keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 2/08.01.2018 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016

08.01.2018

Hotararea Consiliului Local 2/08.01.2018
privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-203/05.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 203/05.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Luând în considerare adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 105/04.01.2018;
Având în vedere amendamentele formulate în şedinţa în plen din data de 08.01.2018;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 08.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 şi 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, completat şi modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016, după cum urmează:
- Sintagma "Regia Autonomă de Transport Timişoara" din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)";
- Sintagma ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2" din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3";
- Sintagma ,,instituţie, organizaţie, asociaţie, fundaţie sau altă formă asociativă" din cuprinsul Protocolului se va modifica cu sintagma ,,entitate/entităţi cu sau fără personalitate juridică".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. d) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Comunitară" şi va avea următorul conţinut: ,,d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. e) se completează cu elevii din clasa pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,, e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. f) se completează cu sintagma sub elevii clasei pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,,f) Copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. g) se modifică în sensul eliminării sintagmei ,,iar datele beneficiarilor se înregistrează" şi va avea următorul conţinut: ,,g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. r) se modifică în sensul că se elimină sintagma ,,art. 11 lit. c) şi nr. 258/28.06.2005" şi va avea următorul conţinut: ,,r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. s) se completează, in sensul introducerii şi entităţilor sportive, şi va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. u) se modifică şi se completează, in sensul introducerii şi sintagmei ,,pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării..." şi eliminarea sintagmei: ,,prin curse regulate", şi va avea următorul conţinut: ,,u) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Articolul 4 alin. (1) lit. b) se completează şi va avea următorul conţinut: ,,b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii publice şi alte entităţi, pentru activităţi de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei".
- Articolul 4 alin. (1) lit. e) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Regia Autonomă de Transport Timişoara" şi va avea următorul conţinut: ,,e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".
- Articolul 5 se modifică şi se completează, în sensul introducerii sintagmei ,,sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată", precum şi alte organe de control. Ca urmare art. 5 va avea următorul conţinut: ,,Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.
Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.
STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.
Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.
Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.
Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.
Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control.
Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.
Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3.
- Articolul 6 se modifică în sensul corelării termenului de plată, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara.
Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".
- Articolul 7 se modifică în sensul specificării faptului că tariful se aplică în lei/km, astfel: ,,Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica".

Art. 2: (1) În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Protocolul este valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa CU AMENDAMENTE O HCL MR, 2) BOL PROTOCOLUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL ÎN COMUN UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI Al MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI OPERATORULUI DE TRANSPORT, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA NR. 192/23.11 2012, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ „Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiaza de facilitaţi la transportul in comun catre operatorul de transport S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). Gratuitaţile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de transport — urban şi metropolitan, după cum urmează: Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Gratbitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete și Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr, 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaş vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat. : b) Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT, pe baza C/BI, c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport pratuit; d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul. e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituțiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT, Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd, Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare Copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe îijloacele de transport public de persoane, g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT, Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanțe.

“h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT, Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT, Entitatea va transmite tabelele cui persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. j) Cratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entităţile vor - transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entităţi de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT, Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identițate în original, NI 1) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entități de același profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original, m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT, Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. RE n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entitățile având filiala în Timişoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAȚIA PILANTROPIA sau alte entități cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original. P) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT, Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original, q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. 1) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin HCL. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărții de identitate în original. s) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, “ sporțive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile.vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original î) Gratuitate pentru Asociaţia Națională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza PEEL E EEE XE EEE EEE E ERE E E Page 2

cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original. u) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BICI în original. Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT, - b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006, Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BV/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv. c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenții şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ "timişorene, la forma de învațamânt cu frecvență. Facilitatea se acordă studenților: până la:26 ani, iar: doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare. Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenților pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate. "Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioșcurile) STPT. Entitățile menţioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică. Art. 2: Pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, pentru care universitățile din Municipiul Timişoara si entitățile studenţesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA si Municipiul Timisoara se acorda diferenta de reducere 50%, Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condițiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Dacă universităţile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timişoara preia şi partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toți studenții universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs. Universitățile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC „TIMIŞOARA SA şi Municipiului Timişoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu țitlu de cheltuieli de transport. E Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 „c. Art. 3: Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenției încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de STPT, Pentru aceste categorii STPT va ţine o evidenţă separată şi nu 'se vor deconta de la bugetul local, Art. 4: (1) Municipiul Timişoara acordă gratuitate pentru: a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanță E EEE E ET TE at ra Page 3

cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărții de identitate în original. Referatul original se reţine de STPT, b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaționale pentru instituţii publice și alte entităţi, pentru activităţi de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulație, lucrări de intervenţii sau reparaţii, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei. , 6) Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele' la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor; d) Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante, c) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Acordarea gratuităților prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Edilitare şi se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an. Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare. Pentru pensionari și cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat, Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru. STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise, Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise „ după încheierea lunii, iar plata facturilor.se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora. Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane. Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis. n Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport. public, neprezențarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securității şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, - asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control. - Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte. Page 4

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor - care le utilizează, găsite în acţiunea, de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru “verificări. suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3, Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara. Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării,în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate; Si Ea Decontarea între Municipiul Timişoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora. Art.7, Facilităţile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara: Tarifele titlurilor de călătorie şi a * prestației operatorului: de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere 'al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 „Vaporetto precum si â dotarilor aferente necesare inființarii unui nou sistery municipal de: transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel: - Va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie ; - Va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel: Compensatie = Cheltuieli de exploatare — venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între: Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT: PUBLIC TIMIȘOARA: SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.” Page 5

Atasament: expunere_de_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016

1. Descrierea situatiei actuale Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 şi HCLMT nr. 244/20.12.2016.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială. Ca atare se impune modificarea Protocolului. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Proiectul propune modificarea Protocolului ţinând cont de transformarea regiei autonome în societate comercială pe acţiuni, de mutarea sediului Centrului de Gratuităţi şi alte greşeli materiale.

2. Alte informatii - Nu este cazul. 3. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea

Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Raport_de_specialitate_IANUARIE_2018.pdf

Page 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în

comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 392/01.08.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 603/09.12.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 335/31.07.2015, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 35/02.02.2016, şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 244/20.12.2016. Facem următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 şi HCLMT nr. 244/20.12.2016.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SC2018 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Page 2

mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea oraşelor din punctul de vedere al calității vieţii.

Creşterea urbanizării, a densităţii populaţiei şi a mobilităţii acesteia conduc la apariţia unor noi probleme de ordin economic, ecologic şi de sănătate pentru oraşe şi locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări şi poluare. Oportunitatea oferită cetăţenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum şi accelerarea acestei tendinţe în urma investiţiilor străine în aceste ţări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendinţele generale din toate ţările dezvoltate, soluţia pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieţii şi protejarea mediului. Scopul final este acelaşi: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa nr. 105/04.01.2018, propune modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport.

Potrivit art. 8 şi 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome de Transport Timişoara, aşa cum sunt evidenţiate în situaţiile financiar contabile de la data preluării, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timişoara cu terţii, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

Plata facilităţilor acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 şi a legislaţiei naţionale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilităţi, primul card fiind atribui gratuit.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligaţia de a tine evidenţa electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce priveşte transformarea regiei în societatea comercială, în ceea ce priveşte sediul Centrului de Gratuiţăţi ţinând cont de faptul că acesta a fost mutat în Timişoara Bv. Dâmboviţa, nr. 1-3, precum şi datorită modificării Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. De asemenea se impune îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Protocolului.

Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice. Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea Protocolului de acordare a

facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 şi HCLMT nr. 244/20.12.2016, după cum urmează:

- Sintagma Regia Autonomă de Transport Timişoara din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)”;

Page 3

- Sintagma ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2” din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3”;

- Sintagma ,,instituţie, organizaţie, asociaţie, fundaţie sau altă formă asociativă” din cuprinsul Protocolului se va modifica cu sintagma ,,entitate/entităţi cu sau fără personalitate juridică”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. d) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Comunitară” şi va avea următorul conţinut: ,,d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. e) se completează cu elevii din clasa pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,,e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. f) se completează cu sintagma sub elevii clasei pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,,f) Copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. g) se modifică în sensul eliminării sintagmei ,,iar datele beneficiarilor se înregistrează” şi va avea următorul conţinut:,, g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. r) se modifică în sensul că se elimină sintagma ,,art. 11 lit. c) şi nr. 258/28.06.2005” şi va avea următorul conţinut: ,,r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. s) se completează, in sensul introducerii şi entităţilor sportive, şi va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original”.

- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 – GRATUITĂŢI, lit. u) se modifică şi se completează, in sensul introducerii şi sintagmei ,,pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării...” şi eliminarea sintagmei: ,,prin curse regulate”, şi va avea următorul conţinut: ,,u) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original”.

- Articolul 4 alin. (1) lit. b) se completează şi va avea următorul conţinut: ,,b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii

Page 4

publice şi alte entităţi, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei”.

- Articolul 4 alin. (1) lit. e) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Regia Autonomă de Transport Timişoara” şi va avea următorul conţinut: ,,e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara”.

- Articolul 5 se modifică şi se completează, în sensul introducerii sintagmei ,,sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată”, precum şi alte organe de control. Ca urmare art. 5 va avea următorul conţinut:,, Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.

Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control.

Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.

Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3.

- Articolul 6 se modifică în sensul corelării termenului de plată, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Page 5

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si

-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

- Articolul 6 se modifică în sensul specificării faptului că tariful se aplică în lei/km, astfel: ,,Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica”. În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea următorul conţinut:

,,Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiaza de facilitaţi la transportul in comun catre operatorul de transport S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT). Gratuitaţile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara pentru liniile de transport – urban şi metropolitan, după cum urmează:

Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI a) Gratuitate pentru pensionarii, cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaş care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverinţă emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaş vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat. b) Gratuitate pentru cetăţenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT, pe baza CI/BI. c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timişoara pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 şi ai Legii nr. 309/2002. Aceştia vor circula pe baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate şi ştampilate de către asociaţia veteranilor de război sau revoluţionarilor, din care aceştia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptăţite care nu fac parte din nicio asociaţie vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) şi actul doveditor al calităţii de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit; d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă

Page 6

în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul. e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare f) Copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane. g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe. h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiştii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entităţile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajaţii serviciului de Ajutor Maltez din România şi alte entităţi de acelaşi profil având filiala în Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România şi pentru alte entităţi de acelaşi profil cu filiala în Timişoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile având filiala în Timişoara care promovează protecţia şi apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entităţile având filiala în Timişoara cu profil umanitar şi caritabil care acordă servicii de asistenţă socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAŢIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entităţile pentru integrare socială economică şi familială a persoanelor traficate având filiala în Timişoara, prin FUNDAŢIA FILANTROPIA sau alte entităţi cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizaţia Salvaţi Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original.

Page 7

q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”şi Fundaţia „Pentru Voi” pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărţii de identitate în original. r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara” şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. s) Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original t) Gratuitate pentru Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Filiala Timişoara, precum şi pentru angajaţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudeţeană Timiş Caraş Severin pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original. u) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original. Secţiunea 2 - REDUCERI a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetăţenilor români cu domiciliul stabil sau reşedinţă în Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioşcurile STPT. b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge şi plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceştia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinţei în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timişoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverinţele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv. c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenţilor pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass şi PRO Timişoara. Facilităţile prevăzute la Secţiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenţilor în baza cardurilor securizate mai sus menţionate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum şi carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate şi documentului de identitate. Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioşcurile) STPT. Entităţile menţioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică. Art. 2: Pentru studenţii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ timişorene, la forma de învaţamânt cu frecvenţă, pentru care universităţile din Municipiul Timişoara si entităţile studenţesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA si Municipiul Timisoara se acorda diferenta de reducere 50%.

Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condiţiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timişoara, iar 50% de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Dacă universităţile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timişoara preia şi partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toţi studenţii universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Page 8

Universităţile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA şi Municipiului Timişoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport. Facilitatea se acordă studenţilor până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 ,c . Art. 3: Pensionarii şi cetăţenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanţa Guvernului 105/1999, aprobată şi modificată prin Legea 189/2000 şi Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenţiei încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceştia vor circula în baza cardului emis de STPT. Pentru aceste categorii STPT va ţine o evidenţă separată şi nu se vor deconta de la bugetul local. Art. 4: (1) Municipiul Timişoara acordă gratuitate pentru: a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de acte doveditoare (adeverinţe medicale, adeverinţe de venit etc.), precum şi pentru sportivii de performanţă cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original. Referatul original se reţine de STPT. b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii publice şi alte entităţi, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei. c) Participanţii la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante. Aceştia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfăşurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporţional cu numărul de zile aferente perioadei de desfăşurare a evenimentelor; d) Afişarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timişoara sau STPT sunt coparticipante. e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. (2) Acordarea gratuităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timişoara, Viceprimari sau Directorul Direcţiei Edilitare şi se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an. Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Page 9

Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis. Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale. Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control. Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte. Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3. Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si -un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate; Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora.

Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega', cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:

Page 10

- va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie ; - va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel: Compensatie = Cheltuieli de exploatare – venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

DIRECTOR,

CULIŢĂ CHIŞ

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ADRIAN COLOJOARĂ NASTASIA POP