keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 466/13.09.2018 privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 - privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 466/13.09.2018
privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 - privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21203/11.09.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21203/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16437/03.09.2018 privind modificarea tarifelor aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT prin Hotărârea CA nr. 123/25.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 225/29.06.2010, Hotărârea Consiliului Local 9/31.01.2012 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi aprobarea tarifului lei/km, inclusiv TVA, pentru transportul cu troleibuzul, Hotărârea nr. 243/20.12.2016, Hotărârea nr. 151/03.04.2018 şi Hotărârea nr. 373/06.07.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA 2 LA HCL NR………./………

17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai si troleibuz

21. Tarife de închiriere practicate în cadrul Centrului Social Sindical de pe str. Renaşterii

Tarifele conţin TVA. Copiii sub 7 ani, însoțiți de un adult, beneficiază de gratuitate. 22. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în interiorul mijloacelor de transport în

comun

Tarifele nu conţin TVA. Pentru dimensiuni intermediare se aplică tariful imediat superior dimensiunii superioare. În cazul în care, în urma a două licitaţii publice organizate de operatorul de transport,

contractele de publicitate nu pot fi încheiate, tariful se reduce cu 15%.

Tarif actual Tarif propus Pregătire practică/teoretică Pregătire practică/teoretică Conducător tramvai

şi troleibuz 2988,32 lei/cursant 3900,00 lei/cursant

Tariful nu conţine TVA.

Tarife actuale pentru beneficiari

externi

Tarife propuse pentru beneficiari externi

Tarif intrare strand luni-vineri 10 lei/bilet 10 lei/bilet Tarif intrare strand sambata-duminica - 15 lei Tarif închiriere pat pliant 5 lei/pat pliant/zi 7 lei/pat pliant/zi Pachet intrare strand luni-vineri+sezlong - 17 lei Pachet intrare strand sambata-duminica+sezlong - 22 lei Tarif închiriere masa de tenis (2 palete/4 mingi) 15 lei/h 15 lei/h Abonament lunar intrare strand (fara alte facilitati)

- 150 lei

Închiriere teren fotbal cu nocturnă 119 lei/h 119 lei/h Închiriere teren fotbal fără nocturnă 95,20 lei/h 95,20 lei/h Închiriere teren volei cu nocturnă 119 lei/h 119 lei/h Închiriere teren volei fără nocturnă 95,20 lei/h 95,20 lei/h Tarif închiriere spațiu 3 euro/mp/lună,

exclusiv TVA 14 lei/mp/lună, exclusiv TVA

Tarif actual/zi/buc lei

Format A4 5 lei Format A3 10 lei

0,5 mp 20 lei 1 mp 35 lei

Mâner de susţinere -

23. Tarife privind închirierea de spaţii publicitare în exteriorul mijloacelor de transport în comun

Tarif actual/lună/unitate

lei Tarif propus /lună/unitate lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai simplu articulat

600 lei 1000 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar tramvai dublu articulat + window graphic

- 1800 lei

Tarifele nu conţin TVA. (1) Tarifele de închiriere – chiria este calculată pentru o lună = 22 zile. (2) Prin unitate se înţelege un vagon motor, respectiv remorcă. 34. Tarif închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare

Tarif actual/lună/unitate/lei

Tarif propus

Închiriere montare/demontare panou/buc/luna

- 90 lei/panou/luna

Închiriere montare/demontare panou/buc/saptamana

- 23 lei/panou/saptamana

Tarifele nu conţin TVA.

35. Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic

Tarif actual/lună/unitate/lei Tarif propus/22

zile/unitate lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip window graphic tramvai

- 950 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip window graphic troleibuz

- 500 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip window graphic autobuz articulat

- 1100 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip window graphic autobuz scurt

- 500 lei

Tarif închiriere spaţiu publicitar de tip window graphic minibus

- 425 lei

Tarifele nu conţin TVA. (1) Tarifele de închiriere – chiria este calculată pentru o lună = 22 zile. (2) Prin unitate se înţelege un vagon motor, respectiv remorcă.

DIRECTOR D.E., ŞEF SERVICIU T. , CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

1. Descrierea situatiei actuale În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare-dezvoltare aferente transportului public. Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor. Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creştere a preţurilor de consum, evoluţia elementelor de cheltuieli şi venituri etc.

Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori au fost actualizate, modificate şi completate prin HCLMT nr. 151/03.04.2018. Prin această hotărâre au fost actualizate, modificate şi completate tarifele pentru alte activităţi prestate de către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, solicită modificarea şi completarea tarifelor

aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, respectiv tarifele prevăzute la: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum şi introducerea unor tarife pentru alte activităţi conexe, respectiv tarifele prevăzute la punctul 34 (tarif închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare) şi punctul 35 (Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic).

Această modificare şi completare a tarifelor va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificarii şi completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, respectiv tarifele prevăzute la: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum şi introducerea punctului 34 şi 35.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ,

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea tarifelor prevăzute în Anexa 1 şi Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018. Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin HCLMT nr. 151/03.04.2018 tarifele la transportul prin curse regulate în trafic local au fost actualizate, modificate şi completate. De asemenea, prin această hotărâre au fost actualizate, modificate şi completate, şi tarifele pentru alte activităţi prestate de către SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Prin adresa cu nr. 16437/03.09.2018 şi nr. 16435/03.09.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-1877/04.09.2018, SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, solicită ajustarea unor tarife, aprobate prin Anexa 2 la HCLMT nr. 151/2018, respectiv: punctul 17, punctul 21, punctul 22, punctul 23, precum şi introducerea unor tarife noi, respectiv punctul nr. 34 şii nr. 35, după cum urmează:

Punctul 17. Tarif pentru cursul de calificare conducator tramvai/troleibuz Tariful pentru cursul de calificare conducator tramvai troleibuz a fost recalculat ca urmare a

trecerii contribuțiilor salariale de la angajator la angajat. Punctul 21. Tarife practicate în cadrul Centrului Social Sindical Tarifele practicate în cadrul Centrului Sindical Social au fost stabilite in urma unui studiu de

piata astfel incat sa acopere cheltuielile de intretinere si functionare. De asemenea au fost elaborate pachete care sa atraga organizarea unui numar de evenimente care sa mareasca gradul de ocupare al centrului.

Punctele 22, 23. Tarife pentru închirierea de spații publicitare Tarifele de publicitate în interiorul/exteriorul mijloacelor de transport și cele de închiriere

stâlpilor în vederea montării/demontării de panouri direcționale/steaguri publicitare au fost stabilite având la baza un studiu de piață care conține tarifele practicate la alte obiective similare din România.

În cazul în care, în urma a două licitaţii publice organizate de operatorul de transport, contractele de publicitate nu pot fi încheiate, tariful se reduce cu 15%.

Punctul 34. Tarife pentru închiriere stâlpi pentru montare/demontare panouri, steaguri publicitare

Tarifele pentru închirierea stâlpilor în vederea montării de panouri direcţionale/steaguri publicitare a fost introdus pentru creşterea veniturilor din alte activităţi conexe activităţii de transport prin închirierea stâlpilor aflaţi în administrarea STPT.

Punctul 35. Tarif pentru decorarea mijloacelor de transport (tramvai, troleibuz, autobuz) cu materiale publicitare de tip window graphic

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Tarifele au fost introduse în vederea creșterii veniturilor din alte activități, pe lângă activitatea de transport, respectiv din colantarea cu reclama și publicitate a tramvaielor, autobuzelor și troleibuzelor, aflate în administrarea și exploatarea STPT cu reclamă de tip window graphic

Aceste modificări de tarife, respectiv introducerea de noi tarife au fost aprobate de Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea nr. 123/25.07.2018, respectiv prin Hotărârea nr. 133/20.08.2018.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Această modificare şi completare a tarifelor, respectiv introducerea de noi tarife, va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății. Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege. Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006; Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificării şi completării tarifelor prevăzute în Anexa 2 la HCLMT nr. 151/03.04.2018 conform Anexei.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER B.T.S.C., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP