keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 480/20.12.2017 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 480/20.12.2017
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 31542/14.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 31542/14.12.2017 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.12.2017 Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31542/14.12.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 251/2017- privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara"şi Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), (2), art. 8 alin. (1) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 şi 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Art.2: Caietul de sarcini pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători în municipiul Timişoara, Contractul de delegarea a gestiunii serviciului "Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" şi tarifele pentru pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor şi asigurare ornamente noi pentru sărbători vor fi aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local după obţinerea Avizului Consiliului Concurenţei.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.2 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR …………………..

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017-000846/08.05.2017 Regia Autonomă de Transport Timișoara a comunicat că dorește preluarea serviciului de iluminat public din municipiul Timișoara în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare. Intenția RAT Timișoara de preluare a serviciului de iluminat public s-a stabilit de către Consiliul de Administrație al RAT Timișoara prin Hotărârea nr.74 din 30.03.2017. Prin HCL nr. 251/2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sãrbãtori din Timişoara”. Prin HCL nr. 271/2017 a aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. , şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CULIŢĂ CHIŞ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO53-01, Ver.1 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL EMSUP SC 2017 – _______ din ______________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara”

Organizarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în baza

prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit art.22 alin.(2) din Legea nr.51/2006, gestiunea serviciilor de utilităţi publice, se organizează şi se realizează în următoarele modalităţi:

A. gestiune directă; B. gestiune delegată. Alegerea formei de gestiune se face prin hotărâre a Consiliului Local, iar potrivit prev. art.22

alin.(4) din Legea nr.51/2006, desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

A. Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, care pot fi :

a) servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate sau organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ- teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale respective.

Totodată, potrivit art. 28, alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot încredinţa unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

RAT Timişoara S.A. a înaintat Primăriei Municipiului Timişoara adresa nr. 8808 din 03.05.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. . RE2017-000846/08.05.2017 prin care își exprimă intenția de preluare a serviciului de iluminat public pentru activitatea de întreţinere a

Cod FO53-01, Ver.1 2

serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara, să fie delegată prin modalitatea de gestiune directă.

Primăria Municipiului Timișoara a răspuns cu adresa nr.RE2017- 00846/15.05.2017 că în cadrul Colectivului de Coordonare şi Supervizare numit prin Dispoziţia Primarului nr.1176/10.10.2016 ,convocat în data de 10.05.2017 s-a hotărât următoarele - se va întocmi un studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către RAT Timișoara prin modalitatea de gestiune directă; -în conformitate cu prevederile din Legea nr.51 din 2006 cu modificările și completările ulterioare pentru ca să poată presta serviciul ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.28 alin2 lit.bși alin. (2^1), art.33 alin.1. Prin HCL nr. 251/2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sãrbãtori din Timişoara”. Prin HCL nr. 271/2017 a aprobată reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni. Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului ”Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara” către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU