keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 110/31.03.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 110/31.03.2020
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- 4468/20.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4468/20.02.2020, întocmit de către Direcţia Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Reţele de Utilităti din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.02.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-4468/20.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere amendamentul formulat de dl. consilier Adrian Lulciuc în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 31.03.2020;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 31.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 271 din data de 28.07.2017, privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, modificată şi completată;
Având în vedere adresele Societăţii de Transport Public Timisoara SA nr. 9009/23.04.2019 (RE2019-968/23.04.2019), 19081/10.09.2019 (RE2019-1848/11.09.2019), nr.20906/04.10.2019 (RE2019-2026/04.10.2019), nr.3167/12.02.2020 (SC2020-3502/13.02.2020 şi RE2020-386/13.02.2020);
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, a Legii 273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, art. 232 coroborat cu art. 241 din Codul Civil, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, şi Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. a) şi d), alin. (3), lit. d) şi alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017, după cum urmează:
,,Art. 2: (1) Capitalul social al societăţii este de 3.000.000 lei şi se constituie, după cum urmează:
a- în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei - aportul municipiului Timişoara;
b- în natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei - bunuri provenite din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara.
(2) Capitalul social este divizat in 3000 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acţiunile sunt, in totalitate ale municipiului Timişoara.
Cuantumul capitalului social nu se modifica".
(3) Diferenţa capitalului social se constituie în numerar în valoare de 2.850.000 lei, în acord cu Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr.14 din data de 23.05.2019.????????
(4) Identificarea sumei se va face la următoarea rectificare bugetară şi va fi achitată de către Primăria Municipiului Timişoara.

Art. 2: Ca urmare a modificării art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017, se impune şi modificarea Actului constitutiv al societăţii, aprobat prin art. 14 din aceeaşi hotărâre, astfel:
,,Art. 8. - Capitalul social
8.1. Capitalul social iniţial subscris si varsat se constituie prin aport în numerar de catre Municipiul Timisoara in calitate de Actionar Unic şi prin aport în natură din bunuri imobile provenite din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara evidenţiate în Anexa 1.
8.2. Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, din care:
ˇ aport în numerar: 150.000 lei - aportul municipiului Timişoara;
ˇ aport în natura, imobile 2.850.000 lei - bunuri provenite din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

1) construcţiile de sub A1.1. şi A1.2 din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 404092 Timişoara (nr. CF vechi 68850, nr. topografic vechi 1019/1/1/3; 1020/1/1/1/2; 1020/1/1/1/3), având număr cadastral 404092-C1, compus din clădire sediu administrativ în regim P+1E, suprafaţă construită la sol 213 m.p., suprafaţă construită desfăşurată 213 m.p. (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale) şi nr. cadastral 404092 - C2, compus din clădire în regim P+1E, suprafaţă construită la sol 481 m.p., suprafaţă construită desfăşurată 481 m.p., (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale), construcţii înscrise pe terenul din Cartea Funciară numărul 404092 Timişoara, număr cadastral 404092 şi situate administrativ în municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, numărul 2, zona Calea Aradului, judeţul Timiş.
2) construcţiile de sub A1.1. şi A1.2 din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 444783 Timişoara, având număr cadastral 444783-C1, compus din minihotel în regim P+M, suprafaţă construită la sol 697 m.p., (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale) şi nr. cadastral 444783 - C2, compus din staţie de transformare - redresare nr. 5, în regim parter, suprafaţă construită la sol 255 (având ciale şi edilitare), construcţii înscrise pe terenul din Cartea Funciară numărul 444783 Timişoara, număr cadastral 444783 şi situate administrativ în municipiul Timişoara strada Renaşterii, numărul 28, judeţul Timiş.

Se face precizarea că imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 444783 Timişoara, provine din dezmembrarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 407468 Timişoara, dezmembrare realizată conform Hotărârii Consiliului Local 321/15.09.2017 a municipiului Timişoara, în urma căreia au rezultat două imobile având numere de Carte Funciară 444783 şi 444784".

8.3. Capitalul social este divizat in 3000 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acţiunile sunt, in totalitate ale municipiului Timişoara (100%)".

Art. 3: Se imputerniceste directorul societatii sa intreprinda demersurile cerute de lege pentru modificarea actului constitutiv al societatii si inregistrarea modificarilor la Oficiul Registrului Comertului, dacă este cazul.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Pargaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Societatea de Transport Public Timisoara SA.
Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - II Vest;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Societăţii de Transport Public Timisoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei

Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin HCL nr. 271din data de 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. In prezent, aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează: în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei si în natură - bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei. Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei. Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călatori, conform COD CAEN 4931.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Camera de Conturi Timiş prin Decizia nr. 63/21.01.2019, a constatat că aportul – în

natură al societăţii a fost constituit din bunuri imobile care provin din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara. Din CF Timişoara nr. 444783 şi CF Timişoara nr. 404092, rezultă faptul că cele 3 bunuri imobile incluse în capitalul social al societăţii rezultate prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara sunt bunuri provenite din patrimoniul propriu al regiei şi nu sunt aportul municipiului Timişoara. Astfel, se impune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 alin. (1) din HCLMT nr. 271/28.07.2017 şi din Actul constitutiv al societăţii, aprobat prin art. 14 din aceeaşi hotărâre.

3. Concluzii Prin urmare, consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni.

PRIMAR DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CHIŞ CULIŢĂ

Cod FO53-03,Ver.2

IT TTX LOST IT IT TI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-01,Ver.2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2020 - TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Tel/Fax +40 256 490635, E-mail: [email protected], Internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE pentru modificarea art. 2 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei

Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020- / .12.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni; Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 271 din data de 28.07.2017 s-a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Potrivit art. 2 alin. (1) din HCLMT nr. 271/28.07.2017, aportul municipiului Timişoara la constituirea capitalului social al societăţii este de 3.000.000 lei după cum urmează:

a- în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei; b- în natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei.

Capitalul social iniţial este divizat în 3.000 de acţiuni nominative dematerializate. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1.000 lei. Domeniul de activitate principal al societăţii este transportul urban, suburban şi metropolitan de călători, conform COD CAEN 4931. Prin adresele cu nr. 9009/23.04.2019 (RE2019-968/23.04.2019), 19081/10.09.2019 (RE2019-1848/11.09.2019), nr. 20906/04.10.2019 (RE2019-2026/04.10.2019), nr. 3167/12.02.2020 (SC2020-3502/13.02.2020 şi RE2020-386/13.02.2020), Societatea de Transport public Timişoara SA, ne aduce la cunoştinţă măsura dispusă de Camera de Conturi Timiş prin Decizia nr. 63/21.01.2019, prin care s-a constatat că aportul – în natură al societăţii a fost constituit din bunuri imobile care provin din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Regia Autonomă de Transport Timişoara a fost înfiinţată în baza Legii Nr.15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice ca regii autonome si prin Decizia Primăriei Nr. 99/29.01.1991, înregistrata la Camera de Comerţ sub Nr. J/35/3034/1991 având ca obiect principal de activitate conform cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cat si alte obiecte secundare de activităţi de prestări de servicii către populaţie sau agenţi economic. În conformitate cu prevederile art. 3^1 alin. (1) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, regiile autonome pot fi reorganizate ca societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz,

Cod FO53-01,Ver.2 Page 2

prin hotărâre a consiliului local/hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, având ca unic acţionar/asociat statul român sau unitatea administrativ-teritorială. Potrivit art. 4 alin. (1) din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, capitalul social initial al societatilor comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome, evaluat dupa normele in vigoare, se stabileste prin actul administrativ individual de reorganizare, cu avizul Ministerului Finantelor, al ministerelor de resort si/sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, si se varsa integral la data constituirii lor. Analizând prevederile legale în vigoare şi HCLMT nr. 271/28.07.2017 am constatat eroarea materială din cuprinsul hotărârii, eroare care trebuie îndreptată prin modificarea art. 2 şi, ca urmare a acestei modificări şi actualizarea actului constitutiv. Astfel, din CF Timişoara nr. 444783 şi CF Timişoara nr. 404092, rezultă faptul că cele 3 bunuri imobile incluse în capitalul social al societăţii rezultate prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara sunt bunuri provenite din patrimoniul propriu al regiei şi nu sunt aportul municipiului Timişoara. Având în vedere cele mai sus prezentate, propunem modificarea art. 2 alin. (1) din HCLMT nr. 271/28.07.2017, după cum urmează: ,,Art. 2: (1) Capitalul social al societăţii este de 3.000.000 lei şi se constituie, după cum urmează:

a- în numerar, subscris şi vărsat, este în cuantum de 150.000 lei – aportul municipiului Timişoara;

c- în natură bunuri imobile în valoare de 2.850.000 lei – bunuri provenite din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara.

(2) Capitalul social este divizat in 3000 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acţiunile sunt, in totalitate ale municipiului Timişoara.

Cuantumul capitalului social nu se modifica”. Ca urmare a modificării art. 2 alin. (1) din HCLMT nr. 271/28.07.2017, se impune şi modificarea Actului constitutiv al societăţii, aprobat prin art. 14 din aceeaşi hotărâre, astfel: ,,Art. 8. - Capitalul social 8.1. Capitalul social iniţial subscris si varsat se constituie prin aport în numerar de catre Municipiul Timisoara in calitate de Actionar Unic şi prin aport în natură din bunuri imobile provenite din patrimoniul propriu al Regiei Autonome de Transport Timişoara evidenţiate în Anexa 1. 8.2. Capitalul social total este în valoare de 3.000.000 lei, din care:

 aport în numerar: 150.000 lei – aportul municipiului Timişoara;  aport în natura, imobile 2.850.000 lei - – bunuri provenite din patrimoniul propriu al

Regiei Autonome de Transport Timişoara.

1) construcţiile de sub A1.1. şi A1.2 din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 404092 Timişoara (nr. CF vechi 68850, nr. topografic vechi 1019/1/1/3; 1020/1/1/1/2; 1020/1/1/1/3), având număr cadastral 404092–C1, compus din clădire sediu administrativ în regim P+1E, suprafaţă construită la sol 213 m.p., suprafaţă construită desfăşurată 213 m.p. (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale) şi nr. cadastral 404092 – C2, compus din clădire în regim P+1E, suprafaţă construită la sol 481 m.p., suprafaţă construită desfăşurată 481 m.p., (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale), construcţii înscrise pe terenul din Cartea Funciară numărul 404092 Timişoara, număr cadastral 404092 şi situate administrativ în municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, numărul 2, zona Calea Aradului, judeţul Timiş.

Cod FO53-01,Ver.2 Page 3

2) construcţiile de sub A1.1. şi A1.2 din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 444783 Timişoara, având număr cadastral 444783–C1, compus din minihotel în regim P+M, suprafaţă construită la sol 697 m.p., (având categoria de folosinţă construcţii administrative şi social culturale) şi nr. cadastral 444783 – C2, compus din staţie de transformare – redresare nr. 5, în regim parter, suprafaţă construită la sol 255 (având ciale şi edilitare), construcţii înscrise pe terenul din Cartea Funciară numărul 444783 Timişoara, număr cadastral 444783 şi situate administrativ în municipiul Timişoara strada Renaşterii, numărul 28, judeţul Timiş.

Se face precizarea că imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 444783 Timişoara, provine

din dezmembrarea imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 407468 Timişoara, dezmembrare realizată conform HCL 321/15.09.2017 a municipiului Timişoara, în urma căreia au rezultat două imobile având numere de Carte Funciară 444783 şi 444784.

8.3. Capitalul social este divizat in 3000 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 1.000 lei fiecare. Acţiunile sunt, in totalitate ale municipiului Timişoara.”. In conformitate cu prevederile art. 35 alin.2 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 : “Autorităţile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăţi comerciale sau la înfiinţarea unor servicii de interes public local ori judeţean, după caz, în condiţiile legii. Autorităţile deliberative pot hotărî achiziţionarea, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, de acţiuni la societăţile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură şi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condiţiile legii. De asemenea, art. 92 din OUG nr.57/2019, prevede : “Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii. “ Potrivit art. 210 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, “(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.” Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D.D.P.P.R.U., CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU T., ŞEF BIROU T.S.C., ADRIAN COLOJOARĂ, CRISTINA GAVRA ŞEF BIROU G.M.P.E., NASTASIA POP