keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 324/14.06.2019 privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 324/14.06.2019
privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 14128/06.06.2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 14128/06.06.2019, întocmit de către Direcţia Generală drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 06.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 14128/06.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa SOCIETĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 11521/31.05.2019 privind modificarea tarifelor, aprobate de Consiliul de Administraţie al STPT prin Decizia nr. 52/21.05.2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 151/03.04.2018 - privind actualizarea, modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 243/20.12.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor de transport local de călători;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
Având în vedere Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere amendamentul formulat de dl. consilier DAN DIACONU - viceprimar, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local din data de 14.06.2019;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 14.06.2019;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 151/03.04.2018, după cum urmează:
- Se înlocuieşte biletul de 1 călătorie (poziţia 1- Bilete din Anexa 1 La HCL nr. 151/2018) cu Bilet unic - valabil 60 minute - 2,5 lei;
(2) Biletul va fi valabil pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC Societatea de Transport Public Timişoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Societatii de Transport Public Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03, Ver.1

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute

în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

1. Descrierea situatiei actuale În conformitate cu prevederile legale privind serviciile de transport public local este necesar ca prin încasarea tarifelor sa se acopere cheltuielile curente de intretinere, exploatare si de reabilitare- dezvoltare aferente transportului public. Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor. Conform prevederilor Normelor cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pot fi ajustate periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari. Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creştere a preţurilor de consum, evoluţia elementelor de cheltuieli şi venituri etc. Tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori au fost actualizate, modificate şi completate prin HCLMT nr. 151/03.04.2018. Ca urmare a solicitării operatorului de transport se impune modificarea acestora prin înlocuirea biletului de 1 calătorie (poziţia 1- Bilete din Anexa 1 La HCL nr. 151/2018) cu un bilet unic care să fie valabil 60 minute la valoarea de 3,00 lei. 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Această modificarea a tarifelor va asigura conectivitate mai bună a călătoriilor şi va veni în sprijinul populaţiei din municipiul Timişoara şi din alte localităţi care vizitează municipiul. 3. Alte informatii - Nu este cazul. 4. Concluzii

Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, consider oportun aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificarii tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexele la HCLMT nr. 243/20.12.2016, prin înlocuirea biletului de 1 calătorie (poziţia 1- Bilete din Anexa 1 La HCL nr. 151/2018) cu un bilet unic care să fie valabil 60 minute la valoarea de 3,00 lei. Biletul va fi valabil pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

PRIMAR, DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara

prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018. Facem următoarele precizări: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2009 s-a aprobat reactualizarea tarifelor prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006, cu rata inflaţiei aferentă anilor 2006 – martie 2009, iar prin HCLMT nr. 225/2010 tarifele au fost modificate şi completate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011, Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 34/02.02.2016 s-a aprobat modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători. Aceste tarife au fost completate prin HCLMT nr. 243/20.12.2016.

Prin HCLMT nr. 151/03.04.2018 tarifele la transportul prin curse regulate în trafic local au fost actualizate, modificate şi completate.

PRIN ADRESA CU NR. 11521/31.05.2019, Societatea de Transport Public Timişoara SA a solicitat modificarea HCLMT nr. 151/2018 în sensul înlocuirii biletului de 1 calătorie (poziţia 1- Bilete din Anexa 1 La HCL nr. 151/2018) cu un bilet unic care să fie valabil 60 minute la valoarea de 3,00 lei.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 şi art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan pe baza fundamentării realizate de către STPT, urmând ca, la nivel unitar, acestea să fie aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.

Această modificarea a tarifelor va asigura conectivitate mai bună a călătoriilor şi va veni în sprijinul populaţiei din municipiul Timişoara şi din alte localităţi care vizitează municipiul. Potrivit art. 17 alin. (1) lit. m) şi o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: - stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului; - asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SC2019- / TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

=
— E a romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Articolul 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local stipulează că procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane trebuie să ţină seama, printre altele, de următoarele reguli: - modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 192/23.11.2012 privind aprobarea Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, precum şi hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă conform Legii nr. 448/2006; Luând în considerare toate cele mai sus menţionate, propunem aprobarea, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificării tarifelor la transportul urban şi metropolitan de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa 1 la HCLMT nr. 151/03.04.2018, după cum urmează: - Se înclouieşte biletul de 1 călătorie (poziţia 1- Bilete din Anexa 1 La HCL nr. 151/2018) cu

Bilet unic – valabil 60 minute - 3,00 lei lei; Biletul va fi valabil pe toate liniile de transport urban+metropolitan+expres.

DIRECTOR, ŞEF SERVICIU, CULIŢĂ CHIŞ ADRIAN COLOJOARĂ

ŞEF BIROU T.S.C., ŞEF BIROU G.M.P.E., CRISTINA GAVRA NASTASIA POP