keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 369/29.07.2008 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire locuinte D+P+4E+M", Calea Lipovei nr. 1, Timişoara

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 369/29.07.2008
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire locuinte D+P+4E+M", Calea Lipovei nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-5007/14.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.07.2008;
Văzând avizele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 01/PV-14.11.2007 si nr. 06/PV-17.12.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Cladire locuinte D+P+4E+M", Calea Lipovei nr. 1, Timişoara nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu "Cladire locuinte D+P+4E+M", Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. P.Y.R. S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 01.2007, realizat de firma de proiectare SC Cheda SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC PYR SRL;
-Proiectantului SC Cheda SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_LOCUINTE-PYR_reglementari.pdf

Atasament: PUD_LOCUINTE-PYR_existent.pdf

Atasament: PUD_PYR-2000-profile_stradale.pdf

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U32007-5007/18.02.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”,

Calea Lipovei nr. 1, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007-5007/18.10.2007 si nr. U22007- 6803/29.11.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6172/25.09.2007;

In urma prezentarii documentatiei pe site-ul Primariei s-au primit mai multe reclamatii, astfel ca documentatia a fost oprita si supusa Dezbaterii Publice ce a avut loc in data de 17 ianuarie 2008, dezbatere la care au participat vecinii interesati.

Avand in vedere Avizele CTATU nr. 01/PV-14.11.2007 si CTATU nr. 06/PV- 17.12.2007 – favorabile;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara;

Documentatia Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara a fost elaborata de firma de proiectare S.C. Cheda SRL, proiect nr. 01.2007, la cererea beneficiarului S.C. P.Y.R. S.R.L..

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Zona studiata în cadrul documentaţiei este situata în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a orasului Timişoara, zona I.I. De La Brad, parcela fiind o parcela de colt delimitata de Calea Lipovei, strada I. I. de la Brad si o strada mai nou creata cu un profil transeversal de 9 m.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Suprafaţa totală studiată în cadrul Planul Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, este de 618 mp şi este proprietatea beneficiarului SC P.Y.R. SRL , înscrisa în C.F. nr. 143824 Timisoara, nr. cadastral 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/1 – 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/2, curti constructii in intravilan in str. I. I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1.

Având în vedere faptul că, zona studiata are functiunea in PUG de zona pentru institutii publice si servicii iar in PUZ Zona Ion Ionescu de la Brad, aprobat prin HCL 186/2003 este propusa zona rezidentiala cu functiuni complementare, prin documentatia prezentata se propune mixarea celor doua functiuni prin realizarea unui imobil in regim de D+P+4E+M, amplasat astfel

incat sa nu afecteze posibilitatea dezvoltarii unui sens giratoriu, avand in vedere ca strada cu care parcela se invecineaza – Calea Lipovei este una din variantele de coborare de pe Autostrada.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei se va face din strada Horia Creanga, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000651/08.03.2007.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. si sub rezerva dotarii in mod obligatoriu a imobilului cu lift (la peste P+3 este necesar asigurarea unui ascensor, conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 50 % CUT max= 3 Regim de inaltime max. D+P+4E+M Spatii verzi min 15%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Cladire locuinte D+P+4E+M”, Calea Lipovei nr. 1, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA Red./Dact. P.L. 2ex