keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 467/13.09.2018 privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate din închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 467/13.09.2018
privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate din închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 21204/11.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21204/11.09.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21204/11.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 16433/03.09.2018 privind modificarea cotelor ce revin fiecăriei părţi aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT prin Hotărârea CA nr. 134/20.08.2018, precum şi Adresa nr. 16840/07.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012 privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere art. 868 alin. (2) din Codul Civil;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. şi unul sau mai mulţi operator/i economic/i având ca obiect închirierea stâlpilor aflaţi în administrarea acesteia pentru servicii de publicitate pe stâlpii.
(2) Modelul contractului de închiriere şi operatorul/ii economic/i cu care se va încheia contractul vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

Art. 2: (1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea regiei, în cuantum de 50 %.
(2) Cota -parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. este de 50 %, şi va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.
(3) Plata către Municipiul Timişoara va fi efectuată de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. după încasarea acesteia de la operatorul economic.

Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 356/18.07.2014 - privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara se abrogă.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţia Locală
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Societatea de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din

veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

1. Descrierea situatiei actuale

Bunurile proprietate publică şi/sau privată a Municipiului Timişoara din componenţa sistemelor de utilităţi publice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt date în administrarea şi exploatarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 271/28.07.2018, a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

Prin HCLMT nr. 356/18.07.2014, s-a stabilit cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea regiei, în cuantum de 60 %, precum şi cota -parte ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara de în cuantum de 40 %.

2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

STPT solicită stabilirea cotei părţi în cuantum de 50% pentru fiecare parte, justificat de faptul că SC Societatea de Transport Public Timişoara SA are nevoie de venituri pentru întreținerea bunurilor date în administrare.

Această operaţiune va genera o creştere a veniturilor proprii ale societatii de transport, fiind una din conditiile de acoperire a cheltuielilor, dar si o masura de redresare financiara a societății.

3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

PRIMAR, DIRECTOR D. EDILITARĂ, NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMANIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cotei-părţi ce revine Municipiului Timişoara, în calitate de proprietar,

din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Prin HCLMT nr. 108/27.03.2012, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate s-a dat în administrare Regiei Autonome de Transport Timişoara.

Bunurile proprietate publică şi/sau privată a Municipiului Timişoara din componenţa sistemelor de utilităţi publice utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate sunt date în administrarea şi exploatarea Regiei Autonome de Transport Timişoara prin hotărâri ale Consiliului Local.

Consiliul Local al Municipiului Timişoara, prin Hotărârea nr. 271/28.07.2018, a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timişoara în societate comercială pe acţiuni, cu Acţionar Unic, Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

Prin adresa cu nr. 16433/03.09.2018, S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se reglementeze cota parte ce revine Municipiului Timişoara din veniturile obţinute de aceasta prin închirierea stâlpilor în urma montării de sisteme publicitare pe aceştia.

Menţionăm faptul că, prin HCLMT nr. 356/18.07.2014, s-a stabilit cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea regiei, în cuantum de 60 %, precum şi cota -parte ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara de în cuantum de 40 %. STPT solicita, prin adresa cu numărul de mai sus, stabilirea cotei părţi în cuantum de 50% pentru fiecare parte justificat de faptul că SC Societatea de Transport Public Timişoara SA are nevoie de venituri pentru întreținerea bunurilor date în administrare. Potrivit art. 868 alin. (2) din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege. În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, închirierea bunurilor proprietate publică se poate realiza de către titularul dreptului de proprietate sau de către administratorul acestora, cu aprobarea Consiliului Local, în condiţiile legii. Luând în considerare art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia “sumele încasate din închirierea bunurilor proprietate publică se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, iar “administratorul are dreptul să încaseze din chirie o cotă – părte între 20 – 50 %, stabilită prin hotărâre de aprobare a consiliului local”.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Cod FO 53-01, ver. 1

Consiliul de Administraţie al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin Hotărârea nr. 134/20.08.2018, a aprobat modificarea cotelor ce revin fiecărei părţi, astfel: ,,(1) Se stabileşte cota-parte, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea societatății, în cuantum de 50 %. (2) Cota - parte ce revine Societatii de Transport Public Timişoara de 50 %, va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare.”

Stâlpii din reţeaua de contact tramvai şi troleibuz aflaţi în administrarea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., fac parte din mijloacele fixe înscrise în evidenţa tehnico-operativă a Municipiului Timişoara, sub denumirea de linii cale şi reţea contact.

În baza celor de mai sus S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. va vira cota parte ce revine Municipiului Timişoara, stabilită de către Consiliul Local, în momentul încasării plăţii de la operatorul/operatorii economic/i căruia i se va atribui contractul de închiriere. Cota - parte ce revine S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., va fi utilizată pentru întreţinerea, reparaţia şi înlocuirea stâlpilor care nu mai au o stare tehnică corespunzătoare. De asemenea, prin adresa cu nr. 16840/07.09.2018, STPT solicit modificarea denumirii ,,Regia Autonomă de Transport Timişoara” din cuprinsul Hotărârii Conisliului Local al Municipiului Timişoara nr. 356/18.07.2014, ca urmare a reorganizării acesteia în societate comercială. Astfel considerăm că se impune aprobarea unei noi hotărâri şi abrogarea HCLMT nr. 356/18.07.2014. Mai mult, STPT intenţionează să încheie un alt contract de închiriere stâlpi cu unul sau mai mulţi operatori economici. Având în vedere cele mai sus menţionate propunem spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara:

- încheierea unui contract de închiriere între S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. şi unul sau mai mulţi operatori economici având ca obiect închirierea stâlpilor aflaţi în administrarea acesteia, pentru servicii de publicitate pe stâlpi. Modelul contractului de închiriere şi operatorul/operatorii economic/i cu care se va încheia acesta, vor fi aprobate de Consiliul de Administraţie al S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A..

- stabilirea cotei-părţi, fără TVA, ce revine Municipiului Timişoara din gestionarea serviciului de publicitate pe stâlpii aflaţi în administrarea societăţii;

- plata către Municipiul Timişoara va fi efectuată de S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. după încasarea acesteia de la operatorul/ operatorii economic/i.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU T., CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER B.T.S.C., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP