keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 186/29.07.2003 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ION IONESCU DE LA BRAD" TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 186/29.07.2003
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "ION IONESCU DE LA BRAD" TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22003- 003320/16.06.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 453/2001 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere prevederile Anexei I din Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit (c), (f), şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ion Ionescu de la Brad" - Timişoara, judeţul Timiş, conform Proiectului nr.5/2003 , întocmit de S.C."ARHITECT TRAMBIŢAŞ " S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul studiat are o suprafaţă de 220,30 ha. Drumurile propuse prin aceasta documentaţie vor aparţine domeniului public.

Art. 2: Planul Urbanistic Zonal "Ion Ionescu de la Brad" - Timişoara, Judeţul Timiş, se va integra în Planul Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 15 ani.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI