keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 104/23.02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 4280 /22.02.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 4280/22.02.2018, întocmit de Serviciul Transport din cadrul Direcţiei Edilitare a Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-4280/22.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. RE2018-000397/14.02.2018 a Societatea de Transport Public Timişoara SA - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 aprobate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii de Transport Public Timişoara SA prin Hotărârea nr. 22/06.02.2018 şi Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 cu nr. 2219/05.02.2018;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor a SC Societatea de Transport Public Timişoara SA nr. 1/19.02.2018;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societatea de Transport Public Timişoara S.A.
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.56

Cod unic de înregistrare: RO 2490570

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2018

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (N)

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 107.796.000

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 107.793.000 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 70.925.000 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 2 Venituri financiare 5 3.000 3 Venituri extraordinare 6 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 104.870.337

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 104.710.337

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 27.762.000 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1.900.000 C. cheltuieli cu personalul, din care:

11 59.128.337 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 56.002.380 C1 ch. cu salariile 13 49.156.000 C2 bonusuri 14 6.846.380 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 300.000

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 200.000

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17 720.932 C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 2.105.025 D. alte cheltuieli de exploatare 19 15.920.000

2 Cheltuieli financiare 20 160.000 3 Cheltuieli extraordinare 21 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2.925.663 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 805.706

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 2.119.957

1 Rezerve legale 25 0

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2.119.957

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28 0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33 0

b) - dividende cuvenite bugetului local

33a 0

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34 0

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37 0 a) cheltuieli materiale 38 0 b) cheltuieli cu salariile 39 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 e) alte cheltuieli 42 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.060.000 1 Alocaţii de la buget 44 0

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din

anii anteriori 45 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 2.060.000 X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 1.304 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 1.161

3

Câştigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.154 Anexa de fundamentare nr.2) 50 3.190

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=R155 din Anexa de fundamentare nr.2)

51 3.843

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 92.845

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat

7 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53 31.755

8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 973

9 Plăţi restante 55 58.300.000 10 Creanţe restante 56 8.500.000

DIRECTOR D. EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU TRANSPORT, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport

Public Timişoara SA

1. Descrierea situatiei actuale Prin adresa cu nr. RE2018-000397/14.02.2018 SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Hotărârea nr. 22/06.02.2018 şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor prin Hotărârea nr. 1/19.02.2018.

În proiecţia bugetului pe anul 2018 si estimarile pentru anul 2019 si 2020, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr.2/ 03 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018, s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza pe termen mediu al

activitatii economico- financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

Proiectul de buget are prevazute ca obiective principale: generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, onorarea obligaţiilor si angajamentelor asumate si diminuarea datoriilor restante, precum şi reducerea volumul creanţelor restante.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor necesare finantarii intregii activitati.

In conformitate cu art. 9 , din HCL 271/28.07.2017 este preluat in totalitate, de catre noua societate, personalul angajat al Regiei Autonome de Transport Timisoara cu Organigrama, Stat de functii, Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulament intern aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 152/17.07.2017, cu mentinerea tuturor drepturilor si obligatiilor avute prin Contractul Individual de Munca si Contractul Colectiv de Munca inregistrat la ITM Timis sub nr. 72/03.04.2017, in vigoare la data transformarii. Numărul de posturi conform organigramei si statului de functii aprobate prin Consiliul de Administratie 152/17.07.2017, este de 1304 .

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi

cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA EDILITARĂ SERVICIUL TRANSPORT BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SC2018-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA. Facem următoarele precizări: Prin adresa cu nr. RE2018-000397/14.02.2018 SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație al STPT prin Hotărârea nr. 22/06.02.2018 şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor prin Hotărârea nr.1/19.02.2018.

În proiecţia bugetului pe anul 2018 si estimarile pentru anul 2019 si 2020, s-a tinut cont de principalele prevederi ale actelor normative in vigoare (O.G.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr.2/ 03 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2018, s-au avut in vedere si prevederi ale hotararilor emise de Consiliul local si anume:

-Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2017privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni;

-Hotararea Consiliului Local de aprobare a Protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin HCL 192/2012 cu modificarile si completarile ulterioare ( HCl 34/15.01.2013, nr.80/26.02.2013, nr.478/24.09.2013; nr.612/10.12.2013, nr.392/01.08.2014, nr.603/09.12.2014, nr.335/31.07.2015, nr.35/02.02.2016, nr. 244/20.12.2016 si nr.2/08.01.2018).

-Hotararea Consiliului Local 108/27.03.2012- privind darea in administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timisoara;

-Hotararile Consiliului Local nr. 349/18.07.2014 prin care se da in administrarea RATT sistemul intermodal de transport cu biciclete, precum si ale HCL 260/26.05.2015 de dare in administrare a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega.

-HCL 125/26.02.2013 privind guvernanta corporativa a RATT, Hotararea Consiliului Local 333/31.07.2015 pentru modificarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Organigramei si Statului de functii, aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 503/22.10.2013, modificate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 441/12.09.2014 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 205/08.05.2015;

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 2

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de programare si analiza pe termen mediu al activitatii economico- financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar, asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât şi in structura, pe fiecare categorie de venituri şi cheltuieli .

Proiectul de buget are prevazute ca obiective principale: generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, onorarea obligaţiilor si angajamentelor asumate si diminuarea datoriilor restante, precum şi reducerea volumul creanţelor restante.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat pe baza principiului continuitatii activitatii, in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor necesare finantarii intregii activitati.

In conformitate cu art 9 , din HCL 271/28.07.2017 este preluat in totalitate, de catre noua societate, personalul angajat al Regiei Autonome de Transport Timisoara cu Organigrama, Stat de functii, Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulament intern aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 152/17.07.2017, cu mentinerea tuturor drepturilor si obligatiilor avute prin Contractul Individual de Munca si Contractul Colectiv de Munca inregistrat la ITM Timis sub nr. 72/03.04.2017, in vigoare la data transformarii. Numărul de posturi conform organigramei si statului de functii aprobate prin Consiliul de Administratie 152/17.07.2017, este de 1304 .

INDICATORII VALORICI PROPUŞI IN BUGETUL DE VENITURI SI PENTRU ANUL 2018 La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinşi în Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018

s-au avut în vedere următoarele elemente: -nivelul mediu al veniturilor obţinute din prestaţiile prevazute a fi efectuate, atat din incasari

proprii, diferentele de tarif alocate din bugetul local pentru facilitatiile acordate unor categorii de cetateni ai municipiului Timisoara aprobat prin Protocol si compensatia la transport public;

-realizarile preliminate ale regiei privind executia BVC pentru anul 2017; -necesarul de combustibil, energie electrică şi termică,apa, gaz, ce se preconizeaza a se consuma

în anul 2018; -preţurile estimate in 2018 la energie electrica şi combustibil ; -estimarea necesarului de cheltuieli cu asigurarile, pentru toate mijloacele de transport si activele

utilizate in cele 5 moduri de transport (tramvaie, troleibuze, autobuze, biciclete , naval); -numarul mediu de salariati din 2017 de 948 salariati; - numar mediu de personal estimat a se realiza in anul 2018 , este de 1161 salariati; Cap.I. VENITURI TOTALE, Veniturile societatii sunt realizate in principal din veniturile aferente prestarii serviciului de

transport public integrat, efectuat de societate in calitate de operator autorizat de transport public, care cuprinde urmatoarele sisteme de transport:

-sistemul de transport cu tramvaie; -sistemul de transport cu troleibuze; -sistemul de transport cu autobuze; -sistemul de transport metropolitan cu autobuze si troleibuze; -sistemul intermodal de transport cu biciclete; -sistemul de transport naval pe canalul Bega. Volumul si structura veniturilor totale cuprinse in BVC pentru anul 2018 au fost

fundamentate tinand cont de obligatiile de transport transmise de autoritatiile publice (Municipiul Timisoara si administratiile publice membre ale SMTT), de tarifele la transport actuale si cele propuse a se ajusta, de compensațiile financiare pentru acoperirea costurilor operaţionale înregistrate generate de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public si a diferentelor de tarif acordate prin Protocol.

Veniturile totale prognozate pentru anul 2018 sunt de 107.796.000 lei . 1.Venituri din exploatare în sumă de 107.793.000 lei, se compun in principal din: -veniturile din incasari realizate din vanzarea de titluri de calatorie si alte tarife in urma prestări

de servicii de transport public, previzionate la nivelul 28.000.000 lei.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 3

-venituri din servicii prestate, altele decat din activitatea de transport (ITP, inchirieri spatii reclama, utilaje, lucrari terti, avize, etc) au fost preconizate a fi realizate in suma de 2.000.000 lei ;

-venituri din diferente de tarif la transport si compensatie la cheltuielile de transport alocate din bugetul local in suma de 70.925 mii lei, pentru facilitati acordate unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara, si compensatie la cheltuieli pentru asigurarea functionalitatii sistemelor de transport intermodal cu biciclete si naval .

La venituri , la suma de 70,925 mii lei se adauga taxa pe valoare adaugata, astfel ca suma necesara de la bugetul local pentru asigurarea functionalitatii sistemelor de transport pentru anul 2018 este de 90.000.000 lei ( cu TVA), respective 7.500.000 lei pe luna. La aceasta suma se adauga soldul subventiilor de primit al anului precedent de 21.211.712,5 lei.

La alocarea in bugetul local a a sumelor aferente transportului in comun pe langa sumele de mai sus, se vor avea in vedere si sumele acordate la transportul metropolitan ( cu troleibuze si autobuze) estimate la suma de 4.300.000 lei ( inclusiv TVA) pentru anul 2018.

Compensatia ( diferente de tarif) , a fost estimata pentru a acoperii efectele asupra veniturilor si cheltuielilor in conditiile indeplinirii obligatiilor de serviciu de transport public pentru sistemele de transport administrate de societate in 2018 (diferente de tarif pentru reduceri si gratuitati la transportul urban, pentru pensionari, elevi, studenti si masteranzi, pentru compensarea cheltuielilor sistemului intermodal cu biciclete si a sistemului naval etc,).

-alte venituri din exploatare in suma 6.715.000 lei, reprezentand in principal venituri din subventii pentru investitii, reprezentand reluarea la venituri a amortizari mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare din perioadele anterioare ( troleibuze ), precum si a celor primite sau dobandite cu titlu gratuit( donatii, plusuri de inventar), venituri din productia de imobilizari, precum si alte venituri .

2.Veniturile financiare, au o valoare foarte mica si sunt programate la valoarea de 3.000 lei şi reprezinta venituri din dobanzi aferente disponibilitatilor in banci si venituri din diferente de curs din activitatea curenta.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE Volumul si structura cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pe anul 2018 au fost

dimensionate in functie de veniturile programate a fi realizate, de cheltuielile necesare prestarii serviciului: cheltuieli de functionare, (cheltuieli cu combustibili si energie electrica pe baza tarifelor estimate in 2018, cheltuieli de personal), pentru intretinerea si exploatarea infrastructurii de transport public (caile de rulare, retele electrice, statii de transformare-redresare, dispecerate, depouri, sistemul de taxare, cai navigabile, etc) si a mijloacelor de transport public ( tramvaie, troleibuze, autobuze, vaporete, biciclete).

Structura si volumul cheltuielilor este influientata de cheltuielile necesare respectarii normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/autorizare și de reglementare tehnică, ( ARR, RAR , AFER, ANRSC, etc) privind:

a) condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului;

b) siguranţa circulaţiei; c) securitatea şi sănătatea calatorilor; d) condiţiile de lucru la bordul mijloacelor de transport; e) protecţia mediului. Cheltuielile totale prognozate in anul 2018 sunt de 104.870.337 lei, cu urmatoarea structura: 1.Cheltuielile de exploatare de 104.710.337 lei, cuprind urmatoarele categorii de cheltuieli: A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 27.762.000 lei formate din:  cheltuielile privind stocurile care includ cheltuielile cu combustibilul si energia electrica,

cheltuielile cu piesele de schimb si materialele necesare mentenantei si exploatarii sistemelor de transport, cheltuieli cu obiectele de inventar,etc ;

Pentru anul 2018 a fost estimata o crestere a acestor tipuri de cheltuieli de peste 25% fata de cele realizate in 2017, ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor la energie electrica, combustibili si gaz, dar

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 4

si o crestere a cheltuielilor cu piesele de schimb ca urmare a cresterii gradului de uzura a infrastructurii si a mijloacelor de transport.

 cheltuielile privind serviciile executate de terti, includ : - cheltuielile si intretinerea si reparatiile efectuate la mijloacele de transport, utilaje, cladiri,

refugii calatori, bunuri aflate in propritatea societatii sau date in administrare. - cheltuieli cu primele de asigurare pentru mijloacele de transport si persoane, cheltuieli cu taxe

postale si cheltuielile cu telecomunicatii mai mari decat in anul 2017 generate de extinderea retelei de comunicatii pentru asigurarea functionalitatii tuturor sistemelor de transport.

- cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate, - cheltuieli cu servicii de paza, a bunurilor si valorilor , - de intretinere si functionarea tehnicii de calcul, - cheltuielile cu pregatirea profesionala – cheltuieli suplimentate datorita necesitatii de atestare de

conducatorilor de autobuz si incepand cu anul 2016 si a celor de troleibuz, precum si a reconversiei profesioanale a personalului pentru sistemul naval,etc.

De asemenea in aceasta categorie sunt incluse serviciile cu colaboratorii si cheltuieli privind comisioanele si onorariile care cuprind: cheltuielile cu consultanta juridica, cheltuieli cu reprezentarea societatii in instanta in procesele cu ANAF, si alte litigii pe care societatea le are pe rol si cheltuieli cu comisioanele achitate agentilor economici care presteaza servicii de vanzare bilete etc.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate estimate la nivelul de 1.900.000 lei, care cuprind: cheltuieli cu redeventa, licente, cheltuieli de autorizare, taxa de mediu, contributia A.N.R.S.C, etc cheltuieli necesare asigurarii respectarii reglementarilor tehnice specifice precum si cheltuieli cu taxe si impozite: impozite si taxe locale pentru cladiri, mijloace de transport si alte impozite si taxe pentru bunurile aflate in patrimoniul societatii sau date in administrare, alte impozite si taxe asimilate;

C. Cheltuieli cu personalul au fost previzionate avand in vedere urmatoarele: - numarul de salariati aprobat prin HCA 152/17.07.2017; - de prevederile legii bugetului de stat pe anul 2018; -de cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - de cresterea cheltuielilor ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale

obligatorii; - de drepturile de personal stabilite prin Contractul colectiv de munca incheiat cu reprezentantii

salariatilor in temeiul prevederilor Codul muncii si a Legii dialogului social nr. 62/2011. Numarul de personal mediu estimate a fi realizat in anul 2018 este de 1161 salariati, fata de

numarul de posturi conform organigramei si statului de functii aprobat prin HCA 152/17.07.2017 , prin care s-a prevazut cresterea numarului de salariati la 1304 salariati, respectiv prin HCL 271/28.07.2017.

Cresterea numarului mediu de personal in anul 2018fata de numarul mediu de salariati din 2017, luati in calcul la intocmirea BVC pe anul 2018, este determinata de necesitatea asigurarii de salariati pentru:

-personal de bord, avand in vedere sarcina de transport , pentru a respecta programul de lucru si orele de odihna, avand in vedere ca in 2017 au fost efectuate un numar foarte mare de ore suplimentare de catre personalul existent, deficitul de personal de bord fiind la programele actuale de circulatie de peste 119 angajati;

-personal muncitor pentru asigurarea functionalitatii celor 5 moduri de transport , cu atributii in repararea si intretinerea bicicletelor, statiilor SMTIB, asigurarea interventiilor in traseu, cu monitorizarea in timp real a modului de utilizare a bicicletelor, asigurarea asistentei Call Center, cu personalul specializat pentru transportul naval ( personal Navigant), cu personal tehnic IT pentru asigurarea conditiilor tehnice de functionare permanenta a sistemelor, pentru efectuarea reviziilor si intretinerii retelei de comunicatii de date, a retelei de calculatoare si servere, a echipamentelor, inclusiv a celor din statii;

Cheltuielile cu personalul estimate a fi realizate in anul 2018 sunt prevazute la suma totala de 59.128.337 lei , avand urmatoarea componenta:

C0.Cheltuieli de natura salariala cuprind cheltuielile cu salariile si bonusurile, estimate la nivelul de 56.002.380 lei.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 5

Estimarea cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2018 s-a efectuat pe baza drepturilor de personal aferent numarul mediu de 1161 salariati ,dupa cum urmeaza :

C1. Cheltuieli cu salariile in suma totala de 49.156.000 lei, fundamentare bazata pe datele din anul 2017 si anume de numarul de personal mediu din 2017 de 948 angajatii, de nr de salariati existenti la 31.12.2017 care a fost de 950 si de numarul de salariati mediu in 2018 de 1161 ;

-castigul mediu brut lunar pe persoana calculat pe baza cheltuielilor de natura salariala planificat in anul 2017, calculat conform Art.3 lit.f din OG.26/2013 a fost de 3.190 lei/salariat, fiind aprobat prin Hotararea Consiliului Local 101/31.03.2017;

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pe 2018 art. 58, in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018, se pot prevedea cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli, adica peste suma de 46.495.050 lei aprobata , in limita cresterii castigului mediu brut lunar pe salariat; astfel:

-cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat aferent cresterii salariului de baza minim brut pe tara garantat la plata de la 1450 lei de la 1 februarie 2017 la 1900 lei in 2018, pentru un numar de peste 500 de salariati;

- cu sumele reprezentand cresterea cheltuielilor ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii si anume prin trecerea acestora la salariat, avand loc o renegociere a CCM astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de aceasta masura;

- cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferent cresterii nr.mediu de personal de la finele anului 2018 fata de cel aprobat in 2017dar neangajat, adica de la 950 salariati la 31.12.2017 la 1161 salariati in 2018.

- cu sumele reprezentand majorarea valorii tichetelor de masa ca urmare a modificarii prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora si a celor stabilite prin contractual colectiv de munca;

C1. cheltuielile cu salariile :1161 nr. mediu salariati din care au fost bugetati astfel: (1161salariati *12 luni*3528 lei /salariat (2940 lei/luna/salariat, castig mediu calculat pe baza

cheltuielilor cu salariile, aprobat in anul 2017*1.2 influenta contributiilor sociale obligatorii ) = 49.152.096 lei.

C2. Bonusuri Au fost estimate ca bonusuri reprezentand cheltuieli cu tichete de masa, cheltuieli sociale si alte

cheltuieli conform CCM la suma 6.846.380lei. Cheltuielile sociale au fost determinate in conformitate cu limita prevazuta de art.25 alin 3 lit b

din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, în limita unei cote de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii de 2.457.800 lei, fiind scoase din CCM tichete de vacanta prevazute in legislatia in vigoare (Ordonanţa de urgenţă nr. 8 din 8 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă).

Au fost estimate cheltuieli cu tichete de masa pentru salariati la nivelul valorii nominale de 15 lei pe tichet /zi, prevazut de legislatia in vigoare, in valoare totala 4.388.580 lei ( 15 lei*21 zile * 1161 salariati *12 luni) .

C3. Alte cheltuieli cu personalul a fost prevazuta suma de 300.000 lei pentru cheltuieli neprevazute cu salarii compensatorii si alte cheltuieli cu drepturi cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti.

C4. Cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control,

comisii si comitete, au fost determinate pe baza prevederilor contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie si ale directorului general, cu respectarea HCL 125/26.02.2013, privind guvernanta corporativa a RATT, ale OUG.109/2011 si ale OG.26/2013.

Membrilor Consiliului de Administratie a fost stabilit prin Hotararea Consiliului Local 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in societate comerciala pe actiuni, in numar de 9 persoane.

Nu au fost estimate cheltuieli cu indemnizatia AGA ca urmare a modificarii OG.26/2013, care interzice operatorilor economici cu capital integral sa acorde remuneratii reprezentantilor in AGA.

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 6

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete in valoare totala de 720.932 lei, au fost stabilite in conformitate cu cerintele OUG.109/2011, contractele de mandat in vigoare (director general si presedinte si 8 membri ai Consiliului de Administratie al STPT), cheltuieli estimate in functie de indemnizatia actuala a viceprimarului Municipiului Timisoara influentata de contributiile sociale obligatorii . Astfel pentru director general, cheltuielile cu indemnizatia fixa si variabila au fost estimate la 148.932 lei si pentru membrii Consiliului de Administratie de 522.000 lei. Au fost estimate si cheltuieli pentru alte comisii si comitete de 50.000 lei , care include si suma pentru secretariatul Consiliului de Administratie.

C5.Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator, au fost estimate la 2,105,025 lei, includ: contributia asiguratorie de munca (2.25%), contributia pentru personal cu handicap neangajat de aproxmativ 68.500 lei/luna.

D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 15.920.000 lei. Au fost estimate cheltuieli cu majorari si penalitati la bugetul general consolidat de 1.500.000 lei,

reprezentand dobanda pe perioada esalonarii in anul 2018 , conform ratelor din graficul de esalonare stabilit prin Decizia 6143/13.09.2017 si accesorii datorate neplatii la termen a obligatiilor curente si a ratelor de esalonare , ca urmare a neincasarii sumelor de la bugetul local .

In aceast grupa se includ cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli privind activele imobilizate, ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane, alte cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile cu amortizarea au fost estimate la 13.100.000 lei, din care reluarea pe venituri de 6.625.000 lei si diferente din reevaluarea imobilizarilor corporale de 4.415.000 ramanand ca principala sursa de finantare a investitiilor suma de 2.060.000 lei, pentru investiilor si modernizarilor in continuare din 2017, leasing automacara, etc.

2. Cheltuieli financiare cheltuieli estimate in suma de 160.000 lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile pentru credite pentru activitatea curenta si de investitii pentru completarea surselor de finantare a investitiilor( leasing) , cheltuieli cu diferente de curs aferente activitatii curente, etc.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) La inchiderea exercitiului financiar 2018, s-a estimat un profit brut de 2.925.663 lei, profit

determinat pe baza cheltuielilor fundamentate mai sus si a veniturilor estimate a fi realizate in 2018. Impozitarea profitului a fost efectuata in conformitate cu prevederile noului cod fiscal, inclusiv

impozitarea rezervelor din reevluarea mijloacelor fixe . Repartizarea profitului a fost programata in conformitate cu OUG nr.64/2001 privind repartizarea

profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe destinatiile prevazute de lege si anume pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori. La capitolul investiţii au fost estimate ca surse de finanţare a investiţiilor sursele proprii (amortizarea din care se scad reluarea pe venituri a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate din alocatii bugetare, de diferentele din reevaluare, in special pentru investitii in continuare din 2017). Investitiile avand ca sursa de finantare alocatiile bugetare vor fi prevazute in Planul de dezvoltare anexa la bugetul local al Municipiului Timisoara.

Indicatorii de performanţă programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018

1. Nr.de posturi aprobate prin statul de functii in 2018 de 1304 salariati; 2. Numar mediu se salariati in 2018 este previzionat la 1161 salariati; 3. Castigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor cu salariile de 3528 lei

(2940 lei planificat in 2017 plus 20% contributii obligatorii si anume prin trecerea acestora la salariat);

Cod FO 53-01, ver. 2 Page 7

4. Castigul mediu brut lunar pe salariat calculat pe baza cheltuielilor de natura salariala de 3843 lei, influientat de contributiile sociale si de valoarea bonusurilor (valoarea nominala a tichetului de masa de 15 lei *21 zile =315 lei/luna/salariat) la nivelul celui aprobat in anul precedent (2940*1.2+315=3843 lei).

5. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati valorice in anul 2018 este prognozat la nivelul de 92.845 lei/persoana, calculat ca raport intre veniturile din exploatare si numarul mediu de salariati previzionati pentru 2018. Productivitatea muncii determinate ca raport intre veniturile din exploatare care se diminueaza cu sumele primite de la buget este de 31.755 lei/salariat.

6. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2018 este de 973 lei, care asigura realizarea unui profit rezonabil.

7. Platile restante au fost influientate de Decizia ICCJ 1944/16.06.2016 in litigiu cu ANAF sume aferente anilor anteriori, generate de operatiuni inregistrate inainte de anul 2008. S-a prevazut reducerea acestor plati restante ca urmare a obtinerii esalonarii la plata a acestor obligatii de o perioada de 5 ani cu suma de 14.496 mii lei. Mentinerea esalonarii si respectarea graficului de plati conform Deciziei 6143/13.09.2017, reprezinta programul de reducere a platilor asumat de societate, dar care depinde in mare masura de incasarea sumelor de la bugetul local , reprezentand compensatia la transport.

8. Creanţele restante programate pentru finele anului 2018 sunt de 8.500 mii lei, volum care depinde de incasarea compensatiei de la bugetul local, precum si de stadiul proceselor cu clientii in litigiu.

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG nr. 1151/2012.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico- financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU, CONSILIER, CRISTINA GAVRA NASTASIA POP