keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 473/26.09.2019 privind darea în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara SA a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4

26.09.2019

Hotararea Consiliului Local 473/26.09.2019
privind darea în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara SA a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 23412/18.09.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre,  a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 23412/18.09.2019, întocmit de către Direcţia Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.09.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 23412/18.09.2019;
          Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
          Având în vedere adresa Societăţii de Transport Public Timişoara SA nr. 18490/03.09.2019;
          Având în vedere Contractele subsecvente nr. 25/30.03.2017 şi nr. 157/24.10.2017;
          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 108/27.03.2012 - privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, modificată şi completată;
          Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
          În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
          În conformitate cu prevederile art. 92, art. 129 alin. (2) lit.c) şi d), alin. (6) lit. a), alin (7) lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În temeiul art. 139, alin (1) si art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă darea în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara SA a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4 denumite după modernizare "Armonia" având valoarea de 34.666.666,54 lei, fara TVA, aşa cum rezultă din Contractele subsecvente nr. 25/30.03.2017 şi nr. 157/24.10.2017, până la încheierea contractului de servicii publice.
          (2) Tramvaiele se vor preda în baza Protocolului de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcţia Economică şi Directia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 3:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
      - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
      - Primarului Municipiului Timişoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Direcţiei Economice;
      - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I EST;
      - Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II VEST;
      - Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
      - Direcţiei Urbanism;
      - Direcţiei de Mediu;
      - Direcţiei Comunicare - Relationare;
      - Direcţiei Dezvoltare;
      - Direcţiei Poliţiei Locale;
       - Biroului Audit;
      - Biroului  Managementul  Calităţii;
       - Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
      - Societăţii  de Transport Public Timişoara SA;
      - Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. ............/............................

PROTOCOL DE PREDARE – PRIMIRE

Încheiat azi _____________________ între:

MUNICIPIUL TIMIŞOARA în calitate de predător reprezentată prin : - 2 REPREZENTANT AI DIRECŢIEI ECONOMICE - 2 REPREZENTANŢI AI DIRECŢIEI GENERALE D.P.P.R.U.

şi SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA în calitate de primitor reprezentată prin : - DIRECTOR GENERAL NICOLAE BITEA - DIRECTOR ECONOMIC FELICIA LĂSCUŢ - ŞEF SECŢIE TRAMVAIE DAVID CRAŞOVAN

În conformitate cu H.C.L. nr. ........../......................, se transmit în administrarea STPT 16 tramvaie reabilitate destinate pentru asigurarea transportului de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara.

Dreptul de administrare al STPT pentru cele 16 tramvaie reabilitate se păstrează pe până la încheierea contractului de servicii publice.

STPT are obligaţia de a exploata în mod corect bunurile în cauză, de a asigura întreţinerea şi repararea acestora, precum şi de a achita toate cheltuielile, taxele şi impozitele care se impun cu privire la aceste tramvaie.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte.

Municipiul Timişoara, Societatea de Transport Public Timişoara SA,

Anexa la protocolul de predare – primire

Municipiul Timişoara, Societatea de Transport Public Timişoara SA,

Nr. crt.

Marca si tipul Nr. înregistrare Numarul de identificare sau sasiu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara SA a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4

1. Descrierea situatiei actuale În urma licitaţiei deschise s-a atribuit Acordul – cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 asocierii

formate din SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA – lider şi ASTRA Vagoane Călători SA având ca obiect principal prestarea de Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4.

Prin Acordul –cadru de prestări servicii mai sus menţionat promitentul – prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantităţile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

- primele 2 contracte subsecvente min. 1 ÷ max. 7 tramvaie. - contractele subsecvente 3 şi patru min. 1 ÷ max. 8 tramvaie.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a aprobat reorganizarea,

prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

În baza contractelor subsecvente nr. 25/30.03.2017 şi nr. 157/24.10.2017 s-au furnizat un număr de 16 tramvaie reabilitate.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Pentru efectuarea transportului public de persoane, consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea celor 16 tramvaie.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01,ver.2

RAPORT DE SPECIALITATE

privind darea în administrarea Societăţii de Transport Public Timişoara SA a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4

În urma licitaţiei deschise s-a atribuit Acordul – cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 asocierii formate din SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA – lider şi ASTRA Vagoane Călători SA având ca obiect principal prestarea de Servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4.

Prin Acordul –cadru de prestări servicii mai sus menţionat promitentul – prestator se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor să presteze servicii de reparaţie generală cu reconstrucţie şi modernizare a vagoanelor de tramvai de tip GT4. Cantităţile previzionate a se realiza sunt minim 1 tramvai maxim 30 tramvaie, în baza contractelor subsecvente cantitatea va fi prestată astfel:

- primele 2 contracte subsecvente min. 1 ÷ max. 7 tramvaie. - contractele subsecvente 3 şi patru min. 1 ÷ max. 8 tramvaie.

În baza Acordului - cadru mai sus amintit primul contract subsecvent de prestări servicii nr. 146/11.06.2014 a fost încheiat pentru o cantitate de 2 tramvaie. Al doilea contract subsecvent nr. 252/24.08.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 7 tramvaie, respectându-se prevederile Acordului – cadru de prestări servicii nr. 108/16.04.2014 mai sus menţionate, al treilea contract subsecvent nr. 331/25.11.2015 s-a încheiat pentru o cantitate de 5 tramvaie, al patrulea contract subsecvent nr. 25/30.03.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie, iar al cincilea contractul subsecvent nr. 157/24.10.2017 s-a încheiat pentru o cantitate de 8 tramvaie. Tramvaiele reabilitate prin contractul nr. 25/30.03.2017 şi 157/24.10.2017 au fost livrate, fiind puse în circulaţie.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Prin adresa numărul 18490/03.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-1805/04.09.2019, Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat demararea procedurilor necesare pentru darea în administrare a celor 16 tramvaie modernizate în baza contractelor subsecvente nr. 25/30.03.2017 şi 157/24.10.2017.

Serviciul de transport persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timişoara a fost dat în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Cod FO 53-01,ver.2

STPT desfăsoară un serviciu de utilitate publică, care face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică de interes economic şi social general desfaşurate la nivelul unităţii administrativ teritoriale sub controlul şi coordonarea administraţiei publice locale.

Administraţia publică locală şi STPT, în calitate de operator de transport public local, trebuie să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale cetăţenilor, prin servicii de calitate, susţinerea şi dezvoltarea economică a localităţii prin realizarea unei infrastructuri moderne şi totodată, asigurarea continuităţii serviciilor de transport. Potrivit art. 3 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale. (art. 3 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006).

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. (art. 8 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006). Consiliile locale pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii (art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală). În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii (conform art. 129 alin. (2) lit. c) şi d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ): c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local. Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem darea în administrare STPT a investiţiei privitoare la reconstrucţia şi modernizarea a 16 tramvaie de tip GT4 denumite după modernizare ,,Armonia" având valoarea de 34.666.666,54 lei, fara TVA, până la încheierea contractului de servicii publice.

Tramvaiele vor fi predate pe baza Protocolului de predare-primire încheiat între cele două părti, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C.,

ŞEF BIROU G.M.P.E, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP