keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 468/13.09.2018 privind modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 si nr. 166/03.04.2018, precum si pentru aprobarea cesiunii creantelor nascute din acest Protocol

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 468/13.09.2018
privind modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 si nr. 166/03.04.2018, precum si pentru aprobarea cesiunii creantelor nascute din acest Protocol


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 21205/11.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 21205/11.09.2018, intocmit de catre Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018- 21205/11.09.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2018- 21205/11.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere adresa SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16438/03.09.2018 privind modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport aprobate de Consiliul de Administratie al STPT prin Hotararea CA nr. 131/20.08.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012 privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 392/01.08.2014, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 603/09.12.2014, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 335/31.07.2015, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.35/02.02.2016, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 244/20.12.2016 si prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 2/08.01.2018;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni;
In conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) si o), art. 35, alin (2), lit. i) si art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificata si completata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 2 si 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, completata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, completat si modificat prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 si nr. 166/03.04.2018, astfel articolul 5 alin. (3) se modifica dupa cum urmeaza: ,,Art. 5: ,,Decontarea intre Municipiul Timisoara si Sc. Societatea de Transport Public Timisoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, dupa incheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua in termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derularii contractului de factoring incheiat intre societate si institutia bancara, plata facturilor se va efectua in termen de maxim 60 zile de la emiterea acestora."

Art. 2: Se aproba cesiunea creantelor nascute din Protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 192/2012, modificat si completat.
Suma care face obiectul cesionarii se achita de catre institutiile publice in contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai daca operatorul economic nu are obligatii de plata catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale (art. 6^1 alin. (2) din OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificata si completata).

Art. 3: Celelalte prevederi ale Protocolului raman nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, precum si SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA.

Art. 5: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare ;
- Directiei Politia Locala
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA;
- Mass- media locala.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013,

nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 şi

nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii creanţelor născute din acest Protocol

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii creanţelor născute din acest Protocol. Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018 şi HCLMT nr. 166/03.04.2018.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod FO 53-01, ver. 1

TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). În decembrie 2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are în administrare transportul public din Municipiul Timişoara conform HCLMT nr. 108/27.03.2012.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 16438/03.09.2018 şi Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 131/20.08.2018, solicită modificarea Protocolului în ceea ce priveşte termenul pentru decontarea cheltuielilor dintre Municipiul Timişoara şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., astfel: ,,Decontarea între Municipiul Timișoara și Sc. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derulării contractului de factoring încheiat între societate și instituția bancară, plata facturilor se va efectua în termen de maxim 60 zile de la emiterea acestora.” De asemenea solicită cesiunea creanţelor născute din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/2012.

Potrivit art. 6^1 alin. (1) din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată, operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente lucrărilor executate către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate.

Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale (art. 6^1 alin. (2) din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată).

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi cesiune creanţelor născute din acest Protocol, după cum urmează: - Articolul 5 alin (3) se modifică, astfel: ,,Art. 5: ,,Decontarea între Municipiul Timișoara și Sc. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derulării contractului de factoring încheiat între societate și instituția bancară, plata facturilor se va efectua în termen de maxim 60 zile de la emiterea acestora.”

- Aprobarea cesiunii creanţelor născute din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi

Cod FO 53-01, ver. 1

operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/2012, modificat şi completat. Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituţiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale (art. 6^1 alin. (2) din OUG nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată şi completată).

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER B.T.S.C., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr.

392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii creanţelor născute din acest

Protocol

1. Descrierea situatiei actuale Prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 s-a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în

comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016, HCLMT nr. 244/20.12.2016, HCLMT nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa cu nr. 16438/03.09.2018 şi Hotărârii Consiliului de administraţie nr. 131/20.08.2018, solicită modificarea Protocolului în ceea ce priveşte termenul pentru decontarea cheltuielilor dintre Municipiul Timişoara şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., astfel: ,,Decontarea între Municipiul Timișoara și Sc. Societatea de Transport Public Timișoara S.A. se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora. Pe durata derulării contractului de factoring încheiat între societate și instituția bancară, plata facturilor se va efectua în termen de maxim 60 zile de la emiterea acestora.” De asemenea solicită cesiunea creanţelor născute din Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/2012.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Termenul pentru plata facturilor emise în baza Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în

comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport se va modifica de la 30 de zile la 60 zile, de asemenea creanţele născute din acest Protocol vor fi cesionate. Aceste operaţiuni reprezintă o masura de redresare financiara a societății.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016, nr. 2/08.01.2018 şi nr. 166/03.04.2018, precum şi pentru aprobarea cesiunii creanţelor născute din acest Protocol.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ,

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ