul Constitutiv al Societăţii de Transport Public Timişoara S.A: „Acţionarul unic al Societăţii este Unitatea administrativ- teritorială Municipiul Timişoara, reprezentată prin Consiliul Local în calitate de Adunare Generală a Acţionarilor.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al societăţii care ia decizii privind activitatea acesteia şi asigură politica economică şi comercială.”

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, prin eliminarea art. 6 din hotărâre, respectiv: “Art. 6: Atribuţiile privind conducerea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., date prin lege în competenţa Adunării Generale a Acţionarilor, revin Acţionarului unic reprezentat de următoarele persoane împuternicite: 1 - TAROPA LUCIAN - DOREL - Consilier local; 2 - MATEESCU IOAN - Consilier local; 3 - DUGULESCU MARIUS – CRISTINEL - Consilier local; 4 - IEREMIA ION – ARDEAL - Consilier local;

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENT GUVERNANŢA CORPORATIVĂ NR. SC2018-

Cod FO53-01, ver. 1

5 - MIHOK CIPRIAN – ŞTEFAN - Consilier local; 6 - CÃLDÃRARU LUCIAN - Consilier local; 7 - SÎRBU NICUŞOR – ALIN - Consilier local; 8 - BARABAS LORENZO – FLAVIUS - Consilier local; 9 - LULCIUC ADRIAN-RÃZVAN - Consilier local; 10 - DIMECA RADU DRAGOŞ - Consilier local; 11 - MOŞIU SIMION - Consilier local; 12 - MARIŞ DANIELA – MIRELA - Consilier local; 13 - GRIGOROIU GRIGORE - Consilier local; 14 - SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN - Consilier local; 15 - IDOLU IULIAN DANIEL - Consilier local.”

Celelalte articole ale hotărârii mai sus menţionate se renumerotează corespunzător. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Consilier, Lazăr Violeta